ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3081

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, που υπογράφηκε στη Βαλέττα στις 24 Μαΐου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Μάλτας οι οποίες στο εξής θα αναφέρονται ως Συμβαλλόμενα Μέρη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να ενδυναμώσουν τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας, πρόληψης και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και σοβαρών ατυχημάτων θα συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευημερία και των δύο κρατών, ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ το μέγεθος των επιπτώσεων που επάγουν καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και για τις δύο χώρες, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ την αλληλεξάρτηση των οικολογικών συστημάτων των δύο χωρών τα οποία απαιτούν κατάλληλη πολιτική τόσο στον τομέα της προστασίας όσο και στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών, ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφές και τα σοβαρά ατυχήματα, οι οποίες επεκτείνονται πέραν των κρατικών συνόρων, απαιτούν συμφωνημένες ενέργειες, ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ την πιθανότητα ύπαρξης εκτάκτων και σοβαρών ατυχημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα μέσα και τους πόρους του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη που θα αποβλέπουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και σεβόμενες τις διεθνείς συμβάσεις που συνομολογήθηκαν στα πλαίσια των προαναφερόμενων διεθνών οργανισμών και εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΟρισμοίΟι παρακάτω όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη Συμφωνία θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες: Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος που ζητά από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να αποστείλει ομάδες για παροχή βοήθειας, εξοπλισμό και υλικά υποστήριξης, Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος που ανταποκρίνεται στην αίτηση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, Αρμόδια Αρχή σημαίνει μια αρχή καθορισμένη από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για προώθηση της αίτησης Παροχής Βοήθειας και λήψη απόφασης για την Παροχή Βοήθειας, επιφορτισμένη επίσης με το συντονισμό των δραστηριοτήτων που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Παροχή Βοήθειας σημαίνει βοήθεια που παρέχεται στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος από το Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος για τη μείωση των συνεπειών των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων, καθώς και για τη διάσωση, με την αποστολή ειδικών και την παροχή υπηρεσιών, αναγκαίων υλικών και αγαθών, Ομάδα Παροχής Βοήθειας σημαίνει εμπειρογνώμονες ή μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Πολιτικής Προστασίας ή άλλων οργανισμών που επιλέγονται από το Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος για Παροχή Βοήθειας και διαθέτουν επαρκή κατάρτιση και όλα τα αναγκαία μέσα, Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και Σοβαρό Ατύχημα σημαίνει μια κατάσταση σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή εγκατάσταση που προκλήθηκε από καταστρεπτικό φυσικό φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία προκαλεί ζημιές ή απειλεί σε σημαντικό βαθμό τη ζωή ή και την υγεία ανθρώπων, τα υλικά αγαθά ή το φυσικό περιβάλλον, Πρόληψη Έναντι Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων σημαίνει μία σειρά μέτρων που λαμβάνονται εκ των προτέρων και αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν μέγιστη ελάττωση των επιπτώσεων από ένα πιθανό φυσικό και τεχνολογικό κίνδυνο, Ζώνη Έκτακτης Ανάγκης σημαίνει μια περιοχή στην οποία έχει προκύψει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ή Σοβαρό Ατύχημα, Ενέργειες Επείγουσας Διάσωσης σημαίνει το σύνολο των ενεργειών που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρών ατυχημάτων αποσκοπούν στη διάσωση ανθρώπων, στην προστασία της υγείας του πληθυσμού και στην ελάττωση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και υλικών απωλειών, καθώς και των επαγόμενων επιπτώσεων, Εξοπλισμός σημαίνει τα αναγκαία για την Παροχή Βοήθειας υλικά, τα τεχνικά και μεταφορικά μέσα, τον εξοπλισμό της Ομάδας Παροχής Βοήθειας και τα αναγκαία για τη λειτουργία υλικά, τους σκύλους διάσωσης, καθώς και τα ατομικά είδη πρώτης ανάγκης των προσώπων που συμμετέχουν στην Παροχή Βοήθειας, Υλικά Υποστήριξης σημαίνει τα υλικά αγαθά πρώτης ανάγκης που αποσκοπούν στην ελάττωση των επιπτώσεων από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους και σοβαρά ατυχήματα και προορίζονται για δωρεάν διανομή στον πληθυσμό που υποφέρει σε μια έκτακτη ανάγκη, Κράτος Διελεύσεως σημαίνει το κράτος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, από το έδαφος του οποίου οι Ομάδες Παροχής Βοήθειας διέρχονται ή μεταφέρουν για μια τρίτη χώρα Υλικά Υποστήριξης ή Εξοπλισμό για Παροχή Βοήθειας. Άρθρο 2 Αρμόδιες Αρχές 1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διορίσουν τις ακόλουθες Αρμόδιες Αρχές: - Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας: το Υπουργείο των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. - Για την Κυβέρνηση της Μάλτας: Το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων. 2) Οι Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα γνωστοποιήσουν η μία στην άλλη τους φορείς ή τα πρόσωπα που θα διορίσουν για περαιτέρω επαφές, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 3) Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας οι Αρμόδιες Αρχές θα διατηρούν άμεση επαφή. Για το σκοπό αυτόν θα γνωστοποιήσουν η μία στην άλλη τα ακριβή στοιχεία που είναι αναγκαία για τις επαφές, και ειδικότερα τη διεύθυνση και τα στοιχεία τηλεπικοινωνιών τους. 4) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μεριμνούν για την τρέχουσα λειτουργία των Αρμόδιων Αρχών και των φορέων επαφής. Σε περίπτωση μεταβολής της Αρμόδιας Αρχής ή των φορέων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα το γνωστοποιήσουν αναλόγως το ένα στο άλλο γραπτώς, εντός 30 ημερών. Άρθρο 3 Μορφές συνεργασίας 1) Η συνεργασία στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - την εκτίμηση της επικινδυνότητας των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την αντιμετώπιση των συνεπειών τους, την οργάνωση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης έκτακτων αναγκών, - την εκτίμηση του κινδύνου ρύπανσης που προκαλείται από σοβαρά ατυχήματα για το περιβάλλον και τον πληθυσμό, - την αμοιβαία βοήθεια στην παροχή τεχνικού εξοπλισμού και διευκολύνσεων, τον από κοινού προγραμματισμό και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πρόληψη και τη διαχείριση έκτακτης ανάγκης, τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, - την οργάνωση της ενημέρωσης του πληθυσμού ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα αυτοπροστασίας του σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, - την οργάνωση κοινών διασκέψεων, εκπαιδευτικών ταξιδιών, επιστημονικών προγραμμάτων και ειδικών σεμιναρίων, τη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, - τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, την προετοιμασία από κοινού δημοσιεύσεων και εκθέσεων, - την ανταλλαγή εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, - τις διασκέψεις των Αρμόδιων Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. 2) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εφαρμόζουν αναλόγως τις ρυθμίσεις της παρούσας Συμφωνίας για τις μορφές συνεργασίας της παραγράφου (1) και ιδίως για τις κοινές ασκήσεις. Άρθρο 4 Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να ζητούν και να προωθούν με κάθε δυνατό μέσο τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων διεθνών και εθνικών οργανισμών, ιδρυμάτων, φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και σοβαρών ατυχημάτων. Άρθρο 5 Μικτή Επιτροπή 1) Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας οι Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα συστήσουν μια Μικτή Επιτροπή για συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης έκτακτων αναγκών και σοβαρών ατυχημάτων, θα καθορίσουν τον αριθμό των μελών και τα καθήκοντα της και θα εγκρίνουν τη διαδικασία των εργασιών της που θα περιέχει τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας της. Οι κανόνες λειτουργίας περιλαμβάνουν επίσης τη διαδικασία και τον τρόπο της συνεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής πληροφοριών. 2) Η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά περίσταση, μετά από συνεννόηση των Αρμόδιων Αρχών, εκ περιτροπής στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Μάλτας. Άρθρο 6 Όροι υποδοχής των εκπροσώπων Όλα τα έξοδα της διαμονής των στελεχών και άλλων εκπροσώπων του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα καλύπτονται από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων της μετακίνησης τους εντός της εθνικής του επικράτειας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Δαπάνες μεταφοράς προς και από την επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα καλύπτονται από το Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 7 Αίτηση για Παροχή Βοήθειας και ανταλλαγή πληροφοριών 1) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρού ατυχήματος οι εξουσιοδοτημένες Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια. 2) Η βοήθεια θα παρέχεται στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος βάσει αίτησης. Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, τη φύση, την έκταση και τις εκάστοτε παραμέτρους της έκτακτης ανάγκης ή του σοβαρού ατυχήματος. Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που προβλέπεται να ληφθούν, για το είδος της βοήθειας που ζητείται να παρασχεθεί και για τις προτεραιότητες στην παροχή της βοήθειας. 3) Η Αρμόδια Αρχή του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα αποφασίζει για την Παροχή Βοήθειας το συντομότερο δυνατό και θα πληροφορεί το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος για τις δυνατότητες, τους όρους και την έκταση της άμεσης Παροχής Βοήθειας. Άρθρο 8 Τρόπος, συντονισμός και διαχείριση της Παροχής Βοήθειας 1) Η βοήθεια μπορεί να παρέχεται με αποστολή Ομάδων Παροχής Βοήθειας, Εξοπλισμού και Υλικών Υποστήριξης, καθώς και με παραχώρηση των αναγκαίων πληροφοριών και εμπειριών. 2) Στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους οι εργασίες επείγουσας διάσωσης, η αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και των σοβαρών ατυχημάτων και η Παροχή Βοήθειας στον εμπλεκόμενο πληθυσμό θα διευθύνονται και συντονίζονται από φορείς και πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τις νομικές ρυθμίσεις αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 3) Εντολές στην Ομάδα Παροχής Βοήθειας του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα δίνονται μόνο μέσω του επικεφαλής της ομάδας. 4) Η Αρμόδια Αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα ενημερώνει τους επικεφαλής των Ομάδων Παροχής Βοήθειας στον τόπο της έκτακτης ανάγκης ή του σοβαρού ατυχήματος για την εξέλιξη της κατάστασης, θα καθορίζει τη διαδικασία εργασίας και, όταν είναι αναγκαίο, θα εξασφαλίζει για τις ομάδες αυτές διερμηνείς και άλλες αναγκαίες διευκολύνσεις και μέσα. 5) Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα μεριμνά για την ασφάλεια των Ομάδων Παροχής Βοήθειας, θα εξασφαλίζει δωρεάν ιατρική περίθαλψη άμεσης προτεραιότητας, σίτιση, στέγαση και είδη πρώτης ανάγκης, εφόσον τα εφόδια των ομάδων αυτών έχουν εξαντληθεί. Προκειμένου για τις ομάδες πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια εφοδίων για 72 ώρες. 6) Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα φροντίζει για την ακώλυτη υποδοχή των υλικών υποστήριξης και θα μεριμνά για τη δωρεάν διανομή τους αποκλειστικά στον πληγέντα πληθυσμό. 7) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβοηθούν και να εξασφαλίζουν, κατόπιν αίτησης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, την ακώλυτη διέλευση από την εθνική τους επικράτεια των Ομάδων Παροχής Βοήθειας, των Εξοπλισμών και των Υλικών Υποστήριξης, εφόσον κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τυγχάνει να είναι Κράτος Διελεύσεως. Άρθρο 9 Διαδικασίες διάβασης των συνόρων για τις Ομάδες Παροχής Βοήθειας και καθεστώς παραμονής τους στην επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους 1) Τα μέλη των Ομάδων Παροχής Βοήθειας θα διαβαίνουν τα κρατικά σύνορα του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους δια μέσου των σημείων ελέγχου των συνόρων που είναι ανοικτά για τη διεθνή επικοινωνία, χρησιμοποιώντας έγκυρα διαβατήρια, και μπορούν να παραμείνουν στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους χωρίς βίζες και άδειες παραμονής. 2) Ο επικεφαλής της Ομάδας Παροχής Βοήθειας θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή ή το εξουσιοδοτημένο όργανο του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, στην οποία αναγράφονται και τα μέλη της ομάδας. Δείγμα της έγγραφης εξουσιοδότησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας. 3) Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφος του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, τα μέλη των Ομάδων Παροχής Βοήθειας θα υποχρεούνται να σέβονται τη νομοθεσία αυτού του κράτους. 4) Τα μέλη των Ομάδων Παροχής Βοήθειας δικαιούνται να φέρουν τη στολή τους στο έδαφος του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, εφόσον αυτή ανήκει στον συνήθη εξοπλισμό τους στο κράτος του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν περιορίζουν τη χρήση διακριτικών σημάτων στα οχήματα των Ομάδων Παροχής Βοήθειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 5) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξασφαλίζουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) - (4) και στην περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι Κράτος Διελεύσεως. Οι Αρμόδιες Αρχές γνωστοποιούν εγκαίρως η μία στην άλλη την ανάγκη διέλευσης και συμφωνούν για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής, παρέχοντας, εάν είναι αναγκαίο, και επίσημη συνοδεία για τη διέλευση των Ομάδων Παροχής Βοήθειας. Άρθρο 10 Εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση δια των κρατικών συνόρων Εξοπλισμού και Υλικών υποστήριξης 1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη διακίνηση των Εξοπλισμών και των Υλικών Υποστήριξης δια των κρατικών συνόρων τους σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: α) Κατά τη διάβαση των συνόρων ο επικεφαλής της Ομάδας Παροχής Βοήθειας θα υποχρεούται να υποβάλει στην τελωνειακή αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους χωριστή κατάσταση των αναγκαίων για τη δραστηριότητα της ομάδας εξοπλισμών και χωριστή κατάσταση των αγαθών που μεταφέρθηκαν ως υλικά υποστήριξης. Οι καταστάσεις θα αποτελούν μέρος της έγγραφης εξουσιοδότησης και δείγματα τους επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας. β) Εάν μέρος των Υλικών Υποστήριξης αποτελείται από φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες, θα συντάσσεται χωριστή αναλυτική κατάσταση για αυτά τα είδη. Η κατάσταση θα αποστέλλεται στην αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών του ΟΗΕ1 (UΝ ΙΝCΒ) εθνική αρχή. Οι Αρμόδιες Αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα ενεργούν σύμφωνα με τη σχετική σύσταση2 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών3 και θα ενημερώνουν το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών του ΟΗΕ (UΝ Ιnternatiοnal Νarcοtics Cοntrοl Βοard). 2) Κατά την παροχή βοήθειας οι Ομάδες Παροχής Βοήθειας επιτρέπεται να εισάγουν και να εξάγουν εκτός των εφοδίων του ταξιδιού, μόνο τον Εξοπλισμό και τα Υλικά Υποστήριξης. 3) Ο Εξοπλισμός και τα Υλικά Υποστήριξης που διακινούνται δια των κρατικών συνόρων δεν υπόκεινται στις απαγορεύσεις και περιορισμούς που αφορούν τη διακίνηση εμπορευμάτων. Εννοείται ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως Υλικά Υποστήριξης μόνο προϊόντα των οποίων ο χρόνος διατήρησης δεν έχει λήξει. 4) Τα Υλικά Υποστήριξης και οι Εξοπλισμοί θα εξαιρούνται υπό την προϋπόθεση της βεβαίωσης ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη προς τον προορισμό από δασμούς, φόρους και λοιπές χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών. 5) Για τα αυτοκίνητα των Ομάδων Παροχής Βοήθειας και τα λοιπά οχήματα μεταφοράς των Υλικών Υποστήριξης τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα απαιτούν τις διεθνείς άδειες οδικών μεταφορών και αυτά θα απαλλάσσονται από τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις που αφορούν εν γένει τα οχήματα. 6) Τα μη χρησιμοποιημένα Υλικά Υποστήριξης και ο Εξοπλισμός που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν καταστράφηκε, πρέπει να μεταφερθούν το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών στο έδαφος του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 7) Σε περίπτωση που τεμάχια του Εξοπλισμού θα παραμείνουν στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους ως Υλικά Υποστήριξης, πρέπει να υποβληθεί σχετική αμελλητί δήλωση στην οικεία τελωνειακή αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος και ο τόπος παραμονής των μη επανεξαγόμενων αντικειμένων, και συγχρόνως πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και η Αρμόδια Αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Για τα τεμάχια του Εξοπλισμού που θα παραμείνουν στην επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία θα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 8) Σε περίπτωση που στα πλαίσια της Παροχής Βοήθειας θα μεταφερθούν φαρμακευτικά σκευάσματα στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 9) α) Οι ρυθμίσεις των παραγράφων (3) και (6) θα εφαρμόζονται αναλόγως και για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες. β) Τα σκευάσματα αυτά επιτρέπεται να εισάγονται μόνο σε ποσότητες που απαιτούνται για επείγουσα ιατρική βοήθεια και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις του κράτους του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους. γ) Προκειμένου για χρησιμοποιημένα φαρμακευτικά σκευάσματα με ναρκωτικές ή ψυχότροπες ουσίες, πρέπει να προσκομισθεί στην τελωνειακή αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους το αποδεικτικό χρήσης τους, υπογεγραμμένο από τον ιατρό της Ομάδας Παροχής Βοήθειας και πιστοποιημένο από τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Αρχής του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των σκευασμάτων αυτών δεν θα θεωρείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών κατά την έννοια των διεθνών συμβάσεων περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που δεσμεύουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 10) Απαγορεύεται η εισαγωγή όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών στο έδαφος του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, εκτός των αναγκαίων για την Παροχή Βοήθειας εκρηκτικών υλών βιομηχανικής χρήσης. 11) Οι Αρμόδιες κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους Αρχές δικαιούνται να ελέγχουν τη χρήση και την αποθήκευση των εξοπλισμών και υλικών των παραγράφων (3) - (7). 12) Τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) - (9) θα εφαρμόζονται και για φορτία υπό διαμετακόμιση. 13) Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει ευχέρεια καθαρισμού από χημικές και ραδιενεργές ουσίες και απολύμανσης των εξοπλισμών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο εξοπλισμός θα παραμένει στο έδαφος του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 11 Χρήση αεροσκάφους 1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να εγκρίνουν, για την Παροχή Βοήθειας της παρ. (1) του άρθρου 8 της παρούσας Συμφωνίας - σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου (2) - τη χρήση και διέλευση, καθώς και την απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια τους, με απλοποιημένη διαδικασία διάβασης των συνόρων και εκτελωνισμού, κατ εφαρμογή των αντίστοιχων όρων των Άρθρων 9 και 10 της παρούσας Συμφωνίας. 2) Το σχέδιο πτήσεως (συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής του φορτίου) των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιούνται για παροχή βοήθειας θα υποβάλλεται στην οικεία αρχή σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τους τεχνικούς κανονισμούς που δημοσιεύονται στο εθνικό Δημοσίευμα Αεροπορικής Ενημέρωσης (Αerοnautical Ιnfοrmatiοn Ρublicatiοn, ΑΙΡ) των Συμβαλλόμενων Μερών με αναφορά στην παρούσα Σύμβαση. 3) Οι πτήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες που δημοσιεύονται στο εθνικό Δημοσίευμα Αεροπορικής Ενημέρωσης (Αerοnautical Ιnfοrmatiοn Ρublicatiοn ΑΙΡ) των Συμβαλλόμενων Μερών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 12 Δαπάνες της Παροχής Βοήθειας 1) Η βοήθεια θα παρέχεται δωρεάν, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2) Το Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος θα απαλλάσσεται από δαπάνες για πτήση, προσγείωση, στάθμευση στο αεροδρόμιο, απογείωση και ραδιοναυτιλιακές υπηρεσίες που αφορούν το αεροσκάφος παροχής βοήθειας. 3) Σε περίπτωση χρήσης αεροσκαφών, τα θέματα που αφορούν την αποζημίωση για τα καύσιμα και τη συντήρηση του αεροσκάφους προκειμένου για πτήσεις που αποβλέπουν στην Παροχή Βοήθειας, θα αντιμετωπίζονται από τις Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών κατά περίπτωση. Άρθρο 13 Αποζημίωση ζημιών 1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε νόμιμη αξίωση για αποζημίωση που αφορά υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών του φυσικού περιβάλλοντος, που προξενούνται από μέλος της Ομάδας Παροχής Βοήθειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, και θα παραιτούνται, επίσης, από κάθε αξίωση για αποζημίωση που αφορά βλάβη της υγείας ή θάνατο μέλους της ομάδας αυτής, εφόσον αυτά προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση ή από την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. 2) Σε περίπτωση που μέλος της Ομάδας Παροχής Βοήθειας του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους προξενήσει ζημιά σε βάρος τρίτων εντός του εδάφους του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις ζημιές που προκλήθηκαν από δική του Ομάδα Παροχής Βοήθειας. 3) Οι διατάξεις των παραγράφων (1) - (2) δεν θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ζημιών που προκαλούνται από πρόθεση ή οφείλονται σε βαρεία αμέλεια. 4) Η ευθύνη αποζημίωσης του παρόντος Άρθρου ισχύει για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις Ομάδες Παροχής Βοήθειας από τη στιγμή της εισόδου τους στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους έως την έξοδό τους. 5) Οι Αρμόδιες Αρχές θα συνεργάζονται στενά για να διευκολύνουν την έγκριση των αξιώσεων αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτόν θα παραχωρούν αμοιβαίως κάθε πληροφορία που διαθέτουν για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά. 6) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για την περίπτωση που ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι Κράτος Διελεύσεως. Άρθρο 14 Χρήση των πληροφοριών Οι πληροφορίες που αποκτώνται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, δεν θα παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Μέρους από το οποίο προέρχονται, τηρουμένων των νομοθετικών διατάξεων των Συμβαλλόμενων Μερών, και δεν θα δημοσιεύονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 15 Επίλυση διαφορών Όλες οι διαφωνίες που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 16 Τελικές διατάξεις 1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος πληροφορεί το άλλο σχετικά με την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών. 2) Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστη χρονική περίοδο. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καταγγείλει γραπτώς την παρούσα Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία θα λήξει σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβει σχετική διακοίνωση για την απόφαση λήξης της. 3) Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Έγινε στη Βαλέττα, την 24η Μαΐου 2001 σε δύο (2) πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία του κειμένου της παρούσας Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Μάλτας (υπογραφή) (υπογραφή) Παράρτημα * για τα άρθρα 9 και 10 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας * Το Παράρτημα συμπληρώνεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας που κυρώνεται, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.