Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο Κώδικας που καταρτίστηκε από Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α΄) και την αριθμ. 1143/02/01/23.7.2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Κώδικας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος έχει ως ακολούθως: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α; ΚΑΤΑΤΑΞΗΆρθρο 1 Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) (Άρθρο 1 παράγραφοι 1 μέχρι και 7 του Ν. 2935/2001) 1.1)Οι κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ., που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός, κατανέμονται ως εξής: 1) Ποσοστό εξήντα τοις εκατό πτυχιούχων Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. 2) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό διπλωματούχων πλοιάρχων ή μηχανικών προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή των πρώην Ανώτερων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. 3) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό πτυχιούχων ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής. 2)Ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτει, εξαιτίας μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων μιας από τις παραπάνω κατηγορίες, συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα σχετικά με τους διαγωνισμούς κατάταξης των δοκίμων της προηγούμενης παραγράφου. Ειδικότερα καθορίζονται: 1)Οι Σχολές και τα τμήματα των Σχολών, των οποίων οι πτυχιούχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2)Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, εκτός του ορίου ηλικίας που ορίζεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου, μέχρι και το εικοστό έβδομο έτος, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων (κοινών και κατά κατηγορία διαγωνιζομένων), των ιατρικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων των εισαγωγικών εξετάσεων των υποψηφίων. 3)Τα θέματα σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών εξετάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού. 3.Στην προκήρυξη του διαγωνισμού που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ., καθορίζεται εντός του αναφερόμενου στην παράγραφο 1α (ββ) ποσοστού ο αριθμός των πλοιάρχων και των μηχανικών προέλευσης Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 4.Η τελική σειρά κατάταξης των επιτυχόντων διαμορφώνεται από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν από την επιτροπή εξετάσεων και καταρτίζεται πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή, καθώς και των επιλαχόντων. 5.Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 6.1)Για την κάλυψη των κενών θέσεων, που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των εισαγομένων στη Σχολή λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης των επιτυχόντων ή αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα ή δεν είχαν όλα τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή. 2)Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατάταξης να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ. οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή και αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής έξι ετών από την ημερομηνία ονομασίας τους. Άρθρο 2 Συμμετοχή Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων στους διαγωνισμούς για κατάταξη στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (Άρθρο 1 παράγραφοι 8 και 9 του Ν. 2935/2001) 1.Οι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς κατάταξης στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, εκτός από αυτό του ορίου ηλικίας, το οποίο για μεν τους υπηρετούντες κατά τη 19η Ιουλίου 2001 ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2935/2001(ΦΕΚ 162 Α΄) στο Λ.Σ. ορίζεται το τριακοστό έκτο έτος, για δε τους ονομαζόμενους μετά την ημερομηνία αυτή ως Κελευστές και Λιμενοφύλακες, το τριακοστό έτος της ηλικίας τους. 2.Οι βαθμοφόροι του Λ.Σ. που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ., θεωρείται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σ’ αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα. Άρθρο 3 Κατάταξη - Εκπαίδευση Αξιωματικών Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικών, Ιατρών και Ιερέων (Άρθρο 2 του Ν. 2935/2001) 1.1)Πτυχιούχοι ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ. με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ειδικότητας Τεχνικού. Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2)Οι κατατασσόμενοι εντάσσονται ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. (ειδικότητας Τεχνικού), με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στην επετηρίδα των Αξιωματικών της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αμέσως μετά τον τελευταίο Ανθυποπλοίαρχο της ίδιας επετηρίδας, που προάγεται στο βαθμό αυτό το ίδιο ημερολογιακό έτος. Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την κατάταξή τους και εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του Υποναυάρχου (ειδικότητας Τεχνικού), στον οποίο προάγονται ένα μήνα πριν από την αποστρατεία τους. 2.1)Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 προέρχονται από ιδιώτες ιατρούς με ειδικότητα, ηλικίας μέχρι και τριάντα πέντε ετών και κατατάσσονται απευθείας ως Ανθυποπλοίαρχοι της παραγράφου 1γ του άρθρου 14, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες και αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία κατάταξής τους. 2)Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής (με μόρια κατά προσόν ή με γραπτές εξετάσεις), τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο καθορισμός των μορίων στην περίπτωση επιλογής με μόρια και τα εξεταζόμενα μαθήματα στην περίπτωση διεξαγωγής εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. 3)Οι ειδικότητες των Αξιωματικών της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 από τη 19η Ιουλίου 2001 είναι οι εξής: Παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, ορθοπεδικός, δερματολόγος, γαστρεντερολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος, παιδίατρος, αναισθησιολόγος και ψυχίατρος. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να καταργούνται ή να καθορίζονται νέες ειδικότητες. 3.Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 προέρχονται από κληρικούς ηλικίας μέχρι και τριάντα δύο ετών, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατατάσσονται με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία κατάταξής τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα λοιπά προσόντα, ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων με μόρια, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την κατάταξη και εκπαίδευση αυτών. Άρθρο 4 Κατάταξη Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Άρθρο 3 του Ν. 2935/2001) 1.Τα δύο τρίτα των θέσεων που προκηρύσσονται για κατάταξη δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. καταλαμβάνονται από πτυχιούχους Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Σ.Δ.Ε.Ν.. Το υπόλοιπο ένα τρίτο καταλαμβάνεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν το ποσοστό θέσεων που αντιστοιχεί σε πτυχιούχους Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., δεν καλύπτεται, συμπληρώνεται από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 2.Ποσοστό τριάντα τοις εκατό από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από εν ενεργεία μόνιμους Λιμενοφύλακες, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει ένα έτος ευδόκιμης υπηρεσίας ή είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας. Αν το ποσοστό αυτό δεν καλύπτεται, συμπληρώνεται από τους λοιπούς υποψηφίους. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψηφίων, που γίνεται με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών, όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους λοιπούς υποψηφίους, τα λοιπά προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην κατάταξη αυτών. 4.1)Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των εισαγομένων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης των επιτυχόντων, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι δεν είχαν όλα τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή. 2)Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατάταξης να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή. 5.Ο τελικός πίνακας της σειράς επιτυχίας των εισαγόμενων δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή οι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 εφαρμόζεται αναλόγως και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους Λιμενοφύλακες, οι οποίοι κατατάχθηκαν στην παραγωγική Σχολή Υπαξιωματικών Λ.Σ. ως δόκιμοι Υπαξιωματικοί και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάστηκαν Κελευστές Λ.Σ.. 6.Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλαμβάνουν υποχρέωση πενταετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία της ονομασίας τους. Άρθρο 5 Κατάταξη Λιμενοφυλάκων (Άρθρο 4 του Ν. 2935/2001) 1.1)Οι υποψήφιοι για κατάταξη δόκιμοι Λιμενοφύλακες κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, προκειμένου για άνδρες, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψήφιου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Είναι δυνατόν να προβλέπονται χωριστοί πίνακες επιλογής και ποσοστό ή αριθμός θέσεων από το συνολικό αριθμό κατατασσομένων κατά πίνακα, ανάλογα με τον τύπο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις ειδικότητες του Λ.Σ., την ύπαρξη υποψηφίων άλλων κατηγοριών, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και ο τρόπος κατάρτισης του τελικού ενιαίου πίνακα επιλογής για κατάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2)Επιτρέπεται η εισαγωγή στη Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων μέχρι και δέκα αθλητών από το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των λοιπών κατηγοριών - ειδικοτήτων, εφόσον διαθέτουν τα γενικά προς κατάταξη προσόντα υποψηφίων Λιμενοφυλάκων, πλην του ύψους, της στηθικής περιμέτρου και του ελάχιστου ορίου του γενικού βαθμού του τίτλου απολύσεως από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν σημειώσει μία από τις οριζόμενες στη παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις και η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα τριάντα έτη. Ο ακριβής αριθμός των εισαγόμενων κάθε φορά αθλητών καθορίζεται στην προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης δόκιμων Λιμενοφυλάκων, ύστερα από απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. 3)Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για κατάταξη στη Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων καταλαμβάνεται από οπλίτες με πενταετή υποχρέωση (ΕΠΥ) που απολύθηκαν και έχουν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το όριο ηλικίας αυτών είναι αυξημένο κατά τρία έτη από εκείνο που ισχύει για τους υπόλοιπους υποψήφιους. 4)Ο τελικός πίνακας σειράς επιτυχίας των εισαγόμενων δόκιμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή. 2.1)Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των εισαγόμενων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης επιτυχόντων, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε, ότι δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή. 2)Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατάταξης να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή. 3.Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή, ονομάζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλαμβάνουν υποχρέωση τριετούς παραμονής από την ημερομηνία της ονομασίας τους. Άρθρο 6 Γενικές διατάξεις (Άρθρο 5 του Ν. 2935/2001) 1.Δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για κατάταξη στο Λ.Σ. Έλληνες υπήκοοι άγαμοι ή έγγαμοι. 2.1)Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές Σχολές, καταλαμβάνονται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό: 1) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους. 2) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν. 3) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2)Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εδαφίου (α) αυτής της παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Αν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται αναλογικά από υποψηφίους των λοιπών κατηγοριών. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής, πραγματοποιείται για μία και μόνο Σχολή. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη παραγωγική Σχολή του. 3)Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού του Λ.Σ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον τέκνο, προσλαμβάνονται μετά από αίτησή τους στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακες ή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., ως διοικητικοί υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε θέση ανάλογη των προσόντων τους. Δικαίωμα εισαγωγής, επίσης χωρίς διαγωνισμό σε περίπτωση προκήρυξής του, έχει για τις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου σπουδών και μέχρι και ηλικίας τριάντα ετών, ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του (σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο δικαίωμά του. 3.Η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. ενημερώνει ανελλιπώς τα οικεία στρατολογικά γραφεία για όλους τους κατατασσόμενους στο Λ.Σ.. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η κατ’ αποκοπή αποζημίωση στα μέλη Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν ως εξεταστές στις διαδικασίες των διαγωνισμών κατάταξης δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., καθώς και ως εξεταστές στις διαδικασίες διαγωνισμών κατάταξης στελεχών Λ.Σ., στις οποίες προβλέπονται και διενεργούνται εξετάσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης κατ’ αποκοπή αποζημίωση σε Αξιωματικούς Λ.Σ. και πολιτικούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, που ορίζονται ως εξεταστές στις παραπάνω διαδικασίες διαγωνισμών. 5.Όπου στις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, ως και του παρόντος, προβλέπεται όριο ηλικίας, θεωρείται ότι αυτό συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού ή της επιλογής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 7 Γενικά(Άρθρο 6 του Ν. 2935/2001, άρθρο 1 παράγραφος 2, άρθρα 2,3 και 4 του Α.Ν. 428/1937, άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 του Ν.Δ. 530/1970, άρθρα 1 και 3 του Ν.Δ. 2636/ 1953 και άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν. 1014/1949) 1.Η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ. παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Δόκιμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. - Σ.Δ.Λ/Φ, αντίστοιχα). Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στις παραπάνω Σχολές μέχρι και την προηγουμένη της ονομασίας τους ως Σημαιοφόρων, Κελευστών ή Λιμενοφυλάκων, αντίστοιχα, λογίζεται ως χρόνος φοίτησης στην οικεία παραγωγική Σχολή. 2.Οι Σχολές διέπονται από Οργανισμούς λειτουργίας και Κανονισμούς εκπαίδευσης. 3.Οι Οργανισμοί λειτουργίας εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και καθορίζουν τα εξής θέματα: 1)Την έδρα κάθε Σχολής και τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Σχολών. 2)Τη διάρκεια της φοίτησης. 3)Τα παρεχόμενα είδη κλινοστρωμνής, ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης. 4)Τα προσόντα και τον τρόπο διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού. 5)Τα διδασκόμενα μαθήματα και τον τρόπο βαθμολόγησής τους. 6)Τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και τα απονεμόμενα διπλώματα ή πτυχία κατά περίπτωση. 7)Την αρχαιότητα κατά την αποφοίτηση για την ονομασία τους και την ένταξή τους στις οικείες επετηρίδες. 8)Τις άδειες και την πειθαρχία. 9)Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης παραίτησης από τους κατατασσόμενους και την καταβολή αποζημίωσης από τους παραιτούμενους ή απολυόμενους. 10)Τους λόγους απόλυσης των καταταγέντων. 11)Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη βασική εκπαίδευση του προσωπικού. 4.Τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν Οργανισμούς Σχολών βασικής εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ., οι οποίες λειτουργούν με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γ.Ε.Ν., προτείνονται, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Γ.Ε.Ν., από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την τροφοδοσία και εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ., καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών του εκπαιδευτικού προσωπικού Λ.Σ. εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υ.Ε.Ν. και μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γ.Ε.Ν.. 5.Οι Κανονισμοί Εκπαίδευσης των Σχολών βασικής εκπαίδευσης Λ.Σ. που λειτουργούν με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γ.Ε.Ν. καταρτίζονται από τις αντίστοιχες Σχολές και εγκρίνονται με κοινή απόφαση Αρχηγών Γ.Ε.Ν. και Λ.Σ., που προκαλείται με πρωτοβουλία του Γ.Ε.Ν.. Ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., ύστερα από πρόταση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης του Υ.Ε.Ν.. Οι Κανονισμοί Εκπαίδευσης κάθε Σχολής περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: 1)Τον τρόπο εκπαίδευσης. 2)Τα ανώτατα και κατώτατα όρια βαθμολογίας κάθε βαθμολογούμενου μαθήματος. 3)Τη διάρκεια διδασκαλίας και εξετάσεων κάθε μαθήματος. 4)Την αναλυτική ύλη κάθε μαθήματος. 5)Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκπαίδευση. 6.Τα έξοδα λειτουργίας της Σχολής Λιμενοφυλάκων, καθώς και οι δαπάνες γενικά των εκπαιδευόμενων σ΄ αυτήν, βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Υ.Ε.Ν. και δικαιολογούνται κατά τα ισχύοντα κάθε φορά. 7.Οι οριζόμενοι ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων αμείβονται για κάθε ώρα διδασκαλίας (θεωρητικής ή πρακτικής) ή διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων. Η ανά ώρα αμοιβή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 8.Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αυτοί που απομακρύνονται για οποιονδήποτε λόγο δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ακολουθούν την προ της κατάταξής τους στρατολογική κατάσταση, ο δε χρόνος της φοίτησής τους στη Σχολή, από την ορκωμοσία τους μέχρι και την απομάκρυνσή τους, συμψηφίζεται με τη στρατιωτική θητεία τους, εφόσον αυτή δεν εκπληρώθηκε. 9.Για τους δόκιμους Σημαιοφόρους Λ.Σ. που απομακρύνονται για λόγους υγείας, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Όπλου που αυτοί μεταφέρονται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποφαίνεται αν η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει την κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση της θητείας τους ή τη στράτευσή τους. 10.Η αρχαιότητα των δόκιμων που κατατάσσονται στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας εισαγωγής τους στις οικείες Σχολές. 11.Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το παρόν άρθρο Οργανισμού λειτουργίας της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων εξακολουθεί να ισχύει ο υπάρχων Κανονισμός της Σχολής αυτής. 12.Με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται Ακαδημία Λ.Σ. και ρυθμίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και οι βαθμίδες εκπαίδευσης των Σχολών της Ακαδημίας. 13.Οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας του Λ.Σ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Άρθρο 8 Γενικά θέματα (Άρθρα 43 παράγραφος 4, 48 παράγραφος 3 του Ν. 2935/2001, άρθρο 1 του Ν.Δ. 2636/1953 και άρθρο 11 του π.δ. 404/1998) 1.Το προσωπικό του Λ.Σ. μπορεί να εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται σε αντικείμενα αρμοδιότητος Λ.Σ. για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και στη συνέχεια την απασχόλησή του σε αυτά. Ως μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση, νοείται οποιαδήποτε συμπληρωματική εκπαίδευση παρέχεται μετά τη βασική εκπαίδευση στο προσωπικό του Λ.Σ., από το ίδιο το Σώμα ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης ή την εξειδίκευσή του, σε αντικείμενα αρμοδιότητος Λ.Σ.. 2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορούν να ιδρύονται ειδικές Σχολές ή Κέντρα μετεκπαίδευσης ή Σχολεία επιμόρφωσης του Λ.Σ.. Με τα προεδρικά διατάγματα αυτά καθορίζονται: 1)Η ονομασία της Σχολής ή του Κέντρου μετεκπαίδευσης ή του Σχολείου επιμόρφωσης. 2)Ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Σχολής ή του Κέντρου μετεκπαίδευσης ή του Σχολείου επιμόρφωσης. 3)Η διάρκεια της φοίτησης και η έδρα κάθε Σχολής ή Κέντρου μετεκπαίδευσης ή του Σχολείου επιμόρφωσης. 4)Τα προσόντα και ο τρόπος διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού. 5)Τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων. 6)Οι άδειες και η πειθαρχία κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης. 7)Τα θέματα που αφορούν την απομάκρυνση των κρινόμενων ως ακατάλληλων. 8)Τα απονεμόμενα διπλώματα, πτυχία ή βεβαιώσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή της συγκεκριμένης μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Τα αναλυτικά προγράμματα των διδασκόμενων θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, τα όρια βαθμολογίας αυτών, η διάρκεια της διδασκαλίας τους, ο τρόπος διενέργειας τελικών εξετάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Κανονισμό που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 3.Ο Αρχηγός Λ.Σ. εγκρίνει με διαταγή του τον αριθμό εκείνων που θα φοιτήσουν στις Σχολές ή Κέντρα μετεκπαίδευσης ή Σχολεία επιμόρφωσης του Λ.Σ. ή άλλων φορέων (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα), με γνώμονα τις κάθε φορά διαμορφούμενες υπηρεσιακές ανάγκες, μετά εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθύνσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 9 Γενικές διατάξεις (Π.Δ. 276/1993 και άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2, 3 του Ν. 2935/2001) 1.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 32, 2 του άρθρου 34, 2 του άρθρου 35 και 1 του άρθρου 37 του Ν.1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄) ισχύουν και για το προσωπικό του Λ.Σ., εκτός από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του προαναφερθέντος άρθρου 37, που αναφέρεται στη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στις περιπτώσεις που απαιτείται, οπότε εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό του Λ.Σ.. 2.Η οργανική δύναμη του Λ.Σ. αυξάνεται κατ’ έτος, έως το 2006, μέχρι του συνολικού αριθμού των 10.156 ατόμων. 3.Κατ’ έτος εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υ.Ε.Ν. για την κατάταξη δόκιμων στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ., μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός της οργανικής δύναμης ανά κατηγορία προσωπικού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα άρθρα 16 και 53. 4.Μετά την κάλυψη της οργανικής δύναμης ο αριθμός αυτής μπορεί να αυξάνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρο 10 Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς λόγους (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 2575/1998) Από τις κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες που δημεύονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, μπορούν να διατίθενται στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Υ.Ε.Ν. οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, μετά αίτημα της ανωτέρω Διεύθυνσης. Οι όροι φύλαξης και ορθής χρήσης των ουσιών αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή, η αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 11 Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση του προσωπικού της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) Λ.Σ. (Άρθρο 6 του Ν. 2329/1995) Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της Μ.Υ.Α. και των Κ.Ε.Α., καθώς και τα θέματα της λειτουργίας του Σχολείου Ειδικών Αποστολών, καθορίζονται με Κανονισμό που εισηγείται ο Αρχηγός Λ.Σ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 12 Προέλευση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) (Άρθρο 7 παράγραφος 1 του Ν. 2935/2001) Οι Αξιωματικοί του Λ.Σ. προέρχονται από τους απόφοιτους της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων, τους κατατασσόμενους σ΄αυτό απευθείας με ειδικότητα Τεχνικούς, Ιατρούς, Ιερείς και Ειδικής Μονιμότητας, τους Ανθυπασπιστές από Υπαξιωματικούς Λ.Σ. απόφοιτους της Σχολής Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., τους βαθμοφόρους Λ.Σ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου, καθώς και τους Εφέδρους που μονιμοποιούνται κατά το άρθρο 52 και τους προαγόμενους κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 57 βαθμοφόρους. Άρθρο 13 Ιεραρχία - Βαθμοί των Αξιωματικών Λ.Σ. (Άρθρο 3 του Ν.Δ.139/1969 και άρθρο 23 του Ν. 773/1978) 1.Η ιεραρχία των Αξιωματικών Λ.Σ. προσδιορίζεται από το βαθμό και την αρχαιότητα, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17. 2.Οι βαθμοί των Αξιωματικών του Λ.Σ. είναι : 1)ΑνώτατοιΑντιναύαρχος - Αρχηγός ΥποναύαρχοςΑρχιπλοίαρχος 2)ΑνώτεροιΠλοίαρχος ΑντιπλοίαρχοςΠλωτάρχης 3)ΚατώτεροιΥποπλοίαρχος ΑνθυποπλοίαρχοςΣημαιοφόρος Άρθρο 14 Διακρίσεις Αξιωματικών Λ.Σ. (Άρθρο 7 παράγραφοι 2,3,4 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Αξιωματικοί του Λ.Σ. διακρίνονται ως εξής: 1)1) Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., καθώς και 2) Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού μετά τη 19η Ιουλίου 2001. 2)Τεχνικοί (Τ) με ειδικότητα απευθείας κατάταξης πριν από την 22α Αυγούστου 1995 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄). 3)Ιατροί (Ι) με ειδικότητα απευθείας κατάταξης. 4)Ιερείς, απευθείας κατάταξης. 5)Αξιωματικοί, που προέρχονται από τους: 1) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. απόφοιτους της Σχολής Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.. 2) Βαθμοφόρους Λ.Σ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 52. 6)Αξιωματικοί που προέρχονται από τους βαθμοφόρους Λ.Σ., απόφοιτους της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων, που προάγονται κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 57. 7)Έφεδροι Αξιωματικοί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 52. 8)Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας σύμφωνα με το Μέρος Τέταρτο του παρόντος. 2.Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες Αξιωματικών τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες. Δεν τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες για τους Αξιωματικούς του εδαφίου α(ββ) της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι εντάσσονται στην επετηρίδα των Αξιωματικών που ορίζει η παράγραφος 1β του άρθρου 3, καθώς και για τους Έφεδρους Αξιωματικούς, οι οποίοι μετά τη μονιμοποίησή τους εντάσσονται στην επετηρίδα των αναφερομένων στο εδάφιο ε(ββ) της προηγούμενης παραγράφου. 3.Οι απευθείας καταταγέντες στο Λ.Σ. ως Αξιωματικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 31/1973 (ΦΕΚ 133 Α΄) εξελίσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19. Άρθρο 15 Καταληκτικός βαθμός (Άρθρα 7 παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 42 παράγραφος 8 του Ν. 2935/2001) 1.Ο εν ενεργεία βαθμός μέχρι τον οποίο δύνανται να προαχθούν οι Αξιωματικοί του Λ.Σ., καταλαμβάνοντας οργανική θέση, είναι για τους: 1)Αξιωματικούς της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 μέχρι και τον Αντιναύαρχο. 2)Αξιωματικούς της παραγράφου 1α (ββ), β και γ του άρθρου 14 μέχρι και τον Αρχιπλοίαρχο. 3)Αξιωματικούς της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 μέχρι και τον Πλοίαρχο. 4)Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε και ζ του άρθρου 14 μέχρι και τον Αντιπλοίαρχο. 5)Αξιωματικούς της παραγράφου 1η του άρθρου 14 μέχρι και τον Πλωτάρχη. 6)Αξιωματικούς της παραγράφου 1στ του άρθρου 14 μέχρι και τον Ανθυποπλοίαρχο, εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, και μέχρι το Σημαιοφόρο, εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή πρώην Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.ΤΕ.Ε.) ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. 2.Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1β του άρθρου 14 υπέχουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την κατάταξή τους. 3.Όταν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών της παραγράφου 1β και δεν υπηρετούν πλέον άλλοι Αξιωματικοί της κατηγορίας αυτής για την κάλυψή τους, οι θέσεις αυτές μεταφέρονται σε εκείνες των αντίστοιχων βαθμών Αξιωματικών της παραγράφου 1α. Άρθρο 16 Οργανικές θέσεις (Άρθρο 8 παράγραφος 4 του Ν. 2935/2001 και άρθρο τριακοστό τρίτο παράγραφοι 3, 4, 6 του Ν. 2932/2001) 1.Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) έχουν ως ακολούθως: 1)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 σε εξακόσιες σαράντα ως ακολούθως: Αντιναύαρχος 1 Υποναύαρχοι 2 Αρχιπλοίαρχοι 8 Πλοίαρχοι 52 Αντιπλοίαρχοι 84 Πλωτάρχες 116 Υποπλοίαρχοι 150 Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) 227. 2)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1β του άρθρου 14 σε σαράντα τρεις ως ακολούθως: Αρχιπλοίαρχος 1 Πλοίαρχοι 2 Αντιπλοίαρχοι 8 Πλωτάρχες, Υποπλοίαρχοι και Ανθυποπλοίαρχοι (ενιαίες) 32. 3)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 σε δέκα ως ακολούθως: Αρχιπλοίαρχος 1 Πλοίαρχοι - Αντιπλοίαρχοι - Πλωτάρχες Υποπλοίαρχοι (ενιαίες) 4 Ανθυποπλοίαρχοι 5. 4)Η μία οργανική θέση του Αξιωματικού της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 ορίζεται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και αυτή μεταφέρεται μέχρι και τη προαγωγή του στο βαθμό του Πλοιάρχου. 5)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14 σε εκατόν εβδομήντα ως ακολούθως: Πλωτάρχες 20 Υποπλοίαρχοι 36 Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) 114. 2.Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών της προηγούμενης παραγράφου αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) κατά τετρακόσιες δεκαεννέα ως ακολούθως: 1)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1α του άρθρου 14 κατά τριακόσιες ογδόντα δύο από τις οποίες: Υποναύαρχος 1 ως Γενικός Επιθεωρητής Αρχιπλοίαρχοι 6 Πλοίαρχοι 18 Αντιπλοίαρχοι 60 Πλωτάρχες 72 Υποπλοίαρχοι 102 Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) 123. 2)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 κατά μία στο βαθμό του Υποναυάρχου, προς εφαρμογή της παραγράφου 3β του άρθρου 48. 3)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14 κατά έξι από τις οποίες: Αντιπλοίαρχοι 1 Πλωτάρχες 5. 4)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1ε (ββ) και ζ του άρθρου 14 κατά είκοσι ενιαίες σε όλους τους βαθμούς. 5)Των Αξιωματικών της παραγράφου 1στ του άρθρου 14 κατά δέκα ενιαίες στους βαθμούς Ανθυποπλοιάρχου - Σημαιοφόρου. 3.Η πλήρωση των θέσεων του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου σε εισαγωγικό βαθμό ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2006. 4.Η πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων εκτός εισαγωγικού βαθμού του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 γίνεται σταδιακά κατ’ έτος και ολοκληρώνεται το 2006 ως ακολούθως: ΠλοίαρχοιΑντιπλοίαρχοι 10 Πλωτάρχες 12 Υποπλοίαρχοι 17 Η πλήρωση των θέσεων των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 2 γίνεται εφόσον υπάρχουν Αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά για προαγωγή προσόντα. 5.Με την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου της παραγράφου 1ε (ββ) του άρθρου 14 σε βαθμοφόρους του Λ.Σ. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52, κενώνονται οι οργανικές θέσεις των αντίστοιχων βαθμών προέλευσής τους. Άρθρο 17 Γενικές διατάξεις για την αρχαιότητα (Άρθρο 9 παράγραφοι 1 μέχρι και 10 του Ν. 2935/2001) 1.Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων. 2.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του ανώτερου ή του κατώτερου. 3.Οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί ανάλογα με την αρχαιότητά τους και την κατηγορία, στην οποία ανήκουν, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου. 4.Μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών, που συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού. 5.Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα της διοίκησης. Αναλόγως με τη θέση που έχουν οι Αξιωματικοί στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν οι μεν προς τους δε την ιδιότητα του προϊστάμενου ή του υφιστάμενου. Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών ή την αρχαιότητα. 6.Η αρχαιότητα των Αξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού αυτού, πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα αυτού. Ως χρόνος κτήσης του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός ή, γι’ αυτούς που προάγονται αναδρομικά, η συγκεκριμένη αναδρομική χρονολογία κτήσης του βαθμού που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα. 7.1)Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού. 2)Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Αξιωματικοί κάθε κατηγορίας διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω: 1) Απώλειας αρχαιότητας σύμφωνα με τις σχετικές για την κατάσταση ισχύουσες διατάξεις. 2) Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους των τυπικών προς προαγωγή προσόντων. 3) Προαγωγής τους σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 52. 4) Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό. 5) Προαγωγής επ’ ανδραγαθία, ή λόγω διακεκριμένης πράξης. 6) Προαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3α του άρθρου 19 και 1δ, ε και στ του άρθρου 57. 8.Η υπάρχουσα στην επετηρίδα σειρά αρχαιότητας δεν διαταράσσεται από αναδρομική προαγωγή, που γίνεται με βάση ειδικές διατάξεις, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο Κώδικας αυτός. 9.Όλοι οι Αξιωματικοί Λ.Σ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν, εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους ρυθμίζεται ως εξής: 1)Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1α του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών των παραγράφων 1β, 1γ, 1δ, 1ε και 1στ του άρθρου 14 που προήχθησαν στο ίδιο έτος με αυτούς. 2)Οι Αξιωματικοί των παραγράφων 1β, 1γ, 1δ του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών των παραγράφων 1ε και 1στ του άρθρου 14, που προήχθησαν στο ίδιο έτος με αυτούς, η δε αρχαιότητα μεταξύ των ομοιοβάθμων Αξιωματικών των παραγράφων 1β, 1γ, 1δ του άρθρου 14 προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 3)Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1ε του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών της παραγράφου 1στ του άρθρου 14, που προήχθησαν στο ίδιο έτος με αυτούς. 4)Όλοι οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ. από το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και άνω είναι αρχαιότεροι των εφέδρων Αξιωματικών που δεν μονιμοποιήθηκαν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 52. 10.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 98, οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ. θεωρούνται πάντοτε αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων εφέδρων, οι οποίοι ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 18 Γενικές προϋποθέσεις προαγωγής (Άρθρο 9 παράγραφοι 11,12,13 του Ν. 2935/2001) 1.Προαγωγή δεν ενεργείται και βαθμός δεν απονέμεται σε Αξιωματικό Λ.Σ. αν δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, εκτός των περιπτώσεων Αξιωματικών που προάγονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, όπως: 1)Των ονομαζόμενων Σημαιοφόρων, αποφοίτων της Σχολής Δόκιμων Αξιωματικών Λ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου. 2)Αυτών που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 20, καθώς και των προαγόμενων κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και ειδικών διατάξεων του παρόντος. 3)Όσων η κρίση για προαγωγή αναβλήθηκε ή ανεστάλη για τους λόγους που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού και εφόσον νεότεροί τους είχαν κριθεί πριν από την κρίση τους ως προακτέοι ή είχαν τα νόμιμα προσόντα προαγωγής. 4)Των Αξιωματικών που τίθενται σε αποστρατεία μετά από την πάροδο των τριάντα ημερών από την προαγωγή τους ή προάγονται αποστρατευόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού. 5)Των κρινόμενων ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και αποστρατευόμενων Ανώτατων Αξιωματικών, καθώς και των λοιπών ομοίως κρινόμενων Αξιωματικών, που διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού. 6)Εκείνων που σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 7(β)(εε) του άρθρου 17, 10 του άρθρου 48 και του άρθρου 52 απονεμήθηκε ο ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμό. 7)Των δικαιουμένων μετά από επανάκριση ή επανάληψη της κρίσης τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36, εφόσον προήχθησαν νεότεροί τους ή είχαν τα νόμιμα προσόντα για να προαχθούν. 2.Αξιωματικός σε ενέργεια δεν προάγεται χωρίς σχετική κρίση, με την οποία και διαπιστώνεται ότι κατέχει τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του βαθμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού. 3.Τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα είναι η συμπλήρωση του κατά τα επόμενα άρθρα προβλεπομένου ελάχιστου ή μέγιστου, αντίστοιχα, χρόνου παραμονής στο βαθμό. Άρθρο 19 Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό (Άρθρο 10 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. δεν προάγονται αν δεν συμπληρώσουν το γενικό τυπικό προσόν του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό που κατέχουν, ως εξής: αα) Σημαιοφόρος: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν. ββ) Ανθυποπλοίαρχος: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν. γγ) Υποπλοίαρχος: Πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή δώδεκα έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποπλοιάρχου. δδ) Πλωτάρχης: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή δεκαέξι έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Πλωτάρχη. εε) Αντιπλοίαρχος: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή είκοσι έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. στστ) Πλοίαρχος: Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή είκοσι δύο έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Πλοιάρχου. ζζ) Αρχιπλοίαρχος: Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή εικοσιτέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου. ηη) Υποναύαρχος: Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή τρία έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος Αξιωματικός ή είκοσι πέντε συνολικά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποναυάρχου. 2.Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., εφόσον δεν προκαλείται διατάραξη της σειράς αρχαιότητας των Αξιωματικών της οικείας επετηρίδας, προσμετράται για τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής για προαγωγή στον επόμενο βαθμό των Σημαιοφόρων απόφοιτων της Σχολής αυτής, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που απαιτείται συνολική υπηρεσία Αξιωματικού, όπως αυτές προβλέπονται στα με στοιχεία από (γγ) έως και (ηη) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ή στα με στοιχεία από (αα) έως και (δδ) της παραγράφου 1(β) του επόμενου άρθρου. Αν υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης στην ίδια εκπαιδευτική σειρά, υπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης της παραγωγικής Σχολής του Λ.Σ., και μόνο για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων προσκαλούμενων δόκιμων μέχρι και την προηγουμένη της ονομασίας τους ως μόνιμων στελεχών του Λ.Σ.. 3.1)Οι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, καθώς και οι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, απόφοιτοι της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. Αξιωματικοί προάγονται με τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι προαναφερόμενοι δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς και για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι. 2)Αξιωματικοί της παραγράφου 3 του άρθρου 14 δύνανται να προαχθούν εν ενεργεία στο βαθμό του Πλοιάρχου, εκτός οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή τριάντα ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί αποστρατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα αυτού, που αφορούν τους Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε του άρθρου 14. 4.Για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, ο μήνας λογίζεται ότι έχει τριάντα ημέρες. Άρθρο 20 Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό (Άρθρο 11 του Ν. 2935/2001) 1.Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής, οι Ανθυποπλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση: 1)Οκτώ ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και Υποπλοιάρχου Λ.Σ., αντίστοιχα ή έξι ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Πλωτάρχη και Αντιπλοιάρχου Λ.Σ., αντίστοιχα. 2)Του ακόλουθου κατά βαθμό χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ.: 1) Ανθυποπλοίαρχοι: Έντεκα έτη. 2) Υποπλοίαρχοι: Δεκαεπτά έτη. 3) Πλωτάρχες: Δεκαεννέα έτη. 4) Αντιπλοίαρχοι: Είκοσι οκτώ έτη. 2.1)Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου Αξιωματικοί δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς και για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 (δ) και (ε) περιπτώσεις. 2)Όσοι Αξιωματικοί Λ.Σ. συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό και κρίθηκαν προακτέοι, καταλαμβάνουν εκείνες τις κενές οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού, που τους αναλογούν, και μέχρι εξαντλήσεώς τους. Εφόσον υπάρχουν και άλλοι για να προαχθούν, αυτοί προάγονται κατά τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2(α). 3.1)Για την εφαρμογή της παραγράφου 1(β) του παρόντος άρθρου στους Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε του άρθρου 14 και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3(α) του προηγούμενου άρθρου, ως μέγιστος χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού των αναφερόμενων σ’ αυτή αντίστοιχων βαθμών, θεωρείται και υπολογίζεται ο πέραν από τα δεκατρία έτη χρόνος συνολικής υπηρεσίας τους στο Λ.Σ., από της κατατάξεώς τους ως δόκιμοι Κελευστές, εφόσον από την προσμέτρηση του πλασματικού αυτού χρόνου δεν προκαλείται διατάραξη της ισχύουσας κάθε φορά σειράς αρχαιότητας μεταξύ των εγγεγραμμένων στην ίδια επετηρίδα Αξιωματικών. Η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14, που δεν εκπλήρωσαν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 59 υποχρεώσεις τους. 2)1) Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14 που προήχθησαν με υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας Ναύτη Λιμενικού και Λιμενοφύλακα, διαταράσσοντας τη σειρά αρχαιότητας, δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό και παραμένουν στον κατεχόμενο, μέχρι να συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή στον κατεχόμενο από τους παραπάνω βαθμό, εκείνοι που ήταν κατά την 22α Αυγούστου 1995 αρχαιότεροί τους. 2) Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14 που κατά την 22α Αυγούστου 1995 δεν είχαν την προϋπηρεσία του Ναύτη Λιμενικού ή και Λιμενοφύλακα, προαγόμενοι με τη συμπλήρωση των τυπικών τους προσόντων, και εφόσον δεν απώλεσαν για οποιονδήποτε άλλο λόγο τη σειρά αρχαιότητάς τους, τίθενται σ΄ αυτήν που είχαν πριν από την 22α Αυγούστου 1995, οπότε και επέρχεται η αποκατάσταση της σειράς αρχαιότητάς τους. Τυχόν κώλυμα προαγωγής τους, εκτός της μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, δεν κωλύει την προαγωγή στον επόμενο βαθμό των αναφερόμενων στο εδάφιο (β) (αα) της παρούσας παραγράφου Αξιωματικών, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής τους. 4.1)Ως συνολικός χρόνος Αξιωματικού Λ.Σ. για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 988/1979 (ΦΕΚ 258 Α΄) και Ν. 1135/1981 (ΦΕΚ 60 Α΄) υπολογίζεται ο διανυθείς χρόνος του δόκιμου στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ., καθώς και ο λογιζόμενος χρόνος της παραγράφου 3 (α) του παρόντος άρθρου. 2)Για τις καθοριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 (ΦΕΚ 258 Α΄) και στο άρθρο 6 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α΄), μισθολογικές προαγωγές σε ανώτερο βαθμό δεν απαιτείται να προβλέπεται αυτός για τις συγκεκριμένες κατηγορίες Αξιωματικών Λ.Σ.. 5.Στους κατέχοντες το βαθμό του Υποπλοιάρχου της παραγράφου 1ε(αα) του άρθρου 14 που κατά την 22α Αυγούστου 1995 είχαν όλα τα νόμιμα προς προαγωγή προσόντα, αλλά δεν ελήφθη υπόψη για την αναδρομική προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου ο πέραν των δεκαεπτά ετών χρόνος πραγματικής συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στην οικεία για αυτούς Σχολή, ο πλεονάζων αυτός χρόνος προσμετράται αναδρομικά για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό προς συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής συνολικής υπηρεσίας, χωρίς διατάραξη της υφιστάμενης σειράς αρχαιότητας. Άρθρο 21 Υπολογισμός χρόνου παραμονής στο βαθμό (Άρθρο 12 του Ν. 2935/2001) 1.Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό, ως γενικού τυπικού προσόντος προαγωγής, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο διετέλεσε ο Αξιωματικός Λ.Σ. στο βαθμό αυτόν σε κανονική άδεια ενός μήνα για κάθε έτος. 2.Λαμβάνεται επίσης υπόψη και προσμετράται, εφόσον ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμό είναι άνω των δύο ετών, και ο χρόνος κατά τον οποίο διετέλεσε ο Αξιωματικός σε: 1)Άδεια λόγω νόσου μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά. 2)Νοσηλεία μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά. 3)Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυματισμού, που έχει σχέση με τις επιχειρήσεις ή την Υπηρεσία ή ασθένεια που προήλθε από τις κακουχίες πολέμου ή υπηρεσίας σε ειρήνη. 4)Άδεια κυήσεως ή λοχείας προκειμένου περί γυναικών. 5)Εκπαιδευτική άδεια μέχρι εικοσιτέσσερις μήνες συνολικά. 3.Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, εκτός της περίπτωσης 2 (γ), δεν μπορεί να υπολογισθεί για προαγωγή του Αξιωματικού ο χρόνος υπηρεσίας άνω του ενός τρίτου του απαιτούμενου χρόνου προς προαγωγή. 4.Δεν λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, ο χρόνος που ο Αξιωματικός διετέλεσε στο βαθμό αυτόν σε: 1)Αργία με προσωρινή απόλυση. 2)Αργία με πρόσκαιρη παύση. 3)Διαθεσιμότητα με αίτηση του ενδιαφερομένου. 4)Άδεια χωρίς αποδοχές. 5)Επιβληθείσα από οποιοδήποτε δικαστήριο και εκτιομένη στερητική της ελευθερίας του ποινή. 6)Προσωρινή κράτηση ή σύλληψη και κράτηση μετά από δικαστικό ένταλμα ή βούλευμα, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. 7)Λιποταξία, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. 8)Αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, εφόσον δεν επακολούθησε ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή απαλλακτική απόφαση του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου Λ.Σ.. 5.Όλες οι λοιπές, μη ειδικώς οριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, άδειες που χορηγούνται στα στελέχη του Λ.Σ. υπολογίζονται στον απαιτούμενο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, που κατέχουν κάθε φορά. Άρθρο 22 Ειδικά τυπικά προσόντα (Άρθρο 13 του Ν. 2935/2001) 1.Για την προαγωγή των Αξιωματικών της παραγράφου 1α του άρθρου 14 στο βαθμό του Υποπλοιάρχου, απαιτείται η υποβολή στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. τίτλου ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον δευτέρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) ή FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την αγγλική ή του αντίστοιχου τίτλου της γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας. Το αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του παραπάνω τίτλου είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητα από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας για τη γλώσσα Πρεσβείας ή το αρμόδιο κατά περίπτωση, επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο όργανο. Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται και για όσους κατατάχθηκαν στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. μετά την 22α Αυγούστου 1995. 2.Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.: 1)Για τους από την 22α Αυγούστου 1995 και μέχρι την 19η Ιουλίου 2001 ονομαζόμενους Σημαιοφόρους της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 απαιτείται: 1) Οι διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί προέλευσης Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.) ή τριών ετών στα ίδια μέσα που εδρεύουν ή έχουν διατεθεί σε Υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2) Οι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν υπηρετήσει το αυτό χρονικό διάστημα και με τις ίδιες διακρίσεις σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.). 2)Για τους μετά τη 19η Ιουλίου 2001 ονομαζόμενους Σημαιοφόρους της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 απαιτείται, οι μεν διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί προέλευσης Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.) ή τέσσερα έτη στα προαναφερόμενα μέσα που εδρεύουν ή έχουν διατεθεί σε Υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, οι δε πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν υπηρετήσει το αυτό χρονικό διάστημα και με τις ίδιες διακρίσεις σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ., ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.), με εξαίρεση τους πτυχιούχους Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες. 3)Η διάταξη του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τους από την προαναφερθείσα ημερομηνία και μετά ονομαζόμενους Σημαιοφόρους της παραγράφου 1ε(αα) του άρθρου 14. Ειδικά όσοι από αυτούς είναι κάτοχοι διπλώματος ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, οφείλουν να διανύσουν την προαναφερόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, σε Υπηρεσίες που απαιτούνται οι ειδικές γνώσεις ραδιοτηλεγραφητή ή σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. 3.Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη των Αξιωματικών της παραγράφου 1ε(αα) του άρθρου 14 που εξήλθαν από την οικεία γι΄ αυτούς παραγωγική Σχολή μετά την ισχύ του Ν. 2935/2001, κατέχοντας πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα πλοιάρχου ή μηχανικού, καθώς και σε εκείνους που εφαρμόστηκε η διάταξη της παραγράφου 1στ του άρθρου 57, απαιτείται, εκτός της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 59, προϋπηρεσία τριών ετών τουλάχιστον ως Αξιωματικοί Λ.Σ., οι μεν πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ., οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι και μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.). 4.Αν το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων κρίνει, ότι η μη συμπλήρωση των ειδικών προσόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα του κρινομένου, τον εξαιρεί από το σχετικό πίνακα και αναστέλλει την κρίση του. Αν το Συμβούλιο αποφασίσει, ότι η μη συμπλήρωση των ειδικών προσόντων οφείλεται σε υπηρεσιακή ανάγκη ή κώλυμα ανυπέρβλητο, που δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητά του, ο Αξιωματικός κρίνεται και προάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5.Για τις ενεργούμενες σε καιρό πολέμου προαγωγές Αξιωματικών δεν λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω προβλεπόμενα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής. Άρθρο 23 Ουσιαστικά προσόντα - Αξιολόγηση Αξιωματικών (Άρθρο 14 παράγραφοι 1 μέχρι και 6 του Ν. 2935/2001) 1.Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι τα έντυπα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα με τα οποία αξιολογούνται οι Αξιωματικοί του Λ.Σ., μέχρι και του βαθμού του Υποναυάρχου. 2.Οι εκθέσεις αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεν τακτικές συντάσσονται τη 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι δε έκτακτες, σε περίπτωση μετάθεσης είτε αυτού που έχει δικαίωμα σύνταξης της έκθεσης, είτε του αξιολογούμενου Αξιωματικού, είτε οποτεδήποτε διατάσσεται αυτό αρμοδίως, και σε κάθε περίπτωση, εάν ο κρινόμενος Αξιωματικός έχει υπηρετήσει για εξήντα ημέρες τουλάχιστον κάτω από τις διαταγές του συντάσσοντος. 3.Δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης, αλλά απλή υπηρεσιακή βεβαίωση από το Διευθυντή Προσωπικού του Λ.Σ. στις περιπτώσεις που ο κρινόμενος Αξιωματικός εξέρχεται του Σώματος και δεν απαιτείται σχετική κρίση πριν από την αποστρατεία του αυτή, τελεί σε άνω των εξήντα ημερών συνεχόμενη άδεια για οποιονδήποτε λόγο, νοσηλεία σε νοσοκομείο ή σε απόσπαση για μετεκπαίδευση, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 21. Επίσης δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης, αλλά εμπεριστατωμένη υπηρεσιακή αναφορά από τους αξιολογούντες στις περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τον κλονισμό της σωματικής ή ψυχικής υγείας του υπό κρίση Αξιωματικού και σε βαθμό που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και το κύρος - γόητρο του Σώματος. Οι υπηρεσιακές αυτές αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ., για να λάβει γνώση ο Αρχηγός του Λ.Σ., ο οποίος δύναται να παραπέμψει τον κρινόμενο Αξιωματικό ενώπιον της αρμόδιας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου Υγειονομικής Επιτροπής, που θα αποφανθεί τελικώς για την κατάσταση της υγείας του. 4.1)Τα κριτήρια αξιολόγησης - ουσιαστικά προσόντα των Αξιωματικών κατατάσσονται σε πέντε ομάδες, ως εξής : 1) Διοικητικές ικανότητες. 2) Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. 3) Γνώση του αντικειμένου και υπηρεσιακή απόδοση. 4) Λοιπά επαγγελματικά και ειδικά προσόντα. 5) Ηθικά - ψυχικά και σωματικά προσόντα. 2)Τα κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζουν τα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων Αξιωματικών χαρακτηρίζονται με τα κεφαλαία γράμματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ». Χαρακτηρισμός κριτηρίου αξιολόγησης ως «Γ» ή «Δ» συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη, σαφή και επαρκή αιτιολογία, που στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή πραγματικά στοιχεία, διαφορετικά το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεως δεν λαμβάνει υπόψη το αναφερόμενο στην έκθεση αξιολόγησης δυσμενή χαρακτηρισμό. Η περιγραφή και οι περαιτέρω διακρίσεις των κριτηρίων αξιολόγησης - ουσιαστικών προσόντων προσδιορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Επίσης καθορίζονται, στο προεδρικό αυτό διάταγμα, ο τύπος των εκθέσεων αξιολόγησης, ο τρόπος σύνταξης και υποβολής αυτών, οι αρμόδιοι για τη σύνταξη (αξιολογούντες), γνωμάτευση (γνωματεύοντες) και γνωστοποίηση αυτών στους κρινόμενους Αξιωματικούς, ο τρόπος αναλογικής εφαρμογής του παλαιού συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου τρόπου αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 5.Ο χαρακτηρισμός όλων των Αξιωματικών, από της ισχύος του Ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α΄), με βάση τα προσδιοριζόμενα από τα κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικά τους προσόντα, ορίζεται ως εξής: «Α»: «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» «Β»: «ΕΠΑΡΚΗΣ» «Γ»: «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ» «Δ»: «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ». 6.Σε περίπτωση πολέμου, γενικής ή μερικής επιστράτευσης δύναται με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, να συντέμνονται ή παρατείνονται τα προβλεπόμενα χρονικά όρια σύνταξης - υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης. Άρθρο 24 Ειδική κρίση προς αποστρατεία (Άρθρο 14 παράγραφος 7 του Ν. 2935/2001) Αξιωματικός Λ.Σ. ο οποίος χαρακτηρίζεται από μία έκθεση αξιολόγησης οποτεδήποτε ως «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ» αμέσως μετατίθεται σε άλλη Υπηρεσία σε θέση υφιστάμενου. Με τη συμπλήρωση έξι μηνών στη νέα του Υπηρεσία υποβάλλεται εκτάκτως από τον Προϊστάμενό του νέα έκθεση αξιολόγησης. Αν και πάλι χαρακτηρίζεται ως «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ», παραπέμπεται εκτάκτως κατά τα προβλεπόμενα στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω παραμονή του ή μη στο Σώμα, εγγραφόμενος στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 1 (δ) του άρθρου 33 του παρόντος πίνακες. Της παραπάνω διαδικασίας εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί, οι οποίοι κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. παραπέμπονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων για να αποφασίσει ως ανωτέρω. Άρθρο 25 Περιπτώσεις αναστολής ή αναβολής κρίσεων και προαγωγών (Άρθρο 15 του Ν. 2935/2001) 1.Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ. κρίνονται και προάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2.Αξιωματικοί που διατελούν σε διαθεσιμότητα με αίτησή τους, δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους. Αυτοί κρίνονται μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας. Για τις δυσμενείς τους κρίσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. 3.Οι Αξιωματικοί που κρίνονται από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ενώ διατελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, δύνανται να παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ., πριν από τη λήψη σχετικής απόφασης του παραπάνω Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας κατά τις ισχύουσες διατάξεις Υγειονομικής Επιτροπής προς έκδοση γνωμάτευσης για την υγειονομική τους κατάσταση και ειδικότερα αν είναι ικανοί για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.. Αν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι εν λόγω Αξιωματικοί κριθούν ανίκανοι για τα μόνιμα στελέχη του Λ.Σ. και εφόσον η σχετική ιατρική γνωμάτευση έχει καταστεί αμετάκλητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91, προωθείται αυτεπάγγελτα με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους εξαιτίας του παραπάνω λόγου. Οι ικανοί για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. κρίνονται και προάγονται στον επόμενο βαθμό, κατόπιν συνδρομής των λοιπών προβλεπόμενων από τον Κώδικα αυτόν προϋποθέσεων, και από τότε που τυχόν εδικαιούντο. Για τις δυσμενείς τους κρίσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. 4.Οι Αξιωματικοί κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη κρίνονται όπως και οι λοιποί. Με σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων μπορεί να αναβληθεί η κρίση τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση γνώμης - κρίσης. 5.Οι Αξιωματικοί που διατελούν σε προσωρινή κράτηση ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή διατελούν σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία και σε αυτεπάγγελτη για οποιονδήποτε λόγο διαθεσιμότητα, δεν κρίνονται ούτε προάγονται κατά το χρόνο που διατελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκδοση αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή μετά την έκτιση της ποινής ή το πέρας του διοικητικού ελέγχου κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους και αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, προάγονται αναδρομικά, ανακτώντας την αρχαιότητά τους. 6.Οι διατελούντες σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή σε αργία με προσωρινή απόλυση δεν κρίνονται ούτε προάγονται. Αυτοί κρίνονται μετά από την έκτιση της ποινής τους, αν δε εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, προάγονται ανακτώντας την αρχαιότητά τους, εκτός από τις θέσεις που απώλεσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις για την κατάσταση Αξιωματικών λόγω της αργίας με προσωρινή απόλυση. 7.Όσοι έχουν παραπεμφθεί, με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας σε Ανακριτικό Συμβούλιο, δεν κρίνονται, ούτε και προάγονται, εφόσον είναι εκκρεμής ή υπόθεση τους. Αυτοί μετά την εκδίκαση της υπόθεσης τους, και εφόσον η τυχόν αθωωτική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, κρίνονται κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδο των αρμόδιων Συμβουλίων, εφόσον δε κριθούν προακτέοι προάγονται ανακτώντας την αρχαιότητά τους. Αν τεθούν σε αργία με προσωρινή απόλυση ή με πρόσκαιρη παύση εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 8.Αξιωματικοί που έχουν εγγραφεί σε πίνακα προακτέων ή ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, αν πριν από την προαγωγή τους μεταπέσουν σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν προάγονται, αλλά κρίνονται εκ νέου από τα αρμόδια Συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού. Άρθρο 26 Διενέργεια προαγωγών (Άρθρο 16 του Ν. 2935/2001) 1.Οι προαγωγές στους διάφορους βαθμούς όλων των Αξιωματικών Λ.Σ. ενεργούνται για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους και όπως αυτή προκύπτει από την ένταξή τους στις οικείες επετηρίδες, με βάση τους καταρτιζόμενους πίνακες και τις αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. 2.Για τον υπολογισμό των κενών θέσεων κατά βαθμό, εξαιρουμένων εκείνων που θεωρούνται ενιαίες σε κάποιους βαθμούς, παραβάλλεται ο αριθμός των Αξιωματικών που υπηρετούν και κατέχουν τις οργανικές θέσεις του συγκεκριμένου βαθμού προς τον αριθμό των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων αυτού, η διαφορά δε που προκύπτει, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2(α) του άρθρου 20, αντιστοιχεί στα υπάρχοντα κενά του βαθμού. 3.Σε περίπτωση κατά την οποία κενές θέσεις κάποιου βαθμού δεν μπορούν να πληρωθούν με προαγωγή, διότι οι υπηρετούντες του αμέσως κατώτερου βαθμού δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να προαχθούν και από τη μη πλήρωση των κενών θέσεων του ανώτερου βαθμού κωλύεται η προαγωγή Αξιωματικών των κατώτερων βαθμών, που έχουν τα προς προαγωγή προσόντα, οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται προσωρινά και για την περίπτωση αυτή ως κενές του αμέσως κατώτερου βαθμού και πληρούνται. 4.Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 ή αναστολής ή αναβολής της κρίσης των Αξιωματικών, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 32, δεν εμποδίζεται η κρίση ή και προαγωγή νεοτέρων τους, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού προϋποθέσεις προαγωγής τους. 5.Σε εκτέλεση των πινάκων των εγγεγραμμένων ως «προακτέων» Αξιωματικών ενεργούνται οι προαγωγές αυτών, εντός είκοσι ημερών από την κύρωσή τους, για πλήρωση των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων ή ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20. Επίσης, εντός είκοσι ημερών από την κένωση οργανικών θέσεων, ενεργούνται προαγωγές για την πλήρωση αυτών, από τους κυρωμένους πίνακες προακτέων που ισχύουν. 6.Δεν διενεργείται προαγωγή και δεν απονέμεται βαθμός σε Αξιωματικούς μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο τίθενται σε αποστρατεία. 7.Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι προαγωγές των Αξιωματικών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την υπαγωγή τους σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή την προαγωγή τους επ’ ανδραγαθία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Άρθρο 27 Γενικές διατάξεις περί κρίσεων (Άρθρο 17 παράγραφοι 1 μέχρι και 5 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια των επόμενων άρθρων με βάση τις τηρούμενες στους ατομικούς φακέλους του καθενός εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και τα λοιπά ευμενή ή δυσμενή υπηρεσιακά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η γενικότερη υπηρεσιακή τους συμπεριφορά, απόδοση και επίδοση. 2.Η σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και η γνωμάτευση σε αυτές από Αξιωματικούς ανώτερους κατά βαθμό ή αρχαιότερους των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης, δεν δεσμεύει την κρίση των τελευταίων. 3.Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επικυρώνονται οι συντασσόμενοι από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ονομαστικοί πίνακες όλων των Αξιωματικών, οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, εντός του οποίου πρόκειται να διεξαχθούν οι τακτικές κρίσεις. 4.Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, οι Αξιωματικοί κρίνονται κατ’ έτος, εφόσον συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις. 5.Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων στις διατάξεις του Κώδικα αυτού, οι Αξιωματικοί που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, έχοντας υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, εγγραφόμενοι στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 1 (γ) του άρθρου 33 πίνακες. Άρθρο 28 Είδη και πίνακες κρίσεων (Άρθρο 17 παράγραφος 6 του Ν. 2935/2001) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. κρίνονται και εγγράφονται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 1 του άρθρου 33 πίνακες ως: α) «Προακτέοι», οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως «εξαίρετοι» ή «επαρκείς» και κρινόμενοι κατάλληλοι για προαγωγή στον επόμενο βαθμό. β) «Διατηρητέοι», εκείνοι που θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2(α) του άρθρου 48, παραμένουν στο Λ.Σ. με τον κατεχόμενο βαθμό. γ) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων ως «επαρκείς» για προαγωγή πριν ή κατά τη διενέργεια της αποστρατείας τους, καθώς επίσης και εκείνοι που δεν συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθμό τα ουσιαστικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη ανώτερης θέσης ή και δεν αποδίδουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, αλλά με βάση το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «επαρκείς» για προαγωγή πριν τεθούν σε αποστρατεία. δ) «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως «ανεπαρκείς», αλλά θεωρούμενοι κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν. ε) «Αποστρατευτέοι», εκείνοι που θεωρούνται ακατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν, χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως «μη παραδεκτοί» ή όσοι κρίνονται ως «αποστρατευτέοι» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού και έχουν χαρακτηρισθεί ως «ανεπαρκείς». Άρθρο 29 Συμβούλια Κρίσεων (Άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2, 3 του Ν. 2935/2001) 1.Τα Συμβούλια Κρίσεως στο Λ.Σ. είναι τα ακόλουθα : 1)Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ. 2)Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ. 3)Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ. 2.Τα Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία αν είναι παρόντα όλα τα μέλη τους και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, χωρίς να επιτρέπεται ο σχηματισμός περισσότερων από δύο γνώμες. 3.Στα Συμβούλια παρίσταται Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. ως γραμματέας, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, για την τήρηση των πρακτικών, οριζόμενος με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.. Ο Πρόεδρος κάθε Συμβουλίου δύναται να καλεί κατά τις συνεδριάσεις, κάθε αρμόδιο κατά την κρίση του Αξιωματικό, για παροχή πληροφοριών. Άρθρο 30 Συγκρότηση και αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων (Άρθρο 18 παράγραφοι 4 μέχρι και 8 του Ν. 2935/2001) 1.Το Ανώτατο Συμβούλιο του Λ.Σ.: 1)Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υποναυάρχων και των Αρχιπλοιάρχων του Λ.Σ., καθώς και για την έκφραση γνώμης επί της αποδοχής ή μη αιτήσεων αποστρατείας αυτών, καθώς και για τη μονιμοποίηση των εφέδρων Αξιωματικών της παραγράφου 4 του άρθρου 52 και συγκροτείται από: 1) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. 2) Τον Αρχηγό του Λ.Σ., ως μέλος. 3) Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, ως μέλος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, μετά πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός του Λ.Σ.. 2)Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επιλογή Υπαρχηγών και του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και για την επανάκρισή των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο δυσμενώς κριθέντων Ανώτατων Αξιωματικών. Η επανάκριση γίνεται ύστερα από αίτηση προσφυγής του Αξιωματικού ή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από: 1) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. 2) Τον Αρχηγό του Λ.Σ., ως μέλος. 3) Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλος. 4) Έναν Αντιναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού, ως μέλος. 5) Έναν Αναθεωρητή Α΄ Τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος. Τα με στοιχεία (γγ), (δδ) μέλη, καθώς και τα αναπληρωματικά, ορίζονται με πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., το δε με στοιχείο (εε) μέλος και ο αναπληρωτής του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός του Λ.Σ.. 2.Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.: 1)Είναι αρμόδιο για την: 1) Κρίση των Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων και Πλωταρχών Λ.Σ.. 2) Λήψη απόφασης διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και διαγραφής ή μη δυσμενών εγγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκθέσεων αξιολόγησης. 3) Έκφραση γνώμης επί της αποδοχής ή μη των αιτήσεων αποστρατείας ή παραίτησης που υπέβαλαν οι Αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Πλοιάρχου, καθώς και οι λοιποί βαθμοφόροι του Λ.Σ.. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από: - Τον Αρχηγό του Λ.Σ., ως Πρόεδρο. - Τον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ., ως μέλος. - Έναν Αρχιπλοίαρχο της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, ως μέλος. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. 2)Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών, μετά από αίτηση επανάκρισης από τους ίδιους ή από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς επίσης και για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 125. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από: 1) Τον Αρχηγό του Λ.Σ., ως Πρόεδρο. 2) Τους δύο Υπαρχηγούς του Λ.Σ., ως μέλη. 3) Έναν Αρχιπλοίαρχο της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλος. 4) Έναν Αναθεωρητή Β΄ Τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχιπλοίαρχος. Το μέλος με στοιχείο (δδ) και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.: 1)Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υποπλοιάρχων, Ανθυποπλοιάρχων και Σημαιοφόρων Λ.Σ. και συγκροτείται από: 1) Έναν Αρχιπλοίαρχο της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, ως Πρόεδρο. 2) Δύο Πλοιάρχους της παραγράφου 1α (αα)του άρθρου 14, ως μέλη. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. 2)Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των δυσμενώς κριθέντων από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Αξιωματικών, κατόπιν σχετικής υποβολής αίτησης επανάκρισης από τους ίδιους ή από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από: 1) Τον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ., ως Πρόεδρο. 2) Δύο Αρχιπλοιάρχους της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλη. 3) Δύο Πλοιάρχους της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλη. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. 4.Τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεως είναι αρμόδια και για τη διαπίστωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των κρινόμενων Αξιωματικών, στους οποίους και κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο οι δυσμενείς γι΄αυτούς αποφάσεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεώς τους. Άρθρο 31 Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων (Άρθρο 19 παράγραφοι 1μέχρι και 4 του Ν. 2935/2001) 1.Τα Συμβούλια Κρίσης των Αξιωματικών Λ.Σ. συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, πριν από την πρώτη τακτική συνεδρίαση (σύνοδο) του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ., έχουν διάρκεια ενός έτους, μέχρι την επόμενη τακτική συγκρότησή τους και συγκαλούνται, κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, για τη διενέργεια των κρίσεων, ως εξής: 1)Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και περατώνει τις εργασίες του εντός του δεύτερου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου κάθε έτους. 2)Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μετά από τη λήξη των εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου και περατώνει τις εργασίες του εντός του τρίτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου. 3)Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μετά από τη λήξη των εργασιών του Ανώτερου Συμβουλίου και περατώνει τις εργασίες του εντός του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Απριλίου. 2.Τα προαναφερόμενα Συμβούλια Κρίσης συνέρχονται σε έκτακτες συνόδους, όταν παρίσταται ανάγκη κρίσης των Αξιωματικών Λ.Σ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περιπτώσεις, περατώνοντας τις εργασίες τους το αργότερο εντός εξήντα ημερών από της κοινοποιήσεως στον Πρόεδρο, καθενός εξ’ αυτών της σχετικής διαταγής σύγκλησής τους. 3.Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος μπορεί να αναβληθεί μέχρι ένα μήνα η σύγκληση οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσης με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ομοίως σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσης με απόφαση του Προέδρου του. 4.Σε περίπτωση πολέμου ή γενικής επιστράτευσης μπορεί με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να συγκαλούνται σε έκτακτες συνεδριάσεις τα Συμβούλια Κρίσης για τη διενέργεια συμπληρωματικών κρίσεων προς προαγωγή. Άρθρο 32 Εργασίες Συμβουλίων Κρίσεων (Άρθρο 19 παράγραφοι 5 μέχρι και 11 του Ν. 2935/2001) 1.Πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Κρίσεως ο Γραμματέας παραδίνει στον Πρόεδρο και στα Μέλη ονομαστικούς πίνακες των Αξιωματικών Λ.Σ., που πρόκειται να κριθούν, με περίληψη των στοιχείων που προέρχονται από τους ατομικούς φακέλους αυτών. 2.Κατά τη συνεδρίαση, ο εισηγητής θέτει υπόψη του Συμβουλίου τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του Αξιωματικού. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ψηφοφορία, αφού λάβει υπόψη και συνεκτιμήσει τα προαναφερόμενα στοιχεία. Στα Συμβούλια Κρίσεων απαγορεύεται η χωρίς αποχρώντα λόγο διακοπή των εργασιών τους. 3.Τα Συμβούλια Κρίσεων καταρτίζουν, για κάθε συνεδρίαση, πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις για τους κρινόμενους Αξιωματικούς με τους κατά περίπτωση πίνακες, στους οποίους και εγγράφονται. Στα πρακτικά είναι δυνατόν να αναφερθούν, εφόσον το επιθυμούν, τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου ή και των μελών εκείνων, που τυχόν διαφώνησαν με την πλειοψηφούσα γνώμη, αιτιολογώντας τη γνώμη τους αυτή. Αντίγραφο κάθε πρακτικού καταχωρίζεται σε ειδικό για το σκοπό αυτόν, αριθμημένο ανά σελίδα βιβλίο, που τηρεί η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.. 4.Η κρίση των αρμόδιων Συμβούλιων αποβαίνει σε βάρος των κρινόμενων Αξιωματικών: 1)Με το χαρακτηρισμό τους ως: 1) «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», με εξαίρεση τις οριζόμενες στις παραγράφους 3(α) και 3(β)(ββ) του άρθρου 34, 1(γ)(αα) και 2(β)(αα) του άρθρου 45 και 6(α) και 8(α) του άρθρου 48 περιπτώσεις. 2) «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 3) «Αποστρατευτέων», που συνεπάγεται την εγγραφή τους στους αντίστοιχους πίνακες. 2)Με την έκδοση απόφασης περί μη απονομής βαθμού στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 49 και των παραγράφων 7(β)(αα) και 10 του άρθρου 48, η οποία αιτιολογείται επαρκώς στα συντασσόμενα πρακτικά. 5.1)Αν, για κάποιον από τους κρινόμενους δεν τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης τα απαιτούμενα από τον Κώδικα αυτό ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση πλήρους και σαφούς γνώμης, λόγω διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης ή άλλης διοικητικής έρευνας, το Συμβούλιο αφού βεβαιώσει στα πρακτικά την έλλειψη αυτών, αναστέλλει την κρίση για άλλη έκτακτη σύνοδό του, προκειμένου να προσκομισθούν σ’ αυτή τα στοιχεία που λείπουν. Στη σύνοδο αυτή, που δεν μπορεί να απέχει από την πρώτη περισσότερο από έξι μήνες, το Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά, ακόμη και αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά και εφόσον κρίνει αυτόν προακτέο, ο Αξιωματικός προάγεται από τότε που εδικαιούτο. 2)Στην περίπτωση αναστολής ή αναβολής της κρίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 25, η επόμενη σύνοδος του Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την παρέλευση του προαναφερόμενου εξαμήνου και πάντως μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετίας ή του ορίου ηλικίας των υπό κρίση Αξιωματικών, κατά την οποία και προωθείται το προεδρικό διάταγμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παραπομπής του Αξιωματικού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25, εφόσον η σχετική ιατρική γνωμάτευση δεν έχει καταστεί νωρίτερα αμετάκλητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91. 6.Σε όλες τις περιπτώσεις κρίσης συνεκτιμάται η υπηρεσιακή συμπεριφορά σε όλους τους βαθμούς, ιδιαίτερα στον κατεχόμενο. Η κρίση του Αξιωματικού στον κατεχόμενο βαθμό δύναται να επηρεασθεί δυσμενώς στις περιπτώσεις που ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος επαναλαμβάνεται κατά τρόπο που δείχνει ελαττωμένη αντίληψη των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το αξίωμα, τη θέση ή τα καθήκοντά του. 7.Οι εκθέσεις αξιολόγησης και κάθε άλλο υπηρεσιακό έγγραφο ή στοιχείο αξιολόγησης του Αξιωματικού, ο οποίος κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επανακρίθηκε και προήχθη ανακτώντας τη σειρά αρχαιότητάς του, δεν λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια Συμβούλια, εφόσον η αναδρομική του προαγωγή αναφέρεται σε χρόνο κατά τον οποίο ο συντάξας ή ο γνωματεύσας, υπήρξε νεότερος ή κατώτερός του. Άρθρο 33 Σύνταξη, κύρωση, ισχύς και εκτέλεση πινάκων (Άρθρο 20 του Ν. 2935/2001) 1.Τα Συμβούλια Κρίσεων με την κατάρτιση του πρακτικού κάθε συνεδρίασης συντάσσουν πίνακες εις διπλούν για όσους έκριναν, χωριστά κατά είδος κρίσης, κατηγορία και βαθμό, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα, ως εξής: α) Για τους Υποναυάρχους Λ.Σ.: Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων». β) Για τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.: Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων». γ) Για τους κρινόμενους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5 του άρθρου 27, 3(β) και 11(α) του άρθρου 48: Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων». Όσοι από αυτούς κρίνονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8(α) του άρθρου 48 και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, εφόσον δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (ε) της παρούσας εγγράφονται στον Πίνακα Α΄»Προακτέων» ή Πίνακα Β΄»Αποστρατευτέων». δ) Για τους κρινόμενους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 και της παραγράφου 2 του άρθρου 35: Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων». ε) Για τους κρινόμενους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3(α) και 3(β)(ββ) του άρθρου 34, καθώς επίσης για τους αποστρατευόμενους ύστερα από γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι κρίνονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 48, εφόσον εκδόθηκε απόφαση περί απονομής της μισθολογικής τους προαγωγής πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική γνωμάτευση είχε καταστεί σύμφωνα με το άρθρο 91 αμετάκλητη: Πίνακας Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων». στ) Για τους λοιπούς κρινόμενους και μη ειδικά οριζόμενους στην παρούσα παράγραφο Κατώτερους και Ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ. : Πίνακας Α΄ «Προακτέων» Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων». 2.Οι καταρτιζόμενοι από τα Συμβούλια Κρίσεων πίνακες είναι οριστικοί και δεν υπόκεινται σε άλλη διατύπωση, υποβάλλονται δε στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας από τους Προέδρους των Συμβουλίων, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.. Οι πίνακες αυτοί, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 36, κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα που προκαλούνται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τότε που περιήλθαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος κύρωσης των πινάκων κάθε έτους, αρχίζει η ισχύς αυτών, η οποία διαρκεί μέχρι και την κύρωση των πινάκων του επόμενου έτους. Ομοίως ισχύουν και οι τυχόν καταρτιζόμενοι, κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 38 ή μετά από διενέργεια έκτακτων κρίσεων, συμπληρωματικοί πίνακες. 3.Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατός ο καταρτισμός νέων πινάκων εξακολουθούν να ισχύουν οι πίνακες κρίσης του προηγούμενου έτους. 4.Σε εκτέλεση των πινάκων των εγγεγραμμένων ως αποστρατευτέων, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας προκαλεί το αργότερο εντός τριάντα ημερών από της ισχύος των σχετικών πινάκων, τα προεδρικά διατάγματα αυτεπάγγελτης αποστρατείας αυτών των Αξιωματικών. Ομοίως απαιτείται κατά την περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35. 5.Αξιωματικοί εάν, πριν από την προώθηση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους λόγω εγγραφής τους σε πίνακα αποστρατευτέων, έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, δεν αποστρατεύονται με την κρίση τους αυτή, έστω και αν ισχύει ο σχετικός πίνακας, αλλά αναμένεται η εκδίκαση της υπό κρίση υπόθεσης από το Ανακριτικό Συμβούλιο, το οποίο εάν αποφανθεί υπέρ των εγκαλουμένων τότε προωθείται το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, με βάση την προαναφερόμενη κρίση τους, ειδάλλως προωθείται το προεδρικό διάταγμα της απόταξής τους. 6.Οι Αξιωματικοί που διατελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια και κρίνονται από το αρμόδιο Συμβούλιο ως αποστρατευτέοι, δεν αποστρατεύονται με βάση την κρίση τους αυτή, αλλά παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. ενώπιον της αρμόδιας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου Υγειονομικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η κύρωση του σχετικού πίνακα κρίσης τους. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή αποφανθεί ότι οι παραπεμφθέντες είναι υγειονομικώς ανίκανοι για τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. και η απόφασή της αυτή καταστεί αμετάκλητη, σύμφωνα με το άρθρο 91, οι Αξιωματικοί αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική γνωμάτευση, ειδάλλως τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με βάση την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου Κρίσης. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 45, η ανωτέρω παραπομπή του Αξιωματικού προς κρίση της υγειονομικής του ικανότητας είναι δυνητική. 7.Η αναστολή προώθησης του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού, δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο χρονικό σημείο της συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας ή του ορίου ηλικίας τους, έστω και αν δεν έχει εκδοθεί μέχρι τότε η απόφαση του Ανακριτικού Συμβουλίου ή η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, αντίστοιχα. Άρθρο 34 Ειδικές διατάξεις κρίσεων και προαγωγών (Άρθρο 21 του Ν. 2935/2001) 1.Οι κρινόμενοι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 27 ως: 1)«Διατηρητέοι» παραμένουν στο Λ.Σ. με το βαθμό που φέρουν. 2)«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα. 3)«Αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα. 2.1)Οι Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι της παραγράφου 1β του άρθρου 14 που μετά τη 13η Οκτωβρίου 1999 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2743/1999, (ΦΕΚ 211 Α΄) συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από το άρθρο 19 χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι ο αμέσως αρχαιότερος ομοιόβαθμός τους Αξιωματικός της παραγράφου 1α(αα) του άρθρου 14 που προήχθη στον κατεχόμενο βαθμό κατά το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος, έχει ήδη προαχθεί στο βαθμό αυτό. 2)Τυχόν κώλυμα προαγωγής των Αξιωματικών της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 εκτός της μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, δεν κωλύει την προαγωγή στον ανώτερο βαθμό των Αξιωματικών της παραγράφου 1β του άρθρου 14 του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι εν λόγω Αξιωματικοί της παραγράφου 1β του άρθρου 14 δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς της ίδιας κατηγορίας Αξιωματικών και για όσο χρονικό διάστημα οι θέσεις που καταλήφθηκαν παραμένουν υπεράριθμες. 3.Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 45: 1)Οι Σημαιοφόροι της παραγράφου 1στ του άρθρου 14 που κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας και συμπληρώσουν τριάντα τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., από τα οποία έξι έτη στο βαθμό του Σημαιοφόρου της παραγράφου 1στ του άρθρου 14, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο προεδρικό διάταγμα. Εφόσον κρίθηκαν ως «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα. 2)1) Οι Σημαιοφόροι της παραγράφου 1στ του άρθρου 14 που κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, με τη συμπλήρωση τριάντα ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., προάγονται στον επόμενο βαθμό ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, εφόσον κριθούν προακτέοι. 2) Οι Ανθυποπλοίαρχοι της παραγράφου 1στ του άρθρου 14, εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας μετά τη συμπλήρωση τριάντα τριών ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ. από τα οποία τρία έτη στον κατεχόμενο βαθμό, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται μετά από την πάροδο τριάντα ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο προεδρικό διάταγμα. Εφόσον κρίθηκαν ως «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα. 3)Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1στ του άρθρου 14 που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως «αποστρατευτέοι», καθώς και εκείνοι που υπέβαλλαν τη σχετική αίτησή τους κατά ή μετά την ημερομηνία διενέργειας των κρίσεων, σύμφωνα με τις οποίες έχουν κριθεί αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που κατέχουν. 4)Οι υποβληθείσες αιτήσεις των Αξιωματικών αυτής της παραγράφου δεν εισάγονται στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 2(α) (γγ) του άρθρου 30 αρμόδιο Συμβούλιο προς έκφραση γνώμης. 5)Οι διατάξεις των εδαφίων (α) και (β)(ββ) της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στους Αξιωματικούς για τους οποίους αναμένεται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 8 του άρθρου 25, 5 του άρθρου 32, σε εκείνους που διατελούν στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 25 καταστάσεις, έστω και αν υποβλήθηκε σχετική αίτησή τους, καθώς και σε εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 55/1999 ΦΕΚ 58 Α΄). 4.Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. Ιατρούς ο μέχρι τέσσερα έτη χρόνος εξειδίκευσης τους, σε έμμισθη θέση του Ε.Σ.Υ., προσμετράται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων στον επόμενο βαθμό. Ο ανωτέρω χρόνος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών. Άρθρο 35 Συνέπειες δυσμενών κρίσεων (Άρθρο 22 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. που κρίθηκαν ή κρίνονται, τρεις φορές ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, από τις οποίες δύο φορές στον κατεχόμενο βαθμό και οι Κατώτεροι που κρίθηκαν ή κρίνονται τρεις φορές, στον κατεχόμενο βαθμό, τίθενται υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. 2.Όσοι από τους Αξιωματικούς της προηγούμενης παραγράφου δεν διατελούν σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 25, έχουν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν συμπληρωμένη εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, υπολογιζόμενη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά συνταξιοδοτικές διατάξεις, δύνανται μετά αίτησή τους και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παραμείνουν στην ενέργεια, χωρίς να καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση μέχρι και τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης υπηρεσίας, οπότε και αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Οι Αξιωματικοί αυτοί κρίνονται κατ’ έτος από τα αρμόδια Συμβούλια, εγγραφόμενοι στους πίνακες της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 33. Στην περίπτωση που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δεν δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 45. 3.Αξιωματικός ο οποίος κρίνεται ως «παραμένων στον ίδιο βαθμό» δεν προάγεται στον επόμενο βαθμό και στερείται της αρχαιότητάς του, εάν προαχθεί νεότερός του. Εάν η κρίση του στηρίχθηκε σε δυσμενή στοιχεία και εκθέσεις αξιολόγησης του προϊσταμένου, υπό τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση αυτή, μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία του Λ.Σ.. Η μετάθεση ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν μεσολάβησε μετάθεση του αξιολογούντος, και αμέσως μετά από την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβάθμιου ή, στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προσφυγής για επανάκριση κατά το επόμενο άρθρο του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης, το οποίο και επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ Άρθρο 36 Κοινοποίηση δυσμενών κρίσεων - Αιτήσεις επανάκρισης (Άρθρο 23 παράγραφοι 1 μέχρι και 9 του Ν. 2935/2001) 1.1)Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ισχύ των πινάκων κοινοποιεί στους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς Λ.Σ. με εμπιστευτικό έγγραφο την απόφαση του Συμβουλίου με την αιτιολογία της. Οι εν λόγω Αξιωματικοί μπορούν να ζητήσουν την επανάληψη της κρίσης τους από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, υποβάλλοντας ιεραρχικά, μέσω της προαναφερόμενης Διεύθυνσης, σχετική αίτηση με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μία φορά και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της δυσμενούς απόφασης. 2)Αν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας διαφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεως, που αφορά έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς, δύναται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή σε αυτόν του πρακτικού του οικείου Συμβουλίου, να παραπέμψει αυτήν, κατά το μέρος που διαφωνεί, στα αρμόδια Συμβούλια Επανακρίσεων, χωρίς να αναστέλλεται για το λόγο αυτόν η κύρωση των συνταχθέντων πινάκων βάσει των κρίσεων που διενεργήθηκαν, καθώς και η έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων για όσους δεν διαφωνεί. 3)Ο Αξιωματικός ή οι Αξιωματικοί, για την κρίση των οποίων διαφώνησε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, διαγράφονται από τον προωθούμενο προς κύρωση πίνακα. 4)Αν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα ημερών υπογράψει χωρίς κάποια παρατήρηση το κυρωτικό των πινάκων προεδρικό διάταγμα, δεν χωρεί διαφωνία αυτού με την κρίση του Συμβουλίου. 2.Οι παραλειφθέντες κατά την επιλογή Αρχηγού Λ.Σ. Υποναύαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι, καθώς και οι παραλειφθέντες κατά την επιλογή Υπαρχηγών και Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ., Αρχιπλοίαρχοι δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης επανάκρισης. 3.Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προσφυγής και η προσφυγή για επανάκριση από τους ίδιους τους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς δεν αναστέλλει την έκδοση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού διοικητικών πράξεων, εκτός από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 διαταγή μετάθεσής τους. 4.Μετά την ακυρωτική απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων, η κρίση επαναλαμβάνεται από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η ακυρωτική απόφαση αφορά την κακή σύνθεση του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης ή την κρίση του Αξιωματικού κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 30, οπότε και οι κρίσεις αυτές επαναλαμβάνονται από την αρχή. 5.Εφόσον κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις διαγραφεί δυσμενές στοιχείο από τα ατομικά έγγραφα Αξιωματικού, το οποίο στήριζε, συνολικά ή μερικά, το αιτιολογικό της δυσμενούς κρίσης, η κρίση αυτή θεωρείται ως μη γενομένη και επαναλαμβάνεται. 6.Η επανάληψη της κρίσης ενεργείται από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων μετά τη διαγραφή του δυσμενούς στοιχείου. 7.Η νέα κρίση των επανακρινόμενων Αξιωματικών ενεργείται από την κατάσταση στην οποία τελούν κατά το χρόνο της νέας αυτής κρίσης. 8.Αξιωματικός που δικαιώθηκε από την επανάληψη κρίσης ή επανάκρισης και πριν να εκδοθούν οι σχετικές με την κρίση αυτή διοικητικές πράξεις, κρίνεται στη συνέχεια για όσες κρίσεις εκκρεμούν γι’ αυτόν εξαιτίας της δυσμενούς κρίσης ή αναβολής αυτής ή προαγωγής νεοτέρου του, με βάση τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου. 9.Τα κατά τα προηγούμενα άρθρα Συμβούλια Επανακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, προβαίνουν στην επανάκριση των αναφερομένων στις αποφάσεις αυτές Αξιωματικών και για τα έτη στα οποία αυτές αναφέρονται, εγγράφοντας τους επανακρινόμενους στους προβλεπόμενους για το βαθμό και την κατηγορία τους πίνακες. 1)Αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, οι μεν διατελούντες σε ενέργεια προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους, οι δε διατελούντες σε αποστρατεία επαναφέρονται στην ενέργεια με παράλληλη ανάκληση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους. 2)Αν εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα της αποστρατείας τους, επαναφέρονται στην ενέργεια από την ημερομηνία αποστρατείας τους, προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται μετά από πάροδο μηνός με το βαθμό αυτό. 3)Αν εγγραφούν σε πίνακα αποστρατευτέων για το έτος που οφείλεται η κρίση: (αα)Οι διατελούντες στην ενέργεια τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αμέσως με την κύρωση των σχετικών πινάκων και με το βαθμό που φέρουν, ανεξάρτητα αν η κρίση αφορά παρελθόν έτος. (ββ)Οι διατελούντες σε αποστρατεία, αφού ανακληθεί το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, τίθενται και πάλι σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η ακυρωθείσα δυσμενής τους κρίση, το οποίο δεν πρέπει να είναι προγενέστερο της αρχικής τους αποστρατείας. (γγ)Οι επανακρινόμενοι, κατόπιν ακύρωσης της πειθαρχικής ποινής της απόταξης που τους είχε επιβληθεί και μετά από την έκδοση απαλλακτικής γνωμάτευσης του Ανακριτικού Συμβουλίου, αποστρατεύονται αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η κρίση τους και με το βαθμό τον οποίο έφεραν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρθρο 37 Χρόνος έκδοσης αποφάσεων δευτεροβάθμιων Συμβουλίων Κρίσεων (Άρθρο 23 παράγραφος 10 του Ν. 2935/2001) Τα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια, που συνέρχονται για να επανακρίνουν τους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς Λ.Σ., ύστερα από άσκηση του δικαιώματος προσφυγής κατά το άρθρο 36 ή κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, η οποία δικαίωσε αυτούς, εκδίδουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις τους εντός της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 31 προθεσμίας. Άρθρο 38 Αποτελέσματα επανακρίσεων (Άρθρο 23 παράγραφοι 11,12,13 του Ν. 2935/2001) 1.Τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφυγές - αιτήσεις επανάκρισης μετά των τυχόν συνυποβαλλόμενων νέων στοιχείων, καθώς και όσα ελήφθησαν υπόψη κατά την πρωτοβάθμια κρίση, αποφαίνονται αιτιολογημένα και οριστικά, ως εξής: Αν κρίνουν βάσιμη την προσφυγή, εγγράφουν τον κριθέντα Αξιωματικό σε οποιοδήποτε από τους ευμενέστερους λοιπούς γι΄αυτόν πίνακες, ανάλογα με την περίπτωση, διαφορετικά επικυρώνουν την προγενέστερη κρίση, στην οποία ενσωματώνεται και η νέα, με επαρκή αιτιολόγηση. Σε όλες τις περιπτώσεις τα Συμβούλια υποχρεούνται στη σύνταξη σχετικού πρακτικού. 2.Με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις των Συμβουλίων, οι επανακρινόμενοι Αξιωματικοί εγγράφονται σε πίνακες οι οποίοι κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην περίπτωση αναδρομικής αποκατάστασης των δικαιωθέντων, προκαλούνται οι σχετικές διοικητικές πράξεις. 3.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. κοινοποιεί με εμπιστευτικό έγγραφο τις δυσμενείς αποφάσεις των δευτεροβάθμιων Συμβουλίων στους ενδιαφερομένους, εντός τριάντα ημερών από της ισχύος του προεδρικού διατάγματος κύρωσης των σχετικών πινάκων κρίσεως, ενώ παράλληλα καταχωρίζει το αποτέλεσμα των κρίσεων αυτών στην οικεία για κάθε Αξιωματικό μερίδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ, ΥΠΑΡΧΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 39 Επιλογή Αρχηγού Λ.Σ. (Άρθρο 24 παράγραφοι 1 μέχρι και 5 του Ν. 2935/2001) 1.Ο Αρχηγός του Λ.Σ. επιλέγεται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο της επιλογής, Υποναυάρχων Λ.Σ., καθώς και των Αρχιπλοιάρχων της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19, εξαιρουμένων των Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων, οι οποίοι στο πλαίσιο της διοικητικής τους αποκατάστασης λογίζονται εν ενεργεία, προαγόμενοι αναδρομικά στους βαθμούς αυτούς και σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Αρχηγού Λ.Σ.. 2.Για την κρίση οποτεδήποτε προς αποστρατεία του Αρχηγού Λ.Σ. αρμόδιο, κατόπιν ειδικής πρότασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που με ελεύθερη κρίση αποφασίζει την αποστρατεία αυτού, αν κρίνει ότι η περαιτέρω παραμονή του στο Σώμα δεν είναι πλέον αναγκαία, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του στο Λ.Σ.». 3.Κενουμένης της θέσεως του Αρχηγού Λ.Σ., ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας αποστέλλει στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. πίνακα των ενεργεία Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που έχουν τα κατά την παράγραφο 1 προσόντα, τα υπηρεσιακά έγγραφα των ατομικών φακέλων και τα λοιπά στοιχεία αυτών. Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ατομικών φακέλων και τα διαβιβασθέντα σε αυτό για τον καθένα από τους κρινόμενους στοιχεία, επιλέγει με απόλυτη διακριτική ευχέρεια τον Αρχηγό του Λ.Σ.. Οι αρχαιότεροι του επιλεγέντος θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους». 4.Το προαναφερόμενο Συμβούλιο, τόσο στην περίπτωση αποστρατείας του Αρχηγού Λ.Σ., όσο και στην περίπτωση επιλογής νέου Αρχηγού, αιτιολογεί στο πρακτικό συνοπτικά την απόφασή του. 5.Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, αφού παραλάβει το ανωτέρω πρακτικό, προκαλεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα αποστρατείας και προαγωγής. Άρθρο 40 Τυπικά προσόντα προαγωγής Χρόνος παραμονής στη θέση του Αρχηγού Λ.Σ. (Άρθρο 24 παράγραφοι 6 και 7 του Ν. 2935/2001) 1.Εφόσον ως Αρχηγός Λ.Σ. επιλέγεται Υποναύαρχος Λ.Σ., προάγεται σε Αντιναύαρχο, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Εφόσον επιλέγεται Αρχιπλοίαρχος, προάγεται αμέσως σε Υποναύαρχο και μετά τριάντα ημέρες παραμονής στο βαθμό αυτόν, κατά το διάστημα των οποίων ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Αρχηγού Λ.Σ., προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Αντιναυάρχου. 2.Ο Αρχηγός Λ.Σ. δύναται να παραμείνει στη θέση του για χρονική περίοδο δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι και ένα έτος επιπλέον. Άρθρο 41 Αναπλήρωση Αρχηγού Λ.Σ. (Άρθρο 24 παράγραφος 8 του Ν. 2935/2001) Ο Αρχηγός Λ.Σ., σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Υπαρχηγό Λ.Σ.. Άρθρο 42 Κρίση και Επιλογή Υπαρχηγών και Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ. (Άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2, 3 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Υπαρχηγοί και ο Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχων της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19, εξαιρουμένων εκείνων οι οποίοι στα πλαίσια της διοικητικής τους αποκατάστασης λογίζονται ότι βρίσκονται στην ενέργεια, προαγόμενοι αναδρομικά στο βαθμό αυτόν και σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Υπαρχηγού. 2.Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών και του Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ., το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση, αποφασίζει ποίοι από αυτούς που έχουν τα κατά την παράγραφο 1 προσόντα είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών, οι οποίοι και προάγονται αυτοδίκαια με την επιλογή τους στο βαθμό του Υποναυάρχου. Οι παραλειπόμενοι αρχαιότεροι των επιλεγέντων Αρχιπλοιάρχων θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», εγγραφόμενοι στους οικείους πίνακες. 3.Ο Υποναύαρχος που ορίζεται Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. είναι νεότερος των Υπαρχηγών. Άρθρο 43 Αρμοδιότητες. Καθήκοντα Υπαρχηγών Λ.Σ. (Άρθρο 25 παράγραφος 4 του Ν.2935/2001) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Υπαρχηγών Λ.Σ. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Οργανισμού Υ.Ε.Ν.. Άρθρο 44 Αναπλήρωση Υπαρχηγών Λ.Σ. (Άρθρο 25 παράγραφοι 5, 6 του Ν. 2935/2001) 1.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ενός Υπαρχηγού Λ.Σ., τα καθήκοντα αυτού ασκούνται από τον άλλο Υπαρχηγό. 2.Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών και μέχρι την πλήρωση αυτών, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται προσωρινά από τον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ. και τον αρχαιότερο Αρχιπλοίαρχο της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ Άρθρο 45 Κρίσεις και Αποστρατείες Αξιωματικών Λ.Σ. που συμπληρώνουν τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν (Άρθρο 26 του Ν. 2935/2001) 1.1)Αξιωματικοί Λ.Σ. μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις. 2)Οι παραπάνω Αξιωματικοί, κρινόμενοι από τα αρμόδια Συμβούλια, εγγράφονται στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακα Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους». Πίνακα Β΄ «Αποστρατευτέων». 3)Οι εγγραφόμενοι: 1) Στον Πίνακα Α΄, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. 2) Στον Πίνακα Β΄, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων. 4)Όσοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων κρίνονται έκτακτα ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση των τριάντα πέντε ετών. 2.1)Εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 1(α) Αξιωματικών, κρίνονται υποχρεωτικά και όσοι από αυτούς καταλαμβάνονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47, από το όριο ηλικίας τους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η διάταξη της παραγράφου 1(β) εφαρμόζεται αναλόγως γι΄αυτούς. 2)Οι εγγραφόμενοι: 1) Στον Πίνακα Α΄, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, με άλλο προεδρικό διάταγμα. 2) Στον Πίνακα Β΄, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. 3.1)Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αξιωματικός στο ίδιο έτος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του και ταυτόχρονα συμπληρώνει την τριακονταπενταετία του, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας. Αν την ίδια ημέρα συμπληρώνει τριακονταπενταετία και όριο ηλικίας, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. 2)Οι Αξιωματικοί που προάγονται στον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν στο ίδιο έτος τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού κρίνονται εκτάκτως, μετά την προαγωγή τους στον καταληκτικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 3)Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Πλοίαρχοι και οι Αρχιπλοίαρχοι που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους που δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετία, εκτός αν ζητήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4.Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 25 το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αξιωματικός καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας ή συμπληρώνει την τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Αν το αρμόδιο Συμβούλιο δεν προβεί στην κρίση αυτού, παρ΄όλο που συγκλήθηκε νόμιμα, γιατί δεν υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα, σχετική απόφαση δικαστηρίου ή γνωμάτευση Ανακριτικού Συμβουλίου υπέρ του εγκαλουμένου, αποστρατεύεται με το βαθμό που φέρει κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετίας ή του ορίου ηλικίας του. Αν ο Αξιωματικός δικαιωθεί τελεσίδικα, προάγεται αναδρομικά στο βαθμό που προβλέπει η κρίση του ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και αποστρατεύεται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής του αποστρατείας. Άρθρο 46 Υπολογισμός τριακονταπενταετίας (Άρθρο 27 παράγραφοι 1, 2 του Ν. 2935/2001) 1.Στους Αξιωματικούς Λ.Σ. για τον υπολογισμό της κατά το προηγούμενο άρθρο τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται: 1)Η προϋπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στο Λ.Σ., στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. 2)Η προϋπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. 3)Η μη συμπίπτουσα με άλλη συντάξιμη υπηρεσία του απαιτούμενου για τη λήψη πτυχίου χρόνου σπουδών των Αξιωματικών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και φοιτήσει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και σε Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., εφόσον το πτυχίο της προαναφερόμενης Ανώτατης Σχολής ή το δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού αποτέλεσε το κατά νόμο προσόν κατάταξής τους στο Λ.Σ.. Ο παραπάνω χρόνος σπουδών ομοίως προσμετράται και αναλογικά εφαρμόζεται στους Αξιωματικούς της παραγράφου 1(ε) και (στ) του άρθρου 14, εφόσον το αντίστοιχο κατά τα προαναφερόμενα πτυχίο τους αποτέλεσε το κατά νόμο απαιτούμενο προσόν για την κατάταξή τους στο Λ.Σ.. 2.Ο υπολογισμός της παραπάνω υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο κάθε Αξιωματικού, καθώς και από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. μητρώα αυτών. Άρθρο 47 Αποστρατείες λόγω ορίου ηλικίας (Άρθρο 27 παράγραφοι 3, 4 του Ν. 2935/2001) 1.Αξιωματικός Λ.Σ. δεν παραμένει στην ενεργό υπηρεσία, αν συμπληρώσει στον κατεχόμενο βαθμό το παρακάτω όριο ηλικίας: 1)Σημαιοφόροι, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι το 57ο έτος. Πλοίαρχοι το 58ο έτος. Αρχιπλοίαρχοι το 59ο έτος. Υποναύαρχοι το 60ό έτος. Αντιναύαρχος-Αρχηγός το 62ο έτος. Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία έτη για τους Αρχιπλοιάρχους και Πλοιάρχους Ιατρούς και κατά πέντε έτη για τους Ιερείς. 2)Αξιωματικοί της παραγράφου 1(ε) και (ζ) του άρθρου 14 κάθε βαθμού το 57ο έτος. 3)Αξιωματικοί της παραγράφου 1(στ) του άρθρου 14 κάθε βαθμού το 55ο έτος. 2.Οι Αξιωματικοί λογίζονται ότι έχουν καταληφθεί από το αντίστοιχο όριο της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσής του. Άρθρο 48 Ειδικές περιπτώσεις αποστρατείας (Άρθρο 28 του Ν. 2935/2001) 1.Υποναύαρχοι οι οποίοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω επιλογής νεοτέρου τους για τη θέση του Αρχηγού Λ.Σ., ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων, καθώς και οι Υποναύαρχοι Λ.Σ. που αποστρατεύονται με αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες παραμονής στο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προάγονται στο βαθμό του Αντιναυάρχου εν ενεργεία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και ύστερα από ένα μήνα αποστρατεύονται με το βαθμό αυτόν με άλλο προεδρικό διάταγμα. 2.Αρχιπλοίαρχοι της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 κρινόμενοι από το αρμόδιο Συμβούλιο ως: 1)«Διατηρητέοι» παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλεγούν ως Αρχηγός ή Υπαρχηγοί και Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ., θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. 2)«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. 3)«Αποστρατευτέοι» αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους. 3.1)Αρχιπλοίαρχοι και Πλοίαρχοι της παραγράφου 1α, β, γ και δ του άρθρου 14 με την υποβολή αίτησης αποστρατείας, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες στον κατεχόμενο βαθμό και δεν έχουν κριθεί ως «αποστρατευτέοι», κατά την αμέσως προηγούμενη της παραπάνω αίτησης κρίση, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, σε αντίθετη δε περίπτωση, οι εν λόγω Αξιωματικοί αποστρατεύονται, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κρίσης αυτής. 2)Οι Αρχιπλοίαρχοι της παραγράφου 1α(ββ), β και γ του άρθρου 14, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τρία έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., εκ των οποίων ένα έτος στο βαθμό αυτό, κρίνονται από το Συμβούλιο Κρίσεως που ορίζεται για τους Αρχιπλοιάρχους αντίστοιχα της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, το οποίο και συντάσσει τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1γ του άρθρου 33 πίνακες. Όσοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» προάγονται με προεδρικό διάταγμα, κατ’ εξαίρεση, στον ανώτερο βαθμό εν ενεργεία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. Όσοι κρίνονται «αποστρατευτέοι» αποστρατεύονται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους και με το βαθμό που φέρουν. 4.1)Εκτός της περιπτώσεως εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι Αξιωματικοί που κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 25 του παρόντος αποστρατεύονται ένα μήνα μετά την κρίση τους με το βαθμό που φέρουν. 2)Στην περίπτωση που οι προαναφερόμενοι δικαιωθούν τελεσίδικα αποκαθίστανται αναδρομικά λαμβάνοντας την προαγωγή τους στο βαθμό που προβλέπει η κρίση τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής τους αποστρατείας. 5.Πλοίαρχοι Λ.Σ. κρινόμενοι από το αρμόδιο Συμβούλιο ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροί τους προάγονται στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό ταυτόχρονα με τους νεότερούς τους και για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. 6.1)Πλωτάρχες ή Αντιπλοίαρχοι ή Πλοίαρχοι της παραγράφου 1α του άρθρου 14 που έχουν τριάντα τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 46, από τα οποία τέσσερα έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 19 χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., προάγονται, με αίτησή τους, στον επόμενο αντίστοιχα βαθμό, εντός του μηνός Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν την παραπάνω υπηρεσία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων. Αυτοί κρίνονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους εντός του οποίου συμπληρώνουν τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45. 2)Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο βαθμό του Υποπλοιάρχου ή του Πλωτάρχη ή και του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. της παραγράφου 1α του άρθρου 14 πέραν από τον απαιτούμενο για προαγωγή, θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό του Πλωτάρχη ή Αντιπλοιάρχου ή Πλοιάρχου, αντίστοιχα. 7.1)Πλωτάρχες της παραγράφου 1ε του άρθρου 14, που έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη στο Λ.Σ. υπηρεσία και υποβάλλουν σχετική αίτηση αποστρατείας, προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα. 2)Πλωτάρχες της παραγράφου 1ε του άρθρου 14 κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα που έχουν συμπληρώσει τριάντα ένα έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., από τα οποία τέσσερα έτη στον κατεχόμενο βαθμό, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση αποστρατείας πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, με την οποία: 1) Προάγονται στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, εφόσον κριθούν ως «προακτέοι», και μετά από την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους αυτή αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα. Με την παραπάνω κρίση τους αποφασίζεται η απονομή ή μη του αποστρατευτικού βαθμού του Πλοιάρχου, εφόσον συμπληρώνουν κατά το έτος της κρίσης τους αυτής τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας τους. 2) Δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίθηκαν ως «αποστρατευτέοι», και με το προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα αποστρατεύονται με το βαθμό του Πλωτάρχη. 3)Η διάταξη του εδαφίου (β) της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται αναλογικά και στους Πλωτάρχες της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14, οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού και έχουν εκπληρώσει την προβλεπόμενη από τις παραγράφους 2γ και 3 του άρθρου 22 υπηρεσία, αντίστοιχα. 4)Οι Αξιωματικοί όλων των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, εφόσον υποβάλλουν τη σχετική αίτησή τους κατά ή μετά την ημερομηνία διενέργειας των τακτικών ετήσιων κρίσεων, σύμφωνα με τις οποίες έχουν κριθεί ως «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με το βαθμό του Πλωτάρχη. 8.1)Οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.988/1979 (ΦΕΚ 258 Α΄) αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί, που λαμβάνουν τις αποδοχές του ανώτερου βαθμού, με την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία και εφόσον κρίνονται ως «προακτέοι» ή «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται στον αμέσως επόμενο από τον κατεχόμενο βαθμό, του οποίου ο μισθός απονεμήθηκε σ’ αυτούς, και με το ίδιο προεδρικό διάτα-γμα κύρωσης του σχετικού για την κρίση αυτή πίνακα, αποστρατεύονται. 2)Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται, όταν: 1) Οι παραπάνω Αξιωματικοί αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό λόγω εγγραφής τους σε ισχύοντα πίνακα «αποστρατευτέων». 2) Η αποστρατεία τους προκαλείται εξαιτίας της υποβολής παραίτησής τους ή λόγω υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας, καθώς και στις περιπτώσεις επιβολής σ’ αυτούς της ποινής της απόταξης, κατόπιν σχετικής απόφασης Ανακριτικού Συμβουλίου. 3) Εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, 1 και 3 του άρθρου 34, 1 και 2 του άρθρου 35, του άρθρου 45 και των παραγράφων 6(α), 7 και 10 του άρθρου 48. 9.1)Οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3(α) και 7 του άρθρου αυτού δεν εισάγονται στα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1(α) και 2(α) του άρθρου 30 αρμόδια Συμβούλια προς έκφραση γνώμης. 2)Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3(α) και 7 του άρθρου αυτού στους Αξιωματικούς: 1) Για τους οποίους αναμένεται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 8 του άρθρου 25 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 32. 2) Οι οποίοι διατελούν στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 25 καταστάσεις, έστω και αν υποβλήθηκε σχετική αίτησή τους. 3) Οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης για τη συμμετοχή τους σε εκλογές. 10.Στους Αξιωματικούς που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία δύνανται να τους απονεμηθεί, από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο αμέσως επόμενος από τον κατεχόμενο βαθμός, εφόσον αυτός προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους κατά το άρθρο 15, μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Η προαγωγή αυτή, καθώς και η αποστρατεία γίνεται με την ίδια διοικητική πράξη. Αν ο εν λόγω Αξιωματικός είχε εγγραφεί προ του θανάτου του σε πίνακα «προακτέων», προάγεται χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του προαναφερόμενου Συμβουλίου Κρίσης. 11.Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. Ιερείς: 1)Εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τρία έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., εκ των οποίων ένα έτος στο βαθμό αυτό, κρίνονται από το Συμβούλιο Κρίσεων που ορίζεται για τους Πλοιάρχους, το οποίο και συντάσσει τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1γ του άρθρου 33 πίνακες. 2)Εφόσον κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» προάγονται με προεδρικό διάταγμα, κατ’ εξαίρεση, στον ανώτερο βαθμό εν ενεργεία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. Όσοι κρίνονται «αποστρατευτέοι» αποστρατεύονται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους και με το βαθμό που φέρουν. Άρθρο 49 Απονομή αποστρατευτικού βαθμού (Άρθρο 29 του Ν. 2935/2001) 1.Στους Αξιωματικούς Λ.Σ. που τίθενται σε αποστρατεία, δύναται κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, η οποία λαμβάνεται πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της αποστρατείας τους, να απονεμηθεί εν αποστρατεία ο αμέσως ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμός, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Η αποστρατεία τους δεν λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και των παραγράφων 1(β) και 3 του άρθρου 34, 1 και 2 του άρθρου 35, 1(γ) (ββ) και 2(β) (ββ) του άρθρου 45 και 2(β)-(γ), 3(α), 4(α), 5, 7(α) και 7(β)(ββ) του άρθρου 48, ούτε και κρίνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3(β), 8, 10 και 11 του άρθρου 48. 2)Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το μισό του προβλεπόμενου από το άρθρο 19 χρόνου παραμονής στο βαθμό. 3)Ο ανώτερος βαθμός στον οποίο πρόκειται να προαχθούν προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους, σύμφωνα με το άρθρο 15. 4)Δεν υφίσταται προγενέστερη εγγραφή τους σε ισχύοντα πίνακα αποστρατευτέων ή παραμενόντων στον ίδιο βαθμό και 5)Η έξοδός τους από τις τάξεις του Λ.Σ. δεν γίνεται λόγω υγειονομικής ανικανότητας, υποβολής παραίτησής τους ή υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους σε εκλογές. 6)Δεν έχει επιβληθεί κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους η ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση. 2.Αν το αρμόδιο Συμβούλιο, με βάση τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των κρινομένων σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνει να μην απονεμηθεί ο ανώτερος εν αποστρατεία βαθμός, οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή και σε κάθε περίπτωση να συντάξει σχετικό πρακτικό. Άρθρο 50 Ημερομηνία κένωσης οργανικής θέσης και διαγραφής των εν ενεργεία Αξιωματικών Λ.Σ. (Άρθρο 30 του Ν. 2935/2001) 1.Η κένωση των οργανικών θέσεων των προαγόμενων Αξιωματικών Λ.Σ. συντελείται από την ημερομηνία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος προαγωγής τους. 2.Η διαγραφή από τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ., όσων αποστρατεύονται, θεωρείται, ότι συντελείται τη δέκατη πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στην περίπτωση που δεν παρήλθε το προαναφερόμενο δεκαπενθήμερο, από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής ανακοίνωσης για τη δημοσίευση της πράξης αποστρατείας από τους ίδιους. Την ημέρα διαγραφής των αποστρατευόμενων Αξιωματικών από τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ., κενώνονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η διαγραφή συντελείται ανεξάρτητα από την ισχύ των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τους Αξιωματικούς και των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών προαγωγών τους. 3.Εφόσον διενεργείται προαγωγή των αποστρατευόμενων Αξιωματικών τριάντα ημέρες πριν από την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους και τίθενται κατά τη χρονική αυτή περίοδο εκτός οργανικών θέσεων, η κάλυψη των αντίστοιχων οργανικών θέσεων με προαγωγή νεοτέρων λογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της πράξης προαγωγής τους. 4.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. οι οποίοι: (αα) Αποτάσσονται ή αποστρατεύονται λόγω υγειονομικής ανικανότητας ή συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας ή κατάληψης από το όριο ηλικίας, θεωρούνται ως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. από την ημερομηνία της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος απόταξης ή αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αντίστοιχες κατά βαθμό οργανικές θέσεις που κατείχαν, θεωρούνται κενές αυτών μεν που πριν την αποστρατεία τους προάγονται εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό για ένα μήνα, από την υπογραφή της πράξης προαγωγής τους, εκείνων δε που δεν προάγονται από την υπογραφή της πράξης αποστρατείας τους. (ββ)Υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας, θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στο αρμόδιο δικαστήριο, οπότε κενώνονται οι αντίστοιχες θέσεις. 5.Η διαγραφή των αποβιούντων Αξιωματικών και η κένωση των θέσεών τους, επέρχονται από την ημερομηνία του θανάτου τους. Άρθρο 51 Τιμητικές διακρίσεις αποστρατευόμενων Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ. (Άρθρο 56 του Ν.Δ.139/1969 και άρθρο μόνο Β.Δ. 640/1969) 1.Αντιναύαρχοι, που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους τουλάχιστον για τρεις μήνες, διατηρούν επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού Λ.Σ. και μετά την αποστρατεία τους. 2.Οι Υποναύαρχοι - Υπαρχηγοί Λ.Σ., στους οποίους απονεμήθηκε ο εν ενεργεία βαθμός του Αντιναυάρχου, καθώς και εκείνοι οι οποίοι δεν κρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 49, λόγω μη συνδρομής της προϋπόθεσης της παραγράφου 1(β) αυτού, αλλά υπηρέτησαν τουλάχιστον για τρεις μήνες ως Υπαρχηγοί Λ.Σ., διατηρούν επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Υπαρχηγού Λ.Σ.. 3.Η κατά τα ανωτέρω διατήρηση του επίτιμου τίτλου μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα αποστρατείας του Αξιωματικού. 4.Όσοι Αντιναύαρχοι διατηρούν επί τιμή τον τίτλο του Αρχηγού Λ.Σ.: 1)Απολαύουν τα παρακάτω προνόμια: 1) Προσαγορεύονται με τον τίτλο τους. 2) Αναφέρονται τα ονοματεπώνυμά τους σε ιδιαίτερη θέση της επετηρίδας. 3) Διατηρούν τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας. 4) Διατηρούν τη σειρά προβαδίσματος, επόμενοι μόνον των εν ενεργεία ομοιοβάθμων τους, που κατέχουν την ίδια ή αντίστοιχη του βαθμού τους θέση. 5) Προσκαλούνται στις κοινωνικές ή άλλες υπηρεσιακές εκδηλώσεις του Λ.Σ.. 6) Προσκαλούνται για να δώσουν διαλέξεις σε επαγγελματικά θέματα, στις Σχολές και τα Κέντρα επιμόρφωσης - μετεκπαίδευσης του Λ.Σ.. 2)Εφόσον φέρουν στολή εφαρμόζονται για αυτούς τα παρακάτω: 1) Όταν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί συντάσσονται κατά Κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων και κατά Ομάδες σε κάθε Κλάδο, οι πιο πάνω Αξιωματικοί συντάσσονται κατά Κλάδο σε ξεχωριστή Ομάδα δίπλα και στην αριστερή πλευρά των εν ενεργεία Αξιωματικών. 2) Όταν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, συντάσσονται κατά Μικτές Ομάδες, οι πιο πάνω Αξιωματικοί τάσσονται εντός των Ομάδων κατά Κλάδο και Σώμα, στο αριστερό των εν ενεργεία Αξιωματικών. 3)Εφόσον φέρουν πολιτική περιβολή εφαρμόζονται για αυτούς τα παρακάτω: 1) Οι εκτός ενεργού υπηρεσίας Αξιωματικοί συντάσσονται δίπλα από τις ομάδες των εν ενεργεία Αξιωματικών. 2) Οι απόστρατοι Αξιωματικοί που διατηρούν επί τιμή τον τίτλο και το βαθμό τον οποίο είχαν πριν αποστρατευθούν, θεωρούνται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων αποστράτων συναδέλφων τους. 3) Οι ευρισκόμενοι σε πολεμική διαθεσιμότητα προηγούνται στη σύνταξη των ομοιοβάθμων τους αποστράτων. 5.Οι Αξιωματικοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού χάνουν τον τίτλο και τα προνόμια της τιμητικής αυτής διάκρισης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ., που λειτουργεί με ευρύτερη σύνθεση, εφόσον έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου για πράξεις που αντιβαίνουν στην αξιοπρέπεια, τιμή και υπόληψη του Αξιωματικού ή ασκούν εμπορικό - βιοποριστικό επάγγελμα κατά τρόπο που αντίκειται στην αξιοπρέπεια του Αξιωματικού, μειώνοντας το κύρος του τίτλου τους. Η κατά τα προαναφερόμενα στέρηση του τίτλου ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δημοσιευόμενο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ σχετική ανακοίνωση κοινοποιείται το ταχύτερο δυνατό στο στερηθέντα του τίτλου Αξιωματικό, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού του Λ.Σ.. Άρθρο 52 Απονομή βαθμού σε αθλητές. Τιμητικές προαγωγές Κατάταξη Ολυμπιονικών ως Εφέδρων Αξιωματικών (Άρθρο 31 του Ν. 2935/2001) 1.Σε αθλητές ή αθλήτριες, ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε ετών, που κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν, σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι και την όγδοη θέση και υπηρετούν στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί, απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο βαθμός του Σημαιοφόρου. Οι ανωτέρω εγγράφονται στην αντίστοιχη επετηρίδα της παραγράφου 1ε (ββ) του άρθρου 14 και παραμένουν ως Αξιωματικοί στο Λ.Σ., εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας, εξελισσόμενοι όπως και οι λοιποί Αξιωματικοί της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14. Οι προαγωγές τους ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για όσους αθλητές ή αθλήτριες κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ομαδικό άθλημα, κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση σε ατομικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί. 3.Εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί Λ.Σ., μέχρι και του βαθμού του Υποπλοιάρχου, που αναδείχθηκαν ή αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής. Οι Αξιωματικοί που προάγονται με τον τρόπο αυτό παραμένουν ενταγμένοι στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, θεωρείται δε, ότι απέκτησαν το βαθμό, στον οποίο προήχθησαν, από τότε που τον απέκτησε ο μετά την προαγωγή αυτή αμέσως νεότερός τους. 4.Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 37 του Ν.2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄), που αφορούν την κατάταξη ιδιωτών Ολυμπιονικών ως Εφέδρων Αξιωματικών, εφαρμόζονται και στο Λ.Σ.. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ. ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΕΞΕΛΙΞΗ. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 53 Προέλευση και οργανικές θέσεις (Άρθρο 32 παράγραφοι 1, 2, 3 του Ν. 2935/2001 και άρθρο τριακοστό τρίτο παράγραφοι 5,6 του Ν. 2932/2001) 1.Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς, αποφοίτους της οικείας παραγωγικής Σχολής, καθώς και από τους προαγόμενους κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 57 Υπαξιωματικούς από Λιμενοφύλακες. 2.Ο βαθμός του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. αντιστοιχεί προς το βαθμό του Ανθυπασπιστή των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι ενδιάμεσος μεταξύ του κατώτερου βαθμού των Αξιωματικών και του ανωτέρου των Υπαξιωματικών. Οι βαθμοί των Υπαξιωματικών Λ.Σ. είναι οι εξής: 1)Αρχικελευστής2)Επικελευστής 3)Κελευστής.3.1)Όλοι οι βαθμοφόροι του άρθρου αυτού εγγράφονται σε ιδιαίτερες επετηρίδες, ως εξής: 1) Οι Υπαξιωματικοί, απόφοιτοι της Σχολής Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., καθώς και οι προαγόμενοι από αυτούς στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. 2) Οι Λιμενοφύλακες, καθώς και οι προαγόμενοι από αυτούς στους βαθμούς του Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. 2)Οι οργανικές θέσεις μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) κατανέμονται ως εξής: 1) Οι Ανθυπασπιστές του εδαφίου (α)(αα) της παρούσας παραγράφου σε διακόσιες εννέα και οι Υπαξιωματικοί του ιδίου εδαφίου σε χίλιες ενενήντα έξι, ενιαίες για όλους τους βαθμούς αυτών, αντίστοιχα. 2) Οι βαθμοφόροι του εδαφίου (α)(ββ) της παρούσας παραγράφου σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα, ενιαίες για όλους τους βαθμούς αυτών. 4.Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), ως ακολούθως: 1)Των Υπαξιωματικών της παραγράφου 3 του εδαφίου (α)(αα) κατά επτακόσιες είκοσι μία στον εισαγωγικό τους βαθμό. 2)Των βαθμοφόρων της παραγράφου 3 του εδαφίου (α)(ββ) κατά τρεις χιλιάδες επτά, ενιαίες για όλους τους βαθμούς αυτών. 5.Η πλήρωση των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2006. Άρθρο 54 Καταληκτικός βαθμός εξέλιξης (Άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 2935/2001) Οι Υπαξιωματικοί από Λιμενοφύλακες που κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., καθώς και αυτοί της Σχολής Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., είναι δυνατόν να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και να εξελιχθούν σε Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού, οι δε λοιποί μπορεί να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αρχικελευστή. Άρθρο 55 Αρχαιότητα(Άρθρο 32 παράγραφοι 5,6,7 του Ν. 2935/2001) 1.Με την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17, που εφαρμόζονται αναλόγως, η αρχαιότητα των βαθμοφόρων των προηγούμενων άρθρων σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού. Ως ημερομηνία κτήσης του βαθμού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της πράξης ονομασίας ή προαγωγής στο βαθμό ή επί αναδρομικής προαγωγής η καθοριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 2.Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Υπαξιωματικοί και οι Λιμενοφύλακες κατά την έξοδό τους από την οικεία παραγωγική Σχολή, ονομαζόμενοι Κελευστές και Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 7, διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Λ.Σ., εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω: 1)Απώλειας αρχαιότητας. 2)Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους των τυπικών προς προαγωγή προσόντων. 3)Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό. 4)Προαγωγής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 και της παραγράφου 1δ, ε και στ του άρθρου 57. 5)Προαγωγής επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης. 3.Οι Ανθυπασπιστές, καθώς και οι Υπαξιωματικοί, ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν, εντάσσονται σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα και έχουν μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας. Στην περίπτωση που ομοιόβαθμοι διαφορετικής προέλευσης προήχθησαν κατά το ίδιο έτος, οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. βαθμοφόροι είναι αρχαιότεροι των προερχόμενων από Λιμενοφύλακες ομοιοβάθμων τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 56 Γενικές προϋποθέσεις προαγωγής (Άρθρο 33 του Ν. 2935/2001) 1.Προαγωγή δεν ενεργείται και βαθμός δεν απονέμεται αν δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Κατ’ εξαίρεση ενεργείται προαγωγή ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αυτών οι οποίοι: α) Ονομάζονται Κελευστές και Λιμενοφύλακες, απόφοιτοι των αντίστοιχων παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.. β) Συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό σύμφωνα με τις παραγράφους 1δ, 1ε, 2δ και 2ε του άρθρου 57 ή το μέγιστο σύμφωνα με το άρθρο 58 ή τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 59. γ) Δεν κρίνονται για προαγωγή επειδή αναβλήθηκε ή ανεστάλη η κρίση τους για τους λόγους που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού και μεταγενέστερα κρίθηκαν ως προακτέοι. δ) Τίθενται σε αποστρατεία μετά την πάροδο των τριάντα ημερών από την προαγωγή τους ή προάγονται αποστρατευόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα αυτού. ε) Δικαιούνται μετά από επανάκριση ή επανάληψη της κρίσης τους, εφόσον προήχθησαν νεότεροί τους ή είχαν τα νόμιμα προσόντα για να προαχθούν, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 και στ) Εκείνων στους οποίους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2(ε) του άρθρου 55 και 3 του άρθρου 70 απονεμήθηκε ο ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμός. 2.Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες σε ενέργεια, δεν προάγονται χωρίς σχετική κρίση, με την οποία διαπιστώνεται, ότι κατέχουν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του βαθμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού. 3.Τυπικό, προς προαγωγή προσόν είναι η συμπλήρωση του κατά τα επόμενα άρθρα προβλεπόμενου ελάχιστου ή μέγιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό. Άρθρο 57 Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό (Άρθρο 34 παράγραφοι 1, 2 του Ν. 2935/2001) 1.1)Οι βαθμοφόροι Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. δεν προάγονται, αν δεν συμπληρώσουν ελάχιστο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, ως εξής: 1) Κελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. 2) Επικελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. 3) Αρχικελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. 4) Ανθυπασπιστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας. 2)Ο χρόνος φοίτησης στην προαναφερόμενη Σχολή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Υπαξιωματικού και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου παραμονής στο βαθμό του Κελευστή. 3)Σε όσους Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς Λ.Σ. δεν έχει υπολογισθεί από την 22α Αυγούστου 1995 και μέχρι την 19η Ιουλίου 2001 ο προαναφερόμενος χρόνος φοίτησης, αυτός προσμετράται στο βαθμό που φέρουν για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων, εφόσον δεν προκαλείται διατάραξη της σειράς αρχαιότητας μεταξύ των Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών της αντίστοιχης επετηρίδας. Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει μετά την προαγωγή αυτή προσμετράται ομοίως για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων στους επόμενους βαθμούς. 4)Η παράγραφος 3α του άρθρου 19 εφαρμόζεται αναλόγως και στους Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 59. 5)Οι Υπαξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι μετά την 19η Ιουλίου του έτους 2001 προσκομίζουν στην Υπηρεσία πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται στον επόμενο βαθμό από εκείνο που κατείχαν κατά την ημερομηνία λήψης του πτυχίου ή της απόκτησης του διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 2α του επόμενου άρθρου. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή εκείνοι για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή ευρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή κρατούνται προσωρινά ως υπαίτιοι διάπραξης ποινικού αδικήματος ή ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος προβλεπόμενου από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή έχουν κριθεί παραμένοντες. Η προαγωγή αυτών διενεργείται την επομένη της εξάλειψης των παραπάνω λόγων. 6)Κελευστές που εξέρχονται από τη Σχολή Δ.Υ.Λ.Σ., μετά την ισχύ του Ν.2935/2001 κατέχοντας πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως προάγονται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του μισού χρόνου παραμονής στο βαθμό του Κελευστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού. 2.Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων δεν προάγονται αν δεν συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής τους σε κάθε βαθμό, ως εξής: 1)Λιμενοφύλακας: Δέκα έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στην προαναφερόμενη Σχολή. 2)Κελευστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας. 3)Επικελευστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας. 4)Αρχικελευστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα ή Τεχνολογικού τομέα ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. 5)Ανθυπασπιστής: Πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα ή Τεχνολογικού τομέα ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. Άρθρο 58 Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό (Άρθρο 34 παράγραφοι 3 μέχρι και 6 του Ν. 2935/2001) 1.Οι βαθμοφόροι που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. προάγονται με τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας: 1)Έξι ετών στο βαθμό του Αρχικελευστή. 2)Πέντε ετών στο βαθμό του Ανθυπασπιστή ή δεκαέξι ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας, από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, από τα οποία τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. 2.1)Οι θέσεις του βαθμού, από τον οποίο προάγονται οι κατά την προηγούμενη παράγραφο βαθμοφόροι, δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς και για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1(δ) του άρθρου 56 περιπτώσεις. 2)Σε περίπτωση κένωσης οργανικών θέσεων, όσοι βαθμοφόροι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό και κρίνονται προακτέοι, καταλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού μέχρι εξαντλήσεώς τους. Εφόσον υπάρχουν και άλλοι για να προαχθούν, αυτοί προάγονται κατά τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2(α) του παρόντος άρθρου. 3.Μέγιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων βαθμοφόρους δεν αποτελεί τυπικό προσόν, λόγω του αδιαίρετου κατά βαθμό και ενιαίου υπολογισμού των οργανικών τους θέσεων. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 19 και του άρθρου 21, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες. Άρθρο 59 Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής (Άρθρο 35 παράγραφοι 1,2,3 του Ν. 2935/2001) 1.1)Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που εξήλθαν από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. πριν από την 19η Ιουλίου του έτους 2001 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού Γ΄ τάξεως ή ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό. Η παράγραφος 1 στ΄ του άρθρου 57 και η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για όσους ονομάστηκαν Κελευστές τα έτη 2000 και 2001. 2)Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου Υπαξιωματικοί, λογίζεται ότι έχουν προαχθεί: 1) Από την ημερομηνία προαγωγής νεοτέρου τους, ο οποίος αποφοίτησε με την ίδια ειδικότητα από τις Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και κατά την ίδια εξεταστική περίοδο, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα τυπικά και ουσιαστικά για την αναδρομική προαγωγή τους προσόντα και η καθυστέρηση για την απόκτηση του απαιτούμενου για την προαγωγή αυτή διπλώματος οφείλεται σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε υπαιτιότητά τους. 2) Αφότου συμπληρώνουν τα απαιτούμενα από το Π.Δ. 553/1981 (ΦΕΚ 142 Α΄) ειδικά προσόντα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού και έχουν τα υπόλοιπα τυπικά και ουσιαστικά για την αναδρομική αυτή προαγωγή τους προσόντα. Ο χρόνος της αναδρομικής προαγωγής τους λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και, εφόσον πλεονάζει, λαμβάνεται υπόψη για την αναδρομική προαγωγή τους και στο βαθμό του Σημαιοφόρου. Η διαπίστωση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων γίνεται από το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ. ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μία φορά και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της προαγωγής τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου. Οι δυσμενείς γι΄ αυτούς αποφάσεις κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο στους ίδιους εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεώς τους. 2.Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί που εξέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. μετά την 19 Ιουλίου του έτους 2001, και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, προέλευσης Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και Σημαιοφόρου, αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται, από μεν τους πτυχιούχους Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στις Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., από δε τους διπλωματούχους Εμπορικού Ναυτικού σε πλωτά ή εναέρια μέσα του Λ.Σ., ως εξής: 1)Αρχικελευστές: Πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί, από τα οποία δύο τουλάχιστον σε παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2)Ανθυπασπιστές: Δύο έτη στο βαθμό αυτό. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 22 εφαρμόζονται αναλόγως στους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες. Άρθρο 60 Εκθέσεις αξιολόγησης και ειδική κρίση προς αποστρατεία (Άρθρο 35 παράγραφος 4 του Ν. 2935/2001) Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 για τα ουσιαστικά προσόντα αξιολόγησης και την ειδική κρίση προς αποστρατεία, εφαρμόζονται αναλόγως στους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Άρθρο 61 Γενικές διατάξεις (Άρθρο 36 παράγραφοι 1 μέχρι και 9 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια με βάση τις τηρούμενες στους ατομικούς φακέλους εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά υπηρεσιακά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η γενικότερη υπηρεσιακή συμπεριφορά, απόδοση και επίδοσή τους. 2.Η σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και η γνωμάτευση σε αυτές από Αξιωματικούς ανώτερους κατά βαθμό ή αρχαιότερους των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης, δεν δεσμεύει την κρίση των τελευταίων. 3.Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι προαναφερόμενοι βαθμοφόροι κρίνονται κατ’ έτος, εφόσον συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις. Επίσης κρίνονται κατ’ έτος όσοι από τους βαθμοφόρους διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, εξαιρουμένων των Υπαξιωματικών που προέρχονται από Λιμενοφύλακες, οι οποίοι υπόκεινται σε τακτικές κρίσεις ανά πενταετία μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή της τριακονταπενταετίας. 4.Οι προαγωγές ενεργούνται για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητας, όπως αυτή προκύπτει από την ένταξη στις οικείες επετηρίδες, με βάση τους καταρτιζόμενους πίνακες και τις αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. 5.Για τον υπολογισμό των κενών θέσεων κατά βαθμό, εξαιρουμένων εκείνων που θεωρούνται ενιαίες, παραβάλλεται ο αριθμός των υπηρετούντων βαθμοφόρων, που κατέχουν τις οργανικές θέσεις του συγκεκριμένου βαθμού, προς τον αριθμό των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων αυτού, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2(α) του άρθρου 58. 6.Σε περίπτωση κατά την οποία κενές θέσεις κάποιου βαθμού δεν μπορούν να πληρωθούν με προαγωγή, διότι οι υπηρετούντες του αμέσως κατώτερου βαθμού δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να προαχθούν και από τη μη πλήρωση των κενών θέσεων του ανώτερου βαθμού κωλύεται η προαγωγή των υπηρετούντων σε κατώτερους βαθμούς, που έχουν τα προς προαγωγή προσόντα, οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται προσωρινά και για την περίπτωση αυτή ως κενές του κατώτερου βαθμού και πληρούνται. 7.Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 ή αναστολής ή αναβολής της κρίσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 32, που εφαρμόζονται αναλόγως, δεν εμποδίζεται η κρίση και προαγωγή νεοτέρων, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής τους. 8.Δεν ενεργείται προαγωγή και δεν απονέμεται βαθμός μετά την έκδοση της πράξης περί θέσεως σε αποστρατεία. 9.Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι προαγωγές όσων υπάγονται σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, πολεμικής αποστρατείας και όσων προήχθησαν επ’ ανδραγαθία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 62 Συμβούλια Κρίσεων (Άρθρο 36 παράγραφοι 10 μέχρι και 14 του Ν. 2935/2001) 1.Τα Συμβούλια που κρίνουν τους βαθμοφόρους των προηγούμενων άρθρων είναι τα ακόλουθα: 1)Το Συμβούλιο κρίσης Ανθυπασπιστών Λ.Σ.. 2)Το Συμβούλιο κρίσης Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. 2.Το Συμβούλιο Κρίσης Ανθυπασπιστών Λ.Σ. είναι αρμόδιο για την κρίση των Ανθυπασπιστών και συγκροτείται: 1)Το πρωτοβάθμιο από: 1) Τον Κλαδάρχη Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρο. 2) Έναν Πλοίαρχο της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, εξαιρουμένου του Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ., ως μέλος και 3) Έναν Αντιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη, ως μέλος. 2)Το δευτεροβάθμιο από: 1) Το νεότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ., ως Πρόεδρο. 2) Δύο Πλοιάρχους της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη. 3) Δύο Αντιπλοιάρχους ή Πλωτάρχες της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη. 3.Το Συμβούλιο Κρίσης Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, είναι αρμόδιο για την κρίση των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και συγκροτείται: 1)Το πρωτοβάθμιο από: 1) Το Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ., ως Πρόεδρο. 2) Δύο ανώτερους Αξιωματικούς της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, ως μέλη, οι οποίοι είναι νεότεροι του Προέδρου και δεν υπηρετούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.. 2)Το δευτεροβάθμιο από: 1) Τον Κλαδάρχη Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρο. 2) Τέσσερις Ανώτερους Αξιωματικούς της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, ως μέλη, αρχαιότερους των συμμετεχόντων στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη. 4.Οι αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, χωρίς να επιτρέπεται ο σχηματισμός περισσότερων από δύο γνωμών. Χρέη εισηγητή στα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια αυτά Συμβούλια εκτελεί το νεότερο μέλος αυτών. Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών, κατώτερος Αξιωματικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., οριζόμενος με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. 5.Τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεων είναι αρμόδια και για τη διαπίστωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των κρινόμενων βαθμοφόρων, στους οποίους και κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο οι δυσμενείς γι’ αυτούς αποφάσεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεώς τους. Άρθρο 63 Συγκρότηση, σύγκληση και εργασίες Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. (Άρθρο 36 παράγραφοι 15 μέχρι και 22 του Ν. 2935/2001) 1.Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. πριν από την πρώτη τακτική συνεδρίαση (σύνοδο) του Κατώτερου Συμβουλίου Λ.Σ., έχουν διάρκεια ενός έτους μέχρι την επόμενη τακτική συγκρότησή τους και συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, για τη διενέργεια των κρίσεων, ως εξής: 1)Το Συμβούλιο Κρίσης Ανθυπασπιστών Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και περατώνει τις εργασίες του εντός του δεύτερου δεκαήμερου του μηνός Απριλίου κάθε έτους. 2)Το Συμβούλιο Κρίσης Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων συνέρχεται σε τακτική σύνοδο, μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου Κρίσης Ανθυπασπιστών Λ.Σ., και περατώνει τις εργασίες του εντός του δευτέρου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου κάθε έτους. 2.Τα Συμβούλια Κρίσεων συνέρχονται σε έκτακτες συνόδους, όταν παρίσταται ανάγκη κρίσης βαθμοφόρων στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περιπτώσεις και περατώνουν τις εργασίες τους το αργότερο εντός εξήντα ημερών από της κοινοποιήσεως στον Πρόεδρο της διαταγής συγκλήσεώς τους. 3.Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος, μπορεί να αναβληθεί μέχρι ένα μήνα η σύγκληση οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσης με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. Στις περιπτώσεις που ο Αρχηγός Λ.Σ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί, αποφασίζει ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Ομοίως με απόφαση του Προέδρου οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσης μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών του. 4.Πριν από τη σύνοδο των Συμβουλίων Κρίσεων οι γραμματείς αυτών παραδίνουν στους Προέδρους και στα Μέλη ονομαστικούς πίνακες των υπό κρίση βαθμοφόρων, με περίληψη των στοιχείων που προέρχονται από τους ατομικούς φακέλους αυτών. 5.Κατά τη συνεδρίαση οι εισηγητές θέτουν υπόψη των Συμβουλίων τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία, που περιέχονται στον ατομικό φάκελο κάθε βαθμοφόρου. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ψηφοφορία, αφού λάβει υπόψη και συνεκτιμήσει τα προαναφερόμενα στοιχεία. Στα Συμβούλια Κρίσεων απαγορεύεται η χωρίς αποχρώντα λόγο διακοπή των εργασιών τους. 6.Τα Συμβούλια Κρίσεων καταρτίζουν για κάθε συνεδρίαση πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις για τους κρινόμενους βαθμοφόρους και οι κατά περίπτωση πίνακες, στους οποίους εγγράφονται. Στα πρακτικά είναι δυνατόν να αναφερθούν, εφόσον το επιθυμούν, τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου ή και των μελών εκείνων, που τυχόν διαφώνησαν με την πλειοψηφούσα γνώμη, αιτιολογώντας τη γνώμη τους αυτή. Αντίγραφο του κάθε πρακτικού καταχωρίζεται σε ειδικό για το σκοπό αυτό, αριθμημένο ανά σελίδα βιβλίο, που τηρεί η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.. 7.Εφόσον η απόφαση των Συμβουλίων αποβαίνει σε βάρος των κρινόμενων βαθμοφόρων με το χαρακτηρισμό τους ως: 1)«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», με εξαίρεση τις οριζόμενες στις παραγράφους 2α (αα) του άρθρου 68 και 2α του άρθρου 70 περιπτώσεις. 2)«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό». 3)«Αποστρατευτέων»,η συγκεκριμένη κρίση, η οποία συνεπάγεται την εγγραφή των κρινομένων στους αντίστοιχους πίνακες, αιτιολογείται επαρκώς στα συντασσόμενα πρακτικά. 8.Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 32 εφαρμόζονται αναλόγως για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες. Άρθρο 64 Είδη και πίνακες κρίσεων (Άρθρο 37 παράγραφοι 1 μέχρι και 5 του Ν. 2935/2001) Ανθυπασπιστής, Υπαξιωματικός Λ.Σ. και Λιμενοφύλακας, κρίνεται και εγγράφεται στους προβλεπόμενους από το επόμενο άρθρο πίνακες ως: 1.«Προακτέος», εκείνος που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως «εξαίρετος» ή «επαρκής» και κρίνεται κατάλληλος για προαγωγή στον επόμενο βαθμό. 2.«Διατηρητέος», εκείνος που κρίνεται κατάλληλος για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει, παραμένοντας στο Σώμα με τον κατεχόμενο βαθμό. 3.«Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», εκείνος που δεν αποδίδει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και κρινόμενος πριν την αποστρατεία του, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων ως «επαρκής» για προαγωγή πριν ή κατά την αποστρατεία του αυτή. 4.«Παραμένων στον ίδιο βαθμό», εκείνος που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως «ανεπαρκής», αλλά κρινόμενος κατάλληλος για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει. 5.«Αποστρατευτέος», εκείνος που θεωρείται ακατάλληλος για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει, χαρακτηριζόμενος από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως «μη παραδεκτός» ή όποιος κρίνεται ως «αποστρατευτέος» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού και έχει χαρακτηρισθεί ως «ανεπαρκής». Άρθρο 65 Σύνταξη, κύρωση, ισχύς και εκτέλεση πινάκων κρίσεων (Άρθρο 37 παράγραφοι 6 μέχρι και 10 του Ν. 2935/2001) 1.Τα Συμβούλια Κρίσεων καταρτίζουν πρακτικό για κάθε συνεδρίαση και συντάσσουν πίνακες εις διπλούν για όσους έκριναν, χωριστά κατά είδος κρίσης, κατηγορία και βαθμό, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα συμμετέχοντα μέλη και τον γραμματέα, ως εξής: α) Για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ. που διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, εφόσον έχουν τουλάχιστον ενός έτους υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό: Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων». Όσοι από αυτούς κρίνονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2(α) και (γ)του άρθρου 70, εφόσον δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας, εγγράφονται στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» ή Πίνακα Β΄ «Αποστρατευτέων». β) Για τους κρινόμενους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 και της παραγράφου 2 του άρθρου 66: Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων». γ) Για τους κρινόμενους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68, καθώς και για τους αποστρατευόμενους ύστερα από γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι κρίνονται κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 70, εφόσον εκδόθηκε απόφαση περί απονομής της μισθολογικής τους προαγωγής πριν η σχετική γνωμάτευση καταστεί αμετάκλητη: Πίνακας Α΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Β΄ «Αποστρατευτέων». δ) Για τους λοιπούς κρινόμενους και μη ειδικά οριζόμενους στην παρούσα παράγραφο βαθμοφόρους: Πίνακας Α΄ «Προακτέων» Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Πίνακας Γ΄ «Αποστρατευτέων». 2.Οι καταρτιζόμενοι από τα Συμβούλια Κρίσεων πίνακες είναι οριστικοί και δεν υπόκεινται σε άλλη διατύπωση, υποβαλλόμενοι από τους Προέδρους των Συμβουλίων, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ., στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος κυρώνει τους πίνακες των Ανθυπασπιστών ή στον Αρχηγό Λ.Σ., ο οποίος κυρώνει τους πίνακες των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων. Οι κυρώσεις των πινάκων διενεργούνται με αντίστοιχες αποφάσεις των προαναφερομένων, οι οποίες εκδίδονται εντός προθεσμίας είκοσι ημερών, από την ημέρα που περιήλθαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., χωρίς να απαιτείται η σχετική δημοσίευση αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 (β) και 4 του άρθρου αυτού. Από την ημέρα υπογραφής των σχετικών αποφάσεων κύρωσης των πινάκων κάθε έτους αρχίζει η ισχύς τους, η οποία διαρκεί μέχρι και την κύρωση των πινάκων του επόμενου έτους. Ομοίως ισχύουν και οι τυχόν καταρτιζόμενοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 ή μετά από διενέργεια έκτακτων κρίσεων, συμπληρωματικοί πίνακες. 3.1)Με βάση τους πίνακες προακτέων ενεργούνται προαγωγές εντός είκοσι ημερών από την κένωση οργανικών θέσεων για την πλήρωση αυτών ή ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58. 2)Για την προαγωγή των Ανθυπασπιστών απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο προκαλείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3)Για την προαγωγή των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.. 4.Με την κύρωση των σχετικών πινάκων κρίσεων και σε εκτέλεση των πινάκων αποστρατευτέων, καθώς και στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 66, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας προκειμένου για Ανθυπασπιστές και ο Αρχηγός Λ.Σ. για τους Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, εκδίδει απόφαση περί αυτεπάγγελτης αποστρατείας αυτών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 33 εφαρμόζονται αναλόγως για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες. Άρθρο 66 Συνέπειες δυσμενών κρίσεων (Άρθρο 38 παράγραφοι 1 μέχρι και 4 του Ν. 2935/2001) 1.Τίθενται υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία όσοι από τους παρακάτω βαθμοφόρους Λ.Σ. εγγράφονται σε πίνακα «παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»: 1)Ανθυπασπιστές: Τρεις φορές στον κατεχόμενο βαθμό ή τρεις φορές σ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Λ.Σ., από τις οποίες δύο φορές στον κατεχόμενο βαθμό. 2)Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες: Τρεις φορές στον κατεχόμενο βαθμό ή τέσσερις φορές σ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Λ.Σ.. 2.Όσοι από τους βαθμοφόρους της προηγούμενης παραγράφου δεν διατελούν σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 25, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και γι’ αυτούς, έχουν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν συμπληρωμένη εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, υπολογιζόμενη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά συνταξιοδοτικές διατάξεις, δύνανται μετά από αίτησή τους και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παραμείνουν στην ενέργεια, χωρίς να καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση μέχρι και τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης υπηρεσίας, οπότε και αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Οι βαθμοφόροι αυτοί κρίνονται κατ’ έτος από τα αρμόδια Συμβούλια, εγγραφόμενοι στους πίνακες της παραγράφου 1(β) του άρθρου 65. Στην περίπτωση που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δεν δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 68. 3.Ο βαθμοφόρος ο οποίος κρίνεται ως «παραμένων στον ίδιο βαθμό» δεν προάγεται στον επόμενο βαθμό και στερείται της αρχαιότητάς του, εάν προαχθεί νεότερός του. Αν η κρίση του στηρίχθηκε σε δυσμενή στοιχεία και εκθέσεις αξιολόγησης του προϊσταμένου, υπό τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση αυτή, μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία του Λ.Σ.. Η μετάθεσή του ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν μεσολάβησε μετάθεση του αξιολογούντος και αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβάθμιου ή, στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προσφυγής για επανάκριση κατά το επόμενο άρθρο, του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης, το οποίο και επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου. 4.Στις κρίσεις των Ανθυπασπιστών ως «παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» υπολογίζονται και εκείνες για τις οποίες μέχρι την 19 Ιουλίου του έτους 2001 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176 Α΄), κρίθηκαν εγγραφόμενοι σε πίνακες «ανεπαρκών» ή «παραμενόντων εις τον αυτόν βαθμόν». 5.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται μία τουλάχιστον από τις αναφερόμενες κρίσεις να έχει γίνει μετά την 19 Ιουλίου του έτους 2001. Άρθρο 67 Κοινοποίηση δυσμενών κρίσεων. Αιτήσεις και αποτελέσματα επανάκρισης (Άρθρο 38 παράγραφοι 5 μέχρι και 9 και 11 μέχρι και 15 του Ν. 2935/2001) 1.Οι κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 63 δυσμενείς αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων και τα συντασσόμενα πρακτικά, κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο στους κριθέντες εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κύρωση των πινάκων ή τη δημοσίευσή τους, όταν αυτή απαιτείται. 2.Οι δυσμενώς κριθέντες δικαιούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση των παραπάνω αποφάσεων να ζητήσουν την επανάληψη της κρίσης τους από το αρμόδιο γι’ αυτούς δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης με σχετική αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού του Λ.Σ., επισυνάπτοντας σ’ αυτήν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. 3.Τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις επανάκρισης μετά των, τυχόν, συνυποβαλλόμενων νέων στοιχείων, καθώς και όσα ελήφθησαν υπόψη κατά την πρωτοβάθμια κρίση, αποφαίνονται αιτιολογημένα και οριστικά και αν κρίνουν βάσιμη την αίτηση επανάκρισης του βαθμοφόρου, εγγράφουν αυτόν σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς ευμενέστερους πίνακες, ανάλογα με την περίπτωση, διαφορετικά επικυρώνουν την υπάρχουσα προγενέστερη κρίση, στην οποία ενσωματώνεται και η νέα, με επαρκή αιτιολόγηση. 4.Τα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια επανακρίνουν τους δυσμενώς κριθέντες βαθμοφόρους, κατόπιν αίτησής τους ή απόφασης διοικητικού δικαστηρίου και εκδίδουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις τους εντός της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 63 προθεσμίας. 5.Με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις των Συμβουλίων, οι επανακρινόμενοι εγγράφονται σε πίνακες οι οποίοι κυρώνονται κατά το άρθρο 65. 6.Οι δυσμενείς αποφάσεις των δευτεροβάθμιων Συμβουλίων κοινοποιούνται με εμπιστευτικό έγγραφο στους ενδιαφερομένους εντός τριάντα ημερών από την κύρωση των πινάκων ή τη δημοσίευσή τους, όταν αυτή απαιτείται, και το αποτέλεσμα των κρίσεων αυτών καταχωρίζεται στην οικεία για κάθε βαθμοφόρο μερίδα. 7.Η προθεσμία άσκησης προσφυγής για επανάκριση και η άσκηση προσφυγής από τους δυσμενώς κριθέντες βαθμοφόρους δεν αναστέλλει την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. 8.Η προθεσμία άσκησης της έφεσης και η άσκηση έφεσης κατά των ακυρωτικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. 9.Μετά την έκδοση ακυρωτικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, η κρίση επαναλαμβάνεται από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η ακυρωτική απόφαση αφορά την κακή σύνθεση του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων ή την κρίση αυτού κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 62, οπότε η κρίση επαναλαμβάνεται από την αρχή. 10.Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 36, καθώς και του άρθρου 37 εφαρμόζονται αναλόγως για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ Άρθρο 68 Κρίσεις και αποστρατείες Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ. που συμπληρώνουν τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας (Άρθρο 39 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τριανταπέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις, εγγραφόμενοι στους προβλεπόμενους από τη διάταξη της παραγράφου 1(γ) του άρθρου 65 πίνακες. 2.1)Από τους παραπάνω βαθμοφόρους, οι εγγραφόμενοι: 1) Στον Πίνακα Α΄ των «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», προάγονται στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετίας ή κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα. 2) Στον Πίνακα Β΄ των «αποστρατευτέων» λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατάληψής τους από το όριο ηλικίας. Στην περίπτωση συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας αποστρατεύονται με την πράξη κύρωσης των πινάκων ετήσιων κρίσεων υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, που εφαρμόζονται αναλόγως. 2)Η πράξη κύρωσης των παραπάνω πινάκων, της τυχόν προαγωγής, καθώς και αυτή της αποστρατείας, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1(δ), 3(α) και 4 του άρθρου 45 εφαρμόζονται αναλόγως για τους βαθμοφόρους του παρόντος άρθρου. Άρθρο 69 Υπολογισμός τριακονταπενταετίας και όριο ηλικίας (Άρθρο 40 του Ν. 2935/2001) 1.Για τον υπολογισμό της κατά το προηγούμενο άρθρο τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται: 1)Η προϋπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στο Λ.Σ., στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. 2)Η προϋπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. 2.1)Όριο ηλικίας των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., ορίζεται το πεντηκοστό τέταρτο έτος. 2)Όριο ηλικίας των κατατασσόμενων στο Λ.Σ. μετά την 22α Αυγούστου 1995 Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, που προέρχονται από Λιμενοφύλακες, ορίζεται το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, ενώ για όσους από αυτούς κατετάγησαν στο Λ.Σ. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία το πεντηκοστό έτος. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο νέο όριο ηλικίας, κρινόμενοι ως «διατηρητέοι» μέσα στο έτος συμπλήρωσης του παλαιού ορίου ηλικίας, εντός του οποίου και υποβάλλουν μία φορά σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., η οποία δεν δύναται να ανακληθεί μετά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων. 3)Οι βαθμοφόροι της προηγούμενης παραγράφου λογίζεται ότι έχουν καταληφθεί από το αντίστοιχο όριο ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσής του. 3.Ο υπολογισμός της τριακονταπενταετίας και του ορίου ηλικίας γίνεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που περιέχονται στον ατομικό φάκελο κάθε βαθμοφόρου, καθώς και από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. μητρώα αυτών. Άρθρο 70 Ειδικές διατάξεις (Άρθρο 41 παράγραφοι 1 μέχρι και 4 του Ν. 2935/2001) 1.1)Όσοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους και έχουν υπηρεσία ενός έτους στον κατεχόμενο βαθμό, κρινόμενοι ως: 1) «Διατηρητέοι», παραμένουν στο Λ.Σ. με το βαθμό που φέρουν. 2) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους. 3) «Αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται, με το βαθμό που φέρουν, με την πράξη κύρωσης του σχετικού πίνακα, και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, που εφαρμόζονται αναλόγως. 2)Στις περιπτώσεις (ββ) και (γγ), οι πράξεις κύρωσης των πινάκων, καθώς και οι πράξεις προαγωγής και αποστρατείας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.1)Οι αποστρατευόμενοι, μετά την 19η Ιουλίου του έτους 2001 Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το μισό του προβλεπόμενου από το άρθρο 57 χρόνου παραμονής στο βαθμό και λαμβάνουν αποδοχές ανώτερου βαθμού, με την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, εφόσον κρίνονται ως «προακτέοι» ή «ευδοκίμως τερματίσαντες», προάγονται στον αμέσως επόμενο από τον κατεχόμενο βαθμό και με την ίδια πράξη κύρωσης του σχετικού πίνακα αποστρατεύονται. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2)Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται αν: 1) Αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό, λόγω εγγραφής τους σε πίνακα «αποστρατευτέων», ο οποίος ισχύει. 2) Η αποστρατεία τους προκαλείται λόγω της υποβολής παραίτησής τους ή λόγω υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, καθώς και στις περιπτώσεις επιβολής σ’ αυτούς της ποινής της απόταξης με απόφαση Ανακριτικού Συμβουλίου. 3) Αποστρατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α(ββ), 2(γ) και 3 του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, 1 και 2 του άρθρου 66 και του άρθρου 68, που εφαρμόζονται αναλόγως. 3)Οι Υπαξιωματικοί, προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες, που συμπληρώνουν είκοσι πέντε έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον αποστρατεύονται με αίτησή τους και έχουν κριθεί ως «προακτέοι», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους. 3.Στους βαθμοφόρους που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία, μπορεί να απονεμηθεί, από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο αμέσως επόμενος από τον κατεχόμενο βαθμός, εφόσον αυτός προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους, μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου γι’ αυτούς δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Η προαγωγή αυτή, καθώς και η αποστρατεία γίνεται με την ίδια πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν ο βαθμοφόρος είχε εγγραφεί προ του θανάτου του σε πίνακα «προακτέων», ο οποίος και ισχύει, προάγεται χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του παραπάνω Συμβουλίου. Στην περίπτωση μη απονομής του βαθμού το Συμβούλιο αιτιολογεί επαρκώς την απόφασή του. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 50 εφαρμόζονται αναλόγως για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, στους οποίους και δεν απονέμεται ο ανώτερος εν αποστρατεία βαθμός. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Λ.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 71 Έννοιες(Άρθρο 1 παράγραφοι 2,3,4 και 5 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Κατάσταση Αξιωματικού ή βαθμοφόρου (Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων) είναι η θέση στην οποία τελεί αυτός σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του προς την Υπηρεσία. 2.Βασικές καταστάσεις είναι η ενέργεια και η εφεδρεία: 1)Ενέργεια: είναι η κατάσταση του Αξιωματικού ή βαθμοφόρου, που υπηρετεί στις τάξεις του Λ.Σ.. Ως ενέργεια θεωρείται και η προσωρινή αποχή από την υπηρεσία, στις περιπτώσεις (γ) έως και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 76. 2)Εφεδρεία: είναι η κατάσταση του Αξιωματικού ή βαθμοφόρου, που έχει αποστρατευτεί από τις τάξεις του Λ.Σ. και είναι εγγεγραμμένος στα στελέχη της εφεδρείας. Άρθρο 72 Σύνθεση προσωπικού Λ.Σ. (Άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Το προσωπικό του Λ.Σ. αποτελείται από τους Μόνιμους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, στην ενέργεια (εν ενεργεία) ή στην εφεδρεία (εν εφεδρεία), καθώς και από τους Αξιωματικούς ή Ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και Υπαξιωματικούς ή Λιμενοφύλακες, που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση πολεμικής αποστρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2.Τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. είναι: 1)Μόνιμοι, οι οποίοι υπηρετούν συνεχώς στις τάξεις του Λ.Σ. και καλούνται μόνιμοι εν ενεργεία και μόνιμοι Ειδικής Μονιμότητας. 2)Μόνιμοι, οι οποίοι αν και έχουν αποστρατευτεί και εγγραφεί στην εφεδρεία, έχουν ανακληθεί στην ενέργεια ή έχουν επιστρατευθεί και καλούνται μόνιμοι εξ εφεδρείας. 3)Μόνιμοι έφεδροι του άρθρου 52. 3.Τα εν εφεδρεία στελέχη του Λ.Σ. είναι οι μόνιμοι Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι που αποστρατεύθηκαν ή απολύθηκαν και ενεγράφησαν στα στελέχη της εφεδρείας και καλούνται απόστρατοι ή μόνιμοι εν εφεδρεία. Άρθρο 73 Πειθαρχικές ποινές (Άρθρο 4 παράγραφοι 1 μέχρι και 4 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 4 παράγραφος 5 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 71 παράγραφος 1 του Α.Ν. 1101/1938, άρθρο 4 παράγραφος 6 του Ν.Δ. 1400/1973 και άρθρο 58 παράγραφος 5 του Α.Ν. 1101/1938) 1.Οι πειθαρχικές ποινές διακρίνονται σε συνήθεις και σε καταστατικές. 2.Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές συνιστούν ηθική κύρωση ή περιορισμό της ελευθερίας του παραβάτη. 3.Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι αυτές, που μεταβάλλουν την κατάσταση του στρατιωτικού ή επιφέρουν στέρηση του βαθμού και της ιδιότητάς του αυτής. Καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι η πρόσκαιρη παύση, η προσωρινή απόλυση, η απόταξη και η αποβολή. 4.Η ποινική δίωξη δεν κωλύει την πειθαρχική δίωξη. Η ποινική καταδίκη δεν συνεπάγεται απαραίτητα την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Επίσης η απαλλαγή με βούλευμα ή η αθώωση με δικαστική απόφαση, καθώς και η οριστική παύση της ποινικής δίωξης ή η κήρυξή της ως απαράδεκτης, δεν κωλύει την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Σε περίπτωση αμνηστίας, αποκατάστασης, απονομής χάριτος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άρσης του αξιόποινου ή άρσης ή μεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης. 5.Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από την τέλεσή τους, με εξαίρεση τα παραπτώματα των υποπαραγράφων 1(α), 1(β) και 1(η) του άρθρου 99, τα οποία δεν παραγράφονται. 6.Πειθαρχική δίωξη για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα δεν επιτρέπεται. Άρθρο 74 Κτήση και απώλεια του βαθμού (Άρθρο 5 παράγραφοι 1 μέχρι και 4 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Α.Ν. 1101/1938, άρθρο 5 παράγραφοι 5,6 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 του Ν.Δ. 1400/1973 και άρθρο 7 παράγραφος 4 του Α.Ν. 1101/1938) 1.Ο βαθμός στους Αξιωματικούς Λ.Σ. απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και η κτήση αυτού συνεπιφέρει αυτοδίκαια την κτήση και της Ελληνικής ιθαγένειας, χωρίς άλλη διατύπωση. Ο βαθμός στους προαγόμενους Ανθυπασπιστές απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ στους Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες απονέμεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. 2.Τα στελέχη του Λ.Σ. δεν στερούνται του βαθμού τους, παρά μόνο λόγω των εξής αιτιών: 1)Αν καταδικάσθηκαν σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα που έχει σχέση με την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή την ακεραιότητα της Χώρας. 2)Αν στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, καθολικά ή μερικά, εξαιτίας ποινικής καταδίκης. 3)Αν καταδικάσθηκαν για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης για κάποιο από τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, εκβίασης, ληστείας, καταπίεσης, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. 4)Λόγω έκπτωσης, που επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση. 5)Λόγω επιβολής ποινής απόταξης ή αποβολής. 3.Η στέρηση του βαθμού συντελείται για τους Αξιωματικούς με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, για δε τους λοιπούς βαθμοφόρους με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή του αρμόδιου κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 106 οργάνου, όταν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου ή τελεσίδικη η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου, για τις αιτίες της παραγράφου 2 του παρόντος ή στην περίπτωση της αποβολής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 ή και χωρίς γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 99. 4.Επί επιβολής των ποινών της απόταξης ή της αποβολής, η στέρηση του βαθμού μνημονεύεται στη σχετική πράξη. 5.Αν, πριν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου για τις αιτίες των παραγράφων 2(α) έως και 2(γ) του παρόντος άρθρου, είχε ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για την ίδια πράξη και είχε επιβληθεί ποινή ελαφρότερη της απόταξης ή της αποβολής ή δεν επιβλήθηκε ποινή, η σχετική διοικητική πράξη δεν έχει ισχύ και επέρχεται η στέρηση του βαθμού, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 6.Όποιος στερείται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του βαθμού του αποπέμπεται του Σώματος με τις παρακάτω συνέπειες: 1)Δεν επανακτά το βαθμό, ούτε σε περίπτωση απονομής χάριτος, έστω και αν αυτή απονεμήθηκε με άρση των συνεπειών και των στερήσεων. 2)Δεν μπορεί να φέρει οποιοδήποτε παράσημο ή μετάλλιο. 3)Παύει να θεωρείται στρατιωτικός και δεν μπορεί να καταστεί μέλος οποιουδήποτε συνδέσμου ή ένωσης στρατιωτικών. 4)Δεν εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας, αν είναι δε εγγεγραμμένος, διαγράφεται και ακολουθεί την προ της κατάταξής του στρατολογική κατάσταση. Άρθρο 75 Υποχρεώσεις Δικαστικών Αρχών (Άρθρο 7 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 71 παράγραφος 2 του Α.Ν. 1101/1938 και άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3 και 4 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Οι Εισαγγελείς των Στρατιωτικών και των Τακτικών Ποινικών Δικαστηρίων, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. την ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά στελέχους του Λ.Σ.. 2.Επίσης υποχρεούνται να διαβιβάζουν αντίγραφο κάθε δικαστικής αποφάσεως είτε καταδικαστικής είτε αθωωτικής, καθώς και κάθε αθωωτικού βουλεύματος, που αφορούν Αξιωματικούς και λοιπούς βαθμοφόρους, μόνιμους ή έφεδρους εν ενεργεία ή σε πολεμική διαθεσιμότητα ή αποστρατεία, εντός δεκαπέντε ημερών από την έκδοσή τους. 3.Όταν καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση ή το βούλευμα, υποχρεούνται να διαβιβάσουν, σε πρωτότυπο, όλη τη δικογραφία εντός της ίδιας προθεσμίας, εκτός αν υπάρχουν συγκατηγορούμενοι, για τους οποίους η απόφαση ή το βούλευμα δεν έχει καταστεί αμετάκλητο, οπότε υποβάλλουν τη δικογραφία σε αντίγραφο. 4.Η δικογραφία επιστρέφεται μετά το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας. Άρθρο 76 Καταστάσεις(Άρθρο 8 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 9 του Α.Ν. 1101/1938 και άρθρο 8 παράγραφοι 2 μέχρι και 5 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Οι καταστάσεις των εν ενεργεία μόνιμων Αξιωματικών και λοιπών βαθμοφόρων Λ.Σ. είναι οι ακόλουθες: 1)Η ενεργός υπηρεσία. 2)Η υπηρεσία γραφείου. 3)Η διαθεσιμότητα. 4)Η μακρά αναρρωτική άδεια. 5)Η αργία με πρόσκαιρη παύση. 6)Η αργία με προσωρινή απόλυση. 2.Ειδικά για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς Ιερείς είναι η ενεργός υπηρεσία, η διαθεσιμότητα και η μακρά αναρρωτική άδεια. 3.Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας, καθώς και οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 72, τελούν μόνο σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας. 4.Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι, που διατελούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις, υπόκεινται σε όλες τις περί τάξης και πειθαρχίας ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 77 Μεταβολές καταστάσεων (Άρθρο 9 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 10 παράγραφος 1 του Α.Ν. 1101/1938, άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 9 παράγραφος 4 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 10 παράγραφος 2 του Α.Ν. 1101/1938 και άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 7 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η θέση των Αξιωματικών Λ.Σ. στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, για δε τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 2.Η θέση όλων των προαναφερομένων στις καταστάσεις μακράς αναρρωτικής άδειας και διαθεσιμότητας, ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. 3.Η θέση των Αξιωματικών, καθώς και των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων, στην κατάσταση αργίας με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Αν η ποινή της πρόσκαιρης παύσης επιβάλλεται από τον Αρχηγό Λ.Σ., η θέση των προαναφερομένων στην αντίστοιχη κατάσταση αργίας ενεργείται με απόφαση αυτού. 4.Το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις, κοινοποιούνται στους ίδιους με εμπιστευτικό έγγραφο με απόδειξη και στις Υπηρεσίες τους, καταχωρίζονται δε στα μητρώα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. και τηρούνται στον ατομικό φάκελο καθενός. 5.Η απόδειξη παραλαβής από τον ίδιο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., δηλώνεται δε σε αυτήν ο τόπος που επέλεξε για διαμονή, σε όσες περιπτώσεις υπάρχει αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 6.Όσοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή σε αργία με προσωρινή απόλυση, επανέρχονται αυτοδίκαια μετά τη λήξη τους στην προηγούμενη κατάσταση χωρίς άλλη διατύπωση. Εφόσον επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, υποχρεούνται να παρουσιασθούν αμέσως στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 78 Κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας (Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 11 παράγραφος 1 του Α.Ν. 1101/1938 και άρθρο 10 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Ενεργός υπηρεσία είναι η κατάσταση όσων είναι στην ενέργεια, ανήκουν στη δύναμη του Λ.Σ., εκτελούν υπηρεσία και είναι σωματικά ικανοί να χρησιμοποιηθούν σε πόλεμο και σε ειρήνη, σε οποιαδήποτε θέση προβλέπεται από το βαθμό τους. 2.Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, ως εκτέλεση υπηρεσίας λογίζεται και η φοίτηση σε Σχολές ή Κέντρα μετεκπαίδευσης - επιμόρφωσης, καθώς και η προσωρινή απουσία σε νόμιμη άδεια. 3.Το ιπτάμενο προσωπικό του Λ.Σ. (χειριστές και μέλη πληρώματος αεροπλάνων ή ελικοπτέρων) τίθεται σε πτητική ενέργεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133. Άρθρο 79 Υπηρεσία γραφείου (Άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του Ν.Δ. 1400/1973 και άρθρο 6 του Ν. 2109/1992) 1.Υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση του εν ενεργεία μόνιμου Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού Λ.Σ. και Λιμενοφύλακα, που εξαιτίας τραύματος ή νοσήματος, είναι ανίκανος για κάθε άλλη υπηρεσία, εκτός από εκείνη του γραφείου. 2.Όταν, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 86 και 87, η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) γνωματεύσει ότι ο πάσχων από τραύμα ή νόσημα, δεν είναι μεν ικανός για την ενεργό υπηρεσία, είναι όμως ικανός για υπηρεσία γραφείου, τίθεται στην κατάσταση αυτή με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 77 σχετική γι’ αυτούς διοικητική πράξη. 3.Όσοι τίθενται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου για κανένα λόγο δεν μπορούν να επανέλθουν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας. 4.Οι ανωτέρω που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεών τους. 5.Για τις κρίσεις και προαγωγές όσων τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. Άρθρο 80 Κατάσταση διαθεσιμότητας (Άρθρο 17 παράγραφοι 1 μέχρι και 6 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Διαθεσιμότητα είναι η κατάσταση του εν ενεργεία μόνιμου Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού Λ.Σ. και Λιμενοφύλακα, που τέθηκε προσωρινά εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 81 έως 83. 2.Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση διαθεσιμότητας δύνανται να φέρουν τη στολή τους και λαμβάνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό του συνόλου των αποδοχών τους, οι δε προσωρινά κρατούμενοι και φυλακισμένοι το ογδόντα τοις εκατό. 3.Οι σε διαθεσιμότητα διατελούντες, με εξαίρεση τους προσωρινά κρατούμενους και τους φυλακισμένους, υποχρεούνται να διαμένουν, όπου ορίσει ο Αρχηγός Λ.Σ., είτε με αίτησή τους, είτε αυτεπάγγελτα. Αυτοί τελούν υπό την εποπτεία του άμεσα Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Λιμενικής Αρχής, καθώς και του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς του τόπου ή της περιφέρειας, όπου διαμένουν. Αν ο Αρχηγός Λ.Σ. ορίσει τόπο διαμονής διαφορετικό του αιτουμένου, τότε αυτοί δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα για τη μετάβασή τους στον ορισθέντα τόπο και επιστροφή, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. 4.Ο χρόνος κατά τον οποίο το προσωπικό του Λ.Σ. διετέλεσε στην κατάσταση της διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη σύνταξη, ενώ για τις κρίσεις και τις προαγωγές εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. Άρθρο 81 Διαθεσιμότητα με αίτηση (Άρθρο 18 παράγραφοι 1 μέχρι και 4 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Το προσωπικό Λ.Σ. δύναται να τεθεί σε διαθεσιμότητα με αίτησή του, εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, και οι λόγοι που επικαλείται κρίνονται ως βάσιμοι από τον Αρχηγό Λ.Σ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση. 2.Η διάρκεια της διαθεσιμότητας αυτής δεν δύναται να είναι μικρότερη των δύο μηνών, ούτε και να υπερβαίνει τους έξι μήνες εντός της ίδιας πενταετίας. 3.Ο Αρχηγός Λ.Σ. δύναται να ανακαλεί στην ενεργό υπηρεσία το προσωπικό Λ.Σ., που τελεί σε διαθεσιμότητα με αίτησή τους, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν. 4.Αν κηρυχθεί γενική επιστράτευση, όσοι από το προσωπικό Λ.Σ. τελούν σε διαθεσιμότητα με αίτησή τους, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι έχουν ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία και οφείλουν να παρουσιασθούν αμέσως στις οικείες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οδηγίες για την επιστράτευση, ή, αν δεν υπάρχουν αυτές, στην Υπηρεσία στην οποία ανήκαν όταν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Άρθρο 82 Επανερχόμενοι από αιχμαλωσία (Άρθρο 20 παράγραφοι 1, 2 του Ν.Δ. 1400/1973) Οι επανερχόμενοι από αιχμαλωσία τίθενται σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα από την ημέρα παρουσίασής τους σε Ελληνική Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, μέχρι να καθορισθεί η ευθύνη τους με δικαστική απόφαση ή γνωμοδότηση Ανακριτικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου, σε κάθε περίπτωση, παραπέμπονται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Αν δεν κριθούν υπεύθυνοι από το Ανακριτικό Συμβούλιο, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, ο δε χρόνος αιχμαλωσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Άρθρο 83 Προσωρινά κρατούμενοι και φυλακισμένοι (Άρθρο 21 του Ν.Δ. 1400/1973) Οι τελούντες σε προσωρινή κράτηση, εξαιτίας δικαστικού εντάλματος, καθώς και οι φυλακισμένοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες τίθενται σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, από την ημέρα της προσωρινής κράτησης ή της φυλάκισης, μέχρι την αποφυλάκισή τους, εκτός αν εξέλθουν από το Λ.Σ. νωρίτερα. Άρθρο 84 Κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας (Άρθρο 22 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρο 33 του Α.Ν. 1101/1938 και άρθρο 22 παράγραφοι 2 μέχρι και 15 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται σε συνήθεις και σε μακρές. 2.Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες είναι διάρκειας μέχρι δύο μηνών και χορηγούνται στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής. 3.Μακρά αναρρωτική άδεια είναι η κατάσταση του εν ενεργεία προσωπικού Λ.Σ., που τέθηκε προσωρινά εκτός υπηρεσίας λόγω νόσου ή τραύματος. Αυτή χορηγείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Οι μακρές αναρρωτικές άδειες για το εσωτερικό και το εξωτερικό προς νοσηλεία, θεραπεία ή ανάρρωση χαρακτηρίζονται για όλες τις παθήσεις, ως ακολούθως: 1)Πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια διάρκειας από δύο μέχρι δώδεκα μήνες. 2)Δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια, αθροιζόμενη με την πρώτη, δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ μήνες. Αυτή μπορεί να χορηγηθεί μια φορά ή τμηματικά. 3)Τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια, αθροιζόμενη με τις δύο προηγούμενες, δεν μπορεί να υπερβεί τους είκοσι τέσσερις μήνες. Η τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια χορηγείται, σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, για πολύ βαριάς μορφής νόσους, για τις οποίες η Α.Ν.Υ.Ε. κρίνει ότι υπάρχει πιθανότητα ίασης. 4.Οι μακρές αναρρωτικές άδειες χορηγούνται πάντοτε με γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε.. 5.Στην κατάσταση της μακράς αναρρωτικής άδειας μπορεί να τεθεί το προσωπικό Λ.Σ. που τελεί σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις του άρθρου 76. Ειδικά για όσους τελούν σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή με προσωρινή απόλυση, διακόπτεται η ποινή από τη χορήγηση της μακράς αναρρωτικής άδειας και συνεχίζεται μετά τη λήξη αυτής. 6.Όσοι λάβουν μακρά αναρρωτική άδεια διανύουν αυτή σε όποιο τόπο είχαν ζητήσει, ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε., δικαιούμενοι οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, για τη μετάβαση και επιστροφή τους, εφόσον ο τόπος αυτός είναι εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 7.Όσοι τελούν σε μακρά αναρρωτική άδεια μπορούν να φέρουν τη στολή τους, ενώ από άποψη τάξης και πειθαρχίας τελούν υπό την εποπτεία του άμεσα Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή της Λιμενικής Αρχής, καθώς και του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς του τόπου ή της περιφέρειας, όπου διαμένουν. 8.Σε όσες περιπτώσεις οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι, καθώς και οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 72 τίθενται σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας, απολύονται. 9.Σε καιρό πολέμου ή σε επιστράτευση (γενική ή μερική) παρέχεται το δικαίωμα στον Αρχηγό Λ.Σ. να παραπέμψει με διαταγή του, ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε., εκείνους που τελούν σε μακρά αναρρωτική άδεια για εξέταση της υγείας τους. Όταν κοινοποιηθεί η διαταγή, αυτοί οφείλουν να παρουσιασθούν εντός τριών ημερών στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή, εφόσον δεν υφίσταται αυτή, στο πλησιέστερο Φρουραρχείο, ενώ αναστέλλεται αυτοδίκαια η χορηγηθείσα σε αυτούς μακρά αναρρωτική άδεια. Εντός πέντε ημερών από την παρουσίασή τους, οφείλουν να εμφανισθούν ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, η οποία γνωματεύει το ταχύτερο δυνατό αν αυτοί κρίνονται ικανοί να αναλάβουν υπηρεσία. Η αναστολή των αναρρωτικών αδειών διαρκεί μέχρι να γνωματεύσει η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, οπότε, για όσους κρίθηκαν ικανοί, παύει οριστικά η ισχύς της άδειας και διατίθενται σε υπηρεσία. Όσοι κριθούν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, επανέρχονται σε όποια κατάσταση διατελούσαν, προ της αναστολής της αναρρωτικής άδειας και μέχρι τη λήξη της. Άρθρο 85 Παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Άρθρο 23 παράγραφοι 1 μέχρι και 10 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Το προσωπικό του Λ.Σ. παραπέμπεται στην Α.Ν.Υ.Ε., με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ., στις παρακάτω περιπτώσεις: 1)Αν πάσχει από τραύμα ή νόσημα εξαιτίας του οποίου, λόγω νοσηλείας, θεραπείας ή συνήθους αναρρωτικής άδειας, δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του επί έξι μήνες συνολικά εντός διετίας, συνεχώς ή διακεκομμένα, και εφόσον εξακολουθεί να κωλύεται. 2)Αν πάσχει από τραύμα ή νόσημα, το οποίο χαρακτηρίζεται, κατά τη διάγνωσή του, ως δυσίατο από Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο παραπέμφθηκε από την Υγειονομική Υπηρεσία για θεραπεία, ανεξάρτητα από το χρόνο αποχής από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η παραπομπή ενεργείται αμέσως μετά το πέρας της θεραπευτικής αγωγής. 3)Αν ο Αρχηγός Λ.Σ. κρίνει ότι πρέπει να παραπέμψει στην Α.Ν.Υ.Ε. προσωπικό Λ.Σ. για το οποίο υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τον κλονισμό της σωματικής ή ψυχικής υγείας του και σε βαθμό που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και το κύρος του Λ.Σ.. 2.Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο Αξιωματικός ή βαθμοφόρος του Λ.Σ. ή ο Διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, για τους νοσηλευόμενους, υποχρεούται να υποβάλλει, ιεραρχικά, στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. αναφορά στην οποία να εκθέτει την ημερομηνία από την οποία διαπιστώθηκε ότι πάσχει αυτός, τις τυχόν χρονικές περιόδους κατά τις οποίες λόγω νοσηλείας, θεραπείας ή συνήθους αναρρωτικής άδειας απείχε της υπηρεσίας του, καθώς επίσης και εάν εξακολουθεί να νοσηλεύεται ή να κωλύεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Με την παραπάνω αναφορά συνυποβάλλεται, τυχόν, ιατρική γνωμάτευση, που συντάσσεται από το Διευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου και πάντοτε μετά από νοσηλεία σε αυτό με όλα τα συναφή δικαιολογητικά, στα οποία αναφέρεται η φύση του νοσήματος, το ιατό ή δυσίατο αυτού και η πιθανή διάρκεια του νοσήματος. 3.Η διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ., για την παραπομπή Αξιωματικού ή βαθμοφόρου στην Α.Ν.Υ.Ε., συνοδεύεται απαραίτητα από όλη τη σχηματισθείσα αλληλογραφία για τον πάσχοντα. 4.Η Α.Ν.Υ.Ε. προβαίνει στην εξέταση αυτού και γνωματεύει, αιτιολογημένα για την κατάσταση της υγείας του. Αν η Επιτροπή γνωματεύσει, ότι ο παραπεμπόμενος είναι υγιής και ικανός, αυτός επανέρχεται στην υπηρεσία του. Αν γνωματεύσει, ότι πάσχει από νόσημα ή τραύμα, που μπορεί να θεραπευθεί εντός δύο μηνών, χορηγεί σε αυτόν συνήθη αναρρωτική άδεια. Αν, τέλος, η Επιτροπή γνωματεύσει, ότι ο Αξιωματικός ή βαθμοφόρος πάσχει από νόσημα ή τραύμα, του οποίου η θεραπεία δεν προβλέπεται να συντελεσθεί πριν την παρέλευση διμήνου, υποβάλλει τη γνωμάτευση, με πρόταση για τη διάρκεια της χορηγούμενης πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας, στον Αρχηγό Λ.Σ., ο οποίος και χορηγεί την προτεινόμενη άδεια. 5.Εφόσον ο Αξιωματικός ή βαθμοφόρος παραπέμφθηκε για κρίση της κατάστασης της υγείας του και της ικανότητας παραμονής του στα μόνιμα εν ενεργεία ή εφεδρικά στελέχη του Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 25 και 6 του άρθρου 33, η Υγειονομική Επιτροπή οφείλει το συντομότερο δυνατό να αποφανθεί σχετικά. Αν χορηγείται αναρρωτική άδεια, ο χρόνος της οποίας υπερβαίνει τα χρονικά όρια της συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας ή της κατάληψης του ορίου ηλικίας, εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής περί αυτεπάγγελτης αποστρατείας πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6.Τα νοσήματα και τα τραύματα, με βάση τα οποία κρίνεται η ανικανότητα των στελεχών Λ.Σ., είναι αυτά που ορίζονται και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα νοσήματα και τα τραύματα αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν τις Υγειονομικές Επιτροπές στη μόρφωση γνώμης για την κατάσταση της υγείας του παραπεμπόμενου. Οι παραπάνω Επιτροπές μπορούν να κρίνουν για την ικανότητα ή μη των Αξιωματικών και λοιπών βαθμοφόρων Λ.Σ. με βάση το νόσημα ή τραύμα, τις εκάστοτε ισχύουσες ιατρικές αντιλήψεις, καθώς και τα υπηρεσιακά καθήκοντα αυτών, αναλόγως του βαθμού τους. Άρθρο 86 Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας (Άρθρο 24 παράγραφοι 1 μέχρι και 8 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Όσοι από το προσωπικό του Λ.Σ. τελούν σε πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια υποχρεούνται, εντός πενθημέρου από τη λήξη της άδειας αυτής, να παρουσιασθούν στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία κατόπιν εξέτασής τους, αποφαίνεται, με αιτιολογημένη γνωμάτευση, για την υγιεινή τους κατάσταση. 2.Αν η Επιτροπή αποφανθεί, ότι το νόσημα ή το τραύμα, έχει θεραπευθεί και αυτοί έχουν καταστεί ικανοί, επανέρχονται στις υπηρεσίες τους. 3.Όσοι κρίθηκαν ικανοί μετά τη λήξη της πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας, δεν μπορούν να λάβουν για το ίδιο νόσημα ή τραύμα, άλλη πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια, πριν την παρέλευση διετίας από την ημερομηνία της γνωμάτευσης της Α.Ν.Υ.Ε.. Αν παραστεί ανάγκη να χορηγηθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και άλλη μακρά αναρρωτική άδεια για το ίδιο νόσημα ή τραύμα, αυτή λογίζεται ως δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια. 4.Αν η Επιτροπή αποφανθεί, ότι το νόσημα ή το τραύμα δεν θεραπεύθηκε και παρίσταται ανάγκη χορήγησης δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας, διάρκειας ανάλογης για την αποθεραπεία τους, η γνωμάτευση υποβάλλεται στον Αρχηγό Λ.Σ., ο οποίος χορηγεί την προτεινόμενη από την Επιτροπή δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια. 5.Αν η Επιτροπή αποφανθεί, ότι το τραύμα ή νόσημα θεραπεύθηκε μεν, αλλά η φύση του τους καθιστά σωματικά ανίκανους για τη στρατιωτική υπηρεσία, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. 6.Αν η Επιτροπή αποφανθεί, ότι το τραύμα ή νόσημα θεραπεύθηκε, η δε φύση του, ενώ τους καθιστά ανίκανους για την ενεργό υπηρεσία, δεν τους εμποδίζει για την εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 79. 7.Αν η Επιτροπή αποφανθεί, ότι το νόσημα είναι ανίατο, ο πάσχων τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Άρθρο 87 Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας (Άρθρο 25 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Όσοι τελούν σε δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια υποχρεούνται, εντός πενθημέρου από τη λήξη της άδειάς τους, να παρουσιασθούν στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία αποφαίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση για την υγεία τους. 2.Ανάλογα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του προηγούμενου άρθρου. 3.Για βαριές περιπτώσεις νόσων η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει ότι το νόσημα είναι δεκτικό θεραπείας, να προτείνει τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια. 4.Μετά τη λήξη της τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 88 Μέγιστος χρόνος αποχής από την υπηρεσία (Άρθρο 26 του Ν.Δ. 1400/1973) Όσοι δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους εξαιτίας νοσηλείας, θεραπείας, μακράς ή συνήθους αναρρωτικής άδειας επί τριάντα συνολικά μήνες, εντός μιας τετραετίας, συνεχώς ή διακεκομμένα, για το ίδιο ή περισσότερα νοσήματα ή τραύματα, δεν μπορεί να λάβουν άλλη αναρρωτική άδεια. Σε περίπτωση νέας αποχής από την εκπλήρωση των καθηκόντων τους παραπέμπονται στην Α.Ν.Υ.Ε., η οποία αποφαίνεται οριστικά για την υγεία τους. Άρθρο 89 Εκτέλεση γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών (Άρθρο 27 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Οι, κατά τις διατάξεις των άρθρων 85, 86 και 87, γνωματεύσεις των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών για τη χορήγηση μακρών αναρρωτικών αδειών, είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό Λ.Σ., ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική απόφαση, εντός μηνός, από την υποβολή της γνωμάτευσης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2.Η μεταβολή της κατάστασης του Αξιωματικού από την αιτία αυτή επέρχεται από την επομένη της χρονολογίας της γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατά την ημέρα της εξέτασης. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται με απόδειξη αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο και το ταχύτερο δυνατό στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.. 3.Με την απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. βεβαιώνεται η μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση του Αξιωματικού ή βαθμοφόρου, καθώς και ο χρόνος από τον οποίο επήλθε αυτή. Άρθρο 90 Συνέπειες για όσους δεν παρουσιάζονται στην Α.Ν.Υ.Ε. (Άρθρο 29 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Όσοι με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. παραπέμπονται στην Α.Ν.Υ.Ε. ή προσφεύγουν στην Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή, παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ενώπιόν της, εντός εικοσαημέρου από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής διαταγής. 2.Το προσωπικό του Λ.Σ., που τελεί σε μακρά αναρρωτική άδεια ή επιστρέφει στην ημεδαπή μετά από νοσηλεία-εξετάσεις σε νοσοκομείο της αλλοδαπής, παρουσιάζεται στην Α.Ν.Υ.Ε. εντός πενθημέρου από τη λήξη της άδειας ή την επάνοδο στη χώρα. 3.Όσοι δεν παρουσιάζονται εμπρόθεσμα θεωρείται ότι απουσιάζουν αυθαίρετα από τις τάξεις τους, εκτός δε των ποινικών ή άλλων διοικητικών κυρώσεων, τις οποίες υπέχουν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95. 4.Αν όμως αποδεδειγμένα καθίσταται ανέφικτη η παρουσίασή τους, λόγω πάθησης ή διαμονής τους στο εξωτερικό ή για λόγους ανώτερης βίας, η Υγειονομική Επιτροπή επισκέπτεται τον πάσχοντα στην οικία του, σε περίπτωση δε αδυναμίας επίσκεψης εκδίδει γνωμάτευση με βάση τα προσκομισθέντα σε αυτή στοιχεία και μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωσή τους αν κρίνει αυτά ανεπαρκή. 5.Η αδυναμία παρουσίασης ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής λόγω πάθησης βεβαιώνεται από τον εκτελούντα την υγειονομική υπηρεσία του Φρουραρχείου Υγειονομικό Αξιωματικό ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτός ή κωλύεται, από δημόσια υγειονομική Αρχή του τόπου διαμονής του πάσχοντος. 6.Οι λόγοι ανώτερης βίας ή διαμονής στο εξωτερικό βεβαιώνονται από την πλησιέστερη Λιμενική Προξενική Αρχή ή Προξενική Αρχή. Άρθρο 91 Προσφυγές κατά των γνωματεύσεων (Άρθρο 30 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τις προσφυγές κατά των γνωματεύσεων των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2.Δικαίωμα προσφυγής στην Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή για την αναθεώρηση της γνωμάτευσης έχει όποιος κριθεί από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία ή για την εγγραφή του στα στελέχη εφεδρείας του Λ.Σ., εντός δέκα ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Δικαίωμα επίσης προσφυγής, έχει αυτεπάγγελτα, και ο Αρχηγός Λ.Σ., εντός της ίδιας προθεσμίας, από τότε που περιήλθε σ’ αυτόν η απόφαση. 3.Ο χρόνος άσκησης προσφυγής, καθώς και η άσκηση του δικαιώματος αυτού, κωλύουν την εκτέλεση της γνωμάτευσης για την οποία ασκήθηκε προσφυγή. 4.Αν δεν ασκήθηκε προσφυγή ή ασκήθηκε εκπρόθεσμα, η γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής καθίσταται αμετάκλητη. 5.Η προσφυγή που ασκήθηκε εμπρόθεσμα εξετάζεται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή εντός δεκαπέντε ημερών από τότε που περιήλθε σε αυτήν. 6.Η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει, σύμφωνα με τα άρθρα 85 έως και 87, η δε γνωμάτευσή της είναι αμετάκλητη. 7.Μέχρι την έκδοση της γνωμάτευσης αυτής οι Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι Λ.Σ., που τους αφορά, θεωρείται ότι τελούν στην κατάσταση που τελούσαν κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης γνωμάτευσης. Άρθρο 92 Αργία με πρόσκαιρη παύση (Άρθρο 31 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η ποινή της πρόσκαιρης παύσης επιβάλλεται στους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες για τους παρακάτω λόγους: 1)Για παράβαση υπηρεσιακής εχεμύθειας, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1(α) του επόμενου άρθρου. 2)Για κατ’ επανάληψη επιδεικνυόμενη ραθυμία, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή για κατ΄ επανάληψη ατελή, μη έγκαιρη ή και αδιάφορη εκτέλεση της υπηρεσίας τους, παραπτώματα για τα οποία, αν και τιμωρήθηκαν με συνήθεις πειθαρχικές ποινές, δεν συμμορφώθηκαν. 3)Για παράβαση των κανόνων πτήσης ή ασφάλειας ναυσιπλο΄ας. 4)Για ανάρμοστη συμπεριφορά, που στρέφεται κατά της Υπηρεσίας, των πολιτών ή υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών. 5)Για συγκάλυψη σοβαρών παραπτωμάτων υφισταμένων ή ανακριβή περιγραφή αυτών. 6)Για απώλεια υπηρεσιακών εγγράφων ή μη έγκαιρη διεκπεραίωσή τους, εφόσον οδήγησε στην πρόκληση δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας, την οποία και εξέθεσε μειώνοντας το κύρος της, ή στην παραγραφή ποινικών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων. 7)Για παρότρυνση σε απείθεια κατά των νόμων, των κανονισμών ή των διαταγών της Υπηρεσίας ή σε υποβολή ομαδικών παραπόνων ή παραιτήσεων για την αποτροπή υπηρεσιακής ενέργειας. 8)Για παράλειψη αναφοράς πληροφορίας, που αφορά τη διάπραξη εγκλήματος ή το δράστη. 9)Για κατ΄ επανάληψη αποσιώπηση παραπόνων κατώτερων και για ανάρμοστη συμπεριφορά προς αυτούς. 10)Για κάθε πράξη γενικά που αποτελεί παράπτωμα για το οποίο κρίνονται ανεπαρκείς και μη αποτελεσματικές οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές. 2.Κατ’ εξαίρεση, μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί της παραγράφου 1δ του άρθρου 14, που υποπίπτουν στα παραπάνω παραπτώματα, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3(γ) του άρθρου 95. Στους Αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης παύσης για την αιτία της υποπαραγράφου 1(δ). 3.Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί και οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 72 απολύονται από τις τάξεις του Λ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για τα παραπτώματα της παραγράφου 1, όταν αυτά διαπιστώνονται με πόρισμα προανακρίσεως ή διοικητικής εξέτασης ή ομολογούνται ή αναφέρονται από την αρμόδια στρατιωτική Αρχή. 4.Η ποινή της πρόσκαιρης παύσης, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή του αρμόδιου κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 106 οργάνου, πρέπει να στηρίζεται σε σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου Λ.Σ., το οποίο συγκαλείται μετά από διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, έκδοση δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος ή υποβολή αιτιολογουμένης αναφοράς της προϊσταμένης αυτών Υπηρεσίας. 5.Η διάρκεια της πρόσκαιρης παύσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών, ούτε μεγαλύτερη των έξι μηνών. 6.Ο τιμωρούμενος με πρόσκαιρη παύση δεν εκτελεί υπηρεσία από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, ανήκει στη δύναμη της Υπηρεσίας του, στην οποία επανέρχεται μετά τη λήξη της ποινής και δεν απομακρύνεται από την έδρα της, χωρίς άδεια εκείνου που επέβαλε την ποινή. 7.Ο χρόνος της πρόσκαιρης παύσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη σύνταξη. 8.Όσοι εκτίουν ποινή πρόσκαιρης παύσης λαμβάνουν το ογδόντα τοις εκατό των αποδοχών τους. Άρθρο 93 Αργία με προσωρινή απόλυση (Άρθρο 32 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η ποινή της προσωρινής απόλυσης επιβάλλεται στους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, για τους παρακάτω λόγους: 1)Για παράβαση υπηρεσιακής εχεμύθειας, που μπορεί να επιφέρει βλάβη των συμφερόντων της Υπηρεσίας ή τρίτων ή να δυσχεράνει το έργο της Υπηρεσίας, ή σχετίζεται με άλλα σοβαρά εθνικά ή υπηρεσιακά θέματα. 2)Για ασυμβίβαστη ή αναξιοπρεπή προς την ιδιότητα του στρατιωτικού διαγωγή, καθώς και για κάθε πράξη που αντιβαίνει προς τις απορρέουσες από την ιδιότητα αυτή υποχρεώσεις τους. 3)Για μέθη, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς και για κατ΄ επανάληψη αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 4)Για καταδίκη λόγω πράξης που ανάγεται στη δημόσια υπηρεσία και τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς και για από πρόθεση διάπραξη εγκλημάτων, κατά των οποίων απειλείται με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών, εφόσον η πράξη αυτή δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 99. 5)Για σοβαρή παράβαση των κανόνων της ασφάλειας ναυσιπλο΄ας ή κακό χειρισμό του πλοίου από υπαιτιότητα του κυβερνήτη ή των κανόνων πτήσης από υπαιτιότητα των χειριστών εναέριων μέσων, καθώς και για κατ΄ επανάληψη από τους παραπάνω, μη σοβαρή παράβαση των κανόνων αυτών, εξαιτίας των οποίων εκτέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή του δημόσιου υλικού. 6)Για κάθε είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια παράβαση ή πλημμελή εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, που υπερβαίνει τους όρους των μικρότερων πειθαρχικών ποινών. 7)Για κάθε γενικά πράξη, που αποτελεί παράπτωμα για το οποίο κρίνεται ανεπαρκής και μη αποτελεσματική η ποινή της πρόσκαιρης παύσης. 2.Κατ’ εξαίρεση, μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί της παραγράφου 1δ του άρθρου 14, που υποπίπτουν στα ανωτέρω παραπτώματα, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Στους Αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής απόλυσης, όταν υποπίπτουν στα παραπτώματα της υποπαραγράφου 1β. 3.Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί και οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 72, απολύονται από τις τάξεις του Λ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για τα παραπτώματα της παραγράφου 1 όταν αυτά διαπιστώνονται με πόρισμα προανακρίσεως ή διοικητικής εξέτασης, ή ομολογούνται ή αναφέρονται από την αρμόδια στρατιωτική Αρχή. 4.Η ποινή της προσωρινής απόλυσης, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή του αρμόδιου κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 106 οργάνου, πρέπει να στηρίζεται σε σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου Λ.Σ., το οποίο συγκαλείται μετά από διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, έκδοση δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος ή υποβολή εμπεριστατωμένης και επαρκώς αιτιολογημένης αναφοράς της προϊσταμένης αυτών Υπηρεσίας. 5.Η διάρκεια της προσωρινής απόλυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων μηνών, ούτε μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών. 6.Όποιος τιμωρείται με προσωρινή απόλυση δεν εκτελεί υπηρεσία, διαγράφεται από τη δύναμη της Υπηρεσίας του από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, και εγγράφεται στη δύναμη της Διεύθυνσης Προσωπικού του Λ.Σ., στην οποία παρουσιάζεται μετά τη λήξη της ποινής του. Μπορεί να εκτίσει την ποινή του σε τόπο της εκλογής του, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, χωρίς να δικαιούται οδοιπορικά έξοδα. 7.Ο χρόνος της προσωρινής απόλυσης δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη σύνταξη, σε ό,τι δε αφορά τις κρίσεις και τις προαγωγές εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. 8.Όσοι εκτίουν ποινή προσωρινής απόλυσης λαμβάνουν το εβδομήντα τοις εκατό των αποδοχών τους και δεν μπορούν να φέρουν στρατιωτική στολή, παρά μόνον με άδεια του Αρχηγού Λ.Σ.. 9.Όσοι τιμωρούνται με προσωρινή απόλυση υποβιβάζονται στη σειρά αρχαιότητάς τους κατά ποσοστό ένα τοις εκατό για κάθε μήνα ποινής επί του αριθμού των κατά την ημερομηνία επιβολής της ποινής υπηρετούντων ομοιοβάθμων της οικείας γι’ αυτούς επετηρίδας. Αν το εξαγόμενο αποτέλεσμα του υπολογισμού δεν είναι ακέραιος αριθμός, λαμβάνεται ως αριθμός απώλειας αρχαιότητας ο αμέσως ανώτερος ακέραιος αριθμός. Αν ο αριθμός των νεότερων ομοιοβάθμων τους δεν επαρκεί για συμπλήρωση του ποσοστού απώλειας αρχαιότητας, που υπολογίσθηκε κατά τα προαναφερόμενα, συμπληρώνεται με εκείνους του αμέσως κατώτερου βαθμού, όταν αυτοί προαχθούν. Αν δεν υπηρετεί άλλος νεότερος ομοιόβαθμος, δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω. Άρθρο 94 Κοινές διατάξεις για την αργία (Άρθρο 33 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 101, ποινή πρόσκαιρης παύσης ή προσωρινής απόλυσης, που έχει επιβληθεί, δεν μπορεί να αρθεί ή να μετατραπεί. 2.Ο τιμωρημένος με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, που υποπίπτει σε παραβάσεις και τιμωρείται εκ νέου με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ποινές, εκτίει τη νέα αυτή ποινή από τη λήξη της προηγούμενης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος. 3.Σε καιρό πολέμου, καθώς και γενικής ή μερικής επιστράτευσης ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί με διαταγή να απαλλάσσει τους απ’ αυτόν τιμωρηθέντες από την έκτιση της υπόλοιπης ποινής τους, οπότε αυτοί οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία, που ορίζεται στην ίδια διαταγή. Από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής αυτής στους ενδιαφερόμενους αίρονται οι συνέπειες της ποινής, εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 7 και 9 του προηγούμενου άρθρου. Άρθρο 95 Αποστρατεία(Άρθρο 34 του Ν.Δ.1400/1973 και άρθρο 13 του Α.Ν.1101/1938) 1.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αφορούν αποστρατείες των μόνιμων εν ενεργεία στελεχών του Λ.Σ., που ενεργούνται για τους παρακάτω λόγους: 1)Για σωματική ανικανότητα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87. 2)Για μη εμπρόθεσμη παρουσίασή τους στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90. 3)Για παραπτώματα των Αξιωματικών της παραγράφου 1δ του άρθρου 14, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 93. 4)Για υποβολή αίτησης αποστρατείας ή παραίτησης, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 έως 9 του παρόντος άρθρου. 2.Οι αποστρατείες του προσωπικού του Λ.Σ. για άλλες αιτίες ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου μέρους του Κώδικα αυτού. 3.Οι αποστρατείες για τους λόγους της παραγράφου 1 ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα για τους Αξιωματικούς, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για τους Ανθυπασπιστές και με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. για τους Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, εντός μηνός, από τότε που : 1)Η γνωμάτευση περί σωματικής ανικανότητάς τους κατέστη αμετάκλητη, σύμφωνα με το άρθρο 91. 2)Έληξε η προθεσμία παρουσίασής τους στην Υγειονομική Επιτροπή, χωρίς να δικαιολογηθεί η αδυναμία παρουσίασής του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90. 3)Περιήλθε, στον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη, η τελεσίδικη γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου. 4)Έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας ή παραίτησης, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στην οικεία της αποδοχής απόφαση, κατά την περίοδο μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 128. 4.Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι του Λ.Σ., αν θεμελίωσαν το ελάχιστο δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά συνταξιοδοτικές διατάξεις, και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λ.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας. Αν εκπλήρωσαν μόνον τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λ.Σ., μπορούν να υποβάλουν αίτηση παραίτησης. Του περιορισμού αυτού εξαιρούνται οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1δ του άρθρου 14, για τους οποίους η αποδοχή της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει δεκτή οποτεδήποτε και πριν από τη συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 5.Σε καιρό πολέμου ή γενικής επιστράτευσης, απαγορεύεται η υποβολή και αποδοχή αιτήσεων αποστρατείας ή παραίτησης. 6.Σε καιρό ειρήνης η αποδοχή της μεν αίτησης αποστρατείας είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί δε να αναβληθεί επί τρίμηνο από την υποβολή της λόγω υπηρεσιακών αναγκών, της δε παραίτησης δυνητική. 7.Αίτηση αποστρατείας, που υποβλήθηκε, δεν μπορεί να ανακληθεί. Η υποβολή θεωρείται, ότι συντελέσθηκε από την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης. 8.Αίτηση παραίτησης μπορεί να ανακληθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης. 9.Αποδοχή αίτησης αποστρατείας που υποβλήθηκε από Αξιωματικό ή βαθμοφόρο, ο οποίος παραπέμπεται ενώπιον του Ανακριτικού Συμβουλίου με το ερώτημα της απόταξης ή της προσωρινής απόλυσης, καθώς και από εκείνον που τελεί σε υποδικία, δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος μπορεί να αναβάλει τη λήψη απόφασης μέχρι να καταστεί τελεσίδικη ή αμετάκλητη η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου ή η απόφαση του δικαστηρίου, αντίστοιχα. Άρθρο 96 Συνέχιση πειθαρχικής δίωξης κατά αποστρατευομένων (Άρθρο 35 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η αποστρατεία δεν κωλύει την πειθαρχική δίωξη αυτού που έχει παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου. 2.Αν αυτός που αποστρατεύτηκε είχε παραπεμφθεί με το ερώτημα της απόταξης και η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου είναι καταφατική, επιβάλλεται σε αυτόν η ποινή της αποβολής. 3.Στις λοιπές περιπτώσεις η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου και η εκδιδόμενη σύμφωνα με αυτή απόφαση, καταχωρίζεται απλώς στα τηρούμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. μητρώα και ατομικά έγγραφα αυτών που αποστρατεύθηκαν. Άρθρο 97 Περί εφεδρείας (Άρθρα 37 παράγραφος 1 και 38 παράγραφοι 1, 2, 3 του Ν.Δ. 1400/1973, άρθρα 37, 55 παράγραφος 3 και 77 του Α.Ν. 1101/1938 και άρθρο 20 του Ν.Δ. 530/1970) 1.Το όριο ηλικίας των μόνιμων σε εφεδρεία ανώτερων και κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ. αυξάνεται κατά πέντε έτη σε σχέση με το αντίστοιχο των εν ενεργεία μόνιμων Αξιωματικών. Οι αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας, με εξαίρεση τους αποστρατευομένους λόγω: 1)σωματικής ανικανότητας, 2)ορίου ηλικίας, για τους ανώτατους Αξιωματικούς, 3)των αναφερομένων στην παράγραφο 1(γ) του άρθρου 95 λόγων. Οι αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι, ως ανίκανοι για λόγους υγείας, δύνανται να εγγραφούν στα στελέχη εφεδρείας του Λ.Σ. κατά την αποστρατεία τους, εφόσον αυτό μνημονεύεται στην απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, που εκδίδεται πριν από την αποστρατεία τους. 2.Το όριο ηλικίας των μόνιμων σε εφεδρεία Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών αυξάνεται κατά πέντε έτη σε σχέση με το αντίστοιχο των εν ενεργεία μόνιμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών. 3.1)Οι Λιμενοφύλακες, που αποστρατεύονται, παραμένουν για μία δεκαετία στην εφεδρεία του Λ.Σ., μετά την οποία μεταφέρονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.. 2)Οι έφεδροι Λιμενοφύλακες, καθώς και οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί από Λιμενοφύλακες, ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ονομαστικά ή και με βάση το σχέδιο επιστράτευσης, που καταρτίζεται από τον καιρό της ειρήνης. Οι ανωτέρω δικαιούνται αποδοχές, προσαυξήσεις λόγω πολυετούς υπηρεσίας, οδοιπορικά έξοδα, αποζημιώσεις, επιδόματα και γενικά παροχές, που δικαιούνται και οι εν ενεργεία ομοιόβαθμοί τους και απολύονται από την ενεργό υπηρεσία με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν εκλείψουν οι λόγοι της ανάκλησής τους ή όταν κρίνονται ακατάλληλοι για την υπηρεσία του Λ.Σ.. 4.Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 1 και 2, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα στελέχη της εφεδρείας του Λ.Σ., από την αποστρατεία τους και μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας της εφεδρείας τους, διαγράφονται, όταν καταληφθούν από το όριο αυτό ή στερηθούν το βαθμό τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74. Η λόγω ορίου ηλικίας διαγραφή επέρχεται αυτοδίκαια την επομένη της κατάληψης από το όριο ηλικίας της εφεδρείας, ουδεμία δε συνέπεια έχει για αυτούς, εκτός του ότι δεν καλούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Η λόγω στέρησης του βαθμού διαγραφή επέρχεται με τη συντέλεση της στέρησης του βαθμού και επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παράγράφο 6 του άρθρου 74 συνέπειες. Άρθρο 98 Ανάκληση από την εφεδρεία (άρθρο 3 του Α.Ν. 607/1945, άρθρο 52 παράγραφος 5 του Ν.Δ. 139/1969, άρθρο 41 του Ν.Δ. 445/1974 και άρθρο 23 παράγραφοι 1-4 του Ν. 2439/1996 και παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 2109/1992) 1.Επιτρέπεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να ανακαλεί από την εφεδρεία στην ενέργεια Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες που είναι εγγεγραμμένοι στην εφεδρεία και υπηρέτησαν στο Λ.Σ., στις εξής περιπτώσεις: 1)Σε καιρό πολέμου. 2)Σε περίοδο γενικής ή μερικής ή παρατεταμένης επιστράτευσης. 3)Σε περίπτωση άμεσης απειλής εθνικών συμφερόντων ή της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας- κυριαρχίας της Χώρας, λόγω εξωτερικών κινδύνων. 4)Σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για την κάλυψη των οποίων δεν επαρκούν τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ., με την προϋπόθεση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ανάκληση ενεργείται μόνο μετά από τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. 2.Η ανάκληση στην ενέργεια, καθώς και η απόλυση ή η επαναφορά στην εφεδρεία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 3.Όσοι ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία, από την εφεδρεία, φέρουν το βαθμό τον οποίο κατείχαν κατά την αποστρατεία τους. Αν είχε απονεμηθεί σ’ αυτούς αποστρατευτικός βαθμός ή συντελέσθηκε προαγωγή τριάντα ημέρες πριν από την αποστρατεία τους, φέρουν το βαθμό εφόσον προβλέπεται, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 54 και έχει προαχθεί και υπηρετεί στο βαθμό αυτό μόνιμος εν ενεργεία νεότερός τους. 4.Όσοι ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία δεν κρίνονται ούτε προάγονται, εκτός από την περίπτωση της προαγωγής λόγω διακεκριμένης πράξης ή ανδραγαθίας. 5.Κατ’ εξαίρεση και μόνο για σοβαρές ασθένειες, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορεί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας με απόφασή του, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ., να ανακαλεί στην ενέργεια, ως μόνιμους από την εφεδρεία, απόστρατους Αξιωματικούς ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας. Η ανάκληση αυτή διενεργείται μόνο προς αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που υφίσταται και δεν δικαιολογεί διακοπή της σύνταξης ή λήψη μισθού ή άλλων αποδοχών. Η απόλυση των ανωτέρω ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η ανάκληση. Άρθρο 99 Απόταξη(Άρθρο 39 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η ποινή της απόταξης επιβάλλεται στους μόνιμους εν ενεργεία ή σε πολεμική διαθεσιμότητα, Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές Λ.Σ., καθώς και στους μόνιμους εν ενεργεία ή στους υπαγχθέντες στην κατάσταση πολεμικής αποστρατείας Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, για τους παρακάτω λόγους: 1)Για έλλειψη πίστης, σεβασμού και αφοσίωσης στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας, καθώς και για κάθε ενέργεια που στρέφεται, άμεσα ή έμμεσα, στην υπονόμευση της έννομης τάξης. 2)Για πράξεις που θίγουν την τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη του στρατιωτικού ή το κύρος του Σώματος ή μαρτυρούν έλλειψη ακεραιότητας και διαφθορά χαρακτήρα. 3)Για διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλημάτων σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για διάπραξη των αναφερομένων στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 74 εγκλημάτων. 4)Για βαριά παραπτώματα, σχετικά με την υπηρεσία ή την πειθαρχία. 5)Για απρεπή διαγωγή που επιδείχθηκε κατ’ επανάληψη. 6)Σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση μεγαλύτερη των έξι μηνών με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου. 7)Σε περίπτωση τιμωρίας εντός δεκαετίας τρεις φορές με πρόσκαιρη παύση ή δύο φορές με πρόσκαιρη παύση και μια φορά με προσωρινή απόλυση ή δύο φορές με προσωρινή απόλυση. 8)Σε περίπτωση αιχμαλωσίας, αν δεν έπραξε, πριν από αυτή, ό,τι επιβάλλει το καθήκον και η στρατιωτική τιμή. 2.Όταν συντρέχει η περίπτωση της υποπαραγράφου 1(ζ), ο τιμωρηθείς τίθεται σε απόταξη χωρίς παραπομπή σε Ανακριτικό Συμβούλιο και ανεξάρτητα από την έκτιση τυχόν άλλης πειθαρχικής ποινής, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η παραπομπή σε Ανακριτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτική. 3.Όσοι αποτάσσονται, διαγράφονται από τη δύναμη της Υπηρεσίας τους από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 74 πράξης. Η απόταξη επιφέρει αυτοδίκαια και τη στέρηση του βαθμού, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 74. Άρθρο 100 Αποβολή(Άρθρο 40 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η ποινή της αποβολής επιβάλλεται στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, για τους παρακάτω λόγους: 1)Στους μόνιμους εξ εφεδρείας για τους ίδιους λόγους που επιβάλλεται στους μόνιμους εν ενεργεία η ποινή της απόταξης. 2)Στους εφέδρους της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 72 για τους λόγους που επιβάλλεται στους μόνιμους εν ενεργεία η ποινή της απόταξης, της προσωρινής απόλυσης ή παύσης. 3)Στους εν εφεδρεία για τους λόγους των υποπαραγράφων 1(α) και 1(β) του προηγούμενου άρθρου. 2.Η αποβολή επιβάλλεται κατόπιν παραπομπής στο Ανακριτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία που επιβάλλεται η απόταξη στα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.. 3.Η απόλυση από τις τάξεις του Λ.Σ. των μόνιμων εξ εφεδρείας και των αναφερομένων στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 72, καθώς και η διαγραφή τους από τα στελέχη της εφεδρείας, συντελείται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την υπογραφή της σχετικής πράξης, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται δημοσίευση. 4.Η αποβολή επιφέρει αυτοδίκαια και την έκπτωση του βαθμού με τις συνέπειες που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 74. Άρθρο 101 Ειδικές διατάξεις (Άρθρο 62 του Ν.Δ. 1400/1973 και άρθρο 41 παράγραφος 7 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Η καταστατική πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από τον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη εντός τριάντα ημερών από την τελεσιδικία της γνωμοδότησης του Ανακριτικού Συμβουλίου. 2.Ποινή βαρύτερη ή ελαφρότερη εκείνης, υπέρ της οποίας γνωμοδότησε το Ανακριτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να επιβληθεί. Αν η γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου είναι απαλλακτική, ο ασκών την πειθαρχική δίωξη δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες συνήθεις πειθαρχικές ποινές. 3.Αν η αμετάκλητη ποινική απόφαση είναι αθωωτική και μ’ αυτήν ανατρέπεται ολικά ή και μερικά η πραγματική βάση πάνω στην οποία θεμελιώθηκε η πειθαρχική ποινή, για το αντίστοιχο δε πειθαρχικό παράπτωμα έχει επιβληθεί η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται για τυχόν μετριασμό ή εξάλειψη της επιβληθείσας ποινής. Την επανάληψη της διαδικασίας ζητά ο ενδιαφερόμενος. 4.Αν με τελεσίδικη ποινική απόφαση καταδικάστηκε στέλεχος Λ.Σ. σε ποινή φυλάκισης ανώτερης των έξι μηνών και για το αντίστοιχο πειθαρχικό παράπτωμα έχει επιβληθεί ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση ή συνήθης πειθαρχική ποινή ή δεν επιβλήθηκε ποινή, δύναται να επαναληφθεί η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του για τυχόν επιβολή ποινής αργίας με απόλυση ή απόταξη. Την επανάληψη της διαδικασίας ζητά ο Αρχηγός Λ.Σ.. 5.Το δικαίωμα για επανάληψη της πειθαρχικής δίκης παραγράφεται μετά ένα έτος από την έκδοση της τελεσίδικης ή αμετάκλητης, κατά περίπτωση, ποινικής απόφασης. 6.Η πειθαρχική δίωξη των Αξιωματικών της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 για παραπτώματα αναγόμενα στην εκτέλεση των καθαρώς εκκλησιαστικών καθηκόντων τους, ασκείται κατά τις διατάξεις του νόμου περί Θρησκευτικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 102 Υποχρεώσεις πρόσθετης παραμονής στο Λ.Σ. (Άρθρο 47 του Ν. 2935/2001) 1.Ανεξάρτητα από άλλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υποχρέωση, τα στελέχη του Λ.Σ που με έγκριση της Υπηρεσίας μετεκπαιδεύονται: 1)Στις Α.Ε.Ν. (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), καθώς και στις λοιπές μη στρατιωτικές δημόσιες ή αναγνωρισμένες ιδιωτικές Τεχνικές Σχολές εσωτερικού, με έγκριση της Υπηρεσίας, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση πενταετούς παραμονής, που αρχίζει από τη χρονολογία κτήσης του οικείου διπλώματος ή πτυχίου. Σε περίπτωση διακοπής της μετεκπαίδευσης, χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η πρόσθετη υποχρέωση παραμονής είναι διπλάσια του πραγματικού χρόνου μετεκπαίδευσης και αρχίζει από τη συγκεκριμένη διακοπή της. 2)Στις Τεχνικές Στρατιωτικές Σχολές εσωτερικού, με έγκριση της Υπηρεσίας και λαμβάνουν πτυχίο που μπορεί, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, να χρησιμοποιηθεί ως απαραίτητο στοιχείο για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο του χρόνου φοίτησης, σε καμία δε περίπτωση μικρότερης των οκτώ ετών. 3)Σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας, με έγκριση της Υπηρεσίας, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο του χρόνου φοίτησης, σε καμιά δε περίπτωση μικρότερου των δέκα ετών. Όσοι δεν λαμβάνουν πτυχίο αναλαμβάνουν υποχρέωση ίση με το χρόνο φοίτησης. 2.Όσοι μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό με έγκριση της Υπηρεσίας και για περίοδο έξι μηνών και άνω, αναλαμβάνουν πρόσθετη υποχρέωση παραμονής για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο εκείνου της μετεκπαίδευσης, σε καμιά δε περίπτωση μικρότερο των τεσσάρων ετών, που αρχίζει από την επάνοδό τους. Για περισσότερες από μία μετεκπαιδεύσεις εντός της ίδιας πενταετίας ο υπολογισμός της πρόσθετης παραμονής γίνεται αθροιστικά. Αυτοί που ορίζονται ή αποστέλλονται από την Υπηρεσία για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, με ή χωρίς διαγωνισμό, λογίζεται ότι μετέβησαν με τη θέλησή τους και υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβαν γνώση της υποχρέωσης πρόσθετης παραμονής στο Λ.Σ.. 3.Όσοι λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αδειών του στρατιωτικού προσωπικού Λ.Σ., αναλαμβάνουν υποχρέωση πρόσθετης παραμονής στο Λ.Σ. για χρονικό διάστημα τετραπλάσιο εκείνου της εκπαιδευτικής άδειας, σε καμιά δε περίπτωση μικρότερο των τριών ετών. 4.Ο χρόνος μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή φοίτησης σε Σχολές, Ιδρύματα ή Κέντρα εκπαίδευσης, υπολογίζεται από την έναρξη της συγκεκριμένης μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή φοίτησης μέχρι τη λήξη της, με συνυπολογισμό και του χρόνου αδειών ή διακοπών, κατά τη διάρκειά της. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής άδειας ως χρόνος εκπαίδευσης λογίζεται η διάρκεια της άδειας και των τυχόν παρατάσεών της. 5.Σε όλες τις περιπτώσεις ο μήνας λογίζεται ότι έχει τριάντα ημέρες. 6.Όσοι δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις παραμονής στο Λ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης. Η συνολική υποχρέωση παραμονής, αρχικής και οποιασδήποτε μεταγενέστερης, δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε έτη. Η πρόωρη έξοδος του μόνιμου στρατιωτικού από το Λ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή από τον ίδιο στο Δημόσιο αποζημίωσης, ίσης με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες της υποχρεωτικής παραμονής του. Απαλλάσσεται της καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης, όποιος εξέρχεται από το Σώμα εξαιτίας ανικανότητάς του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 103 Υποχρεώσεις στελεχών Λ.Σ. σε εφεδρεία (Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2, 3 και 13 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Όσοι εξέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ. και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας, υποχρεούνται να δηλώσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ. τα στοιχεία κατοικίας ή διαμονής τους (πόλη, οδό, αριθμό, αστυνομικό τμήμα, τηλέφωνο). 2.Σε περίπτωση οριστικής αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής, υποχρεούνται να υποβάλουν νέα δήλωση εντός τριών μηνών από την αλλαγή. Η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την επιβολή με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας προστίμου 146,73 ευρώ υπέρ του Μ.Τ.Ν., που καταλογίζεται σε βάρος του υπαίτιου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων εσόδων. 3.Απαγορεύεται στα στελέχη της εφεδρείας του Λ.Σ. και για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημέρα της αποστρατείας τους, η αντιπροσώπευση αμέσως ή εμμέσως εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά τις συναλλαγές τους με το Λιμενικό Σώμα. Άρθρο 104 Ειδικές διατάξεις για τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές Λ.Σ. πολεμικής διαθεσιμότητας (Άρθρο 68 του Ν.Δ.1400/1973) 1.Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Λ.Σ., που υπάγονται στις διατάξεις περί παθόντων στον πόλεμο, με την εκλογή τους ως βουλευτές τελούν σε αναστολή της ιδιότητάς τους, δικαιούνται όμως των απολαβών και λοιπών ευεργετημάτων της κατάστασης της πολεμικής διαθεσιμότητας. Μετά την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας επανέρχονται στην προηγούμενη κατάσταση. 2.Ο χρόνος άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις. 3.Όσοι βρίσκονται σε πολεμική διαθεσιμότητα μπορεί να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι και εφόσον δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις περί παθόντων στον πόλεμο, μπορεί να εξασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή να προσλαμβάνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ύστερα από άδεια του Αρχηγού Λ.Σ., που μπορεί να αρνηθεί ή να ανακαλέσει αυτή, για λόγους που ανάγονται στην αξιοπρέπεια του στρατιωτικού. Άρθρο 105 Ειδικές διατάξεις που αφορούν διαχειριστές χρηματικού ή υλικού (Άρθρο 69 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Οι αποστρατευόμενοι που είναι επιφορτισμένοι με διαχείριση χρηματικού ή υλικού, μπορεί με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. να παραμείνουν στην υπηρεσία για παράδοση της διαχείρισής τους, όχι περισσότερο από σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση της πράξης αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Σε περίπτωση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών μπορεί να εγκριθεί παράταση με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. για σαράντα ημέρες, οπότε χορηγείται σε αυτούς αποζημίωση που συνίσταται στις αποδοχές του εν ενεργεία βαθμού τους. 3.Ομοίως μπορεί να παραμείνουν για την παράδοση των διαχειρίσεών τους, για χρόνο όχι περισσότερο των σαράντα ημερών από την κοινοποίηση της οικείας πράξης και όσοι είναι σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας με προσωρινή απόλυση. Κατά το χρόνο της παραμονής αυτής αναστέλλεται η έναρξη της διαθεσιμότητας ή της αργίας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 106 Πειθαρχική δίωξη. Μεταβίβαση αρμοδιότητας (Άρθρο μόνο του Ν. 3674/1957, άρθρο 33 του Ν.Δ. από 27.5.1927, άρθρο 4 του Ν.Δ. 530/1970 και άρθρο 4 του Ν. 2109/1992) 1.1)Η πειθαρχική δίωξη των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και η παραπομπή τους ενώπιον των Ανακριτικών Συμβουλίων ασκείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες αυτές στα κλιμάκια της στρατιωτικής ιεραρχίας. 2)Τα θέματα της διαδικασίας συγκρότησης και σύ-γκλησης πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ανακριτικών Συμβουλίων, της παραπομπής σε αυτά, της λειτουργίας τους, οι κοινοποιήσεις των δικογράφων, οι περιπτώσεις ακύρωσης των γνωμοδοτήσεών τους, η άσκηση προσφυγής και η ανάκληση αυτής κατά των αποφάσεών τους, καθώς και αυτά που αφορούν τις εξαιρέσεις και τα κωλύματα των μελών τους, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 2.Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ανακριτικά Συμβούλια συγκροτούνται κατά μήνα Μάιο, με θητεία ενός έτους. Η πειθαρχική δίωξη των δόκιμων των παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ. ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Οργανισμούς των οικείων Σχολών. 3.Η πειθαρχική δικαιοδοσία, οι πειθαρχικές παραβάσεις και η παραγραφή τους, τα είδη των επιβαλλόμενων στο προσωπικό Λ.Σ. πειθαρχικών ποινών (εκτός των καταστατικών), οι λόγοι και το ύψος επιβολής αυτών, η διαδικασία επιβολής, ανακοίνωσης και καταχώρισης των πειθαρχικών ποινών, τα τηρούμενα στις Υπηρεσίες του Λ.Σ. ποινολόγια, ο τρόπος έκτισης των ποινών, η υποβολή παραπόνων και ατομικών αναφορών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣΆρθρο 107 Προέλευση(Άρθρο 42 παράγραφος 1 του Ν. 2935/2001) Επιτρέπεται η κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα Δόκιμων Σημαιοφόρων Ειδικής Μονιμότητας (Ε.Μ.), για το χειρισμό εναέριων επιχειρησιακών μέσων (αεροπλάνων και ελικοπτέρων), ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Άρθρο 108 Προσόντα. Διαδικασία κατάταξης (Άρθρο 42 παράγραφοι 2 μέχρι και 5 του Ν. 2935/2001) 1.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ., καθορίζονται η κατηγορία των χειριστών του πτητικού μέσου (αεροπλάνου ή ελικοπτέρου), τα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου τους, το ποσοστό προσαύξησης της βαθμολογίας με μόρια, τα επιπλέον πτυχία, οι πτητικές ικανότητες, οι ειδικότητες και οι ώρες πτήσης που διαθέτουν, η υπηρεσιακή εκπαίδευση, τα διακριτικά της στολής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα επιπλέον πτυχία, οι ικανότητες και οι ειδικότητες προσαυξάνουν τη βαθμολογία αν συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά σε ισχύ. 2.Η πτητική ικανότητα των υποψηφίων αποδεικνύεται από επαγγελματικό πτυχίο χειριστή αεροπλάνου ή ελικοπτέρου σε ισχύ, ενώ ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ωρών πτήσης προσδιορίζεται από την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) και οι επαγγελματικές γνώσεις τους ελέγχονται με τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα της αεροπορικής ορολογίας ελέγχεται με τη διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων. 3.Ο έλεγχος, η αξιολόγηση των προσόντων και οι εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελή Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματικών, η οποία συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. και στην οποία συμμετέχουν τρεις Αξιωματικοί του Λ.Σ., από τους οποίους δύο είναι χειριστές εναέριων μέσων του Λ.Σ. και δύο Αξιωματικοί ιπτάμενοι της Αεροπορίας Στρατού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, ανάλογα με την Υπηρεσία που αναλαμβάνει την εκπαίδευση των κατατασσομένων. Αν η εκπαίδευση των κατατασσομένων γίνεται σε σχολή του Λ.Σ., η Επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από Ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ., από τους οποίους τρεις είναι χειριστές εναέριων μέσων Λ.Σ.. Άρθρο 109 Κατάταξη. Βαθμολογική εξέλιξη (Άρθρο 42 παράγραφοι 6, 7, 8 του Ν. 2935/2001) 1.Οι επιτυχόντες κατατάσσονται ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Ειδικής Μονιμότητας (Ε.Μ.) με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και φοιτούν σε Σχολή της Αεροπορίας Στρατού ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή του Λ.Σ., για απόκτηση στρατιωτικού πτυχίου χειριστού. 2.Οι δόκιμοι απολύονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους για τους παρακάτω λόγους: 1)Υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2)Πτητικής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το ειδικό σχολείο που παρακολουθούν. 3)Υποβολής αίτησης παραίτησης. Όσοι αποφοιτήσουν επιτυχώς παρακολουθούν συμπληρωματική εκπαίδευση για ένα μήνα στο Λ.Σ., για θεωρητική ενημέρωση επί θεμάτων αρμοδιότητας Λ.Σ., που καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης αυτής ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ. Ειδικής Μονιμότητας (Ε.Μ.) με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου (Ε.Μ.) προάγονται μετά από τη συμπλήρωση έξι ετών από την ημερομηνία κατάταξής τους. Στο βαθμό του Υποπλοιάρχου προάγονται μετά από έξι έτη παραμονής στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ και στο βαθμό του Πλωτάρχη προάγονται μετά από έξι έτη παραμονής στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. και εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαοκτώ έτη πραγματικής υπηρεσίας. 4.Οι Αξιωματικοί (Ε.Μ.) αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό του Πλωτάρχη μετά από παραμονή ενός μηνός στο βαθμό αυτό. Άρθρο 110 Χρόνος διενέργειας κρίσεων (Άρθρο 43 παράγραφος 1 του Ν. 2935/2001) Οι κρίσεις για προαγωγή των Αξιωματικών Λ.Σ. (Ε.Μ.) γίνονται τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου χρόνου παραμονής στον κάθε βαθμό. Άρθρο 111 Χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας (Άρθρο 43 παράγραφοι 2, 3 του Ν. 2935/2001) 1.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. (Ε.Μ.) αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής ως χειριστές στο Λ.Σ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών από την ημερομηνία κατάταξής τους. 2.Το παραπάνω χρονικό διάστημα διακρίνεται σε δύο περιόδους: 1)Δοκιμαστική περίοδος. Η περίοδος αυτή είναι χρονικής διάρκειας τριών ετών από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Σημαιοφόρων Λ.Σ. (Ε.Μ.) και τελούν υπό δοκιμασία ως προς την επαγγελματική κατάρτιση, πτητική ικανότητα, απόδοση, το ήθος και την εν γένει συμπεριφορά τους. 2)Τελική περίοδος. Είναι το υπόλοιπο για τη συμπλήρωση της δεκαοκταετούς υποχρεώσεως παραμονής τους για μόνιμη στελέχωση της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λ.Σ. και των εναέριων επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.. Άρθρο 112 Μετεκπαίδευση(Άρθρο 43 παράγραφος 4 του Ν. 2935/2001) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. (Ε.Μ.) μετεκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Λ.Σ. σε ειδικά σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λ.Σ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Άρθρο 113 Αρχαιότητα(Άρθρο 43 παράγραφος 5 του Ν. 2935/2001) Η αρχαιότητα των ονομαζόμενων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (Ε.Μ.) καθορίζεται με βάση το βαθμό αποφοίτησής τους από τη σχολή της παραγράφου 1 του άρθρου 109. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. (Ε.Μ.) θεωρούνται νεότεροι των μόνιμων εν ενεργεία ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών Λ.Σ. και εγγράφονται στην ιδιαίτερη επετηρίδα των Αξιωματικών Ειδικής Μονιμότητας (Ε.Μ.). Άρθρο 114 Απομάκρυνση. Συνέπειες (Άρθρο 44 παράγραφος 1 του Ν. 2935/2001) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. (Ε.Μ.) αποτασσόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή αποστρατευόμενοι λόγω πτητικής ακαταλληλότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου, πριν από τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής παραμονής τους, έχουν τις ακόλουθες συνέπειες: (α) Στερούνται της διάθεσης - ικανότητας στο συγκεκριμένο τύπο αεροπλάνου ή ελικοπτέρου. (β) Καταβάλλουν τα έξοδα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσής τους. (γ) Δεν δικαιούνται οποιασδήποτε χρηματικής παροχής ή αποζημίωσης. Άρθρο 115 Έξοδος. Παραμονή (Άρθρο 44 παράγραφοι 2, 3, 4 του Ν. 2935/2001) 1.Οι κρινόμενοι ως πτητικά ακατάλληλοι για λόγους υγείας κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής: 1)Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, αν διανύουν τη δοκιμαστική περίοδο. 2)Παραπέμπονται, αν διανύουν την τελική περίοδο, εκ νέου στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι από πλευράς υγείας για υπηρεσία εδάφους, μετά από πρόταση του Συμβουλίου της επόμενης παραγράφου και απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας εδάφους της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λ.Σ. ή σε άλλες θέσεις ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες, μέχρι να συμπληρώσουν τη δεκαοκταετή πραγματική υπηρεσία. Όσοι από αυτούς δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μπορούν με αίτησή τους να παραμείνουν στο Λ.Σ., τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη θεμελίωση αυτού, οπότε και αποστρατεύονται. Όσοι τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας εδάφους εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Υποπλοιάρχου, παραμένοντας στο βαθμό του Σημαιοφόρου έξι έτη, του Ανθυποπλοιάρχου έξι έτη και του Υποπλοιάρχου μέχρι να αποστρατευθούν. Στους παραπάνω είναι δυνατόν να απονέμεται κατά την αποστρατεία τους με απόφαση του οικείου Συμβουλίου ο αποστρατευτικός βαθμός του Πλωτάρχη (Ε.Μ.). 2.Οι κρινόμενοι ως πτητικά ακατάλληλοι για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, μετά από τελεσίδικη γνωμάτευση του αρμόδιου κατά περίπτωση Συμβουλίου Κρίσεως Πτητικής Καταλληλότητας, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είτε διανύουν τη δοκιμαστική είτε διανύουν την τελική περίοδο. 3.Η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Κρίσεως Πτητικής Καταλληλότητας για το Λιμενικό Σώμα και οι προϋποθέσεις της πτητικής καταλληλότητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 116 Αποδοχές, δικαιώματα, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση (Άρθρο 44 παράγραφοι 5, 6, 7 του Ν. 2935/2001) 1.Οι δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. (Ε.Μ.) αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του παρόντος Κώδικα και από την κατάταξή τους καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Τ.Α.Ν.) και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι ομοιόβαθμοί τους. 2.Οι αποδοχές των Αξιωματικών Λ.Σ. (Ε.Μ.) εξομοιούνται πλήρως με τις αντίστοιχες αποδοχές των μόνιμων ομοιόβαθμων Αξιωματικών Λ.Σ. και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κάθε φορά κρατήσεις. Άρθρο 117 Σύσταση θέσεων. Λοιπά θέματα (Άρθρο 44 παράγραφοι 8,9 του Ν. 2935/2001) 1.Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. (Ε.Μ.) στους βαθμούς Σημαιοφόρου μέχρι και Πλωτάρχη είναι ενιαίες και ανέρχονται σε είκοσι πέντε. 2.Για όσα θέματα, που αφορούν Αξιωματικούς (Ε.Μ.), δεν ρυθμίζονται ειδικά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τους μόνιμους Αξιωματικούς Λ.Σ. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 118 Οργανική σύνθεση. Κατανομή προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) (Άρθρο 45 παράγραφοι 1, 2 του Ν. 2935/2001 και άρθρο 9 του Ν. 1801/1988) 1.Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Λ.Σ. κατανέμονται στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.), εσωτερικού ή εξωτερικού, στα επιχειρησιακά μέσα αυτού, στα Γενικά Επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις Κρατικές Υπηρεσίες, με βάση τον εκδιδόμενο από τον Αρχηγό Λ.Σ. Κανονισμό οργανικής σύνθεσης στον οποίο περιέχεται ο πίνακας κατανομής των θέσεων αυτών και ο οποίος κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Οι θέσεις καταλαμβάνονται ανά κατηγορία και ειδικότητα, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 3.Όταν γίνεται μετάταξη Λιμενικής Αρχής σε ανώτερη τάξη ή ιδρύεται νέα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας κατά βαθμούς και αριθμό ίσο με την οργανική δύναμη της νέας Υπηρεσίας. Άρθρο 119 Μεταθέσεις προσωπικού Λ.Σ. (Άρθρο 45 παράγραφοι 3 μέχρι και 7 του Ν. 2935/2001) 1.Τα θέματα τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων του προσωπικού Λ.Σ. ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα μεταθέσεων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων στο εξωτερικό. 2.Μόνιμο εν ενεργεία στέλεχος του Λ.Σ. κατά του οποίου ενεργείται ποινική ή διοικητική ανάκριση για σοβαρό αδίκημα ή παράπτωμα, είναι δυνατόν με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. να τοποθετηθεί προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία ή στην έδρα του ενεργούντος την ανάκριση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των ερευνών ή για την προστασία του υπηρεσιακού συμφέροντος. Μετά τη λήξη της ανάκρισης διατάσσεται η επάνοδος στη θέση του, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσής του. 3.Περιοριστικές διατάξεις, που αναφέρονται στην εντοπιότητα, δεν ισχύουν για το προσωπικό του Λ.Σ.. 4.Η συνυπηρέτηση των εγγάμων στελεχών του Λ.Σ., μετά από αίτησή τους, είναι υποχρεωτική, εφόσον το επιτρέπει η οργανική κατά βαθμό σύνθεση της Υπηρεσίας. 5.Οι τοποθετήσεις του προσωπικού Λ.Σ. στα Λιμενικά Τμήματα και στους Λιμενικούς Σταθμούς γίνονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ., στα δε Λιμενικά Φυλάκια με διαταγή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπάγονται. Από την παρούσα διάταξη εξαιρείται το προσωπικό των Λιμενικών Τμημάτων και Λιμενικών Σταθμών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Ελευσίνας, το οποίο τοποθετείται με διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη αυτών. 6.Μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή μετά από αίτηση μόνιμου εν ενεργεία στελέχους Λ.Σ. για συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική. Άρθρο 120 Μεταθέσεις και αποσπάσεις Αξιωματικών στο εξωτερικό (Άρθρο 45 παράγραφοι 8, 9, 10 του Ν. 2935/2001) 1.Επιτρέπεται να μετατίθενται στις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, Ανώτεροι Αξιωματικοί της παραγράφου 1α και β του άρθρου 14 για την άσκηση καθηκόντων Ναυτιλιακών Ακολούθων με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Με όμοια απόφαση ορίζεται η έδρα των ανωτέρω. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Ναυτιλιακών Ακολούθων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των καθηκόντων τους. 3.Επιτρέπεται να αποσπώνται σε διεθνείς οργανισμούς, στις Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Μ.Ε.Α. σε άλλο διεθνή οργανισμό, Αξιωματικοί Λ.Σ. για απασχόληση με τα θέματα αρμοδιότητας Υ.Ε.Ν., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού της παρούσας παραγράφου. 4.Η χρονική διάρκεια των μεταθέσεων και αποσπάσεων του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης μέχρι και ένα έτος. Άρθρο 121 Περί ειδικοτήτων (Άρθρο 48 παράγραφοι 1, 2 του Ν. 2935/2001 και άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 1320/1972 ) 1.Οι ειδικότητες του προσωπικού Λ.Σ. είναι: 1)Τεχνικού Αξιωματικού. 2)Ιατρού Αξιωματικού. 3)Ιερέα Αξιωματικού. 4)Ειδικής Μονιμότητας Αξιωματικού. 5)Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 410/1998 (ΦΕΚ 287 Β΄), όπως ισχύουν κάθε φορά. 6)Μουσικού.7)Τεχνίτη. 2.Η απονομή ειδικότητας των εδαφίων ε΄, στ΄ και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου στο προσωπικό Λ.Σ., η αλλαγή, καθώς και η αφαίρεσή της από αυτό, ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. μετά από γνώμη του προβλεπόμενου από την παράγραφο 3(β) του άρθρου 30 Συμβουλίου Λ.Σ., με την επιφύλαξη των οριζομένων στο π.δ. 410/1998 (ΦΕΚ 287 Β΄). Άρθρο 122 Άδειες. Στολές. Διακριτικά [Άρθρο 33 του από 27.5.1927 Ν.Δ. (ΦΕΚ 104 Α΄)] Τα θέματα που αφορούν τις άδειες του προσωπικού Λ.Σ., καθώς και τις στολές και τα διακριτικά αυτού, ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα Κώδικα. Άρθρο 123 Υγειονομική περίθαλψη. Ασφάλιση (Άρθρο 1 του Ν. 154/1975, άρθρο 2 παράγραφος 1 του Β.Δ.160/1970, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 289/17 Μαρτίου - 2 Απριλίου 1981, άρθρο 20 του Κ.Ν. 5481/1932, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Α.Ν. 1005/1937 και το άρθρο 12 του Ν. 627/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παράγραφος 1α του Ν. 2638/1998 και άρθρο 8 παράγραφος 3 του Ν.Δ.398/1974 και άρθρο 12 του Ν. 672/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παράγραφος 1α του Ν. 2638/1998) 1.Για την υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού Λ.Σ. ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους. 2.Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Λ.Σ. καθίστανται αυτοδίκαια μέτοχοι του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.) από την ημέρα της κατάταξής τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες για το Ταμείο αυτό διατάξεις. 3.Οι προερχόμενοι από τις Σχολές Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων καθίστανται αυτοδίκαια μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) από την ημέρα της κατάταξής τους σ΄ αυτές και σύμφωνα με τις ισχύουσες για το Μ.Τ.Ν. διατάξεις. 4.Οι προερχόμενοι από τις Σχολές Δόκιμων Σημαιοφόρων και Υπαξιωματικών Λ.Σ. καθίστανται αυτοδίκαια μέτοχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Τ.Α.Ν.) από την ημέρα της ονομασίας τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου και Κελευστή, αντίστοιχα, εκτός αν υπάρχει μετοχική σχέση και πριν από την κατάταξή τους στις προαναφερόμενες Σχολές του Λ.Σ.. 5.Οι ονομαζόμενοι ως Λιμενοφύλακες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καθίστανται αυτοδίκαια μέτοχοι του Τ.Α.Ν. από την ημέρα της ονομασίας τους. 6.Η κύρια και επικουρική ασφάλιση των Αξιωματικών των παραγράφων 1α(ββ), 1β και 1γ του άρθρου 14 διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά γι’ αυτούς ειδικές διατάξεις. Άρθρο 124 Παροχή ειδών (Άρθρο 1 του Ν.Δ. 711/1970) 1.Στο προσωπικό του Λ.Σ. παρέχονται από τις εγγεγραμμένες κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας πιστώσεις, τα αναγκαία είδη ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης. 2.Τα είδη τα οποία χορηγούνται, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης και αντικατάστασης αυτών ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. Άρθρο 125 Προαγωγή λόγω ανδραγαθίας ή λόγω διακεκριμένης πράξης Στρατιωτικά μετάλλια, διαμνημονεύσεις και λοιπές ηθικές αμοιβές (Άρθρο 13 του Ν. 2881/2001, άρθρο 6 του Ν. 1801/1988, άρθρο 8 του Ν. 2329/1995 και άρθρο 1602 του Π.Δ. 210/1993) 1.Οι διατάξεις περί προαγωγής λόγω ανδραγαθίας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό Λ.Σ.. 2.1)Το προσωπικό του Λ.Σ., που σε καιρό ειρήνης και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ή εξαιτίας αυτής εκτέλεσε διακεκριμένη πράξη, με την οποία εν γνώσει του εξέθεσε τη σωματική του ακεραιότητα σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, που υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοούμενου καθήκοντος, επισύροντας ανεπιφύλακτα το θαυμασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων του ή της κοινής γνώμης, προάγεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ή τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων προαγωγής του, στον ανώτερο βαθμό από εκείνον που φέρει κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Συμβουλίου Λ.Σ., που αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο και εφόσον ο βαθμός αυτός προβλέπεται για την κατηγορία του. 2)Για την προαγωγή αυτή απαιτείται: 1) Η εντός τριμήνου από την ημερομηνία τέλεσης της πράξης διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, από την οποία να προκύπτουν σαφώς και εμπεριστατωμένα οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου. 2) Πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του Κλαδάρχη Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας. 3) Απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση. Στις περιπτώσεις άσκησης ποινικής δίωξης ή και παραπομπής των προτεινομένων σε Ανακριτικό Συμβούλιο Λ.Σ., αναστέλλεται η λήψη της σχετικής απόφασης μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικα βούλευμα ή δικαστική απόφαση ή γνωμοδότηση του Ανακριτικού Συμβουλίου Λ.Σ.. 3)Οι αποφάσεις του Ανώτερου Συμβουλίου Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση, καταχωρίζονται σε πρακτικό και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος εντός είκοσι ημερών προκαλεί το προεδρικό διάταγμα προαγωγής για τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές ή εκδίδει απόφαση προαγωγής για τους Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες. 4)Ο προαγόμενος εντάσσεται κάτω από τους ομοιοβάθμους της αντίστοιχης επετηρίδας, που έχουν προαχθεί πριν από αυτόν, δεν εξελίσσεται δε περαιτέρω, αν δεν έχει ή δεν αποκτήσει τα προσόντα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί προαγωγών. 5)Προαγωγή συντελείται για δεύτερη φορά όταν η διακεκριμένη πράξη τελείται στο νέο βαθμό. 3.Στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες απονέμονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, τα στρατιωτικά μετάλλια, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθιερώνονται κατηγορίες διαμνημονεύσεων, οι οποίες απονέμονται με απόφασή του σε Αξιωματικούς, ύστερα από εισήγηση του Ανώτερου Συμβουλίου Λ.Σ. και καθορίζεται η διαδικασία πρότασης και απονομής των διαμνημονεύσεων, ο τύπος των μεταλλίων και διπλωμάτων, που τις συνοδεύουν, η ιεραρχική τους τάξη, το δικαίωμα να φέρονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5.Οι ηθικές αμοιβές, που απονέμονται με διαταγή σε συγκεκριμένο στέλεχος του Λ.Σ., καθώς και σε μονάδες στο σύνολό τους και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ. και στην Υπηρεσία αυτών, διακρίνονται ως ακολούθως: 1)Ευαρέσκεια: Απονέμεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ή τον Αρχηγό Λ.Σ. για προσφορά σπάνιων υπηρεσιών, καθώς και για εξαίρετες πράξεις ανώτερες από εκείνες που επιτάσσει το καλώς εννοούμενο καθήκον. 2)Έκφραση ικανοποίησης ή συγχαρητηρίων: Απονέμεται από τον Αρχηγό, τους Υπαρχηγούς, τον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ., τους Κλαδάρχες ή τους Διευθυντές του Υ.Ε.Ν., καθώς και από τους Προϊσταμένους των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν., για προσφορά υπηρεσιών ή πράξεων, που αποδεικνύουν υποδειγματική απόδοση ή αφοσίωση στο καθήκον, για τις οποίες όμως δεν δικαιολογείται ευαρέσκεια. 6.Οι διαμνημονεύσεις και οι ηθικές αμοιβές αποτελούν ατομικά έγγραφα αξιολόγησης για την κρίση του προσωπικού Λ.Σ.. Άρθρο 126 Έκδοση κανονισμών (Άρθρο 46 παράγραφοι 1, 2 του Ν. 2935/2001) 1.Με Κανονισμούς, που καταρτίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας, ωραρίου εργασίας προσωπικού και λειτουργίας των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν.. 2.Με Κανονισμούς, που εκδίδονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα: 1)Διενέργειας Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων για την εξακρίβωση πειθαρχικών και υπηρεσιακών παραβάσεων. 2)Οπλοκατοχής εκ μέρους του προσωπικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, τα φερόμενα από αυτό δημόσια είδη (οπλισμός, διακριτικά κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση, διοίκηση και ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας αυτού. 3)Κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. 3.Με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που χαρακτηρίζονται απόρρητοι και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα: 1)Οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.. 2)Οργάνωσης και λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων, που αναφέρονται στο άρθρο 132 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 135 και 1 του άρθρου 136. 3)Διάθεσης, απογραφής, αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και διαγραφής ατομικού οπλισμού και πυρομαχικών. Άρθρο 127 Ίδρυση, κατάργηση, μετάταξη Λιμενικών Αρχών και αρμοδιότητες αυτών (Άρθρο 13 παράγραφος 1 του Ν. 672/1977, άρθρο 11 του Ν. 2329/1995 και Ν. 2504/1953) 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ιδρύονται και να καταργούνται τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία, καθώς και οι υπαγόμενοι σ΄ αυτά Λιμενικοί Σταθμοί, να ορίζεται η περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και η τυχόν μετάταξή τους σε ανώτερη τάξη. 2.1)Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να ιδρύονται Λιμενικά Τμήματα στο λιμένα της έδρας ή της περιφέρειας των Κεντρικών Λιμεναρχείων, Λιμεναρχείων και Υπολιμεναρχείων, τα οποία διακρίνονται με τα κεφαλαία στοιχεία του Ελληνικού αλφάβητου, με τη χρονολογική σειρά ιδρύσεώς τους και να καθορίζεται η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητάς τους. Τα Λιμενικά Τμήματα εξαρτώνται διοικητικά από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και τελούν υπό τις διαταγές του. 2)Οι Διοικητές των Λιμενικών Τμημάτων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ασκούν στην περιφέρειά τους τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσης. Δεν έχουν εξουσία για την έκδοση Κανονισμών Λιμένα, οι οποίοι εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και έχουν εφαρμογή στις περιφέρειες της αρμοδιότητάς τους. 3)Οι Διοικητές των Λιμενικών Τμημάτων και το προσωπικό αυτών ασκούν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4)Οι επιθεωρήσεις των Λιμενικών Τμημάτων γίνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό επιθεωρήσεως Λιμενικών Αρχών. 3.Τα Λιμενικά Τμήματα έχουν τη σφραγίδα των Λιμενικών Αρχών, που φέρει κυκλικά στο πάνω μέρος τον τίτλο της Λιμενικής Αρχής και στο κάτω μέρος τον τίτλο του κάθε Τμήματος. Άρθρο 128 Ειδικές διατάξεις (Άρθρο 46 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 του Ν. 2935/2001, άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 2575/1998, το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Ν. 1207/1981 και το άρθρο 11 παράγραφος 7 του Ν. 2329/1995) 1.Σε κατάσταση μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής στο Λ.Σ., όπως αυτές προσδιορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης, τις οποίες ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να αποδέχεται, μετά από γνώμη των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 30 Συμβουλίων Λ.Σ., τα οποία συγκαλούνται προς τούτο σε τακτικές συνεδριάσεις τρεις φορές κάθε έτος. 2.Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), η οποία προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 16 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α΄) και οι διατάξεις του π.δ. 281/1993 (ΦΕΚ 122 Α΄) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λ.Σ.. 3.Το προσωπικό του Λ.Σ. δικαιούται αποζημίωση, αν δεν του χορηγηθεί με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας η ετήσια κανονική του άδεια. Η αποζημίωση για κάθε ημέρα κανονικής άδειας, που δεν χορηγήθηκε, ορίζεται ίση προς το ένα τριακοστό του μηνιαίου βασικού μισθού του Στρατιωτικού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, προσαυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό. Ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 4.Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υ.Ε.Ν. εγγράφονται πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται και μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των Οργανισμών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, για την ελεύθερη διακίνηση του προσωπικού του Λ.Σ. με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων και η κατανομή τους στους επί μέρους φορείς συγκοινωνιών και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 5.Στις περιοχές δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών ιδρύεται ανά μία Λέσχη - Εντευκτήριο Λ.Σ., παιδικός σταθμός και κατασκήνωση, που εγκαθίστανται σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δημόσιο μισθωμένους χώρους. Τα θέματα της ίδρυσης, λειτουργίας και κατάργησης των παραπάνω ορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εξοπλισμός τους βαρύνει το Δημόσιο. Στις Λέσχες - Εντευκτήρια Λ.Σ. λειτουργεί και πρατήριο απαραίτητων ειδών ατομικής χρήσης του προσωπικού Λ.Σ.. 6.Τα αποδεικτικά ταυτότητος του προσωπικού Λ.Σ. φέρουν: 1)Στην πρόσθια όψη τη φωτογραφία κατάλληλων διαστάσεων του κατόχου με στολή, τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ», το έμβλημα του Λ.Σ. και τα παρακάτω ατομικά στοιχεία του κατόχου: Αριθμός ταυτότητας μονίμου, αριθμός μητρώου, επώνυμο, όνομα, βαθμός, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, όνομα πατέρα και μητέρας, ομάδα αίματος, ύψος και χρώμα προσώπου, κόμης και οφθαλμών. 2)Στην οπίσθια όψη όλα τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, εκτός από τον τόπο γέννησης και το όνομα μητέρας, στην αγγλική γλώσσα, την Υπηρεσία και ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή και τα στοιχεία του εκδίδοντος την ταυτότητα στην ελληνική γλώσσα, καθώς και οδηγίες προς τους ευρέτες απωλεσθέντος αποδεικτικού ταυτότητας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 3)Τα αποδεικτικά ταυτότητας όλων των Αξιωματικών Λ.Σ. υπογράφονται από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ. και τα αποδεικτικά ταυτότητας των Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών Λ.Σ. και των Λιμενοφυλάκων υπογράφονται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη Προσωπικού Λ.Σ.. Το προσωπικό του Λ.Σ. που αποχωρεί από την Υπηρεσία υποχρεούται στην παράδοση της ταυτότητάς του. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας προσωπικού Λ.Σ.. Άρθρο 129 Εφαρμογή διατάξεων (Άρθρο 46 παράγραφος 7 του Ν. 2935/2001) Το Λ.Σ. είναι στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα και το προσωπικό αυτού διέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, προς τους οποίους εξομοιώνεται σε ό,τι αφορά την κατάσταση, την ποινική δωσιδικία, την πειθαρχία, το αποστρατευτικό δικαίωμα, τις αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα, τα έξοδα νοσηλείας και κηδείας, τις συντάξεις, τη συμμετοχή στο Μετοχικό Ταμείο και τα ταμεία αλληλοβοηθείας του Πολεμικού Ναυτικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού. Για τους Λιμενοφύλακες από την κατάταξή τους στη Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες για τους Υπαξιωματικούς του Λ.Σ. διατάξεις, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον Κώδικα αυτόν. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 130 Υπηρεσία Εναέριων Μέσων. Υπαγωγή. Αρμοδιότητες (Άρθρο 48 παράγραφος 4 εδάφια α΄, β΄, γ΄ του Ν. 2935/ 2001 και άρθρο 27 του Ν. 1220/1981) 1.Στο Υ.Ε.Ν. λειτουργεί σύμφωνα με τον Οργανισμό, που ισχύει κάθε φορά, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.), στην οποία εντάσσονται διοικητικά και επιχειρησιακά όλα τα εναέρια μέσα του Λ.Σ.. Η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. μεριμνά για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των εναέριων μέσων του Λ.Σ. με την οργάνωση από αέρος αποστολών προς το σκοπό βελτίωσης της αστυνόμευσης του θαλάσσιου χώρου και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ως και κάθε άλλης αποστολής, που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λ.Σ.. Η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. διαθέτει επίσης τα εναέρια μέσα του Λ.Σ. στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Υ.Ε.Ν. για συμμετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοίων ή προσώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα. 2.Τα εναέρια μέσα της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. ανήκουν στην κατηγορία των στρατιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, κυβερνώνται δε και χρησιμοποιούνται κατά τις περί στρατιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, από τις οποίες διέπεται και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκμετάλλευση και γενικότερα στη λειτουργία τους και στο προσωπικό τους. Η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή, την καλή λειτουργία, την ετοιμότητα, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αεροπλάνων και ελικοπτέρων και εφοδίων τούτων και την παρακολούθηση δια των οικείων επιτροπών των παραλαβών των αεροπλάνων και ελικοπτέρων Λ.Σ., ανήκει στη διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. στην οποία υπάγεται η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. σύμφωνα με τον Οργανισμό του. Άρθρο 131 Στελέχωση Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. (Άρθρο 48 παράγραφος 4 του Ν. 2935/2001) 1.Της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. προ΄σταται Ανώτερος Αξιωματικός της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, κάτοχος πτυχίου χειριστή αεροπλάνων ή ελικοπτέρων, στελεχώνεται δε αυτή από Αξιωματικούς Λ.Σ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, όπως παρακάτω: 1)Ως χειριστές εναέριων μέσων (ιπτάμενοι) επιλέγονται κατόπιν δηλώσεώς τους Αξιωματικοί της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κυβερνήτες και Υπαξιωματικοί απόφοιτοι Σχολής Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως συγκυβερνήτες, με το βαθμό δε του Ανθυπασπιστή της ίδιας προέλευσης ως κυβερνήτες. 2)Ως τεχνικοί εναέριων μέσων επιλέγονται, κατόπιν δηλώσεώς τους, Αξιωματικοί Λ.Σ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες. 3)Ως διοικητικό προσωπικό της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. τοποθε- τούνται Αξιωματικοί Λ.Σ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες. 2.Η επιλογή του προσωπικού των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται από πενταμελή Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ., η οποία συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.. Ο αριθμός των επιλεγομένων, η διαδικασία επιλογής, τα προσόντα, η εκπαίδευσή τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Οι κατά τα ανωτέρω επιλεγόμενοι Αξιωματικοί Λ.Σ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες εκπαιδεύονται σε Σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Λ.Σ., εφόσον υφίσταται, προς απόκτηση στρατιωτικού πτυχίου χειριστή, τεχνικού ή μέλους πληρώματος αεροπλάνων ή ελικοπτέρων. Άρθρο 132 Οργάνωση και λειτουργία Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. (Άρθρο 48 παράγραφος 4 εδάφιο i του Ν. 2935/2001) Με Κανονισμούς, που εκδίδονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ., η σύνθεση του απαραίτητου πληρώματος των αεροπλάνων και ελικοπτέρων, ο τρόπος, η διαδικασία και η αρμοδιότητα ορισμού και διάθεσης για πτήση του πληρώματος, οι προϋποθέσεις και οι όροι πτήσης, ο τρόπος τήρησης των στοιχείων για τη βεβαίωση των πραγματοποιούμενων ωρών πτήσεων, η διατήρηση της πτητικής ενέργειας, ο τύπος των υπηρεσιακών στολών και διακριτικών, η υποχρέωση παραμονής του προσωπικού στην εν λόγω Υπηρεσία για τους επιλεγόμενους μετά την 19η Ιουλίου 2001 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 133 Πτητική ενέργεια (Άρθρο 48 παράγραφος 4 εδάφια ια΄,ιβ΄ και παράγραφος 5 του Ν. 2935/2001, άρθρο 6 του Ν. 1940/1991 και άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν. 2329/1995) 1.Το ιπτάμενο προσωπικό Λ.Σ. διέπεται από τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για το ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όσον αφορά την πτητική ενέργεια και το πτητικό επίδομα. 2.Το ιπτάμενο προσωπικό Λ.Σ. τίθεται σε πτητική ενέργεια με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. 3.Το προσωπικό του Λ.Σ. το οποίο μετατίθεται σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και στελεχώνει θέσεις απαραίτητων μελών πληρώματος σε ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης με ειδικότητες, που κάθε φορά ορίζονται, διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το ιπτάμενο προσωπικό Λ.Σ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) Άρθρο 134 Λειτουργία. Αρμοδιότητες (Άρθρο 1 του Ν.1940/1991) 1.Στο Υ.Ε.Ν. λειτουργεί Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) με λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια, εποπτευομένη από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Οργανισμό που ισχύει κάθε φορά. 2.Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. αναλαμβάνει τη διενέργεια ειδικών επιχειρήσεων προς προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. ή και εκτός αυτών, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως. 3.Στην αρμοδιότητα της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. ανήκουν ιδίως: 1)Η αντιμετώπιση των κινδύνων από κάθε είδους εκρηκτικούς μηχανισμούς και βομβιστικές απειλές. 2)Η παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και πλοία στη θάλασσα. 3)Η συνδρομή σε άλλες αποστολές του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών της χώρας, σε εκτέλεση ειδικών διαταγών. 4)Η συνεργασία με τις αντίστοιχες ειδικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα εκπαίδευσης, οργάνωσης, εξοπλισμού, επιχειρήσεων κ.λπ.. 5)Η παροχή δια του σχολείου ειδικών αποστολών βασικής εκπαίδευσης και γνώσεων στο προσωπικό του Λ.Σ., αλλά και άλλων φορέων σε θέματα ναυτικής ασφάλειας και τάξης. 6)Η αστυνόμευση εν γένει της υποθαλάσσιας δραστηριότητας. Άρθρο 135 Οργάνωση. Στελέχωση (Άρθρο 2 του Ν. 1940/1991 και άρθρο 6 του Ν. 2329/1995) 1.Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. στελεχώνεται από μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ. ειδικότητας υποβρύχιων αποστολών και διοικείται από Αξιωματικό της ειδικότητας αυτής. 2.Η οργάνωση, λειτουργία της Μ.Υ.Α./Λ.Σ., του σχολείου ειδικών αποστολών, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, ο εξοπλισμός, ο τύπος των επιχειρησιακών στολών και διακριτικών, η επιλογή, οι προϋποθέσεις παραμονής, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Στο προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ., που διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 1, χορηγείται ένα από τα επιδόματα κινδύνου ή επιχειρήσεων, που προβλέπεται για το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 136 Σύσταση. Οργάνωση. Στελέχωση (Άρθρο 3 του Ν.1940/1991) 1.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.). Η οργάνωση, η λειτουργία, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, ο εξοπλισμός, ο τύπος των επιχειρησιακών στολών και διακριτικών, η επιλογή, οι προϋποθέσεις παραμονής, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά τα Κλιμάκια αυτά, καθορίζονται με Κανονισμό, που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ. υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, εποπτεύονται από την αρμόδια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Υ.Ε.Ν. που ισχύει κάθε φορά, Υπηρεσία και στελεχώνονται με προσωπικό Λ.Σ., που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από το σχολείο ειδικών αποστολών της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. ή αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ. έχουν ως κύρια αποστολή τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων προστασίας, ασφάλειας και εν γένει τάξης στο χώρο ευθύνης της Λιμενικής Αρχής. 3.Στο προσωπικό των Κ.Ε.Α./Λ.Σ., που διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2, χορηγείται ένα από τα επιδόματα που προβλέπονται αναλόγως για το αντίστοιχο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 137 Ειδικά μισθολογικά θέματα προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) (Άρθρο 55 του Ν. 2935/2001) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), για τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας των Αξιωματικών Λ.Σ. προέλευσης Εμπορικού Ναυτικού προσμετράται ο ελάχιστος κάθε φορά χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, που απαιτείται συνολικά για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων τυπικών προσόντων για την κατάταξή τους. Άρθρο 138 Οδοιπορικά έξοδα για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση προσωπικού Λ.Σ. (Άρθρο 58 του Ν. 2935/2001) Στο προσωπικό Λ.Σ., που διατάσσεται να μετακινηθεί εκτός έδρας για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό της Χώρας, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν διαμονή και διατροφή, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας και διανυκτέρευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 139 Απαγορεύσεις στο προσωπικό Λ.Σ. (Άρθρο 63 παράγραφοι 3, 4 του Ν.Δ. 1400/1973) 1.Απαγορεύεται στο εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ.: 1)Η επ’ αμοιβή άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας ή η άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγέλματος. 2)Η συμμετοχή σε συνεταιρισμούς με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 3)Η συμμετοχή σε συνδέσμους, σωματεία, ιδρύματα κ.λπ. που έχουν σκοπούς επιστημονικούς, μορφωτικούς ή εκπολιτιστικούς, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Αρχηγού Λ.Σ.. 2.Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται: 1)Στους Αξιωματικούς Λ.Σ. Ιατρούς η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικά κατά τις εκτός υπηρεσίας ώρες, σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία και τις διατάξεις του νόμου περί Κώδικα άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού Λ.Σ.. 2)Σε όλο το προσωπικό της Μουσικής Λ.Σ. η δημόσια διεύθυνση ορχηστρών ή η παιάνιση σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα, επ’ αμοιβή και με πολιτική περιβολή, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού Λ.Σ.. 3)Σε όλο το προσωπικό να διδάσκει σε δημόσιες ή σε ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά γενικά ιδρύματα, κατόπιν άδειας του Αρχηγού Λ.Σ.. Άρθρο 140 Έναρξη ισχύος του Κώδικα. Καταργούμενες διατάξεις 1.Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει από τη δημοσίευση του κυρωτικού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις αυτού ή αναφέρεται σε θέμα, που ρυθμίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα. Διατάξεις του Ν.2935/2001 που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον Κώδικα αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν. 3.Κανονιστικές ή εκτελεστικές διατάξεις, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ με βάση διατάξεις νόμων, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στον Κώδικα αυτόν, εξακολουθούν να ισχύουν.»
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-10 Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/311
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. 2012/1_13.07.2012 2012
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2008/3654 2008
Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες δια­τάξεις. 2008/3709 2008
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 2011/4029 2011
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2003/190 2003
Τροποποίηση Π.Δ. 138/2001 (ΦΕΚ 120 Α΄) «Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος». 2003/308 2003
Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.). 2003/68 2003
Καθιέρωση επίσημης στολής για το προσωπικό της Μουσικής του Λιμενικού Σώματος. 2003/83 2003
Τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ 190/2003 (ΦΕΚ 145 Α΄/12.6.2003) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό». 2004/108 2004
Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2004/187 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στη Σκάλα Καλλονής Λέσβου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου Λέσβου. 2004/190 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου [...]" 2004/236 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Καστρί Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Καλών Λιμνιώνων[...]" 2004/237 2004
΄Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων. 2004/238 2004
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Κατακόλου σε Λιμεναρχείο. 2004/250 2004
Τροποποίηση των π.δ. 32/2002 (Α 34) και 56/2002 (Α 49). 2004/35 2004
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Καρπάθου σε Λιμεναρχείο. 2005/156 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Γυθείου σε Λιμεναρχείο. 2005/157 2005
Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2005/158 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών σε Λιμεναρχείο. 2005/196 2005
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2005/222 2005
Τροποποίηση του π.δ. 190/2003 (Α΄145) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό». 2005/71 2005
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Στόμιο Λάρισας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λάρισας. 2005/88 2005
Ίδρυση Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2005/92 2005
Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων. 2006/159 2006
Τροποποίηση του π.δ. 407/95 (Α΄ 228) «Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος. 2006/247 2006
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτού». 2006/4 2006
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Στυλίδας σε Λιμεναρχείο. 2006/81 2006
Στολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 2007/9 2007
Μετάταξη Λιμενικού Σταθμού Γαλαξιδίου σε Υπολιμεναρχείο, καθορισμός της τοπικής αρμοδιότητος αυτού και της κατηγορίας συνθέσεως του προσωπικού του. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ιτέας 2009/11 2009
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2009/33 2009
Τροποποίηση του π.δ. 138/2001 (ΦΕΚ Α΄ 120)«Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος». 2010/106 2010
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/37 2012
Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/38 2012
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/81 2012
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ (ΕΕ L 218/14.8.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου της 12ης Αυγούστου 2013, τροποποίηση του π.δ. 16/2011 «Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα» (Α΄ 36) και του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεω[...]" 2014/166 2014
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018