Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο του 2000 στη Διεθνή Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (κυρώθηκε με το Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 92 Α΄), που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 15 Μαρτίου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ, 2000 ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΩΣ ΜΕΡΗ στη Διεθνή Σύμβαση για την Ετοιμότητα, Συνεργασία και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της θάλασσας από Πετρέλαιο, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου 1990, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Απόφαση 10, για την επέκταση του σκοπού της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ετοιμότητα, Συνεργασία και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της θάλασσας από Πετρέλαιο 1990, ώστε να περιλαμβάνει επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη για τη Διεθνή Συνεργασία για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της θάλασσας από Πετρέλαιο 1990, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι σύμφωνα με την Απόφαση 10 της Διάσκεψης για τη Διεθνή Συνεργασία για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της θάλασσας από Πετρέλαιο 1990, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει εντείνει τις εργασίες του, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς, σε όλα τα θέματα της ετοιμότητας, αντιμετώπισης και συνεργασίας σε περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει ως γενική αρχή του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την ενσωμάτωση της προληπτικής προσέγγισης στις πολιτικές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι, στην περίπτωση ενός περιστατικού ρύπανσης από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, είναι ουσιαστική η άμεση και αποτελεσματική δράση για να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά, η οποία μπορεί να προκληθεί από ένα τέτοιο περιστατικό, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις (1) Τα Μέρη αναλαμβάνουν, μεμονωμένα ή από κοι-νού, να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και του Παραρτήματος αυτού, για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. (2) Το Παράρτημα σε αυτό το Πρωτόκολλο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτού του Πρωτοκόλλου και οποιαδήποτε αναφορά στο Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και αναφορά στο Παράρτημα. (3) Το Πρωτόκολλο αυτό δεν θα έχει εφαρμογή σε οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο ή βοηθητικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού ή σε άλλο πλοίο που ανήκει σε ένα Κράτος ή είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης αυτού και χρησιμοποιείται, κατά το συγκεκριμένο χρόνο, μόνο σε μη κυβερνητική εμπορική υπηρεσία. Όμως, κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει με την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων που δεν παρακωλύουν τις λειτουργίες ή λειτουργικές δυνατότητες τέτοιων πλοίων που ανήκουν ή είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτό, ότι τα πλοία αυτά ενεργούν κατά τρόπο συνεπή, όσο είναι εύλογο και πρακτικά δυνατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αυτού. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου αυτού: (1) Περιστατικό ρύπανσης από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (εφεξής αναφερόμενο ως περιστατικό ρύπανσης) σημαίνει ένα περιστατικό ή σειρά περιστατικών που έχουν κοινή προέλευση, συμπεριλαμβανομένης πυρκαγιάς ή έκρηξης, το οποίο προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει απόρριψη, διαφυγή ή εκπομπή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, και ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον ή τις ακτές ή τα συναφή συμφέροντα ενός ή περισσότερων Κρατών και το οποίο απαιτεί κατεπείγουσες ενέργειες ή άμεση αντιμετώπιση. (2) Επικίνδυνη και επιβλαβής ουσία σημαίνει κάθε ουσία διαφορετική από το πετρέλαιο η οποία, εάν εισαχθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία, να βλάψει έμβιους πόρους και τη θαλάσσια ζωή, να καταστρέψει υποδομές αναψυχής, ή να επηρεάσει άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας. (3) θαλάσσια λιμάνια και εγκαταστάσεις διακίνησης επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών σημαίνουν τα λιμάνια εκείνα ή οι εγκαταστάσεις όπου οι εν λόγω ουσίες φορτώνονται ή εκφορτώνονται σε /από πλοία. (4) Οργανισμός είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. (5) Γενικός Γραμματέας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού. (6) Σύμβαση ΟΡRC είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Ετοιμότητα, Συνεργασία και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της θάλασσας από Πετρέλαιο, 1990. Άρθρο 3 Σχέδια έκτακτης ανάγκης και αναφορές (1) Κάθε Μέρος θα απαιτεί τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να διαθέτουν επί του πλοίου σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης και θα απαιτεί από τους πλοιάρχους ή άλλα πρόσωπα που διοικούν τα πλοία αυτά να ακολουθούν διαδικασίες αναφορών στην έκταση που απαιτείται. Τόσο οι απαιτήσεις σχεδιασμού, όσο και οι διαδικασίες αναφορών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με εφαρμοζόμενες διατάξεις των συμβάσεων που έχουν καταρτιστεί από τον Οργανισμό και οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ για εκείνο το Μέρος. Σχέδια έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης για παράκτιες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων Πλωτών Εγκαταστάσεων Παραγωγής, Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης, καθώς και Πλωτών Μονάδων Αποθήκευσης, θα πρέπει να καλύπτονται από εθνικούς κανονισμούς ή /και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας και εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου αυτού. (2) Κάθε Μέρος θα απαιτεί όπως οι αρχές ή οι φορείς διαχείρισης των λιμένων και εγκαταστάσεων διακίνησης επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών υπό τη δικαιοδοσία του κατά περίπτωση να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης ή αντίστοιχες διατάξεις για επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες κατά περίπτωση, οι οποίες είναι συντονισμένες με το εθνικό σύστημα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο και εγκεκριμένες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της αρμόδιας εθνικής αρχής. (3) Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ενός Μέρους πληροφορούνται ένα περιστατικό ρύπανσης, θα ενημερώνουν άλλα Κράτη, τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να επηρεάζονται από το περιστατικό αυτό. Άρθρο 4 Εθνικά και περιφερειακά συστήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης(1) Κάθε Μέρος θα καθιερώσει εθνικό σύστημα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: (α) τον καθορισμό: (ι) της αρμόδιας εθνικής αρχής ή των αρχών που είναι υπεύθυνες για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, (ii) του εθνικού συντονιστή ή συντονιστών ενεργειών και (iii) της αρχής που είναι εξουσιοδοτημένη να ενεργέ για λογαριασμό του Κράτους που αιτεί βοήθεια, ή νc αποφασίζει για την παροχή της αιτηθείσας βοήθειας, (β) το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση, το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική σχέση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, κρατικών ή ιδιωτικών, λαμβάνοντας υπόψη οδηγίες που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό. (2) Επιπρόσθετα, κάθε Μέρος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, είτε μονομερώς ή μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας και κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις ναυτιλιακές βιομηχανίες και τις βιομηχανίες που διακινούν επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, τις αρχές διοίκησης των λιμένων, καθώς και άλλους σχετικούς φορείς, θα καθορίσει: (α) το ελάχιστο επίπεδο του προκαθορισμένου εξοπλισμού καταπολέμησης περιστατικών ρύπανσης, ανάλογο του σχετικού κινδύνου και προγράμματα χρησιμοποίησης του, (β) πρόγραμμα ασκήσεων για τους οργανισμούς αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης και την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού, (γ) λεπτομερή σχέδια και δυνατότητες επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικού ρύπανσης. Οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες συνεχώς, και (δ) μηχανισμό ή διάταξη για το συντονισμό της αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης και αν αυτό απαιτείται, των δυνατοτήτων κινητοποίησης των απαραίτητων μέσων. (3) Κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει ότι επίκαιρη πληροφόρηση παρέχεται στον Οργανισμό, απευθείας ή μέσω της σχετικής περιφερειακής οργάνωσης ή ρυθμίσεων, που (α) στη θέση, στα στοιχεία των τηλεπικοινωνιών και αν είναι πρακτικά δυνατό, στις περιοχές ευθύνης των αρχών και φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο (1)(α), (β) πληροφορίες για τον εξοπλισμό αντιμετώπισης της ρύπανσης και την εμπειρία που διαθέτει για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, καθώς και τα μέσα επιθαλάσσιας αρωγής, τα οποία μπορούν να διαθέτουν σε άλλα Κράτη, μετά από αίτημα, και (γ) στο εθνικό του σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Άρθρο 5 Διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης (1) Τα Μέρη συμφωνούν ότι, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και τα σχετικά διαθέσιμα μέσα, θα συνεργάζονται και θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη και εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστεί περιστατικό ρύπανσης, στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού αυτού, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από αυτό. Η πληρωμή δαπανών για μια τέτοια παροχή βοήθειας θα βασίζεται στις διατάξεις που παρατίθενται στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου αυτού. (2) Μέρος το οποίο έχει ζητήσει βοήθεια, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του Οργανισμού για την εξεύρεση προσωρινών οικονομικών πόρων για την πληρωμή των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο (1). (3) Σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διεθνείς συμφωνίες, κάθε Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα νομικά ή διοικητικά μέτρα για να διευκολύνει: (α) την άφιξη, χρησιμοποίηση και αναχώρηση σε / από την επικράτεια του πλοίων, αεροσκαφών και άλλων μέσων μεταφοράς που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού ρύπανσης, ή τη μεταφορά προσωπικού, φορτίων, υλικών και εξοπλισμού που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού και (β) την ταχεία διακίνηση εντός, διαμέσου και εκτός της επικράτειάς του, προσωπικού, φορτίων, υλικών και εξοπλισμού που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α). Άρθρο 6 Έρευνα και ανάπτυξη (1) Τα Μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται απευθείας, ή κατά περίπτωση μέσω του Οργανισμού ή των σχετικών περιφερειακών οργανισμών ή συμφωνιών για την προα-γωγή και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την επαύξηση της ικανότητας ετοιμότητας και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και τεχνικών για την επιτήρηση, εγκλωβισμό, ανάκτηση, διασκορπισμό, καθαρισμό και ο,τιδήποτε ελαχιστοποιεί ή καταπολεμεί τις συνέπειες περιστατικών ρύπανσης και για αποκατάσταση. (2) Για το σκοπό αυτόν, τα Μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν απευθείας, ή κατά περίπτωση μέσω του Οργανισμού ή σχετικών περιφερειακών οργανισμών ή συμφωνιών, τους απαραίτητους συνδέσμους μεταξύ των ερευνητικών τους ιδρυμάτων. (3) Τα Μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται απευθείας ή μέσω του Οργανισμού ή σχετικών περιφερειακών οργανισμών ή συμφωνιών για να προάγουν κατά περίπτωση, την πραγματοποίηση διεθνών συμποσίων σε τακτά χρονικά διαστήματα για σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής προόδου στις τεχνικές και τον εξοπλισμό αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. (4) Τα Μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν, μέσω του Οργανισμού ή άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών, την ανάπτυξη προτύπων για συμβατές τεχνικές και εξο-πλισμό καταπολέμησης ρύπανσης από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. Άρθρο 7 Τεχνική συνεργασία (1) Τα Μέρη αναλαμβάνουν απευθείας ή μέσω του Οργανισμού και άλλων διεθνών φορέων, κατά περίπτωση, να παρέχουν υποστήριξη αναφορικά με την ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, σε εκείνα τα Μέρη τα οποία αιτούν τεχνική βοήθεια: (α) για την εκπαίδευση προσωπικού, (β) για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της σχετικής τεχνολογίας, εξοπλισμού και ευκολιών, (γ) για τη διευκόλυνση άλλων μέτρων και ρυθμίσεων για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και (δ) για την από κοινού έναρξη προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. (2) Τα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται ενεργά, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, κανονισμούς και πολιτικές, για τη μεταφορά τεχνολογίας αναφορικά με την ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Άρθρο 8 Προώθηση διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση Τα Μέρη θα επιδιώκουν να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Αντίγραφα των συμφωνιών αυτών θα διαβιβάζονται στον Οργανισμό, ο οποίος θα τις θέτει στη διάθεση των Μερών ύστερα από αίτησή τους. Άρθρο 9 Σχέση με άλλες συμβάσεις και συμφωνίες Καμία διάταξη αυτού του Πρωτοκόλλου δεν θα ερμηνεύεται ότι μεταβάλλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε Μέρους που προκύπτουν από άλλη σύμβαση ή διεθνή συμφωνία. Άρθρο 10 Θεσμικές ρυθμίσεις (1) Τα Μέρη αναθέτουν στον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του και της διαθεσιμότητας κατάλληλων μέσων υποστήριξης αυτών των ενεργειών, την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών και δραστηριοτήτων: (α) υπηρεσίες πληροφόρησης: (i) να λαμβάνει, συγκεντρώνει και διανέμει μετά από αίτηση τις πληροφορίες που παρέχουν τα Μέρη, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από άλλες πηγές, και. (ii) να παρέχει συνδρομή για την εξεύρεση προσωρινών οικονομικών πόρων για κάλυψη δαπανών, (β) μόρφωση και εκπαίδευση: (i) να προάγει την εκπαίδευση στον τομέα της ετοιμότητας και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης και (ii) να προάγει την πραγματοποίηση διεθνών συμποσίων, (γ) τεχνικές υπηρεσίες: (i) να διευκολύνει τη συνεργασία για έρευνα και ανάπτυξη, (ii) να παρέχει συμβουλές στα Κράτη που καθιερώνουν εθνικές ή περιφερειακές υποδομές αντιμετώπισης, και (iii) να αναλύει τις πληροφορίες που παρέχονται από τα Μέρη, καθώς και σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από άλλες πηγές και να παρέχει συμβουλές ή πληροφορίες σε Κράτη, (δ) τεχνική βοήθεια: (i) να διευκολύνει την παροχή τεχνικής βοήθειας σε Κράτη που καθιερώνουν εθνικές ή περιφερειακές υποδομές αντιμετώπισης και (ii) να διευκολύνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, ύστερα από αίτηση Κρατών που αντιμετωπίζουν σοβαρά περιστατικά ρύπανσης. (2) Εκτελώντας τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Οργανισμός θα προσπαθεί να ενισχύει την ικανότητα Κρατών μεμονωμένα ή μέσω περιφερειακών ρυθμίσεων για την ετοιμότητα και την καταπολέμηση περιστατικών ρύπανσης, αντανακλώντας την εμπειρία Κρατών, περιφερειακών συμφωνιών και βιομηχανικών ρυθμίσεων και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες αναπτυσσόμενων χωρών. (3) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου θα εφαρμόζονται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που καταρτίζεται και αναθεωρείται από τον Οργανισμό. Άρθρο 11 Αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου Τα Μέρη θα αξιολογούν, στα πλαίσια του Οργανισμού, την αποτελεσματικότητα του Πρωτοκόλλου υπό το πνεύ-μα των στόχων του και ιδιαίτερα σε σχέση με τις αρχές που υπογραμμίζουν τη συνεργασία και παροχή βοήθειας. Άρθρο 12 Τροποποιήσεις(1) Το Πρωτόκολλο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με μία από τις διαδικασίες που καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους. (2) Τροποποίηση κατόπιν εξέτασης από τον Οργανισμό: (α) Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτάθηκε από ένα Μέρος στο Πρωτόκολλο θα υποβάλλεται στον Οργανισμό και θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέλη του Οργανισμού και σε όλα τα Μέρη, τουλάχιστον έξι μήνες πριν την εξέτασή της. (β) Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτάθηκε και κοι-νοποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υποβάλλεται για εξέταση στην Επιτροπή Προστασίας θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού. (γ) Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου, ανεξάρτητα αν είναι Μέλη ή όχι του Οργανισμού, θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες της Επιτροπής Προστασίας θαλάσσιου Περιβάλλοντος. (δ) Τροποποιήσεις θα υιοθετούνται με πλειοψηφία των δύο τρίτων μόνο των Μερών στο Πρωτόκολλο που είναι παρόντα και ψηφίζουν. (ε) Στην περίπτωση που υιοθετούνται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (δ) τροποποιήσεις, θα διαβιβάζονται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέρη του Πρωτοκόλλου για αποδοχή. (στ) (i) Τροποποίηση ενός άρθρου ή του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο τρίτα των Μερών έχουν γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα ότι την έχουν αποδεχτεί. (ii) Τροποποίηση ενός προσαρτήματος θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή στο τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από την Επιτροπή Προστασίας θαλάσ-σιου Περιβάλλοντος κατά το χρόνο της υιοθέτησης της, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (δ), η οποία περίοδος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα μηνών, εκτός αν εντός της περιόδου αυτής διαβιβαστούν στον Γενικό Γραμματέα αντιρρήσεις τουλάχιστον από το ένα τρίτο των Μερών. (ζ) (i) Τροποποίηση σε ένα άρθρο ή στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την υποπαράγραφο (στ)(i) θα τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή αναφορικά με τα Μέρη εκείνα τα οποία έχουν γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα ότι την έχουν κάνει αποδεκτή. (ii) Τροποποίηση σε ένα προσάρτημα η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την υποπαράγραφο (στ)(ii) θα τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή αναφορικά με όλα τα Μέρη, με την εξαίρεση εκείνων τα οποία πριν από την ημερομηνία αυτή έχουν δηλώσει αντίρρηση γι αυτήν. Ένα Μέρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει αντίρρηση που εκδήλωσε προηγουμένως, υποβάλλοντας στον Γενικό Γραμματέα για το σκοπό αυτόν σχετική γνωστοποίηση. (3) Τροποποίηση από Διάσκεψη: (α) Όταν ζητηθεί από ένα Μέρος, με τη σύμφωνη γνώ-μη τουλάχιστον του ενός τρίτου των Μερών, ο Γενικός Γραμματέας θα συγκαλεί Διάσκεψη των Μερών του Πρωτοκόλλου για να εξετάσουν τροποποιήσεις στο Πρωτό-κολλο. (β) Τροποποίηση που υιοθετείται από τέτοια Διάσκεψη από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών εκείνων που είναι παρόντα και ψηφίζουν, θα διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέρη για την αποδοχή τους. (γ) Εκτός αν η Διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, η τροποποίηση θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορί-ζονται στην παράγραφο (2) (στ) και (ζ). (4) Η υιοθέτηση και θέση σε ισχύ τροποποίησης που συνιστά προσθήκη σε ένα Παράρτημα ή προσάρτημα θα υπόκειται στην ίδια διαδικασία που έχει εφαρμογή σε τροποποίηση στο Παράρτημα. (5) Κάθε Μέρος το οποίο: (α) δεν έχει αποδεχθεί τροποποίηση σε ένα άρθρο ή στο Παράρτημα σύμφωνα με την παράγραφο (2)(στ)(i), ή (β) δεν έχει αποδεχθεί τροποποίηση που συνιστά προ-σθήκη σε ένα Παράρτημα ή προσάρτημα σύμφωνα με την παράγραφο (4), ή (γ) έχει κοινοποιήσει αντίρρηση στην τροποποίηση ενός προσαρτήματος σύμφωνα με την παράγραφο (2)(στ)(ii) θα θεωρείται ως μη Μέρος μόνο για το σκοπό εφαρμογής της τροποποίησης αυτής. Τέτοια μεταχείριση θα τερματίζεται με την υποβολή δήλωσης αποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο (2)(στ)(i) ή την ανάκληση της αντίρρησης σύμφωνα με την παράγραφο (2)(ζ)(ii). (6) Ο Γενικός Γραμματέας θα πληροφορεί όλα τα Μέρη για κάθε τροποποίηση που τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ. (7) Κάθε δήλωση αποδοχής, ή αντίρρησης ή ανάκλησης της αντίρρησης σε μία τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θα κοινοποιείται γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα ο οποίος θα ενημερώνει τα Μέρη για τη δήλωση αυτή και την ημερομηνία παραλαβής της. (8) Το προσάρτημα στο Πρωτόκολλο θα περιέχει μόνο διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα. Άρθρο 13 Υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση (1) Το Πρωτόκολλο αυτό θα παραμείνει ανοικτό για υπογραφή στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού από 15 Μαρτίου 2000 έως 14 Μαρτίου 2001 και ακολούθως θα παραμείνει ανοικτό για προσχώρηση. Κάθε Κράτος -Μέρος της Σύμβασης ΟΡRC μπορεί να γίνει Μέρος στο Πρωτόκολλο με: (α) υπογραφή χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή (β) υπογραφή με την επιφύλαξη της κύρωσης, αποδο-χής ή έγκρισης, ακολουθούμενη από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή (γ) προσχώρηση. (2) Κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα έχει εφαρμογή με την κατάθεση σχετικού οργάνου για το σκοπό αυτόν στον Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 14 Κράτη με περισσότερα του ενός νομικά συστήματα (1) Εάν ένα Κράτος, μέρος στη Σύμβαση ΟΡRC, περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα εδαφικά τμήματα στα οποία εφαρμόζονται διαφορετικά νομικά συστήματα σχετικά με θέματα που αναφέρονται σε αυτό το Πρωτόκολλο, μπορεί κατά το χρόνο της υπογραφής, κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να δηλώσει ότι το Πρωτόκολλο αυτό θα εκτείνεται σε όλα τα εδαφικά του τμήματα ή μόνο σε ένα ή περισσότερα από αυτά στα οποία έχει επεκταθεί η εφαρμογή της Σύμβασης ΟΡRC και η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με υποβολή άλλης δήλωσης οποιαδήποτε στιγμή. (2) Οι δηλώσεις αυτές θα γνωστοποιούνται γραπτώς στον θεματοφύλακα και θα αναφέρουν ρητώς την εδαφική μονάδα ή μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται το Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση τροποποίησης η δήλωση θα αναφέρει ρητώς το εδαφικό τμήμα ή τμήματα στα οποία η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου θα επεκταθεί περαιτέρω και την ημερομηνία κατά την οποία η επέκταση αυτή τίθεται σε ισχύ. Άρθρο 15 Θέση σε ισχύ (1) Το Πρωτόκολλο αυτό θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Κράτη είτε το έχουν υπογράψει χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα όργανα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 13. (2) Για Κράτη που έχουν καταθέσει όργανο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης αναφορικά με το Πρωτόκολλο αυτό, μετά τη συμπλήρωση των απαιτήσεων για θέση σε ισχύ αυτού, αλλά πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ, η κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα έχει εφαρμογή την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο ή τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου, οποιαδήποτε από αυτές είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία. (3) Για Κράτη που έχουν καταθέσει όργανο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Πρωτόκολλο αυτό τέθηκε σε ισχύ, το Πρωτόκολλο αυτό θα έχει εφαρμογή τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου. (4) Μετά την ημερομηνία κατά την οποία μια τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αυτού θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 12, οποιαδήποτε κατάθεση οργάνου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα αναφέρεται στο Πρωτόκολλο αυτό όπως τροποποιήθηκε. Άρθρο 16 Καταγγελία(1) Το Πρωτόκολλο αυτό μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το Πρωτόκολλο αυτό τίθεται σε ισχύ γι αυτό το Μέρος. (2) Η καταγγελία θα έχει εφαρμογή με έγγραφη γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα. (3) Η καταγγελία θα έχει εφαρμογή δώδεκα μήνες μετά την κοινοποίηση της στον Γενικό Γραμματέα ή μετά την παρέλευση οποιασδήποτε μεγαλύτερης χρονικής περιόδου, η οποία μπορεί να δηλώνεται στη γνωστοποίηση. (4) Ένα Μέρος που καταγγέλλει τη Σύμβαση ΟΡRC αυτόματα επίσης καταγγέλλει και το Πρωτόκολλο αυτό. Άρθρο 17 Θεματοφύλακας(1) Το Πρωτόκολλο αυτό θα κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα. (2) Ο Γενικός Γραμματέας θα: (α) Ενημερώνει όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο αυτό ή προσχωρήσει σε αυτό για: (i) κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση οργάνου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, μαζί με την ημερομηνία αυτού, (ii) κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14, (iii) την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Πρωτοκόλλου αυτού και (iν) την κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου καταγγελίας του Πρωτοκόλλου αυτού μαζί με την ημερομηνία παραλαβής του και την ημερομηνία κατά την οποία η καταγγελία τίθεται σε ισχύ. (β) Διαβιβάζει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα του Πρωτοκόλλου αυτού στις Κυβερνήσεις όλων των Κρατών τα οποία έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο αυτό ή προσχώρησαν σε αυτό. (3) Μόλις το Πρωτόκολλο αυτό τεθεί σε ισχύ, επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του θα διαβιβαστεί από τον θεματοφύλακα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση και δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 18 ΓλώσσεςΤο Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε ένα μόνο πρωτότυπο στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική και καθένα από τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό. ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ, αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους για το σκοπό αυτόν, υπέγραψαν το Πρωτόκολλο αυτό. ΕΓΙΝΕ στο Λονδίνο την δεκάτη πέμπτη ημέρα του Μαρτίου του δύο χιλιάδες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (1)(α) Με εξαίρεση την περίπτωση που πριν από ένα περιστατικό ρύπανσης έχει συναφθεί διμερής ή πολυμερής οικονομική συμφωνία που διέπει τις ενέργειες των Μερών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, τα Μέρη θα αναλαμβάνουν τις δαπάνες των αντίστοιχων ενεργειών τους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) ή την (ii). (i) Στην περίπτωση που για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού ένα Μέρος αναλαμβάνει δράση ύστερα από ρητή αίτηση άλλου Μέρους, το Μέρος που ζήτησε τη βοήθεια θα καταβάλλει στο Μέρος που παρέχει τη βοήθεια τα έξοδα που συνεπάγονται οι ενέργειές του. Το Μέρος που ζήτησε τη βοήθεια μπορεί να ακυρώνει το αίτημα του οποτεδήποτε, αλλά στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει τα έξοδα στα οποία έχει ήδη υποβληθεί ή ανέλαβε το Μέρος που παρείχε τη βοήθεια. (ii) Στην περίπτωση κατά την οποία η ανάληψη δράσης από ένα Μέρος έγινε με δική του πρωτοβουλία, το Μέρος αυτό θα αναλαμβάνει τις δαπάνες που συνεπάγονται οι ενέργειές του. (β) Οι αρχές που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (α) θα εφαρμόζονται εκτός αν τα ενδιαφερόμενα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. (2) Με εξαίρεση την περίπτωση που έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, τα έξοδα για τις ενέργειες που έγιναν από ένα Μέρος, ύστερα από αίτηση άλλου Μέρους, θα υπολογίζονται δίκαια σύμφωνα με το νόμο και την ακολουθούμενη πρακτική του Μέρους που παρέχει τη βοήθεια, αναφορικά με την αποζημίωση τέτοιων δαπανών. (3) Το Μέρος που ζητεί βοήθεια και το Μέρος που προ-σφέρει τη βοήθεια θα συνεργάζονται, όταν είναι απαραίτητο, για την πραγματοποίηση κάθε ενέργειας σχετικής με την απαίτηση αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτόν θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα υφιστάμενα νομικά καθεστώτα. Όπου η δράση που έχει συμφωνηθεί δεν επιτρέπει πλήρη αποζημίωση για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση βοήθειας, το Μέρος που ζήτησε τη βοήθεια μπορεί να ζητήσει από το Μέρος που προσέφερε τη βοήθεια να παραιτηθεί από την αξίωση καταβολής των εξόδων που υπερβαίνουν τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση ή να μειώσει τις δαπάνες που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο (2). Επίσης, μπορεί να ζητήσει αναβολή καταβολής αυτών των εξόδων. Εξετάζοντας μια τέτοια αίτηση, τα Μέρη που παρέχουν τη βοήθεια θα δίνουν τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. (4) Οι διατάξεις αυτού του Πρωτοκόλλου δεν θα ερμηνεύονται ότι βλάπτουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των Μερών να αποζημιώνονται από τρίτους για τα έξοδα των ενεργειών τους για την αντιμετώπιση ρύπανσης ή απειλής ρύπανσης, σύμφωνα με άλλες εφαρμοστέες διατάξεις και κανονισμούς που προβλέπονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Στο άρθρο δεύτερο του ν. 2252/1994 προστίθεται η περίπτωση (δ) που έχει ως ακολούθως: (δ) Επιβλαβείς ουσίες: είναι ουσίες διαφορετικές από το πετρέλαιο οι οποίες, εάν εισαχθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία, να βλάψουν έμβιους πόρους και τη θαλάσσια ζωή, να καταστρέψουν υποδομές αναψυχής ή να επηρεάσουν άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας..
Άρθρο 3 "Αντικατάσταση του άρθρου εβδόμου του ν. 2252/1994 Το άρθρο έβδομο του ν.2252/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο έβδομο Επέκταση εφαρμογής - Ρύθμιση λεπτομερειών"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:
 1. Καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και της Σύμβασης και στα πλοία που δεν υπάγονται στη Σύμβαση
 2. Τίθενται σε ισχύ οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις διπλωματικές διασκέψεις Για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο του 1990
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:
 1. Καταρτίζεται, τροποποιείται και συμπληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
 2. Για την κατάρτιση, τροποποίηση και συμπλήρωση του εθνικού σχεδίου απαιτείται και γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 3. Ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Σύμβασης..
Άρθρο 4 "Αντικατάσταση του άρθρου ογδόου του ν. 2252/1994"
1.  
  Το άρθρο όγδοο του ν.2252/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο όγδοο Αποδοχή τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της Σύμβασης, των Πρωτοκόλλων και των Παραρτημάτων αυτών - Κωδικοποίηση (1) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό-ταση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της Σύμβασης, των Πρωτοκόλλων της και των Παραρτημάτων αυτών, που υιοθετούνται σε Διπλωματικές Διασκέψεις. (2) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι δυνατόν να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της Σύμβασης, των Πρωτοκόλλων της και των Παραρτημάτων αυτών, καθώς και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των παραπάνω. (3) Με αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας γίνονται αποδεκτές οι αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ, που αφορούν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που αναφέρονται σε λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της Σύμβασης, των Πρωτοκόλλων της και των Παραρτημάτων αυτών..
Άρθρο 5 "Επέκταση εφαρμογής διατάξεων του ν. 2252/1994"
1.  
  Τα άρθρα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο του ν. 2252/1994, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για το Πρωτόκολλο για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000. Ειδικότερα ως προς την προθεσμία της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του παραπάνω νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄).
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 παράγραφος 3 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις. 1994/2252 1994
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 1999/2717 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία