Κύρωση του Δεύτερου Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Δεύτερο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 30 Νοεμβρίου 1999, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΟΤΙΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Οι Χώρες - Μέρη του Συμφώνου της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης, που υπογράφηκε στα Σκόπια στις 26 Σεπτεμβρίου 1998, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Πρώτο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 1999, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ τις δεσμεύσεις τους στους σκοπούς και τις αρχές που προβλέπονται στα παραπάνω δύο διεθνή κείμενα, ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ τους, καθώς και να ενισχύουν τις δυνατότητες παροχής βοήθειας εκτάκτων αναγκών και ανθρωπιστικής παρέμβασης, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΕΣ να καθιερώσουν τους απαραίτητους όρους και τροποποιήσεις της παραπάνω Συμφωνίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Άρθρο 1 Δια του παρόντος τα Μέλη συγκροτούν μια Ειδική Δύναμη Μηχανικού (ΕΤF) σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω άρθρων. Άρθρο 21.Πέραν της υπάρχουσας οργάνωσης και των αρμοδιοτήτων της Ταξιαρχίας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (SΕΕΒRΙG), μια ΕΤF αποτελούμενη από τις μονάδες που παρέχουν τα Μέλη κατά περίπτωση και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄ συνημμένο σ αυτό το Πρωτόκολλο, να συγκροτηθεί και, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου, θα υπάγεται υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο της SΕΕΒRΙG. 2.Ο σκοπός συγκρότησης ΕΤF είναι να παράσχει στα Μέρη τις δυνατότητες παροχής βοήθειας έκτακτων αναγκών και ανθρωπιστικής επέμβασης. 3.Αυτή η πρωτοβουλία θα προσανατολίζεται σε μια μικρής κλίμακας πολιτική βοήθεια προς όφελος των Μερών. Άρθρο 31.Η ΕΤF θα πρέπει να παρέχει άμεση βοήθεια στον τοπικό πληθυσμό είτε από μόνη της είτε μαζί με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 2.Η ΕΤF θα διεξάγει, σύμφωνα με τις εθνικές αποφάσεις, μικρά προγράμματα συνεργασίας, στους τομείς: 1)περιορισμένη κατασκευή και επισκευή δρόμων, 2)περιορισμένη κατασκευή και επισκευή γεφυρών, 3)περιορισμένη επισκευή σιδηροδρομικών γραμμών, 4)βοήθεια συνεπεία σεισμών, 5)αποχέτευση,6)περιορισμένη από ναρκοθέτηση, εκκαθάριση μη εκραγέντος υλικού, 7)κάθε άλλη συμφωνηθείσα λειτουργική ανάγκη. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαθέτουν μονάδες μηχανικού στην ΕΤF, ανάλογα με τις αποστολές και τις εθνικές αποφάσεις. Η ΕΤF θα είναι μια δύναμη τη αιτήσει. Άρθρο 5 Προκειμένου να εφαρμοσθεί η προαναφερθείσα πρωτοβουλία, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στάδια: 1.Στάδιο - Ι (Αρχικό) 1)Η διοίκηση και ο έλεγχος να πραγματοποιείται από το Διοικητή Ταξιαρχίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (CΟ-ΜSΕΕΒRΙG). 2)Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε περιόδους Νοn Crisis (μη κρίσης), δύο αξιωματικοί θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο σχεδιασμό, οι λειτουργίες θα αυξάνουν την υπάρχουσα Ομάδα Μηχανικού της SΕΕΒRΙG (CG-7). 3)Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κρίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί μια Ομάδα Μηχανικού Κρίσης, με επικεφαλής έναν αξιωματικό του Μηχανικού (ΟF-5), ο οποίος τοποθετείται από τη χώρα της CΟΜSΕΕΒRΙG. 4)Κάθε Μέρος, που συμμετέχει σε επιχείρηση κρίσης, θα τοποθετεί έναν αξιωματικό του Μηχανικού στην Ομάδα Κρίσης Μηχανικού. Όπου είναι δυνατόν, τα Μέρη, που θα συμμετέχουν σε μια επιχείρηση κρίσης, θα μεταφέρουν τους αντιπροσώπους τους από την Ομάδα Μηχανικού (CG-7) στην Ομάδα Κρίσης Μηχανικού. 2.Στάδιο - ΙΙ Στηριζόμενοι στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ι, τα Μέρη θα μπορούν να εξετάσουν εάν είναι εφικτή μια εναλλακτική ρύθμιση ελέγχου και διοίκησης της ΕΤF υπό την αιγίδα της Πολιτικο-Στρατιωτικής Οργανωτικής Επιτροπής (ΡΜSC), της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (ΜFΡSΕΕ) παράλληλα με τη SΕΕΒRΙG. Άρθρο 6 Τα Μέρη συμφωνούν στη δημιουργία ενός ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ (CΙΝ), αρχικά μια δυνατότητα βασιζόμενη στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών ΡfΡ (ΡΙΜS), προσανατολισμένου προς τη δυνατότητα υποστήριξης του ΕΤF. Ο Διοικητής Ταξιαρχίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (CΟΜSΕΕΒRΙG) και τα Μέρη καλούνται να χρησιμοποιήσουν το CΙΝ με το μεγαλύτερο δυνατό εφικτό και αποτελεσματικό τρόπο. Άρθρο 71.Σε κατάσταση κρίσης, ο Πρόεδρος της ΡΜSC, ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε Μέρους ή με δική του πρωτοβουλία, συγκαλεί την ΡΜSC για να συζητήσει την κατάσταση και να διαμορφώσει προτάσεις για υπουργική έγκριση, παρέχοντας κατάλληλες οδηγίες στον CΟΜSΕΕΒRΙG. 2.Το CΙΝ προορίζεται να χρησιμεύσει ως πρωταρχική πηγή πληροφοριών και σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ του ΡΜSC, του CΟΜSΕΕΒRΙG και των Μερών. Άρθρο 81.Εάν δεν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από τα Μέρη, μόνο εκείνα τα Μέρη τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επιχειρήσεων κρίσεων θα είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση τους. Επιπλέον η ΡΜSC της ΜΡ-FSΕΕ θα εξετάσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα ή το ΝΑΤΟ. 2.Τα προγράμματα θα πρέπει να διεξάγονται ως πολυμερείς ασκήσεις. Άρθρο 9 Τα συμπληρωματικά Προσαρτήματα 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α΄ και τα συμπληρωματικά Προσαρτήματα 2 και 4 (σελίδες 4-4) του Παραρτήματος C΄ της προαναφερθείσας Συμφωνίας αντικαθίστανται από τα συμπληρωματικά Προσαρτήματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου. Άρθρο 101.Αυτό το Πρωτόκολλο αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, που υπογράφηκε στα Σκόπια στις 26 Σεπτεμβρίου 1998, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 1999. 2.Αυτό το Πρωτόκολλο θα ισχύσει αφού όλα τα Μέρη γνωστοποιήσουν στο θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των εσωτερικών νόμιμων διαδικασιών. Υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 30 Νοεμβρίου 1999 σε επτά πρωτότυπα αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα. Εκ μέρους των Κρατών - Μερών της Συμφωνίας: Μr lir Βοccka, Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Μr Guergui Αnanieν, Υπουργός Άμυνας Μr Νikοla Κljuseν, Υπουργός Άμυνας 1)Απόστολος Τσοχατζόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας Μr Carlο Scοgnamigliο, Υπουργός Άμυνας Μr Victοr Βabiuc, Υπουργός Άμυνας Μr Sabahattin Cakmakοglu, Υπουργός Άμυνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ Κράτος Νο 1: Ένας Λόχος Μηχανικού Κράτος Νο 2: Ένας Λόχος Μηχανικού Κράτος Νο 3: Ένας Λόχος Μηχανικού Κράτος Νο 4: Ένα Πλαίσιο Συντάγματος Μηχανικού (από ένα Λόχο σε Σύνταγμα) Κράτος Νο 5: Μία Διμοιρία Μηχανικού Κράτος Νο 6: Ένας Λόχος Μηχανικού Κράτος Νο 7: Ένας Λόχος Κατασκευών Μηχανικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΟΤΙΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παράγραφος 2 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία