Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002 - 2006.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αφ’ ενός και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφ’ ετέρου για πενταετές πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας 2002 - 2006, που υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιουλίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 - 2006 ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ στη σχέση συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της περιοχής καθώς και τις υφιστάμενες συμφωνίες πλαίσιο, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας στην περιοχή, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει διαμορφώσει και είναι έτοιμη να εφαρμόσει πενταετές συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο, συμπληρούμενο από διεθνείς οργανισμούς, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους διμερείς δωρητές, αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση και τη μετάβαση των ληπτριών Βαλκανικών χωρών προς αμοιβαία συμπεφωνημένους αναπτυξιακούς στόχους, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα μιας περιφερειακής αναπτυξιακής προσέγγισης η οποία έχει ως σκοπό τη συνεισφορά στην ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας έχουν έντονο ενδιαφέρον να συνάψουν προωθημένη συμβατική σχέση βασιζόμενη στη συνεργασία και τη διαφάνεια, σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας. Και επίσης ότι αντικειμενικοί σκοποί του παρόντος προγράμματος αποβλέπουν στη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΣκοποίΟι τομείς-στόχοι του παρόντος προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας είναι οι ακόλουθοι: α) εκσυγχρονισμός υποδομών, και ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, β) προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, γ) εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, δ) υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών/συνεργασία Κοινοβουλίων, ε) υποστήριξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, στ) αντιμετώπιση οικονομικών ανισοτήτων, ζ) υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης του διοικητικού και επιστημονικού δυναμικού. Όλα τα έργα που σχετίζονται με τους ανωτέρω τομείς/ στόχους θα ενσωματώνονται σταδιακά στα Παραρτήματα (Β1) και (Β2) της παρούσας Συμφωνίας μετά από έγκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Παράρτημα (Β1) θα περιέχει όλα τα έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση στη Δημοκρατία της Σερβίας και το Παράρτημα (Β2) θα περιέχει όλα τα έργα τα οποία εγκρίνονται για χρηματοδότηση στην Δημοκρατία του Μαυροβουνίου. Τα Παραρτήματα (Β1) και (Β2) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 Διάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών κονδυλίων (α) Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της παρούσας Συμφωνίας ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) ευ-ρώ, για μία περίοδο 5 ετών (2002-2006). Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί επί ετησίας βάσεως, σύμφωνα με το παρόν διμερές πρόγραμμα πλαίσιο. (β) Από το συνολικό ποσό, διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (232.500.000) ευρώ, που ισοδυναμούν με ποσοστό 93% του συνολικού κονδυλίου, θα διατεθούν στη Δημοκρατία της Σερβίας. (γ) Από το συνολικό ποσό, δεκαεπτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (17.500.000) ευρώ που ισοδυναμούν με το 7% του συνολικού κονδυλίου, θα διατεθούν στη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου. (δ) Από το συνολικό ποσό, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) θα διατεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στη Δημοκρατία της Σερβίας και στη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους της παρούσας Συμφωνίας. Η διάθεση των κονδυλίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ανωτέρω καθοριζόμενο ποσοστό στα Άρθρα 2 β και γ. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, μετά από αίτηση υποβαλλόμενη από ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα αποφασίσουν να συμπεριληφθούν και να χρηματοδοτηθούν ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και τις διατάξεις της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου που διέπουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων. (ε) Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα (Α) της παρούσας Συμφωνίας. (στ) Η παρούσα διμερής βοήθεια για τη διαδικασία οικονομικής, κοινωνικής, θεσμικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας είναι συμπληρωματική των συνολικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των δι-μερών δωρητών, θα ληφθεί επίσης υπόψη η περιφερειακή επίδραση της αναπτυξιακής βοήθειας. Άρθρο 3 Διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί μιας διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης για την ανωτέρω αναπτυξιακή βοήθεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται στο λήπτη Συμβαλλόμενο ανατίθεται στον Εθνικό Συντονιστή της Δημοκρατίας της Σερβίας και στον Εθνικό Συντονιστή της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για την εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το οποίο κατωτέρω χάριν συντομίας θα ονομάζεται ΕΣΟΑΒ. Οι σχετικές ρυθμίσεις παρατίθενται στο Παράρτημα (Α), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 Μικτές Επιτροπές Διαχείρισης θα δημιουργηθούν δύο Μικτές Επιτροπές Διαχείρισης με τη Δημοκρατία της Σερβίας και τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου αντιστοίχως για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνθεση, την αρμοδιότητα και τη λειτουργία των Μικτών Επιτροπών Διαχείρισης παρατίθενται στο Παράρτημα (Α) της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Συμβατότητα με τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία σέβεται τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητά της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται βάσει του Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας θα είναι σύμφωνες με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την ισότητα των φύλων, τις μεταφορές, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΤRΕΝ), τον ανταγωνισμό, καθώς και τις κρατικές προμήθειες. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ εξασφαλίζει το συντονισμό και τη συνοχή ανάμεσα στα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Άρθρο 6 Συνοχή και Συνεργασία με άλλους Δωρητές Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι άλλες χώρες ή οι διεθνείς οργανισμοί και τα ιδρύματα περιφερειακής συνεργασίας δύνανται να συμμετάσχουν στην οικονομική αρωγή για την πραγματοποίηση των δαπανών των έργων και των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος Προγράμματος. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αφορά σαφώς διακεκριμένους τομείς. Η σώρευση οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ και άλλων χρηματοδοτικών πηγών δεν θα υπερβαίνει το 90% του κόστους του έργου. Άρθρο 7 Κωλύματα και Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση κωλυμάτων ως προς την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας λόγω ανωτέρας βίας, τα οποία αναγνωρίζονται από τους Συμβαλλόμενους, σύμφωνα με την πρακτική (όπως είναι ο πόλεμος, η πολιτική αναταραχή ή οι φυσικές καταστροφές) ή σε περίπτωση κινδύνου, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: α) Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του κωλύματος που αφορά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας είναι μικρότερη από εικοσιτέσσερις (24) μήνες, η ροή των κονδυλίων για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αναστέλλεται. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται μόλις παρέλθει το κώλυμα. β) Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του κωλύματος που αφορά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, οι Συμβαλλόμενοι διεξάγουν διαβουλεύσεις για τη συνέχιση της παρούσας Συμφωνίας. Το υπόλοιπο των κονδυλίων χρησιμοποιείται μόνο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Συμβαλλόμενοι, σε οποιαδήποτε περίπτωση η οποία είναι δυνατόν να παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους παρέχεται η παρούσα βοήθεια ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, θα προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι δυνατόν να είναι αναγκαίες για την καλύτερη χρησιμοποίηση της παρούσας βοήθειας. Άρθρο 8 Καταγγελία ή αναστολή της Συμφωνίας Η παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί ή να ανασταλεί οποτεδήποτε μετά από δέουσα γνωστοποίηση προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η καταγγελία ή η αναστολή τίθεται σε ισχύ στις ακόλουθες συγκεκριμένες περιπτώσεις: α) Παράβαση εκ μέρους ενός από τους Συμβαλλομένους των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, και ιδιαιτέρως σε περίπτωση παρατεταμένων και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και στην περίπτωση σοβαρής κακοδιαχείρισης των κονδυλίων. β) Δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρά την επίτευξη των σκοπών της Συμφωνίας. Άρθρο 9 Επίλυση Διαφορών Οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την εκτέλεση και/ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 10 ΤροποποιήσειςΟι Συμβαλλόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία μέσω ανταλλαγής Διακοινώσεων (Νοtes). Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 11. Άρθρο 11 Θέση σε Ισχύ Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά τη λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης η οποία επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εκ μέρους των Συμβαλλομένων όλων των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Συνετάγη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 25η Ιουλίου 2002 σε δύο (2) πρωτότυπα, συντεταγμένα στην αγγλική, αμφότερα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή)Για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (υπογραφή)Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας (υπογραφή)Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου (υπογραφή)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α~ ΑΡΘΡΟ Α1 Πρόγραμμα Συνεργασίας - Επιτρεπόμενες Ενέργειες 1.Εντός του πλαισίου του ΕΣΟΑΒ, θα συναφθεί Συμφωνία Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας για τη Δημοκρατία της Σερβίας (κατωτέρω χάριν συντομίας «η Σερβία») και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου (κατωτέρω χάριν συντομίας «το Μαυροβούνιο») από τις Κυβερνήσεις των παρόντων Συμβαλλόμενων Μερών για την περίοδο 2002-2006 με βάσει τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφωνούνται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον ορισμό των μακροπρόθεσμων αντικειμενικών στόχων και τομέων που χρήζουν παρέμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και εισηγείται προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Η εισήγηση υπόκειται σε έγκριση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. 2.Βάσει της ανωτέρω Συμφωνίας, καταρτίζεται Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης ορίζονται σαφώς οι αντικειμενικοί στόχοι, οι τομείς παρέμβασης και ο καθοριζόμενος προϋπολογισμός. Αυτά τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης μπορούν να περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των έργων ή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη τους. 3.Η Συμφωνία για το Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας σύμφωνα με την κάθετη κατάταξη της Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (ανά τομέα προορισμού) μπορεί να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του ΕΣΟΑΒ: - κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας-εταίρου, - οικονομική υποδομή και υπηρεσίες, δηλαδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων, της υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα, - τομείς παραγωγής, δηλαδή συνεισφορά σε ολόκληρη τη σειρά παραγωγικών τομέων, - οριζόντια έργα, δηλαδή υποστήριξη προγραμμάτων τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς. ΑΡΘΡΟ Α2 Οικονομικοί Πόροι 1.Για την περίοδο 2002-2006 ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη Δημοκρατία της Σερβίας και τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου είναι 250.000.000 ευρώ, σε τιμές 2002. 2.Από το συνολικό προϋπολογισμό, ένα ποσοστό 79% αφορά έργα επισήμως προτεινόμενα από τη Δημοκρατία της Σερβίας και τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου. Το ποσοστό βοήθειας για αυτά τα έργα δεν θα υπερβαίνει το 80% του συνολικού κόστους των εγκεκριμένων έργων. Σε εξαιρετικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 100% του συνολικού κόστους του έργου. 3.Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των ανωτέρω πόρων διατίθεται για το σκοπό ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. Το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από αίτηση υποβαλλόμενη από ιδιωτικές επιχειρήσεις, αποφασίζει εάν θα συμπεριλάβει και θα χρηματοδοτήσει ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία. Όλες οι αιτήσεις θα είναι σύμφωνες προς τη νομοθεσία και τις διατάξεις της Σερβίας και του Μαυροβουνίου που διέπουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων. 4.Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των ανωτέρω πόρων του Προγράμματος τίθεται στη διάθεση της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας για τη δημιουργία Ταμείου Μικρών Έργων. Αυτό το ταμείο μπορεί, ειδικά, να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα, επειγούσης φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα, με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ. Η διάθεση των πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής της Ελληνικής Πρεσβείας, ο οποίος διατηρεί την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών, καθώς επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ μέσα στα πλαίσια των Ετήσιων Εκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο Α11 του παρόντος Παραρτήματος. 5.Με την συναίνεση αμφοτέρων των Συμβαλλόμενων Μερών η διάθεση των ανωτέρω χρημάτων μπορεί να αναθεωρηθεί για να εξασφαλίσει περισσότερο αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας. 6.Τα συνεισφερόμενα ποσά από την Ελληνική Κυβέρνηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων ή τελωνειακών δασμών για έργα στις περιοχές της Σερβίας ή του Μαυροβουνίου. Εάν απαιτούνται τέτοιοι φόροι, δασμοί ή σχετικές άδειες και εξουσιοδοτήσεις, θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ Α3 ΟρισμοίΤα όργανα για την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 1)Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ: είναι το υπεύθυνο όργανο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΣΟΑΒ. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Τα μέλη αυτής της Επιτροπής είναι οι Γενικοί Γραμματείς των ακόλουθων Ελληνικών Υπουργείων: Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. 2)Η Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ (αναφερόμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως «η Γραμματεία»): είναι ο υποστηρικτικός μηχανισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης, απαρτίζεται από στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και του περιφερειακού γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη. 3)Οι Εθνικοί Συντονιστές του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συνεργασίας (κατωτέρω χάριν συντομίας «οι Εθνικοί Συντονιστές»): πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αντιστοίχως, προτεινόμενα από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους ως επίσημοι εκπρόσωποί τους και εγκρινόμενοι από την Ελληνική Δημοκρατία για να εξασφαλίζουν το γενικό συντονισμό του Προγράμματος, τη διαφάνεια ως προς τη χρήση των κονδυλίων του ΕΣΟΑΒ και τη δέουσα χρηματοοικονομική διαχείριση. 4)Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης: πρόκειται για δύο μικτές επιτροπές δημιουργούμενες σε συνεννόηση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αντιστοίχως υπό την προεδρία του εκπροσώπου του αρμόδιου γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Εθνικού Συντονιστή ή του εκπροσώπου του. Σε αυτήν την Επιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών της χώρας-εταίρου (Εθνικός Συντονιστής, συναρμόδια Υπουργεία, περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων) και εκπρόσωποι των Ελληνικών Υπουργείων, οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, καθώς και διευθυντές υπηρεσιών κάθε κράτους-εταίρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. Η Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης αναφέρεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. 5)Δύο Ειδικοί Λογαριασμοί: πρόκειται για τοκοφόρους λογαριασμούς που τηρούνται σε ευρώ σε εμπορική τράπεζα οριζόμενη από την Ελλάδα με παρουσία στη Σερβία και το Μαυροβούνιο αντιστοίχως, στους οποίους η Ελλάδα εμβάζει τους πόρους του Προγράμματος μετά από ειδική αίτηση εκ μέρους του Εθνικού Συντονιστή με την ένδειξη «Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΕΣΟΑΒ». ΑΡΘΡΟ Α4 Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης Οι Μικτές Επιτροπές Διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο Α3 παράγραφος δ’ του παρόντος Παραρτήματος, είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή, τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα: 1)για την επίτευξη της φυσικής και οικονομικής προόδου των εγκεκριμένων έργων του Προγράμματος και των συναφών τεχνικών θεμάτων, τα οποία ενδεχομένως αφορούν το Πρόγραμμα, καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, 2)για τον έλεγχο των Εκθέσεων Προόδου του Προγράμματος και για την έγκριση των Ετήσιων Εκθέσεων πριν αυτές υποβληθούν προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, 3)για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, 4)για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αναφορικά με την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων. ΑΡΘΡΟ Α5 Έγκριση Εργασιών - Επιλογή Κριτηρίων εργασιών/έργων1.Οι επίσημες προτάσεις έργων υποβάλλονται από τον αρμόδιο Εθνικό Συντονιστή με βάση το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης». Τα έργα πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας με σημαντική επίδραση στους τομείς προτεραιότητας. Όμως το συνολικό κόστος ενός έργου κατά κανόνα δεν θα είναι μικρότερο από 150.000 ευρώ. Μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί το συνολικό κόστος ενός έργου να είναι μικρότερο των 150.000 ευρώ. 2.Οι επίσημες προτάσεις έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: - τον υπεύθυνο φορέα για την υλοποίηση του έργου, - τη φύση της επένδυσης και περιγραφή αυτής, - το κατά προσέγγιση κόστος και την τοποθεσία του έργου περιλαμβανομένης, όπου τούτο είναι δυνατόν, αναφοράς σε έργα διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος, - ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, - όπου τούτο είναι δυνατόν, μία ανάλυση και συσχετισμό κόστους και ωφελειών, συμπεριλαμβανομένων των απευθείας επιπτώσεων πάνω στην απασχόληση, καθώς και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, - πληροφορίες επί διατάξεων δημοσίων συμβάσεων, - πρόγραμμα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων, όπου τούτο είναι δυνατόν, ενδείξεων σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και της συνολικής χρηματοδότησης που η Σερβία και το Μαυροβούνιο επιζητούν από το Πρόγραμμα, - συμβατότητα και συσχετισμός των έργων με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με ενδεχόμενη άλλη συμπληρωματική οικονομική βοήθεια, - όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έργα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα και ιδιαίτερα ότι τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη είναι ανάλογα προς τους χρησιμοποιούμενους πόρους. 3.Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εργασιών τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων: - η συμβατότητα προς τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται σε συνεννόηση με τα Συμβαλλόμενα Μέρη (φύση και είδος εργασίας), - σκοπιμότητα (feasibility) και οικονομική βιωσιμότητα των εργασιών, - συνεισφορά των εργασιών επί της εφαρμογής των αρχών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, - αρτιότητα του έργου (αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λειτουργικότητα του έργου), - εξασφάλιση της χρηματοδότησης (από το ίδιο ή άλλα Προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους) για άλλα έργα που έχουν συνδυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα έργα, - ωριμότητα αναγκαίων όρων διαγωνισμών. Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε περαιτέρω εξειδίκευση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ. 4.Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ προβαίνει σε προτάσεις προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ως προς την παροχή βοήθειας βάσει του Προγράμματος εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της επίσημης πρότασης για τα έργα, με την προϋπόθεση ότι οι όροι οι οποίοι περιέχονται στο παρόν Άρθρο πληρούνται. ΑΡΘΡΟ Α6 Οικονομικές Διατάξεις - Επιλεξιμότητα Δαπάνης Η δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη για την παρεχόμενη αρωγή από της ημερομηνίας της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Η τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31.12.2006. Οι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30.6.2007, εκτός εάν άλλως απαιτηθεί λόγω των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας. Η κρίση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης επί μέρους έργων και δραστηριοτήτων ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ. Η δαπάνη για την αγορά οικοπέδων ή κτιρίων ή για την ενδεχόμενη απαλλοτρίωση γαιών δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση - σε καμία περίπτωση - βάσει του παρόντος Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ Α7 Συμβατικές Διαδικασίες Οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες για τις συμβάσεις προμηθειών και για τις συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του ΕΣΟΑΒ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΡΗΑRΕ. Οι προκηρύξεις διαγωνισμών, η κατακύρωση συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων πραγματοποιούνται από τους λήπτες. Το κόστος των διαδικασιών δημοπράτησης και κατάρτισης συμβάσεων μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα του ΕΣΟΑΒ. ΑΡΘΡΟ Α8 ΔεσμεύσειςΟι δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του ΕΣΟΑΒ δημιουργούνται βάσει των αποφάσεων του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, μέσω των οποίων εγκρίνονται οι σχετικές δράσεις, η φάση του έργου, η ομάδα έργων, οι μελέτες ή τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης. Οι δεσμεύσεις ισχύουν για περίοδο, η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από τη φύση και τους ειδικούς όρους της υλοποίησης της σχετικής δράσης. ΑΡΘΡΟ Α9 ΠληρωμέςΗ εκταμίευση των πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στον προϋπολογισμό της Συμφωνίας Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Οι πληρωμές μπορούν να έχουν τη μορφή προκαταβολών ή ενδιάμεσων πληρωμών ή πληρωμών του τελικού υπολοίπου. 1.Οι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται ως ακολούθως: 1)προκαταβολή η οποία μπορεί να φθάσει το 20% του προϋπολογισμού, η οποία καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματοδοτικής απόφασης, 2)ενδιάμεσες πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό μορφή εμβάσματος, υπό τον όρο ότι το έργο προοδεύει ικανοποιητικά προς την ολοκλήρωσή του και ότι τουλάχιστον τα 2/3 της δαπάνης η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί, 3)το συνολικό ποσόν των πραγματοποιηθεισών πληρωμών βάσει των παραγράφων α’ και β’ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της συνολικής παρεχόμενης βοήθειας. Για σημαντικά έργα και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 90%, 4)το υπόλοιπο της Ελληνικής Βοήθειας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι: - το έργο ή η φάση του έργου ή η ομάδα έργων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους τους, - ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ έχει υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αίτηση πληρωμής εντός έξι μηνών από τη φυσική ολοκλήρωση του έργου ή της φάσεως του έργου, - τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν αποστείλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δήλωση που πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που δόθηκαν στην αίτηση πληρωμής είναι ακριβή. 2.Ο Εθνικός Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2β’ και δ’. Οι αιτήσεις πληρωμών αποστέλλονται δύο φορές το χρόνο και συνοδεύονται από τυποποιημένα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης. 3.Ο Εθνικός Συντονιστής δίδει εντολή πραγματοποίησης πληρωμών προς τους αναδόχους των συγκεκριμένων έργων. Οι πληρωμές για κάθε έργο κατατίθενται σε Ειδικό Λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές των εργασιών και κατατίθενται τα ενδεχόμενα έσοδα (τόκοι κ.λπ.). 4.Κάθε εντολή πληρωμής συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου το οποίο αξιολογείται μετά από επιτόπιο έλεγχο. 5.Οι τόκοι που δημιουργούνται στον Ειδικό Λογαριασμό καλύπτουν διάφορες ανάγκες του Προγράμματος (λογιστικά έξοδα κ.λπ.). ΑΡΘΡΟ Α10 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 1.Οι Εθνικοί Συντονιστές του ΕΣΟΑΒ έχουν τη συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση του Προγράμματος στη Σερβία και το Μαυροβούνιο αντιστοίχως. 2.Η Σερβία και το Μαυροβούνιο μαζί με την Ελλάδα εξασφαλίζουν ότι η εκτέλεση των έργων εντός του πλαισίου του ΕΣΟΑΒ υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση. 3.Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής υποστήριξης, η Ελλάδα και η Σερβία και το Μαυροβούνιο προβαίνουν σε συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των Προγραμμάτων. 4.Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους η Ελλάδα και η Σερβία και το Μαυροβούνιο προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκτέλεσής τους και της επίδρασης της υλοποίησής τους, έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν οι προβλεφθέντες στόχοι ήδη έχουν επιτευχθεί ή δύνανται να επιτευχθούν. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 5.Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των επί μέρους αιτήσεων για την παροχή επιχορήγησης, η Ελλάδα λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα της εκτίμησης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6.Η παρακολούθηση εξασφαλίζεται μέσω των εκθέσεων οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο Α11. 7.Οι Εθνικοί Συντονιστές του ΕΣΟΑΒ αποστέλλουν έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο (Ετήσια Έκθεση) τρεις μήνες πριν το τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης. Η Τελική Έκθεση υποβάλλεται εντός έξι μηνών από της ολοκληρώσεως του Προγράμματος. 8.Επί τη βάσει των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, μετά από πρόταση εκ μέρους της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, το ποσόν και οι όροι της οικονομικής βοήθειας, όπως αρχικώς εγκρίθηκαν, καθώς και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανωτέρω βοήθειας δύνανται να αναπροσαρμοσθούν. 9.Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΟΑΒ, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη διαφάνεια της διαχείρισης. 10.Η αίτηση για παροχή βοήθειας, η οποία υποβάλλεται από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ για να πιστοποιηθεί, ιδιαιτέρως, ότι οι διοικητικοί και χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. 11.Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αξιολογεί τα έργα έτσι ώστε να καθορίσει την προβλεπόμενη επίδρασή τους μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του ΕΣΟΑΒ, οι οποίοι ορίζονται επί τη βάσει κατάλληλων ποσοτικών δεικτών. Η Σερβία και το Μαυροβούνιο παρέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο Α9 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας και των εκ των προτέρων εκτιμήσεων. Για να καταστήσουν την ανωτέρω εκτίμηση/αξιολόγηση όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η Σερβία και το Μαυροβούνιο επίσης θα παρέχουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενδεχομένως ενδείξεις εναλλακτικών λύσεων, καθώς και δυνατότητες συντονισμού με άλλα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον ίδιο τομέα παρέμβασης. ΑΡΘΡΟ Α11 ΕκθέσειςΕντός του πλαισίου παρακολούθησης, οι εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή τροποποίηση εθνικής, περιφερειακής τομεακής πολιτικής, 2)την πρόοδο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των έργων του ΕΣΟΑΒ, προβαίνοντας σε ποσοτικό προσδιορισμό των υλικών δεικτών, 3)δημοσιονομική εκτέλεση των εργασιών με παρουσίαση της κατάστασης συνολικών δαπανών που καταβάλλονται από την Ελλάδα και ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών δεικτών, 4)μέτρα που λαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης, 5)μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμβατότητας προς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι εκθέσεις που υποβάλλονται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ έχουν ως ακολούθως: 1.Εκθέσεις Προόδου, οι οποίες υποβάλλονται από τον τελικό δικαιούχο σε εξαμηνιαία βάση και παρουσιάζουν την πρόοδο της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου. 2.Ετήσιες Εκθέσεις υποβαλλόμενες τρεις μήνες μετά το τέλος εκάστου πλήρους έτους υλοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)περιγραφή των αναληφθέντων έργων, συνοδευόμενη από φυσικούς δείκτες, δαπάνη ανά κατηγορία έργων και, ενδεχομένως, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν αναφορικά με ειδικούς όρους που περιέχονται στην απόφαση χορήγησης βοήθειας, 2)στοιχεία που αφορούν όλα τα μέτρα δημοσιότητας, 3)πιστοποίηση περί της συμμορφώσεως των έργων προς την απόφαση χορήγησης βοήθειας, 4)πρώτη εκτίμηση της έκτασης κατά την οποία έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι: - της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υλοποίησης του έργου, - του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται διαχείριση του έργου αφού ολοκληρωθεί, - της βεβαίωσης, ενδεχομένως, οικονομικών προβλέψεων και ιδιαιτέρως εκείνων που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα και τα αναμενόμενα έσοδα, - της βεβαίωσης περί των κοινωνικοοικονομικών προβλέψεων και ιδιαίτερα της βεβαίωσης αναφορικά με τις προσδοκώμενες δαπάνες και οφέλη, - της ένδειξης των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και του σχετικού τους κόστους. 3.Τελική Έκθεση, υποβαλλόμενη εντός έξι μηνών το αργότερο μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της δαπάνης, η οποία έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία ως προς τα ακόλουθα: 1)οικονομική βοήθεια δεσμευθείσα και καταβληθείσα από την Ελλάδα προς τη Σερβία και το Μαυροβούνιο αντιστοίχως ανά κατηγορία έργων των υποστηριζόμενων τομέων, 2)κοινωνικοοικονομική επίδραση του ΕΣΟΑΒ στις αντίστοιχες Δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της επιδράσεώς του επί του τομέα απασχόλησης, 3)σύνοψη των στοιχείων που αφορούν τα Προγράμματα που εκτελούνται στη Σερβία και το Μαυροβούνιο, 4)συνεισφορά του ΕΣΟΑΒ στις προσπάθειες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών στους υποστηριζόμενους τομείς, 5)στοιχεία επί των μέτρων που ελήφθησαν για την εξασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ έργων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ και επίσης στοιχεία που αφορούν στις επενδυτικές προσπάθειες των αντίστοιχων Δημοκρατιών στους υποστηριζόμενους τομείς, στοιχεία που αφορούν τις αναληφθείσες προπαρασκευαστικές μελέτες, τα αποτελέσματα αξιολόγησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων και επίσης στοιχεία για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των έργων σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα, 6)συνοπτικά στοιχεία επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, στοιχεία που αφορούν τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και στοιχεία των διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που ευρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ και εξετάζεται επίσης και εγκρίνεται από τη Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης. Εάν εντός δύο μηνών μετά τη λήψη της Ετήσιας Έκθεσης η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δεν αποστείλει αιτιολογημένη δήλωση για την ανεπάρκεια της ανωτέρω έκθεσης, η ανωτέρω έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Στην περίπτωση της Τελικής Έκθεσης η προθεσμία αυτή είναι πεντάμηνη. ΑΡΘΡΟ Α12 ΈλεγχοςΗ Σερβία και το Μαυροβούνιο ορίζουν, μέσα στα πλαίσια της εθνικής τους νομοθεσίας, τους μηχανισμούς δημοσιονομικού ελέγχου, πληροφορούν την Ελλάδα αναλόγως και κοινοποιούν τα στοιχεία στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ αναφορικά με την έκταση, το χρονοδιάγραμμα και τα πορίσματα των ελέγχων σχετικά με τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ επιφυλάσσεται ως προς το δικαίωμά της να προβεί, μέσω της Γραμματείας ή μέσω ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, σε συνεργασία με τους εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου των αντίστοιχων Δημοκρατιών: - σε επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης στους τελικούς δικαιούχους και στα έργα που τελούν υπό εκτέλεση, - σε διαπιστωτικούς ελέγχους υπό τη μορφή οικονομικών ελέγχων. Σε περίπτωση διαπιστωθεισών παρατυπιών αναφορικά με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Τελικό Δικαιούχο, μέσω των εκθέσεων ή των αιτήσεων πληρωμής, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ δύναται να αποφασίσει να προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα αναφορικά με τον Τελικό Δικαιούχο. Σε περίπτωση που τα διορθωτικά μέτρα δεν εφαρμοσθούν ορθά, τούτο δύναται να οδηγήσει στην εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ μείωση, αναστολή ή/και ακύρωση της βοήθειας. Η οποιαδήποτε μείωση ή ακύρωση της βοήθειας μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών. Το μέγεθος της διόρθωσης καθορίζεται από την Ελλάδα, ενώ ο Εθνικός Συντονιστής του ΕΣΟΑΒ είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της διαδικασίας συμψηφισμού ή ανάκτησης των καταβληθέντων ποσών. ΑΡΘΡΟ Α13 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση/Στοιχεία Η Σερβία και το Μαυροβούνιο εξασφαλίζουν την επαρκή δημοσιότητα που παρέχεται για έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ και, ιδιαίτερα, ενημερώνουν: - τους εν δυνάμει Τελικούς Δικαιούχους για τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης, - το ευρύτερο κοινό, αναφορικά με το ρόλο που παίζει η Ελλάδα σε σχέση με τα ανωτέρω έργα και τα αποτελέσματα τα οποία παράγονται από αυτά. Η ευθύνη ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα έργα βαρύνει τους αρμόδιους Τελικούς Δικαιούχους των έργων, οι οποίοι θα πρέπει να κοινοποιούν το περιεχόμενο των ενεργειών και να πληροφορούν σχετικά με αυτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο (ανακοινώσεις τύπου, άρθρα, ιστοσελίδες, φυλλάδια, έντυπα κ.λπ.). Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, αναφορικά με την κοινή γνώμη, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: - τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια, - τοποθέτηση μόνιμων αναμνηστικών πλακών με πρόσβαση στο ευρύ κοινό στους χώρους υποδομών. Οι πινακίδες και αναμνηστικές πλάκες περιλαμβάνουν το Ελληνικό εθνικό έμβλημα και ένδειξη της οικονομικής συμμετοχής της Ελλάδας. Σε περίπτωση εντύπων (προσκλήσεων, κοινοποιήσεων κ.λπ.) η συμμετοχή της Ελλάδας αναγράφεται ευκρινώς. Οποιαδήποτε κοινοποίηση αναφορικά με την παροχή της βοήθειας προς τους δικαιούχους από τις αρμόδιες αρχές μνημονεύει το ποσόν ή το ποσοστό της Ελληνικής συμμετοχής. Ευδιάκριτη ένδειξη της Ελληνικής συμμετοχής, καθώς και του Ελληνικού εμβλήματος θα περιέχεται στο λοιπό πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια, έντυπο υλικό, πληροφοριακά δελτία, κ.λπ.). Η Σερβία και το Μαυροβούνιο πληροφορούν την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων, επί των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας των εργασιών οι οποίες συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. ΑΡΘΡΟ Α14 Χρησιμοποίηση του ευρώ 1.Το σχέδιο χρηματοδότησης, οι αιτήσεις αρωγής, οι δηλώσεις δαπανών, οι αιτήσεις πληρωμών και οι εκταμιεύσεις εκφράζονται σε ευρώ. 2.Οι εκταμιεύσεις οικονομικής αρωγής που πραγματοποιούνται από την Ελληνική πλευρά εκφράζονται σε ευρώ. 3.Η ισοτιμία που χρησιμοποιείται είναι εκείνη η οποία δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία κατά την οποία η δήλωση δαπανών καταχωρείται στα λογιστικά έγγραφα των αρχών που είναι αρμόδιες για την οικονομική διαχείριση του έργου/Προγράμματος. Σε περίπτωση που αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται η ισοτιμία που δημοσιεύεται από τους Financial Τimes του Λονδίνου κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου η δήλωση δαπανών καταχωρείται στα λογιστικά έγγραφα των αρμόδιων αρχών για την οικονομική διαχείριση του έργου/Προγράμματος. Σε περίπτωση που αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο, η ισοτιμία αποφασίζεται σε συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ΑΡΘΡΟ Α15 Τελικές διατάξεις 1.Το παρόν Παράρτημα θα τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας για το Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία πληρωμή του τελευταίου έτους του Προγράμματος, εκτός εάν απαιτηθεί διαφορετικά εξαιτίας των περιστάσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας. 2.Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο Α11, καθώς και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα. 3.Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Παραρτήματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Συμφωνίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία