Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.), που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας εφεξής αποκαλούμενο ως «Φιλοξενούσα Χώρα» και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, εφεξής αποκαλούμενο ως «Μέρος», ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αφοσίωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας θα συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και θα βοηθήσει στη δημιουργία και βελτίωση των καλών σχέσεων μεταξύ των Μερών, ΓνωρΙζονταΣ ότι η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια και τη διατήρηση της ειρήνης, ΕχονταΣ την πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των χωρών σε θέματα Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Ε.Υ.Ε.), ΕπιθυμΩνταΣ να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεών τους, σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης, ΣυμφΩνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Ο βασικός σκοπός του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.) είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Ε.Υ.Ε.) και να παρέχει τον κατάλληλο χώρο για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αναφορικά με θέματα Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης. Άρθρο 2 ΑΡΧΕΣ1.Η Φιλοξενούσα Χώρα αναλαμβάνει την υποχρέωση της εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκαταστάσεων/ μέσων και της κατάλληλης υποδομής για την Υποστήριξη των Συστημάτων Επικοινωνίας και Πληροφοριών, καθώς επίσης και την απαιτούμενη Υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας της Φιλοξενούσας Χώρας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου και την εκπλήρωση της αποστολής του. 2.Η Φιλοξενούσα Χώρα και το Μέρος διαβεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα είναι σε συμφωνία με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 3.Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Κέντρου δεν κατευθύνονται εναντίον κανενός άλλου κράτους και δεν έχει ως σκοπό την εκπαίδευση προσωπικού ή στρατιωτικής δύναμης εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας ή ομάδας χωρών. 4.Η εκπαίδευση που θα παρέχεται από το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα είναι διαφανής. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο θα δημοσιεύεται εν ευθέτω χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραγράφου 3 της παρούσας Συμφωνίας, στο άλλο Μέρος και στους Διεθνείς Οργανισμούς. 5.Οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι σύμφωνες με τις θεμελιώδης αρχές του Ευρω-Ατλαντικού Συμβουλίου Συνεργασίας και επίσης συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια του ΡfΡ, και θα βοηθήσουν την εκπαίδευση των ατόμων και των μονάδων από τα Μέρη, στην επίτευξη των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Ε.Υ.Ε.), που πιθανόν να τους ανατεθούν από Διεθνείς Οργανισμούς. 6.Αυτή η Συμφωνία δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών, που προκύπτουν από τις Συνθήκες και τις Συμφωνίες που είχαν προηγουμένως υπογράψει. 7.Η Φιλοξενούσα Χώρα διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να ξεκινήσει συζητήσεις και να υπογράψει διμερείς Συμφωνίες παρόμοιας φύσεως, με άλλες χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς. Το άλλο Μέρος θα ενημερωθεί ταχέως για την υπογραφή μιας τέτοιας Συμφωνίας. 8.Η αγγλική γλώσσα θα είναι η γλώσσα εργασίας του Κέντρου. Υπηρεσίες διερμηνείας πιθανόν να παρέχονται σε άλλες γλώσσες, στο πλαίσιο των μέσων και των δυνατοτήτων, μετά από συντονισμό, μεταξύ της Φιλοξενούσας Χώρας και της ενδιαφερόμενης Χώρας. Άρθρο 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. 1.Η αποστολή του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική μόρφωση και εκπαίδευση, με εκτεταμένη κάλυψη των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης στο μόνιμο προσωπικό της μονάδας (Επιτελικούς Αξιωματικούς, Αρχηγούς Διμοιριών, Διοικητές Λόχων και Μονάδων, Παρατηρητές), καθώς επίσης και σε πολυεθνικές δυνάμεις (Διμοιρίες-Λόχοι- Μονάδες) σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (ΟΗΕ - ΟΑΣΕ - ΝΑΤΟ - ΔΕΕ). 2.Επιπλέον, το Κέντρο έχει την αποστολή να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση που απαιτείται πριν την ανάπτυξη δυνάμεων, πάνω σε όλους τους τομείς των Ε.Υ.Ε., στους επιτελικούς αξιωματικούς, στρατιωτικούς παρατηρητές και εθνικά ή πολυεθνικά τμήματα δυνάμεων, πριν την ανάπτυξή τους για μια συγκεκριμένη αποστολή, καθώς επίσης και στους αντικαταστάτες τους. Άρθρο 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΟΜΗ -ΥΠΑΓΩΓΗ 1.Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. είναι μία υπηρεσία των τριών κλάδων των Ενόπλεων Δυνάμεων που υπάγεται στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. της Φιλοξενούσας Χώρας. 2.Το οργανοδιάγραμμα του Κέντρου απεικονίζεται στο Παράρτημα Α΄. 3.Το μόνιμο προσωπικό του Κέντρου (διοικητικό και διδακτικό) θα αποτελείται από στρατιωτικό (Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία) και πολιτικό προσωπικό. 4.Η Φιλοξενούσα Χώρα θα διαθέτει όλο το απαιτούμενο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, εκτός από τις παρακάτω θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν από προσωπικό προερχόμενο από άλλες χώρες, μετά από προηγούμενη Συμφωνία, ανάμεσα στη Φιλοξενούσα Χώρα και το ενδιαφερόμενο Μέρος, και την υπογραφή αντιστοίχου Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης: 1)Επιτελικούς Αξιωματικούς 2)Εκπαιδευτές.5.Το Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το προσωπικό από το Κέντρο, αφού ενημερώσει εγκαίρως τη Φιλοξενούσα Χώρα. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει μέσω επίσημης έγγραφης γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή του Μέρους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Φιλοξενούσας Χώρας ένα (1) μήνα νωρίτερα. Άρθρο 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1.Το Κέντρο θα παρέχει τους παρακάτω κύκλους μαθημάτων: 1)Βασικός και Προχωρημένος κύκλος μαθημάτων Ε.Υ.Ε. για Πολυεθνικούς Αξιωματικούς (1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. (2) Αριθμός κύκλων μαθημάτων ετησίως: τέσσερα (4). (3) Σχεδιάστηκε για κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς (εκπαίδευση των εκπαιδευτών). (4) Σκοπός του κύκλου μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει τους αξιωματικούς για καθήκοντα Ε.Υ.Ε. και για αποστολές ως στρατιωτικούς παρατηρητές, επιθεωρητές εκλογών ή άλλες Ε.Υ.Ε. αποστολές για την υποστήριξη σχετικών Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ και ΔΕΕ). (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά κύκλο μαθημάτων: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι. 2)Βασικός και Προχωρημένος κύκλος μαθημάτων Ε.Υ.Ε. για Πολυεθνικές Υπομονάδες (1) Διάρκεια: δύο (2) εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται ανά διμοιρία ενώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας ανά λόχο. (2) Αριθμός κύκλων μαθημάτων ετησίως : δύο (2) (3) Ο σκοπός του κύκλου μαθημάτων είναι να εκπαι- δεύσει και να προετοιμάσει διμοιρίες και λόχους για τη συμμετοχή σε Ε.Υ.Ε., είτε σε πολυεθνικούς ή εθνικούς σχηματισμούς και επίσης να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση για ειδικά σχεδιασμένες αποστολές ανάπτυξης δυνάμεων. Ο κύκλος μαθημάτων αποτελείται από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα ( ασκήσεις ) σε αίθουσες διδασκαλίας και στο πεδίο ασκήσεων. (4) Η ελάχιστη εθνική συμμετοχή είναι μία οργανική διμοιρία. 3)Κύκλος Μαθημάτων Πολυεθνικής Διοικητικής Μέριμνας (1) Διάρκεια: μία (1) εβδομάδα. (2) Αριθμός σχολείων ετησίως : ένα (1) (3) Ο σκοπός του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει αξιωματικούς διαφόρων χωρών για την ανάθεση καθηκόντων ως Επιτελικών Αξιωματικών Διοικητικής Μέριμνας, σε Στρατηγεία Πολυεθνικής Ταξιαρχίας ή σε Στρατηγεία Υποστήριξης Πολυεθνικής Δύναμης και / ή σε Εθνικά Τμήματα Δυνάμεων Ε.Υ.Ε.. (4) Το σχολείο παρέχει θεωρητική και πρακτική (ασκήσεις) εκπαίδευση σε αίθουσες διδασκαλίας και στο πεδίο ασκήσεων. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σχολείο: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 4)Κύκλος Μαθημάτων Επιθεωρητών /Συνοδών CFΕ (1) Διάρκεια: Δύο (2) εβδομάδες. (2) Αριθμός κύκλων μαθημάτων ετησίως : ένα (1) (3) Ο σκοπός του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει επιλεγμένο προσωπικό για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή και Συνοδού στο πλαίσιο της Συνθήκης για τις συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη (CFΕ). (4) Το σχολείο παρέχει θεωρητική και πρακτική (ασκήσεις) εκπαίδευση. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σχολείο: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 2.Μετά την αποφοίτησή τους, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό σπουδών, συντασσόμενο από το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.. 3.Κατά το μήνα Μάιο, κάθε έτους, η Φιλοξενούσα Χώρα θα πρέπει να παρέχει το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το επόμενο έτος στο άλλο Μέρος και στους Διεθνείς Οργανισμούς. 4.Οι όροι του Άρθρου αυτού δύνανται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή από τη Φιλοξενούσα Χώρα, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει το άλλο Μέρος έξι (6) μήνες πριν οι νέοι όροι τεθούν σε ισχύ. Άρθρο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1.Οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το μέγεθος της συμμετοχής (αριθμός μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού ή στρατεύματος) και οι διαδικασίες μεταφοράς, άδεια οπλισμού, κατά τη διάρκεια της εισόδου και εξόδου, καθώς επίσης και άλλες λεπτομέρειες θα παρέχονται από την υπεύθυνη Διεύθυνση του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στο Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. και στο Ελληνικό Γ.Ε.ΕΘ.Α., με σκοπό να διευκολύνει τη Φιλοξενούσα Χώρα στο σχεδιασμό της υποδοχής και μετακίνησής τους από το σημείο εισόδου στη χώρα προς το Κέντρο. 2.Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία της άφιξης, με την αποστολή «Αναφοράς Συμμετοχής». 3.Το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας μπορεί να διαθέσει στο Κέντρο για εκπαίδευση οργανικές διμοιρίες ή λόχους, πλήρως εξοπλισμένες και θα συντονίζει με τη Φιλοξενούσα Χώρα τη δομή του τμήματος των δυνάμεών της, καθώς και λεπτομέρειες της άφιξης, της διαμονής και της αναχώρησης. 4.Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να οργανώσει τους εκπαιδευόμενους, με σκοπό τη σύνθεση της κατάλληλης δύναμης για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. 5.Κανονικές άδειες ή άδειες μικράς διαρκείας συνήθως δεν χορηγούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Σε επείγουσες περιπτώσεις και αφού γίνει έγγραφη γνωστοποίηση από τη σχετική αρχή του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, ο Διοικητής του Κέντρου δύναται να χορηγήσει άδειες μικράς διαρκείας είτε για την Ελλάδα είτε για τη χώρα προέλευσης. 6.Οι εκπαιδευόμενοι, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα πρέπει να φέρουν είτε στολή υπηρεσίας είτε στολή ασκήσεων, όπως θα υποδεικνύεται στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. 7.Αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι (στρατιωτικοί ή πολίτες) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων της Φιλοξενούσας Χώρας. Άρθρο 7 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Το νομικό καθεστώς του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα σε εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα διέπεται από τη ΡfΡ SΟFΑ (Συμφωνία μεταξύ των κρατών του ΝΑΤΟ και ΡfΡ , που αφορά το καθεστώς των Δυνάμεών τους), η οποία υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1995. 2.Ο Διοικητής του Κέντρου έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει διαταγές, που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου, σε όλους τους υφισταμένους του, καθώς επίσης και στους εκπαιδευόμενους. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να υπακούει σε αυτές τις διαταγές υπό τον όρο ότι δεν αντιτίθενται στους εθνικούς του νόμους και κανονισμούς. 3.Η Ιεραρχία Διοικήσεως και η πειθαρχία εντός της κάθε εθνικής δύναμης ορίζεται από τους εθνικούς κανονισμούς της χώρας προέλευσης. 4.Η επίσημη αλληλογραφία του Κέντρου με το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας θα διεξάγεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Άρθρο 8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΑΣ 1.Η υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας του Κέντρου είναι ευθύνη της Φιλοξενούσας Χώρας. 2.Λεπτομέρειες της Υποστήριξης της Διοικητικής Μέριμνας της Φιλοξενούσας Χώρας θα καθορίζονται σε ξεχωριστό Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης που θα υπογραφεί μεταξύ της Φιλοξενούσας Χώρας και του Μέρους. 3.Η Φιλοξενούσα Χώρα είναι υπεύθυνη να διατηρήσει τη Διμοιρία Διοικητικής Μέριμνας και Διοικητικής Υποστήριξης σε κατάλληλη δομή και ετοιμότητα με σκοπό να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου. Άρθρο 9 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετούνται με απευθείας διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών χωρίς την προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ1.Με την εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 της παρούσας Συμφωνίας, είτε η Φιλοξενούσα Χώρα είτε το Μέρος έχει το δικαίωμα να προτείνει έγγραφες τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε άρθρο της Συμφωνίας. 2.Οι τροποποίησεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώσεων για την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών της Φιλοξενούσας Χώρας και του Μέρους. 3.Τα έγγραφα αποδοχής των τροποποιήσεων θα κατατίθενται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Φιλοξενούσας Χώρας. Άρθρο 11 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1.Η παρούσα Συμφωνία μετά του Παραρτήματος Α΄ αυτής θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώσεων για την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών, και αμφότεροι, η Φιλοξενούσα Χώρα και το Μέρος, θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας από την ημερομηνία της υπογραφής. Άρθρο 12 ΔΙΑΡΚΕΙΑΗ παρούσα Συμφωνία θα ισχύει για αόριστη χρονική περίοδο, εκτός εάν η Φιλοξενούσα Χώρα και το Μέρος συμφωνήσουν διαφορετικά. Άρθρο 13 ΛΗΞΗ1.Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τερματισθεί, οποιαδήποτε στιγμή, είτε από τη Φιλοξενούσα Χώρα είτε από το Μέρος. 2.Είτε η Φιλοξενούσα Χώρα είτε το Μέρος που ενδιαφέρεται να τερματίσει τη Συμφωνία θα αποστείλει έγγραφη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Άμυνας του άλλου Μέρους. 3.Η λήξη της Συμφωνίας θα ισχύει ένα μήνα μετά την παραλαβή της προαναφερόμενης έγγραφης γνωστοποίησης. 4.Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά θέματα ή απαιτήσεις που εκκρεμούν κατά την περίοδο της λήξης, η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τα θέματα αυτά διευθετηθούν οριστικά. Έγινε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2001 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Άμυνας Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Ελληνικής Δημοκρατίας της Σλοβενίας Απ. Αθ. ΤσοχατζΟπουλος Dr. Αntοn Grizοld ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α» Οργανοδιάγραμμα του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία