ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3057

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1 "Το άρθρο 41 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 41 Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις"
1.  
  Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) και των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος.
2.  
  Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων.
3.  
  Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως ορίζεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων κανονισμών ή από άλλες διατάξεις
4.  
  Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ. - Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ. και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ.Α.Υ.Α.Π. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
Άρθρο 2 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Α που έχει ως εξής: Άρθρο 41Α Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας"
1.  
  Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.). Η Επιτροπή αποτελείται από:.
 1. δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
 2. έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης,.
 3. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπακής Επιτροπής, και κατά περίπτωση, ανάλογα με το άθλημα του οποίου θέματα αντιμετωπίζει, από:
 4. - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου, - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.), όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης, - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης, αντίστοιχα.
 5. Η Δ.Ε.Α.Β. συνεδριάζει σε επταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε πενταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
2.  
  Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος μεταξύ των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και ο γραμματέας, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.
3.  
  Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:.
 1. τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
 2. την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,
 3. τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,
 4. τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,
 5. την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,
 6. τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,
 7. την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,
 8. την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,
 9. τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,.
 10. τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνομικών αρχών, στον Υπουργό Πολιτισμού, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων
4.  
  Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος ή μέλη της, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
5.  
  Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται:.
 1. οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,
 2. οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,
 3. η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,
 4. η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,
 5. η σύσταση ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β., από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες και το έργο που θα προσφέρουν σε αθλητικές συναντήσεις,.
 6. τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικομομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. και εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 8. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.
6.  
  Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού..
Άρθρο 3 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Β που έχει ως εξής: Άρθρο 41Β Σύσταση, λειτουργία και εποπτεία συνδέσμων φιλάθλων"
1.  
  ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σύνδεσμος φιλάθλων αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. Οι σύνδεσμοι φιλάθλων οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος. Εποπτεύουσα αρχή για τους συνδέσμους φιλάθλων είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2.  
  ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος συνδέσμου φιλάθλων μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Πρόσωπο νεότερο των δεκαέξι ετών μπορεί να είναι μέλος, εφόσον υπάρχει η γραπτή συναίνεση εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο σύνδεσμος φιλάθλων εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος του, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
3.  
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση ενός συνδέσμου φιλάθλων ως σωματείου, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:.
 1. να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
 2. (i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, (ii) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, (iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου,.
 3. να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
 4. (i) ο σύνδεσμος φιλάθλων διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, (ii) δεν μπορεί να είναι μέλος του πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος νόμου, και (iii) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από το σύνδεσμο, σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
4.  
  ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων θεωρείται και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).
5.  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον:.
 1. προβλέπεται από το καταστατικό του,
 2. υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης του συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό,
 3. έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή
6.  
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων ή παράρτημά του μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήριο, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού και πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής του συνδέσμου στο βιβλίο σωματείων του οικείου πρωτοδικείου. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων συνδέσμου φιλάθλων, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο. Όποιος παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους προαναφερόμενους χώρους, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
7.  
  ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης:.
 1. επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,
 2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων του για το εάν διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι τα παραρτήματα αυτά,.
 3. αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου,
 4. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων του ότι για κανένα μέλος του συνδέσμου δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και ότι κανένα μέλος δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου.
 5. Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των συνδέσμων φιλάθλων στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του παρόντος νόμου,.
 6. γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων
8.  
  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ. α) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής κάθε πρωταθλήματος, δίδεται έκτακτη επιχορήγηση σε σύνδεσμο φιλάθλων εφόσον: (i) έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στην προσπάθεια πρόληψης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, (ii) η δαπάνη αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων για εκδηλώσεις που προάγουν το φίλαθλο πνεύμα. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο φορέας του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου για την επιχορήγηση.
 1. Με όμοια απόφαση, τον Ιούλιο κάθε έτους βραβεύονται ηθικά και υλικά οι σύνδεσμοι φιλάθλων οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα στην προαγωγή του φιλάθλου πνεύματος και συνεργάστηκαν με τη Δ.Ε.Α.Β. και τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
 2. Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.
9.  
  ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:.
 1. τη διάλυση ενός συνδέσμου φιλάθλων μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, η οικεία Α.Α.Ε. και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,.
 2. λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:
 3. (i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων, (ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, (iii) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.
10.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 4 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Γ που έχει ως εξής: Άρθρο 41Γ Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων"
1.  
  Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα, με κάθε αριθμό εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενων θεατών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και γνώμη της οικείας διοργανώτριας αρχής καθορίζονται κάθε φορά οι αγώνες κυπέλλου Ελλάδας και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα εισιτήρια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.
2.  
  Για ορισμένες αθλητικές συναντήσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της οικείας διοργανώτριας αρχής, καθορίζονται ζώνες ή τμήματα των κερκίδων και των θέσεων θεατών για τα οποία εκδίδονται ονομαστικά εισιτήρια. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 57 του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων αυτών, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού εισιτήριου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καθοριστεί ότι σε ορισμένες αθλητικές συναντήσεις όλα τα εισιτήρια είναι ονομαστικά.
3.  
  Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.
4.  
  Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει σε κάθε περίπτωση τη διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους.
5.  
  Αναγνωρισμένος κατά τον παρόντα νόμο σύνδεσμος φιλάθλων δικαιούται να λαμβάνει για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. Εάν για μία αθλητική συνάντηση εκδοθούν ονομαστικά εισιτήρια, οι σύνδεσμοι φιλάθλων λαμβάνουν για τα μέλη τους μόνο τέτοια εισιτήρια. Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων που δεν είναι αναγνωρισμένοι κατά τον παρόντα νόμο.
6.  
  Τα εισιτήρια αθλητικών συναντήσεων μπορούν να διατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο, ιδίως μέσω δικτύου πρακτορείων ή αυτόματων σημείων πώλησης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εισαγωγή και τη λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων.
7.  
  Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ή της απόφασης της παραγράφου 4, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την οικεία αστυνομική αρχή, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς, και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.
8.  
  Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου..
Άρθρο 5 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Δ που έχει ως εξής: Άρθρο 41Δ Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων"
1.  
  Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης και κατανομής των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) αποζημίωση.
2.  
  Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα αρμοδιότητάς της, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων και τη διάθεση των εισιτηρίων. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του εκπροσώπου της Δ.Ε.Α.Β. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.
3.  
  Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί την απόφαση αυτή ή παραβιάζει απαγόρευση που θέτει η απόφαση, τιμωρείται: α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, β) με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης, δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ επήλθε θάνατος.
4.  
  Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της, οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν εκπρόσωπό τους για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους.
5.  
  Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με απόφασή του, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.
6.  
  Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα, η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και προσώπων που κατά την κρίση της μπορούν να προκαλέσουν επεισόδια.
7.  
  Το αθλητικό σωματείο, η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. οφείλουν να μισθώνουν μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους, προκειμένου να προσέλθουν οργανωμένα ή να αποχωρήσουν από μία αθλητική συνάντηση, εφόσον η μίσθωση ζητηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του μέσου μεταφοράς. Εάν αρνηθούν, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση του μέσου για τον ανωτέρω σκοπό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, προσδιορίζονται τα μαζικά μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
8.  
  Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου..
Άρθρο 6 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Ε που έχει ως εξής: Άρθρο 41 Ε Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων"
1.  
  Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης της ανώτατης κατηγορίας εθνικού πρωταθλήματος, τοποθετούνται ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτούς. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας αθλητικής συνάντησης.
2.  
  Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.
3.  
  Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας, καθώς και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν, ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία
4.  
  Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας του παρόντος άρθρου γνωστοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία στη Δ.Ε.Α.Β., το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.
5.  
  Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων
6.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ιδίως τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, το χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων κατηγοριών ή διοργανώσεων πρωταθλήματος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ηλεκτρονικά συστήματα
 3. Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων..
Άρθρο 7 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41ΣΤ που έχει ως εξής: Άρθρο 41ΣΤ Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις"
1.  
  Με φυλάκιση μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:
 1. ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,
 2. βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,
 3. κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,
 4. κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες
2.  
  Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:
 1. χωρίς δικαίωμα από το νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, λόγω του αποτελέσματός του, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,
 2. τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από το χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν
3.  
  Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή ότι συμμετείχε στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.
4.  
  Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης (άρθρα 183-185 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρθρο 189 Π.Κ.), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (άρθρο 190 Π.Κ.), της καθύβρισης θρησκευμάτων (άρθρο 199 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α και 309 Π.Κ.), της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (άρθρο 333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381 και 382 Π.Κ.) και της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.) υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.
5.  
 1. Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που αναγράφονται στις παραγράφους 1 έως 4 το δικαστήριο με την ίδια απόφαση απαγορεύει στον υπαίτιο να προσέρχεται και να παρακολουθεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών μέχρι δύο ετών αθλητικές συναντήσεις στις οποίες μετέχει ομάδα του αγώνα κατά τον οποίο ή με αφορμή τον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή και άλλες ομάδες.
 2. Επίσης, το δικαστήριο επιβάλλει στον υπαίτιο για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση την υποχρέωση να εμφανίζεται πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του και να παραμένει εκεί καθ όλη τη διάρκειά της.
 3. Η διάρκεια της έκτισης της ανωτέρω παρεπόμενης ποινής υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συμπληρώθηκε ή ανεστάλη ή διακόπηκε η έκτιση της κύριας στερητικής της ελευθερίας ποινής
 4. Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου είναι ανήλικος, η παρεπόμενη ποινή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και εκτελείται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την αναμορφωτική ή άλλη μεταχείρισή του
 5. Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής της παραγράφου αυτής
6.  
 1. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως.
 2. Καθ ύλην αρμόδιο για την εκδίκασή τους είναι το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους.
 3. Εκείνος που καταδικάστηκε για αδίκημα του παρόντος άρθρου και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, εάν με αυτή επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
 4. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της.
 5. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αναστολή εκτέλεσης της κύριας ποινής που επιβλήθηκε με την πρωτόδικη απόφαση.
 6. Η απόφαση που διατάσσει την αναστολή ορίζει εάν αυτή ισχύει έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή για χρονικό διάστημα που ρητά μνημονεύεται, προκειμένου ο κατηγορούμενος να καλύψει επείγουσες ανάγκες δικές του ή της οικογένειάς του.
 7. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ουδέποτε αναστέλλεται.
 8. Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της.
 9. Ο κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.
7.  
  Η διαδικασία των άρθρων 275, 409 και 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται για πταίσματα ή πλημμελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιμής ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συμμετοχή του σε αθλητική συνάντηση..
Άρθρο 8 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Ζ που έχει ως εξής: Άρθρο 41Ζ Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις"
1.  
  Στους κανονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 27 του παρόντος, κάθε αθλητική ομοσπονδία ορίζει, μεταξύ άλλων, τις κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κανονισμοί αυτοί οφείλουν να προβλέπουν κατ ελάχιστον όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Εάν σύνδεσμος φιλάθλων παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. να προμηθεύει με εισιτήρια τον υπαίτιο σύνδεσμο φιλάθλων για χρονικό διάστημα τριών μηνών έως δύο ετών. Η υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή από πρόσωπα της παραγράφου 3 περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, αυτών των παραβάσεων του συνδέσμου φιλάθλων ή μεμονωμένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
3.  
  Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται:
 1. στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες ή για αντίστοιχο αριθμό ημερών,
 2. στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., με επαγγελματική σχέση η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.
 3. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,.
 4. στο αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., ο αποκλεισμός της έδρας ή η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μιας ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
 5. στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται.
4.  
  Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. με πρόστιμο και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις και με αποκλεισμό της έδρας της ομάδας τους. Σε περίπτωση υποτροπής των φυσικών και νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται σε αυτά εκτός των παραπάνω ποινών και πρόστιμο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός εάν ο παραβάτης είναι ερασιτέχνης αθλητής.
5.  
  Οι κανονισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα αιρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της αθλητικής ομοσπονδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος.
6.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων περί υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.
7.  
  Η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
8.  
  Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της Δ.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.
9.  
  Η καθ υποτροπή παράβαση από αθλητικό σωματείο των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της κατ άρθρο 8 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου για τον οικείο κλάδο άθλησης
10.  
  Σε αθλητική ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και μετά από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., περικόπτεται ή αναστέλλεται η καταβολή της τακτικής επιχορήγησής της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 9 "Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Α που έχει ως εξής: Άρθρο 56Α Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων"
1.  
  Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγησή της. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος και στην οικεία αστυνομική αρχή, στο κατά τόπο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και στη Δ.Ε.Α.Β.
2.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της χώρας Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η οποία αποτελείται από:
 1. τον προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ή από άλλον εξουσιοδοτημένο από αυτόν καθηγητή Φυσικής Αγωγής,
 2. έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου,
 3. έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία,
 4. έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και
 5. έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού.
 6. Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει και έναν (1) εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος ή, στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, του αθλήματος με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.
3.  
  Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά τη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 9 του παρόντος, εντός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
4.  
  Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 423/ 1976 (ΦΕΚ 223 Α΄). Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς για αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθούν η τέλεση αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή η προπόνηση ή εκμάθηση τέτοιων αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.
5.  
  Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
6.  
  Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Χορήγηση της άδειας υπό αίρεση ή προθεσμία δεν επιτρέπεται. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την άδεια, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διατάζει με απόφασή του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για μη χορήγηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο.
7.  
  Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας
8.  
  Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς η διοργανώτρια αρχή ή η γηπεδούχος ομάδα να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Την άδεια χορηγεί ο προϊστάμενος του κατά τόπο Γραφείου Φυσικής Αγωγής, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Άρθρο 10 "Το άρθρο 59 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 59 Καθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να καθορίζεται ο κλάδος άθλησης και οι κατηγορίες των αγώνων πρωταθλημάτων του, στη διεξαγωγή των οποίων επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών με αμοιβή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι τυχόν ειδικότεροι όροι ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. στο συγκεκριμένο κλάδο.
2.  
  Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα οικονομικά στοιχεία βιωσιμότητας του κλάδου άθλησης, ο βαθμός και οι δυνατότητες ανάπτυξής του..
Άρθρο 11 "Το άρθρο 60 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 60 Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών"
1.  
  Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) επιτρέπεται να ιδρύουν μόνο αθλητικά σωματεία που έχουν αποδεδειγμένα:.
 1. δύο (2) τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών αθλητών (παίδων - κορασίδων, εφήβων - νεανίδων) σε λειτουργία στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης και οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράμματα της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και
 2. τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα του Τ.Α.Α. για μία τριετία.
2.  
  Για την ίδρυση Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) από αθλητικό σωματείο απαιτείται:.
 1. απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,
 2. οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, από την οποία προκύπτει η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α. για μία τριετία,.
 3. γνώμη της οικείας ομοσπονδίας σχετικά με τη δυνατότητα βιωσιμότητας του συγκεκριμένου Τ.Α.Α., καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που θέτει η ίδια και.
 4. άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
 5. Η άδεια χορηγείται μόνο αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα της ως άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών του ιδρυτικού σωματείου και εκτιμηθεί η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α.
3.  
  Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου 2 ανακαλείται, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων του νόμου
4.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, συγκαλείται γενική συνέλευση των μελών του ιδρυτικού σωματείου και με απόφασή της διορίζεται επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του Τ.Α.Α., η οποία αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών καθορίζονται οι διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής.
5.  
  Τα Τ.Α.Α. έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση με τα λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα του αθλητικού σωματείου. Τηρούν ίδια βιβλία πρακτικών για τις αποφάσεις της διοίκησης, ίδια λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και καταρτίζουν ίδιο προϋπολογισμό και ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Το οικονομικό έτος των Τ.Α.Α. αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους.
6.  
  Με την επιφύλαξη των άρθρων 118 και 135 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 20 παράγραφοι 9 και 10 του Ν. 2947/2001(ΦΕΚ 228 Α΄), απαγορεύεται η κρατική επιχορήγηση των Τ.Α.Α. Αθλητικό σωματείο που διαθέτει προς όφελος του Τ.Α.Α. μέρος έστω των επιχορηγήσεων που λαμβάνει από τη Γ.Γ.Α., αποκλείεται από κάθε σχετική επιχορήγηση στο μέλλον για χρονικό διάστημα που καθορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού..
Άρθρο 12 "Το άρθρο 61 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 61 Ανάθεση της διαχείρισης τμημάτων αμειβόμενων αθλητών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα"
1.  
  Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του αθλητικού σωματείου που διατηρεί ή ιδρύει Τ.Α.Α., η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μπορεί να ανατεθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η οικονομική διαχείριση του Τ.Α.Α. Οι περιορισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 1,2,8,9 και 10 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. ισχύουν αναλόγως και για την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης Τ.Α.Α.
2.  
  Η σύμβαση για την ανωτέρω ανάθεση καταρτίζεται εγγράφως και με αυτήν καθορίζονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, τη χρονική διάρκειά της, το ύψος και τον τρόπο κάλυψης των δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων του Τ.Α.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο, τη συμμετοχή του στη διοίκηση του Τ.Α.Α. και τις διαχειριστικές του εξουσίες. Όποιοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ευθύνονται έναντι των τρίτων προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον μαζί με το ιδρυτικό σωματείο για όλα τα χρέη που δημιουργούνται για τις ανάγκες του Τ.Α.Α. κατά τη διάρκεια άσκησης των διαχειριστικών τους καθηκόντων. Η ευθύνη τους αυτή παραμένει αναλλοίωτη σε περίπτωση ίδρυσης Α.Α.Ε. και υποκατάστασής της στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73.
3.  
  Πριν από την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση σχέδιο της σύμβασης, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενο:
 1. Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή των νομίμων εκπροσώπων του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
 3. Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων, καθώς και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των ισολογισμών της τελευταίας τριετίας
 4. Δεσμευτικό επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, μαζί με εκτίμηση του περιεχομένου του από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τουλάχιστον για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι πηγές και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησής του
 5. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου
4.  
  Η σύναψη της σύμβασης επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία χορηγείται εφόσον από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η οικονομική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του προσώπου που ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του Τ.Α.Α. και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τόσο του ίδιου όσο και των νομίμων εκπροσώπων του, καθώς και η νομιμότητα της ανάθεσης. Ανάκληση της έγκρισης ή ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την παραπάνω έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ως συνέπεια για το συγκεκριμένο Τ.Α.Α. την απαγόρευση συμμετοχής του στα Επαγγελματικά Πρωταθλήματα ή την αποβολή του από αυτά με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως.
5.  
  Το προβλεπόμενο στο υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, συνοδευόμενο από την εκτίμηση που προβλέπεται στην ίδια διάταξη, σε περίπτωση που δεν αφορά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με ευθύνη του προσώπου που αναλαμβάνει τη διαχείριση, ανανεώνεται, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την πάροδο του χρόνου που αφορά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Εάν δεν τηρηθεί το επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, το σωματείο δικαιούται να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης, χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται αποζημίωση. Τα μέρη δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου.
6.  
  Εάν αυτός που αναλαμβάνει τη διαχείριση είναι νομικό πρόσωπο, για κάθε μεταβολή των μελών του, μέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, διαχειριστών ή οργάνων διοίκησής του, υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής
7.  
  Όποιος προβαίνει σε ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης Τ.Α.Α. κατά παράβαση των περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 10.000 ευρώ.
8.  
  Συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν λήξει. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει με αθλητικά σωματεία τις παραπάνω συμβάσεις φέρουν την ευθύνη που προβλέπει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μόνο αναφορικά με τα χρέη που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση μέχρι την 31.12.2002 τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος στοιχεία από α΄ έως και ε΄, καθώς και τη σύμβαση, διαφορετικά επέρχονται οι συνέπειες που, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, προβλέπονται για την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και στην περίπτωση που, μετά από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν χορηγήσει έγκριση της σύμβασης. Από την ανωτέρω ημερομηνία και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τόσο οι περιορισμοί του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, όσο και οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 13 "Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 64 του Ν. 2725/1999 τροποποιούνται ως εξής: 3. Για τη σύσταση εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών [...]"
4.  
  Η προσωρινή αυτή επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Α.Α.Ε. κατά την περίπτωση γ΄ της παρούσας οπότε και παύει να υφίσταται, μεριμνά ιδίως:.
 1. για την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρείας,
 2. για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,
 3. για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας..
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 66 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 3. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συμπίπτει κατά την ίδρυσή της με την έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. Επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας Α.Α.Ε. ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και γνώμη της οικείας ομοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου..
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 2. Η διάρκεια της μίσθωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να καλύπτει πλήρως τη διάρκεια μιας ή περισσότερων αγωνιστικών περιόδων. Η μίσθωση πρέπει να γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του οικείου πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου..
Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 68 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 9. Σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. δεν τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία και τις προβλεπόμενες προθεσμίες, η ομάδα της εταιρείας αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού..
Άρθρο 17 "Το άρθρο 69 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 69 Μέτοχοι - Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας"
1.  
  Μέτοχοι των Α.Α.Ε. μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.
2.  
  Απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται μόνο:.
 1. Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β)Εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, όταν οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
 2. Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύει ο περιορισμός της παραπάνω υπό στοιχείο α΄ περίπτωσης.
 3. Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι ανώνυμες εταιρείες, τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθ εξής.
3.  
  Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν:.
 1. πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος,
 2. πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και
 3. βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.
 4. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
 5. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.
4.  
  Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.
5.  
  Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.
6.  
  Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου, προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
7.  
  Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.
8.  
  Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της παραγράφου 9 του άρθρου 90 του παρόντος, ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι σύζυγοι αυτών και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές Α.Α.Ε. του αθλήματος σε σχέση με το οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.
9.  
  Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήματος. Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.
10.  
  Διαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας Α.Α.Ε.
11.  
  Οι περιορισμοί των παραγράφων 9 και 10, με εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.
12.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον.
13.  
  Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.
14.  
  Οι περιορισμοί και προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και με αυτές του άρθρου 69Α ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης Α.Α.Ε. πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν δε να έχουν συμμορφωθεί με αυτές έως την 31.12.2002. Με την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή εμπίπτουν στους ανωτέρω περιορισμούς, εάν είναι μέτοχοι Α.Α.Ε., δεν δικαιούνται πλέον να μετέχουν ή να εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε εταιρικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, και οι μετοχές τους δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου, συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή εξουσία, ενώ εάν είναι διαχειριστές, διευθυντές ή όργανα διοίκησης Α.Α.Ε., εκπίπτουν αυτοδικαίως από τις ιδιότητές τους αυτές, οι δε τυχόν συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Α.Α.Ε. θεωρούνται απολύτως άκυρες..
Άρθρο 18 "Μετά το άρθρο 69 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 69Α με το εξής περιεχόμενο: Άρθρο 69Α Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε."
1.  
  Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά συνολικά ποσοστό 10% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., απαιτείται πάντοτε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69 του παρόντος, ο αποκτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.
 1. Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα
 2. Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και
 4. Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί
2.  
  Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., συνολικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.
3.  
  Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 77Α του παρόντος..
Άρθρο 19
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 70 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 2. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία είχε ανέλθει. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού..
Άρθρο 20
1.  
  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 71 του Ν. 2725/ 1999 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό Α.Α.Ε. οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην των προνομίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο..
Άρθρο 21
1.  
  Στην παράγραφο 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 75 του Ν. 2725/1999 αντικαθίστανται οι λέξεις από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό από τις λέξεις από τον Υπουργό Πολιτισμού και προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: γ) από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 75 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 3. Ο κατ άρθρο 36 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 τακτικός έλεγχος και ο κατ άρθρο 40 και επόμενα του ίδιου νόμου έλεγχος των Α.Α.Ε. ασκείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στον ισολογισμό αναγράφεται ξεχωριστά ο λογαριασμός Ταμειακές Διευκολύνσεις Μετόχων. Σχετικές προβλέψεις για τα παραπάνω διαλαμβάνονται υποχρεωτικά στο καταστατικό κάθε Α.Α.Ε..
3.  
  Στο άρθρο 75 του Ν. 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 4. Ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται να δώσει εντολή για διενέργεια ελέγχου των δαπανών και των εν γένει λογαριασμών Α.Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 98 του Συντάγματος.
5.  
  Το ιδρυτικό μιας Α.Α.Ε. αθλητικό σωματείο νομιμοποιείται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή αρχής για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της..
Άρθρο 22 "Το άρθρο 76 του Ν. 2725/1999 καταργείται και στη θέση του προστίθεται νέο άρθρο 76 με το εξής περιεχόμενο: Άρθρο 76 Συγχωνεύσεις Α.Α.Ε."
1.  
  Επιτρέπεται μετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Α.Α.Ε. που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.
2.  
  Κάθε είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις, μεταξύ των ιδρυτικών αθλητικών σωματείων και των συγχωνευόμενων Α.Α.Ε. εξακολουθούν να υφίστανται και να δεσμεύουν τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία και τη μετά τη συγχώνευση προκύπτουσα Α.Α.Ε., προσδιορίζονται δε ειδικότερα στο καταστατικό της.
3.  
  Η Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα μιας ή περισσότερων από τις συγχωνευόμενες Α.Α.Ε. ή, μετά από άδεια της οικείας Ομοσπονδίας, οποιαδήποτε άλλη επωνυμία ή διακριτικό γνώρισμα. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία, στην οποία έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής μία τουλάχιστον από τις ομάδες των συγχωνευόμενων Α.Α.Ε.
4.  
  Για τη συγχώνευση Α.Α.Ε. απαιτείται η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 69Α του παρόντος, καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες Α.Α.Ε.:.
 1. Πιστοποιητικό οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
 2. Βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των τριών τελευταίων χρήσεων
 3. Έκθεση αποτίμησης της αξίας της μετοχής με τη χρήση των κοινά παραδεκτών μεθόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920..
Άρθρο 23 "Το άρθρο 77 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 77 Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού"
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή), η οποία έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη που θα της αναθέσει ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του
2.  
  Ο Υπουργός Πολιτισμού ασκεί την εποπτεία, ως προς τα διοικητικά θέματα, της Επιτροπής. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της, καθώς και χώρο για τη στέγασή της.
3.  
  Η Επιτροπή για την εκπλήρωση των σκοπών της, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού. Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος.
4.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και απαρτίζεται από έναν επίτιμο ανώτατο δικαστικό λειτουργό, βαθμού Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου βαθμού και άνω, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχόλησης και έξι μέλη ως ακολούθως:
 1. Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, εν ενεργεία ή ομότιμο.
 2. Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. οικονομικού γνωστικού αντικειμένου, εν ενεργεία ή ομότιμο.
 3. Ένα δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα εταιρειών
 4. Ένα δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού
 5. Έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 6. Ένα πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού.
 7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα.
 8. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται.
 9. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές, οπότε οι τελευταίοι μετέχουν στη συνεδρίαση με ψήφο, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους.
 10. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.
5.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με θητεία. Η θητεία τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά.
6.  
  Δεν μπορεί να διορισθεί μέλος της Επιτροπής:
 1. Βουλευτής, Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας
 2. Όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από το διορισμό του πενταετία μέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., μέτοχος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., καθώς και όποιος, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, συνδεόταν με σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών ή εντολής με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ιδρυτικό σωματείο.
 3. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
7.  
  Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής, όποιος, μετά το διορισμό του:
 1. Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
 2. Ασκεί έμμισθα ή άμισθα οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Επιτροπής, δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.
 3. Για την ύπαρξη ή μη ασυμβίβαστου αποφαίνεται η Επιτροπή μετά από ακρόαση του εν λόγω μέλους της, τη δε σχετική διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση του μέλους στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυμβίβαστο, είτε ύστερα από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
 4. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, στις δε συνεδριάσεις για τη λήψη της απέχει το μέλος στο οποίο αφορά η εξέταση του ασυμβίβαστου.
8.  
  Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους υποβάλλουν κατ έτος στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από το Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄) δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.
9.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η κατά παρέκκλιση από τις σημερινές διατάξεις αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής, καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Επιτροπή.
10.  
  Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Με τον κανονισμό αυτό, προβλέπεται η συγκρότηση, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονάδας της Επιτροπής, τμήματος ελεγκτών.
11.  
  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να αποσπώνται στην Επιτροπή υπάλληλοι υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών, αποζημιώσεων κ.λπ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2470/1997. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, για κάθε συνέπεια.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής, ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να χορηγήσει για το τρέχον πρωτάθλημα τα πιστοποιητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του παρόντος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, οι λοιπές αρμοδιότητές της ασκούνται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, το ανωτέρω Ελεγκτικό Συμβούλιο αυτοδικαίως καταργείται, υποκαθιστάμενο πλήρως από την Επιτροπή..
Άρθρο 24 "Μετά το άρθρο 77 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 77Α με το εξής περιεχόμενο: Άρθρο 77Α Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού"
1.  
  Η Επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεσή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
 2. Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.
 3. Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται
 4. Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα καθ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα μ αυτά και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές.
 5. Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού
 6. Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές
 7. Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού
 8. Εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος
 9. Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων
 10. Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές.
 11. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισμού και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης.
 12. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.
2.  
  Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούλιο κάθε έτους, καθώς και έκτακτο, ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Υπουργού Πολιτισμού ή αυτεπάγγελτα. Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Επιτροπής ή υπαλλήλους που έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί σ αυτήν, ειδικά προς τούτο εντεταλμένους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Με απόφασή της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει απευθείας τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Επίσης η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου της και οφείλει να ανακοινώνει στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες ή πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά όργανα οποιοδήποτε γεγονός δημιουργεί υπόνοιες για τέλεση παράνομων πράξεων, ιδίως του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄). Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό Πολιτισμού, στο Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος. Η Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή της τις κατά την κρίση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγχομένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν υποχρέωση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων κυρώσεων. Ο κάθε είδους έλεγχος της Επιτροπής διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο. Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, ενώ για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των επαγγελματικών συνδέσμων ή των Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α. και ποινικό, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της αποβολής από το πρωτάθλημα.
3.  
  Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Το πιστοποιητικό αυτό δεν χορηγείται σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση της Επιτροπής περί μη χορήγησής του, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καμιά ομάδα Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. δεν δικαιούται να συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα, εάν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από έκθεση της Επιτροπής.
4.  
  Πέντε ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ αυτήν, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε.:.
 1. Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής νέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης
 2. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Α.Ε., εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της Συνέλευσης.
 3. Συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους
 4. Συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους
 5. Κάθε είδους συμβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84 του παρόντος, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους.
 6. Τις συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους
 7. Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα
5.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να μην χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επιβάλλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα με το νόμο.
6.  
  Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση της Επιτροπής.
7.  
  Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης, ιδίως όταν η παράβαση οφείλεται σε λόγους αμέλειας ή είναι εντελώς ελαφρά
8.  
  Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με φροντίδα της Γ.Γ.Α., ισχύουν δε και γι αυτές όσα ισχύουν γενικά για τις επιδόσεις του Δημοσίου.
9.  
  Όλες οι αποφάσεις, εκθέσεις και λοιπές πράξεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
10.  
  Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Επιτροπή στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της
11.  
  Κάθε δημόσια Αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή και ιδίως στους ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους..
Άρθρο 25
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Οι Α.Α.Ε. μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 10% του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της έξι μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε. που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα αντίστοιχα ποσά διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 102. Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προϋπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού..
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 78 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια και οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του άρθρου 95..
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα..
4.  
  Στο άρθρο 78 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 5. Α.Α.Ε. οι οποίες έχουν υπαχθεί με απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) και εφόσον δεν έχουν συσταθεί οι νέες αθλητικές εταιρείες, συμμετέχουν κανονικά στα οικεία πρωταθλήματα και τις λοιπές αθλητικές διοργανώσεις και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις εκείνες, που είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται..
Άρθρο 26
1.  
  Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις στο οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο αντικαθίστανται από τις λέξεις στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
2.  
  Στο άρθρο 79 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 4. Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται σε μια Α.Α.Ε. από μέλη της διοίκησης ή μετόχους αυτής λόγω δανείου ή ως ταμειακή διευκόλυνση απαγορεύεται να ξεπερνούν το 20% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ποσά που καταβάλλονται έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, απαγορεύεται όμως να επιστραφούν στους καταβάλλοντες..
Άρθρο 27
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 81 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε αναγνωρισμένη και νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, λογαριασμό κίνησης, μέσω του οποίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, διενεργούνται κατ αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους..
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις στο οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο αντικαθίστανται από τις λέξεις στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Άρθρο 28
1.  
  Το άρθρο 82 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 82 Επιβολή ποινών Οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81 του παρόντος νόμου επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από την υποβολή έκθεσης, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 77Α..
Άρθρο 29 "Το άρθρο 83 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 83 1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ως διαχειρ [...]"
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που είναι μέλη διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα μέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται απαραιτήτως και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία έχει στην προκειμένη περίπτωση όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου της.
3.  
  Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής τους, υποβάλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε μέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή για την ανάθεση σε αυτούς της διαχείρισης Τ.Α.Α. και μέσα σε ένα (1) μήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία με απόφαση ή με την ανοχή των ανωτέρω φορέων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των εν λόγω φορέων στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης, έστω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά.
4.  
  Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, η μη υποβολή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή του αντιγράφου ποινικού μητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξουσιών. Η έκπτωση διαπιστώνεται ή η αποστέρηση επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
5.  
  Εάν η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. δεν συμμορφωθεί στην πιο πάνω απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, η οικεία ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.
Άρθρο 30
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 1. Κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής: α)Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος. β)Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α΄ αθλητικών διοργανώσεων ή στιγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα. γ)Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β΄ με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό. Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος..
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που αποκτάει δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄), όπως ισχύουν αυτοί κάθε φορά, μαγνητοσκοπημένα ή μαγνητοφωνημένα στιγμιότυπα, κατ επιλογή του αιτούντος, διάρκειας μέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιμοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. Η αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ημέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις μεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεμία επί του συνολικού ημερήσιου προγράμματος, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που ευθύνεται, αποκλείεται από την άσκηση του σχετικού δικαιώματός του για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής αγώνων με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης..
3.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 8. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαμβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες από την εκμετάλλευση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), αν πρόκειται για αμοιβές Π.Α.Ε., λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., αν πρόκειται για αμοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Ε.Π.Α.Ε., Ε.Ο.Κ., Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία διοργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων. Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα..
Άρθρο 31
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 86 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 3. Έκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής τους, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. ή της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του Τ.Α.Α., η οποία λαμβάνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στους αθλητές που ανήκουν στη δύναμή τους. Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης και για όσο χρόνο μετά την έναρξη του πρωταθλήματος διαρκεί αυτή, έχει ως συνέπεια την αφαίρεση των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. Η απόφαση λαμβάνεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού..
2.  
  Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 86 του Ν. 2725/1999 ως εξής: 6. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές..
3.  
  Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 88 του Ν. 2725/1999.
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 1.Οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των αθλητών. Ειδικά για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, αντί για τον κλάδο υγείας του Ι.Κ.Α., οι αθλητές Α.Α.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι Α.Α.Ε. κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβόμενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του Ι.Κ.Α. επέρχεται μόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης. Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
Άρθρο 32 "Το άρθρο 93 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 93 Απαγόρευση μεταγραφών"
1.  
  Τα σωματεία που διατηρούν Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωμα να αποκτούν αθλητές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Η εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που πρέπει να κατατίθεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής και την αντικανονικότητα της συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες. Δεν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του αθλητή που δεν μεταγράφεται κανονικά, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η αντικανονικότητα της συμμετοχής αθλητή σε αγώνα εξετάζεται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κατόπιν ενστάσεως ή αυτεπάγγελτα, ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης του επαγγελματικού συνδέσμου, ή κατά περίπτωση, της ολομέλειας των Τ.Α.Α. ή κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
2.  
  Σύναψη συμβολαίου με αθλητή ή προπονητή είναι άκυρη, εφόσον οι προβλεπόμενες σε αυτό ετήσιες αμοιβές, παροχές και λοιπές καταβολές προκαλούν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κατ άρθρο 78 παράγραφος 1 του παρόντος, οπότε, σε μια τέτοια περίπτωση, επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 33
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 1. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε με το Ν. 879/1979 (ΦΕΚ 56 Α΄) με έδρα την Αθήνα και λειτούργησε ακολούθως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α΄) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, διατηρεί την επωνυμία Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) και αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Π.Α.Ε.). Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό υποχρεούται να χρησιμοποιεί σαν πρώτο συνθετικό της ονομασίας της τη λέξη Ελληνική στην αντίστοιχη γλώσσα. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η λέξη ΕΣΑΠΕ, αντικαθίσταται από τη λέξη Ε.Π.Α.Ε..
Άρθρο 34
1.  
  Το άρθρο 100 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 100 Πόροι της Ε.Π.Α.Ε. Πόροι της Ε.Π.Α.Ε. είναι: α) οι πρόσοδοι από την περιουσία της, β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτήν, γ) τα ποσά από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα συμμετοχής των Π.Α.Ε. στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν, δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτήν, καθοριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτεί, στ) ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) από τις εισπράξεις, λόγω μετάδοσης ή αναμετάδοσης από την τηλεόραση οποιουδήποτε αγώνα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 84 του παρόντος, ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών της ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις..
Άρθρο 35
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 101 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: 3. Η Ε.Π.Α.Ε. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και με τέσσερα (4) ακόμα μέλη τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Α.Ε., τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν επίσης με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. Η Ε.Π.Ο. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. με ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής..
Άρθρο 36
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 102 του Ν. 2725/ 1999 τροποποιούνται ως εξής: 1. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. καταβάλλει στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. και στις Π.Α.Ε. ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα ακαθάριστα έσοδα, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων, των δελτίων ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται άπαξ μηνιαίως από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. και μέσω αυτής στις Π.Α.Ε. και κατανέμεται ως εξής: α)1,5 στην Ε.Π.Ο.
 1. 2% στην Ε.Π.Α.Ε.
 2. 3,5% στις Π.Α.Ε. Α΄ εθνικής κατηγορίας.
 3. 2,5% στις Π.Α.Ε. Β΄ εθνικής κατηγορίας.
 4. 2,5% στις Π.Α.Ε. Γ΄ εθνικής κατηγορίας.
 5. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε κατηγορία διανέμεται κατ ισομοιρίαν στις Π.Α.Ε. της κατηγορίας αυτής.
 6. Η Ε.Π.Α.Ε. αποδίδει στις Π.Α.Ε. τα ποσά που τους αναλογούν εντός δέκα ημερών από την ως άνω προς αυτή καταβολή.
 7. Η Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να συμψηφίσει τυχόν υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. προς αυτήν από το ως άνω ποσοστό.
 8. Σε περίπτωση που η Ε.Π.Α.Ε. δεν αποδώσει σε κάποια Π.Α.Ε. τα παραπάνω ποσά στην προαναφερόμενη προθεσμία χωρίς νόμιμη αιτία, η συγκεκριμένη Π.Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. να της καταβάλλεται απευθείας το ποσό που κατά τα ανωτέρω της αναλογεί.
2.  
  Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία κοινοποιείται στην Ε.Π.Α.Ε. και στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, η καταβολή του αναλογούντος ποσοστού στην Ε.Π.Α.Ε. ή σε συγκεκριμένη Π.Α.Ε. διακόπτεται υποχρεωτικά ή περικόπτεται εν όλω ή εν μέρει. 10. Διακοπή της καταβολής των ως άνω ποσών αποφασίζεται υποχρεωτικά όταν μια Α.Α.Ε.:. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν και για το παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ. Η τροποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων παραχωρείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. με τροποποίηση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για χρόνο ίσο με τον απομένοντα για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από τη δημοσίευση του Ν. 2843/2000. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν και για το παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων. Η τροποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε., τις Κ.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε αγώνες καλαθοσφαίρισης καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), από τα ακαθάριστα έσοδα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων κατά περίπτωση και η κατανομή του ποσοστού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Για τις καταβολές αυτές ισχύουν αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), από τα ακαθόριστα έσοδα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων. Η κατανομή του ποσοστού δώδεκα τοις εκατό (12%) στις ομοσπονδίες των οποίων ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η διεξαγωγή, οργάνωση και λειτουργία όλων των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι δυνατή και χωρίς την έκδοση δελτίου. Ο προσφορότερος τρόπος και το προσφορότερο μέσο διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας, ορίζονται για το σκοπό αυτό στους κανονισμούς των παιχνιδιών..
 1. παρέλειψε να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και να τις υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή.
 2. παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα στην ίδια ως άνω υπηρεσία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων ή
 3. δεν έχει νόμιμη διοίκηση..
Άρθρο 37
1.  
  Η περίπτωση β΄ του άρθρου 106 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτόν.
Άρθρο 38
1.  
  Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 110 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
3.  
  Στο άρθρο 111 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ΄ εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κ.λπ. που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ..
4.  
  Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 115 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
5.  
  Στην παράγραφο 14 του άρθρου 135 του Ν. 2725/ 1999 οι λέξεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 39
1.  
  Στις αθλητικές ομοσπονδίες και στους επαγγελματικούς συνδέσμους, όπου αυτοί υπάρχουν, των ομαδικών αθλημάτων του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της κολυμβητικής για το άθλημα της υδατοσφαίρισης, συνιστώνται πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση αθλητικών διαφορών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να λειτουργήσει δικαιοδοτικό όργανο και σε ομοσπονδία άλλου ομαδικού αθλήματος. Διατηρούνται τα κεφάλαια Α΄ (άρθρα 119-122) με τίτλο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και Β΄ (άρθρα 123-128) με τίτλο ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και προστίθεται κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 128Α) με τίτλο ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.
2.  
  Τα παραπάνω όργανα ασκούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 120 αρμοδιότητες, σχετικά με αγώνες και κατηγορίες πρωταθλημάτων ως εξής: Άρθρο 119 Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.
 1. ως προς το άθλημα του ποδοσφαίρου, για τους αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών,
 2. ως προς τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της υδατοσφαίρισης και της χειροσφαίρισης για τους αγώνες Α1, Α2 και Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών και γυναικών και κυπέλλου Ελλάδας.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, επιτρέπεται να τροποποιούνται το είδος των αγώνων και οι κατηγορίες πρωταθλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των οργάνων αυτών.
3.  
  Τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου είναι μονομελή. Στα αθλήματα αυτά το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, διορίζει ως μονομελές δικαιοδοτικό όργανο έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιουλίου, του έτους διορισμού. Ο δικαστής αυτός κληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. αυτής ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.
4.  
  Το αναπληρωματικό μέλος του δικαιοδοτικού οργάνου αντικαθιστά το τακτικό μέλος σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του
5.  
  Καθήκοντα γραμματέα και βοηθητικού προσωπικού του δικαιοδοτικού οργάνου δύνανται να εκτελούν και μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
6.  
  Το δικαιοδοτικό όργανο εδρεύει και συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τη Γ.Γ.Α., η οποία και βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη..
Άρθρο 40 "Το άρθρο 120 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 120 Αρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου"
1.  
  Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι αρμόδιο:
 1. για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών αγώνων του οικείου αθλήματος.
 2. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων και τα αποτελέσματά τους,.
 3. για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας ή δωροληψίας, για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων και την επιβολή των ποινών,
 4. για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του αγώνα,
 5. για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό με άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου ή με κανονισμούς ή με αποφάσεις της οικείας ομοσπονδίας
2.  
  Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου οι σχετικές αναφορές ή ενστάσεις με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στους κανονισμούς του κάθε αθλήματος αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και υποστηρίζονται εντός δύο (2) ημερών από την τέλεση του αγώνα και οι αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αμέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων οργάνων. Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό έδρας αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε., εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε (5) ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου οργάνου που αφορούν αποκλεισμό έδρας αθλητικού σωματείου Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής..
Άρθρο 41 "Το άρθρο 121 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 121 Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων"
1.  
  Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 123 του παρόντος, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 127Β, στις εξής περιπτώσεις:.
 1. όταν οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα
 2. όταν επιβάλλουν ποινές είτε αποκλεισμού της έδρας του σωματείου, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α., είτε τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές.
 3. όταν επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους στους παράγοντες των ομάδων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή ποινές έκπτωσης από το σωματειακό ή εταιρικό αξίωμα για χρονικό διάστημα επίσης μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών
 4. όταν επιβάλλουν ποινές αποκλεισμού σε αθλητές πάνω από δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, και σε προπονητές ή άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με την ομάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών
 5. όταν επιβάλλουν πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ.
 6. όταν επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 69 παράγραφος 12, 77Α παράγραφοι 2 και 3, 78 παράγραφος 4, 80, 83 παράγραφοι 4 και 5, 86 παράγραφος 3 και 93 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου
2.  
  Δικαίωμα προσφυγής έχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, της προσβαλλόμενης απόφασης, η δε διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 126 του παρόντος.
3.  
  Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται παραχρήμα και με ευθύνη του Προέδρου του οργάνου στον Πρόεδρο του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου. Μέσα σε δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση αυτή ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τοπικού του τμήματος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. μπορούν με πράξη τους να εισάγουν οποιαδήποτε απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου στο αντίστοιχο δευτεροβάθμιο όργανο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άσκησης ή την άσκηση έφεσης. Σε περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς, με πράξη του Προέδρου τους ή του Προέδρου του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου, τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα μπορούν να επιλαμβάνονται και αυτεπαγγέλτως..
Άρθρο 42
1.  
  Το άρθρο 122 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 122 Τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο Στη Θεσσαλονίκη συνιστάται τοπικό πρωτοβάθμιο μονομελές δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών από την τέλεση αγώνων οι οποίοι διεξάγονται σε όμιλο στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119. Μέλος του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου με τον αναπληρωτή του διορίζεται πρωτοδίκης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι διατάξεις των άρθρων 119,120 και 121 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα δικαιοδοτικά όργανα του άρθρου αυτού. Το τοπικό αυτό όργανο ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 120 αρμοδιότητες..
Άρθρο 43 "Το άρθρο 123 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 123 Συγκρότηση των δευτεροβάθμιων οργάνων"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί, ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό και δικαιοδοτικό όργανο, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).
2.  
  Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει δεκαπέντε (15) μέλη και συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο εφετών και δύο (2) εφέτες της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο εφετών και έναν (1) εφέτη διοικητικών δικαστηρίων, πέντε (5) προέδρους πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, δύο (2) προέδρους πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και τρεις (3) εισαγγελείς πρωτοδικών. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται το μήνα Ιούνιο, κάθε δεύτερου έτους. Η θητεία των μελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιουλίου του έτους διορισμού.
3.  
  Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ορίζονται κατά περίπτωση από το τριμελές συμβούλιο διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Ο ορισμός περιλαμβάνει και ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Αντικατάσταση των τακτικών μελών οποτεδήποτε απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους γίνεται μόνο από τα αναπληρωματικά μέλη..
Άρθρο 44
1.  
  Το άρθρο 124 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 124 Δικαιοδοσία - αρμοδιότητες Α.Σ.Ε.Α.Δ. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών: α) Κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών. β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων ή ομοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφόσον αφορούν αα) την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ββ) την εγγραφή ή τη μεταγραφή αθλητών, γγ) τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή δδ) την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων. γ) Κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων αθλητικών σωματείων που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφόσον το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των πιο πάνω ποινών από αυτήν. δ) Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130. ε) Κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 119, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του παρόντος..
Άρθρο 45 "Το άρθρο 125 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 125 Λειτουργία - Οργάνωση"
1.  
  Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. λειτουργεί σε τρία (3) τμήματα και σε Ολομέλεια. Η σύνθεση των τμημάτων καθορίζεται από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Α.Δ. Στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. και στο πρώτο τμήμα αυτού προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους δικαστικούς λειτουργούς. Στα άλλα δύο τμήματα προεδρεύουν δύο δικαστικοί λειτουργοί κατά σειρά υπηρεσιακής αρχαιότητας. Κάθε τμήμα συνεδριάζει με πενταμελή σύνθεση. Κατ εξαίρεση, όταν το δικάζον τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. κρίνει ότι η υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας, μπορεί με απόφασή του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια.
2.  
  Καθήκοντα γραμματέων του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούν μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού..
Άρθρο 46 "Το άρθρο 126 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 126 Άσκηση - συζήτηση προσφυγής"
1.  
  Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ητήθηκε ή από εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παράγραφος 2, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται έως την ημέρα της συζήτησης και η καταβολή παραβόλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέτη σε περίπτωση ολικής ή μερικής παραδοχής της προσφυγής. Αν απορριφθεί στο σύνολό της η προσφυγή, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του, κατά το άρθρο 36 του παρόντος, ειδικού λογαριασμού της Γ.Γ.Α. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο υπογεγραμμένο από πληρεξούσιο δικηγόρο και κατατίθεται στη γραμματεία του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επείγουσα επιστολή επί αποδείξει. Η ημέρα και ώρα συζήτησης της προσφυγής προσδιορίζονται από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον αναπληρωτή του σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης και γνωστοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους, με φροντίδα του γραμματέα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις να συντέμνεται με απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με κάθε τρόπο στους ενδιαφερόμενους δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται δημόσια και η ανάπτυξή τους προφορικώς ή και εγγράφως. Κατά τη συζήτηση τηρούνται συνοπτικά πρακτικά από τον γραμματέα. Για την παράσταση των μερών απαιτείται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος καταβάλλει ένσημα παράστασης και γραμμάτιο προείσπραξης που καθορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
2.  
  Η συζήτηση προσφυγής κατά απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου για αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την τέλεση αγώνων μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά και για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, στις δε λοιπές περιπτώσεις για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ιδίου ή άλλου τμήματος. Εάν δεν εμφανισθούν τα μέρη, η συζήτηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα, εφόσον κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
3.  
  Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τμήματος ή το μέλος που ορίζουν, ενεργεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, επιτόπια έρευνα ή αυτοψία και ζητεί χορήγηση εγγράφων ή άλλων κρίσιμων για την υπόθεση στοιχείων. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αλληλογραφεί απευθείας, για θέματα σχετικά με τις εκδικαζόμενες σε αυτό υποθέσεις, με τα αθλητικά σωματεία, τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις ομοσπονδίες και τους αθλητικούς φορείς γενικά, που είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν αμέσως. Κανείς δεν ανακηρύσσεται πρωταθλητής και καμία βαθμολογική σειρά αγώνων δεν επικυρώνεται από το αρμόδιο αθλητικό όργανο, εφόσον εκκρεμούν προσφυγές στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., σχετικές με αποτελέσματα αγώνων που επηρεάζουν το κύρος και τη βαθμολογία τους.
4.  
  Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ., επί προσφυγών κατά των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων για αθλητικές διαφορές από την τέλεση αγώνων εκδίδονται το πολύ μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη συζήτηση της προσφυγής, στις δε λοιπές περιπτώσεις εντός είκοσι (20) ημερών και κοινοποιούνται αυθημερόν στους ενδιαφερομένους.
5.  
  Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούνται αμέσως μετά την κοινοποίησή τους και η προθεσμία για την προσβολή τους στο αρμόδιο δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεσή τους.
6.  
  Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης επιτρέπεται μόνο για λόγους μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης κλήτευσης..
Άρθρο 47 "Το άρθρο 127 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 127 Στέγαση - Γραμματειακή υποστήριξη - Λειτουργία"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού λαμβάνεται μέριμνα για την κοινή στέγαση των δικαιοδοτικών οργάνων των άρθρων 119 επ. και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξή τους. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω δικαιοδοτικών οργάνων και των γραμματέων τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις βαρύνουν τα έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του παρόντος νόμου..
Άρθρο 48 "Το άρθρο 128 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 127Α Ειδικό Τοπικό Τμήμα Α.Σ.Ε.Α.Δ."
1.  
  Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ειδικό τοπικό τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., που συγκροτείται από τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικότερα από έναν (1) πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και έναν (1) εισαγγελέα πρωτοδικών.
2.  
  Ο διορισμός των μελών γίνεται για θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το μήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου έτους. Η λειτουργία του τοπικού τμήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και ο ορισμός των δικαστικών λειτουργών γίνεται από τα τριμελή συμβούλια και τον προϊστάμενο της εισαγγελίας των αντίστοιχων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, που ορίζουν και ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Το ειδικό τοπικό τμήμα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών:.
 1. κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων που εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή κατά των αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων, αν αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 124,.
 2. κατά αποφάσεων των αθλητικών σωματείων που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 124 και εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης,
 3. κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 122
3.  
  Όταν το ειδικό τοπικό τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. κρίνει ότι η υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας μπορεί με απόφασή του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Α.Δ., στην οποία ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχει και αυτό..