Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Σκοπός"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορισθεί ως έδρα άλλος δήμος της περιοχής του Νομού Αττικής.
2.  
  Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τομείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο συνεργάζεται με τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που προβλέπονται από το ν. 3614/2007 (Α΄ 267), καθώς και με άλλους φορείς με ανάλογους σκοπούς και επίσης συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η κατάρτιση και υποβολή σχετικών μελετών και προτάσεων προς την Πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο συνεργάζεται με τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
3.  
  Για τον πιο πάνω σκοπό το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα προβαίνει
 1. Σε συστηματική έρευνα των εξελίξεων και προοπτικών της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης, άλλων σημαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, σε τακτική απογραφή, συγκριτική ανάλυση, μελέτη και δημοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, τάσεων και δεικτών.
 2. Σε επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη υπουργείων, αρχών, οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65), καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας, στην ψηφιακή σύγκλιση και σε άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 3. Στη δημιουργία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βιβλιοθήκης, καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για τις δράσεις και τα έργα, ιδιαίτερα αυτών που συγχρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες, τις εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία, τους φορείς, τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τους παράγοντες, που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και την ψηφιακή σύγκλιση στην Ελλάδα, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 4. Στη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αιχμής, στη διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, στην υποβοήθηση ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα και πολιτικές σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκλιση και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 5. Στην καταγραφή και περιοδική επισκόπηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με την πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκλιση, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην έκδοση εντύπων και άλλων συναφών μέσων προβολής και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών του.
 6. Στη διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του.
 7. Επίσης, μπορεί να αναθέτει σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, τη διενέργεια περιοδικών ερευνών και μελετών, τη διεξαγωγή προγραμμάτων διάχυσης των δράσεων και ενημέρωσης σε θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης και άλλων σημαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την έκδοση ετήσιων και περιοδικών οδηγών.
 8. Στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή προτάσεων περαιτέρω βελτιώσεων.
 9. Στην παρακολούθηση της υλοποίησης μελετών και ερευνών ή και της διαχείρισης δράσεων και έργων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από εθνικούς πόρους, και διεθνών προγραμμάτων, ή και έργων που εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, όταν τα έργα και προγράμματα αυτά αφορούν σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας, ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Για τον ως άνω σκοπό το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας προβαίνει μεταξύ άλλων:
Σε συστηματική έρευνα των εξελίξεων και προοπτικών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, σε τακτική απογραφή, συγκριτική ανάλυση, μελέτη και δημοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, τάσεων και δεικτών
Σε επιστημονική υποστήριξη Υπουργείων, Αρχών, Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στη δημιουργία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βιβλιοθήκης, καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για τις δράσεις και τα έργα, ιδιαίτερα συγχρηματοδοτούμενα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες, τις εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία, τους φορείς, τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τους παράγοντες, που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα
Στη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αιχμής, στη διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, στην υποβοήθηση ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα και πολιτικές σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας
Στην καταγραφή και περιοδική επισκόπηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με την πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας και στην έκδοση εντύπων και άλλων συναφών μέσων προβολής και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών του
Στη διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις με συναφές προς τους σκοπούς του αντικείμενο. Επίσης μπορεί να αναθέτει μεταξύ άλλων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τη διενέργεια περιοδικών ερευνών και μελετών, τη διεξαγωγή προγραμμάτων διάχυσης των δράσεων και ενημέρωσης σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς και την έκδοση ετήσιων και έκτακτων οδηγών.
Άρθρο 2 "Οργάνωση και λειτουργία"
1.  
  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται με τετραετή θητεία, το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί το Παρατηρητήριο. Ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ο Αντιπρόεδρος και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου θέματα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Το Παρατηρητήριο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, το οποίο μπορεί και να μην είναι μέλος αυτού
3.  
  Προς υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Επιστημονική - Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και εκπροσώπους φορέων ανά τομέα δραστηριότητας. Η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και το ειδικότερο έργο της Επιστημονικής - Συμβουλευτικής Επιτροπής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αμοιβή η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου.
4.  
  Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Παρατηρητηρίου, διευθύνει τις εργασίες του, προΐσταται των υπηρεσιών του και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα.
5.  
  Η οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου, οι όροι πρόσληψης του προσωπικού και τα τυπικά του προσόντα, οι οργανικές θέσεις και οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
6.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού περιλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου
7.  
  Το προσωπικό του Παρατηρητηρίου προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερα από δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
8.  
  Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται, ύστερα από αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσής τους και μόνο σε περιπτώσεις ειδικών από τη φύση και το είδος της εργασίας τους κατηγοριών προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», που κυρώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄169), όπως διευθυντικά στελέχη, προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο συγκεκριμένου ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούμενου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσωπικό που προσλαμβάνεται για την πραγματοποίηση έργου σχετικού με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.
Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται, μόνο μία φορά ύστερα από αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσής τους
9.  
  Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό του Παρατηρητηρίου, με εξαίρεση τις προσλήψεις του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Οι αποσπώμενοι στο Παρατηρητήριο εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατή χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος, ανάλογα με τα καθήκοντα τα οποία ασκούν.
10.  
  Το Παρατηρητήριο δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄). Κάθε θέμα σχετικό με τη σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων που συνάπτονται για τις προμήθειες, την ανάθεση εκτέλεσης έργων, μελετών και την παροχή υπηρεσιών, ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Προμηθειών, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11.  
  Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού, οι οποίες έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 8 του παρόντος και των άρθρων 4 και 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», που κυρώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 169) και οι οποίες λήγουν μέχρι την 30.4.2011, παρατείνεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
Άρθρο 3 "Πόροι - Απαλλαγές"
1.  
  Πόροι του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα είναι επιχορηγήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από τα Τομεακά, Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα και από Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ, από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από άλλες πηγές όπως επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Πόροι του Παρατηρητηρίου είναι επιχορηγήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, από ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από άλλες πηγές όπως επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή
2.  
  Το Παρατηρητήριο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1676/1986. Οι χορηγούμενες φοροαπαλλαγές δεν επεκτείνονται σε τυχόν εισοδήματα από κινητές αξίες, καθώς και από πώληση μετοχών.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-11 Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας»
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/241
2011-04-20 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Τροποποίηση Τύπος
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού, οι οποίες έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 8 του παρόντος και των άρθρων 4 και 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», που κυρώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 169) και οι οποίες λήγουν μέχρι την 30.4.2011, παρατείνεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
Προσθήκη
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τομείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο συνεργάζεται με τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που προβλέπονται από το ν. 3614/2007 (Α΄ 267), καθώς και με άλλους φορείς με ανάλογους σκοπούς και επίσης συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
Αντικατάσταση
Για τον πιο πάνω σκοπό το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα προβαίνει
 • Σε συστηματική έρευνα των εξελίξεων και προοπτικών της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης, άλλων σημαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, σε τακτική απογραφή, συγκριτική ανάλυση, μελέτη και δημοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, τάσεων και δεικτών.
 • Σε επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη υπουργείων, αρχών, οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65), καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας, στην ψηφιακή σύγκλιση και σε άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Στη δημιουργία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βιβλιοθήκης, καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για τις δράσεις και τα έργα, ιδιαίτερα αυτών που συγχρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες, τις εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία, τους φορείς, τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τους παράγοντες, που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και την ψηφιακή σύγκλιση στην Ελλάδα, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Στη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αιχμής, στη διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, στην υποβοήθηση ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα και πολιτικές σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκλιση και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Στην καταγραφή και περιοδική επισκόπηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με την πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκλιση, καθώς και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην έκδοση εντύπων και άλλων συναφών μέσων προβολής και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών του.
 • Στη διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του.
 • Επίσης, μπορεί να αναθέτει σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, τη διενέργεια περιοδικών ερευνών και μελετών, τη διεξαγωγή προγραμμάτων διάχυσης των δράσεων και ενημέρωσης σε θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης και άλλων σημαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την έκδοση ετήσιων και περιοδικών οδηγών.
 • Στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική και άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή προτάσεων περαιτέρω βελτιώσεων.
 • Στην παρακολούθηση της υλοποίησης μελετών και ερευνών ή και της διαχείρισης δράσεων και έργων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από εθνικούς πόρους, και διεθνών προγραμμάτων, ή και έργων που εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, όταν τα έργα και προγράμματα αυτά αφορούν σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας, ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Αντικατάσταση
  Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται, ύστερα από αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσής τους και μόνο σε περιπτώσεις ειδικών από τη φύση και το είδος της εργασίας τους κατηγοριών προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», που κυρώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄169), όπως διευθυντικά στελέχη, προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο συγκεκριμένου ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούμενου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσωπικό που προσλαμβάνεται για την πραγματοποίηση έργου σχετικού με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.
  Αντικατάσταση
  Πόροι του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα είναι επιχορηγήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από τα Τομεακά, Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα και από Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ, από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από άλλες πηγές όπως επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
  Αντικατάσταση
  Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού. Ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Παρατηρητηρίου ή του Δημόσιου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. .
  Αντικατάσταση
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, μόνο ύστερα από αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσής του. .
  Αντικατάσταση
  A/2011/93
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
  ΝΟΜΟΣ 1994/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2190 1994
  Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
  ΝΟΜΟΣ 2007/3614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3614 2007
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
  Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
  Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009