Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1
1.  
  Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Αρμοδιότητες Στην υποστήριξη αυτή περιλαμβάνονται, ιδίως.
 1. η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου,
 2. η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης,
 3. η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου,
 4. ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του Δημοσίου,
 5. η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός διαιτητών του.
 6. η νομική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση των συμβάσεων,
 7. η νομική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων,
 8. η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων,
 9. η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για λήψη νομοθετικών μέτρων αναγκαίων για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και
 10. η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2.  
 1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι αποκλειστικά αρμόδιο για το χειρισμό ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποθέσεων.α) αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, β) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνονται στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 2227/1994 (Α΄ 129) και στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, γ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ε) αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, τις οποίες έχουν χειρισθεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. και των άλλων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στ) υποθέσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και ζ) υποθέσεις που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ΄ύλην αρμοδίου Υπουργού ανατίθενται και άλλες κατηγορίες υποθέσεων στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ.
3.  
  Το Νομικό Συμβούλιο ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες με την Ολομέλεια, τακτική και πλήρη, τα Τμήματα, τους καθ΄ύλην Σχηματισμούς που συνιστώνται με απόφαση του Προέδρου στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη οργανική μονάδα του Ν.Σ.Κ., τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και τα Δικαστικά Γραφεία .
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγονται: α) Η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Κράτους και γενικότερα η νομική υποστήριξή του. β) Η υποστήριξη των υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) και του άρθρου 56 παρ. 3 ΙΙ περ. α΄ έως ε΄ του Π.Δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α΄). γ) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Διοίκησης σε θέματα κοινοτικού δικαίου με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής. δ) Η διενέργεια όλων των δικαστικών πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Πολυμερούς Σύμβασης Περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4421/1964 (ΦΕΚ 215 Α΄) και ανάγονται στα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. ε) Η διεξαγωγή των δικαστικών πράξεων, που προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις δικαστικής αρωγής σε ποινικές, αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος και συνιστούν καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής. στ) Η καθοδήγηση των ενεργειών της Διοίκησης με νομικές γνωμοδοτήσεις. ζ) Η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό και η ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου. η) Η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός διαιτητών του. θ) Η υπεράσπιση δημοσίων υπαλλήλων σε ποινικά δικαστήρια, εφόσον προβλέπεται τούτο από ειδική διάταξη νόμου. ι) Η γνωμοδότηση για το παραδεκτό και βάσιμο των αναιρέσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. ια) Η επεξεργασία των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, που παραπέμπονται αρμοδίως σ αυτό. ιβ) Η δικαστική υπεράσπιση και γενικότερα η νομική υποστήριξη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή από μέλη του σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 3 "Ετήσια έκθεση"
1.  
  Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κατατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους. Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραφή και αποτίμηση του έργου του Ν.Σ.Κ. του προηγούμενου έτους. Στην έκθεση περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και εισήγηση για τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται, με ειδικότερη αναφορά στην έκβαση των υποθέσεων της ακυρωτικής διαδικασίας, την επισήμανση των αιτίων ακύρωσης κανονιστικών ή ατομικών πράξεων της Διοίκησης.
Άρθρο 4 "Βασική διάρθρωση"
1.  
  Οι εργασίες του Ν.Σ.Κ. διεξάγονται από: α) την Κεντρική Υπηρεσία, β) τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, γ) τα Ειδικά Γραφεία Νομικών Συμβούλων, δ) τα Δικαστικά Γραφεία, ε) τους δικηγόρους του Δημοσίου, όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Νομικών Συμβούλων ή Δικαστικά Γραφεία και στ) τους δικηγόρους αλλοδαπής.
Άρθρο 5 "Συγκρότηση του Ν.Σ.Κ. ως συλλογικού οργάνου"
1.  
  Το Ν.Σ.Κ., ως συλλογικό όργανο, λειτουργεί σε Ολομέλεια, Τμήματα και Τριμελείς Επιτροπές.
2.  
  Η Ολομέλεια συγκροτείται ως πλήρης από τον Πρόεδρο και από το ήμισυ τουλάχιστον των Αντιπροέδρων και Νομικών Συμβούλων και ως τακτική από τον Πρόεδρο και, εναλλάξ κατά συνεδρίαση, από τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους που κατέχουν εκάστοτε περιττό ή άρτιο, κατά τη σειρά αρχαιότητας, αριθμό (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) και συνεδριάζει νομίμως με παρουσία είκοσι ενός (21) τουλάχιστον μελών. Κατ’ εξαίρεση συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος και όλοι οι Νομικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Γραφείο του οποίου συζητείται υπόθεση και μόνο για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής. Στην Ολομέλεια (πλήρη ή τακτική) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίσταται.
Η Ολομέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους ως μέλη με ψήφο. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός από το συνολικό αριθμό των μελών που υπηρετούν κάθε φορά. Στην Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίστανται.
2.  
  Η Πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εισηγητής ορίζεται μέλος της ή Πάρεδρος. Η Τακτική Ολομέλεια αποτελείται από τις συνθέσεις Α΄ και Β΄. Με απόφαση του Προέδρου, καθορίζονται, κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, τα Τμήματα που συμμετέχουν σε καθεμία από τις συνθέσεις της Τακτικής Ολομέλειας. Οι υποθέσεις εισάγονται προς συζήτηση στη σύνθεση της Τακτικής Ολομέλειας στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Τμήματος που ζήτησε την παραπομπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπόθεση εισάγεται στη σύνθεση εκείνη στην οποία συμμετέχει το Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο οποίο υπεβλήθη το ερώτημα. Εισηγητής ορίζεται μέλος της ή Πάρεδρος. Η Τακτική Ολομέλεια συνεδριάζει νομίμως με παρουσία των δύο τρίτων (τουλάχιστον) των μελών της. Στην Ολομέλεια, πλήρη ή τακτική, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και αν δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίστανται.
Η Ολομέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους ως μέλη με ψήφο. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός από το συνολικό αριθμό των μελών που υπηρετούν κάθε φορά. Στην Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίστανται.
3.  
  Ο αριθμός και η συγκρότηση των Τμημάτων ορίζεται για κάθε δικαστικό έτος με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Για την ύπαρξη απαρτίας κάθε Τμήματος απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός των Νομικών Συμβούλων, που έχουν ορισθεί και υπηρετούν κάθε φορά. Σε κάθε Τμήμα προεδρεύει Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση πού δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρχαιότερος Νομικός Σύμβουλος από αυτούς που παρίστανται. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. μπορεί να προεδρεύει σε οποιοδήποτε Τμήμα.
4.  
  Οι Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ. μετέχουν στις εργασίες της Ολομέλειας και των Τμημάτων ως εισηγητές σε υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί, με γνώμη χωρίς ψήφο. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίστανται και Δικαστικοί Αντιπρόσωποι κατά τη συζήτηση υποθέσεων τις οποίες έχουν χειρισθεί, για παροχή εξηγήσεων ή διευκρινήσεων.
5.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Ειδικά Γραφεία Νομικών Συμβούλων λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο ή έναν Νομικό Σύμβουλο, τον εισηγητή της υπόθεσης και από ένα άλλο μέλος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στην υπηρεσιακή αυτή μονάδα. Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται και στα Δικαστικά Γραφεία στα οποία υπηρετούν τουλάχιστον τρία μέλη του Ν.Σ.Κ., από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι Πάρεδρος, ο οποίος και συμμετέχει υποχρεωτικά σ αυτήν. Όλα τα μέλη των Επιτροπών έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην Τριμελή Επιτροπή προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθμό και επί ομοιοβάθμων μελών ο αρχαιότερος.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Επιτροπών, Τμημάτων και Ολομέλειας"
2.  
  Τα Τμήματα γνωμοδοτούν:
 1. Σε υποθέσεις, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Επιτροπών ή παραπέμπονται σ αυτά από Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητάς τους
 2. Για το παραδεκτό των αναιρέσεων και το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων αυτών, που ασκούνται από το Δημόσιο, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ.
 3. Σε ερωτήματα της Βουλής των Ελλήνων πού υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής, καθώς και σε ερωτήματα της Διοίκησης, που υπογράφονται από τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό Γραμματέα Υπουργείου εφόσον ο τελευταίος είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 4. Επίσης σε ερωτήματα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο κατά νόμο όργανο Διοίκησης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ., εφόσον αφορούν ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους με γενικότερο ενδιαφέρον υπογράφονται μόνο από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
 5. Για τα σχέδια νόμου, διαταγμάτων ή κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, που παραπέμπονται στο Ν.Σ.Κ. για επεξεργασία.
3.  
  Η Ολομέλεια γνωμοδοτεί
 1. Πλήρης Ολομέλεια 1Για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και τον ορισμό διαιτητών αυτού. 2Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή την Τακτική Ολομέλεια. 3Για κάθε νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας ή για ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των υπηρεσιακών μονάδων του, που εισάγεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
 2. Τακτική Ολομέλεια.(Α΄ και Β΄ Σύνθεση) 1Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή κάποιο Τμήμα. 2Σε ερωτήματα για τα οποία ζητείται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Υπουργό απευθείας η γνώμη της ή για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή και ζητείται αρμοδίως η παραπομπή στην Ολομέλεια. 3Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. 3.
Η Ολομέλεια γνωμοδοτεί:
Για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και το διορισμό των διαιτητών αυτού
Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σ αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή κάποιο Τμήμα.
Σε ερωτήματα για τα οποία ζητείται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Υπουργό απευθείας η γνώμη της ή για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή και ζητείται αρμοδίως η παραπομπή στην Ολομέλεια και
Για κάθε νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας ή για ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των υπηρεσιακών μονάδων του, που εισάγεται σ αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
3Α.  
  Α. Σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες οι οποίες αφορούν συμβάσεις που καταρτίζονται με το Δημόσιο ή με κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συγκροτούνται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, διαιτητής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή του κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν ενεργεία λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παριστάμενων μελών της Ολομέλειας, διαιτητής ορίζεται επίτιμος λειτουργός του Ν.Σ.Κ. Πρόσωπο μη λειτουργός του Ν.Σ.Κ. μπορεί να διοριστεί διαιτητής μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη φύση της υπό κρίση διαφοράς και προβλέπεται ρητά στη σχετική ρήτρα διαιτησίας, η οποία πρέπει, σε αυτήν την περίπτωση, να προσυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
1.  
  Οι Τριμελείς Επιτροπές γνωμοδοτούν
 1. Για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων από το Δημόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου, εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 2. Το αυτό ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
 3. Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το ποσό της διαφοράς.
 4. Ειδικά για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες, λόγω ποσού της διαφοράς, είναι ανέκκλητες και συγχρόνως δεν υπόκεινται παραδεκτά σε αίτηση αναιρέσεως, αν δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισηγήσεως και πρακτικού.
 5. Με την ίδια διαδικασία οι Τριμελείς Επιτροπές παραπέμπουν στο οικείο Τμήμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε υπόθεση της αρμοδιότητάς τους, εάν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή μπορεί να έχει ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις.
 6. Με πρακτικό γνωμοδότησης της Ολομέλειας μπορεί να παραπέμπεται στις Τριμελείς Επιτροπές κατηγορία υποθέσεων, μολονότι το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες κατά το πραγματικό και νομικό μέρος και τα ανακύπτοντα ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπισθεί από την Ολομέλεια και έχει κριθεί ότι παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τμήμα ή στην Ολομέλεια.
 7. Η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας αποφαίνεται σε θέματα αρμοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νομικών Συμβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθμού των μελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτά.
 8. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Οι Επιτροπές γνωμοδοτούν: Για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων από το Δημόσιο και την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων, που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου και τη ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς σε όλες τις περιπτώσεις αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου και για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξαρτήτως ποσού. Η Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας αποφαίνεται σε θέματα αρμοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών, στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή εάν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν, δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νομικών Συμβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθμού των μελών του Ν.Σ.Κ., που υπηρετούν σ αυτά. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
4.  
  Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στα Δικαστικά Γραφεία ή Γραφεία Νομικού Συμβούλου της έδρας τους, ενώ για ζητήματα με ευρύτερο ενδιαφέρον τα ερωτήματα υποβάλλονται δια του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Τα Γραφεία αυτά, αν για το θέμα για το οποίο υποβάλλεται το ερώτημα, υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., τη γνωστοποιούν σε αυτούς που υπέβαλλαν το ερώτημα. Σε απλά θέματα, οι Νομικοί Σύμβουλοι ή Πάρεδροι, που υπηρετούν σ αυτά, απαντούν με ατομικές γνωμοδοτήσεις, διαφορετικά αποστέλλουν τα ερωτήματα αυτά χωρίς καθυστέρηση και με πλήρη εισήγηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., για έκδοση γνωμοδότησης Τμήματος ή Ολομέλειας. Στην περίπτωση αυτή το ερώτημα εισάγεται προς συζήτηση με πράξη του Προέδρου, η οποία ορίζει και τον εισηγητή.
5.  
  Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. μπορεί να παραπέμπει σε Τμήμα ή στην Ολομέλεια οποιαδήποτε υπόθεση ή ερώτημα, έστω και αν έχει προηγηθεί σ αυτά ατομική γνωμοδότηση. Επίσης, μπορεί να εισάγει οποιαδήποτε υπόθεση ή ερώτημα απευθείας στην Ολομέλεια, καθώς και να παραπέμψει σ αυτήν οποιαδήποτε υπόθεση ή γνωμοδότηση Τμήματος, όταν κρίνει ότι η λύση που δόθηκε χρειάζεται επανεξέταση. Στις περιπτώσεις αυτές με την πράξη της παραπομπής ορίζεται και ο εισηγητής.
6.  
  Τα ερωτήματα της Διοίκησης πρέπει να διαλαμβάνουν πλήρη εξιστόρηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και προσδιορισμό των προβληματισμών της, για την έννοια και το περιεχόμενο συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, των οποίων ζητείται η ερμηνεία από το Ν.Σ.Κ., προκειμένου να τις εφαρμόσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Ερωτήματα μισθολογικού περιεχομένου πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόψεις του Γ.Λ.Κ. (Δ/νσης Μισθολογίου), χωρίς τις οποίες δεν μπορούν να εισαχθούν στα αρμόδια Τμήματα ή Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. Γνωμοδοτήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν μισθολογικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή που μπορεί να έχουν ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες, είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση μόνον εφόσον γίνουν αποδεκτές και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται ειδικές κατηγορίες υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται αποδοχή της γνωμοδότησης και από αυτόν.
Άρθρο 7 "Λειτουργία"
1.  
  Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Επιτροπών οι υποθέσεις και τα ερωτήματα φέρονται για συζήτηση ύστερα από έγγραφη εισήγηση, η οποία διανέμεται στη μεν Ολομέλεια τουλάχιστον έξι ημέρες, στα δε Τμήματα τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίασή τους, για ενημέρωση των μελών τους. Η εισήγηση περιέχει υποχρεωτικά πλήρη έκθεση του πραγματικού και νομικού μέρους της υπόθεσης, με παράθεση του κειμένου των διατάξεων, που πρέπει να εφαρμοστούν, της ερμηνείας τους και της λύσης, που προτείνεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για θέματα ή υποθέσεις επείγουσας φύσης μπορεί η διαδικασία αυτή να μην τηρηθεί, ύστερα από άδεια του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. ή του Προέδρου του Τμήματος ή του προεδρεύοντα της Επιτροπής. Οι εισηγήσεις που απευθύνονται προς τον Πρόεδρο και τους Προέδρους των Τμημάτων συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφα όλων των δικογράφων της υπόθεσης, καθώς και όλων των κρίσιμων για τη διάγνωση της διαφοράς λοιπών εγγράφων. Το ίδιο ισχύει για τις εισηγήσεις και τα πρακτικά των Επιτροπών των Γραφείων, που αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. για έγκριση ή θεώρηση και για τις εισηγήσεις προς την Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας από τα Γραφεία του Ν.Σ.Κ., στα οποία δεν λειτουργεί τέτοια Επιτροπή.
2.  
  Για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων συντάσσονται πρακτικά, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από μέλος τους, τα οποία υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον γραμματέα. Οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης. Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, των μεν Τριμελών Επιτροπών υπογράφονται από αυτούς που μετέχουν, της δε Ολομέλειας και των Τμημάτων από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης.
Για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Επιτροπών συντάσσονται πρακτικά, με εξαίρεση τα γνωμοδοτικά θέματα. Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, των μεν Επιτροπών υπογράφονται από αυτούς που μετέχουν, της δε Ολομέλειας και των Τμημάτων, από εκείνον που προεδρεύει και τον γραμματέα. Οι γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα της Ολομέλειας και των Τμημάτων υπογράφονται από τον εισηγητή και τον Πρόεδρό τους.
3.  
  Οι γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις των Επιτροπών, των Τμημάτων και της Ολομέλειας εκδίδονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν ψήφο, οι οποίοι εκφέρουν τη γνώμη τους κατά σειρά αρχαιότητας, αρχίζοντας από τον νεότερο. Στα Τμήματα και στην Ολομέλεια σε περίπτωση που διατυπωθούν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που εκφράζουν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Εάν οι γνώμες που εκφράζονται συγκεντρώνουν ίσο αριθμό ψήφων, γίνεται ψηφοφορία, για να αποκλεισθεί μια από αυτές. Αυτοί που εκφράζουν τη γνώμη που αποκλείεται οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις άλλες, μέχρι να σχηματισθεί πλειοψηφία. Αν υπάρξει ισοψηφία, στις μεν συνεδριάσεις της Ολομέλειας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, στις δε συνεδριάσεις των Τμημάτων η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, αν δεν σχηματισθεί πλειοψηφία, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα. Οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά περιέχουν και τη γνώμη της μειοψηφίας με την αιτιολογία της. Επίσημο αντίγραφο κάθε γνωμοδότησης αποστέλλεται στην αντίστοιχη υπηρεσία, που επιμελήθηκε για την υποβολή του ερωτήματος, η οποία υποχρεούται να ενεργήσει για την αποδοχή ή μη αυτής.
4.  
  Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.
5.  
  Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, καθώς και όσα αναφέρονται σε περιοδικές παροχές ανεξαρτήτως ποσού εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Τα πρακτικά αυτά δεν έχουν ισχύ ούτε εκτελούνται χωρίς την έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., κατά περίπτωση, οι οποίοι μπορούν να τροποποιούν αυτά μόνο προς όφελος του Δημοσίου. Το παραπάνω ποσό των 6.000 ευρώ μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Τα πρακτικά σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας εγκρίνονται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό. Τα πρακτικά πριν από την έγκρισή τους δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, ούτε χορηγείται αντίγραφο αυτών. Μετά από την έγκρισή τους, εκτελούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε παραπέρα έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση δεν χορηγείται αντίγραφο των εισηγήσεων σε ερωτήματα ή σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 8 "Πρόεδρος Ν.Σ.Κ."
1.  
  Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. : α) προΐσταται του Νομικού Συμβουλίου, είναι υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμενος του κυρίου και του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του και μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντα Αντιπροέδρου ή Νομικού Συμβούλου σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα, β) προεδρεύει στην Ολομέλεια, γ) υπογράφει τα αποδεικτικά των κάθε είδους δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων που επιδίδονται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε εγγράφου που αφορά σε υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, δ) τοποθετεί τα μέλη του κυρίου ή διοικητικού προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ., ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων Νομικών Συμβούλων, Δικαστικών Γραφείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας, ορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού, τα βιβλία που τηρούνται από τα Γραφεία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ε) κατανέμει τις υποθέσεις στα Γραφεία των Νομικών Συμβούλων και τα Δικαστικά Γραφεία, χωρίς δέσμευση από την υλική ή τοπική αρμοδιότητά τους και μπορεί να χρεώνει ατομικά οποιαδήποτε υπόθεση σε συγκεκριμένο μέλος του κυρίου προσωπικού, στ) παρέχει τις εντολές για την άσκηση αγωγής, έγκλησης και κάθε άλλης επιθετικής δικαστικής πράξης ή ενέργειας, καθώς και τις σχετικές με αυτές πληρεξουσιότητες, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή αρχής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ζ) υπογράφει τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται για εκτέλεση αποφάσεις σε βάρος του Δημοσίου μαζί με εκκαθάριση του πληρωτέου ποσού και παρέχει τις απαιτούμενες προς υπογραφή συμβολαίων και πράξεων πληρεξουσιότητες, η) εγκρίνει τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου και θεωρεί τα πρακτικά των Τριμελών Επιτροπών για τα οποία προβλέπεται, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, θ) εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων από τα έγγραφα, που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου ή προέρχονται από αυτό, ι) παραγγέλλει την επιθεώρηση των γραφείων και των μελών του Ν.Σ.Κ., καθώς και των δικηγόρων του Δημοσίου, ια) έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή σε κάθε άλλη διάταξη και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. είναι αντιπρόσωπος (ΑGΕΝΤ) της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται πάγια μηνιαία αποζημίωση στον Πρόεδρο για τα πρόσθετα αυτά καθήκοντά του.
3.  
  Ο Πρόεδρος με πράξη του μπορεί να εξουσιοδοτήσει : α) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, να υπογράφει τις εκθέσεις επίδοσης δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και γενικά εγγράφων προς το Δημόσιο, τις καταστάσεις εκκαθάρισης αποδοχών του κυρίου προσωπικού, κάθε έγγραφο για το οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Διευθυντή για να υπογράφει και κάθε άλλο κατά την κρίση του έγγραφο. β) Τον Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή για να υπογράφουν τις καταστάσεις εκκαθάρισης αποδοχών, των οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων για εκτός έδρας κίνηση ή κίνηση στην αλλοδαπή του κυρίου και διοικητικού προσωπικού, τις πράξεις εκκαθάρισης αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, πραγματογνωμόνων, συμβολαιογράφων, μεταφραστών, υποθηκοφυλάκων, τις εντολές είσπραξης και πληρωμής δικαστικών δαπανών, τις πράξεις εξόφλησης τιμολογίων εφημερίδων, τις κάθε μορφής άδειες του διοικητικού προσωπικού και κάθε άλλο κατά την κρίση του έγγραφο. γ) Τους προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Μονάδων του Ν.Σ.Κ., που εδρεύουν εκτός Αθήνας, να υπογράφουν τις καταστάσεις εκκαθάρισης των αποδοχών, των οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων για εκτός έδρας κίνηση του κυρίου και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί σ αυτές.
4.  
  Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατίθεται η εποπτεία όλων ή μέρους των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 9
1.  
  Κεντρική Υπηρεσία Ν.Σ.Κ. Η Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α) Γραφείο Προέδρου. β) Γραμματεία. γ) Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξώδικων Υποθέσεων. δ) Κέντρο Πληροφορικής, Μελετών και Νομικών Εκδόσεων. ε) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Άρθρο 10 "Γραφείο Προέδρου"
1.  
  Το Γραφείο Προέδρου διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, που απευθύνεται στον Πρόεδρο, ρυθμίζει τις συνεργασίες και τις παραστάσεις του Προέδρου, παρακολουθεί και ενημερώνει αυτόν για κάθε δημοσίευμα του τύπου, που αφορά το Ν.Σ.Κ. ή τις υποθέσεις που διεξάγονται από αυτό και επιμελείται της πληροφόρησης και απάντησης σ αυτά, μεριμνά για την υπογραφή κάθε πράξης ή εγγράφου και για την περαιτέρω διεκπεραίωσή τους και τηρεί το πρωτόκολλο διαβαθμισμένων εγγράφων.
Άρθρο 11 "Γραμματεία"
1.  
  Η Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. υπάγεται ως μονάδα απευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από τα Γραφεία.α) Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών του Ν.Σ.Κ., β) Διοίκησης και γ) Κυρίου Προσωπικού. Με απόφαση του Προέδρου στη Γραμματεία ορίζονται ως Γραμματέας και αναπληρωτής του δικαστικοί πληρεξούσιοι με τετραετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των Τμημάτων, των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του κυρίου προσωπικού και όπου αλλού προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Προϊστάμενοι των επιμέρους Γραφείων της Γραμματείας, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι. Ο προϊστάμενος της Γραμματείας με πράξη του μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα και τους προϊσταμένους των Γραφείων της Γραμματείας για την υπογραφή εγγράφων κατ’ εντολή του.
Άρθρο 11 "Γραμματεία"
1.  
  Η Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. υπάγεται ως μονάδα απευθείας στον Πρόεδρο και αποτελείται από τα Γραφεία: α) Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών του Ν.Σ.Κ. β) Διοίκησης και γ) Κυρίου Προσωπικού.
Άρθρο 12 "Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδίκων υποθέσεων"
1.  
  Οι Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδίκων υποθέσεων διακρίνονται:
 1. Στους Σχηματισμούς υποθέσεων ημεδαπής και
 2. Στον Σχηματισμό υποθέσεων δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαστηρίων Αλλοδαπής
2.  
  Οι Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδίκων υποθέσεων ημεδαπής είναι:
 1. Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων
 2. Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαστηρίων
 3. Σχηματισμός αποκρατικοποιήσεων
 4. Σχηματισμός Φορολογικών και Τελωνειακών υποθέσεων
 5. Σχηματισμός Ποινικών υποθέσεων
 6. Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου
3.  
  Σε κάθε Σχηματισμό υπάγονται και οι εξώδικες υποθέσεις, καθώς και οι υποθέσεις διαιτησίας, αντίστοιχες κατά είδος και φύση των δικαστικών υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους
4.  
  Κάθε Σχηματισμός συγκροτείται από ένα ή περισσότερα Γραφεία, με βάση τον αριθμό, τη φύση και τη γενικότερη κατηγορία των υποθέσεων που διακινούνται από τον Σχηματισμό
5.  
  Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένες υποθέσεις ή κατηγορίες υποθέσεων ενός σχηματισμού σε άλλον
6.  
  Με απόφαση του Προέδρου, προϊστάμενος ενός ή περισσότερων Σχηματισμών μπορεί να τοποθετείται Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος. Προϊστάμενος των Γραφείων τοποθετείται Δικαστικός Αντιπρόσωπος, που έχει τετραετή συνολική υπηρεσία.
Άρθρο 13 "Κέντρο Πληροφορικής - Μελετών - Νομικών Εκδόσεων"
1.  
  Το Κέντρο Πληροφορικής, Μελετών και Νομικών Εκδόσεων, αποτελείται από τα ακόλουθα Γραφεία: α) Γραφείο Μελετών και Νομικών Εκδόσεων, β) Γραφείο βιβλιοθήκης, γ) Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής. Προϊστάμενος του Κέντρου τοποθετείται, με απόφαση του Προέδρου, Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος, ο οποίος προΐσταται και του Γραφείου Μελετών και Νομικών Εκδόσεων, εκτός αν με όμοια απόφαση του Προέδρου ορισθεί Προϊστάμενος του Γραφείου αυτού Δικαστικός Αντιπρόσωπος με τετραετή συνολική υπηρεσία. Προϊστάμενος του Γραφείου Βιβλιοθήκης τοποθετείται διοικητικός υπάλληλος και του Γραφείου Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής υπάλληλος του κλάδου Πληροφορικής.
Άρθρο 14 "Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, περιλαμβάνει, τη Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
2.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και στις Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία που υπάγονται σ αυτήν, προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι
3.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο των Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις εντολές του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και σε συνεργασία με αυτόν ή τον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που ορίζεται από αυτόν.
 2. Προΐσταται και εποπτεύει όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους και ελέγχει την ώρα προσέλευσης, αποχώρησης και τις απουσίες αυτών και όσων υπηρετούν στη Γραμματεία, τους Σχηματισμούς και το Κέντρο Πληροφορικής, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τους
 3. Υπογράφει όλα τα έγγραφα, για τα οποία του χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο σχετική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8.
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας υπάγονται: α) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και παραλαβής Δικογράφων, γ) Τμήμα Ευρετηρίου, δ) Τμήμα Αρχείου, ε) Τμήμα Διεκπεραίωσης, στ) Το Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεομοιοτυπίας
Άρθρο 16 "Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων"
1.  
  Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Προμηθειών και Συντήρησης, β) Τμήμα μισθοδοσίας προσωπικού, γ) Τμήμα εκκαθάρισης αμοιβών και δ) Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών
Άρθρο 17 "Γραφεία Νομικών Συμβούλων"
1.  
  Στη Βουλή των Ελλήνων, σε κάθε Υπουργείο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και στον Πειραιά, λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου. Γραφεία Νομικού Συμβούλου λειτουργούν και σε Γραφεία Υφυπουργών, Γενικές Γραμματείες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον τούτο προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις. Οι ίδιες διατάξεις προσδιορίζουν αν αυτά είναι αυτοτελή ή υπάγονται στα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του οικείου ή του προϊστάμενου Υπουργείου. Στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ., Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας και Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Γεωργίας (Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου), καθένα των οποίων έχει τις αρμοδιότητες, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄) και του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντίστοιχα. Τα Γραφεία αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ανήκουν: α) Η ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσεως υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο ή την οικεία Επιτροπή, για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, που τους ανατίθενται. β) Η εκτέλεση των παρεχόμενων σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εντολών. γ) Η εισήγηση ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. επί των ερωτημάτων, τα οποία απευθύνονται προς αυτό και η κατάρτιση των σχετικών γνωμοδοτήσεων. δ) Η καθοδήγηση με ατομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του άρθρου 19 και η εισήγηση για την επεξεργασία σχεδίων νόμων και διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων.
3.  
  Στο Γραφείο προΐσταται Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή κένωσης της θέσης του προϊστάμενου Νομικού Συμβούλου, μπορεί με πράξη του Προέδρου, να ορισθεί αναπληρωτής του άλλος Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος αρχαιότερος από τους υπηρετούντες στο Γραφείο. Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος μπορεί να προΐσταται δύο ή περισσότερων Γραφείων.
4.  
  Ο Προϊστάμενος του Γραφείου προΐσταται του κυρίου και διοικητικού προσωπικού του Γραφείου του, κατανέμει τις εργασίες μεταξύ του προσωπικού, καθοδηγεί αυτό ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του, παρακολουθεί τις εργασίες του και είναι υπεύθυνος για την επιμελή διεξαγωγή των υποθέσεων και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του
5.  
  Η ανάθεση σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή προσωπικώς σε μέλος του κυρίου προσωπικού από τον Πρόεδρο, οποιασδήποτε υπόθεσης, συνεπάγεται την υποχρέωσή τους για εκτέλεση της εντολής, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή παραπέρα ανάθεσης από αυτόν της υπόθεσης, σε άλλο Γραφείο ή άλλο μέλος του Ν.Σ.Κ. ή δικηγόρο του Δημοσίου.
Άρθρο 18 "Δικαστικά Γραφεία"
1.  
  Στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα, Πειραιά), Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), καθώς και στις πόλεις Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Έδεσσα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατερίνη, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία, Λάρισα, Λειβαδιά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πάτρα, Πολύγυρο, Πύργο, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σέρρες, Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Χαλκίδα και Χανιά, λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ. Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν επίσης σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές σύμφωνα με ειδικές για αυτά διατάξεις. Τα Γραφεία Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και στη Ρ.Α.Θ.Ε., που συστάθηκαν με το άρθρο 19 παρ. 26 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄) και το άρθρο δέκατο πέμπτο παρ. 1 του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), αντίστοιχα, μετατρέπονται σε Δικαστικά Γραφεία.
2.  
  Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος, η αναπλήρωση του οποίου γίνεται, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 35. Αν η αναπλήρωση από μέλος του Ν.Σ.Κ. δεν είναι δυνατή, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου, να ορισθεί αναπληρωτής δικηγόρος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 24.
3.  
  Στο Δικαστικό Γραφείο ανήκει: α) Η ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών της περιφέρειας του νομού υπεράσπιση του Δημοσίου. β) Η εισήγηση για τις υποθέσεις αυτές στην Επιτροπή του Γραφείου, αν είναι δυνατή η συγκρότησή της, διαφορετικά στο Ν.Σ.Κ. σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 7.
4.  
  Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 17 έχει εφαρμογή και στα Δικαστικά Γραφεία.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μπορεί να ιδρύονται και νέα Δικαστικά Γραφεία ή να καταργούνται υφιστάμενα.
Άρθρο 19 "Λειτουργία Γραφείων Ν.Σ.Κ. σε Νομικά Πρόσωπα και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές"
1.  
  Ο χειρισμός των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων των Γραφείων Νομικού Συμβούλου και των Δικαστικών Γραφείων, που λειτουργούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που διέπει το Ν.Σ.Κ., με εξαίρεση το χειρισμό δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων των Α.Ε.Ι., που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτά. Το ίδιο ισχύει και όταν η νομική υπηρεσία τους διεξάγεται από μέλος του Ν.Σ.Κ. Σε σημαντικά θέματα τα μέλη του Ν.Σ.Κ. μπορούν να εισάγουν ερωτήματα των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών και Α.Ε.Ι. ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδότησης.
Άρθρο 20 "Νομιμοποίηση - Ατέλειες"
1.  
  Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. έχουν από τη θέση τους και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από το νόμο, για την παράσταση και υπεράσπιση, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών, του Δημοσίου και των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση, καθώς και των Νομικών προσώπων και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ. ή από μέλος του.
2.  
  Το ίδιο προσωπικό απαλλάσσεται από την πληρωμή εισφοράς υπέρ του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος για την παράσταση αυτού ως πληρεξουσίου του Δημοσίου ή των πιο πάνω Νομικών Προσώπων και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
3.  
  Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. μέχρι και του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄ δικαιούνται να παρίστανται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της ουσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και στα Διοικητικά Εφετεία κατά την ακυρωτική διαδικασία. Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. των λοιπών βαθμών δικαιούνται να παρίστανται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων του Κράτους.
4.  
  Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. δικαιούνται να παρίστανται στα Δικαστήρια και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 21
1.  
  Καθήκοντα μελών Ν.Σ.Κ. Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου στις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την αμετάκλητη περαίωση των υποθέσεων. Με αποφάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται και κατανέμονται ειδικότερα τα καθήκοντα κάθε βαθμού των μελών του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 22 "Υποχρεώσεις μελών Ν.Σ.Κ. και δημοσίων υπηρεσιών"
1.  
  Σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση, μετά από την ανάθεση αυτής σε Γραφείο του Ν.Σ.Κ., οφείλει το μέλος του κύριου προσωπικού που την χρεώθηκε, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, για την εξακρίβωση του πραγματικού της διαφοράς και σε συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Εφόσον από τα στοιχεία αυτά πιθανολογείται η βασιμότητα των αξιώσεων, που προβάλλονται κατά του Δημοσίου, κινείται από τον χειριζόμενο την υπόθεση η διαδικασία, που προβλέπεται κατά περίπτωση από την παρ. 1 του άρθρου 7, την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 και την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 για την αναγνώριση αυτών ή για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ή, σε περίπτωση αμφιβολίας, για τον καθορισμό της τηρητέας πορείας, κατά τις διακρίσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6. Στην αντίθετη περίπτωση οφείλει να εξαντλήσει κάθε ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή παράσταση, για την υπεράσπιση του συμφέροντος του Δημοσίου.
2.  
  Κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία υποχρεούται: α) σε άμεση παροχή προς τα Γραφεία και τα μέλη του Ν.Σ.Κ. των πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία προσφέρονται για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή απόκρουση των κατ αυτού αξιώσεων τρίτων, β) σε έγκαιρη υπόδειξη των μαρτύρων του Δημοσίου, η κατάθεση των οποίων, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι υποχρεωτική και γ) σε κάθε άλλη δυνατή συνδρομή με παροχή υπηρεσιών, που υποβοηθούν το έργο της υποστήριξης των υποθέσεων του Δημοσίου. Άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που διώκεται ύστερα από σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και δημιουργεί την υποχρέωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες, ελέγχου των υπευθύνων και ενδεχόμενου καταλογισμού σε βάρος τους των ζημιών, που υπέστη το Δημόσιο από τη συμπεριφορά τους.
3.  
  Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και στις αντίστοιχες υποθέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., που η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ. ή από μέλη του.
4.  
  Κάθε μέλος του Ν.Σ.Κ. υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς ατομική κατάσταση των υποθέσεων, που του ανατίθενται κάθε δικαστικό έτος, στην οποία καταχωρούνται ιδίως ο αριθμός εντολής του Ν.Σ.Κ., ο αριθμός φακέλου και πρωτοκόλλου του Γραφείου όπου υπηρετεί, η ημερομηνία ανάθεσης, η κατηγορία της υπόθεσης (ερώτημα - δικαστική - εξώδικη), το είδος της διαφοράς και κάθε γι αυτή παραπέρα στάδιο ενέργειας. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μπορεί να καθιερώνεται ενιαίο έντυπο για τις πιο πάνω καταστάσεις εργασιών των μελών του Ν.Σ.Κ. Οι καταστάσεις αυτές υπογράφονται από το μέλος, στο οποίο αφορούν, και τον προϊστάμενο του Γραφείου και αποστέλλονται στον Πρόεδρο οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτόν.
5.  
  Κάθε μέλος, σε περίπτωση τοποθέτησής του, για οποιονδήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα από εκείνη, στην οποία υπηρετεί, υποχρεούται να παραδώσει τους φακέλους των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί στον αντικαταστάτη του, και αν δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης, στον Προϊστάμενο του Γραφείου. Οι φάκελοι συνοδεύονται από κατάσταση καταγραφής τους, η οποία περιέχει, εκτός των άλλων και μνεία του διαδικαστικού σταδίου, στο οποίο βρίσκονται και όλες τις ενέργειες, που έχουν γίνει, μέχρι τότε σε αυτούς. Η κατάσταση υπογράφεται από τον παραδίδοντα, τον παραλαμβάνοντα και από τον Προϊστάμενο και φυλάσσεται στο αρχείο του οικείου Γραφείου. Αντίγραφο αυτής, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο, αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. για ενημέρωση του Προέδρου. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στα μέλη που υπηρετούν και μετακινούνται σε υπηρεσιακές μονάδες της Αθήνας, για τις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί με προσωπική χρέωση.
Άρθρο 23 "Οικονομικά θέματα"
1.  
  Οι δαπάνες εγκατάστασης, στέγασης και λειτουργίας (αγοράς βιβλίων, γραφικής ύλης, θέρμανσης, καθαριότητας κ.λπ.), των Γραφείων Νομικού Συμβούλου και των Ειδικών Γραφείων Νομικού Συμβούλου, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς, των αντίστοιχων Υπουργείων, της δε Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων του Ν.Σ.Κ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ. Οι ίδιες δαπάνες των Γραφείων Νομικών Συμβούλων και Δικαστικών Γραφείων που λειτουργούν σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Σ.Κ., που διατίθεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, βαρύνουν αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς αυτών.
Άρθρο 24 "Δικηγόροι Δημοσίου"
1.  
  Οι δικηγόροι του Δημοσίου έχουν τη δικαστική εκπροσώπηση και γενικά την υπεράσπιση των υποθέσεων του Δημοσίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες Πρωτοδικείων, όπου δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε εξώδικης νομικής υπόθεσης αυτού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση να παρέχουν νομικές συμβουλές στις Αρχές της έδρας τους και γενικά να συμπράττουν μαζί τους σε κάθε νόμιμη ενέργεια εξασφαλιστική των συμφερόντων του Δημοσίου
2.  
  Οι δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται για μία διετία με έναν αναπληρωτή, με απόφαση του Προέδρου, ύστερα από γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής της Κεντρικής Υπηρεσίας, που εκδίδεται με βάση προηγούμενη σχετική κοινή εισήγηση της κατά τόπο αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου (Κ.Υ.Δ.). Πριν από την παρέλευση της διετίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση του δικηγόρου για τον υπολειπόμενο χρόνο, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ανανέωση της εντολής στον ίδιο δικηγόρο επιτρέπεται πάντοτε, αν εκπλήρωσε με επάρκεια τα καθήκοντά του. Η αντικατάσταση ή η μη ανανέωση της εντολής δεν δημιουργεί υπέρ του δικηγόρου οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση, πλην της αξίωσης για καταβολή της οφειλόμενης κατά την παρ. 5 αμοιβής για τις, μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πράξης, ενέργειές του στις υποθέσεις που του είχαν ανατεθεί.
3.  
  Ο δικηγόρος του Δημοσίου, με τη λήξη της διετούς εντολής ή με την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης αντικατάστασής του, υποχρεούται να παραδώσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία, όλους τους φακέλους των υποθέσεων, που του είχαν ανατεθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα επίσχεσής τους ή επίσχεσης των εγγράφων που περιέχονται σε αυτούς. Οι φάκελοι συνοδεύονται από κατάσταση καταγραφής τους, η οποία υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα αρμόδιο υπάλληλο και η οποία περιέχει απαραιτήτως, εκτός των άλλων, και μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκονται και όλες τις ενέργειες, που έχουν γίνει μέχρι τότε σε αυτούς. Αντίγραφο της κατάστασης, θεωρημένης από τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά τόπο Δ.Ο.Υ. ή Κ.Υ.Δ., κοινοποιείται στο Ν.Σ.Κ. με επιμέλεια του παραδίδοντος, η οποία συνιστά απαραίτητο παραστατικό στοιχείο για την εκκαθάριση της κατά την παρ. 5 αμοιβής του.
4.  
  Οι δικηγόροι του Δημοσίου υποχρεούνται να ασκούν κάθε ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή παράσταση προς υπεράσπιση του Δημοσίου στις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Παρακολουθούν την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων στα διάφορα στάδια της δίκης και υποχρεούνται μετά από τη δημοσίευση οριστικής απόφασης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας να αποστέλλουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα στο Ν.Σ.Κ. επικυρωμένο από το δικαστήριο αντίγραφο της απόφασης, των διαδικαστικών εγγράφων και των λοιπών σχετικών εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης με εισήγηση που περιλαμβάνει τους λόγους, για τους οποίους ενδείκνυται η αποδοχή της δικαστικής απόφασης ή η συνέχιση του δικαστικού αγώνα με την άσκηση του προβλεπόμενου ένδικου μέσου.
5.  
  Η αμοιβή των δικηγόρων του Δημοσίου καθορίζεται αποκλειστικά με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και του δικηγόρου, της οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται ενιαία για όλη την Επικράτεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από σχέδιο συμφωνίας που υποβάλλεται προς το σκοπό αυτόν από το αρμόδιο Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών του Ν.Σ.Κ. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αμοιβές με βάση ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης δεν εφαρμόζονται για τους δικηγόρους του Δημοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η έγγραφη συμφωνία. Όταν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα, η αμοιβή καθορίζεται με βάση τη συμφωνία. Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάρισή τους είτε να μειωθούν σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 50 %, ιδίως όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού ομοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια είτε να αυξηθούν αντίστοιχα, σε ποσοστό ομοίως από 20% έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγμένα από το δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια ή σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας. Οι δικηγόροι του Δημοσίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται με βάση τις αμοιβές που τους καταβάλλονται από το Δημόσιο. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκμαρτό εισόδημα ανώτερο των καταβληθέντων από το Δημόσιο ποσών, δεν εφαρμόζονται ως προς το εισόδημα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες αμοιβές.
Η αμοιβή των δικηγόρων του Δημοσίου διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 3026 της 6/8 Οκτωβρίου 1954 Περί του Κώδικος των Δικηγόρων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και καθορίζεται στο διπλάσιο του ελάχιστου ορίου από εκείνο που προβλέπεται από αυτές για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Σε δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, για τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της υπόθεσης, οι δικηγόροι του Δημοσίου αμείβονται με το διπλάσιο του ελάχιστου ορίου, που ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 4, 107 παράγραφος 1 εδάφιο 2 και 110 παράγραφος 1 του πιο πάνω Κώδικα στην πρώτη περίπτωση και από το άρθρο 161 παράγραφος 4 στη δεύτερη περίπτωση. Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάρισή τους είτε να μειωθούν μέχρι του ελάχιστου ορίου, που προβλέπουν οι διατάξεις του παραπάνω Κώδικα, όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού ομοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν μέχρι το τετραπλάσιο του ελάχιστου αυτού ορίου, όταν επιδείχθηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια.
6.  
  Στους δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας του γραφείου τους, για χρονικό διάστημα περισσότερο των δύο ωρών, σε εκτέλεση εντολής που τους δόθηκε, καταβάλλεται εκτός από τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, ίση με το ένα τριακοστό του βασικού μισθού του Δικαστικού Αντιπροσώπου
7.  
  Η αμοιβή και τα έξοδα των δικηγόρων του Δημοσίου εκκαθαρίζονται, από τον κατά το άρθρο 12 του παρόντος αρμόδιο Σχηματισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. με επιμέλεια του Τμήματος εκκαθάρισης αμοιβών αυτής, το οποίο και μεριμνά για τη σύνταξη της οικείας εκκαθαριστικής πράξης, την υπογραφή της από τον Πρόεδρο και την εκτέλεσή της.
Άρθρο 25 "Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση δικηγόρων του Δημοσίου"
1.  
  Για τη νομιμοποίηση των κατά το προηγούμενο άρθρο δικηγόρων του Δημοσίου, παρέχεται έγγραφη πληρεξουσιότητα από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή από τους προϊσταμένους των οικείων δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον έχουν από τις κείμενες διατάξεις σχετική αρμοδιότητα και σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές σχετικές εντολές και οδηγίες που δίδονται από το Ν.Σ.Κ.
2.  
  Οι δικηγόροι του Δημοσίου οφείλουν σε περίπτωση αμφιβολίας, ως προς την τηρητέα πορεία εκκρεμούς δίκης, σε υπόθεση που τους έχει ανατεθεί, να αναφέρονται εγγράφως στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. για παροχή οδηγιών. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος Σχηματισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας μπορεί να προβεί στις ενέργειες που ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 22.
3.  
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος ισχύει και για τους δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε παράστασή τους ως πληρεξουσίων του Δημοσίου.
Άρθρο 26 "Ασκούμενοι δικηγόροι"
1.  
  Η πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων μπορεί να γίνει και στην Κεντρική Υπηρεσία, σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου, σε Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή σε Δικαστικό Γραφείο του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η διάθεση των ασκούμενων δικηγόρων στις υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους. Στους ασκούμενους δικηγόρους καταβάλλονται πάγια μηνιαία έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΜΕΛΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ν . Σ . Κ . ) ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 27 "Μέλη Ν.Σ.Κ. - Θέσεις"
1.  
  Στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. ανήκουν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Νομικοί Σύμβουλοι, οι Πάρεδροι, οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Α, οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και οι δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, οι οποίοι και αποτελούν τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
2.  
  Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνεται ως εξής.α) Των Αντιπροέδρων κατά δύο (2) και ορίζεται συνολικά σε οκτώ (8), β) των Νομικών Συμβούλων κατά τέσσερις (4) και ορίζεται συνολικά σε πενήντα τέσσερις (54), γ) των Παρέδρων κατά οκτώ (8) και ορίζεται συνολικά σε εκατόν δεκαοκτώ (118) και δ) των Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά δεκαέξι (16) και ορίζεται συνολικά σε διακόσιες δεκαεπτά (217).
Οι οργανικές θέσεις των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. είναι : Πρόεδρος μία θέση, Αντιπρόεδροι έξι, Νομικοί Σύμβουλοι σαράντα οκτώ, Πάρεδροι εκατόν έξι και Δικαστικοί Αντιπρόσωποι εκατόν ενενήντα εννέα. Οι θέσεις των Δικαστικών Αντιπροσώπων Α, των Δικαστικών Αντιπροσώπων και των δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων είναι ενιαίες.
Άρθρο 28 "Διορισμός"
1.  
  Οι δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά τη διενέργεια ειδικού διαγωνισμού
2.  
  Η απόφαση του διορισμού δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαμβάνει: α) τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης, β) όλα τα στοιχεία του διοριζομένου (το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος γέννησης) και γ) το βαθμό του διοριζομένου.
3.  
  Ο διορισμός ανακοινώνεται στον διοριζόμενο με έγγραφο του Προέδρου, το οποίο κοινοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύτηκε η περίληψη της απόφασης διορισμού. Στο έγγραφο ορίζεται και προθεσμία εύλογη, μέχρι τριάντα ημέρες από την επίδοση, για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας από τον διοριζόμενο. Αν δεν έχει οριστεί, η προθεσμία είναι τριάντα ημερών. Ύστερα από αίτηση του διοριζομένου, είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία αυτή, και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, μέχρι τριάντα ημέρες, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
4.  
  Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του μέλους του Ν.Σ.Κ. καταρτίζεται με το διορισμό και την αποδοχή του.
5.  
  Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία ενώπιον του Προέδρου, για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Πριν από την ορκωμοσία δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας.
6.  
  Ο τύπος του όρκου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.
7.  
  Η ανάληψη των καθηκόντων του διοριζομένου βεβαιώνεται με έκθεση, που συντάσσεται από τον γραμματέα του Ν.Σ.Κ. και υπογράφεται και από τον διοριζόμενο.
Άρθρο 29 "Ανάκληση του διορισμού"
1.  
  Η απόφαση του διορισμού ανακαλείται, αν ο διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητώς ή σιωπηρώς. Σιωπηρή μη αποδοχή υπάρχει όταν, από υπαιτιότητα του διοριζομένου, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων.
2.  
  Διορισμός, που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι δυνατόν να ανακληθεί μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου. Αν τον παράνομο διορισμό προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόμενος, η ανάκληση χωρεί και μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας.
3.  
  Παρά την ανάκληση: α) εκείνος, που διορίστηκε παράνομα, έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του μέλους του Ν.Σ.Κ., για όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα καθήκοντά του, β) οι πράξεις του είναι έγκυρες, γ) δεν αναζητούνται οι αποδοχές, που του καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του διορισμού.
Άρθρο 30 "Προσόντα"
1.  
  Μέλος του Ν.Σ.Κ. δεν διορίζεται όποιος δεν έχει ελληνική ιθαγένεια.
2.  
  Έλληνας το γένος, που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, είναι δυνατόν να διοριστεί σύμφωνα με τις εξαιρέσεις, που προβλέπονται από ειδικούς νόμους
3.  
  Αλλογενείς δεν μπορούν να διοριστούν προτού παρέλθουν 5 έτη από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
4.  
  Ως μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους και έχουν άδεια δικηγόρου ή είναι δικαστικοί λειτουργοί και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.
5.  
  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται εκείνη, που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα γέννησης
6.  
  Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Το έτος γέννησης αποδεικνύεται για τους άνδρες από το μητρώο αρρένων και για τις γυναίκες από το γενικό μητρώο των δημοτών. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη.
7.  
  Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη
8.  
  Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού.
9.  
  Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για την κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων δεν έχουν εφαρμογή για το διορισμό σε θέση μέλους του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 31 "Κωλύματα διορισμού"
1.  
  Δεν διορίζεται λειτουργός του Ν.Σ.Κ.:.
 1. Εκείνος που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί από αυτές νόμιμα, καθώς επίσης και εκείνος που είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία
 2. Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρα ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα
 3. Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης
 4. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για αδίκημα που τελέστηκε με δόλο
 5. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372, 373 Π.Κ.), ζωοκλοπή, απάτη (άρθρο 386 Π.Κ.), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), ψευδή βεβαίωση και νόθευση (άρθρο 242 Π.Κ.), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 Π.Κ.), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.),ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 Π.Κ.), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 Π.Κ.), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), δωροδοκία (άρθρα 235, 236, 237 Π.Κ.), καταπίεση (άρθρο 244 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 Π.Κ.), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τυχερών παιχνιδιών και έκδοση ακάλυπτης επιταγής.
 6. Εκείνος που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση
 7. Εκείνος που έχει παυθεί, ύστερα από δικαστική απόφαση, από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης
 8. Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου Συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια
 9. Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παραπάνω περ. ε΄, καθώς και εκείνος που έχει καταδικαστεί με οριστική απλώς απόφαση για ένα από αυτά τα αδικήματα.
 10. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 11. Εκείνος που δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά.
 12. Η εξέταση της υγείας των υποψήφιων γίνεται, κατά το σύστημα, που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.
 13. Η παραπομπή ενώπιον των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
2.  
  Τα παραπάνω κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού
Άρθρο 32 "Άρση κωλυμάτων"
1.  
  Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περ. ε΄ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου δεν αίρει το κώλυμα. Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.
2.  
  Η παραγραφή της ποινής, που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της απόφασης, για ένα από τα εγκλήματα της παρ. 1 δεν αίρει το κώλυμα.
Άρθρο 33 "Μονιμότητα"
1.  
  Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. είναι μόνιμοι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί και έπονται στο προβάδισμα των Δικαστικών Λειτουργών των αντίστοιχων βαθμών. Πριν από το διορισμό τους διανύουν διετή δοκιμαστική περίοδο με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 34 "Αρχαιότητα"
1.  
  Η αρχαιότητα των μελών του Ν.Σ.Κ. σε κάθε βαθμό της ιεραρχίας καθορίζεται από τη χρονολογία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού ή της πράξης προαγωγής τους. Μεταξύ περισσοτέρων, που διορίζονται ή προάγονται με την ίδια πράξη, αρχαιότερος θεωρείται αυτός, που προηγείται σε αυτήν. Στη πράξη προαγωγής τηρείται υποχρεωτικά η σειρά, που έχει τεθεί στην περί προαγωγής απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή στη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση. Αν πρόκειται για διορισμό τηρείται υποχρεωτικά η σειρά επιλογής ή επιτυχίας στο διαγωνισμό.
2.  
  Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45, για παράλειψη προαγωγής μέλους ή προσφυγής του τελευταίου κατ αυτής, αν η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. αποφανθεί υπέρ της προαγωγής, αποκαθιστά τον προαγόμενο στη σειρά αρχαιότητάς του.
3.  
  Κάθε Ιανουάριο συντάσσονται από τη Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. πίνακες της σειράς αρχαιότητας όλων των μελών, που υπηρετούν την 1η Ιανουαρίου. Στους πίνακες αυτούς σημειώνεται η χρονολογία δημοσίευσης των πράξεων του αρχικού διορισμού και της τελευταίας προαγωγής τους, καθώς και το έτος γέννησης.
4.  
  Τους πίνακες κυρώνει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. Η Γραμματεία αποστέλλει μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους αντίτυπα των πινάκων αυτών στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων για να τους κοινοποιήσουν στα ενδιαφερόμενα μέλη.
5.  
  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά των πινάκων αρχαιότητας, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή τους, ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη γραμματεία της υπηρεσιακής μονάδας, στην οποία υπηρετεί και διαβιβάζεται αμέσως στην Γραμματεία του Ν.Σ.Κ., η οποία κοινοποιεί την ένσταση στους θιγομένους από αυτήν. Με όμοιο τρόπο μπορεί να ασκηθεί παρέμβαση από τους θιγομένους, κατά της ένστασης, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της σε αυτούς. Σε περίπτωση παραδοχής της ένστασης τροποποιείται ο πίνακας με πράξη του Προέδρου, που κοινοποιείται στον ενιστάμενο και στους θιγομένους.
Άρθρο 35 "Βαθμοί ιεραρχίας - Προβάδισμα - Αναπλήρωση"
1.  
  Οι βαθμοί της ιεραρχίας των μελών του Ν.Σ.Κ. είναι οι εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Νομικός Σύμβουλος, Πάρεδρος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄, Δικαστικός Αντιπρόσωπος και δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
2.  
  Μεταξύ των μελών που ανήκουν στον ίδιο βαθμό, προβαδίζει ο αρχαιότερος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου.
3.  
  Η αναπλήρωση μέλους του Ν.Σ.Κ. στα καθήκοντα, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός του, γίνεται σύμφωνα με τη σειρά των βαθμών της ιεραρχίας τους, και μεταξύ μελών του ίδιου βαθμού, σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους.
Άρθρο 36 "Αναδιορισμός"
1.  
  Επιτρέπεται ο αναδιορισμός εκείνου, που παραιτήθηκε ή απολύθηκε, λόγω σωματικής ανικανότητας μέχρι και το βαθμό του Παρέδρου σε κενή θέση, ομοιόβαθμη με εκείνη από την οποία είχε αποχωρήσει. Εκείνος που παραιτήθηκε ή απολύθηκε πρέπει: α) να ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα σε πέντε χρόνια από την έξοδό του από την υπηρεσία, β) να έχει όλα τα προσόντα, που απαιτούνται για το διορισμό, πλην της ηλικίας, γ) να μην έχει κώλυμα διορισμού και δ) να είχε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
2.  
  Ο αναδιορισμός εκείνου, που απολύθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας, γίνεται ύστερα από διαπίστωση της πλήρους αποκατάστασης της σωματικής του ικανότητας για την άσκηση των καθηκόντων του. Η διαπίστωση αυτή γίνεται από τη δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που προβλέπεται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.
3.  
  Για τον αναδιορισμό αποφαίνεται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει και την αρχαιότητα αυτού που αναδιορίζεται
Άρθρο 37 "Θεμελιώδη καθήκοντα"
1.  
  Το μέλος του κύριου προσωπικού οφείλει πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα και στη δημοκρατία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόκειται στο Σύνταγμα και στους νόμους.
2.  
  Οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για τα απόρρητα, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, που γνωρίζει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του
3.  
  Οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι η έδρα του Γραφείου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της. Η Αθήνα και ο Πειραιάς με τα προάστιά τους θεωρούνται ως μία πόλη.
4.  
  Επιτρέπεται απομάκρυνση από την έδρα του κατά τις ημέρες της αργίας, εφόσον δεν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη
Άρθρο 38 "Ασυμβίβαστα - Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης"
1.  
  Απαγορεύεται στα μέλη του Ν.Σ.Κ. να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία, καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.
2.  
  Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας ή μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε οποιαδήποτε βαθμίδα, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α΄) και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄).
3.  
  Τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που συμμετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή σε διοικητικά συμβούλια, όταν επιτρέπεται, προτείνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο διορισμός γίνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλίου, της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας.
4.  
  Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται σε υπουργεία η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικών επιτροπών ή άλλων συλλογικών οργάνων με νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες συμμετέχει σε αυτές και ο Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ. στο αντίστοιχο υπουργείο με αναπληρωτή άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο ίδιο υπουργείο, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
5.  
  Τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που μετέχουν, με βάση ειδικές διατάξεις, σε συμβούλια ή επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα της διοίκησης, προηγούνται από τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες, που συμμετέχουν σε αυτά, εκτός από τους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας.
Άρθρο 39 "Δωσιδικία"
1.  
  Τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 αριθμ. 7 και 112 αριθμ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Άρθρο 40 "Συμμετοχή σε Ταμεία"
1.  
  Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. μετέχουν υποχρεωτικά στο Ταμείο Συντάξεων Νομικών με τους ίδιους όρους, όπως και οι δικαστές των αντίστοιχων βαθμών.
Άρθρο 41 "Εντοπιότητα"
1.  
  Κωλύματα εντοπιότητας, που θεσπίζονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχουν εφαρμογή στα μέλη του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 42 "Μισθός"
1.  
  Η αξίωση του μέλους του Ν.Σ.Κ. για τη λήψη του μισθού αρχίζει σε περίπτωση διορισμού, από την ανάληψη των καθηκόντων, που βεβαιώνεται από την οικεία έκθεση εμφάνισης και σε περίπτωση προαγωγής, από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Σε περίπτωση ανάκλησης από τη διαθεσιμότητα ή την αργία, η αξίωση για καταβολή του μισθού αρχίζει από την ανάληψη των καθηκόντων, που βεβαιώνεται με έκθεση του γραμματέα του Ν.Σ.Κ.
3.  
  Δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το μέλος από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία
4.  
  Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο μισθός περικόπτεται με πράξη του Προέδρου. Η πράξη της περικοπής επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Κατ αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση, χωρίς να αναστέλλεται η εκτέλεσή της.
5.  
  Κατά το χρονικό διάστημα, που διαρκεί η διαδικασία απόλυσης του μέλους του Ν.Σ.Κ., λόγω νόσου, που δεν θεραπεύεται, συνεχίζεται να καταβάλλεται ο μισθός ενέργειας ή διαθεσιμότητας μέχρι να λυθεί η υπηρεσιακή σχέση.
6.  
  Η αξίωση καταβολής του μισθού παύει από τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης
7.  
  Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, που προβλέπουν την καταβολή αποδοχών μετά τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης αντί για σύνταξη, δεν θίγονται από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου
8.  
  Τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που μετακινούνται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, που εκκαθαρίζονται με απόφαση του Προέδρου, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 43 "Δικαστικές διακοπές - Άδειες"
1.  
  Κατά τους μήνες των δικαστικών διακοπών τα μέλη του Ν.Σ.Κ. απολαμβάνουν διακοπών, που καθορίζονται χρονικά με πράξη της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου κάθε έτους. Μετά την έκδοση της πράξης αυτής ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. με απόφασή του, καθορίζει τα Τμήματα του Ν.Σ.Κ., που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των διακοπών και τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που υπηρετούν σε αυτά. Η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους, που δεν βρίσκονται σε διακοπές. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών δεν χορηγείται κανονική άδεια. Επίσης δεν χορηγείται τέτοια άδεια τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών και τριάντα ημέρες μετά τη λήξη τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., εάν συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, μπορεί με απόφασή του να περιορίζει, διακόπτει ή μεταβάλει το χρόνο των δικαστικών διακοπών συγκεκριμένου μέλους του Ν.Σ.Κ.
2.  
  Στο μέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από αίτησή του και εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας και συντρέχει σπουδαίος λόγος, είναι δυνατόν να χορηγηθεί, με απόφαση του Προέδρου, άδεια: α) μέχρι ένα μήνα, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους και β) μέχρι δεκαπέντε ημέρες, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο μηνών. Η άδεια αυτή χορηγείται, ολόκληρη ή τμηματικά, κάθε ημερολογιακό έτος.
3.  
  Δεν έχει δικαίωμα κανονικής άδειας, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του θέση, το μέλος στο οποίο έχει κοινοποιηθεί πράξη μετάθεσης ή προαγωγής ή εκείνο που βρίσκεται υπό υπηρεσιακή μετακίνηση
4.  
  Από το χρόνο της κανονικής άδειας αφαιρείται ο χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, που βεβαιώνεται με πράξη του Προϊσταμένου του οικείου Γραφείου, η οποία αποστέλλεται στην Γραμματεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.
5.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, είναι δυνατόν να χορηγηθεί με τον ίδιο τρόπο, στο μέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από αίτησή του, κανονική άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα μήνα κάθε ημερολογιακό έτος.
6.  
  Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. δύναται να αναβάλει την έναρξη της κανονικής άδειας, να διακόπτει τη συνέχισή της ή και να την ανακαλεί, αν συντρέχει εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
7.  
  Στα μέλη του Ν.Σ.Κ. μπορεί, ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να χορηγείται ειδική κανονική άδεια, χωρίς τις αποδοχές της οργανικής θέσης τους και για χρονικό διάστημα τριών ετών, προκειμένου να αναλάβουν θέση σε υπηρεσίες ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί στα πλαίσια αυτής, για παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση. Με την ίδια διαδικασία η άδεια αυτή μπορεί να παρατείνεται. Ο χρόνος της άδειας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, το μέλος του Ν.Σ.Κ.:.
 1. διατηρείται στην υπηρεσία ως υπεράριθμος, β) η θέση του θεωρείται κενή και συμπληρώνεται, γ) υποχρεούται να καταβάλει όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στο βαθμό της οργανικής του θέσης.
 2. Ο τρόπος καταβολής των κρατήσεων και των εισφορών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
8.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κανονική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
9.  
  Για την έναρξη, τη λήξη ή την τυχόν διακοπή της άδειας συντάσσονται εκθέσεις ενώπιον του προϊσταμένου του οικείου Γραφείου, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στη Γραμματεία της Κεντρικής Υπηρεσίας
10.  
  Αν το μέλος υπερβεί αδικαιολόγητα την άδεια, που του χορηγήθηκε, στερείται τις αποδοχές του για τις αντίστοιχες ημέρες, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη
11.  
  Στις γυναίκες-μέλη του Ν.Σ.Κ., που κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους.
12.  
  Οι σχετικές με τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και στα μέλη του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 44 "Μονιμοποίηση - Προαγωγές - Αποχή από προαγωγή"
1.  
  Μονιμοποίηση
 1. Μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση αιτιολογημένη πρόταση του εισηγητή Αντιπροέδρου ή Νομικού Συμβούλου, ο οποίος έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., αποφασίζει, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την προαγωγή τους σε Δικαστικούς Αντιπροσώπους.
 2. Η απόφαση είναι αιτιολογημένη και λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις επιθεώρησης, την έγγραφη γνώμη του Προϊσταμένου του δοκίμου Δικαστικού Αντιπροσώπου, το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, τη φιλοπονία που επέδειξαν, καθώς και την ικανότητα και καταλληλότητά τους για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του μέλους του Ν.Σ.Κ.
 3. Αν, αντίθετα, το συμβούλιο κρίνει, ότι ο δόκιμος δεν πρέπει να προαχθεί σε Δικαστικό Αντιπρόσωπο, για ανεπάρκεια ή έλλειψη ήθους, αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του την απόλυση από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί επίσης, με αιτιολογημένη απόφασή του, να παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία του δοκίμου Δικαστικού Αντιπροσώπου για ένα ακόμη έτος, αν κρίνει ότι δεν είναι ώριμος να προαχθεί σε Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
 5. Μετά από την πάροδο του πρόσθετου έτους, το Συμβούλιο, αν κρίνει ότι δεν πρέπει να προαχθεί, αποφασίζει ταυτόχρονα, με αιτιολογημένη απόφαση, την οριστική απόλυσή του από την υπηρεσία, η οποία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 6. Οι δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, που κρίνονται ικανοί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προάγονται σε Δικαστικούς Αντιπροσώπους και μονιμοποιούνται, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό.
 7. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η προαγωγή αυτών, που κρίθηκαν προακτέοι, μετά από την πάροδο της πρόσθετης ετήσιας δοκιμαστικής υπηρεσίας, δεν ενεργεί αναδρομικά.
2.  
  Προαγωγές
 1. Για την προαγωγή μέλους του Ν.Σ.Κ. σε ανώτερο βαθμό απαιτούνται:.
  • Η ύπαρξη κενής θέσης στον ανώτερο βαθμό, εφόσον οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριμένες
  • Η συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.
  • Στο χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, προσωρινής παύσης και αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα για την οποία επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή.
  • Η συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο βαθμό
 2. Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στους βαθμούς του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄ και του Παρέδρου γίνονται κατ εκλογή μεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα:.
  • ήθους και σθένους, ββ) επιστημονικής κατάρτισης, γγ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων, δδ) ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων, εε) επιμέλειας, εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, στστ) ευπρεπούς συμπεριφοράς γενικά και ιδιαίτερα στα ακροατήρια των δικαστηρίων και στις σχέσεις με τις λοιπές Υπηρεσίες και Αρχές, ζζ) ευπρεπούς κοινωνικής παράστασης, σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού
 3. Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου γίνονται κατ απόλυτη εκλογή.
 4. Κρίνονται ως κατ απόλυτη εκλογή προακτέοι, μεταξύ όλων εκείνων, που έχουν τα τυπικά προσόντα, τα μέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό τουλάχιστον τα προσόντα:.
  • ήθους και σθένους, ββ) επιστημονικής κατάρτισης, γγ) επιμέλειας, εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης και μετά από σύγκριση αυτών επιλέγονται αυτοί, που προάγονται για την κάλυψη των κενών θέσεων
 5. Οι προαγωγές των μελών μέχρι και το βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 6. Η γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κένωση της θέσης και η προαγωγή ανατρέχει στη λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας.
 7. Οι προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επιλέγει τους προακτέους μεταξύ εκείνων που έχουν τα νόμιμα προσόντα
 8. Σε Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α΄ προάγεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος με επτά έτη συνολική υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του δοκίμου Δικαστικού Αντιπροσώπου
 9. Σε Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. προάγεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄, με πέντε έτη υπηρεσία στο βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄.
 10. Σε Νομικό Σύμβουλο προάγεται Πάρεδρος με πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό του Παρέδρου, από τα οποία τα δύο τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν διανυθεί σε υπηρεσιακή μονάδα του Ν.Σ.Κ. της Αθήνας ή του Πειραιά.
 11. Σε Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. προάγεται Νομικός Σύμβουλος με τρία έτη υπηρεσίας στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου.
 12. Σε Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. προάγεται Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος, που έχει τέσσερα τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου.
3.  
  Μέχρι την έκδοση του σχετικού με την υπηρεσιακή μεταβολή εγγράφου τα μέλη του Ν.Σ.Κ. εγκύρως ασκούν τα καθήκοντα της θέσης και του βαθμού που κατέχουν.
4.  
  Αποχή από προαγωγή Στην περίπτωση κατά την οποία εκκρεμεί, κατά του κρινόμενου για προαγωγή Παρέδρου ή Δικαστικού Αντιπροσώπου, πειθαρχική δίωξη, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο απέχει να τον κρίνει μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επ αυτής. Αν ο διωκόμενος απαλλαγεί τελεσίδικα, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κρίνοντας αυτόν προακτέο, τον προάγει αναδρομικά και τον αποκαθιστά στη σειρά αρχαιότητάς του. Αν δεν υπάρχει κενή θέση στο βαθμό που προάγεται, παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του βαθμού αυτού, που θα κενωθεί.
Άρθρο 45 "Παράλειψη από προαγωγή"
1.  
  Το πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για μη προαγωγή Παρέδρου ή Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄ ή Δικαστικού Αντιπροσώπου στον επόμενο βαθμό, υποβάλλεται το συντομότερο στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υποβολή ή την κοινοποίηση του πρακτικού αντίστοιχα, μπορεί ο μεν Υπουργός να διαφωνήσει προς τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου και να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια, εκθέτοντας με έγγραφό του τους λόγους της διαφωνίας, ο δε ενδιαφερόμενος να ασκήσει εγγράφως προσφυγή ενώπιον αυτής, που κατατίθεται στη Γραμματεία του Ν.Σ.Κ., προβάλλοντας τους λόγους που τη θεμελιώνουν.
2.  
  Η διαφωνία του Υπουργού και η προσφυγή αυτού που παραλείφθηκε, καθώς και η σχετική γι αυτές προθεσμία, εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας με αποδοχή της γνωμοδότησης που προσβλήθηκε, κατά το μέρος που θίγεται η σειρά αρχαιότητας αυτού που παραλείφθηκε
3.  
  Η Ολομέλεια μπορεί, πριν γνωμοδοτήσει οριστικά, να καλέσει για παροχή προφορικών εξηγήσεων ή πληροφοριών και για προσκόμιση στοιχείων τους επιθεωρητές και όσους διατελούν ή διατέλεσαν προϊστάμενοι του κρινομένου, καθώς και τον ίδιο. Η κλήση του κρινομένου είναι υποχρεωτική, αν το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του.
4.  
  Τα μέλη και ο εισηγητής του υπηρεσιακού συμβουλίου,που εξέδωσε την απόφαση, που προσβλήθηκε, καθώς και οι επιθεωρητές του προσφεύγοντος δεν κωλύονται για το λόγο αυτόν να συμμετέχουν στην Ολομέλεια
Άρθρο 46 "Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια"
1.  
  Για τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2.  
  Για τους Αντιπρόεδρους του Ν.Σ.Κ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ν.Σ.Κ., ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
3.  
  Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα λοιπά μέλη του Ν.Σ.Κ. αποτελείται:.
 1. Για τους Νομικούς Συμβούλους, το μεν πειθαρχικό από αυτούς που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, το δε υπηρεσιακό από τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους του Ν.Σ.Κ.
 2. Οι Αντιπρόεδροι και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με κλήρωση, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο εδάφιο β΄ της παρούσας παραγράφου.
 3. Για τους Παρέδρους και τα μέλη των κατώτερων βαθμών, από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και οκτώ Νομικούς Συμβούλους.
 4. Οι Αντιπρόεδροι και οι Νομικοί Σύμβουλοι ορίζονται με κλήρωση, η οποία γίνεται σε συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν από το τέλος κάθε έτους και καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο πρακτικό αυτής.
 5. Ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Αντιπροέδρων τέσσερις κλήρους και από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Νομικών Συμβούλων δεκαέξι κλήρους κατά σειρά.
 6. Αυτοί που γράφονται στους δύο πρώτους κλήρους των Αντιπροέδρων και στους οκτώ πρώτους των Νομικών Συμβούλων αποτελούν τακτικά μέλη του Συμβουλίου, ενώ οι υπόλοιποι Αντιπρόεδροι και Νομικοί Σύμβουλοι αναπληρωματικά αυτών αντίστοιχα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
4.  
  Η συγκρότηση των Συμβουλίων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Η θητεία των μελών τους αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου του ορισμού τους έτους. Στα Συμβούλια αυτά εισηγητής ορίζεται, με απόφαση του Προέδρου, Αντιπρόεδρος στην περίπτωση του εδαφίου α΄ και Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
5.  
  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7, για το σχηματισμό πλειοψηφίας και την υπεροχή της ψήφου του Προέδρου, εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3. Αν κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται σε κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο γνώμες, με αποτέλεσμα να μην σχηματίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αμέσως ευνοϊκότερη.
6.  
  Γραμματέας των Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων των προηγούμενων παραγράφων είναι ο Γραμματέας του Ν.Σ.Κ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 47 "Παραίτηση"
1.  
  Το μέλος του Ν.Σ.Κ. έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία, που τέθηκαν στο έγγραφο της παραίτησης, θεωρούνται ότι δεν γράφτηκαν.
2.  
  Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία αυτός που παραιτήθηκε έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει εγγράφως την παραίτησή του, εφόσον η πράξη της αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.
3.  
  Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η αποδοχή της παραίτησης και δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 5, αν κατά το χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεμής σε βάρος του παραιτούμενου: α) πειθαρχική δίωξη ή β) ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 31.
4.  
  Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν που παραιτήθηκε η πράξη αποδοχής της παραίτησης
5.  
  Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση εξήντα ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης
Άρθρο 48 "Αποχώρηση από την υπηρεσία 1.Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία : α) Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, που αντιστοιχούν με Πρωτοδίκες των Πολιτικών Δικαστηρίων, οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Α΄, που αντιστοιχούν με Προέδρους Πρωτοδικών [...]"
2.  
  Η πράξη της Διοίκησης, κατά περίπτωση, που βεβαιώνει την αποχώρηση μέλους του Ν.Σ.Κ. από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται σε αυτόν, που αποχωρεί, δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
3.  
  Το μέλος που συμπλήρωσε τριάντα χρόνια πραγματική υπηρεσία ή αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε και μετά από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Αυτό μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα ή την υπουργική απόφαση αποχώρησης από την υπηρεσία.
4.  
  Το μέλος που παύεται οριστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας, στερείται τον τίτλο της προηγούμενης παραγράφου. Τον τίτλο στερείται και αυτός που τιμωρήθηκε στο βαθμό εξόδου από την Υπηρεσία με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.
5.  
  Από τον τίτλο αυτόν εκπίπτει αυτοδικαίως εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα για μια από τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 31.

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρο 49 "Θέσεις κατά κατηγορία - κλάδους"
1.  
  Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπηρετεί μόνιμο και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό
2.  
  Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. είναι συνολικά εκατόν εξήντα πέντε, από τις οποίες εκατόν εξήντα δύο είναι αυτές που έχουν νομοθετηθεί, και τρεις μόνιμες θέσεις, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο και οι οποίες κατατάσσονται δύο στον κλάδο ΠΕ2 Πληροφορικής και μία στον κλάδοΤΕ3 Βιβλιοθηκονόμων του μόνιμου προσωπικού. Από τις παραπάνω 165 συνολικά θέσεις επτά θέσεις είναι προσωποπαγείς, από τις οποίες τρεις θέσεις του μόνιμου προσωπικού και τέσσερις θέσεις του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
3.  
  Από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεκαοκτώ θέσεις του κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενογράφων του μόνιμου προσωπικού διατηρούνται στον κλάδο αυτόν οκτώ θέσεις, οι δε υπόλοιπες δέκα μεταφέρονται στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού του μόνιμου προσωπικού, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις του κλάδου αυτού. Επίσης από τις δύο θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ4 τηλεφωνητών που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρείται στον κλάδο αυτόν η μία, η άλλη μεταφέρεται στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού του μόνιμου προσωπικού και προστίθεται στον κλάδο αυτόν.
4.  
  Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προηγούμενες 2 και 3 παραγράφους, κατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους ως εξής: Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Θέσεις οργανικές εκατόν εξήντα, από τις οποίες τρεις είναι προσωποπαγείς).
 1. Κατηγορία ΠΕ - Θέσεις οργανικές τριάντα μία, από τις οποίες μία προσωποπαγής
  • Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις οργανικές είκοσι οκτώ
  • Κλάδος ΠΕ2 Πληροφορικής, θέσεις οργανικές δύο
  • Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Λογιστικός, οργανικές θέσεις μία προσωποπαγής
 2. Κατηγορία ΤΕ - Θέσεις, οργανικές έξι
  • Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις οργανικές δύο
  • Κλάδος ΤΕ2 Πληροφορικής, θέσεις οργανικές τρεις
  • Κλάδος ΤΕ3- Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις οργανικές μία
 3. Κατηγορία ΔΕ - Θέσεις, οργανικές εκατό, από τις οποίες μία προσωποπαγής
  • Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις οργανικές ογδόντα μία
  • Κλάδος ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενογράφων, θέσεις οργανικές οκτώ
  • Κλάδος ΔΕ3 Χειριστών Η/Υ, θέσεις οργανικές επτά
  • Κλάδος ΔΕ4 Τηλεφωνητών, θέσεις οργανικές μία
  • Κλάδος ΔΕ5 Τεχνικός-Οδηγών, θέσεις οργανικές δύο. στ.στ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις οργανικές μία προσωποπαγής.
 4. Κατηγορία ΥΕ - Θέσεις, οργανικές είκοσι τρεις, από τις οποίες μία προσωποπαγής
  • Κλάδος ΥΕ1 Ταξινόμων, θέσεις οργανικές πέντε
  • Κλάδος ΥΕ2 Επιμελητών, θέσεις οργανικές δεκατρείς
  • Κλάδος ΥΕ3 Προσωπικού καθαριότητας, θέσεις οργανικές τέσσερις
  • Κλάδος ΥΕ4 Καθαριστριών, θέσεις οργανικές μία προσωποπαγής.
  • Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ θέσεις πέντε.
  • Θέσεις διοικητικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι μία του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και τέσσερις προσωποπαγείς, από τις οποίες δύο στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, μία στον κλάδο ΥΕ-Επιμελητών και μία στον κλάδο ΥΕ-Καθαριστριών.
5.  
  Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ν.Σ.Κ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες θέσεις της κατηγορίας και του κλάδου τους σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
6.  
  Οι διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν τις θέσεις που μεταφέρονται κατά την παράγραφο 3 μετατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού του μόνιμου προσωπικού, χωρίς αίτησή τους, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου και καταλαμβάνουν κενές θέσεις του κλάδου αυτού.
7.  
  Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού ανήκουν οργανικά στις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. Με απόφαση του Προέδρου, μπορεί ορισμένος αριθμός αυτών να μεταφέρεται από την Κεντρική Υπηρεσία σε Γραφεία Νομικών Συμβούλων και Δικαστικά Γραφεία ή αντίστροφα.
Άρθρο 50 "Κατάταξη θέσεων κατά βαθμούς - Καθήκοντα"
1.  
  Οι θέσεις της κατηγορίας ΠΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄, Α΄, Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Γενικός Διευθυντής
2.  
  Οι θέσεις της κατηγορίας ΤΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄, Α΄ και Διευθυντής, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος είναι ο Διευθυντής
3.  
  Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος είναι ο Α΄
4.  
  Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος είναι ο Β΄
5.  
  Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ, ο βαθμός Ε΄. Για τους απόφοιτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄.
6.  
  Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες έως και το βαθμό Α΄
7.  
  Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις του βαθμού του Διευθυντή είναι οργανικά ενιαίες
8.  
  Για την κατηγορία ΥΕ όλες οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες
9.  
  Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού προηγείται ο αρχαιότερος
10.  
  Ανάθεση σε διοικητικό υπάλληλο καθηκόντων άλλης κατηγορίας, κλάδου ή βαθμού είναι δυνατή με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου ή του Προέδρου, σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης. Η άρνηση εκτέλεσης της απόφασης ή η πλημμελής εκτέλεσή της συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα.
Άρθρο 51 "Τυπικά προσόντα κλάδων"
1.  
  Τυπικά προσόντα για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. ορίζονται αυτά που προβλέπονται κατά περίπτωση στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 30 εφαρμόζονται ανάλογα και στο διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 52 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης τοποθετείται προϊστάμενος διοικητικός υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Γενικού Διευθυντή
2.  
  Στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας και Οικονομικών Υποθέσεων τοποθετούνται προϊστάμενοι διοικητικοί υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή
3.  
  Στα Τμήματα και Γραφεία των Διευθύνσεων της προηγούμενης παραγράφου και των λοιπών υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, τοποθετούνται προϊστάμενοι, διοικητικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με βαθμό Α΄, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
4.  
  Με αποφάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. κατανέμεται ο αριθμός των θέσεων των Τμημάτων και Γραφείων, που καταλαμβάνει καθεμία από τις κατηγορίες υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 53 "Προαγωγή Γενικού Διευθυντή - Διευθυντών Επιλογή Προϊσταμένων"
1.  
  Σε Γενικό Διευθυντή προάγεται Διευθυντής του Ν.Σ.Κ. με τριετή υπηρεσία στο βαθμό του Διευθυντή με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 46, στο οποίο εισηγείται Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2.  
  Η προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 54 στο οποίο εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής ή ένα μέλος του λειτουργός του Ν.Σ.Κ., ύστερα από ερώτημα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
3.  
  Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και των αυτοτελών Γραφείων επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 2 του άρθρου 54, στο οποίο εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή ένα μέλος του λειτουργός του Ν.Σ.Κ., ύστερα από ερώτημα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων αυτών γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 54 "Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο"
1.  
  Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον Γενικό Διευθυντή είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 46. Χρέη εισηγητή εκτελεί Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος.
2.  
 1. Έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή ομοιόβαθμό του
 2. Δύο Παρέδρους του Ν.Σ.Κ., με ισάριθμους ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους.
 3. Τον Γενικό Διευθυντή με αναπληρωτή έναν Διευθυντή
 4. Έναν διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Α΄, που εκλέγεται με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού.
 5. Προς τούτο πριν από τη συγκρότηση του Συμβουλίου απευθύνεται πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο αυτό για να εκλέξει το παραπάνω μέλος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.
 6. Σε περίπτωση που δεν το εκλέξει εντός είκοσι ημερών, η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται και χωρίς το μέλος αυτό.
 7. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή Β΄.
 8. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Συμβουλίου ή διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Διευθυντή ή με βαθμό Α΄.
 9. Το υπηρεσιακό-πειθαρχικό συμβούλιο αυτό ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα πέντε μέλη του και αποφασίζει ή γνωμοδοτεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στα οποία οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
 10. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 11. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να ακολουθήσουν μία από τις επικρατέστερες.
Άρθρο 55 "Πειθαρχικές δικαιοδοσίες - Πειθαρχική δίωξη"
1.  
  Η πειθαρχική δικαιοδοσία στο διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ. ασκείται:.
 1. Για το Γενικό Διευθυντή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 46.
 2. Για τους λοιπούς υπαλλήλους, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου
2.  
  Οι πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μπορούν να επιβληθούν και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
3.  
  Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, σε όλο το διοικητικό προσωπικό, είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 56 "Υπερωριακή εργασία"
1.  
  Σε περίπτωση έκτακτης ή ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης, μπορεί ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, με απόφασή του, προσδιορίζοντας την ανάγκη, να καταρτίζει μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. συνεργείο υπερωριακής εργασίας ή ομάδα εργασίας από το διοικητικό προσωπικό, προς αντιμετώπισή της. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ιδιαίτερη αμοιβή για την εργασία αυτή κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 57 "Γενικές ρυθμίσεις"
1.  
  Σε όλα τα θέματα του διοικητικού προσωπικού, που αφορούν στην πρόσληψη, τη διαδικασία επιλογής, στο διορισμό και τα σχετικά με αυτόν προσόντα, στην υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη, τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα, στην πειθαρχική ευθύνη, στη λύση της υπηρεσιακής σχέσης και τις σχετικές διαδικασίες, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση
2.  
  Οι διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται για τα θέματα του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., εφόσον στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58
1.  
  Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αποχωρεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του. Ως ημέρα συμπλήρωσης του ορίου αυτού θεωρείται η 30ή Ιουνίου του έτους αποχώρησής του.
Άρθρο 59
1.  
  Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν υπηρεσία πλέον των επτά ετών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υπηρεσία τους ως δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων, προάγονται στο βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄ ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 44. Ο χρόνος που πλεονάζει πέραν της επταετίας λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.
Άρθρο 60
1.  
  Μέχρι να συγκροτηθούν τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 46 και την παρ. 2 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που υφίστανται μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, η δε θητεία των μελών τους παρατείνεται αντίστοιχα. Η θητεία των μελών των παραπάνω Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, που θα συγκροτηθούν για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους συγκρότησής τους.
Άρθρο 61
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που θα εκδοθεί μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσδιορίζονται τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές που η νομική τους υπεράσπιση θα εξακολουθήσει να γίνεται ή θα γίνεται από το Ν.Σ.Κ.
2.  
  Η πρώτη ετήσια έκθεση του άρθρου 3 θα αναφέρεται στο επόμενο έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων : α) οι αρμοδιότητες της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ., των Σχηματισμών- Γραφείων, του Κέντρου Πληροφορικής, Μελετών και Νομικών Εκδόσεων, της Διεύθυνσης Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, β) οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, οι εκπαιδευτικές, αναρρωτικές άδειες, η επιθεώρηση και γενικά η υπηρεσιακή κατάσταση του κύριου προσωπικού, γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Αντιπροσώπων, ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, η σύνθεση και η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, η εξεταστέα ύλη, η βαθμολόγηση και η κατάταξη των υποψηφίων, δ) η πειθαρχική ευθύνη των μελών του Ν.Σ.Κ., οι ποινές, η πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, ε) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης της υπεράσπισης υποθέσεων του Δημοσίου σε δικηγόρους στην αλλοδαπή, ως και ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής και του τρόπου εκκαθάρισής της, στ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μπορεί να γίνεται αναδιάταξη της οργάνωσης του Ν.Σ.Κ. με την κατάργηση σύμπηξη ή σύσταση υπηρεσιακών μονάδων και τη δημιουργία υπηρεσιών με αρμοδιότητες χειρισμού υποθέσεων ορισμένης κατηγορίας.
Άρθρο 62 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν
Άρθρο 63 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-23 Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/324
2006-06-28 Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνεται ως εξής.α) Των Αντιπροέδρων κατά δύο (2) και ορίζεται συνολικά σε οκτώ (8), β) των Νομικών Συμβούλων κατά τέσσερις (4) και ορίζεται συνολικά σε πενήντα τέσσερις (54), γ) των Παρέδρων κατά οκτώ (8) και ορίζεται συνολικά σε εκατόν δεκαοκτώ (118) και δ) των Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά δεκαέξι (16) και ορίζεται συνολικά σε διακόσιες δεκαεπτά (217).
Αντικατάσταση
A/2006/132
2009-08-07 Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η Ολομέλεια συγκροτείται ως πλήρης από τον Πρόεδρο και από το ήμισυ τουλάχιστον των Αντιπροέδρων και Νομικών Συμβούλων και ως τακτική από τον Πρόεδρο και, εναλλάξ κατά συνεδρίαση, από τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους που κατέχουν εκάστοτε περιττό ή άρτιο, κατά τη σειρά αρχαιότητας, αριθμό (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) και συνεδριάζει νομίμως με παρουσία είκοσι ενός (21) τουλάχιστον μελών.
Κατ’ εξαίρεση συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος και όλοι οι Νομικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Γραφείο του οποίου συζητείται υπόθεση και μόνο για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής.
Στην Ολομέλεια (πλήρη ή τακτική) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίσταται.
Αντικατάσταση
Η Ολομέλεια γνωμοδοτεί
 • Πλήρης Ολομέλεια 1Για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και τον ορισμό διαιτητών αυτού. 2Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή την Τακτική Ολομέλεια. 3Για κάθε νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας ή για ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των υπηρεσιακών μονάδων του, που εισάγεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
 • Τακτική Ολομέλεια.(Α΄ και Β΄ Σύνθεση) 1Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή κάποιο Τμήμα. 2Σε ερωτήματα για τα οποία ζητείται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Υπουργό απευθείας η γνώμη της ή για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή και ζητείται αρμοδίως η παραπομπή στην Ολομέλεια. 3Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. 3.
 • Αντικατάσταση
  A/2009/143
  2013-01-23 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Αρμοδιότητες
  Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ανήκει η νομική υποστήριξη του Κράτους.
  Στην υποστήριξη αυτή περιλαμβάνονται, ιδίως.
 • η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου,
 • η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης,
 • η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου,
 • ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του Δημοσίου,
 • η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός διαιτητών του.
 • η νομική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση των συμβάσεων,
 • η νομική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων,
 • η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων,
 • η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για λήψη νομοθετικών μέτρων αναγκαίων για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και
 • η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι αποκλειστικά αρμόδιο για το χειρισμό ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποθέσεων.α) αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, β) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνονται στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 2227/1994 (Α΄ 129) και στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, γ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ε) αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, τις οποίες έχουν χειρισθεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. και των άλλων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στ) υποθέσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και ζ) υποθέσεις που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 • Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ΄ύλην αρμοδίου Υπουργού ανατίθενται και άλλες κατηγορίες υποθέσεων στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ.
 • Το Νομικό Συμβούλιο ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες με την Ολομέλεια, τακτική και πλήρη, τα Τμήματα, τους καθ΄ύλην Σχηματισμούς που συνιστώνται με απόφαση του Προέδρου στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη οργανική μονάδα του Ν.Σ.Κ., τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και τα Δικαστικά Γραφεία .
  Αντικατάσταση
  Α. Σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες οι οποίες αφορούν συμβάσεις που καταρτίζονται με το Δημόσιο ή με κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συγκροτούνται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, διαιτητής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή του κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν ενεργεία λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παριστάμενων μελών της Ολομέλειας, διαιτητής ορίζεται επίτιμος λειτουργός του Ν.Σ.Κ.
  Πρόσωπο μη λειτουργός του Ν.Σ.Κ. μπορεί να διοριστεί διαιτητής μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη φύση της υπό κρίση διαφοράς και προβλέπεται ρητά στη σχετική ρήτρα διαιτησίας, η οποία πρέπει, σε αυτήν την περίπτωση, να προσυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
  Προσθήκη
 • Σχηματισμός αποκρατικοποιήσεων
 • Προσθήκη
  A/2013/17
  2014-05-05 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Η Γραμματεία του Ν.Σ.Κ. υπάγεται ως μονάδα απευθείας στον Πρόεδρο, διευθύνεται από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από τα Γραφεία.α) Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών του Ν.Σ.Κ., β) Διοίκησης και γ) Κυρίου Προσωπικού.
  Με απόφαση του Προέδρου στη Γραμματεία ορίζονται ως Γραμματέας και αναπληρωτής του δικαστικοί πληρεξούσιοι με τετραετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία.
  Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των Τμημάτων, των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του κυρίου προσωπικού και όπου αλλού προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
  Προϊστάμενοι των επιμέρους Γραφείων της Γραμματείας, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι.
  Ο προϊστάμενος της Γραμματείας με πράξη του μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα και τους προϊσταμένους των Γραφείων της Γραμματείας για την υπογραφή εγγράφων κατ’ εντολή του.
  Αντικατάσταση
  Η Πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
  Εισηγητής ορίζεται μέλος της ή Πάρεδρος.
  Η Τακτική Ολομέλεια αποτελείται από τις συνθέσεις Α΄ και Β΄.
  Με απόφαση του Προέδρου, καθορίζονται, κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, τα Τμήματα που συμμετέχουν σε καθεμία από τις συνθέσεις της Τακτικής Ολομέλειας.
  Οι υποθέσεις εισάγονται προς συζήτηση στη σύνθεση της Τακτικής Ολομέλειας στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Τμήματος που ζήτησε την παραπομπή.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπόθεση εισάγεται στη σύνθεση εκείνη στην οποία συμμετέχει το Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο οποίο υπεβλήθη το ερώτημα.
  Εισηγητής ορίζεται μέλος της ή Πάρεδρος.
  Η Τακτική Ολομέλεια συνεδριάζει νομίμως με παρουσία των δύο τρίτων (τουλάχιστον) των μελών της.
  Στην Ολομέλεια, πλήρη ή τακτική, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και αν δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίστανται.
  Αντικατάσταση
  Οι Τριμελείς Επιτροπές γνωμοδοτούν
 • Για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων από το Δημόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου, εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 • Το αυτό ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
 • Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το ποσό της διαφοράς.
 • Ειδικά για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες, λόγω ποσού της διαφοράς, είναι ανέκκλητες και συγχρόνως δεν υπόκεινται παραδεκτά σε αίτηση αναιρέσεως, αν δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισηγήσεως και πρακτικού.
 • Με την ίδια διαδικασία οι Τριμελείς Επιτροπές παραπέμπουν στο οικείο Τμήμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε υπόθεση της αρμοδιότητάς τους, εάν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή μπορεί να έχει ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις.
 • Με πρακτικό γνωμοδότησης της Ολομέλειας μπορεί να παραπέμπεται στις Τριμελείς Επιτροπές κατηγορία υποθέσεων, μολονότι το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες κατά το πραγματικό και νομικό μέρος και τα ανακύπτοντα ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπισθεί από την Ολομέλεια και έχει κριθεί ότι παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τμήμα ή στην Ολομέλεια.
 • Η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας αποφαίνεται σε θέματα αρμοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νομικών Συμβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθμού των μελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτά.
 • Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Αντικατάσταση
  Για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων συντάσσονται πρακτικά, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από μέλος τους, τα οποία υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον γραμματέα.
  Οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης.
  Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, των μεν Τριμελών Επιτροπών υπογράφονται από αυτούς που μετέχουν, της δε Ολομέλειας και των Τμημάτων από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης.
  Αντικατάσταση
  Η αμοιβή των δικηγόρων του Δημοσίου καθορίζεται αποκλειστικά με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και του δικηγόρου, της οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται ενιαία για όλη την Επικράτεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από σχέδιο συμφωνίας που υποβάλλεται προς το σκοπό αυτόν από το αρμόδιο Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών του Ν.Σ.Κ.
  Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αμοιβές με βάση ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης δεν εφαρμόζονται για τους δικηγόρους του Δημοσίου.
  Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η έγγραφη συμφωνία.
  Όταν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα, η αμοιβή καθορίζεται με βάση τη συμφωνία.
  Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάρισή τους είτε να μειωθούν σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 50 %, ιδίως όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού ομοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια είτε να αυξηθούν αντίστοιχα, σε ποσοστό ομοίως από 20% έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγμένα από το δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια ή σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας.
  Οι δικηγόροι του Δημοσίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται με βάση τις αμοιβές που τους καταβάλλονται από το Δημόσιο.
  Διατάξεις που θεσπίζουν τεκμαρτό εισόδημα ανώτερο των καταβληθέντων από το Δημόσιο ποσών, δεν εφαρμόζονται ως προς το εισόδημα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες αμοιβές.
  Αντικατάσταση
  A/2014/107
  2016-03-07 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή διάδικο, μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., εκτός εκείνων που αφορούν υποθέσεις μείζονος σημασίας. .
  Αντικατάσταση
  Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου για δύο έτη και αποτελείται από..
  Αντικατάσταση
  A/2016/37
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
  ΝΟΜΟΣ 1994/2227 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2227 1994
  Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
  Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
  Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
  ΝΟΜΟΣ 1998/2637 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2637 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
  Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4421 1964
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2008/3026/6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/3026_6 2008
  Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων[...]" 2011/1_31.12.2011 2011
  Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
  Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
  Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις. 2005/3328 2005
  Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/3438 2006
  Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
  Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 2009/3790 2009
  Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
  Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις 2012/4081 2012
  Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 2013/4110 2013
  Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 2013/4139 2013
  Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
  Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
  Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. 2014/4275 2014
  Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4370 2016
  Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
  Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
  Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
  Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
  Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις. 2018/4557 2018
  Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 2003/238 2003
  Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 32/ 2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης». 2004/179 2004
  Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 2009/126 2009