Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, που υπογράφηκε στην Τασκένδη στις 29 Μαΐου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αποκαλούμενες στο εξής ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας παραβλάπτουν τα κοινωνικά, οικονομικά, δημοσιονομικά και άλλα συμφέροντα των χωρών τους, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη δράση για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, της παράνομης μεταφοράς δια των συνόρων όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού υλικού, καθώς και αντικειμένων πολιτιστικής αξίας και αρχαιολογικών θησαυρών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχότροπες ουσίες, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις που ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή, καθώς και τις Συστάσεις του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α) με τον όρο «τελωνειακή νομοθεσία» νοούνται οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών και διέπουν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση αγαθών και υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, β) με τον όρο «Τελωνειακή Διοίκηση» νοούνται για την Ελληνική Δημοκρατία, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η Κρατική Επιτροπή Τελωνείων, γ) με τον όρο «τελωνειακή παράβαση» νοείται κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, δ) με τον όρο «δασμοί και φόροι» νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται και εισπράττονται κατά ή σε σχέση με την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών με εξαίρεση τα τέλη και τις επιβαρύνσεις των οποίων το ποσό περιορίζεται στο κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, ε) με τον όρο «πρόσωπο» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στ) με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με συγκεκριμένο ή δυνάμενο να προσδιορισθεί πρόσωπο, ζ) με τον όρο «ναρκωτικά φάρμακα» νοούνται οποιεσδήποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά φάρμακα με τις σχετικές τροποποιήσεις, η) με τον όρο «ψυχότροπες ουσίες» νοούνται οποιεσδήποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρονται στους πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1971 για τις ψυχότροπες ουσίες, θ) με τον όρο «αιτουμένη Διοίκηση» νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση από την οποία ζητείται η συνδρομή, ι) με τον όρο «αιτούσα Διοίκηση» νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση η οποία ζητά τη συνδρομή. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας 1.Με την παρούσα Συμφωνία τα Συμβαλλόμενα Μέρη καθιερώνουν την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων και την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. 2.Η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων τους. 3.Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγει τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών στα πλαίσια άλλων διεθνών συμφωνιών, στις οποίες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής 1.Κατόπιν αίτησης, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών πληροφορούν η μία την άλλη: 1)εάν αγαθά που εισάγονται στο έδαφος του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους έχουν νόμιμα εξαχθεί από το έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 2)εάν αγαθά που εξάγονται από το έδαφος του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους έχουν νόμιμα εισαχθεί στο έδαφος του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. Κατόπιν αίτησης, οι πληροφορίες αυτές μνημονεύουν τις τελωνειακές διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν για τον τελωνισμό των αγαθών. 2.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους παρέχει κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και στα πλαίσια των δυνατοτήτων της πληροφορίες αναφορικά με: 1)μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν σε τελωνειακές παραβάσεις, 2)αγαθά που η αιτούσα Διοίκηση θεωρεί ή έχει υπόνοιες ότι αποτελούν το αντικείμενο παράνομων δραστηριοτήτων, 3)πρόσωπα για τα οποία η αιτούσα Διοίκηση γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι έχουν ανάμειξη σε παράνομες δραστηριότητες, 4)νέα μέσα και μεθόδους για τα οποία η αιτούσα Διοίκηση γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι χρησιμοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται αυτόβουλα σε περιπτώσεις που εμπεριέχουν σημαντικούς κινδύνους για την οικονομία, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια ή κάθε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όπως η παράνομη διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού υλικού, ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, αρχαιολογικών θησαυρών, έργων τέχνης ή άλλων πολιτιστικών θησαυρών. 3.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρέχει σε αυτή κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με ενέργειες που μπορεί να καταλήξουν σε τελωνειακές παραβάσεις και άλλες παράνομες δραστηριότητες μέσα στο έδαφος του Κράτους της αιτούσας Διοίκησης. 4.Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, κατόπιν αίτησης, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά και αποστολή αγαθών, όπως διοικητικά, φορτωτικά, εμπορικά έγγραφα ή κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τη δασμολογητέα αξία, την προέλευση και τον προορισμό αυτών των αγαθών. 5.Κατόπιν αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, στην έκταση της αρμοδιότητας και της δυνατότητας της, ασκεί ειδική επιτήρηση για καθορισμένη χρονική περίοδο πάνω στις διακινήσεις αγαθών που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο τελωνειακών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κινήσεων των αναμεμειγμένων σε αυτές προσώπων και μέσων μεταφοράς. Άρθρο 4 Δίαυλοι επικοινωνίας 1.Η αμοιβαία συνδρομή πραγματοποιείται με απευθείας επικοινωνία των υπαλλήλων, που ορίζονται από τους επικεφαλής των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων. 2.Στην περίπτωση που η Τελωνειακή Διοίκηση του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν είναι αρμόδια να ανταποκριθεί στην αίτηση, παραπέμπει την αίτηση στην αρμόδια αρχή. 3.Η ανταλλασσόμενη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας αλληλογραφία διενεργείται στις επίσημες γλώσσες των Συμβαλλόμενων Μερών με μετάφραση στην αγγλική. Άρθρο 5 Μορφή και περιεχόμενο των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις συνδρομής δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας υποβάλλονται εγγράφως. Την αίτηση συνοδεύουν τα αναγκαία για την ικανοποίηση της έγγραφα. Κατ’ εξαίρεση, όταν αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, είναι δυνατή η αποδοχή προφορικών αιτήσεων, οι οποίες όμως επιβεβαιώνονται αργότερα εγγράφως. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)το όνομα της Τελωνειακής Διοίκησης που υποβάλλει την αίτηση 2)το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης 3)τα ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο ερευνών, εφόσον είναι γνωστά 4)σύντομη περιγραφή της αντιμετωπιζόμενης υπόθεσης και των συναφών με αυτή νομικών στοιχείων. Άρθρο 6 Ικανοποίηση αιτήσεων συνδρομής 1.Η Τελωνειακή Διοίκηση προς την οποία απευθύνεται η αίτηση καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ικανοποίηση της. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να διαβιβάζονται και ηλεκτρονικά. Η διαβίβαση αυτή θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες επεξηγήσεις για την ερμηνεία και τη χρήση των πληροφοριών αυτών. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής που υποβάλλονται βάσει του παρόντος άρθρου ικανοποιούνται με την τήρηση της εθνικής νομοθεσίας της αιτουμένης Τελωνειακής Διοίκησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της αίτησης, η αιτουμένη Διοίκηση πληροφορεί σχετικά την αιτούσα Διοίκηση. 3.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα, περιλαμβανομένης της εξέτασης προσώπων υπόπτων για διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων. 4.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να προβαίνει σε εξακρίβωση, έλεγχο και έρευνες με σκοπό τη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην παρούσα Συμφωνία και για τις οποίες είναι αρμόδια η αιτουμένη Διοίκηση. 5.Με τη συμφωνία της αιτουμένης Διοίκησης, αξιωματούχοι της αιτούσας Διοίκησης μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με αξιωματούχους στο έδαφος της αιτουμένης Διοίκησης σχετικά με τελωνειακές έρευνες ή αναφορές για τελωνειακές παραβάσεις που ενδιαφέρουν την αιτούσα Διοίκηση και μπορούν να εξετάζουν τα σχετικά έγγραφα. 6.Στις περιπτώσεις που η αιτούσα Διοίκηση υποβάλλει μία αίτηση συνδρομής την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει, εναπόκειται στην αιτουμένη Διοίκηση να αποφασίσει για την ικανοποίηση της και πληροφορεί την αιτούσα Διοίκηση ως προς αυτό. Άρθρο 7 Τήρηση απορρήτου 1.Οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια των διατάξεων της αμοιβαίας συνδρομής μπορούν να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Συμβαλλόμενο Μέρος μόνο για τους σκοπούς τους οριζόμενους από την παρούσα Συμφωνία και μόνο από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Αυτού του είδους οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Συμβαλλόμενο Μέρος για άλλους σκοπούς μόνο μετά τη συγκατάθεση του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, ως προς αυτό. 2.Κατόπιν αίτησης του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που περιέρχονται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας θεωρούνται απόρρητες από το λαμβάνον Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας υπάγονται στον ίδιο βαθμό επίσημου απορρήτου που αυτή εφαρμόζει, όσον αφορά επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα και άλλες πληροφορίες που αποκτώνται στο έδαφος της. 4.Στις περιπτώσεις που ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχουν την ίδια προστασία με εκείνη που εφαρμόζεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος που τα παρέχει σύμφωνα με την ισχύουσα σε αυτό νομοθεσία. Άρθρο 8 Φάκελοι και έγγραφα 1.Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων ζητούνται μόνον εφόσον δεν αρκούν επικυρωμένα αντίγραφα. Κατόπιν ειδικής αίτησης, αντίγραφα τέτοιων φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων επικυρώνονται κατάλληλα. 2.Φάκελοι, έγγραφα και άλλα στοιχεία που διαβιβάζονται, επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν. 3.Τα δικαιώματα της αιτούσας Διοίκησης ή αυτά τρίτων μερών που αναφέρονται στους φακέλους και τα έγγραφα δεν επηρεάζονται. Άρθρο 9 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες 1.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να παρίστανται ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και να προσκομίζουν φακέλους, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών, εφόσον είναι αναγκαία στις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς τη δικαστική ή διοικητική αρχή ενώπιον της οποίας πρέπει να παραστεί ο υπάλληλος και για ποιο ζήτημα και υπό ποία ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. 2.Η αιτούσα Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφος της και την τήρηση απορρήτου για τις καταθέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η μεταφορά και τα ημερήσια έξοδα των παραπάνω υπαλλήλων καλύπτονται από την αιτούσα Διοίκηση. 3.Η αίτηση για να παραστούν οι τελωνειακοί υπάλληλοι ως εμπειρογνώμονες και μάρτυρες θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 10 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Σε περιπτώσεις που το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση συνδρομής θεωρεί ότι η ικανοποίηση της αίτησης μπορεί να επιφέρει βλάβη στην κυριαρχία του, στην ασφάλεια, στη δημόσια τάξη ή σε άλλους σημαντικούς τομείς εθνικών του συμφερόντων, μπορεί να αρνηθεί την παροχή συνδρομής ή να υπαγάγει την ικανοποίηση της αίτησης στην τήρηση ορισμένων όρων. 2.Σε περίπτωση άρνησης παροχής συνδρομής, η αιτία της άρνησης θα δίδεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα Διοίκηση. Άρθρο 11 Δαπάνες συνδρομής 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε αξίωση για απόδοση δαπανών τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση τις δαπάνες για μάρτυρες και την αμοιβή εμπειρογνωμόνων και μεταφραστών, οι οποίοι δεν είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι οποίες θα καλύπτονται από το αιτούν Μέρος. Άρθρο 12 Εφαρμογή της Συμφωνίας 1.Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας είναι η Τελωνειακή Διοίκηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κρατική Επιτροπή Τελωνείων της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, οι οποίες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία και, μετά από διαβουλεύσεις, εκδίδουν διοικητικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και προσπαθούν με κοινή συναίνεση να επιλύουν προβλήματα ή θέματα που ανακύπτουν στην ερμηνεία της Συμφωνίας ή κατά την εφαρμογή της. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως με σκοπό την εξέταση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνήσουν αμοιβαία γραπτώς ότι τέτοιες συναντήσεις δεν είναι αναγκαίες. 3.Με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών μπορούν να γίνουν αλλαγές ή προσθέσεις στη Συμφωνία. Οι τροποποιήσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 13 της Συμφωνίας. Άρθρο 13 Ισχύς της Συμφωνίας 1.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο, με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εσωτερικές διαδικασίες για τη θέση της σε ισχύ. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 3.Η Συμφωνία αυτή μπορεί να τερματισθεί με γραπτή γνωστοποίηση ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μέσω της διπλωματικής οδού. Στην περίπτωση αυτή η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει έξι μήνες μετά την επίδοση τέτοιας γνωστοποίησης. Υπεγράφη στην Τασκένδη στις 29 Μαΐου 2001, σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική, ουζμπεκική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία