Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας, εφεξής επονομαζόμενα: «Τα Μέρη». Καθοδηγούμενοι από το Άρθρο ΙΙΙ των κειμένων της Βιέννης του 1992 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Επιβεβαιώνοντας τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως και των βασικών κειμένων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, ειδικά όσον αφορά το απαραβίαστο των συνόρων, την εδαφική ακεραιότητα, την μη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Θεωρώντας αναγκαίο να διευρύνουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, των λαών τους και του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ. της Ελλάδας και της Κροατίας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαλόγου για την διατήρηση της ειρήνης, της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας, των αρχών της εθνικής ασφάλειας, της αμυντικής στρατηγικής και των προγραμμάτων αμυντικής ανάπτυξης. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αμύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας επιβεβαιώνουν την επιθυμία τους να συνεργαστούν στον τομέα της άμυνας και για αυτό το σκοπό έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ο σκοπός αυτής της Συμφωνίας είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου πλαισίου για την συνεργασία των δύο Μερών στον αμυντικό τομέα σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από την εθνική τους νομοθεσία. Άρθρο 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Οι σχέσεις των Μερών θα στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό των αρχών της ισότητας. 2.Τα Μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία που θα βασίζεται στο σεβασμό των αμιοιβαίων ενδιαφερόντων. 3.Οι όποιες διαφορές προκύψουν στη πορεία της συνεργασίας θα επιλύονται με βάση την διαδικασία που προβλέπεται από το Άρθρο 8 της παρούσης Συμφωνίας. 4.Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών δεν επηρεάζει τα συμφέροντα των ενόπλων δυνάμεων οιουδήποτε τρίτου Μέρους. Άρθρο 3 ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ανάπτυξη των σχέσεων που αφορούν στην άμυνα, την ενδυνάμωση διμερούς συνεργασίας, την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων. 2.Διαβουλεύσεις, σεμινάρια και συναντήσεις σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας. 3.Ανταλλαγές πληροφοριών, και συνεργασία όσον αφορά στην εμπειρία που αποκτάται κατά τη διάρκεια ανακαλύψεων νέων στρατιωτικών προϊόντων, καθώς και συνδρομή με την καθιέρωση επαφών μεταξύ των στρατιωτικών εθνικών προγραμμάτων για έρευνα και ανάπτυξη. 4.Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης. 5.Τακτική ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα διοικητικής μέριμνας και σε τεχνικά θέματα. 6.Ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων συνεργασίας. 7.Καθιέρωση συνεχούς συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων. 8.Συνεργασία σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως: 1)Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης 2)Διαχείριση Κρίσεων 3)Στρατιωτική Ιατρική 4)Ειδικές Υπηρεσίες 5)Στρατιωτική επιστημονική έρευνα (θεωρητική και εφαρμοσμένη) 6)Θέματα εξοπλιστικών προγραμμάτων - Θέματα αμυντικών προγραμμάτων 9.Για την υλοποίηση της συνεργασίας στους προαναφερθέντες τομείς, ή σε οποιουσδήποτε άλλους τομείς οι οποίοι ενδέχεται να συμφωνηθούν, δύνανται να συνάπτονται ξεχωριστές Συμφωνίες ή Συμπληρωματικά Πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Υπουργείων Άμυνας. Άρθρο 4 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Η συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών θα υλοποιείται με τους εξής τρόπους: 1)Επίσημες επισκέψεις και επισκέψεις εργασίας αντιπροσωπιών, επικεφαλής των οποίων θα είναι ανώτατοι εκπρόσωποι των Μερών. 2)Ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των Μερών σε συγκεκριμένους τομείς των δραστηριοτήτων τους. 3)Διεξαγωγή κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. 4)Συμμετοχή παρατηρητών σε στρατιωτικές ασκήσεις και στην κοινή εκπαίδευση σε εξομοιωτές. 5)Επαφές μεταξύ εξειδικευμένων στρατιωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών. 6)Ανταλλαγές ομιλητών και συμμετοχή σε σχολεία, σεμινάρια και συνδιασκέψεις, που διοργανώνονται από τον ένα ή το άλλο Μέρος. 7)Επαφές μεταξύ συναφών στρατιωτικών ιδρυμάτων. 8)Επισκέψεις πολεμικών πλοίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δυο κρατών. 9)Οργάνωση κοινών ομάδων εμπειρογνωμόνων, ειδικά για διεξαγωγή ερευνών στη θάλασσα. 10)Ανταλλαγές αναφορικά με πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα. 2.Οι τομείς και οι τρόποι συνεργασίας που καθορίζονται από αυτή τη Συμφωνία μπορούν να επεκταθούν ή να περιοριστούν με κοινή συμφωνία μεταξύ των Μερών, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από το Άρθρο 10 της παρούσης Συμφωνίας. 3.Τα Μέρη δεσμεύονται για την προστασία των πληροφοριών οι οποίες θα αποκτηθούν στη διάρκεια της συνεργασίας. Γι’ αυτό το σκοπό θα αρχίσουν προκαταρκτικές συζητήσεις με σκοπό να καταλήξουν σε ένα αποτελεσματικό τρόπο προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών. Άρθρο 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.Το προσωπικό που έχει πρόσβαση στις προστατευόμενες πληροφορίες οι οποίες θα αποκτηθούν στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας θα πράττει σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς του κανονισμούς όσον αφορά την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που θα αποκτούνται από το άλλο Μέρος κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν χορηγηθεί ή έχουν αποκτηθεί. 2.Όλες οι πληροφορίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως στρατιωτικά απόρρητες και ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των Μερών, καθώς και οι πληροφορίες κοινού ενδιαφέροντος που έχουν αποκτηθεί με κάποιο άλλο τρόπο από οποιοδήποτε από τα Μέρη θα προστατεύονται σύμφωνα με τις εξής αρχές: 1)Το Μέρος που αποδέχεται την πληροφορία δεν θα μεταφέρει την πληροφορία σε κανένα τρίτο χωρίς προηγούμενη έγκριση του Μέρους που παρέχει την πληροφορία. 2)Το Μέρος που λαμβάνει την πληροφορία θα παρέχει στην πληροφορία αυτή την ίδια διαβάθμιση ασφάλειας με αυτή που δίνει το Μέρος που παρέχει την πληροφορία και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να την διαφυλάξει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 3.Οι πληροφορίες θα διοχετεύονται υπηρεσιακώς και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα έχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής της συνεργασίας. 4.Κάθε αναπαραγωγή, μετάδοση, ή εκχώρηση σε τρίτους, προσωρινά ή οριστικά, των πληροφοριών, των εγγράφων, του εξοπλισμού και της τεχνολογίας κατασκευασμένης στη διάρκεια της συνεργασίας, θα υπόκειται σε γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους. Άρθρο 6 ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Για τους σκοπούς της εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη συμφώνησαν για την ίδρυση Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής, εφεξής επονομαζόμενη «η Επιτροπή». 2.Για τους σκοπούς αυτής της συμφωνίας η Επιτροπή θα συντάξει Ετήσιο Σχέδιο Συνεργασίας που θα υπογραφεί από άτομα εξουσιοδοτημένα από τους Υπουργούς Αμύνης, έως την 1 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος στο οποίο αναφέρεται το σχέδιο. 3.Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν τις εισηγήσεις τους για το Ετήσιο Σχέδιο Συνεργασίας πριν τις 15 Απριλίου του έτους, εκτός του έτους υπογραφής της Συμφωνίας. 4.Το Ετήσιο Σχέδιο θα περιέχει λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες και αποστολές, για τον τόπο και χρόνο των συναντήσεων, για τον αριθμό συμμετεχόντων, για τον τρόπο υλοποίησης τους και για λοιπά σχετικά θέματα. 5.Τα Μέρη, διαμέσου των αρμόδιων οργάνων τους για τη διεθνή συνεργασία, θα ανταλλάσσουν προτάσεις για το Ετήσιο Σχέδιο Συνεργασίας με τα σχόλια τους έως την 1 Ιουνίου του έτους που προηγείται του έτους κατά το οποίο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. 6.Οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά με την συνεργασία θα αποφασίζεται από τα Υπουργεία Αμύνης και τα αρμόδια όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ 1.Τα Μέρη θα επιβαρυνθούν με το κόστος της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας και του Ετήσιου Σχεδίου Συνεργασίας στη βάση της αμοιβαιότητας. 2.Το Μέρος που φιλοξενεί την αποστολή θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα διαμονής και συντήρησης, μεταφοράς στο εσωτερικό, παροχής των αναγκαίων εφοδίων στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, καθώς και τα έξοδα ιατρικών υπηρεσιών σε επείγουσες περιπτώσεις. 3.Το Μέρος που επισκέπτεται θα επιβαρύνεται με τα έξοδα των διεθνών μεταφορών και όλα τα λοιπά έξοδα, εκτός από τα προαναφερόμενα. 4.Το Μέρος που φιλοξενεί την αποστολή θα παρέχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη που πιθανόν θα απαιτηθεί, όμως το Μέρος που επισκέπτεται θα φέρει τα έξοδα μεταφοράς ασθενούς στην πατρίδα του. 5.Τα προσωπικά έξοδα των μελών της αποστολής θα επιβαρύνουν το επισκεπτόμενο Μέρος. Άρθρο 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ Όποιες διαφωνίες αφορούν την ερμηνεία ή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας θα επιλύονται με διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Επιτροπής. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν ήδη αναλάβει τα Μέρη σύμφωνα με άλλες διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι επίσης συμβαλλόμενα. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1.Έκαστο Μέρος δύναται ανά πάσα στιγμή να εισηγηθεί τροποποιήσεις στην παρούσα Συμφωνία και θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Επιτροπής με προοπτική την επίτευξη συμφωνίας πάνω στις προταθείσες τροποποιήσεις. 2.Οι συμφωνημένες τροποποιήσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Συμφωνίας και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 11 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1.Η Συμφωνία αυτή ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεωθεί αυτόματα για περίοδο ενός (1) ακόμα έτους, εκτός εάν εγγραφεί ειδοποίηση στο οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη δοθεί στο άλλο Μέρος για καταγγελία της Συμφωνίας, τουλάχιστον έξι μήνες προ της ημερομηνίας λήξεως της ισχύος της Συμφωνίας. 2.Σε περίπτωση λήξης της Συμφωνίας, τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη και θα αρχίσουν διαβουλεύσεις με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που είναι σε εκκρεμότητα. Άρθρο 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Μέρη θα ειδοποιήσουν το ένα το άλλο ότι έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες κύρωσης σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία. Υπογράφτηκε στην Αθήνα την 27 Ιουνίου 2000 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην Κροατική, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι εξ’ ίσον αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, το κείμενο στην αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει.
Άρθρο 2
1.  
    Το Ετήσιο Σχέδιο Συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία