ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3054

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του νόμου αυτού είναι η ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής της χώρας. Η παροχή υπηρεσιών και κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τη διύλιση, εμπορία, μεταφορά και αποθήκευση αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον.
Άρθρο 2 "Αρχές πετρελαϊκής πολιτικής"
1.  
  Το κράτος χαράσσει την πετρελαϊκή πολιτική της χώρας με σκοπό την προστασία του γενικού συμφέροντος στο πλαίσιο του άρθρου 106 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Συντάγματος. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και εποπτεύει την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Οι ανάγκες της εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας εξετάζονται ειδικά στο ως άνω πλαίσιο. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμία διάκριση μεταξύ των πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως προς τις συνθήκες προμήθειας και διάθεσης πετρελαίου και προϊόντων του.
Άρθρο 3 "Ορισμοί Για τους σκοπούς του νόμου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:"
1.  
  Πετρελαιοειδή Προϊόντα: Τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Κατηγορία Ι Ελαφρά κλάσματα: Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθούμενων τύπου βενζίνης). Κατηγορία ΙΙ Μεσαία κλάσματα: Πετρέλαιο Κίνησης (gas-οil, diesel-οil) που χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, Πετρέλαιο Θέρμανσης (gas-οil, diesel-οil) που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα εσωτερικής καύσης, Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηροζίνης. Κατηγορία ΙΙΙ Βαρέα κλάσματα: Μαζούτ (FUΕL-ΟΙLS), Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS - ΟΙL). Κατηγορία ΙV Άσφαλτος.Κατηγορία V Υγραέρια: Βουτάνιο, Προπάνιο και μίγμα των δύο. Κατηγορία VΙ Νάφθα κωκ.
2.  
  Διύλιση: Η κατεργασία αργού πετρελαίου ή ημικατεργασμένων προϊόντων που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή Πετρελαιοειδών Προϊόντων
3.  
  Διυλιστήριο: Οι ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιείται η διύλιση. Στο Διυλιστήριο, πέραν των μονάδων επεξεργασίας, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίοι αποθηκευτικοί χώροι και οι διευκολύνσεις εισαγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.
4.  
  Εισαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων: Η εισαγωγή αργού Πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια από τρίτες χώρες, καθώς και η παραλαβή από κράτη - μέλη της Ε.Ε.
5.  
  Εξαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων: Η εξαγωγή αργού Πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων από την Ελληνική Επικράτεια προς τρίτες χώρες, καθώς και η αποστολή προς κράτη - μέλη της Ε.Ε.
6.  
  Διακίνηση: Η μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων από ένα Διυλιστήριο σε άλλο, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Εμπορίας, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή, από εγκαταστάσεις Εμπορίας σε άλλες, από σημείο εγκατάστασης Εισαγωγής προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου προς σημεία εγκατάστασης Εξαγωγής, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου σε εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Τελικού Καταναλωτή που έχει ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και από εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Λιανικής Εμπορίας προς Τελικούς Καταναλωτές. Η μεταφορά διακρίνεται σε: α) μεταφορά μέσω αγωγού, β) μεταφορά με πλωτό μέσο, γ) οδική μεταφορά με βυτιοφόρο και δ) σιδηροδρομική μεταφορά.
7.  
  Μεταφορέας: Το πρόσωπο που εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων χρησιμοποιώντας Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) βυτιοφόρα αυτοκίνητα.
8.  
  Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας: Η αποθηκευτική εγκατάσταση όπου επιτρέπεται να αποθηκεύονται αργό Πετρέλαιο, ημικατεργασμένα Προϊόντα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα, έτσι ώστε να προσμετρώνται στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας
9.  
  Εμπορία: Η αποθήκευση και διάθεση, με σκοπό το κέρδος αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, τα οποία προέρχονται από Διυλιστήριο ή σημείο Εισαγωγής και προορίζονται για σημείο Εξαγωγής ή άλλο Διυλιστήριο, άλλη εγκατάσταση Εμπορίας, εγκατάσταση Λιανικής Εμπορίας ή εγκατάσταση Τελικού Καταναλωτή με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους
10.  
  Λιανική Εμπορία: Η διάθεση με σκοπό το κέρδος Προϊόντων αποκλειστικά σε Τελικούς Καταναλωτές
11.  
  Εμφιάλωση: Η τοποθέτηση υγραερίων εντός ειδικών φιαλών
12.  
  Τελική κατανάλωση: Η τελική χρήση των πετρελαιοειδών προϊόντων από καταναλωτές
13.  
  Τελικοί Καταναλωτές: Οι τελικοί χρήστες των πετρελαιοειδών προϊόντων οι οποίοι διακρίνονται σε:
 1. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 μετρικούς τόνους για Ελαφρά, Μεσαία ή Βαρέα κλάσματα και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
 2. Τελικούς Καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι παραλαμβάνουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους αποθηκευτικούς τους χώρους ή τις δεξαμενές τους
 3. Τελικούς Καταναλωτές, που δεν διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας
14.  
  Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου: Το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες αργού πετρελαίου ή και πετρελαιοειδών προϊόντων
Άρθρο 4 "Άδειες"
1.  
  Η άσκηση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων και Εμφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια
2.  
  Οι Άδειες Διύλισης, Εμπορίας και Μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
3.  
  Οι Άδειες Λιανικής Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και εμφιάλωσης υγραερίων χορηγούνται από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
4.  
  Στην άδεια πρέπει να αναφέρονται:
 1. το αντικείμενό της,
 2. η χρονική διάρκειά της,
 3. το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται,
 4. οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας, η περιγραφή αυτών και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται,
 5. περιγραφή των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας και της τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος,
 6. τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας,
 7. τα τεχνικά στοιχεία του αγωγού και των συναφών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για άδεια Μεταφοράς με Αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και το αντικείμενο της μεταφοράς,
 8. υποχρεώσεις τροφοδοσίας ορισμένων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, εφόσον συντρέχει περίπτωση επιβολής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εκδίδεται ο Κανονισμός Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού, με τον οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάθε κατηγορίας άδειας των επόμενων άρθρων και οι επί μέρους λεπτομέρειες
6.  
  Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται χωριστά για κάθε άδεια οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και τον Κανονισμό Αδειών, ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία άδειες. Αν το ίδιο πρόσωπο κατέχει περισσότερες από μία άδειες, υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε άδεια.
7.  
  Η χορήγηση της άδειας άσκησης των δραστηριοτήτων Διύλισης, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και Εμφιάλωσης υγραερίων δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
9.  
 1. Κάθε Αδειοδοτούσα Αρχή τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται οι άδειες που χορηγεί.
 2. Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται Εθνικό Μητρώο Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι άδειες, καθώς και οι μεταβολές αυτών, περιλαμβανομένων των αδειών του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 του παρόντος.
 3. Οι κατά περίπτωση Αδειοδοτούσες Αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση τους, τις άδειες που χορηγούν, καθώς και τυχόν μεταβολές τους.
 4. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τηρεί και ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο τρόπος τήρησης του Εθνικού Μητρώου Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία των αδειών που καταχωρούνται σε αυτό, τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 5 "Άδεια Διύλισης"
1.  
  Άδεια Διύλισης χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το νομικό πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης μπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή Προϊόντα στην εγχώρια αγορά μόνο σε κατόχους Άδειας Εμπορίας, σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές και στις Ένοπλες Δυνάμεις
3.  
  Το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα και τα υποπροϊόντα, μπορεί να διακινούνται ή να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας μεταξύ κατόχων Άδειας Διύλισης
4.  
  Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης πρέπει να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους Πετρελαίου και Προϊόντων
Άρθρο 6 "Άδεια εμπορίας"
1.  
  Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άδεια Εμπορίας αργού Πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας μπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων
3.  
  Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 4 του παρόντος, η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.
Η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια
4.  
  Για τις κατωτέρω κατηγορίες Προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια κατά κατηγορία ως εξής: Α.Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται η εμπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου. Β1. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων.
 1. Ε. Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη.
 2. Β2. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων. Γ.Άδεια Εμπορίας υγραερίων. Δ.Άδεια Εμπορίας ασφάλτου.
5.  
  Για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας απαιτείται:
 1. Ελάχιστο κεφάλαιο.
 2. Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να έχει τουλάχιστον εταιρικό κεφάλαιο:
 3. Για την άδεια κατηγορίας Α 2.000.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Β1 800.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Β2 800.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Γ 800.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Δ 800.000 ΕΥΡΩ.
 4. Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων.
 5. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί κατ αποκλειστική χρήση.
 6. Η μίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να έχουν διάρκεια ίση τουλάχιστον με το χρόνο ισχύος της άδειας και να αποδεικνύονται εγγράφως.
 7. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της διακίνησης Προϊόντων και της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και να έχουν την αναγκαία και κατάλληλη δυναμικότητα για την άσκηση της Εμπορίας.
 8. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των Προϊόντων.
 9. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να συνδέονται με σύστημα αγωγών, με Διυλιστήρια ή με θάλασσα ή με σιδηροδρομικό δίκτυο, εκτός από τις εγκαταστάσεις για αποθήκευση υγραερίων και ασφάλτου προς τις οποίες γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο.
 10. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να βρίσκονται και εντός χώρου Διυλιστηρίου.
 11. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
 12. Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων κατά κατηγορία Άδειας Εμπορίας ορίζεται ως εξής:
 13. Για την άδεια κατηγορίας Α 13.000 κυβικά μέτρα Για την άδεια κατηγορίας Β1 5.000 κυβικά μέτρα Για την άδεια κατηγορίας Β2 5.000 κυβικά μέτρα Για την άδεια κατηγορίας Γ 500 κυβικά μέτρα Για την άδεια κατηγορίας Δ 2.000 κυβικά μέτρα Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών των εταιρειών Διύλισης, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.
 14. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρα οχήματα ή πλωτά μέσα), που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση μέρους των Προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της Άδειας Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου αυτού.
 15. Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι αποκλειστικής χρήσεως και να φέρουν εμφανώς το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Εμπορίας ο οποίος τα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του.
 16. Τα μεταφορικά μέσα των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 θα φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα.
 17. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ή προκειμένου για ναυτιλιακά καύσιμα των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζεται η σχέση του όγκου πωλήσεων με τον αριθμό και τη δυναμικότητα των Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών μέσων που δύναται να έχει στην κατοχή του ο κάτοχος άδειας εμπορίας, το ειδικό σήμα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 18. δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων.Ο κάτοχος της άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον 30.000 επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, την επωνυμία και τα σήματα του κατόχου της Άδειας Εμπορίας υγραερίων που τις διακινεί.
6.  
  Για την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια αγορά οι αποθηκευτικοί χώροι του κατόχου της άδειας εμπορίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην άδειά του, πρέπει να πληρούν τα εξής: Α. Για όλες τις κατηγορίες αδειών: Να είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα συστήματα εφοδιασμού και φόρτωσης προς διανομή (βυτιοφόρων, σιδηροδρομικών συρμών, αγωγών μεταφοράς ή πλωτών μέσων). Β. Για όλες τις κατηγορίες αδειών, εκτός των κατηγοριών ΙV (ασφάλτου) και V (υγραερίων): Να τηρούνται σε αυτούς συνεχώς λειτουργικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά που πραγματοποίησε ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας κατά το προηγούμενο έτος. Γ. Για άδειες κατηγορίας Α, Β1 και Β2:.
 1. να χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την αποθήκευση προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσματα και κάθε κατηγορία να μην υπερβαίνει το ποσοστό του 80% του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και
 2. να χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα για τροφοδοσία καταναλωτών ή κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας της εγχώριας αγοράς σε ποσότητα ίση τουλάχιστον με το 30% των πωλήσεων κάθε έτος στην αγορά της διοικητικής περιφέρειας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κατόχου της άδειας.
 3. Στην ποσότητα αυτή προσμετρώνται και οι ποσότητες που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις μεγάλων καταναλωτών απευθείας με δεξαμενόπλοια και οι ποσότητες που παραδίδονται σε νησιά.
7.  
  Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας έχει την υποχρέωση ομαλής και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς σύμφωνα με τους όρους της άδειάς του. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Ομοίως ευθύνεται, μαζί με τον κάτοχο Άδειας Λιανικής Εμπορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, για την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν τα πρατήρια τα οποία τροφοδοτεί.
8.  
  Για τον εφοδιασμό των πελατών τους, οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρίτων, μη κατόχων Αδείας κατά το νόμο αυτόν, εφόσον δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων σε αυτούς, και οι οποίοι ευθύνονται κατά το άρθρο 17 του νόμου αυτού μαζί με τους κατόχους Άδειας Εμπορίας για την ποιότητα, διακίνηση και παράδοση των προϊόντων στους καταναλωτές. Η μεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων Άδειας Εμπορίας.
9.  
  Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίμων είτε απευθείας με τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε με άλλο τρίτο πρόσωπο που συνδέεται συμβατικά με αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση των προϊόντων αυτών θα γίνεται στο πλοίο με ευθύνη και με παραστατικά παράδοσης αποκλειστικά των κατόχων Άδειας Εμπορίας, οι οποίοι θα εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης είτε προς τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε προς τον τρίτο αντίστοιχα
10.  
  Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας ασφάλτου μπορεί να προμηθεύεται απευθείας από τα διυλιστήρια ποσότητα μαζούτ, σε ποσοστό 10% επί της ποσότητας ασφάλτου που προμηθεύεται, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες συντήρησης της ασφάλτου. Μέρος της ποσότητας αυτής επιτρέπεται να διαθέτει και στους τελικούς καταναλωτές για τον ίδιο σκοπό.
Άρθρο 7 "Άδεια Λιανικής Εμπορίας"
1.  
  Άδεια Λιανικής Εμπορίας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων ως Άδεια Λιανικής Εμπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες περί αυτών διατάξεις.
2.  
  Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα μόνον από κατόχους Άδειας Εμπορίας. Εφόσον η διακίνηση του Προϊόντος γίνεται από τον κάτοχο Άδειας Λιανικής Εμπορίας, αυτός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διακίνηση του προϊόντος και τη διάθεσή του στους Τελικούς Καταναλωτές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 και της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου αυτού.
3.  
  Η Λιανική Εμπορία περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται χωριστή άδεια:
 1. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
 2. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών
 3. Άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
 4. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται να διαθέτουν και φωτιστικό πετρέλαιο.
 5. Το φωτιστικό πετρέλαιο μπορεί να διατίθεται και συσκευασμένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές μέσω και άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης.
 6. Άδεια Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου το οποίο μπορεί να διατίθεται και μέσω άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης
4.  
  Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας, εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να αναρτά ειδικό σήμα με την ένδειξη Ανεξάρτητο Πρατήριο.
5.  
  Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας υποχρεούται να προμηθεύει τους Τελικούς Καταναλωτές χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων
6.  
  Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούται σε ομαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα με την άδειά του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι οποίοι ευθύνονται μαζί με τον μη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους, για την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να προβλέπονται κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Άδειας Μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Μεταξύ των κινήτρων μπορεί να προβλέπεται και δυνατότητα χρήσεως από την προκύπτουσα από τη συγχώνευση επιχείρηση περισσότερων του ενός ιδιωτικής χρήσεως βυτιοφόρων οχημάτων, εφόσον οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις διέθεταν αυτά προ της ισχύος του νόμου αυτού.
8.  
  Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να πωλούν: α) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης μέσω αντλιών σε οχήματα στο χώρο του πρατηρίου, β) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης εκτελωνισμένα, σε πλοία, αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής, ταχύπλοα, καθώς και πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο, προερχόμενο από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου, σε κτίρια, κατοικίες, ξενοδοχεία και λοιπούς καταναλωτές, παραδιδόμενο στην αποθήκη του καταναλωτή με βυτιοφόρα οχήματα ή σε δοχεία, γ) εμφιαλωμένο υγραέριο για οικιακή χρήση, δ) άλλα προϊόντα
9.  
  Πρατήρια που είναι εγκατεστημένα κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων δεν επιτρέπεται να διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
10.  
  Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης μπορούν να ιδρύουν κατά τις κείμενες διατάξεις τοπικούς Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες με ελάχιστο αριθμό κατόχων άδειας πέντε πρατηρίων. Στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την προμήθεια Πετρελαιοειδών Προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή, με την προϋπόθεση ότι τα Προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας.
11.  
  Τα μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται κατά το άρθρο 17 του νόμου αυτού μαζί με το Συνεταιρισμό ή την Κοινοπραξία για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούνται και την τήρηση του νόμου αυτού και του Κανονισμού Άδειών. Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισμοί αυτοί ή οι Κοινοπραξίες δεν μπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρα οχήματα πέραν αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας. Στη σχετική άδεια θα αναφέρεται σαφώς η γεωγραφική περιοχή στην οποία ευρίσκονται τα μέλη του και θα ασκείται η δραστηριότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας.
Άρθρο 8 "Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό"
1.  
  Μεταφορά αργού Πετρελαίου ή Προϊόντων με αγωγό, εκτός των αγωγών που αποτελούν λειτουργικό μέρος εγκαταστάσεων Διύλισης ή εγκαταστάσεων Εμπορίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διασυνδέσεις εγκαταστάσεων Διύλισης με εγκαταστάσεις Εμπορίας, επιτρέπεται μόνο σε νομικά πρόσωπα που τους έχει χορηγηθεί Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό
2.  
  Για την κατασκευή και λειτουργία αγωγών μεταφοράς αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων απαιτούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2516/ 1997 (ΦΕΚ 159 Α΄).
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας των αγωγών μεταφοράς αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμοί.
4.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1929/1991 (ΦΕΚ 19 Α΄), καθώς και η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και για την εγκατάσταση και λειτουργία αγωγών μεταφοράς αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
Άρθρο 9 "Εμφιάλωση υγραερίων"
1.  
  Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται μόνον σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Εμφιάλωσης
2.  
  Οι κάτοχοι Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων επιτρέπεται να διενεργούν εμφιαλώσεις μόνο για τους κατόχους Άδειας Εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο ιδιοκτησίας των κατόχων Άδειας Εμπορίας υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της εμφιάλωσης οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας υγραερίων εφοδιάζουν με υγραέριο και φιάλες ιδιοκτησίας τους τους κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές. Οι κάτοχοι Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων απαγορεύεται να εμφιαλώνουν ή να διαθέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν Άδεια Εμπορίας υγραερίων.
3.  
  Οι κάτοχοι Άδειας Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης δεν επιτρέπεται να εμφιαλώνουν υγραέριο σε φιάλες οικιακής ή εμπορικής χρήσης
Άρθρο 10 "Δικαιώματα χρήσης και πρόσβαση τρίτων"
1.  
  Για το σκοπό της εκπλήρωσης της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, Εμπορίας, οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές και οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες Πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε χώρους Διυλιστηρίων ή κατόχων Άδειας Εμπορίας, εφόσον αυτοί θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας
2.  
  Η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους αυτούς γίνεται έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν συμφωνίας που καταρτίζεται ελεύθερα μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του κυρίου του αποθηκευτικού χώρου, πέραν ευλόγου κέρδους.
3.  
  Οι κάτοχοι Άδειας Μεταφοράς με Αγωγό παρέχουν χρήση και πρόσβαση στον αγωγό στους κατόχους Άδειας Διύλισης ή Εμπορίας έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν συμφωνίας μετά από ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς διάκριση υπέρ των μετόχων τους
4.  
  Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα για τη χρήση και πρόσβαση στον αγωγό πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των αγωγών και επιπλέον ένα εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του κυρίου του αγωγού, πέραν εύλογου κέρδους
5.  
  Αγωγοί για τους οποίους συντρέχει περίπτωση κρατικού απορρήτου δεν υπόκεινται σε υποχρέωση πρόσβασης τρίτων
6.  
  Νέοι αγωγοί μεταφοράς και νέες αποθήκες εκτός χώρων Διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων κατόχων Άδειας Εμπορίας θεωρούνται έργα δημόσιας ωφέλειας. Σχετικά με τη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι προηγούμενοι παράγραφοι του άρθρου αυτού.
7.  
  Η ΡΑΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, δύναται να επεκτείνει την πρόσβαση τρίτων και σε άλλες υποδομές πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όπως στις αποθήκες λειτουργικών αποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο για λόγους προστασίας ή ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Για τη διατύπωση της γνώμης της η ΡΑΕ καλεί τον κύριο της υποδομής να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του. Η πρόσβαση στις υποδομές αυτές γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
Άρθρο 11 "Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών και καταγραφή στοιχείων δραστηριοτήτων"
1.  
  Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να τηρούν ετήσιους λογαριασμούς χωριστά για κάθε άδεια. Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν στα γραφεία της έδρας τους αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
2.  
  Ο κάτοχος άδειας τηρεί χωριστά κατά άδεια και προϊόν αναλυτικές καταστάσεις, σε ειδικό Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου των ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούνται, για τις οποίες πραγματοποίησε εμπορικές πράξεις, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών
3.  
  Οι φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι του ενεργειακού τομέα, υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες στις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιδίως σχετικά με την προμήθεια, τις εισαγωγές, εξαγωγές, τη διακίνηση, παραγωγή, λειτουργία, διαχείριση, αποθήκευση, τιμολόγηση, διάθεση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων. Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση στατιστικών δελτίων του ενεργειακού τομέα και το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθιερώνεται διαδικασία κατάρτισης δελτίων συλλογής στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα του πετρελαίου, όπως διύλιση, παραγωγή, εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων κ.λπ. αργού Πετρελαίου, ημικατεργασμένων και Πετρελαιοειδών Προϊόντων που είναι απαραίτητα για το στρατηγικό σχεδιασμό του τομέα του Πετρελαίου ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
4.  
  Οι κάτοχοι Αδειών Διύλισης, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές των οποίων οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να προσμετρώνται στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) εφαρμόζεται και για τους κατόχους αδειών κατά τον παρόντα νόμο.
5.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή κατ εξουσιοδότησή του η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) μπορεί να δημοσιοποιεί στοιχεία τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων και των ανταλλαγμάτων για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας.
Άρθρο 12 "Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας"
1.  
  Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, ή για όσα εξ αυτών επιλέγει με απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.
Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως ορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε., προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης εφοδιασμού καυσίμων στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας εφαρμόζεται η διάκριση σε τρεις κατηγορίες: Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσματα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να μεταβάλλονται οι κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.
2.  
  Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν και αποκλειστικά εντός των πλαισίων αυτής
 1. Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα της παραγράφου 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.
 2. Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.
 3. Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 4. Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υπόχρεου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ.
 5. Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
 6. Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα.(Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα).
 7. Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.
Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν:
Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο, Πετρελαιοειδή ή ημικατεργασμένα Προϊόντα προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. Το ύψος του αποθέματος ασφαλείας του υποχρέου ισούται με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ως καθαρές εισαγωγές του υποχρέου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα: (Εισαγωγές μείον Εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στη διεθνή ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου άδειας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.
Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, που εισάγουν Πετρελαιοειδή Προϊόντα για ίδια κατανάλωση. Το ύψος του αποθέματος ασφαλείας του υποχρέου ισούται με τα 90/ 365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα πιο πάνω όρια μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
3.  
  Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας. Οι αποθηκευτικοί χώροι του κατόχου Άδειας Διύλισης μπορεί να θεωρούνται και Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας. Οι αποθηκευτικοί χώροι των Τελικών Καταναλωτών, εκτός των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, δεν θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
4.  
  Στα αποθέματα ασφαλείας μπορούν να προσμετρώνται οι ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες των υποχρέων και οι ποσότητες που μεταφέρονται με πλοία τα οποία βρίσκονται εντός του χώρου της Ελληνικής Επικράτειας, με προορισμό να τροφοδοτήσουν εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διύλισης ή κατόχων Άδειας Εμπορίας που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας
5.  
  Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, για την υποχρέωσή τους τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, έχουν τη δυνατότητα να φυλάσσουν αποθέματα σε αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα
6.  
  Η αναγωγή του αργού Πετρελαίου και των ημικατεργασμένων προϊόντων σε Πετρελαιοειδή Προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται με βάση την παραγωγή Προϊόντων είτε από τον κάτοχο Άδειας Διύλισης είτε για λογαριασμό του από άλλον κάτοχο Άδειας Διύλισης στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ο ίδιος τρόπος αναγωγής ακολουθείται και για τον ανά κατηγορία υπολογισμό των καθαρών εισαγωγών των κατόχων Άδειας Διύλισης.
7.  
  Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης που καλύπτουν μέρος των αναγκών τους από αργό Πετρέλαιο που παράγεται στη χώρα, μπορούν να αφαιρούν τις ποσότητες αυτές από τη συνολική ποσότητα των αποθεμάτων, τα οποία υποχρεούνται να φυλάσσουν κατά το ποσοστό που οι ποσότητες αυτές συμμετέχουν στο σύνολο του διυλιζόμενου Πετρελαίου. Οι αφαιρούμενες αυτές ποσότητες στο σύνολο των κατόχων Άδειας Διύλισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 25% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας.
8.  
  Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των έξι (6) μηνών της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.
Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε τρίτο, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσίας τήρησης αποθέματος ασφαλείας. Κατά τον καθορισμό του ανώτατου αυτού ορίου λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα τήρησης του αποθέματος, στα οποία περιλαμβάνεται κέρδος εκείνου που παραχωρεί το χώρο αποθήκευσης.
10.  
  Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών-μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της Ελληνικής Επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18, καθώς και την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διαβιβάζουν περιοδικώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατάλογο με τις εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, και πετρελαιοειδών προϊόντων που πραγματοποίησε κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε.
Τον έλεγχο για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε σύμβαση που συνάπτουν με τρίτο για την ανάθεση τήρησης αποθέματος ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται η εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με την πιστοποίηση των Αποθηκών Τήρησης των Αποθεμάτων Ασφαλείας.
11.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
Άρθρο 13 "Διαχείριση Κρίσεων Εφοδιασμού σε Υγρά Καύσιμα"
1.  
  Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, οι οποίες ανακύπτουν στη χώρα ή/και στα πλαίσια των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεών της.
 2. Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης και την εφαρμογή του.
 3. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε θέματα διάθεσης αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού.
 4. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής.
2.  
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από
 1. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.
 2. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
 3. Τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως οι υπηρεσίες αυτές εκάστοτε διαρθρώνονται στις οικείες διατάξεις.
 4. Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 5. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
 6. Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και στη Χημική Βιομηχανία.
3.  
  Το Σ.Μ.Ε.Α. εγκρίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής που συνιστάται και συγκροτείται κατά τις παραγράφους 1 και 2 και συγκαλείται προς τούτο από αυτόν τίθενται σε εφαρμογή ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο Σ.Μ.Ε.Α. μέτρα έκτακτης ανάγκης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
4.  
  Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη ρύθμιση και διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων.
5.  
  Το Σ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αναγνώρισης των σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, τη σύσταση και συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και οργάνων, τις διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού σε διεθνές ή/και τοπικό επίπεδο να διατίθενται ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας και να περιορίζεται η κατανάλωση, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή πετρελαιοειδών προϊόντων σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Περιλαμβάνει επίσης τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης.
6.  
  Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων που θίγει τη χώρα ή περισσότερα κράτη-μέλη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις σχετικές συστάσεις της.
7.  
  Εν απουσία ισχύουσας (effectiνe) διεθνούς απόφασης για τη διάθεση αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή προϊόντα στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, με αίτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί άμεση διαβούλευση, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει τη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού και να εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προτείνονται για το σκοπό αυτόν.
8.  
  Για την αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών περιπτώσεων ή για την αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, είναι δυνατή η διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε ποσότητες που είναι άμεσα απαραίτητες, πέραν του υποχρεωτικού στοιχειώδους επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που διατέθηκε.
9.  
  Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7 και 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίζει προσωρινά τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση των αποθεμάτων, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα, γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10.  
  Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην Επικράτεια της χώρας για λογαριασμό άλλων κρατών-μελών εξαιρούνται από την αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
11.  
  Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έναρξη κάθε είδους αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα τηρούμενα από αυτούς αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έναρξη διαδικασιών θέσης των ιδίων (υπόχρεων) υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και υποβάλλουν στην εν λόγω υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 6.5 της απόφασης Δ19/Φ11/οικ 13098/25.6.2010 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1039/7.7.2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
12.  
  Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 6, 8 και 9 δημοσιεύονται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 13 "Διαχείριση Κρίσεων Εφοδιασμού σε Υγρά Καύσιμα"
1.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων με τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού υγρών καυσίμων που προκύπτουν από αισθητή μείωση ή αναμενόμενη μείωση των προμηθειών της χώρας σε αργό πετρέλαιο και Προϊόντα
 2. Εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας και την εφαρμογή του
 3. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε θέματα κατανομής αργού Πετρελαίου και Προϊόντων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση κρίσεων
 4. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης
 5. Πιστοποιεί τις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας
2.  
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από:
 1. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο
 2. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
 3. Τους Διευθυντές Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 4. Εκπροσώπους των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας
 5. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου
 6. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία
3.  
  Το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης.
4.  
  Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Καυσίμων ρυθμίζει τη διάθεση των αποθεμάτων ασφαλείας και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων
Άρθρο 14 "Κανονισμός Αδειών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό Αδειών ρυθμίζονται:.
 1. Το περιεχόμενο της αιτήσεως και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπει ο νόμος αυτός
 2. Τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4 και ο χρόνος διάρκειας αυτής
 3. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής:
 4. i. η προστασία της εθνικής ασφάλειας, ii. η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών της, iii. η μέθοδος με την οποία θα εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία της δραστηριότητας που αδειοδοτείται, iν. η μέθοδος με την οποία θα προστατεύεται το περιβάλλον, ν. το χρονοδιάγραμμα κατασκευών και ο τρόπος οργάνωσης του έργου, νi. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αδειοδοτουμένου, όπως είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητές του, καθώς και το ποινικό του μητρώο ή την εκκρεμούσα ποινική του δίωξη, νii. υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, όπως η ανάληψη υποχρέωσης τροφοδοσίας ορισμένων γεωγραφικών περιοχών, νiii. η πραγματοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, ix. η αποδοτική λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και η προστασία των καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών και της καλύτερης δυνατής ποιότητας των προϊόντων, x. η προστασία του περιβάλλοντος xi. ειδικότερα για την Άδεια Λιανικής Εμπορίας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης περιλαμβάνονται επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εταιρικό κεφάλαιο, αποθηκευτικούς χώρους και διαθεσιμότητα βυτιοφόρων οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των πωλήσεων και τη γεωγραφική διασπορά της διανομής που επιτρέπεται από την άδεια.
 5. Ο τρόπος δημοσιοποιήσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της χορηγήσεως άδειας, η διαδικασία άσκησης και εξέτασης της προσφυγής.
 6. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
 7. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια
 8. Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τον Υπουργό Ανάπτυξης της άσκησης των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται με την άδεια
 9. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως, επεκτάσεως και αφαιρέσεως της άδειας
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου αυτού πρόσθετες υποχρεώσεις με σκοπό:
 1. τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια εφοδιασμού, η τακτική παροχή, η ποιότητα, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση του εφοδιασμού στις απομακρυσμένες ή και νησιωτικές περιοχές της χώρας υπό οικονομικά αποδεκτούς όρους.
 2. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες.
 3. την αντιμετώπιση περιπτώσεων πολέμου ή επιστράτευσης ή άλλων αναγκών που αφορούν στην άμυνα της χώρας ή επειγουσών κοινωνικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να θεσπίζονται ειδικές προδιαγραφές και κίνητρα για πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, τα οποία θα διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή διαθέτουν ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών
4.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους όρους του νόμου αυτού και του Κανονισμού Αδειών
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών και ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών. Τα τέλη αυτά αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 19 του νόμου αυτού.
Άρθρο 15 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Τα λειτουργικά αποθέματα του κατόχου Άδειας Διύλισης, τα ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα, τα πετρελαιοειδή Προϊόντα που θεωρούνται αποθέματα ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 12, εκτός από τα αποθέματα ασφαλείας που τηρούν οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές ή τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή ή που διακινούνται μεταξύ κατόχων Άδειας Διύλισης ή μεταξύ κατόχου Άδειας Διύλισης και κατόχου Άδειας Εμπορίας παραμένουν σε καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων
2.  
  Η διάθεση Προϊόντων στον κάτοχο Άδειας Λιανικής Εμπορίας, στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες ή στον Τελικό Καταναλωτή επιφέρει έξοδο των Προϊόντων από το καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων
3.  
  Οι εισαγωγές και εξαγωγές Πετρελαίου και Προϊόντων πραγματοποιούνται ελεύθερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 12 χωρίς να απαιτείται άδεια του νόμου αυτού
4.  
  Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές επιτρέπεται να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον αυτά προορίζονται αποκλειστικά για δική τους χρήση και αποθηκεύονται σε δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται από μεγάλους καταναλωτές
5.  
 1. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε Προϊόντα με απευθείας εισαγωγές ή απευθείας αγορές από τα Διυλιστήρια ή/και κατόχους Αδειών Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας.
 2. Τα καύσιμα που αποδεδειγμένα διατίθενται στις Ένοπλες Δυνάμεις ή εισάγονται απευθείας από αυτές ή για λογαριασμό τους από τρίτους δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας κατά το άρθρο 12 του νόμου αυτού.
 3. Οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγοί μεταφοράς καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας εξαιρούνται των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου
6.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να έχει στην κυριότητά του αποθηκευτικούς χώρους και αγωγούς μεταφοράς
7.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση αποθηκευτικών χώρων ή αγωγών μεταφοράς της κυριότητάς του σε τρίτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης.
8.  
  Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόμιμα. Στα παραστατικά διακίνησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.
9.  
  Οι αποθηκευτικοί χώροι των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες της Λιανικής Εμπορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το σύστημα καταμέτρησης που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι αυτοί.
10.  
  Οι αποθηκευτικοί χώροι του πρατηρίου δεν υπολογίζονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
Άρθρο 16
1.  
  Ποινικές κυρώσεις Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο διυλίζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται, μεταφέρει, διακινεί ή προμηθεύει αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή προϊόντα ή εμφιαλώνει χωρίς να έχει άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 17 "Διοικητικές κυρώσεις"
1.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού, και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
 2. Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
 3. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων.
 4. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.
 5. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 6. Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια αυτά.
 7. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο κατ’εφαρμογήν των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 8. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.
 9. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 10. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 15.000 έως 1.500.000 ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης. Με όμοια απόφαση μπορεί το κατώτερο και ανώτερο όριο του προστίμου να αναπροσαρμόζεται. Η κύρωση αυτή δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά ποσοστό 50% αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών του άρθρου 19 του νόμου αυτού, αποδιδόμενο κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
3.  
  Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του ή υποτροπής μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια, να επιβάλλεται αντιστοίχως προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της εγκαταστάσεως και να διατάσσεται η προσωρινή ή οριστική σφράγισή της. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανακληση μίας από αυτές για τους παραπάνω λόγους συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
4.  
  Από τα κλιμάκια ελέγχου μπορεί, ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη βαρύτητα της παράβασης, να ενεργείται, ύστερα από απόφασή τους που λαμβάνεται επί τόπου, προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής ή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Η σφράγιση διαρκεί μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε.
5.  
  Η καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση φυσικών προσώπων που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσωπούν εταιρεία κάτοχο άδειας ή που είναι τα ίδια κάτοχοι άδειας από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν, για οικονομικό έγκλημα σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (όπως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση), όπως επίσης και για παράβαση του άρθρου 16 του νόμου αυτού, επιφέρει υποχρεωτικά αφαίρεση της σχετικής άδειας. Η αμετάκλητη καταδίκη για οικονομικό έγκλημα μη σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης επιφέρει την έκπτωση του καταδικασθέντος από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή του εκπροσώπου της εταιρίας, αν πρόκειται για εταιρία και την αφαίρεση της άδειας, αν πρόκειται για τον κάτοχο αυτής.
Άρθρο 18 "Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς"
1.  
  Συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.).
2.  
  Τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και από υπαλλήλους των αυτών κατηγοριών των κατά περίπτωση Γενικών Γραμματειών Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
3.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης τηρείται Μητρώο Ελε-γκτών που καταρτίζεται κάθε δεκαοκτώ μήνες. Στο Μητρώο Ελεγκτών εγγράφονται δημόσιοι υπάλληλοι οριζόμενοι ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου Υπουργείου, Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η θητεία των ελεγκτών είναι ορισμένης διάρκειας, όχι μεγαλύτερης των δεκαοκτώ μηνών, μετά την πάροδο της οποίας λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται να παραταθεί. Μετά τη λήξη της θητείας για την οποία ορίστηκε ο υπάλληλος, η εκ νέου εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών επιτρέπεται μετά πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών από τη λήξη της προηγούμενης θητείας του.
4.  
  Η συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου γίνεται από τους περιλαμβανομένους στο ως άνω Μητρώο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κλιμάκια μπορεί να συνεπικουρούνται από τεχνικούς ή άλλους εμπειρογνώμονες ή να υποστηρίζονται στο έργο τους από φορείς και οργανισμούς ειδικής τεχνογνωσίας.
5.  
  Έργο των κλιμακίων είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης προϊόντων, καθώς και σε οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις πιθανολογείται αποθήκευση ή διακίνηση προϊόντων, ιδίως όσον αφορά:
 1. τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και των σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων,
 2. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται για τους κατόχους αδειών του παρόντος νόμου,
 3. τον τύπο και ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,
 4. όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και των μέσων μεταφοράς τους,
 5. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια
6.  
  Η μη επίδειξη κατά τον έλεγχο των εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, άλλων ζητούμενων στοιχείων ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς του ελεγχόμενου φορέα ή των οργάνων του τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου αυτού
7.  
  Αν διαπιστωθεί παράβαση, τα όργανα των κλιμακίων ελέγχου διαβιβάζουν το φάκελο στο όργανο που είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και στον αρμόδιο εισαγγελέα, αν υπάρχει ποινική παράβαση
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των κλιμακίων, τη διαδικασία και τα τεχνικά ζητήματα του ελέγχου, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και τη συγκρότηση γραμματείας για την υποστήριξη του έργου των κλιμακίων
9.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των κλιμακίων ελέγχου και της Γραμματείας. Η σχετική δαπάνη καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες των κλιμακίων βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών του άρθρου 19.
10.  
  Το άρθρο 20α του Ν. 1571/1985, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του Ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α΄), διατηρείται σε ισχύ. Ειδικά ο φυσικοχημικός έλεγχος των πετρελαιοειδών προϊόντων μπορεί να γίνεται για όλη την Ελλάδα και σε πιστοποιημένα εργαστήρια.
Άρθρο 19 "Ειδικός Λογαριασμός Πετρελαιοειδών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για τους σκοπούς του νόμου αυτού, διακρίνεται η χώρα σε γεωγραφικά διαμερίσματα ανάλογα με τις ανάγκες του ομαλού εφοδιασμού της χώρας σε πετρελαιοειδή προϊόντα
2.  
  Ο ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας, που συστάθηκε με την υπ αριθμ. Δ2/Γ/8570/14.4.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 330 Β΄) κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 16 του Ν. 1571/1985, συνεχίζει να λειτουργεί με τις εξής τροποποιήσεις:.
 1. Η ειδική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων, που διακινούν:
 2. α) οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας και β) οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές και οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους Άδειας Διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές τους εκτός από τα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα αεροπορικά καύσιμα, τα καύσιμα της ακτοπλοΐας και τα καύσιμα της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
 3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης το ποσοστό της εισφοράς μπορεί να μεταβάλλεται.
 4. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων και αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος διατίθεται για την επιδότηση κατόχων Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών και Προμηθευτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 7 του παρόντος νόμου ή Κοινοπραξιών, που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή των προβληματικών περιοχών της χώρας, για κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας, δαπανών των κλιμακίων ελέγχου και Γραμματείας του άρθρου 18 του νόμου αυτού, χρηματοδότησης προγραμμάτων και παροχής κινήτρων που έχουν σχέση με το νόμο αυτόν, όπως ενδεικτικά συγχωνεύσεις εταιρειών, κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς, νέων αποθηκών, δημιουργία πρατηρίων που εφαρμόζουν με πρωτοποριακό και ιδιαίτερα προβαλλόμενο τρόπο νέες ηλεκτρονικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και ποσοστό ύψους 15% της εισφοράς για ετήσια ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν Διυλιστήρια.
 5. Επίσης το προϊόν του Λογαριασμού διατίθεται και για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1571/1985, όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄), καθώς και για χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.).
3.  
  Οι λεπτομέρειες της διάθεσης του λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την απόφαση ρυθμίζονται το ύψος της διάθεσης ή της επιδότησης κατά περιοχή και κατά προϊόν και κατά δικαιούχο και σκοπό, ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς, η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος του λογαριασμού.
Άρθρο 20 "Τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων"
1.  
  Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης και Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factοry) τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων. Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά περιοχή. Όλα τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για λόγους άσκησης της πετρελαϊκής πολιτικής. Αν η Ρ.Α.Ε., από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς και των στοιχείων που προκύπτουν από τις τιμοληψίες, που διεξάγει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, διαπιστώνει εναρμονισμένες πρακτικές ή άλλες στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει, διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται ιδίως η διαδικασία γνωστοποίησης και κοινοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, ο τρόπος επεξεργασίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων.
Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factοry) τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων. Για τους ίδιους λόγους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης με κοινοποίηση στη Ρ.Α.Ε. τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. επιτρέπεται για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης, κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Η ισχύς της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί όσο αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και πάντως για διάστημα έως δύο (2) μηνών κάθε φορά. Μετά την πάροδο του διμήνου οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης επανεξετάζουν τις συνθήκες και αποφασίζουν για το εάν είναι αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν οι ανώτατες τιμές πώλησης.
3.  
  Για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς και ιδίως:
 1. η μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός,
 2. τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,
 3. το διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το πρόσθετο κόστος τροφοδοσίας ορισμένων περιοχών στις οποίες επικρατούν για γεωγραφικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους ειδικές συνθήκες,
 4. η φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών προϊόντων,
 5. άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την εγχώρια αγορά
4.  
  Με την απόφαση για τον καθορισμό ανώτατης τιμής καταναλωτή καθορίζονται ειδικότερα:
 1. η εργοστασιακή (ex factοry) τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων αυτή διαμορφώνεται από τα εγχώρια διυλιστήρια.
 2. Σε περίπτωση εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων σε τιμή μικρότερη από την εργοστασιακή (ex factοry), τότε ως τιμή βάσης λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής,.
 3. τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,
 4. διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσφατο κόστος τροφοδοσίας περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές γεωγραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται όταν μεταβάλλεται η εργοστασιακή (ex factοry) τιμή ή άλλοι συντελεστές όπως η φορολογική επιβάρυνση, υπολογίζονται αριθμητικά οι παραπάνω παράγοντες ανά περιοχή ή ομάδα περιοχών και καθορίζεται η ανώτατη λιανική τιμή για κάθε προϊόν (ανώτατη τιμή καταναλωτή).
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης επιτρέπεται ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
Άρθρο 21 "Κανόνες ασφαλείας"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που μπορεί να εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να θεσπίζονται κανόνες προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας από κινδύνους που προέρχονται από τη διύλιση, αποθήκευση, μεταφορά με αγωγό και εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων, από τη χρήση αυτών και από τους χώρους αποθήκευσης και διακίνησής τους. Ειδικά για τα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας εμπορίας επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης και μόνιμων τμημάτων πυρόσβεσης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς να θεσπίζουν ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη προϊόντων και εγκαταστάσεων.
Άρθρο 22 "Ωράριο πρατηρίων υγρών καυσίμων"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζεται το ωράριο ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών (πρατηρίων υγρών καυσίμων)
2.  
  Με αποφάσεις των Νομαρχών καθορίζονται:
 1. τα καταστήματα διανομής πετρελαιοειδών εκάστου νομού που θα λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικώς κατά το διάστημα πέραν του ωραρίου ημερησίας λειτουργίας.
 2. Τα καταστήματα αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το 10% και περισσότερα από το 20% του συνόλου των καταστημάτων του νομού και.
 3. η διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας τους
3.  
  Η απόφαση του Νομάρχη με τον αριθμό και τα στοιχεία των διανυκτερευόντων καταστημάτων θα εκδίδονται βάσει πινάκων, που θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Νομαρχίες, δύο (2) φορές το χρόνο και ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της χειμερινής και θερινής περιόδου αντίστοιχα, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών Ενώσεων Βενζινοπωλών, όπου υπάρχουν, ή από την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
4.  
  Με απόφαση του Νομάρχη, μετά από πρόταση της οικείας αντιπροσωπευτικής Ένωσης Βενζινοπωλών, όπου υπάρχει, ή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος ορίζεται η εκ περιτροπής λειτουργία των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών κατά τις Κυριακές και αργίες, στα πλαίσια των ορίων που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Ν.Δ. 748/1966 σε συνδυασμό με το άρθρο 46 του Ν. 224/1994.
5.  
  Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα καταστήματα διανομής πετρελαιοειδών που βρίσκονται στους εθνικούς αυτοκινητόδρομους και σε όλα τα νησιά εκτός της Εύβοιας, Κρήτης, Κω, Ρόδου, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Σαλαμίνας. Επίσης από τις ως άνω ρυθμίσεις εξαιρούνται, μόνον ως προς τη διάθεση υγραερίου, τα μεικτά ή αμιγή πρατήρια διανομής υγραερίων αυτοκινήτων, ειδικών προδιαγραφών (Π.Δ. 269/1981 και Π.Δ. 595/1984), όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τα καταστήματα διανομής πετρελαιοειδών που λειτουργούν στις μαρίνες Ε.Ο.Τ. μόνο για ανεφοδιασμό σκαφών (όπως τουριστικών, αλιευτικών) και εντός του χώρου των αερολιμένων για ανεφοδιασμό των αεροσκαφών καθ όλο το 24ωρο.
6.  
  Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των κανονιστικών πράξεων του άρθρου αυτού ή της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 τιμωρείται κατά τη διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, του επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17.
Άρθρο 23 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Με το νόμο αυτόν χορηγείται Άδεια Διύλισης στις λειτουργούσες κατά την έναρξη ισχύος του εταιρείες Διύλισης στην Ελληνική Επικράτεια. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τις εταιρείες από την υποχρέωση λήψεως άλλων αδειών που τυχόν απαιτούνται και την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Κανονισμού Αδειών.
2.  
  Οι Άδειες Εμπορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους μέχρι τη λήξη τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να επέλθει πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:
 1. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Α ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Α κατά το νόμο αυτόν,
 2. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Γ ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Γ κατά το νόμο αυτόν,
 3. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Δ ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Δ κατά το νόμο αυτόν,
 4. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Ε ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Β κατά το νόμο αυτόν.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης το πιο πάνω χρονικό όριο των τριών ετών μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος.
3.  
  Οι κάτοχοι Αδειών Εμπορίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5 α. και β., μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 περ. Γ., β. πρέπει να συμμορφωθούν μέσα σε τρία έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ως εξής:.
 1. Κατά το πρώτο έτος σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 10% των πωλήσεών τους στην αγορά
 2. Κατά το δεύτερο έτος σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 20% των πωλήσεων τους στην αγορά
 3. Κατά το τρίτο έτος και εφεξής σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 30% των πωλήσεων κάθε έτος στην αγορά
4.  
  Οι Άδειες κατηγορίας Α΄ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985 (Α΄ 192, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2008/1992 (Α΄ 16), καθώς και οι Άδειες κατηγορίας Στ΄ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του ν. 1769/1988 (Α΄ 66) και το άρθρο 24 τουν. 2008/1992 (Α΄ 154) μπορεί να ανανεώνονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από την ισχύ του ν. 3054/2002 (Α΄ 230).
Οι Άδειες κατηγορίας Α, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α΄), μπορεί να ανανεώνονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
5.  
  Οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης οφείλουν μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να λάβουν Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 γ΄. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα της μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή των πωλητών θέρμανσης και μεταπωλητών σχετικά με τους απαιτούμενους όγκους αποθηκευτικών χώρων. Στην ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και απαλλαγή για ορισμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αποθηκευτικών χώρων για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.
6.  
  Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τα θέματα που θα ρυθμίσουν οι κανονιστικές αυτές πράξεις, οι καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα
Άρθρο 24 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 1571/1985, όπως αυτός ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. Επίσης, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται η υπ αριθμ. 417/1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 249 Α΄). Κατ εξαίρεση, δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί με την πράξη αυτή διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για συμβάσεις μίσθωσης που τυχόν υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μέχρι το χρόνο λήξεως ή της κατά οποιονδήποτε τρόπο λύσεως των συμβάσεων αυτών.

ΜΕΡΟΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25 "Αγωγός Αεροπορικών Καυσίμων"
1.  
  Υπέρ, στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. (η Ε.Α.Κ.Α.Α.), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59 Α΄) και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εγκρίνεται η διέλευση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση για τον καθοριζόμενο στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου χρόνο, των εγκαταστάσεων Αγωγού Τροφοδοσίας Αεροπορικού Καυσίμου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα (ο Αγωγός), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, μη απαιτουμένης ουδεμίας άλλης διατύπωσης, έγκρισης ή άδειας υπέρ του έργου και της παραπάνω αναφερόμενης εταιρίας:.
 1. τη χάραξη που επισυνάπτεται στον παρόντα ως Παράρτημα 1,
 2. τους περιβαλλοντικούς όρους που επισυνάπτονται στον παρόντα ως Παράρτημα 2
2.  
  Σκοπός της Ε.Α.Κ.Α.Α. είναι η σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ασφαλής και συνεχής τροφοδοσία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με αεροπορικά καύσιμα, με ιδιαίτερα θετικές συνέπειες στο περιβάλλον, ο οποίος συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος.
 1. Προς το σκοπό αυτόν και για την κατασκευή του Αγωγού η Ε.Α.Κ.Α.Α. δύναται να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από κρατικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ή/και κοινοτικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με απόφαση που εκδίδεται προς τούτο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και στην οποία καθορίζονται οι όροι, το ύψος της επιχορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 2. Για το σκοπό αυτόν η σχετική πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 3. Η μετοχική σύνθεση της Ε.Α.Κ.Α.Α. είναι η ακόλουθη:
 4. ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 34% ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17% ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. 17% ΜΟΤΟR ΟΙL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 16% ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 16%.
 5. Η μεταβολή της ανωτέρω μετοχικής σύνθεσης της Ε.Α.Κ.Α.Α. δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση και συναίνεση του Υπουργού Ανάπτυξης, την οποία ο τελευταίος δεν μπορεί να αρνηθεί αναιτιολόγητα.
3.  
  Η Ε.Α.Κ.Α.Α. υποχρεούται:.
 1. Να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στους χρήστες, με εύλογο αντίτιμο διέλευσης ανά μονάδα διακινούμενου όγκου, κοινό για όλους τους χρήστες χωρίς διάκριση υπέρ των μετόχων αυτής.
 2. Ως χρήστης του αγωγού θεωρείται, για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος, οποιαδήποτε εταιρία πληρούσα τις προϋποθέσεις του νόμου ικανή να προμηθεύσει στους αερομεταφορείς αεροπορικό καύσιμο.
 3. Να μην παρεμποδίζει κατά την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού την απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του έργου του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής (Αττική Οδός)
 4. Να καλύπτει ασφαλιστικά με δαπάνες της τους κινδύνους του έργου και για όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του και ειδικότερα:
 5. i. τα περιουσιακά στοιχεία του Αγωγού, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε από τις κατασκευές, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμού του για την πλήρη αξία αντικατάστασης, ήτοι ασφάλισης υλικών ζημιών κατά παντός κινδύνου με επέκταση κάλυψης καυσίμου, ii. την αστική ευθύνη προς τρίτους σε σχέση με απώλεια ή ζημία προκύπτουσα από τη μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση του Αγωγού για εύλογο ποσό κατά συμβάν και συνολικά που ήθελε ορίσει συνετό πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση έργου τοιούτου μεγέθους και χαρακτηριστικών αναλόγων προς αυτά του Αγωγού, iii. τους κινδύνους ζημίας σε υλικό και εξοπλισμό που προορίζονται για τον Αγωγό, για την πλήρη αξία αντικατάστασής τους.
4.  
  Ο Αγωγός, μετά το πέρας της αρχικής χρονικής περιόδου εκμετάλλευσης, που καθορίζεται με το άρθρο 4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που κυρώθηκε με το Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α΄), θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο Ελληνικό Δημόσιο. Η παράδοση αυτή, καθώς και κάθε δικαιοπραξία σχετιζόμενη με αυτήν απαλλάσσεται αντικειμενικά από κάθε φόρο, τέλος ή άλλο βάρος.
5.  
  Η εποπτεία της κατασκευής του Αγωγού ασκείται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκεί όργανο που υποδεικνύει η Ε.Α.Κ.Α.Α. Η παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας του Αγωγού ασκείται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε αρχή δεν θα παρέμβει ή θα διακόψει τη λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη του Αγωγού από την Ε.Α.Κ.Α.Α. παρά αποκλειστικά για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας ή για λόγους ανωτέρας βίας και ασφάλειας. Η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας τομής στην περιοχή διέλευσης του Αγωγού προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση της Ε.Α.Κ.Α.Α. από τον αρμόδιο για τη χορήγησή της φορέα ή υπηρεσία.
6.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται:
 1. να εγκρίνει κάθε αναγκαία μεταβολή των όρων της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Αγωγού, ύστερα από εισήγηση της Ε.Α.Κ.Α.Α.,.
 2. να εγκρίνει, για εύλογη αιτία, την παράταση της περιόδου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Αγωγού από την Ε.Α.Κ.Α.Α., μετά την πάροδο δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας του.
7.  
  Κάθε διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.Α.Κ.Α.Α. σε σχέση με τον Αγωγό θα επιλύεται με διαιτησία, εφόσον δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην Αθήνα από δύο διαιτητές και έναν επιδιαιτητή σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των παραγράφων 1 εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 49 του εισαγωγικού του νόμου.
8.  
  Κάθε ρύθμιση με αντίθετο περιεχόμενο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ρύθμιση του παρόντος εφαρμόζεται αναδρομικά από την ίδρυση της Ε.Α.Κ.Α.Α.
Άρθρο 26 "Θέματα διδάκτρων σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης"
1.  
  Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 2002-2003 μέχρι ποσοστού 4% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 2001-2002
2.  
  Στην έννοια του παραπάνω όρου δίδακτρα περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως ποσά που εισπράττονται σήμερα για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κ.λπ.
3.  
  Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 2002-2003, με την προοπτική αύξησης, θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων του άρθρου αυτού. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.
4.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρούνται με πρόστιμο που μπορεί να φθάσει μέχρι ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης. Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η έκταση και ο βαθμός υπέρβασης του επιτρεπόμενου ποσοστού αύξησης των διδάκτρων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 27
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Ν. 1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 εδάφιο β΄ του άρθρου 1 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Τ., ειδική επιτροπή κριτών από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Τα μέλη αυτής της ειδικής επιτροπής κριτών επιλέγονται από κατάλογο που προτείνει η επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Η ειδική επιτροπή κριτών υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του ινστιτούτου. Στην περίπτωση διορισμού διευθυντή ινστιτούτου, που είναι ενταγμένο σε ερευνητικό κέντρο, για την αξιολόγησή του λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Αν οι γνώμες του διευθυντή και των ερευνητών δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, ο πίνακας καταρτίζεται χωρίς αυτές. Ο Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή έναν εκ των τριών πρώτων από τον οικείο πίνακα. Σε περίπτωση διορισμού διευθυντή ινστιτούτου που είναι ενταγμένο σε κέντρο, διορίζεται υποχρεωτικά ο πρώτος του πίνακα.
2.  
  Η παράγραφος 1 εδάφιο η΄ του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: η. Ειδικά το επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ορίζεται, κατά ζώνη, ως εξής: Ζώνη Α΄ διακόσια εξήντα τέσσερα και 12/100 ευρώ (264,12) 6 Ζώνη Β΄ εκατόν σαράντα έξι και 74/100 ευρώ (146,74) 6 Ζώνη Γ΄ ογδόντα οκτώ και 4/100 ευρώ (88,04) 6. Αν το επίδομα αυτό μαζί με το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του παρόντος υπολείπεται του καταβαλλόμενου κατά την 31.12.1996 ποσού του επιδόματος ραδιενέργειας, η προκύπτουσα διαφορά διατηρείται ως προσωπική..
Άρθρο 28
1.  
Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την 1.1.2003, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.ΓΕΝΙΚΑ.Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τη διαδικασία κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται: - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον κατασκευαστή - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του κατασκευαστή κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 2.ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως οι συναρμόδιες για την περιοχή Εφορείες Αρχαιοτήτων (Β~ ΕΠΚΑ, Γ~ ΕΠΚΑ και 1η ΕΒΑ), εντεταλμένοι εκπρόσωποι των οποίων θα παρακολουθούν τις εργασίες. Οι εκπρόσωποι αυτοί θα προσληφθούν από τον ανάδοχο του έργου και θα αμείβονται από τις πιστώσεις του. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου, η συνολική δαπάνη της οποίας και ακολούθως προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου. Για την προστασία των αρχαιοτήτων που έχουν ήδη εντοπισθεί ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσαρμόσει τη ΜΠΕ του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ (Β~ ΕΚΠΑ, Γ~ ΕΚΠΑ και 1η ΕΒΑ). 2.2 Θα επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση των θέσεων πρόσβασης (επισκεψιμότητα) κατά μήκος του αγωγού, επί των οδικών και άλλων υπαρχουσών υποδομών ώστε να μην παρακωλύονται κυκλοφοριακές και λοιπές λειτουργίες κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ. 2.3 Θα ακολουθηθούν όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού με δεδομένο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα του διέρχεται από δομημένη περιοχή (εντός ή σε γειτνίαση με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια). 2.4 Να γίνεται συνεχής διαβροχή των χώρων εργασιών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, κάλυψη των αποθέσεων υλικών και των οχημάτων μεταφοράς υλικών, γρήγορη αποκομιδή, και γενικότερη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις. (Π.Υ.Σ. 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/87), Π.Υ.Σ. 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/88). Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε ρέματα και κατακλυζόμενους χώρους σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 2.5 Να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για την μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, και συγκεκριμένα τα φορτηγά αυτοκίνητα να έχουν σκεπασμένα τα υλικά που μεταφέρουν, η ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στους οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 km/hr. Οι εκσκαφές να διακόπτονται σε περιόδους ισχυρών ανέμων για αποφυγή της επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους. 2.6 Για τις εργασίες κατασκευής, να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Υ.Α. Α5/ 2375/78 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78, Υ.Α. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86, Υ.Α. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88, Υ.Α. 765/14.1.91/ ΦΕΚ 81/Β/21.2.91, Υ.Α. 13736/ 1985 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85) «Μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων, Υ.Α. 28432.2447/ 92 (ΦΕΚ 536Β/25.8.1992), «Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντίζελ». 2.7 Να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα υλικά από δανειοθαλάμους γειτονικούς και νομίμως λειτουργούντες. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία ή η δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών. 2.8 Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως ΚΥΑ 69728/824/ΦΕΚ358Β/96. Η διάθεση των πλεοναζόντων ακατάλληλων υλικών εκσκαφών να γίνει, μετά από έγκριση μελέτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Ν.Α. σε νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ της περιοχής Υλικά εκσκαφής ρυπασμένα από πετρελαιοειδή, καμένα λάδια, κλπ., να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται στον αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής εναπόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων των ΕΛ.ΠΕ. 2.9 Να εφοδιαστούν τα συνεργεία εργασίας με κάδους απορριμμάτων και χημικές τουαλέτες. 2.10 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου, η απόρριψη λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των ορυκτελαίων θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 98012/2001/96. Η αλλαγή των λαδιών να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. 2.11 Να γίνει αποκατάσταση και αναβάθμιση της υφισταμένης βλάστησης μετά το πέρας του έργου, με προγραμματισμένα έργα φύτευσης και αποκατάστασης Κατά την αποκατάσταση της ζώνης εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυξημένη ποικιλία φυτών, προσαρμοσμένα στους βιοτικούς παράγοντες της εκάστοτε περιοχής. 2.12 Να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της διάβρωσης του αγωγού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε σημεία πιθανής διάβρωσης π.χ. διασταυρώσεις ρεμάτων. 2.13 Όλα τα εργοταξιακά μηχανήματα να είναι εξοπλισμένα με φίλτρα συγκράτησης σκόνης. 2.14 Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει τους ιδιοκτήτες την ελεύθερη πρόσβαση και καλλιέργεια των αγρών τους (όπου υπάρχουν) καθώς και κάθε είδους εργασίες παρακείμενων ιδιοκτησιών. 2.15 Ο ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει πρόγραμμα εργασιών του συνόλου της χάραξης και να ειδοποιεί τους πολίτες δύο βδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών, με προσωπικά σημειώματα πριν την έναρξη των οποιονδήποτε εργασιών. 2.16 Να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής ειδικά σε κατοικημένες περιοχές. 2.17 Τα ακατάλληλα και πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής να διατεθούν σε κατάλληλες περιοχές που δεν θα επηρεάζεται η ροή των υδάτων και μακριά από οικισμούς και λοιπά κτίσματα. Για τους χώρους διάθεσης των υλικών αυτών να εκπονηθεί ειδικό σχέδιο το οποίο να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. (Ανατολικής και Δυτικής Αττικής). 2.18 Σε κάθε περίπτωση που θα απαπηθεί διάθεση στερεών απαιτείται η λήψη της άδειας διάθεσης στερεών αποβλήτων από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358Β) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων». 2.19 Σε κάθε περίπτωση που ο αγωγός διασταυρώνεται με άλλα δίκτυα οι εργασίες να γίνονται με συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς των δικτύων αυτών (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΡΓΟΣΕ κλπ). 2.20 Τα όρια του ορύγματος ολόκληρο το χρονικό διάστημα που θα είναι ανοικτό θα είναι κατάλληλα περιφραγμένα και σηματοδοτημένα επαρκώς για την ασφάλεια των κατοίκων. 2.21 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Τροχαία για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας με κατάλληλες παρακάμψεις και σηματοδοτήσεις. 2.22 Να ληφθεί άδεια κοπής δέντρων (αν απαιτηθεί κοπή) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Δασών). Να γίνει σήμανση των δέντρων που θα κοπούν ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη κοπή δέντρων ή η κοπή δέντρων μεγάλης ηλικίας. 2.23 Να αποφευχθεί η ανάμειξη της καλλιεργήσιμης φυτικής γης με το υποκείμενο στρώμα, έτσι ώστε να ξαναχρησιμοποιηθεί στην τελική επικάλυψη. Για τον λόγο αυτό το στρώμα φυτικής γης να εναποτίθεται χωριστά από το υπόλοιπο στρώμα των εκσκαφών. Το στρώμα της φυτικής γης θα πρέπει να επαναστρωθεί εντός έτους. Η άρωση του εδάφους μετά το πέρας της κατασκευής και τη διάστρωση του ανώτερου εδαφικού στρώματος θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης του Νομού. 2.24 Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις κλπ, πρέπει να αποκαθίστανται και να εναποτίθενται ξανά μετά την ολοκλήρωση των έργων. Τυχόν ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του ανάδοχου. 2.25 Μετά το πέρας της κατασκευής η περίφραξη της ζώνης εργασίας να απομακρυνθεί και η περιοχή να αποδοθεί στην προγενέστερη χρήση της. 2.26 Όλες οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των σημάνσεων στη ζώνη δουλείας να μην είναι τοξικές. 2.27 Ο αγωγός να τοποθετηθεί σε υψόμετρο χαμηλότερο από αυτό των αγωγών ύδρευσης της περιοχής σε περίπτωση διασταύρωσης. 2.28 Οι προσωρινές παρακάμψεις θα τεθούν εκτός λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση των έργων της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ και την κατασκευή της μόνιμης εγκατάστασης και πάντως όχι αργότερα από το Α~ τρίμηνο το 2004. 2.29 Σε όλο το μήκος διέλευσης του αγωγού να υπάρχει επαρκής σήμανση που θα διασφαλίζει και διαχρονικά την υπόμνηση της ύπαρξής του. 2.30 Να ορισθεί υπεύθυνος Μηχανικός για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 2.31 Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ του έργου εκτός αν έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις. 2.32 Να εξεταστεί η αναγκαιότητα εγκατάστασης πρόσθετου συστήματος ελέγχου της στεγανότητας του αγωγού (έξυπνα γουρουνάκια). 3.ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου να εκπονηθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και της αντίστοιχης Ν.Α. πλήρες σχέδιο έκτακτης ανάγκης με το οποίο: 1)θα καθορίζονται ποίοι θα κληθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα), 2)θα καθορίζονται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 3)θα επαναληφθούν οι εκτιμήσεις για την εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία με βάση τα όρια που έχουν θεσπισθεί για το επιχειρησιακό κέντρο (3 ΚW/Μ2, 6 ΚW/ Μ2, 15ΚW/Μ2 και θα δοθούν στην αρμοδία Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-02 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/230
2005-12-06 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Τροποποίηση Τύπος
 • δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων.Ο κάτοχος της άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον 30.000 επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, την επωνυμία και τα σήματα του κατόχου της Άδειας Εμπορίας υγραερίων που τις διακινεί.
 • Αντικατάσταση
  A/2005/297
  2009-01-28 Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού, και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
 • Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
 • Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων.
 • Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.
 • Με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια αυτά.
 • Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο κατ’εφαρμογήν των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.
 • Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.
 • Αντικατάσταση
  A/2009/8
  2009-08-07 Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Η ΡΑΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων.
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, δύναται να επεκτείνει την πρόσβαση τρίτων και σε άλλες υποδομές πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όπως στις αποθήκες λειτουργικών αποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο για λόγους προστασίας ή ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού.
  Για τη διατύπωση της γνώμης της η ΡΑΕ καλεί τον κύριο της υποδομής να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του.
  Η πρόσβαση στις υποδομές αυτές γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
  Προσθήκη
 • Κάθε Αδειοδοτούσα Αρχή τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται οι άδειες που χορηγεί.
 • Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται Εθνικό Μητρώο Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι άδειες, καθώς και οι μεταβολές αυτών, περιλαμβανομένων των αδειών του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 του παρόντος.
 • Οι κατά περίπτωση Αδειοδοτούσες Αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση τους, τις άδειες που χορηγούν, καθώς και τυχόν μεταβολές τους.
 • Το Υπουργείο Ανάπτυξης τηρεί και ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο τρόπος τήρησης του Εθνικού Μητρώου Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία των αδειών που καταχωρούνται σε αυτό, τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • Προσθήκη
  A/2009/137
  2010-06-04 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  Τροποποίηση Τύπος
  Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών.
  Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης και Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factοry) τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων.
  Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά περιοχή.
  Όλα τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για λόγους άσκησης της πετρελαϊκής πολιτικής.
  Αν η Ρ.Α.Ε., από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς και των στοιχείων που προκύπτουν από τις τιμοληψίες, που διεξάγει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, διαπιστώνει εναρμονισμένες πρακτικές ή άλλες στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει, διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται ιδίως η διαδικασία γνωστοποίησης και κοινοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, ο τρόπος επεξεργασίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων.
  Αντικατάσταση
  A/2010/85
  2012-04-09 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
  Τροποποίηση Τύπος
  Οι Άδειες κατηγορίας Α΄ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985 (Α΄ 192, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2008/1992 (Α΄ 16), καθώς και οι Άδειες κατηγορίας Στ΄ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του ν. 1769/1988 (Α΄ 66) και το άρθρο 24 τουν. 2008/1992 (Α΄ 154) μπορεί να ανανεώνονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
  Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από την ισχύ του ν. 3054/2002 (Α΄ 230).
  Αντικατάσταση
  A/2012/79
  2013-02-19 Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ).
  Τροποποίηση Τύπος
  Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα.
  Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα με τις εξής αρμοδιότητες
 • Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, οι οποίες ανακύπτουν στη χώρα ή/και στα πλαίσια των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεών της.
 • Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης και την εφαρμογή του.
 • Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε θέματα διάθεσης αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού.
 • Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής.
 • Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από
 • Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.
 • Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
 • Τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως οι υπηρεσίες αυτές εκάστοτε διαρθρώνονται στις οικείες διατάξεις.
 • Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 • Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
 • Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και στη Χημική Βιομηχανία.
 • Το Σ.Μ.Ε.Α. εγκρίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής που συνιστάται και συγκροτείται κατά τις παραγράφους 1 και 2 και συγκαλείται προς τούτο από αυτόν τίθενται σε εφαρμογή ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο Σ.Μ.Ε.Α. μέτρα έκτακτης ανάγκης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
  Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη ρύθμιση και διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων.
  Το Σ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αναγνώρισης των σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, τη σύσταση και συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και οργάνων, τις διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού σε διεθνές ή/και τοπικό επίπεδο να διατίθενται ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας και να περιορίζεται η κατανάλωση, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή πετρελαιοειδών προϊόντων σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.
  Περιλαμβάνει επίσης τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης.
  Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων που θίγει τη χώρα ή περισσότερα κράτη-μέλη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση.
  Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις σχετικές συστάσεις της.
  Εν απουσία ισχύουσας (effectiνe) διεθνούς απόφασης για τη διάθεση αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή προϊόντα στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, με αίτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί άμεση διαβούλευση, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει τη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού και να εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προτείνονται για το σκοπό αυτόν.
  Για την αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών περιπτώσεων ή για την αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, είναι δυνατή η διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε ποσότητες που είναι άμεσα απαραίτητες, πέραν του υποχρεωτικού στοιχειώδους επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.
  Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που διατέθηκε.
  Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7 και 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίζει προσωρινά τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 3.
  Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση των αποθεμάτων, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα, γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην Επικράτεια της χώρας για λογαριασμό άλλων κρατών-μελών εξαιρούνται από την αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
  Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έναρξη κάθε είδους αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα τηρούμενα από αυτούς αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έναρξη διαδικασιών θέσης των ιδίων (υπόχρεων) υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και υποβάλλουν στην εν λόγω υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα.
  Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 6.5 της απόφασης Δ19/Φ11/οικ 13098/25.6.2010 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1039/7.7.2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
  Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 6, 8 και 9 δημοσιεύονται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Αντικατάσταση
  Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, ή για όσα εξ αυτών επιλέγει με απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.
  Αντικατάσταση
  Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών-μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της Ελληνικής Επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18, καθώς και την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διαβιβάζουν περιοδικώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατάλογο με τις εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, και πετρελαιοειδών προϊόντων που πραγματοποίησε κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε.
  Αντικατάσταση
  Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν και αποκλειστικά εντός των πλαισίων αυτής
 • Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα της παραγράφου 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.
 • Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.
 • Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 • Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υπόχρεου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ.
 • Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
 • Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα.(Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα).
 • Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/43
  2014-01-29 Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Οι φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι του ενεργειακού τομέα, υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες στις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιδίως σχετικά με την προμήθεια, τις εισαγωγές, εξαγωγές, τη διακίνηση, παραγωγή, λειτουργία, διαχείριση, αποθήκευση, τιμολόγηση, διάθεση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων.
  Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση στατιστικών δελτίων του ενεργειακού τομέα και το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
  Αντικατάσταση
  A/2014/22
  2016-02-01 Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν.
  Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των έξι (6) μηνών της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013.
  Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.
  Αντικατάσταση
  A/2016/10
  2016-12-23 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Αντικατάσταση
  Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 4 του παρόντος, η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.
  Αντικατάσταση
 • Ε. Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη.
 • Προσθήκη
  A/2016/241
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1995/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/417 1995
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Δ2/Γ/8570 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Δ2_Γ_8570 1995
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/Δ19/Φ11/ΟΙΚ13098 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Δ19_Φ11_ΟΙΚ13098 2010
  ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
  ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
  ΝΟΜΟΣ 1988/1769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1769 1988
  ΝΟΜΟΣ 1991/1929 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1929 1991
  ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
  ΝΟΜΟΣ 1994/224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/224 1994
  Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
  ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
  «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
  Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
  Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και των Θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις 1998/2593 1998
  Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
  Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
  ΝΟΜΟΣ 2002/3054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3054 2002
  ΝΟΜΟΣ 2013/4123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/4123 2013
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/748 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/748 1966
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/269/1981Π.Δ.595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/269_1981Π_Δ_595 1984
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. 2013/27_19-9-2013 2013
  Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/1_12.11.2012 2012
  Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
  Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
  Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/3438 2006
  Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/3489 2006
  Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149). 2007/3587 2007
  Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίαςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3653 2008
  Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
  Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
  Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. 2009/3784 2009
  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010
  Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγώνκαι παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. 2010/3892 2010
  Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. 2011/3908 2011
  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
  Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ). 2013/4123 2013
  Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2013/4177 2013
  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
  Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. 2014/4233 2014
  Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
  Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. 2016/4361 2016
  Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016
  Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016
  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. 2018/4546 2018
  Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/54 2006
  Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2014/100 2014
  Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2014/64 2014
  Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). 2017/132 2017