Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για πενταετές πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας 2002-2006, που υπογράφηκε στο Σεράγεβο στις 29 Ιουλίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 - 2006 μεταξύΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καιΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης οι οποίες κατωτέρω χάριν συντομίας ονομάζονται «οι Συμβαλλόμενοι», Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές τις Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, Αναφερόμενοι στη σχέση συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της περιοχής καθώς και τις υφιστάμενες συμφωνίες πλαίσιο, Επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας στην περιοχή, Σημειώνοντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει διαμορφώσει και είναι έτοιμη να εφαρμόσει πενταετές συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο, συμπληρούμενο από διεθνείς οργανισμούς, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους διμερείς δωρητές, αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των ληπτριών Βαλκανικών χωρών και στη μετάβαση τους προς αμοιβαία συμπεφωνημένους αναπτυξιακούς στόχους, Επαναλαμβάνοντας την σπουδαιότητα μιας προσέγγισης με την μορφή της περιφερειακής ανάπτυξης η οποία έχει ως σκοπό την συνεισφορά προς την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και την σταθερότητα στην περιοχή, Έχοντας υπόψη ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης έχουν έντονο ενδιαφέρον να συνάψουν προωθημένη συμβατική σχέση βασιζόμενη στην συνεργασία και την διαφάνεια, σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας, (και επίσης) ότι οι αντικειμενικοί σκοποί του παρόντος προγράμματος αποβλέπουν στην συνεισφορά προς την οικονομική ανάπτυξη και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣκοποίΟι τομείς-στόχοι του παρόντος προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας είναι οι ακόλουθοι: α) Εκσυγχρονισμός υποδομών, και ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, β) Προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, γ) Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοίκησης, δ) Υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών/συνεργασία Κοινοβουλίων, ε) Υποστήριξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, στ) Αντιμετώπιση οικονομικών ανισοτήτων και ανάπτυξη ενιαίου οικονομικού χώρου, ζ) Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης του διοικητικού και του επιστημονικού δυναμικού. Όλα τα έργα που σχετίζονται με τους ανωτέρω τομείς/στόχους θα ενσωματώνονται σταδιακά στο Παράρτημα Β της παρούσας Συμφωνίας μετά από έγκριση της Ελληνικής πλευράς. Το Παράρτημα Β αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 Διάθεση αναπτυξιακών κονδυλίων α) Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (19.530.000) Ευρώ για μία περίοδο πέντε ετών (2002-2006). Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το παρόν διμερές πρόγραμμα πλαίσιο. β) Από το συνολικό ποσό, είκοσι τοις εκατόν (20%) θα διατεθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους της παρούσας Συμφωνίας. γ) Ένας από τους κυρίους στόχους της διμερούς βοήθειας για την διαδικασία ανασυγκρότησης, οικονομικής, κοινωνικής, θεσμικής και περιβαλλοντικής στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι η συμπληρωματικότητα έναντι των συνολικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των διμερών δωρητών, θα ληφθεί επίσης υπόψη η περιφερειακή επίδραση της αναπτυξιακής βοήθειας. Άρθρο 3 Διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης Οι δύο Συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί μιας διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης για την ανωτέρω αναπτυξιακή βοήθεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται στον λήπτη Συμβαλλόμενο ανατίθεται στον Εθνικό Συντονιστή για την εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το οποίο κατωτέρω χάριν συντομίας θα ονομάζεται ΕΣΟΑΒ. Οι σχετικές ρυθμίσεις παρατίθενται στο Παράρτημα (Α) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης Θα δημιουργηθεί Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης για την διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας. Οι ρυθμίσεις που αφορούν την σύνθεση, την αρμοδιότητα και την λειτουργία της Μικτής Επιτροπής Διαχείρισης παρατίθενται στο Παράρτημα (Α) της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Συμβατότητα με τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία σέβεται τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητα της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας θα είναι σύμφωνες με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την ισότητα των φύλων, τις μεταφορές, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΤRΕΝ), τον ανταγωνισμό καθώς και τις κρατικές προμήθειες. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ εξασφαλίζει τον συντονισμό και την συνοχή ανάμεσα στα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Άρθρο 6 Συνοχή και Συνεργασία με άλλους Δωρητές Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμοί και ιδρύματα περιφερειακής συνεργασίας δύνανται να συμμετάσχουν στην οικονομική αρωγή για την πραγματοποίηση των δαπανών των έργων και των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος Προγράμματος. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αφορά σαφώς διακεκριμένους τομείς. Η σώρευση οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ και άλλων χρηματοοικονομικών πηγών δεν θα υπερβαίνει το 90% του κόστους του έργου. Άρθρο 7 Κωλύματα και Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση κωλυμάτων ως προς την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας λόγω ανωτέρας βίας, τα οποία αναγνωρίζονται από τους Συμβαλλόμενους, στην πράξη (όπως είναι ο πόλεμος, η πολιτική αναταραχή ή οι φυσικές καταστροφές) ή σε περίπτωση κινδύνου, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: α) Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του κωλύματος που αφορά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας είναι μικρότερη από εικοσιτέσσερις (24) μήνες, η ροή των κονδυλίων για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αναστέλλεται. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται μόλις παρέλθει το κώλυμα. β) Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του κωλύματος που αφορά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, οι Συμβαλλόμενοι διεξάγουν διαβουλεύσεις για τη συνέχιση της παρούσας Συμφωνίας. Το υπόλοιπο των κονδυλίων χρησιμοποιείται μόνο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Συμβαλλόμενοι, σε οποιαδήποτε περίπτωση η οποία είναι δυνατόν να παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους παρέχεται η παρούσα βοήθεια ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, θα προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι δυνατόν να είναι αναγκαίες για την καλύτερη χρησιμοποίηση της παρούσας βοήθειας. Άρθρο 8 Καταγγελία ή αναστολή της Συμφωνίας Η παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί ή να ανασταλεί οποτεδήποτε μετά από δέουσα γνωστοποίηση προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η καταγγελία ή η αναστολή τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες συγκεκριμένες περιπτώσεις: α) Παράβαση εκ μέρους ενός από τους Συμβαλλομένους των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, ιδιαιτέρως σε περίπτωση παρατεταμένων και αδικαιολογήτων καθυστερήσεων κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και στην περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης των κονδυλίων. β) Δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρώς την επίτευξη των σκοπών της Συμφωνίας. Άρθρο 9 Επίλυση Διαφορών Οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την εκτέλεση και/ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 10 ΤροποποιήσειςΟι Συμβαλλόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία μέσω ανταλλαγής Διακοινώσεων (Νοtes). Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 11. Άρθρο 11 Θέση σε Ισχύ Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης η οποία επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εκ μέρους των Συμβαλλομένων όλων των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Συνετάνη στο Σεράγεβο την 29η Ιουλίου 2002 σε δύο πρωτότυπα, συντεταγμένα στην Αγγλική, αμφότερα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άρθρο Α1 Πρόγραμμα Συνεργασίας - Επιτρεπόμενες Ενέργειες 1.Εντός του πλαισίου του ΕΣΟΑΒ, θα συναφθεί Συμφωνία Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη από την Ελλάδα και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2002-2006 με βάση τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφωνούνται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον ορισμό των μακροπροθέσμων αντικειμενικών στόχων και τομέων που χρήζουν παρέμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και εισηγείται προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Η εισήγηση υπόκειται σε έγκριση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. 2.Βάσει της ανωτέρω Συμφωνίας, καταρτίζεται Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης ο θίγονται σαφώς οι αντικειμενικοί στόχοι, οι τομείς παρέμβασης και ο καθοριζόμενος προϋπολογισμός. Αυτά τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης μπορούν να περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των έργων ή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη τους. 3.Η Συμφωνία για το Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας, σύμφωνα με την κάθετη κατάταξη της Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (κατά τομέα προορισμού) δύναται να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του ΕΣΟΑΒ: - κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, - οικονομική υποδομή και υπηρεσίες, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων, της υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα, - τομείς παραγωγής, δηλαδή δραστηριότητες που συνεισφέρουν σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων, - οριζόντια έργα, δηλαδή προγράμματα τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς. Άρθρο Α2 Οικονομικοί Πόροι 1.Για την περίοδο 2002-2006 ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι 19,53 εκατομμύρια Ευρώ, σε τιμές 2002. 2.Από τον συνολικό προϋπολογισμό, ένα ποσοστό 79% αφορά έργα επισήμων προτεινόμενα από την λήπτρια χώρα. Το ποσοστό βοήθειας για αυτά τα έργα δεν θα υπερβαίνει το 80% του συνολικού κόστους των εγκεκριμένων έργων. Σε εξαιρετικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 100% του συνολικού κόστους του έργου. 3.Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος τίθεται στην διάθεση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Σεράγεβο για την δημιουργία Ταμείου Μικρών Έργων. Αυτό το ταμείο μπορεί, ειδικά. να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα, επειγούσης φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα, με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 50.000 Ευρώ. Η διάθεση των πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής της Ελληνικής Πρεσβείας ο οποίος διατηρεί την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών καθώς επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ μέσα στα πλαίσια των Ετησίων Εκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο Α11 του παρόντος παραρτήματος. 4.Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται για τον σκοπό ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. Οι ελληνικές αρμόδιες αρχές, μετά από αίτηση υποβαλλόμενη από ιδιωτικές επιχειρήσεις, αποφασίζουν εάν θα συμπεριλάβουν και θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία. Όλες οι αιτήσεις θα είναι σύμφωνες προς την νομοθεσία και τις διατάξεις της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που διέπουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινομένων έργων. 5.Με την συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών η διάθεση των ανωτέρω χρημάτων μπορεί να αναθεωρηθεί για να εξασφαλίσει περισσότερο αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας. 6.Τα συνεισφερόμενα ποσά από την Ελληνική Κυβέρνηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων ή τελωνειακών δασμών για έργα στις περιοχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Εάν απαιτούνται τέτοιοι φόροι, δασμοί ή σχετικές άδειες και εξουσιοδοτήσεις, θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άρθρο Α3 ΟρισμοίΤα όργανα για την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 1)Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ: είναι το υπεύθυνο όργανο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΣΟΑΒ. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Τα μέλη αυτής της Επιτροπής είναι οι Γενικοί Γραμματείς των ακολούθων Ελληνικών Υπουργείων: Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. 2)Η Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ (αναφερόμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως «η Γραμματεία»): είναι ο υποστηρικτικός μηχανισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης, απαρτίζεται από στελέχη του Κεντρικού Γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών και του Περιφερειακού Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Θεσσαλονίκη. 3)Ο Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας (κατωτέρω χάριν συντομίας «ο Εθνικός Συντονιστής»): πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης προτεινόμενος από το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ως επίσημος εκπρόσωπός του και εγκρινόμενος από την Ελλάδα για να εξασφαλίζει τον γενικό συντονισμό του Προγράμματος στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την διαφάνεια ως προς την χρήση των κονδυλίων του ΕΣΟΑΒ και την δέουσα χρηματοοικονομική διαχείριση. 4)Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης: πρόκειται για μικτή επιτροπή η σύνθεση της οποίας αποτελεί αντικείμενο συνεννοήσεων μεταξύ Ελλάδος και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης συνέρχεται δε υπό την προεδρία του εκπροσώπου του αρμοδίου γραφείου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Εθνικού Συντονιστή Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ή του εκπροσώπου του. Σε αυτήν την Επιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Εθνικός Συντονιστής, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών των Ιδρυμάτων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και οικονομικών σχέσεων, εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κοινοτήτων και/ή συναρμόδια υπουργεία, περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων) και εκπρόσωποι των Ελληνικών Υπουργείων οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ καθώς και υπάλληλοι υπηρεσιών κάθε κράτους-εταίρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης αναφέρεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. 5)Ειδικός Λογαριασμός: πρόκειται για λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης σε Ευρώ, στον οποίο η Ελλάς εμβάζει τους πόρους του Προγράμματος μετά από ειδική αίτηση εκ μέρους του Εθνικού Συντονιστή με την ένδειξη «Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΕΣΟΑΒ». Άρθρο Α4 Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο Α3 παράγραφος δ του παρόντος παραρτήματος, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή, την διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος και, πιο συγκεκριμένα: 1)για την εκτέλεση και την φυσική και οικονομική πρόοδο των εγκεκριμένων έργων του Προγράμματος και των σχετικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ενδεχομένως αφορούν το Πρόγραμμα καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, 2)για τον έλεγχο των Εκθέσεων Προόδου του Προγράμματος και για την έγκριση των Ετησίων Εκθέσεων πριν αυτές υποβληθούν προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, 3)για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, 4)για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αναφορικά με την ανάγκη λήψεως καταλλήλων μέτρων. Άρθρο Α5 Έγκριση Έργων - Επιλογή Κριτηρίων Έργων/Ενεργειών 1.Οι επίσημες προτάσεις έργων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος Παραρτήματος υποβάλλονται από τον Εθνικό Συντονιστή με βάση τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης». Τα έργα πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας με σημαντική επίδραση επί των περιοχών προτεραιότητας. Όμως το συνολικό κόστος ενός έργου θα πρέπει κατά κανόνα να μην είναι μικρότερο από 150.000 Ευρώ. Μόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται το συνολικό κόστος ενός έργου να είναι μικρότερο από το ποσό των 150.000 Ευρώ. 2.Οι επίσημες προτάσεις έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: • το αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση του έργου, •την φύση της επένδυσης και περιγραφή αυτής, •το κατά προσέγγιση κόστος και την τοποθεσία του έργου συμπεριλαμβανομένης, όπου τούτο ισχύει, μίας αναφοράς σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, •ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, •ανάλογα με την περίπτωση, ανάλυση και συσχετισμό κόστους και ωφελειών, συμπεριλαμβανομένων των απ’ευθείας επιδράσεων πάνω στην απασχόληση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, •πληροφορίες επί διατάξεων δημοσίων συμβάσεων, • το πρόγραμμα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων, όπου τούτο είναι δυνατόν, των ενδείξεων που σχετίζονται με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, • την συνολική χρηματοδότηση την οποία η Βοσνία και Ερζεγοβίνη ζητά από το Πρόγραμμα, • συμβατότητα και συσχετισμός των έργων με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με ενδεχόμενη άλλη συμπληρωματική οικονομική βοήθεια, • όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έργα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και, ιδιαίτερα, ότι τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη είναι ανάλογα προς τους πόρους οι οποίοι διατίθενται. 3.Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των έργων τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επισήμων προτάσεων έργων: - η συμβατότητα με τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται στις συνεννοήσεις με την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (φύση και τύπος του έργου), - σκοπιμότητα (feasibility) και οικονομική βιωσιμότητα των έργων, - συνεισφορά των έργων επί της εφαρμογής των αρχών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, - αρτιότητα του έργου (αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λειτουργικότητα του έργου), - εξασφάλιση της χρηματοδότησης (από το ίδιο ή άλλα Προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους) για άλλα έργα που έχουν συνδυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα έργα, - ωριμότητα αναγκαίων όρων διαγωνισμών. Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε περαιτέρω εξειδίκευση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. 4.Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ προβαίνει σε προτάσεις προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ως προς την παροχή βοήθειας βάσει του Προγράμματος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της επίσημης πρότασης για τα έργα, με την προϋπόθεση ότι οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Άρθρο πληρούνται. Άρθρο Α6 Οικονομικές Διατάξεις - Επιλεξιμότητα Δαπάνης Η δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη για την παρεχόμενη αρωγή από της ημερομηνίας της εγκριτικής απόφασης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Η τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31. 12.2006. Οι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30.6.2007, εκτός εάν άλλως απαιτηθεί λόγω των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας. Η κρίση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης επιμέρους Έργων και δραστηριοτήτων ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ. Η δαπάνη για την αγορά οικοπέδων ή κτιρίων ή για την ενδεχόμενη απαλλοτρίωση γαιών δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση - σε καμία περίπτωση - βάσει του παρόντος Προγράμματος. Άρθρο Α7 Συμβατικές Διαδικασίες Οι διαδικασίες για την δημοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες για τις συμβάσεις προμηθειών και για τις συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται βάσει του ΕΣΟΑΒ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΡΗΑRΕ. Οι προκηρύξεις διαγωνισμών, η σύμβαση ανάθεσης και η υπογραφή συμβάσεων πραγματοποιούνται από τις Κατακυρωτικές Αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Το κόστος των διαδικασιών δημοπράτησης και κατάρτισης συμβάσεων μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα του ΕΣΟΑΒ. Άρθρο Α8 ΔεσμεύσειςΟι δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του ΕΣΟΑΒ δημιουργούνται βάσει των αποφάσεων του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, μέσω των οποίων εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις, η φάση του έργου, η ομάδα έργων, οι μελέτες ή τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης. Οι δεσμεύσεις ισχύουν για περίοδο η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από την φύση και τους ειδικούς όρους υλοποίησης της σχετικής δράσης. Άρθρο Α9 Πληρωμές1.Η εκταμίευση των πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Οι πληρωμές δύνανται να λάβουν την μορφή προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών ή πληρωμών του τελικού υπολοίπου. 2.Οι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται ως ακολούθως: 1)μία προκαταβολή η οποία μπορεί να φθάσει το 20% του προϋπολογισμού και η οποία καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματοδοτικής απόφασης, 2)ενδιάμεσες πληρωμές δύνανται να λάβουν χώρα υπό τον όρο ότι το έργο προοδεύει ικανοποιητικά προς την ολοκλήρωσή του και ότι τουλάχιστον τα 2/3 της δαπάνης, η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη πληρωμή, έχουν πραγματοποιηθεί. 3)το συνολικό ποσό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν βάσει των παραγράφων α) και β) δεν δύναται να υπερβεί το 80% της συνολικής βοήθειας που χορηγείται. Για σημαντικά έργα και σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90%, 4)το υπόλοιπο της Ελληνικής βοήθειας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι: - το έργο, ή η φάση του έργου ή η ομάδα των έργων έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους τους, - ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ έχει υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αίτηση τελικής πληρωμής συνοδευόμενης από πιστοποιητικό φυσικής ολοκλήρωσης του έργου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται κατά την φυσική ολοκλήρωση του έργου και εντός 6 μηνών το αργότερο. - η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει αποστείλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δήλωση με την οποία πιστοποιεί ότι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην αίτηση για πληρωμή είναι ακριβή. 3.Ο Εθνικός Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 β και δ. Όλες οι αιτήσεις πληρωμών συνοδεύονται από τυποποιημένα εξαμηνιαία δελτία Παρακολούθησης. 4.Κατά την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών από τον Εθνικό Συντονιστή, ο Υπουργός Οικονομικών δίδει εντολή για την μεταφορά κονδυλίων από την Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στον συγκεκριμένο λογαριασμό έργων που τηρείται στην εμπορική τράπεζα την εγκεκριμένη από την Ελλάδα και εντέλλεται την πραγματοποίηση πληρωμών προς τους αναδόχους των συγκεκριμένων έργων. Οι πληρωμές για κάθε έργο κατατίθενται, σε εύθετο χρόνο, στον Ειδικό Λογαριασμό ο οποίος ορίζεται στη σύμβαση κάθε έργου, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των εργασιών και κατατίθενται τα ενδεχόμενα έσοδα (τόκοι κ.τ.λ.). 5.Κάθε εντολή πληρωμής συνοδεύεται από πιστοποιητικό εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου η οποία αξιολογείται μετά από επιτόπιο έλεγχο. 6.Οι τόκοι που δημιουργούνται στον Ειδικό Λογαριασμό καλύπτουν διάφορες ανάγκες του Προγράμματος (λογιστικά έξοδα, κλπ.). Άρθρο Α10 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 1.Ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ έχει την συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση του Προγράμματος στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 2.Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η Ελλάς εξασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των εργασιών εντός του πλαισίου του ΕΣΟΑΒ υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση. 3.Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής υποστήριξης, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η Ελλάς προβαίνουν σε συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων. 4.Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η Ελλάς προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκτέλεσής τους και της επίδρασης της υλοποίησής τους έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν οι προβλεφθέντες στόχοι ήδη έχουν επιτευχθεί ή δύνανται να επιτευχθούν. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων, σύμφωνα με τους Κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 5.Κατά την διάρκεια της εξέτασης των επιμέρους αιτήσεων για την παροχή επιχορήγησης, η Ελλάς λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6.Η παρακολούθηση εξασφαλίζεται μέσω των εκθέσεων οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο Α11. 7.Ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ αποστέλλει έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο (Ετήσια Έκθεση) 3 μήνες πριν από τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης. Η Τελική Έκθεση υποβάλλεται 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 8.Επί τη βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, μετά από πρόταση εκ μέρους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το ποσό και οι όροι της οικονομικής βοήθειας, όπως αρχικώς εγκρίθηκαν, καθώς και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανωτέρω βοήθειας δύνανται να αναπροσαρμοσθούν. 9.Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΟΑΒ, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην διαφάνεια της διαχείρισης. 10.Η αίτηση για παροχή βοήθειας η οποία υποβάλλεται από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ για να πιστοποιηθεί, ιδιαιτέρως, ότι οι διοικητικοί και χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων. 11.Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αξιολογεί τα έργα έτσι ώστε να καθορίσει την προβλεπόμενη επίδρασή τους μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του ΕΣΟΑΒ, οι οποίοι ορίζονται επί τη βάσει καταλλήλων ποσοτικών δεικτών. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο Α9 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων. Για να καταστήσει την ανωτέρω εκτίμηση/αξιολόγηση όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η Βοσνία και Ερζεγοβίνη επίσης θα παρέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενδεχομένως ενδείξεις εναλλακτικών λύσεων καθώς και δυνατότητες συντονισμού με άλλα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο τομέα παρέμβασης. Άρθρο Α11 ΕκθέσειςΕντός του πλαισίου παρακολούθησης, οι εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή τροποποίηση εθνικής, περιφερειακής ή τομεακής πολιτικής, 2)την πρόοδο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των έργων του ΕΣΟΑΒ, προβαίνοντας σε ποσοτικό προσδιορισμό των υλικών δεικτών, 3)δημοσιονομική εκτέλεση των έργων με παρουσίαση της κατάστασης συνολικών δαπανών που καταβάλλονται από την Ελλάδα και ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών δεικτών, 4)μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης, 5)μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμβατότητας προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητος. Οι εκθέσεις που υποβάλλονται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ έχουν ως ακολούθως: 1.Εκθέσεις Προόδου, οι οποίες υποβάλλονται από τον τελικό δικαιούχο σε εξαμηνιαία βάση και παρουσιάζουν την πρόοδο της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου. 2.Ετήσιες Εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται 3 μήνες προ του τέλους εκάστου πλήρους ημερολογιακού έτους της εφαρμογής της συμφωνίας, περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα στοιχεία: 1)περιγραφή των αναληφθέντων έργων, συνοδευόμενη από φυσικούς δείκτες, δαπάνη ανά κατηγορία έργων και, ενδεχομένως, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν αναφορικά με ειδικούς όρους που περιέχονται στην απόφαση χορήγησης βοήθειας, 2)στοιχεία που αφορούν όλες τις ενέργειες δημοσιότητας, 3)πιστοποίηση περί της συμμορφώσεως του έργου προς την απόφαση χορήγησης βοήθειας, 4)πρώτη εκτίμηση της έκτασης κατά την οποία έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι: - της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υλοποίησης του έργου, - του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται διαχείριση του έργου αφού ολοκληρωθεί, - της βεβαίωσης, ενδεχομένως, οικονομικών προβλέψεων και ιδιαιτέρως εκείνων που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα και τα αναμενόμενα έσοδα, - της βεβαίωσης περί των κοινωνικοοικονομικών προβλέψεων και ιδιαίτερα της βεβαίωσης αναφορικά με τις προσδοκώμενες δαπάνες και οφέλη, - της ένδειξης των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και του σχετικού κόστους. 3.Τελική Έκθεση, υποβαλλόμενη 6 μήνες το αργότερο μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της δαπάνης, η οποία έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία ως προς τα ακόλουθα: 1)οικονομική βοήθεια δεσμευθείσα και καταβληθείσα από την Ελλάδα προς την Βοσνία και Ερζεγοβίνη ανά κατηγορία έργων υποστηριζόμενων τομέων, 2)κοινωνικοοικονομική επίδραση του ΕΣΟΑΒ στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, συμπεριλαμβανομένης της επιδράσεώς του επί του τομέα απασχόλησης, 3)σύνοψη των στοιχείων που αφορούν τα προγράμματα που εκτελούνται στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 4)συνεισφορά του ΕΣΟΑΒ στις προσπάθειες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών στους υποστηριζόμενους τομείς, 5)στοιχεία επί των μέτρων που ελήφθησαν για την εξασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ έργων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, και επίσης στοιχεία που αφορούν στις επενδυτικές προσπάθειες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στους υποστηριζόμενους τομείς, στοιχεία που αφορούν τις αναληφθείσες προπαρασκευαστικές μελέτες, τα αποτελέσματα αξιολόγησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων και επίσης στοιχεία για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των έργων σύμφωνα με τα ανοτέρω αποτελέσματα, 6)συνοπτικά στοιχεία επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, στοιχεία που αφορούν τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και στοιχεία των διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που ευρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ και εξετάζεται επίσης και εγκρίνεται από την Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης. Εάν εντός δύο μηνών μετά την λήψη της Ετήσιας Έκθεσης η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δεν αποστείλει αιτιολογημένη δήλωση για την ανεπάρκεια της ανωτέρω έκθεσης, η ανωτέρω έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Στην περίπτωση της Τελικής Έκθεσης η προθεσμία αυτή είναι 5μηνη. Άρθρο Α12 ΈλεγχοςΗ Βοσνία και Ερζεγοβίνη ορίζει, μέσα στα πλαίσια της εθνικής της νομοθεσίας, τους μηχανισμούς δημοσιονομικού ελέγχου, πληροφορεί την Ελλάδα αναλόγως και κοινοποιεί τα στοιχεία στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ και στην Ελλάδα αναφορικά με την έκταση, το χρονοδιάγραμμα και τα πορίσματα των ελέγχων σχετικά με τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ επιφυλάσσεται ως προς το δικαίωμά της να προβεί, μέσω της Γραμματείας ή μέσω ανεξαρτήτων εμπειρογνωμονών σε συνεργασία με τους Εθνικούς Μηχανισμούς Ελέγχου της Βοζνίας και Ερζεγοβίνης: - σε επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης στους τελικούς δικαιούχους και στα έργα που τελούν υπό κατασκευή, - σε διαπιστωτικούς ελέγχους υπό την μορφή οικονομικών ελέγχων. Σε περίπτωση διαπιστωθεισών παρατυπιών αναφορικά με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Τελικό Δικαιούχο, μέσω των εκθέσεων ή των αιτήσεων πληρωμής, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δύναται να αποφασίσει να προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα αναφορικά με τον Τελικό Δικαιούχο. Σε περίπτωση που τα διορθωτικά μέτρα δεν εφαρμοσθούν ορθά, τούτο δύναται να οδηγήσει στην εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ μείωση, αναστολή ή/και ακύρωση της βοήθειας. Η οποιαδήποτε μείωση ή ακύρωση της βοήθειας έχει ως συνέπεια την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών. Το μέγεθος της διόρθωσης καθορίζεται από την Ελληνική πλευρά ενώ ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της διαδικασίας συμψηφισμού ή ανάκτησης των καταβληθέντων ποσών. Άρθρο Α13 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση/Στοιχεία Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εξασφαλίζει την επαρκή δημοσιότητα που παρέχεται για τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ και, ιδιαίτερα, ενημερώνει: - τους εν δυνάμει Τελικούς Δικαιούχους για τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης, - προς το ευρύτερο κοινό, αναφορικά με τον ρόλο που παίζει η Ελλάς σε σχέση με τα ανωτέρω έργα και τα αποτελέσματα τα οποία παράγονται από αυτά. Η ευθύνη πληροφόρησης του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα έργα βαρύνει τους αρμόδιους τελικούς δικαιούχους των έργων οι οποίοι θα πρέπει να κοινοποιούν το περιεχόμενο των ενεργειών και να πληροφορούν σχετικά με αυτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο (ανακοινώσεις τύπου, άρθρα, ιστοσελίδες, φυλλάδια, έντυπα, κ.τ.λ.). Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, αναφορικά με την κοινή γνώμη, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: - τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια, - τοποθέτηση μονίμων αναμνηστικών πλακών με πρόσβαση στο ευρύ κοινό στους χώρους υποδομών. Οι πινακίδες και αναμνηστικές πλάκες περιλαμβάνουν το εθνικό έμβλημα της Ελλάδος και ένδειξη της οικονομικής συμμετοχής της Ελλάδος. Σε περίπτωση εντύπων (προσκλήσεων, κοινοποιήσεων, κ.τ.λ.) η συμμετοχή της Ελλάδος αναγράφεται σαφώς. Οποιαδήποτε κοινοποίηση αναφορικά με την παροχή της βοήθειας προς τους δικαιούχους από τις αρμόδιες αρχές μνημονεύει το ποσό ή το ποσοστό της συμμετοχής της Ελλάδος. Ευδιάκριτη ένδειξη της συμμετοχής της Ελλάδος καθώς και του εμβλήματος της Ελλάδος θα περιέχεται στο λοιπό πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια, έντυπο υλικό, πληροφοριακά δελτία, κ.τ.λ.). Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη πληροφορεί την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, μέσω των Ετησίων Εκθέσεων, επί των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας των έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. Άρθρο Α14 Χρησιμοποίηση του Ευρώ 1.Το σχέδιο χρηματοδότησης, οι αιτήσεις αρωγής, οι δηλώσεις δαπανών, οι αιτήσεις πληρωμών και οι εκταμιεύσεις εκφράζονται σε Ευρώ, 2.Οι εκταμιεύσεις οικονομικής αρωγής που πραγματοποιούνται από την Ελλάδα εκφράζονται σε Ευρώ. 3.Η ισοτιμία που χρησιμοποιείται είναι εκείνη η οποία δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία κατά την οποία η δήλωση δαπανών καταχωρείται στα λογιστικά έγγραφα των αρχών που είναι αρμόδιες για την οικονομική διαχείριση του έργου/Προγράμματος. Σε περίπτωση που αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται η ισοτιμία που δημοσιεύεται από τους Financial Τimes του Λονδίνου κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά την διάρκεια του οποίου η δήλωση δαπανών καταχωρείται στα λογιστικά έγγραφα των αρμοδίων αρχών για την οικονομική διαχείριση του έργου/Προγράμματος. Σε περίπτωση που αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο η ισοτιμία αποφασίζεται σε συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρθρο Α15 Τελικές Διατάξεις 1.Το παρόν Παράρτημα θα τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία πληρωμή του τελευταίου έτους του Προγράμματος, εκτός εάν απαιτηθεί διαφορετικά εξ αιτίας των περιστάσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας. 2.Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο Α11 καθώς και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα. 3.Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Παραρτήματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Συμφωνίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία