Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λεττονίας που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Επιθυμώντας να ενισχύσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών αναπτύσσοντας την συνεργασία τους στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας και με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλίας με βάση τις αρχές της ελευθερίας της εμπορικής ναυτιλίας. Έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές, που τίθενται από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τις Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις στις οποίες τα δύο Μέρη είναι μέλη. Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1 ΟρισμοίΣτη Συμφωνία αυτή: 1.Ο όρος «πλοίο του Συμβαλλομένου Μέρους» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο στα Νηολόγια του Μέρους αυτού και το οποίο φέρει την σημαία του. Εν τούτοις, ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει: 1)Τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. 2)Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά διοικητική ή κρατική υπηρεσία. 3)Τα πλοία επιστημονικής έρευνας. 4)Τα αλιευτικά πλοία. 2.Ο όρος «μέλος του πληρώματος» σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με την λειτουργία του και περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος. 3.Ο όρος «αρμόδιες αρχές» σημαίνει, όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όσον αφορά τη Δημοκρατία της Λεττονίας το Υπουργείο Μεταφορών ή το πρόσωπο ή ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από αυτό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής αναφορικά με τα ονόματα ή τις λειτουργίες των αρμοδίων Αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στην αναγκαία γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού. 4.Ο όρος «ακτοπλοΐα» σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ο όρος «ακτοπλοΐα» περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία, αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ιδίου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και προκειμένου για μεταφορές επιβατών έστω και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεπείας. 5.Ο όρος «διεθνής θαλάσσια μεταφορά» σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της περίπτωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας 1.Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται στην επικράτεια καθενός από τα Συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών τους υδάτων. 2.Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας εφαρμόζονται στις διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. 3.Ωστόσο, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα εφαρμόζονται: 1)σε λιμάνια που δεν είναι ανοικτά για ξένα πλοία 2)σε δραστηριότητες που επιφυλάσσονται από την εθνική νομοθεσία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη-για τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους ή για τις δικές τους επιχειρήσεις και οργανισμούς, και που περιλαμβάνουν ειδικότερα την ακτοπλοΐα, τη θαλάσσια αλιεία, την πλοήγηση, τη ρυμούλκηση, τη ναυαγιαίρεση και την επιθαλάσσια αρωγή. 3)για την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών. 4)στην μετανάστευση και τη μεταφορά μεταναστών. Άρθρο 3 Σκοπός1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους στο πεδίο της εμπορικής ναυτιλίας και θα προωθήσουν τη συμμετοχή των πλοίων τους στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμένων τους, στη βάση των ίσων δικαιωμάτων, του αμοιβαίου συμφέροντος και των αρχών της ελευθερίας της εμπορικής ναυσιπλοΐας, και θα απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ανάπτυξη της βασιζόμενης στις παραπάνω αρχές διεθνούς ναυτιλίας. Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν τη σημαία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 4 Συνεργασία1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου διατηρήσουν και αναπτύξουν μια αποτελεσματική σχέση μεταξύ των αρμοδίων αρχών των χωρών τους. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν μεταξύ τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών. Γι’ αυτό το σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επαφών και τη συνεργασία μεταξύ των ναυτιλιακών ή των σχετικών με τη ναυτιλία επιχειρήσεων και οργανισμών. Άρθρο 5 Ναυτιλιακές Αρχές 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα: 1)να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποία μπορεί να παρακωλύουν την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ των λιμένων των χωρών τους 2)να υποστηρίξουν μέτρα που θα εξασφάλιζαν τη συμμετοχή των πλοίων τους στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών και των λιμανιών τρίτων χωρών στα πλαίσια του ελεύθερου και εμπορικού ανταγωνισμού και να απέχουν από μέτρα και πρακτικές που εμποδίζουν τη συμμετοχή αυτή 3)να εξασφαλίσουν ότι τα πλοία τους θα παρέχουν ελεύθερα διεθνείς θαλάσσιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών 4)να καταργήσουν οποιουσδήποτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και που επιφυλάσσονται εν όλω ή εν μέρει για τα πλοία των Συμβαλλομένων Μερών 5)να καταργήσουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κατανομής φορτίων, στην περίπτωση που τέτοιες ρυθμίσεις έχουν περιληφθεί στις ήδη ισχύουσες διμερείς συμφωνίες των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών. 3.Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θα εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης συμμετοχής των εμπορικών τους στόλων στο διεθνές εμπόριο στα πλαίσια του εμπορικού ανταγωνισμού και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 6 Εθνική Μεταχείριση 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στα δικά του πλοία που απασχολούνται σε διεθνείς πλόες, σε ό,τι αφορά: 1)την ελεύθερη είσοδο στα λιμάνια, τη διάθεση των προβλητών και την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών τους 2)τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, την μεταφόρτωση, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και την άσκηση συνήθων εμπορικών πράξεων 3)την πληρωμή οιωνδήποτε τελών και επιβαρύνσεων 4)τη χρήση των υπηρεσιών που προορίζονται για τη ναυτιλία 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν θα υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να επεκτείνει στα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους εξαίρεση από απαιτήσεις για υποχρεωτική πλοήγηση, που παρέχεται στα δικά του πλοία. Άρθρο 7 Μεταχείριση του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους 1.Εάν από τη Συμφωνία αυτή δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν μεταξύ τους μεταχείριση ίδια προς αυτήν του μάλλον ευνοούμενου κράτους σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται για πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή κάθε Συμβαλλομένου Μέρους σε Οικονομική Κοινότητα οιασδήποτε μορφής. Άρθρο 8 Καταβολή Λιμενικών Τελών Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Μέρους για εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους, μπορούν, συμμορφωνόμενα προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής, να διατηρούν επ’ αυτών το μέρος του φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι, είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας ή να το μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον τέλη, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοια περίπτωση, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα δικά του πλοία. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα πλοία καθενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορούν να προσεγγίζουν σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για φόρτωση ολοκλήρου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να καταβάλλουν άλλα τέλη εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοιες περιπτώσεις, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα δικά του πλοία. Άρθρο 9 Διευκόλυνση της Ναυτιλιακής Κίνησης Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν, εντός των ορίων της νομοθεσίας τους και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, για την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων, και για την επίσπευση και απλούστευση κατά το δυνατόν, της διεξαγωγής των τελωνειακών, υγειονομικών, λιμενικών διατυπώσεων καθώς και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια. Άρθρο 10 Ναυτιλιακά Έγγραφα 1.Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, τα πιστοποιητικά χωρητικότητας καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα και πιστοποιητικά του πλοίου, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές του ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζονται και από τις αρμόδιες Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους από το οποίο τα πλοία προέρχονται, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα πλοία έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Τα πλοία κάθε ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και η χωρητικότητα που σημειώνεται στο πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικότητας των πλοίων θα λαμβάνει ως βάση για τον υπολογισμό την κάθε είδους ή ονομασίας λιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση Καταμέτρησης Χωρητικότητας (1969). Τα πιστοποιητικά καταμέτρησης των σκαφών κάτω των 24 μέτρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. 4.Ειδικότερα για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή διπλά τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα μειώνονται: 1)με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων, όπως ορίζονται στα σχετικά ναυτιλιακά έγγραφα και πιστοποιητικά του πλοίου, από την ολική χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με την Απόφαση [Α 747 (18)] του ΙΜΟ και 2)με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ’ αναλογία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων στην ολική χωρητικότητα του πλοίου. Άρθρο 11 Αναγνώριση των Αποδεικτικών Ταυτότητος 1.Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και θα παρέχει στους κατόχους αυτών των αποδεικτικών ταυτότητας τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής, υπό τους όρους που αναφέρονται λεπτομερώς σ’ αυτά. Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι: 1)για τα μέλη του πληρώματος που είναι υπήκοοι της Ελληνικής Δημοκρατίας: το Ελληνικό Ναυτικό Φυλλάδιο ή το Ελληνικό Διαβατήριο. 2)για τα μέλη του πληρώματος που είναι υπήκοοι και κάτοικοι της Δημοκρατίας της Λεττονίας: το Φυλλάδιο Λύσης της Εργασιακής Σχέσης Ναυτικού. 2.Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής, θα εφαρμόζονται αντίστοιχα επί οιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος κανενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλλά κατέχει αποδεικτικό ταυτότητος σύμφωνα με τις Διατάξεις της Σύμβασης για την διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης (1965) και του Παραρτήματος αυτής, ή το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Σύμβαση αριθμ. 108 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (1958), που αφορά τα αποδεικτικά ταυτότητας των ναυτικών. Άρθρο 12 Άδεια Εξόδου στην Ξηρά 1.Μέλη πληρώματος πλοίου ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, κάτοχοι αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού που αναφέρονται στο άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς Προξενική θεώρηση (νisa), κατά την διάρκεια της παραμονής του πλοίου στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πλοίαρχος έχει υποβάλει στις αρμόδιες αρχές κατάσταση πληρώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στο εν λόγω λιμάνι. 2.Κατά την αποβίβαση και επιστροφή στο πλοίο, τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπόκεινται σε έλεγχο εισόδου και εξόδου, καθώς και σε τελωνειακό έλεγχο που ισχύουν στο εν λόγω λιμάνι. Άρθρο 13 Άλλα Δικαιώματα των Ναυτικών 1.Οι κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού, που καθορίζονται στο άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να εισέρχονται ή να εξέρχονται από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως επιβάτες οιουδήποτε μεταφορικού μέσου με σκοπό να συναντήσουν το πλοίο τους ή να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο, ή να διέρχονται ΤΡΑΝΖΙΤ στην περίπτωση που πηγαίνουν να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη χώρα, ή να επαναπατρίζονται ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που θα γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Σε κάθε περίπτωση που περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν την αντίστοιχη θεώρηση ή VΙSΑ του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, που θα χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατό. 3.Εάν η παραμονή ενός μέλους του πληρώματος στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους χρειάζεται να παραταθεί λόγω ατυχήματος, ασθένειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αναγνωρίζεται ως νόμιμος από τις Αρμόδιες Αρχές, οι Αρμόδιες Αρχές θα παρατείνουν την παραμονή με την προϋπόθεση της υποβολής γραπτής απόδειξης για την χρονική περίοδο που ζητείται. Άρθρο 14 Δικαίωμα Άρνησης Εισόδου 1.Με την επιφύλαξη της γενικότητας των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 της παρούσας Συμφωνίας η εθνική νομοθεσία κάθε ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που αφορά την είσοδο, παραμονή και λήξη παραμονής αλλοδαπών παραμένει σε ισχύ. 2.Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο και / ή την παραμονή στην επικράτειά του σε ναυτικούς τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους. Άρθρο 15 Όροι Ναυτολόγησης 1.Πλοιοκτήτες κάθε ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να ναυτολογούν ως μέλη πληρώματος για τα πλοία τους που φέρουν τη σημαία των Συμβαλλόμενων Μερών, ναυτικούς, υπηκόους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει. 2.Όταν πλοία που φέρουν τη σημαία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, καταπλέουν σε λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή ναυσιπλοούν στη χωρική θάλασσα ή τα εσωτερικά ύδατα αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, οι αρμόδιες Αρχές αυτού του Συμβαλλόμενου μέρους οφείλουν να παρέχουν στους ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία αυτά διευκολύνσεις που αφορούν στην αντικατάσταση αυτών και στον επαναπατρισμό τους. 3.Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία προκύπτει από τη σχετική σύμβαση ναυτολογήσεις, εφαρμόζεται η νομοθεσία και ασκείται η δικαιοδοσία του Συμβαλλόμενου Μέρους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. Άρθρο 16 Αρωγή σε Περίπτωση Ατυχήματος 1.Εάν πλοίο ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ναυαγήσει, προσαράξει, εξωκείλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα έξω από τις ακτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, θα παρέχεται στο πλοίο, το πλήρωμά του, τους επιβάτες και το φορτίο, σε οποιοδήποτε χρόνο, βοήθεια, αρωγή και μεταχείριση σε ίδια έκταση με αυτή που παρέχεται σε περίπτωση εθνικού πλοίου. Το Συμβαλλόμενο Μέρος θα ειδοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια Αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για το συμβάν. 2.Το φορτίο και τα είδη, που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από το πλοίο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς με την προϋπόθεση ότι δεν παραδίδονται για χρήση ή κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 17 Δικαιοδοσία1.Σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος επί πλοίου που φέρει τη σημαία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα και την αιγιαλίτιδα ζώνη του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, οι αρχές του Μέρους αυτού δεν θα διώκουν αυτό χωρίς τη συγκατάθεση της αρμοδίας διπλωματικής ή προξενικής αρχής του πρώτου Μέρους, εκτός εάν: 1)οι συνέπειες του αδικήματος επεκτείνονται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή 2)το αδίκημα είναι τέτοιου είδους ώστε να διαταράσσει την ειρήνη ή τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή 3)η δίωξη είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, ή 4)ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ζητήσει τη δίωξη του δράστη. 2.Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πριν από τη λήψη οιωνδήποτε μέτρων από τις αρχές του παρακτίου κράτους, θα ειδοποιούνται προηγουμένως οι αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές αρχές του κράτους την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανωτέρω ειδοποίηση μπορεί να γίνει κατά το χρόνο λήψης των ανωτέρω μέτρων. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των αρχών των Συμβαλλομένων Μερών να διεξάγουν οποιονδήποτε έλεγχο ή έρευνα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. 4.Κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής και πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κρατήσεως των πλοίων του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Εάν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίσουν αυτή στο ελάχιστο ή θα επιτρέψουν τον απόπλου του πλοίου με την υποβολή εγγυήσεως. Άρθρο 18 Διεθνείς Συνθήκες Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών, τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα. Άρθρο 19 Διευθέτηση Διαφορών Οι οποιεσδήποτε διαφορές ή προβλήματα, που αναφέρονται στην ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετούνται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί καμία συμφωνία οι διαφορές και τα προβλήματα θα διευθετούνται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 20 Θέση σε ισχύ και επικύρωση Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, δια της διπλωματικής οδού, που θα ορίζει ότι όλες οι αναγκαίες συνταγματικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. 2.Η Συμφωνία αυτή συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα αλλά καθένα από τα, Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να την καταγγείλει με την υποβολή έγγραφης ανακοίνωσης, στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 21 ΤροποποιήσειςΟποιαδήποτε τροποποίηση αυτής της Συμφωνίας θα συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 20 της Συμφωνίας αυτής. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι παρακάτω δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, το καθένα στην ελληνική, λεττονική και αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο κατισχύει. Έγινε στην Αθήνα την 27η Μαρτίου 2002
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία