Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 15.10.2001, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στο Ινστιτούτο Μελετών για θέματα ασφάλειας και στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα όργανά τους και στα μέλη του προσωπικού τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στο Ινστιτούτο Μελετών για θέματα ασφάλειας και στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα όργανά τους και στα μέλη του προσωπικού τους, που υιοθετήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Οκτωβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15.10.2001 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στο Ινστιτούτο Μελετών για θέματα ασφάλειας και του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των οργάνων τους και των μελών του προσωπικού τους ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Ινστιτούτου Μελετών για θέματα ασφάλειας και του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκαν από το Συμβούλιο ως ανεξάρτητοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 (στο εξής αποκαλούμενοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι αναγκαίο να χορηγηθούν στις νέες οντότητες και στο προσωπικό τους, προς το συμφέρον και μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προνόμια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους, αποφασίζουν: Άρθρο 1 Ετεροδικία και εξαίρεση από την έρευνα, κατάσχεση, επίταξη, δήμευση ή άλλης μορφής αναγκαστικό μέτρο Οι χώροι και τα κτίρια, τα πράγματα, τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται στο έδαφος των κρατών - μελών και ανεξαρτήτως κατόχου, εξαιρούνται από την έρευνα, κατάσχεση, επίταξη, δήμευση ή άλλης μορφής αναγκαστικό μέτρο, διοικητικής ή δικαστικής φύσεως. Άρθρο 2 Απαραβίαστο των αρχείων Τα αρχεία των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραβίαστα. Άρθρο 3 Απαλλαγή από φόρους και δασμούς 1.Στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων τους, οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία τους, εισοδήματα και λοιπά πράγματά τους, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο φόρο. 2.Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από τους έμμεσους φόρους και δασμούς που περιλαμβάνονται στην τιμή κινητών και ακινήτων, καθώς και υπηρεσιών, που αποκτώνται για υπηρεσιακή χρήση και συνεπάγονται σημαντική δαπάνη. Η απαλλαγή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επιστροφής ή διαγραφής. 3.Τα αγαθά τα οποία αποκτώνται με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας ή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται εξ επαχθούς ή εκ χαριστικής αιτίας, παρά μόνον υπό τους όρους που συμφωνούνται με το Κράτος - Μέλος που χορηγεί την απαλλαγή. 4.Δεν παρέχεται απαλλαγή από τους φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται ως ανταπόδοση για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Άρθρο 4 Διευκολύνσεις και ασυλίες όσον αφορά την επικοινωνία Τα Κράτη - Μέλη επιτρέπουν στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικοινωνούν ελευθέρως και χωρίς να πρέπει να ζητούν άδεια, στο πλαίσιο όλων των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, και προστατεύουν το εν λόγω δικαίωμα που παρέχεται στους οργανισμούς αυτούς. Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κώδικες, καθώς επίσης και να αποστέλλουν και να δέχονται υπηρεσιακή αλληλογραφία και άλλες ανακοινώσεις, με ειδικό ταχυδρόμο ή με ενσφράγιστους σάκους που απολαύουν των προνομίων και ασυλιών του διπλωματικού ταχυδρομείου και των διπλωματικών σάκων. Άρθρο 5 Είσοδος, διαμονή και αναχώρηση Τα Κράτη - Μέλη διευκολύνουν, εφόσον χρειασθεί,την είσοδο, τη διαμονή και την αναχώρηση για υπηρεσιακούς λόγους των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6. Ωστόσο, είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τα πρόσωπα που διεκδικούν τη μεταχείριση που προβλέπει το παρόν άρθρο, να προσκομίζουν την απόδειξη ότι εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που περιγράφονται στο άρθρο 6. Άρθρο 6 Προνόμια και ασυλίες των μελών των οργάνων και του προσωπικού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.Τα μέλη των οργάνων και τα μέλη του προσωπικού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαύουν των εξής ασυλιών: 1)ετεροδικίας προκειμένου περί προφορικού ή γραπτού λόγου και πράξεων στις οποίες προέβησαν υπό την επίσημη ιδιότητά τους� η εν λόγω ασυλία εξακολουθεί να ισχύει και όταν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι πλέον μέλη οργάνου ή του προσωπικού, 2)του απαραβιάστου όσον αφορά τα υπηρεσιακά τους έγγραφα και κάθε άλλο υπηρεσιακό υλικό. 2.Τα μέλη του προσωπικού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων οι αποδοχές και λοιπές αμοιβές υπόκεινται σε φόρο υπέρ των οργανισμών αυτών, υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος όσον αφορά τις αποδοχές και λοιπές αμοιβές που λαμβάνουν από τους εν λόγω οργανισμούς. Ωστόσο, αυτές οι αποδοχές και λοιπές αμοιβές είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου για εισοδήματα από άλλες πηγές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις συντάξεις που καταβάλλονται στα πρώην μέλη του προσωπικού των οργανισμών αυτών και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα. 3.Το άρθρο 14 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται για τα μέλη του προσωπικού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Εξαιρέσεις από ασυλίες Η ασυλία που χορηγείται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 6 δεν καλύπτει αστικές αγωγές τρίτων σε περιπτώσεις σωματικής ή άλλης βλάβης ή ανθρωποκτονίας επελθούσας σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο προξένησαν τα πρόσωπα αυτά. Άρθρο 8 Φόροι1.Υπό την επιφύλαξη των όρων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίνονται από τα διοικητικά συμβούλια, τα μέλη του προσωπικού των οργανισμών αυτών που έχουν προσληφθεί για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, υπόκεινται σε φόρο υπέρ των εν λόγω οργανισμών, επί των αποδοχών και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται από αυτούς. 2.Κατ έτος, ανακοινώνονται στα Κράτη - Μέλη τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του προσωπικού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και του λοιπού προσωπικού που εργάζεται επί συμβάσει στους οργανισμούς αυτούς. Οι εν λόγω οργανισμοί χορηγούν κατ έτος σε καθέναν από αυτούς πιστοποιητικό, από το οποίο εμφαίνεται το συνολικό ποσό, ακαθάριστο και καθαρό, των πάσης φύσεως αποδοχών που κατεβλήθησαν από τους οργανισμούς αυτούς για το συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών και της φύσεως των καταβολών και των ποσών των παρακρατήσεων στην πηγή. 3.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις συντάξεις που καταβάλλονται στα πρώην μέλη του προσωπικού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα. Άρθρο 9 Προστασία του προσωπικού Τα Κράτη - Μέλη, κατ αίτηση του διευθυντή του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την απαιτούμενη ασφάλεια και προστασία στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον η ασφάλειά τους κινδυνεύει λόγω της υπηρεσίας τους στους οργανισμούς. Άρθρο 10 Άρση των ασυλιών 1.Τα προνόμια και οι ασυλίες που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης παρέχονται προς το συμφέρον των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι προς όφελος των συγκεκριμένων προσώπων. Οι εν λόγω οργανισμοί και όλα τα πρόσωπα που απολαύουν των σχετικών προνομίων και ασυλιών έχουν καθήκον να τηρούν κατά τα άλλα τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών - μελών. 2.Οσάκις η ασυλία είναι δυνατόν να παρακωλύσει την απονομή της δικαιοσύνης και η άρση της είναι δυνατή χωρίς να θίγει τα συμφέροντα των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διευθυντές οφείλουν να άρουν την ασυλία των εν λόγω οργανισμών και των μελών του προσωπικού τους. Τα διοικητικά συμβούλια έχουν την ίδια υποχρέωση όσον αφορά τους διευθυντές και τους δημοσιονομικούς ελεγκτές. Ως προς τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, αρμόδια για την άρση των ασυλιών είναι, ανάλογα με την περίπτωση, τα Κράτη - Μέλη των οποίων υπήκοοι είναι τα μέλη αυτά ή η Επιτροπή. 3.Όταν αρθεί η αναφερόμενη στο άρθρο 1 ασυλία των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι έρευνες και οι κατασχέσεις που διατάσσονται από τις δικαστικές αρχές των Κρατών - Μελών, εκτελούνται παρουσία του διευθυντή του συγκεκριμένου οργανισμού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, τηρουμένων των κανόνων περί απορρήτου. 4.Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται ανά πάσα στιγμή με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών για να διευκολύνουν το έργο της δικαιοσύνης και φροντίζουν να προλαμβάνουν οποιαδήποτε κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών που παρέχονται δυνάμει της παρούσας απόφασης. 5.Εάν αρμόδια αρχή ή δικαστικό όργανο κράτους - μέλους κρίνει ότι συντρέχει κατάχρηση προνομίου ή ασυλίας που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης, το αρμόδιο για την άρση της ασυλίας όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, πραγματοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές για να αποφασίσει κατά πόσον υφίσταται η κατάχρηση. Εάν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές αποτέλεσμα, το θέμα ρυθμίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11. Άρθρο 11 Επίλυση των διαφορών 1.Οι διαφορές σχετικά με την άρνηση άρσεως ασυλίας οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προσώπου το οποίο, λόγω της επίσημης ιδιότητάς του, απολαύει ασυλίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1, εξετάζονται από το Συμβούλιο με σκοπό να επιτευχθεί η διευθέτησή τους κατ ομοφωνία. 2.Εάν η διαφορά δεν μπορέσει να επιλυθεί, το Συμβού-λιο αποφασίζει ομόφωνα τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες διευθετείται. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα Κράτη - Μέλη θα έχουν, μέχρι εκείνη την ημερομηνία, κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή της στην εσωτερική έννομη τάξη τους, οριστικά ή προσωρινά. Άρθρο 13 ΑξιολόγησηΕντός δύο ετών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται η αξιολόγησή της υπό την εποπτεία των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 14 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Δηλώσεις της Γερμανίας Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας λαμβάνει, κατ ερμηνεία του άρθρου 3 παράγραφος 2 και σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν, τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να χορηγείται απαλλαγή από τους εμμέσους φόρους οι οποίοι εμπεριέχονται στις τιμές κινητών και ακινήτων αγαθών ή προκειμένου να επιστρέφεται το ποσόν όταν το ΔΚΕΕ ή το ΙΜΕΕΘΑ πραγματοποιούν σημαντικές αγορές, η τιμή των οποίων συμπεριλαμβάνει φόρους αυτού του είδους. Η Γερμανία εκφράζει τις ευχαριστίες της για την πρόταση της Προεδρίας να δρομολογηθεί γενική ανταλλαγή απόψεων περί ασυλιών και προνομίων στην Ε.Ε. Χάριν της επιμελούς προπαρασκευής των συζητήσεων αυτών, η Γερμανία φρονεί ότι επιβάλλεται να ανατεθεί στη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου η άμεση καταγραφή των ασυλιών και προνομίων όλων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και των επιπτώσεών τους στα Κράτη - Μέλη. Η συζήτηση περί χορήγησης ασυλιών και προνομίων συνιστά την προϋπόθεση βάσει της οποίας η Γερμανία δηλώνει σήμερα ότι συμφωνεί ως προς την προκειμένη απόφαση, παραμερίζοντας προς το παρόν τους ενδοιασμούς της έναντι του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3. Η στάση της Γερμανίας θα διέπεται από τη βασική αρχή σύμφωνα με την οποία ασυλίες και προνόμια (συγκεκριμένα δε φορολογικά προνόμια και εξαιρέσεις από την εθνική φορολογία) στα πλαίσια της Ε.Ε. οφείλουν να χορηγούνται μόνον εφόσον παρίσταται επιτακτική ανάγκη, εξαιτίας της ολοένα προοδευτικότερης ενσωμάτωσης των κρατών - μελών στην Ε.Ε.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία