Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η «Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)» που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Μαΐου 2001, της οποίας το κείμενο, σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΜΡSΟΤC) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφεξής καλούμενο ως «το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής», και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, εφεξής καλούμενο ως «το Συμβαλλόμενο Μέρος», ΕΠΑΝΑΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αφοσίωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας θα συμβάλλει στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και θα βοηθήσει στη βελτίωση των καλών σχέσεων, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια και τη διατήρηση της ειρήνης, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη στη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των χωρών σε θέματα Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΡSΟs), ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεών τους, σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣΟ βασικός σκοπός του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (εφεξής καλούμενου το «Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.») είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΡSΟs και να παρέξει το πεδίο για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με θέματα των ΡSΟs. Άρθρο 2 ΑΡΧΕΣ1.Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέξει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις/ διευκολύνσεις και την κατάλληλη υποδομή για την Υποστήριξη Επικοινωνιών και Πληροφορικών Συστημάτων, καθώς και την αναγκαία Διοικητική Μέριμνα και την «Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους» για την ακώλυτη λειτουργία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. και την εκπλήρωση της αποστολής του. 2.Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής και το Συμβαλλόμενο Μέρος (εφεξής καλούμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη») βεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 3.Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. δεν κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους και δεν έχει σκοπό να εκπαιδεύσει προσωπικό ή στρατιωτικές δυνάμεις κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας ή ομάδας χωρών. 4.Η εκπαίδευση που προσφέρεται από το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα είναι διαφανής. Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα θα γνωστοποιείται εγκαίρως, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, προς το Συμβαλλόμενο Μέρος και προς τους διεθνείς οργανισμούς. 5.Οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι σύμφωνες με τις θεμελιώδεις αρχές του Ο.Α.Σ.Ε. και θα βοηθήσει την εκπαίδευση ατόμων και μονάδων από το Συμβαλλόμενο Μέρος, ώστε να φέρουν σε πέρας ΡSΟs που μπορεί να τους ανατεθούν από διεθνείς οργανισμούς. 6.Το παρόν Σύμφωνο δεν θίγει κατά οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών που απορρέουν από συνθήκες και συμφωνίες τις οποίες έχουν ήδη υπογράψει. 7.Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να διεξάγει συζητήσεις και να συνάψει άλλες διμερείς συμφωνίες παρεμφερούς φύσεως με άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Το Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνεται αμέσως για τη σύναψη οποιασδήποτε τέτοιας Συμφωνίας. 8.Η αγγλική θα είναι η γλώσσα εργασίας του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.. Μπορούν να διατίθενται διερμηνείς σε άλλες γλώσσες, στο μέτρο του δυνατού, μετά από συνεννόηση μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. 1.Η αποστολή του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. είναι να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, με περιεκτική κάλυψη των ΡSΟs, σε μόνιμο προσωπικό (Αξιωματικούς Επιτελείου, Διμοιρίτες, Διοικητές Λόχων και Μονάδων, Παρατηρητές), καθώς και σε πολυεθνικά στρατεύματα (Διμοιρίες, Λόχοι, Μονάδες), σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 2.Επιπρόσθετα, το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. έχει την αποστολή να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση - ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αποστολής - πάνω σε όλες τις ουσιαστικές πλευρές των ΡSΟs, σε επιτελικούς αξιωματικούς, στρατιωτικούς παρατηρητές και εθνικές ή πολυεθνικές δυνάμεις, πριν από την ανάπτυξη τους για μία συγκεκριμένη αποστολή, καθώς και στους αντικαταστάτες τους. Άρθρο 4 ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ 1.Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. είναι ένας φορέας επανδρωμένος με προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής. 2.Το οργανόγραμμα του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», το οποίο μπορεί να τροποποιείται από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.. 3.Το μόνιμο προσωπικό του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. (τόσο το διδακτικό όσο και το διοικητικό) θα αποτελείται από στρατιωτικούς (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας), καθώς και από πολιτικό προσωπικό. 4.Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής θα παρέχει όλο το αναγκαίο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, εκτός από τις ακόλουθες θέσεις που μπορούν να πληρωθούν από διεθνές προσωπικό, μετά από προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής και οποιασδήποτε άλλης ενδιαφερόμενης χώρας και την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης: 1)Επιτελικοί Αξιωματικοί. 2)Εκπαιδευτές.5.Το Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να παρέχει εκπαιδευτές μετά την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης. 6.Το Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το προσωπικό του από το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε., μετά από έγκαιρη ειδοποίηση προς το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνει με επίσημη έγγραφη διακοίνωση της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής ένα (1) μήνα πριν. Άρθρο 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1.Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα παρέχει τα ακόλουθα Σχολεία : 1)Πολυεθνικό ΡSΟs Σχολείο Αξιωματικών (βασικό και προχωρημένο) 1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. 2) Αριθμός Σχολείων ανά έτος: τέσσερα (4). 3) Προορίζεται για κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς (εκπαίδευση εκπαιδευτών). 4) Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασία αξιωματικών για καθήκοντα σχετιζόμενα με ΡSΟs και για αποστολές ως στρατιωτικοί παρατηρητές, επιθεωρητές εκλογών ή άλλες αποστολές ΡSΟs, για την υποστήριξη αντίστοιχων διεθνών οργανισμών. 5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά πρόγραμμα: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 2)Πολυεθνικό Σχολείο (βασικό και προχωρημένο) Λόχων ΡSΟs 1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. Κατά την πρώτη εβδομάδα η εκπαίδευση θα διεξάγεται ανά Διμοιρία, ενώ κατά τη δεύτερη εβδομάδα ανά Λόχο. 2) Αριθμός Σχολείων ανά έτος: δύο (2). 3) Ο σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασία διμοιριών και Λόχων για συμμετοχή σε ΡSΟs, είτε σε πολυεθνικούς είτε σε εθνικούς σχηματισμούς, καθώς και για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης - προσαρμοσμένης στις ανάγκες της κάθε αποστολής-πριν από την ανάπτυξη τους σε συγκεκριμένη αποστολή. Το Σχολείο περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (ασκήσεις) μαθήματα που παραδίδονται «σε αίθουσα» και στο πεδίο. 4) Η ελάχιστη εθνική συμμετοχή είναι μία οργανική διμοιρία. 3)Πολυεθνικό Σχολείο Διοικητικής Μέριμνας ΡSΟs 1) Διάρκεια: μία (1) εβδομάδα. 2) Αριθμός Σχολείων ανά έτος: ένα (1). 3) Ο σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασία αξιωματικών από διάφορες χώρες για τοποθέτηση ως Επιτελικών Αξιωματικών Διοικητικής Μέριμνας σε Αρχηγεία Πολυεθνικών Ταξιαρχιών ή σε Πολυεθνικά Αρχηγεία υποστήριξης και/ή σε Εθνικές Δυνάμεις για τη διεξαγωγή ΡSΟs. 4) Το Σχολείο περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (ασκήσεις) μαθήματα που παραδίδονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε πεδία ασκήσεων. 5) Μέγιστη Εθνική συμμετοχή: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 4)Σχολείο Επιθεωρητών/Συνοδών CFΕ 1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. 2) Αριθμός Σχολείων ανά έτος: ένα (1). 3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασία επιλεγμένων ατόμων στην εκτέλεση καθηκόντων ως Επιθεωρητές και Συνοδοί μέσα στο πλαίσιο της Συνθήκης για τις Συμβατικές Δυνάμεις της Ευρώπης (CFΕ). 4) Το Σχολείο περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (ασκήσεις) μαθήματα. 5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 2.Μετά την αποφοίτηση, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν επίσημα πιστοποιητικά εκπαίδευσης, τα οποία εκδίδονται από το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.. 3.Κατά τη διάρκεια του Μαΐου εκάστου έτους, το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής θα χορηγεί το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα για το επόμενο έτος προς το Συμβαλλόμενο Μέρος και προς τους διεθνείς οργανισμούς. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής, το οποίο είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει το Συμβαλλόμενο Μέρος έξι (6) μήνες πριν τη θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων. Άρθρο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1.Οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το μέγεθος της συμμετοχής (αριθμός μελών μόνιμου προσωπικού ή στρατευμάτων) και οι διαδικασίες μεταφοράς, εξοπλισμού, εκτελωνισμού κατά την είσοδο και την έξοδο, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, θα παρέχονται από τον αρμόδιο φορέα του Συμβαλλόμενου Μέρους προς τον αντίστοιχο φορέα του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής, προκειμένου να επιτρέπουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής να σχεδιάσει την υποδοχή και τη μεταφορά από το σημείο εισόδου προς το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.. 2.Οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία άφιξης των συμμετεχόντων, με την αποστολή μιας «Αναφορά Συμμετοχής». 3.Το Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αποστέλλει στο Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. για στρατιωτική εκπαίδευση οργανικές Διμοιρίες ή Λόχους, πλήρως εξοπλισμένους, και θα συντονίζεται με το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής για τη διάρθρωση της δύναμης του, καθώς και για τις λεπτομέρειες της άφιξης, της διαμονής και της αναχώρησης. 4.Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, να οργανώνει ειδικά τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να σχηματίσει την κατάλληλη δύναμη για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. 5.Οι άδειες ή οι ημερήσιες απαλλαγές κανονικά δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Σε επείγουσες καταστάσεις και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους, ο Διοικητής του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. μπορεί να χορηγεί σύντομες άδειες είτε για την Ελλάδα είτε για τη χώρα προέλευσης. 6.Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να φορούν είτε στολή υπηρεσίας είτε στολή εκστρατείας, όπως θα καθορίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 7.Οι αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι (στρατιωτικοί ή πολίτες) θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής. Άρθρο 7 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1.Για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που διαπράττεται μέσα στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό του Συμβαλλόμενου Μέρους θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ποινικών αρχών του τελευταίου. 2.Ο Διοικητής του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. έχει την εξουσία να εκδίδει διαταγές σχετικά με τη λειτουργία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε., προς όλους τους υφιστάμενους του, καθώς και προς όλους τους εκπαιδευόμενους. Όλο το προσωπικό οφείλει να υπακούει τις διαταγές αυτές, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 3.Η ιεραρχία και η πειθαρχία μέσα στην εθνική στρατιωτική δύναμη του Συμβαλλόμενου Μέρους καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς του. 4.Η επίσημη αλληλογραφία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα διεξάγεται μέσω των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 8 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιών που μπορούν να συμβούν στο προσωπικό ή στην περιουσία των Συμβαλλόμενων Μερών και προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας. Αξιώσεις μπορούν να εγερθούν μόνον αν η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση, οι αξιώσεις θα διευθετούνται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς προσφυγή στη δικαιοδοσία τρίτου. 2.Σε περίπτωση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιών που προκαλούνται σε τρίτους από το προσωπικό του Συμβαλλόμενου Μέρους που ενεργεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνούν στην καταβολή αποζημίωσης. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας. 3.Σε περίπτωση αξιώσεων αποζημιώσεως κατά μελών του προσωπικού του Συμβαλλόμενου Μέρους προερχόμενων από πράξεις ή παραλείψεις που δεν έχουν λάβει χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν για την καταβολή αποζημίωσης μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες της υπόθεσης. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ικανοποιητική για τον ζημιωθέντα, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρθρο 9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ 1.Η υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. αποτελεί ευθύνη του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής. 2.Οι λεπτομέρειες της «Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους» θα καθοριστούν σε χωριστό Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης που θα υπογραφεί μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 3.Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής είναι υπεύθυνο να διατηρεί τη «Διμοιρία Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης» στην κατάλληλη ισχύ και ετοιμότητα προκειμένου να παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.. Άρθρο 10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται απευθείας από τα ίδια τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω αμοιβαίων διαπραγματεύσεων και χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προτείνουν έγγραφες τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας Συμφωνίας. 2.Αν συμφωνηθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4 παράγραφος 2 και 5 παράγραφος 4, τα οποία προβλέπουν αλλαγές που μπορούν να γίνουν μονομερώς από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής. Άρθρο 12 ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΙΣΧΥ Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώσεων σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών. Εν τούτοις, όπου αυτό είναι εφικτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας από την ημερομηνία υπογραφής της. Άρθρο 13 ΔΙΑΡΚΕΙΑΗ παρούσα Συμφωνία ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά. Άρθρο 14 ΛΗΞΗ1.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανά πάσα στιγμή. 2.Οποιοδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ενδιαφέρεται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, θα αποστείλει μία έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Η λήξη θα πραγματοποιήσει αποτελέσματα ένα μήνα μετά τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 4.Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμή οικονομικά ζητήματα ή αξιώσεις κατά το χρόνο της λύσης, το παρόν Σύμφωνο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τακτοποιηθούν οριστικά τα συγκεκριμένα θέματα. Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, το καθένα από αυτά στην αγγλική, την ελληνική και τη σερβική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Μαΐου 2001. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ ΚΡΑΠΟΒΙΤΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Οργανόγραμμα του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινώς και οριστικώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία