Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ μεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας καλούμενες εφεξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελούν μέρη της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ τη σύναψη Συμφωνίας με σκοπό την εγκατάσταση αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το κείμενο προβλέπει διαφορετικά, οι ακόλουθοι όροι σημαίνουν: α) «Αεροπορικές Αρχές», στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, σημαίνει το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή κάθε άλλο πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από την ως άνω Υπηρεσία ή συναφείς αρμοδιότητες, στη δε περίπτωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το Υπουργείο Μεταφορών που εκπροσωπείται από την Κρατική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή και κάθε άλλο πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από το ως άνω Υπουργείο ή συναφείς αρμοδιότητες. β) «Η Σύμβαση» - σημαίνει τη Σύμβαση για Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και περιλαμβάνει: (i) οποιαδήποτε τροποποίηση επ’ αυτής ετέθη σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 94 (α) αυτής και έχει κυρωθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και τη Ρωσική Ομοσπονδία και (ii) οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης και εφόσον παρόμοια τροποποίηση ή Παράρτημα είναι σε δεδομένη στιγμή σε ισχύ για τα Συμβαλλόμενα αυτά Μέρη. γ) «Συμφωνία» - σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα ή συναφή έγγραφα τα οποία τροποποιούν τη Συμφωνία αυτή ή το Παράρτημα. δ) «Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία» - σημαίνει την αεροπορική εταιρεία που έχει διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας. ε) «Χωρητικότητα» σε σχέση με αεροσκάφος, σημαίνει τη διαθέσιμη δυνατότητα χωρητικότητας του αεροσκάφους σε μία διαδρομή ή τμήμα της διαδρομής και ο όρος «χωρητικότητα» σε σχέση με «ένα συμφωνημένο δρομολόγιο» σημαίνει τη δυνατότητα του χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους για την εκτέλεση τέτοιου δρομολογίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους σε δεδομένη περίοδο και σε μία διαδρομή ή τμήμα διαδρομής. στ) «Επικράτεια» - χερσαία τμήματα, εσωτερικά ύδατα, χωρικά θαλάσσια ύδατα και ο υπερκείμενος σε αυτά εναέριος χώρος ευρισκόμενα υπό την κυριαρχία του Κράτους, αυτού σύμφωνα με την έννοια του Άρθρου 2 της Σύμβασης. ζ) «Αεροπορικό δρομολόγιο», «διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο», «αεροπορική εταιρεία» και «στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς», θα έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται αντίστοιχα στο Άρθρο 96 της Σύμβασης. η) «Τιμολόγιο» - τα πληρωτέα ποσά για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων για πρακτόρευση και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες υπό τους οποίους το τιμολόγιο αυτό εφαρμόζεται, εξαιρουμένων των αμοιβών και όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου. θ) «Τέλος χρήστη» - το τέλος το οποίο επιβάλλεται σε αεροπορικές εταιρείες για την παροχή αερολιμενικών, αεροναυτιλιακών ή αεροπορικής ασφάλειας εξυπηρετήσεων ή διευκολύνσεων. Εννοείται ότι οι τίτλοι οι οποίοι δίδονται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ή διευρύνουν με κανέναν τρόπο τις έννοιες οποιωνδήποτε διατάξεων της Συμφωνίας. Άρθρο 2 Παροχή Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος της παρούσας Συμφωνίας οι αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων επί καθορισμένης διαδρομής θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 1)να υπερίπτανται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)να σταθμεύουν για λόγους μη εμπορικούς στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό την εγκατάσταση και εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων επί των καθορισμένων διαδρομών του Παραρτήματος της παρούσας Συμφωνίας (εφεξής καλούμενα «συμφωνημένα δρομολόγια» και «καθορισμένες διαδρομές» αντιστοίχως). 3.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την εκτέλεση διεθνούς αεροπορικού δρομολογίου επί καθορισμένης διαδρομής πέραν των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου θα έχουν το δικαίωμα να σταθμεύουν στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σε σημεία της διαδρομής, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου. 4.Ουδεμία επίκληση των διατάξεων του παρόντος Άρθρου μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο προς μεταφορά με αμοιβή ή μίσθωση μεταξύ σημείων της επικράτειας του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 5.Οι διαδρομές πτήσεων των αεροσκαφών κατά την εκτέλεση συμφωνημένων δρομολογίων και τα σημεία εισόδου των εθνικών συνόρων θα καθορίζονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εντός της επικράτειας αυτού. 6.Τα θέματα εμπορικής εκμετάλλευσης που αφορούν την κίνηση των αεροσκαφών και τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου επί των συμφωνημένων διαδρομών θα ρυθμίζονται με συμφωνία μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών και εφόσον είναι αναγκαίο θα υποβάλλονται προς έγκριση στις αεροπορικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών. 7.Προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις επίγειες τεχνικές εξυπηρετήσεις των αεροσκαφών τους οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να συνάπτουν τις αντίστοιχες συμφωνίες με επιχειρήσεις του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους οι οποίες κατέχουν την απαιτούμενη άδεια για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3 Διορισμός και Εξουσιοδοτήσεις 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει και να πληροφορεί, μέσω της διπλωματικής οδού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μία αεροπορική εταιρεία ή εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις συγκεκριμένες διαδρομές, καθώς και να αποσύρει ή τροποποιεί τους διορισμούς αυτούς. 2.Μετά τη λήψη τέτοιου διορισμού, οι αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, τη σχετική εξουσιοδότηση λειτουργίας στην αεροπορική εταιρεία η οποία διορίστηκε. 3.Οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν από την αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει διοριστεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία των αρχών αυτών και η οποία διέπει συνήθως τη λειτουργία διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση εξουσιοδότησης λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος. Άρθρου ή να επιβάλλει όρους, τους οποίους θεωρεί απαραίτητους για την άσκηση, από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία των δικαιωμάτων τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας σε κάθε περίπτωση που το συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν πείθεται ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της εταιρείας ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος που διόρισε την αεροπορική εταιρεία ή στους υπηκόους αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους ή αμφότερα. 5.Σε οποιονδήποτε χρόνο και μετά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, η διορισμένη και εξουσιοδοτημένη αεροπορική εταιρεία μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συμφωνημένα δρομολόγια δεν θα εκτελεσθούν εφόσον σχετικό τιμολόγιο, που έχει καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Άρθρο 4 Αναστολή και Ανάκληση 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την εξουσιοδότηση λειτουργίας ή να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας, από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή να επιβάλλει όρους οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σε κάθε περίπτωση όταν: 1)η αεροπορική εταιρεία δεν δύναται να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται συνήθως και ευλόγως από τη νομοθεσία των Αρχών αυτών σχετικά με την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων σύμφωνα με τη Σύμβαση ή 2)δεν πείθεται ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο διορίζει την αεροπορική εταιρεία ή στους υπηκόους του Κράτους του ή 3)η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να συμμορφωθεί στη νομοθεσία του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκχωρεί τα εν λόγω δικαιώματα ή 4)η αεροπορική εταιρεία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους, οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 2.Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή αναστολή ή επιβολή των όρων. οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων της νομοθεσίας, η άσκηση παρόμοιου δικαιώματος θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Εφαρμογή Νόμων και Κανονισμών 1.Η νομοθεσία του Κράτους του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, την παραμονή ή την αναχώρηση από την επικράτεια του, αεροσκαφών τα οποία εκτελούν διεθνή αεροπορικά δρομολόγια ή σχετικά με τα δρομολόγια και τις πτήσεις αεροσκαφών θα τηρούνται από τα αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την ανωτέρω επικράτεια. 2.Η νομοθεσία του Κράτους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την άφιξη, ελευθεροκοινωνία, παραμονή, διέλευση, αποδημία, μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία, το νόμισμα και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και από τους επιβάτες, πληρώματα, φορτίο και ταχυδρομείο των αεροσκαφών της οιορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά το χρόνο διέλευσης, εισόδου, παραμονής και αναχώρησης τους από την εν λόγω επικράτεια. 3.Επιβάτες, αποσκευές και φορτία απευθείας διερχόμενα από την επικράτεια του Κράτους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρυνομενα από το χώρο του αεροδρομίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν, θα υπόκεινται σε απλοποιημένο έλεγχο μόνο, με εξαίρεση τα μέτρα ασφάλειας έναντι πράξεων βίας και αεροπειρατείας καθώς και μεταφοράς ναρκωτικών. Αποσκευές και φορτίο σε απευθείας διέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, φόρους και τέλη. Τέλη για προσφερθείοες υπηρεσίες, αποθήκευση στο τελωνείο και εκτελωνισμό θα χρεώνονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 6 Αναγνώριση Πτυχίων και Αδειών 1.Πιστοποιητικά πλοϊμότητας, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν έγκυρα από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και παραμένουν σε ισχύ, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για το σκοπό εκτέλεσης των δρομολογίων τα οποία καθορίζονται στη Συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια, βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα τα πιστοποιητικά και οι άδειες, είναι ισότιμα ή ανωτέρα των ελάχιστων κριτηρίων τα οποία έχουν τεθεί η πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί εν τούτοις το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει, με σκοπό πτήσεις υπεράνω του εδάφους του, πιστοποιητικά ικανότη τας και άδειες που χορηγήθηκαν σε υπηκόους του ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα γι’ αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος η οποιοδήποτε άλλο Κράτος. 2.Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 και τα οποία εκδίδοντα, από τις Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική εταιρεία ή αναφορικά με αεροσκάφος το οποίο εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, επιτρέπουν διαφοροποίηση των κριτηρίων τα οποία καθιερώνονται από τη Σύμβαση και εφόσον η διαφοροποίηση αυτή έχει καταχωρισθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να πεισθούν ότι η αμφισβητούμενη πρακτική είναι αποδεκτή από αυτές. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας, θα έχει εφαρμογή το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7 Διατάξεις Ασφάλειας Πτήσεων 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει, σε οποιονδήποτε χρόνο, διαβουλεύσεις, σχετικά με πρότυπα ασφάλειας που υιοθετούνται επί οιουδήποτε τομέα σχετικού με τα πληρώματα, τα αεροσκάφη ή τα δρομολόγια τους από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του υπόψη αιτήματος. 2.Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώνει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν τηρεί ούτε εφαρμόζει αποτελεσματικά πρότυπα ασφάλειας σε οποιονδήποτε τέτοιον τομέα τα οποία να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν κατά το χρόνο αυτόν σύμφωνα με τη Σύμβαση, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τις διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να συμβαδίζει με τα ελάχιστα αυτά πρότυπα, το δε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Μη συμμόρφωση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους προς την υποχρέωση ανάληψης διορθωτικών ενεργειών εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή μεγαλύτερου διαστήματος εφόσον συμφωνηθεί, θα συνιστά λόγο για την εφαρμογή του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης, συμφωνείται ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας ή εταιρειών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους που εκτελεί δρομολόγια από και προς την επικράτεια ενός άλλου Μέρους μπορεί κατά το χρόνο παραμονής του στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να υποστεί έλεγχο από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μέσα και γύρω από το αεροσκάφος, προκειμένου να ελεγχθεί η ισχύς των αεροναυτιλιακών εγγράφων καθώς και αυτών του πληρώματος και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (καλούμενο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο «επιθεώρηση πίστας») υπό τον όρο ότι δεν θα προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4.Σε περίπτωση που μια τέτοια επιθεώρηση πίστας ή σειρά τέτοιων επιθεωρήσεων δημιουργήσουν: 1)σοβαρές υπόνοιες ως προς ένα αεροσκάφος ή τη λειτουργία του για τη μη τήρηση των ελάχιστων εκάστοτε ισχυόντων προτύπων σύμφωνα με τη Σύμβαση ή 2)σοβαρές υπόνοιες έλλειψης αποτελεσματικής τήρησης και εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων προτύπων ασφαλείας σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Συμβαλλόμενο Μέρος που διεξάγει την επιθεώρηση δύναται να συμπεράνει, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης, ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα τα πιστοποιητικά και οι άδειες που αφορούν το υπόψη αεροσκάφος ή το πλήρωμά του ή οι απαιτήσεις υπό τις οποίες το υπόψη αεροσκάφος λειτουργεί δεν είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων προτύπων που έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση. 5.Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση με σκοπό τη διεξαγωγή επιθεώρησης πίστας επί αεροσκάφους της εταιρείας ή των εταιρειών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3, δεν επιτρέπεται από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας αυτής ή των εταιρειών αυτών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να συμπεράνει ότι οι σοβαρές υπόνοιες που αναφέρονται πην παράγραφο 4 ανωτέρω επαληθεύονται και οδηγούν στα συμπεράσματα που αναφέρονται στην υπόψη παράγραφο. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αμέσως την άδεια εκτέλεσης δρομολογίων της εταιρείας ή των εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, ως αποτέλεσμα είτε μιας επιθεώρησης πίστας ή σειράς τέτοιων επιθεωρήσεων ή άρνησης πρόσβασης για τη διεξαγωγή τέτοιας επιθεώρησης ή διαβουλεύσεων ή άλλης αιτίας, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λήψη άμεσων μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας. 7.Κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 6 ανωτέρω, θα αίρεται μόλις το αίτιο λήψης των υπόψη μέτρων παύσει να ισχύει. Άρθρο 8 Αεροπορική Ασφάλεια 1.Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η αμοιβαία υποχρέωση τους να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας έναντι πράξεων παράνομης επέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς να περιορίζουν τη γενικότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραβάσεων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων οι οποίες Διενεργούνται Επί Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκυο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκάφους, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την Καταστολή Παρανόμων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, το Πρωτόκολλο για την Καταστολή των Παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο διεθνές κείμενο επί του αυτού θέματος που θα κυρωθεί στο μέλλον από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος, θα παρέχουν αμοιβαίως κάθε απαραίτητη βοήθεια για την πρόληψη πράξεων παράνομης κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλων παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματος τους, αεροδρομίων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλης απειλής της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. 3.Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις για την αεροπορική ασφάλεια και τις τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες έχουν καθιερωθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και ορίσθηκαν ως Παραρτήματα στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις είναι εφαρμοστέες στα Μέρη. θα απαιτούν, όμως, οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα τους, ή οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάσταση των εργασιό-ιν τους ή τη μόνιμη κατοικία στην επικράτεια των Κρατών τους, καθώς και οι εκμεταλλευόμενοι διεθνή αεροδρόμια στην επικράτεια τους, να ενεργούν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι από τους ανωτέρω εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη μπορεί να ζητηθεί η τήρηση των διατάξεων για την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, οι οποίες απαιτούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια των Κρατών τους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι στην επικράτεια του Κράτους του εφαρμόζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των αεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών και των χειραποσκευών τους, καθώς και τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων στα πληρώματα, τις αποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια αεροσκαφών, πριν, από και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και της φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για τη λήψη λογικών ειδικών μέτρων ασφάλειας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής. 5.Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατακράτησης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων εναντίον της ασφάλειας του αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματος του, αεροδρομίων ή εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοβοηθούνται, διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και άλλα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να τερματίσουν γρήγορα και με ασφάλεια ένα τέτοιο συμβάν ή απειλή τέτοιου συμβάντος. Άρθρο 9 Εμπορικές ευκαιρίες 1.Η ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τη δική της εκπροσώπηση. 2.Η ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δύναται, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση, να φέρει και να διατηρεί στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, επιχειρησιακό, καθώς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων. 3.Σε περίπτωση διορισμού γενικού πράκτορα ή πράκτορα γενικών πωλήσεων, ο εν λόγω πράκτορας θα διορίζεται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σχετική νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να πωλεί υπηρεσίες αερομεταφοράς κάνοντας χρήση των δικών της εντύπων μεταφοράς, στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας ή μέσω των πρακτόρων της και κάθε πρόσωπο θα μπορεί να αγοράσει τις εν λόγω υπηρεσίες αερομεταφοράς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 5.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει το δικαίωμα στις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να μεταφέρουν ελευθέρως το πλεόνασμα μεταξύ εσόδων και εξόδων, που πραγματοποιήθηκε από τις ως άνω εταιρείες κατά την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων. Η ως άνω μεταφορά θα εκτελείται σε διεθνώς αποδεκτό νόμισμα σύμφωνα με την επισήμως ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα της μεταφοράς και την περί συναλλάγματος νομοθεσία του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους από την επικρατεία του οποίου εκτελείται η μεταφορά. 6.Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού δεν αφορούν τα θέματα φορολογίας τα οποία αποτελούν αντικείμενο άλλης συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 7.Εάν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς, όσον αφορά τη μεταφορά του πλεονάσματος που πραγματοποιήθηκε από τη διορισμένη εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλει τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 10 Τελωνειακοί δασμοί και άλλες επιβαρύνσεις 1.Αεροσκάφη εκτελούντα τα συμφωνημένα δρομολόγια των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, καθώς και ο κανονικός τους εξοπλισμός, ανταλλακτικά, εφόδια καυσίμων και λιπαντικών, εφόδια (περιλαμβανομένων των τροφίμων, ποτών, οινοπνευματωδών και καπνού), τα οποία φέρονται επί του αεροσκάφους, θα εξαιρούνται, κατά την είσοδο στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, από τελωνειακούς δασμούς, φόρους και άλλες συναφείς επιβαρύνσεις και τέλη υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός αυτός, τα εφόδια και οι προμήθειες παραμένουν επί του αεροσκάφους μέχρι να επανεξαχθούν. 2.Θα εξαιρούνται επίσης από την επιβολή τελωνειακών δασμών, φόρων και άλλων συναφών επιβαρύνσεων και τελών: 1)εφόδια αεροσκάφους που φορτώνονται στην επικράτεια του Κράτους του ενός των Συμβαλλομένων Μερών, εντός των ορίων που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους προς χρήση επί του αεροσκάφους που εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)εξοπλισμός και ανταλλακτικά που εισάγονται στην επικράτεια του Κράτους του ενός των Συμβαλλομένων Μερών για την τεχνική συντήρηση ή επισκευή αεροσκαφών, που εκτελούν συμφωνημένα δρομολόγια της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 3)καύσιμα και λιπαντικά προοριζόμενα για χρήση κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων από αεροσκάφη της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, εφόσον τα εφόδια αυτά καταναλώνονται στο τμήμα της διαδρομής που εκτελείται πάνω από την επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο φορτώθηκαν και 4)τα απαραίτητα έντυπα με τα διακριτικά της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των αεροπορικών εισιτηρίων, εντύπων φορτωτικής τα οποία έχουν εισαχθεί ή εισάγονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και έχουν σχέση με τη λειτουργία των συμφωνημένων δρομολογίων. 3.Απαγορεύεται η χρήση υλικών, προμηθειών και ανταλλακτικών, καθώς και των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου αυτού για σκοπούς πέραν των ρητά καθοριζομένων στην ως άνω παράγραφο. Τα ανωτέρω αντικείμενα δύναται να απαιτηθεί να τεθούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή έλεγχο σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών. 4.Ο κανονικός εξοπλισμός των αεροσκαφών, τα υλικά, οι προμήθειες, καθώς και τα ανταλλακτικά που παραμένουν επί αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του ενός των Συμβαλλομένων Μερών, που εκτελεί συμφωνημένα δρομολόγια, δύνανται να εκφορτώνονται στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μόνον κατόπιν εγκρίσεως των τελωνειακών αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Στην περίπτωση αυτή, δύναται να τεθούν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αυτών αρχών μέχρις ότου επανε-ξσχθούν ή κατ’ άλλον τρόπο διατεθούν, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. 5.Τέλη για προσφερθείσες υπηρεσίες, αποθήκευση στο τελωνείο και εκτελωνισμό θα χρεώνονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 11 Τέλη χρήσεως Τέλη και άλλες επιβαρύνσεις για τη χρήση κάθε αεροδρομίου συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του, των τεχνικών και άλλων διευκολύνσεων και υπηρεσιών, καθώς και οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις για τη χρήση των αεροναυτιλιακών και τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και υπηρεσιών θα επιβάλλονται σύμφωνα με τα τέλη και τιμολόγια που καθορίζονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος στην επικράτεια του Κράτους του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Άρθρο 12 Κανονισμοί χωρητικότητας και έγκριση δρομολογίων 1.Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα έχουν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, ώστε να είναι σε θέση να απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. 2.Κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έτσι ώστε να μην επηρεασθούν τα δρομολόγια, τα οποία οι τελευταίες εκτελούν στο σύνολο ή τμήμα των αυτών διαδρομών. 3.Τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, τα οποία εκτελούν οι διορισμένες από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αεροπορικές εταιρείες, θα έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο την παροχή, σε λογικό συντελεστή πληρότητας, επαρκούς χωρητικότητας για τη μεταφορά της παρούσας και των λογικά προβλεπόμενων απαιτήσεων μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ της επικράτειας του Κράτους του διορίζοντος τις αεροπορικές εταιρείες Συμβαλλόμενου Μέρους και της επικράτειας του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Η χωρητικότητα η οποία θα διατεθεί, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, θα συμφωνηθούν από τις αεροπορικές αρχές, ύστερα από πρόταση των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών. Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα υποβάλλουν τις προτάσεις ύστερα από σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ τους, λαμβανομένων υπόψη των αρχών, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου. 5.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλόμενων Μερών, τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 4 θα επιλύονται με συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Μέχρις ότου επιτευχθεί παρόμοια συμφωνία, η χωρητικότητα η οποία διατίθεται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα παραμένει αμετάβλητη. 6.Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλλει για έγκριση τους πίνακες δρομολογίων στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την έναρξη των δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται επίσης και σε περίπτωση μεταγενέστερων αλλαγών των δρομολογίων. Σε ειδικές περιπτώσεις το χρονικό αυτό όριο μπορεί να μειωθεί ύστερα από έγκριση των εν λόγω αρχών. 7.Κατά την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μεταξύ σημείων στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και σημείων σε τρίτες χώρες η επιτρεπόμενη χωρητικότητα θα καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές ότι η χωρητικότητα θα σχετίζεται με τις απαιτήσεις: 1)της κίνησης μεταξύ των χοίρων προέλευσης και προορισμού, 2)της κίνησης της περιοχής μέσω της οποίας διέρχονται τα συμφωνημένα δρομολόγια και 3)της διερχόμενης κίνησης. Άρθρο 13 Αεροπορικά τιμολόγια 1.Τα τιμολόγια τα οποία εφαρμόζονται από τις αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια θα καθορίζονται σε λογικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, λογικού κέρδους, των χαρακτηριστικών των δρομολογίων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα τιμολόγια άλλων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες εκτελούν τακτικά δρομολόγια στις ίδιες διαδρομές ή μέρη αυτών. 2.Τα τιμολόγια τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου θα καθορισθούν σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες: 1)Εφόσον οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες αμφοτέρων των Συμβαλλόμενων Μερών είναι μέλη διεθνούς ένωσης αεροπορικών εταιρειών π.χ. της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, η οποία διαθέτει μηχανισμό καθορισμού ναύλων και υπάρχει ήδη απόφαση σχετική με τα συμφωνημένα δρομολόγια, τα τιμολόγια θα καθορίζονται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα απόφαση. Εκτός αν οριστεί άλλως κατά την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα είναι υπεύθυνη μόνο έναντι των Αεροπορικών της Αρχών για τη δικαιολόγηση και τη λογικότητα των τιμολογίων, τα οποία θα συμφωνηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 2)Όταν δεν υπάρχει τιμολόγιο για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια και όταν η μία ή και οι δύο διορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν είναι μέλη της ίδιας ένωσης αεροπορικών εταιρειών, η οποία αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο (α), οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα συμφωνούν μεταξύ τους τα τιμολόγια τα σχετικά με τα συμφωνηθέντα δρομολόγια. 3)Τα συμφωνηθέντα κατ’ αυτόν τον τρόπο τιμολόγια θα υποβάλλονται στις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών για έγκριση, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής τους. Το χρονικό τούτο διάστημα μπορεί να μειωθεί ύστερα από συγκατάθεση των εν λόγω αρχών. 4)Σε περίπτωση κατά την οποία οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών δεν συμφωνήσουν για τα τιμολόγια ή όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει διορίσει αεροπορική εταιρεία για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων ή όταν κατά τη διάρκεια των τριάντα (30) πρώτων ημερών της περιόδου των εξήντα (60) ημερών, οι οποίες μνημονεύονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο (γ), οι αεροπορικές αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιδίδουν στις αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ειδοποίηση για τη δυσαρέσκειά τους για οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με τις ανωτέρω υποπαραγράφους (α) και (β), οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας για τα ενδεδειγμένα τιμολόγια τα οποία θα εφαρμοσθούν. 3.1)Κανένα τιμολόγιο δεν τίθεται σε ισχύ, εφόσον οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών δεν το έχουν εγκρίνει. 2)Τα τιμολόγια τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου θα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ορισθούν νέα τιμολόγια. 4.Εάν οι Αεροπορικές Αρχές δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για τα τιμολόγια τα οποία τους υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε τιμολογίου, η διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της παρούσας Συμφωνίας. 5.Εάν οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν ικανοποιηθούν από τα καθορισμένα τιμολόγια, θα το γνωστοποιήσουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα προσπαθήσουν, όταν απαιτείται, να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα λήψης της γνωστοποίησης δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί νέο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Άρθρου, θα εφαρμοσθούν οι διαδικασίες που καθορίζονται από την παράγραφο (4) του Άρθρου τούτου. Άρθρο 14 Χορήγηση στατιστικών Οι Αεροπορικές Αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ύστερα από αίτημά τους, τις πληροφορίες και στατιστικές, σχετικά με την κίνηση των συμφωνηθέντων δρομολογίων της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους προς και από την επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, που τηρούνται και υποβάλλονται συνήθως από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία προς τις Εθνικές της Αεροπορικές Αρχές. Άρθρο 15 Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Αεροπορικές Αρχές του, δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή τις Αεροπορικές Αρχές του. 2.Μία διαβούλευση που ζητήθηκε από ένα των Συμβαλλομένων Μερών ή τις Αεροπορικές Αρχές του πρέπει να αρχίσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. 3.Κάθε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ όταν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσουν αμοιβαία ότι ολοκληρώθηκαν οι συνταγματικές διαδικασίες τους σχετικά με τη σύναψη και θέση σε ισχύ διεθνών συμφωνιών. 4.Πέραν από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3, τροποποιήσεις στον πίνακα δρομολογίων, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία, μπορούν να συμφωνηθούν απευθείας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 16 Διευθέτηση διαφορών 1.Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματος της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αρχικά θα προσπαθήσουν να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Εάν οι ως άνω Αεροπορικές Αρχές αποτύχουν να καταλήξουν σε μία Συμφωνία, η διαφορά θα διευθετηθεί δια της διπλωματικής οδού. 3.Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να διευθετήσουν τη διαφορά σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, η διαφορά θα παραπεμφθεί σε Δικαστήριο τριών διαιτητών, από τους οποίους έναν διορίζει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και ο τρίτος συμφωνείται από κοινού από τους δύο άλλους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίσει έναν διαιτητή εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία λήψης, δια της διπλωματικής οδού, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, της γνωστοποίησης προς το άλλο, με την οποία θα ζητείται διαιτησία για τη διαφορά από παρόμοιο δικαστήριο, ο δε τρίτος διαιτητής θα διορισθεί εντός περιόδου εξήντα (60) πρόσθετων ημερών. Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν προβεί στο διορισμό του διαιτητή του εντός της καθορισθείσας περιόδου, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να διορίζει διαιτητή ή διαιτητές κατά περίπτωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλομένων Μερών δύναται να ζητηθεί από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ή, αν και αυτός είναι παρόμοιος υπήκοος, το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει παρόμοια υπηκοότητα, να προβεί στους διορισμούς κατά περίπτωση. Εν τούτοις ο τρίτος διαιτητής θα είναι υπήκοος τρίτης χώρας και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ορίζοντας τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η διαιτησία. 4.Το Δικαστήριο θα καθορίσει τις διαδικασίες του. 5.Η απόφαση της Διαιτησίας θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή θα είναι δεσμευτική για αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει το κόστος του μέλους που όρισε, καθώς και της εκπροσώπησης του στις διαιτητικές διαδικασίες. Το κόστος του Προέδρου και κάθε άλλο κόστος θα επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 6.Εφόσον και για όσο χρόνο οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή η διορισμένη από αυτό αεροπορική εταιρεία δεν συμμορφώνεται με την απόφαση η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο (5) του παρόντος Άρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να περιορίσει, παρακρατήσει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια έχει εκχωρήσει με βάση την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 17 Λήξη ισχύος Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται οποτεδήποτε να γνωστοποιήσει εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, την πρόθεση του να τερματίσει την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Ανάλογη γνωστοποίηση θα διαβιβαστεί ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός εάν η γνωστοποίηση καταγγελίας ανακληθεί με συμφωνία πριν την εκπνοή της ανωτέρω περιόδου. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της λήψης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα λογίζεται ότι η γνωστοποίηση παρελήφθη δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 18 Συμμόρφωση προς πολυμερείς συμβάσεις Εφόσον τεθεί σε ισχύ γενική πολυμερής σύμβαση ή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, έχουσα σχέση με αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσα Συμφωνία και το Παράρτημα της μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως. Άρθρο 19 ΚαταχώρισηΗ παρούσα Συμφωνία, καθώς και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις θα καταχωρίζονται στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης που επιβεβαιώνει ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν ολοκληρώσει όλες τις εσωτερικές τους διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία. Από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ, τερματίζεται η ισχύς της «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών», που υπεγράφη στις 22 Ιανουαρίου 1973, καθώς και όλων των συμπληρώσεων, Παραρτημάτων και τροποποιήσεων της ως άνω Συμφωνίας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έγινε στην Αθήνα την 6.12.2001 σε δύο (2) αντίτυπα στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα και τα τρία κείμενα θεωρούμενα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Σημειώσεις:α) Ενδιάμεσα σημεία και σημεία πέραν μπορούν να παραλειφθούν από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. β) Η εξυπηρέτηση δύο διαδοχικών σημείων στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους δεν επιτρέπεται. γ) Το δικαίωμα των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους να μεταφέρει επιβάτες, φορτίο και ταχυδρομείο μεταξύ σημείων στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και σημείων στην επικράτεια τρίτων χωρών θα υπόκειται σε συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών. δ) Μία μόνο αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να διορισθεί για την εξυπηρέτηση των τακτικών δρομολογίων ανά ζεύγος πόλεων επί των διαδρομών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του ανωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ε) Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης έως επτά εβδομαδιαίων συχνοτήτων σε κάθε διαδρομή. Ο αριθμός των συχνοτήτων μπορεί να αλλάξει με συμφωνία των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. στ) Αναφορικά με τους περιορισμούς χωρητικότητας οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε τύπου υποηχητικά αεροσκάφη επιβατών (τα οποία να μην υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500) θέσεις) και φορτίου σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. ζ) Κάθε είδους συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας, όπως κοινής εκμετάλλευσης, προκράτησης θέσεων και χρήσης κοινού κωδικού με αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών θα υπόκεινται σε ειδική συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Τέτοιες συμφωνίες μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλόμενων Μερών θα εγκρίνονται από τις Αεροπορικές Αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. η) Η εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων με μισθωμένα αεροσκάφη και πλήρωμα θα εγκρίνεται από τις Αεροπορικές Αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. θ) Αιτήματα για ναυλωμένες πτήσεις, πρόσθετες και μη τακτικές πτήσεις θα υποβάλλονται στις Αεροπορικές Αρχές τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την αναχώρηση εκτός Σαββάτου - Κυριακής και εορτών. ι) Οι ναυλωμένες πτήσεις κλειστού κύκλου περιήγησης από την επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους δεν επιτρέπονται. κ) Κατά την αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν τις ναυλωμένες πτήσεις μη διορισμένων εταιρειών επί συμφωνημένων διαδρομών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών τις οποίες εκμεταλλεύονται οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες, οι Αεροπορικές Αρχές θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών ώστε να μην επηρεασθεί δυσμενώς η δυνατότητα τους να προσφέρουν δρομολόγια στις ως άνω διαδρομές. λ) Μη διορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορούν επίσης να εκτελούν ναυλωμένες πτήσεις μεταξύ σημείων στην επικράτεια των Κρατών των Συμβαλλόμενων Μερών σε διαδρομές που δεν αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα. μ) Αναφορικά με τις διατάξεις του Άρθρου 2 της Συμφωνίας οι διορισμένες και μη διορισμένες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες μπορούν να υπερίπτανται του Ευρωπαϊκού Τμήματος της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις διαδρομές που έχουν καθορισθεί για διεθνή αεροπορικά δρομολόγια και είναι στη διάθεση κάθε άλλης ξένης αεροπορικής εταιρείας χωρίς προσγείωση ή με προσγείωση για λόγους μη εμπορικούς στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών που ακολουθούν μια γραμμή Νότια της Μόσχας-Όρενμπουργκ και πέραν μέσω Τασκένδης, καθώς και μέσω των περιοχών Νότια των Ιμαλαίων. Κάθε εκμετάλλευση σε Υπερσιβηρικές, Υπερασιατικές διαδρομές και διαδρομές υπεράνω των πόλων θα υπόκειται σε ειδική συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών. Αναφορικά με τις διατάξεις του Άρθρου 2 της Συμφωνίας οι Ρωσικές διορισμένες και μη διορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορούν να υπερίπτανται της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας σε διαδρομές που έχουν καθορισθεί για διεθνή αεροπορικά δρομολόγια και είναι στη διάθεση κάθε άλλης ξένης αεροπορικής εταιρείας χωρίς προσγείωση ή με προσγείωση για λόγους μη εμπορικούς στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παράγραφος πρώτη αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία