Κύρωση της Συμφωνίας για Πενταετές Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002 - 2006 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για πενταετές πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας 2002 - 2006, που υπογράφηκε στη Σόφια στις 28 Αυγούστου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 - 2006 μεταξύΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καιΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας οι οποίες κατωτέρω χάριν συντομίας ονομάζονται «οι Συμβαλλόμενοι», Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές τις Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, Αναφερόμενοι στη σχέση συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της περιοχής καθώς και τις υφιστάμενες συμφωνίες πλαίσιο, Επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας στην περιοχή, Σημειώνοντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει διαμορφώσει και είναι έτοιμη να εφαρμόσει πενταετές συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο, συμπληρούμενο από διεθνείς οργανισμούς, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους διμερείς δωρητές, αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση και την μετάβαση των ληπτριών Βαλκανικών χωρών προς αμοιβαία συμπεφωνημένους αναπτυξιακούς στόχους, Επαναλαμβάνοντας την σπουδαιότητα μιας προσέγγισης με την μορφή της περιφερειακής ανάπτυξης η οποία έχει ως σκοπό την συνεισφορά στην ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και την σταθερότητα στην περιοχή, Έχοντας υπόψη ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχουν έντονο ενδιαφέρον να συνάψουν προωθημένη συμβατική σχέση βασιζόμενη στην συνεργασία και τη διαφάνεια, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας, (και επίσης) ότι οι αντικειμενικοί σκοποί του παρόντος προγράμματος αποβλέπουν στην συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣκοποίΟι τόμείς-στόχοι του παρόντος προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας είναι οι ακόλουθοι: α) Εκσυγχρονισμός υποδομών, και ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, β) Προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, γ) Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοίκησης, δ) Υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών/συνεργασία Κοινοβουλίων, ε) Υποστήριξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, στ ) Αντιμετώπίση.οικονομικών ανισοτήτων, ζ) Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης του διοικητικού και του επιστημονικού δυναμικού. Όλα τα έργα που σχετίζονται με τους ανωτέρω τομείς/στόχους θα ενσωματώνονται σταδιακά στο Παράρτημα της Β της παρούσας Συμφωνίας μετά από έγκριση της Ελληνικής πλευράς. Το Παράρτημα Β αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 Διάθεση αναπτυξιακών κονδυλίων α) Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Δημοκρατία της Βουλγαρίας, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (54.290.000) Ευρώ για μία περίοδο πέντε ετών (2002-2006). Το ανωτέρω ποσό 9α διατεθεί σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το παρόν διμερές πρόγραμμα πλαίσιο. β) Από το συνολικό ποσό, είκοσι τοις εκατό (20%) θα διατεθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους της παρούσας Συμφωνίας. Σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 1ης Ιουλίου 2002. γ) Ένας από τους κυρίους στόχους της διμερούς βοήθειας για την διαδικασία ανασυγκρότησης, οικονομικής, κοινωνικής, θεσμικής και περιβαλλοντικής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι η συμπληρωματικότητα έναντι των συνολικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των διμερών δωρητών, θα ληφθεί επίσης υπόψη η περιφερειακή επίδραση τηςαναπτυξιακής βοήθειας. Άρθρο 3 Διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης Οι δύο Συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί μιας διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης για την ανωτέρω αναπτυξιακή βοήθεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται στον λήπτη Συμβαλλόμενο ανατίθεται στον Εθνικό Συντονιστή για την εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το οποίο κατωτέρω χάριν συντομίας θα ονομάζεται ΕΣΟΑΒ. Οι σχετικές ρυθμίσεις παρατίθενται στο Παράρτημα (Α) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης Θα δημιουργηθεί Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης για την διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνθεση, την αρμοδιότητα και τη λειτουργία της Μικτής Επιτροπής Διαχείρισης παρατίθενται στο Παράρτημα (Α) της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Συμβατότητα με τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία σέβεται τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητα της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας θα είναι σύμφωνες με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την ισότητα των φύλων, τις μεταφορές, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΤRΕΝ) τον ανταγωνισμό καθώς και τις κρατικές προμήθειες. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ εξασφαλίζει τον συντονισμό και την συνοχή ανάμεσα στα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Άρθρο 6 Συνοχή και Συνεργασία με άλλους Δωρητές Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμοί και ιδρύματα περιφερειακής συνεργασίας δύνανται να συμμετάσχουν στην οικονομική αρωγή για την πραγματοποίηση των δαπανών των έργων και των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος Προγράμματος. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αφορά σαφώς διακεκριμένους τομείς. Η σώρευση οικονομικής υποστήριξης^στο Πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ και άλλων χρηματοοικονομικών πηγών δεν θα υπερβαίνει το 90% του κόστους του έργου. Άρθρο 7 Κωλύματα και Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση κωλυμάτων ως προς την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας λόγω ανωτέρας βίας, τα οποία αναγνωρίζονται από τους Συμβαλλόμενους, στην πράξη (όπως είναι ο πόλεμος, η πολιτική αναταραχή ή οι φυσικές καταστροφές) ή σε περίπτωση κινδύνου, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: α) Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του κωλύματος που αφορά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας είναι μικρότερη από εικοσιτέσσερις (24) μήνες, η ροή των κονδυλίων για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αναστέλλεται. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται μόλις παρέλθει το κώλυμα. β) Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του κωλύματος που αφορά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, οι Συμβαλλόμενοι διεξάγουν διαβουλεύσεις για τη συνέχιση της. παρούσας Συμφωνίας. Το υπόλοιπο των κονδυλίων χρησιμοποιείται μόνο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Συμβαλλόμενοι, σε οποιαδήποτε περίπτωση η οποία είναι δυνατόν να παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών για του οποίους παρέχεται η παρούσα βοήθεια ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, θα προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι δυνατόν να είναι αναγκαίες για την καλύτερη χρησιμοποίηση της παρούσας βοήθειας. Άρθρο 8 Καταγγελία ή Αναστολή Η παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί ή να ανασταλεί οποτεδήποτε μετά από δέουσα γνωστοποίηση προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Παράβαση εκ μέρους ενός από τους Συμβαλλομένους των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, ιδιαιτέρως σε περίπτωση παρατεταμένων και αδικαιολογήτων καθυστερήσεων κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και στην περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης των κονδυλίων. β) Δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρώς την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 9 Επίλυση Διαφορών Οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την εκτέλεση και/ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 10 ΤροποποίησειςΟι Συμβαλλόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία μέσω ανταλλαγής Διακοινώσεων (Νοtes). Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 11. Άρθρο 11 Θέση σε Ισχύ Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης, μέσω της διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών αμφοτέρων των Συμβαλλομένων. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Συνετάγη στη Σόφια την 28η Αυγούστου 2002 σε δύο (2) πρωτότυπα, συντεταγμένα στην Αγγλική, αμφότερα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΡΘΡΟ Α1 Πρόγραμμα Συνεργασίας - Επιτρεπόμενες Ενέργειες 1.Εντός του πλαισίου του ΕΣΟΑΒ, θα δημιουργηθεί Πρόγραμμα Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας για την Δημοκρατία της Βουλγαρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2002-2006 με βάση τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφωνούνται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον ορισμό, κατά σειρά προτεραιότητας, των μακροπροθέσμων αντικειμενικών στόχων και τομέων που χρήζουν παρέμβασης. Το Πρόγραμμα αξιολογείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, εγκρίνεται από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και μπορεί να αναθεωρηθεί μετά από σχετικό αίτημα. 2.Βάσει του ανωτέρω Προγράμματος, καταρτίζεται Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ορίζονται σαφώς οι αντικειμενικοί στόχοι, οι τομείς παρέμβασης και ο καθοριζόμενος προϋπολογισμός. Αυτά τα Προγράμματα περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των έργων ή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη τους. 3.Το Πρόγραμμα, σύμφωνα με την κάθετη κατάταξη της Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (κατά τομέα προορισμού) δύναται να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του ΕΣΟΑΒ: - κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, - οικονομική υποδομή και υπηρεσίες, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων, της υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα, - τομείς παραγωγής, δηλαδή δραστηριότητες που συνεισφέρουν σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων, - οριζόντια έργα, δηλαδή προγράμματα τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς. ΑΡΘΡΟ Α2 Οικονομικοί Πόροι 1.Για την περίοδο 2002-2006 ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Βουλγαρία είναι 54,29 εκατομμύρια Ευρώ, σε τιμές 2002. 2.Είκοσι τοις εκατό (20%) των ανωτέρω πόρων θα διατεθούν προς τον σκοπό ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. Οι σχετικές Ελληνικές Αρχές μετά από αίτηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, αποφασίζει να συμπεριληφθούν και να χρηματοδοτηθούν ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Ελληνική εθνική νομοθεσία. 3.Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των ανωτέρω πόρων τίθεται στην διάθεση της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια για την δημιουργία Ταμείου Μικρών Έργων. Αυτό το ταμείο μπορεί, ειδικά, να παρέχει υποστήριξη σε, μικρά και κυρίως τεχνικά έργα, επειγούσης φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα, με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 50.000 Ευρώ. Η διάθεση των πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια ο οποίος διατηρεί την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών καθώς επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ μέσα στα πλαίσια των Ετησίων Εκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο Α11 του παρόντος παραρτήματος. 4.Με την συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών η διάθεση των ανωτέρω χρημάτων μπορεί να αναθεωρηθεί για να εξασφαλίσει περισσότερο αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ Α3 ΟρισμοίΤα όργανα για την εφαρμογή του παρόντοντος Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 1)Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ: είναι το υπεύθυνο όργανο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΣΟΑΒ. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Τα μέλη αυτής της Επιτροπής είναι οι Γενικοί Γραμματείς των ακολούθων Ελληνικών Υπουργείων: Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. 2)Η Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ (αναφερόμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως «η Γραμματεία»): είναι ο υποστηρικτικός μηχανισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης, απαρτίζεται από στελέχη του Κεντρικού Γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών και του Περιφερειακού Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Θεσσαλονίκη. 3)Ο Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας (κατωτέρω χάριν συντομίας «ο Εθνικός Συντονιστής»): πρόκειται για υψηλόβαθμο αξιωματούχο της δημόσιας διοίκησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ο οποίος προτείνεται από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ως επίσημος εκπρόσωπός της και εγκρίνεται από την Ελληνική Δημοκρατία για να εξασφαλίζει τον συνολικό συντονισμό και την διαφάνεια αναφορικά με την χρήση των κονδυλίων του ΕΣΟΑΒ και την δέουσα χρηματοοικονομική διαχείριση. 4)Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης: πρόκειται, για μικτή επιτροπή η σύνθεση της οποίας αποτελεί αντικείμενο συνεννοήσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας συνέρχεται δε υπό την προεδρία του εκπροσώπου του αρμοδίου γραφείου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Εθνικού Συντονιστή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Σε αυτήν την Επιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των Ελληνικών Υπουργείων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ και εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Εθνικός Συντονιστής, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ή/και συναρμόδια υπουργεία, περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων) καθώς και διευθυντές υπηρεσιών κάθε κράτους-εταίρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης αναφέρεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. 5)Ειδικός Λογαριασμός: πρόκειται για ενιαίο τοκοφόρο λογαριασμό που τηρείται σε Ευρώ σε εμπορικές τράπεζες με παρουσία στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας, στους οποίους η Ελληνική Δημοκρατία εμβάζει τους πόρους του Προγράμματος μετά από ειδική^αίτηση εκ μέρους του Εθνικού Συντονιστή με την ένδειξη «Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας». ΑΡΘΡΟ Α4 Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο Α3 παράγραφος δ του παρόντος παραρτήματος, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή, τη διαχείριση και την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Προγράμματος και, πιο συγκεκριμένα: 1)για την εκτέλεση και την φυσική και οικονομική πρόοδο των εγκεκριμένων έργων του Προγράμματος και των σχετικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ενδεχομένως αφορούν το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, 2)για τον έλεγχο των Εκθέσεων Προόδου του Αναπτυξιακού Προγράμματος και για την έγκριση των Ετησίων Εκθέσεων πριν αυτές υποβληθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει Παράρτημα που αφορά την εισροή των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας 3)για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ 4)για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αναφορικά με την ανάγκη λήψεως καταλλήλων μέτρων. ΑΡΘΡΟ Α5 Έγκριση Έργων - Επιλογή Κριτηρίων Έργων/Ενεργειών 1.Οι επίσημες προτάσεις έργων υποβάλλονται από τον Εθνικό Συντονιστή με βάση τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης». Τα έργα πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας με σημαντική επίδραση επί των περιοχών προτεραιότητας. Το συνολικό κόστος ενός έργου θα πρέπει κατά κανόνα να μην είναι μικρότερο από 150.000 Ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το συνολικό κόστος ενός έργου μπορεί να είναι μικρότερο των 150.000 Ευρώ. 2.Οι επίσημες προτάσεις έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: • το αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση του έργου, • την φύση της επένδυσης και περιγραφή αυτής, • το κατά προσέγγιση κόστος και την τοποθεσία του έργου συμπεριλαμβανομένης, όπου τούτο ισχύει, μίας αναφοράς σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, • ενδεικτικό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, • ανάλογα με την περίπτωση, ανάλυση και συσχετισμό κόστους και ωφελειών, συμπεριλαμβανομένων των απ’ευθείας επιδράσεων πάνω στην απασχόληση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, • πληροφορίες επί διατάξεων δημοσίων συμβάσεων, • το πρόγραμμα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων όπου τούτο είναι δυνατόν, των ενδείξεων που σχετίζονται με την οικονομική διατηρησιμότητα^του έργου, • την συνολική χρηματοδότηση την οποία η Δημοκρατία της Βουλγαρίας ζητά από το Πρόγραμμα, • συμβατότητα και συσχετισμός των έργων με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με ενδεχόμενη άλλη συμπληρωματική οικονομική βοήθεια, • όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έργα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και, ιδιαίτερα, ότι τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη είναι ανάλογα προς τους πόρους οι οποίοι διατίθενται. 3.Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των έργων τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επισήμων προτάσεων έργων: - η συμβατότητα με τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται στις συνεννοήσεις με την Δημοκρατία της Βουλγαρίας (φύση και τύπος του έργου), - σκοπιμότητα, (feasibility) και οικονομική βιωσιμότητα των έργων, - συνεισφορά των έργων επί της εφαρμογής των αρχών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, - αρτιότητα του έργου (αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λειτουργικότητα του έργου) - εξασφάλιση της χρηματοδότησης (από το ίδιο ή άλλα Προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους για άλλα έργα που έχουν συνδυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα έργα, - ωριμότητα αναγκαίων όρων διαγωνισμών Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε περαιτέρω εξειδίκευση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. 4.Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ προβαίνει σε προτάσεις προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ως προς την παροχή βοήθειας βάσει του Προγράμματος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής επίσημης πρότασης για τα έργα, με την προϋπόθεση ότι οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Άρθρο πληρούνται. ΑΡΘΡΟ Α6 Οικονομικές Διατάξεις - Επιλεξιμότητα Δαπάνης Η δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη για την παρεχόμενη αρωγή από της ημερομηνίας της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. Η τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31.12.2006. Οι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30.06.2007. Η κρίση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης επιμέρους Έργων και δραστηριοτήτων ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ. Η δαπάνη για την αγορά οικοπέδων ή κτιρίων για την ενδεχόμενη απαλλοτρίωση γαιών δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση - σε καμία περίπτωση - βάσει του παρόντος Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ Α7 Συμβατικές Διαδικασίες Οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες για τις συμβάσεις προμηθειών και για τις συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται βάσει του ΕΣΟΑΒ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες των Προγραμμάτων Ρhare και ΙSΡΑ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι προκηρύξεις διαγωνισμών, η σύμβαση ανάθεσης και η υπογραφή συμβάσεων πραγματοποιούνται από τις Κατακυρωτικές Αρχές της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. ΑΡΘΡΟ Α8 ΔεσμεύσειςΟι δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του ΕΣΟΑΒ δημιουργούνται, βάσει των αποφάσεων του Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, μέσω των οποίων εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις, η φάση του έργου, η ομάδα έργων, οι μελέτες ή τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης. Οι δεσμεύσεις ισχύουν για περίοδο η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από την φύση και τους ειδικούς όρους υλοποίησης της σχετικής δράσης. ΑΡΘΡΟ Α9 Πληρωμές1.Η εκταμίευση των πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού του Προγράμματος Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας και εμβάζεται προς τον Εθνικό Συντονιστή του ΕΣΟΑΒ για την Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Οι πληρωμές δύνανται να λάβουν την μορφή προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών ή πληρωμών του τελικού υπολοίπου. 2.Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ως ακολούθως: 1)μία προκαταβολή η οποία μπορεί να φθάσει το 20% του προϋπολογισμού και η οποία καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματοδοτικής απόφασης, 2)ενδιάμεσες πληρωμές δύνανται να λάβουν χώρα υπό τον όρο ότι το έργο προοδεύει ικανοποιητικά προς την ολοκλήρωση του και ότι τουλάχιστον τα 2/3 της δαπάνης, η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη πληρωμή, έχουν πραγματοποιηθεί. 3)το συνολικό ποσό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν βάσει των παραγράφων α) και β) δεν δύναται να υπερβεί το 80% της συνολικής βοήθειας που χορηγείται. Για σημαντικά έργα και σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90%, 4)το υπόλοιπο της Ελληνικής βοήθειας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι: - το έργο, ή η φάση του έργου ή η ομάδα των έργων έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους τους, - ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ έχει υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αίτηση πληρωμής εντός έξι μηνών από την φυσική ολοκλήρωση του έργου ή της φάσεως των έργων. - Η Τελική Έκθεση που αναφέρεται στο Άρθρο Α11 παρ. 2 έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, - η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει αποστείλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δήλωση με την οποία πιστοποιεί ότι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην αίτηση για πληρωμή είναι ακριβή. 3.Ο Διατάκτης του Ειδικού Λογαριασμού για την Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 β και δ. Οι αιτήσεις πληρωμών αποστέλλονται δύο φορές το χρόνο και συνοδεύονται από τυποποιημένα εξαμηνιαία δελτία Παρακολούθησης. 4.Οι πληρωμές εμβάζονται επί εξαμηνιαίας βάσεως στον Εθνικό Συντονιστή του ΕΣΟΑΒ για την Δημοκρατία της Βουλγαρίας δύο μήνες, το αργότερο, μετά την λήψη αποδεκτής αίτησης πληρωμής. Οι πληρωμές για κάθε έργο και κάθε τελικό δικαιούχο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των εργασιών και κατατίθενται τα ενδεχόμενα έσοδα (τόκοι, κ.τ.λ.). 5.Οι εντολές πληρωμής συνοδεύονται από πιστοποιητικό Εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου η οποία αξιολογείται μετά από επιτόπιο έλεγχο. 6.Οι τόκοι που δημιουργούνται στον Ειδικό Λογαριασμό καλύπτουν διάφορες ανάγκες του Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ Α10 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 1.Ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ έχει την συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση του Προγράμματος στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας. 2.Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας εξασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των εργασιών εντός του πλαισίου του ΕΣΟΑΒ υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση. 3.Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής υποστήριξης, Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας προβαίνουν σε συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων. 4.Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκτέλεσής τους και της επίδρασης της υλοποίησής τους έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν οι προβλεφθέντες στόχοι ήδη έχουν επιτευχθεί ή δύναται να επιτευχθούν. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων, σύμφωνα με τους Κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 5.Κατά την διάρκεια της εξέτασης των επιμέρους αιτήσεων για την παροχή επιχορήγησης, η Ελληνική Δημοκρατία λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6.Η παρακολούθηση εξασφαλίζεται μέσω των εκθέσεων οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο Α11. 7.Ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ αποστέλλει έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο (Ετήσια Έκθεση) 3 μήνες πριν το τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης. Η Τελική Έκθεση υποβάλλεται το αργότερο 6 μήνες μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της δαπάνης. 8.Επί τη βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, μετά από πρόταση εκ μέρους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το ποσό και οι όροι της οικονομικής βοήθειας, όπως αρχικώς εγκρίθηκαν, καθώς και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανωτέρω βοήθειας δύνανται να αναπροσαρμοσθούν. 9.Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΟΑΒ, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην διαφάνεια της διαχείρισης. 10.Η αίτηση για παροχή βοήθειας η οποία υποβάλλεται από την Δημοκρατία της Βουλγαρίας εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ για να πιστοποιηθεί, ιδιαιτέρως, ότι οι διοικητικοί και χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων. 11.Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αξιολογεί τα έργα έτσι ώστε να καθορίσει την προβλεπόμενη επίδρασή τους μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του ΕΣΟΑΒ, οι οποίοι ορίζονται επί τη βάσει καταλλήλων ποσοτικών δεικτών. Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο Α9 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων. Για να καταστήσει την ανωτέρω αξιολόγηση όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η Δημοκρατία της Βουλγαρίας επίσης θα παρέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, και ενδεχομένως ενδείξεις εναλλακτικών λύσεων καθώς και δυνατότητες συντονισμού με άλλα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο τομέα παρέμβασης. ΑΡΘΡΟ Α11 ΈκθεσειςΕντός του πλαισίου παρακολούθησης, οι εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή τροποποίηση εθνικής, περιφερειακής ή τομεακής πολιτικής, 2)την πρόοδο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των έργων του ΕΣΟΑΒ, προβαίνοντας σε ποσοτικό προσδιορισμό των υλικών δεικτών, 3)δημοσιονομική εκτέλεση των έργων με παρουσίαση της κατάστασης συνολικών δαπανών που καταβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία και ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών δεικτών, 4)μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης, 5)μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμβατότητας προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητος. Οι εκθέσεις που υποβάλλονται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ έχουν ως ακολούθως: 1.Ετήσιες Εκθέσεις, οι οποίες υποβάλλονται 3 μήνες προ του τέλους εκάστου πλήρους ημερολογιακού έτους της εφαρμογής της συμφωνίας, περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα στο ι χ ε ία: 1)περιγραφή των αναληφθέντων έργων, συνοδευόμενη από φυσικούς δείκτες, δαπάνη ανά κατηγορία έργων και, ενδεχομένως, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν αναφορικά με ειδικούς όρους που περιέχονται στην απόφαση χορήγησης βοήθειας, 2)στοιχεία που αφορούν όλα τα μέτρα δημοσιότητας, 3)πιστοποίηση περί της συμμορφώσεως του έργου προς την απόφαση χορήγησης βοήθειας, 4)πρώτη εκτίμηση της έκτασης κατά την οποία έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι: - της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υλοποίησης του έργου, - του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται διαχείριση του έργου αφού ολοκληρωθεί, - της βεβαίωσης, ενδεχομένως, οικονομικών προβλέψεων και ιδιαιτέρως εκείνων που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα και τα αναμενόμενα έσοδα, - της βεβαίωσης περί των κοινωνικοοικονομικών προβλέψεων και ιδιαίτερα της βεβαίωσης αναφορικά με τις προσδοκώμενες δαπάνες και οφέλη, - της ένδειξης των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και του σχετικού κόστους. 2.Τελική Έκθεση, υποβαλλόμενη 6 μήνες το αργότερο μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της δαπάνης, η οποία έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία ως προς τα ακόλουθα: 1)οικονομική βοήθεια δεσμευθείσα και καταβληθείσα από την Ελληνική Δημοκρατία προς την Δημοκρατία της Βουλγαρίας ανά κατηγορία έργων υποστηριζομένων τομέων, 2)κοινωνικοοικονομική επίδραση του ΕΣΟΑΒ στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένης της επιδράσεώς του επί του τομέα απασχόλησης, 3)σύνοψη των στοιχείων που αφορούν τα προγράμματα που εκτελούνται στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας , 4)συνεισφορά του ΕΣΟΑΒ στις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών στους υποστηριζόμενους τομείς, 5)στοιχεία επί των μέτρων που ελήφθησαν για την εξασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ έργων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, και επίσης στοιχεία που αφορούν τις επενδυτικές προσπάθειες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στους υποστηριζόμενους τομείς, στοιχεία που αφορούν τις αναληφθείσες προπαρασκευαστικές μελέτες, τα αποτελέσματα αξιολόγησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων και επίσης στοιχεία για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των έργων σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα, 6)συνοπτικά στοιχεία επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, στοιχεία που αφορούν τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και στοιχεία των διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που ευρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ και εξετάζεται και εγκρίνεται από την Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης. Εάν εντός δύο μηνών μετά την λήψη της Ετήσιας Έκθεσης η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δεν αποστείλει αιτιολογημένη δήλωση για την ανεπάρκεια της ανωτέρω έκθεσης, η ανωτέρω έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Στην περίπτωση της Τελικής Έκθεσης η προθεσμία αυτή είναι 5μηνη. ΑΡΘΡΟ Α12 ΈλεγχοςΗ Δημοκρατία της Βουλγαρίας ορίζει, μέσα στα πλαίσια της εθνικής της νομοθεσίας, τους μηχανισμούς δημοσιονομικού ελέγχου, πληροφορεί την Ελληνική Δημοκρατία αναλόγως και κοινοποιεί τα στοιχεία στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ και στην Ελληνική Δημοκρατία αναφορικά με την έκταση, το χρονοδιάγραμμα και τα πορίσματα των ελέγχων σχετικά με τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ επιφυλάσσεται ως προς το δικαίωμά της να προβεί, μέσω της Γραμματείας ή μέσω ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, σε συνεργασία με τους Εθνικούς Μηχανισμούς Ελέγχου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας: - σε επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης στους τελικούς δικαιούχους και στα έργα που τελούν υπό κατασκευή, - σε διαπιστωτικούς ελέγχους υπό την μορφή οικονομικών ελέγχων. Σε περίπτωση διαπιστωθεισών παρατυπιών αναφορικά με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Τελικό Δικαιούχο, μέσω των εκθέσεων ή των αιτήσεων πληρωμής, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δύναται να αποφασίσει να προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα αναφορικά με τον Τελικό Δικαιούχο. Σε περίπτωση που τα διορθωτικά μέτρα δεν εφαρμοσθούν ορθά, τούτο δύναται να οδηγήσει στην εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ μείωση, αναστολή ή/και ακύρωση της βοήθειας. Η οποιαδήποτε μείωση ή ακύρωση της βοήθειας έχει ως συνέπεια την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών. Το μέγεθος της διόρθωσης καθορίζεται από την Ελληνική πλευρά ενώ ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της διαδικασίας συμψηφισμού ή ανάκτησης των καταβληθέντων ποσών. ΑΡΘΡΟ Α13 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση/Στοιχεία Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας εξασφαλίζει την επαρκή δημοσιότητα που παρέχεται για τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ και, ιδιαίτερα, ενημερώνει: - τους εν δυνάμει Τελικούς Δικαιούχους για τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης, - προς το ευρύτερο κοινό, αναφορικά με τον ρόλο που παίζει η Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με τα ανωτέρω έργα και τα αποτελέσματα τα οποία παράγονται από αυτά. Η ευθύνη πληροφόρησης του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα έργα βαρύνει τους αρμόδιους τελικούς δικαιούχους των έργων οι οποίοι θα πρέπει να κοινοποιούν το περιεχόμενο των ενεργειών και να πληροφορούν σχετικά με αυτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο (ανακοινώσεις τύπου, άρθρα, ιστοσελίδες, φυλλάδια, έντυπα, κ.τ.λ.). Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, αναφορικά με την κοινή γνώμη, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: - τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια, - τοποθέτηση μονίμων αναμνηστικών πλακών με πρόσβαση στο ευρύ κοινό στους χώρους υποδομών. Οι πινακίδες και αναμνηστικές πλάκες περιλαμβάνουν το Ελληνικό εθνικό έμβλημα και ένδειξη της οικονομικής συμμετοχής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε περίπτωση εντύπων (προσκλήσεων, κοινοποιήσεων, κ.τ.λ.) η συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας αναγράφεται σαφώς. Οποιαδήποτε κοινοποίηση αναφορικά με την παροχή της βοήθειας προς τους δικαιούχους από τις αρμόδιες αρχές μνημονεύει το ποσό ή το ποσοστό της Ελληνικής συμμετοχής. Ευδιάκριτη ένδειξη της Ελληνικής συμμετοχής καθώς και του Ελληνικού εμβλήματος θα περιέχεται στο λοιπό πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια, έντυπο υλικό, πληροφοριακά δελτία, κ.τ.λ.). Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας πληροφορεί την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, μέσω των Ετησίων Εκθέσεων, επί των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας των έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. ΑΡΘΡΟ Α14 Χρησιμοποίηση του Ευρώ 1.Το σχέδιο χρηματοδότησης, οι αιτήσεις αρωγής, οι δηλώσεις δαπανών, οι αιτήσεις πληρωμών και οι εκταμιεύσεις εκφράζονται σε Ευρώ. 2.Οι εκταμιεύσεις οικονομικής αρωγής που πραγματοποιούνται από την Ελληνική πλευρά εκφράζονται σε Ευρώ. 3.Η ισοτιμία που χρησιμοποιείται είναι εκείνη η οποία δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία κατά την οποία η δήλωση δαπανών καταχωρείται στα λογιστικά έγγραφα των αρχών που είναι αρμόδιες για την οικονομική διαχείριση του έργου/Προγράμματος. Σε περίπτωση που αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται η ισοτιμία που δημοσιεύεται από τους Financial Τimes του Λονδίνου κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά την διάρκεια του οποίου η δήλωση δαπανών καταχωρείται στα λογιστικά έγγραφα των αρμοδίων αρχών για την οικονομική διαχείριση του έργου/Προγράμματος. Σε περίπτωση που αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο η ισοτιμία αποφασίζεται σε συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ΑΡΘΡΟ Α15 Τελικές Διατάξεις 1.Το Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας από αμφότερες τις πλευρές και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία πληρωμή του τελευταίου έτους του Προγράμματος. 2.Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο Α11 καθώς και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα. 3.Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Παραρτήματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Συμφωνίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία