ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3065

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων, όπως ήδη ισχύουν, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου, καταργούνται ή τροποποιούνται, με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στα αντίστοιχα κυβερνητικά όργανα, ως εξής:"
1.  
  Στο άρθρο 9 του Ν. 4407/1929 η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας» και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ίδιου νόμου η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Εθνικής Άμυνας».
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 324/1947 (ΦΕΚ 82 Α΄) η φράση «πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».
3.  
  Στο άρθρο 4 του Α.Ν. 1563/1950 (ΦΕΚ 254 Α΄) η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας» και στο άρθρο 17 του ίδιου νόμου η φράση «δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου τη προτάσει του Υπουργού Οικονομικών» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας».
4.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2906/1954 (ΦΕΚ 155 Α΄) η φράση «δι αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου προτάσει των Υπουργών επί της Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας».
5.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3783/1957 (ΦΕΚ 201 Α΄) η φράση «αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας».
6.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του Β.Δ. 330/1960 (ΦΕΚ 69 Α΄) η φράση «υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
7.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Β.Δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α΄) η φράση «δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
8.  
  Στην παρ. α΄ του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4561/1966 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 613/1977 (ΦΕΚ 166 Α΄), η φράση «τη εισηγήσει των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου,» αντικαθίσταται από τη φράση «δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,».
9.  
  Στο άρθρο 5 του Ν.Δ. 631/1970 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 113/1974 (ΦΕΚ 310 Α΄), η φράση «δια Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού και του Υπουργού των Οικονομικών» αντικαθίσταται από τη φράση «με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».
10.  
  Στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 1111/1972 (ΦΕΚ 23 Α΄) η φράση «δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας».
11.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1321/1972 (ΦΕΚ 239 Α΄) η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος».
12.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 10 και στο άρθρο 11 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. Ιll του άρθρου 2 του Ν.Δ. 274/1976 (ΦΕΚ 50 Α΄), η φράση «Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Υπουργού Ανάπτυξης».
13.  
  Στο άρθρο 12 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. ΙV του άρθρου 2 του Ν.Δ. 274/1976 (ΦΕΚ 50 Α΄), διαγράφεται η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου, προτάσει».
14.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 108 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.Δ. 274/1976 (ΦΕΚ 50 Α΄), η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Ανάπτυξης».
15.  
  Στο άρθρο 116 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄) η φράση «Το Υπουργικόν Συμβούλιον κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών».
16.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 144 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄) διαγράφεται η φράση «μετά προηγούμενην έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου».
17.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/1973, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.Δ. 145/1974 (ΦΕΚ 325 Α΄), η φράση «το Υπουργικό Συμβούλιο» αντικαθίσταται από τη φράση «ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας» και διαγράφεται η φράση «τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Αμύνης», καθώς και το κόμμα που προηγείται αυτής.
18.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/1973, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.Δ. 145/1974 (ΦΕΚ 325 Α΄), διαγράφεται η φράση «ή του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου περί ανωτάτων αξιωματικών ανακληθέντων δι αποφάσεως τούτου».
19.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 478/1974 (ΦΕΚ 187 Α΄) η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας» και στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α΄), η φράση «μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο προσδιορίζει και τους βασικούς όρους των δανείων, κατόπιν εισηγήσεως των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών» αντικαθίσταται από τη φράση «μετά από έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι προσδιορίζουν και τους βασικούς όρους των δανείων».
20.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄) η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού».
21.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 274/1976 (ΦΕΚ 50 Α΄) η φράση «Το Υπουργικόν Συμβούλιον δι αποφάσεως δύναται να απαλλάξη» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με κοινή τους απόφαση δύνανται να απαλλάξουν».
22.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 274/1976 (ΦΕΚ 50 Α΄) η φράση «δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης» και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου η φράση «το Υπουργικόν Συμβούλιον δι αποφάσεώς του κατά τα εν παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου, ήθελεν απαλλάξει» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με κοινή απόφασή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, ήθελαν να απαλλάξουν».
23.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 409/1976 (ΦΕΚ 209 Α΄) η φράση «Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει μετά πρότασιν του επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός δύνανται να αποφασίζουν».
24.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) διαγράφεται η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση».
25.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) η φράση «Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση» και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου όπου αναφέρεται η λέξη «πράξη» αντικαθίσταται από τη λέξη «απόφαση».
26.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) η φράση «Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση» και στις παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου όπου αναφέρεται η λέξη «πράξη» αντικαθίσταται από τη λέξη «απόφαση».
27.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), η φράση «Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
28.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του Π.Δ. 284/1989 (ΦΕΚ 133 Α΄) η λέξη «την Κυβέρνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)».
29.  
  Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄) καταργείται και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της ανωτέρω παραγράφου αναριθμούνται σε α΄ και β΄.
30.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) η φράση «Το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Τουρισμού» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Υπουργός Ανάπτυξης».
31.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2215/1994 (ΦΕΚ 77 Α΄) η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας».
32.  
  Στο εδάφιο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2236/1994 (ΦΕΚ 146 Α΄) η φράση «πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση» αντικαθίσταται από τη λέξη «απόφαση».
33.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ 204 Α΄) η φράση «πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση» αντικαθίσταται από τη λέξη «απόφαση».
34.  
  Στο εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 και στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α΄) η φράση «Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού ή» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση».
35.  
 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), η φράση «με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄)» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του Υπουργού του Υπουργείου που είναι αρμόδιος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση».
 2. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), η φράση «του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Ανάπτυξης».
36.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄) διαγράφεται η φράση «που εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,», καθώς και το κόμμα που προηγείται της φράσης αυτής και στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου η φράση «του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών» και διαγράφεται η φράση «με εισήγηση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
37.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2333/1995 (ΦΕΚ 182 Α΄) η φράση «Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση» αντικαθίσταται από τη φράση «Με απόφαση».
38.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου τρίτου του Ν. 2380/1996 (ΦΕΚ 38 Α΄) η φράση «Με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών».
39.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) η φράση «με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας απαιτείται κοινή πρόταση» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση».
40.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) διαγράφεται η φράση «εγκρινόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο,».
41.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) η φράση «Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
42.  
  Στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) διαγράφεται η φράση «και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου».
43.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α΄) η φράση «Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α)».
44.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) η φράση «Υπουργικό Συμβούλιο» αντικαθίσταται από τη φράση «Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α)».
45.  
  Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
46.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) διαγράφονται οι λέξεις «του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-18 Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/251
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1929/4407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4407 1929
ΝΟΜΟΣ 1976/409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/409 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/613 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/613 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2074 1992
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Ρύθμιση θεμάτων της απαλλοτριωμένης περιουσίας της έκπτωτης βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας. 1994/2215 1994
Εθνική Σχολή Δικαστών. 1994/2236 1994
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις. 1994/2260 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Σύσταση Εθνικών Διακομματικών Επιτροπών. 1995/2333 1995
Κύρωση Συμφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου. 1996/2380 1996
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1947/324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/324 1947
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2906 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2906 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3783 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3783 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4561 1966
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/631 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1111 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1111 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1321 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/113 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/145 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/478 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/478 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1563 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/284 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/330 1960
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/775 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απόδοση τιμών στον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Πέτρο. 2004/28_13-9-2004 2004