ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3103

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έκδοση διαβατηρίων"
1.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα διαβατήρια ανήκει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Η αρμοδιότητα για την έκδοση και χορήγηση των διαβατηρίων ανατίθεται αποκλειστικά σε Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αρμοδιότητες που αφορούν τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια, τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και τα ταξιδιωτικά έγγραφα έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών.
2.  
  Η οργάνωση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, η χρονική ισχύς τους, η παράταση της ισχύος τους, η αντικατάστασή τους, καθώς και τα θέματα που αφορούν την απώλεια ή την ακύρωσή τους.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υπηρεσίες παραλαβής τους, ο τρόπος υποβολής, ελέγχου και διαβίβασης αυτών στην Κεντρική Υπηρεσία και της αποστολής ή παράδοσης των διαβατηρίων στους αιτούντες, ο τύπος, το σχήμα, το χρώμα και το περιεχόμενο των ενδείξεων του διαβατηρίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσής του
4.  
  Για την έκδοση του διαβατηρίου καταβάλλονται τέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄).
5.  
  Τα έξοδα για την ως άνω αποστολή βαρύνουν ανάλογα τους αιτούντες και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, με βάση το ύψος των ταχυδρομικών τελών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των εξόδων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το είδος του εξοπλισμού, των αρχείων και των λοιπών στοιχείων που παραδίδονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και ρυθμίζονται τα σχετικά με την παράδοση θέματα
7.  
  Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης μπορεί να αναβληθεί η έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών μέχρι έξι μήνες. Αιτήσεις χορήγησης διαβατηρίων που υποβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων διεκπεραιώνονται από τις Υπηρεσίες, στις οποίες υποβλήθηκαν. Διαβατήρια που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων παύουν να ισχύουν από 1.1.2006, εφόσον με βάση τις κείμενες διατάξεις δεν έληξε η ισχύς τους πριν από την ημερομηνία αυτή.
Άρθρο 2 "Επέκταση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2713/1999"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια 1 Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134-137Δ, 216 - 222, 235-246, 252-263Α, 322-324, 336-353, 372-399 και 402-406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς. 2 Των εγκλημάτων των άρθρων 235, 236 και 385 του Π.Κ. που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως καθορίσθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, πλην του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμών και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49-54 του Ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α΄).
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Όταν άλλη αστυνομική υπηρεσία ενεργεί, κατ εφαρμογή του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., προανάκριση για τα εγκλήματα αστυνομικών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως με έγγραφό της, που δεν κοινοποιείται σε άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 7 Ο εισαγγελικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 3 μπορεί να παραπέμπει στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες τη διερεύνηση και βεβαίωση εγκλημάτων αστυνομικών, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, αν κρίνει ότι η φύση της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξης δεν απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα Η δικογραφία στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Για τις υποθέσεις των υπαλλήλων και λειτουργών του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα, μπορεί να παραπέμπονται για διερεύνηση από τον εισαγγελικό λειτουργό που αναφέρεται στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ή ειδικές υπηρεσίες ελέγχου.
4.  
  Στο τέλος του άρθρου 3 του Ν. 2713/1999, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 2800/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι δαπάνες μετακίνησης του πιο πάνω εισαγγελικού λειτουργού, που πραγματοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων του, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Στην περίπτωση αυτή την πρόταση προς το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών υποβάλλει ο εισαγγελικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 3.
6.  
  Στο τέλος της μόνης παραγράφου του άρθρου 7 του Ν. 2713/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αν εκείνος που κατηγορήθηκε είναι πολιτικός υπάλληλος ή λειτουργός, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αντί του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης νοείται ο φορέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή ο λειτουργός.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.Δ. 3957/29-30.6.1959 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 524/1978 (ΦΕΚ 112 Α΄), μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τα τέλη εξελέγξεως που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις αποτελούν δημόσιο έσοδο. Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και περαιτέρω διάθεσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.3.2003.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ.1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η εκτέλεση των αποφάσεων επί των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου ανατίθεται στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»« 3 Στο άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 παρ. 15 εδάφιο β΄ του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:« 3 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο χρόνος ανάληψης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των υπηρεσιών επί θεμάτων προστασίας της ασφάλειας, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, στους αερολιμένες ευθύνης της Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να ανατίθενται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κατ εξαίρεση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στους χώρους των αερολιμένων.
4.  
  Οι υπηρεσίες τροχαίας αστυνομίας σε οδούς, οι οποίες βάσει συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνονται από το φορέα εκμετάλλευσής τους, μπορεί να παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και του πιο πάνω φορέα
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους και η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του Ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 6 Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε ιπτάμενο, τεχνικό και γενικών υπηρεσιών Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3.  
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 25 του Ν. 2800/2000, οι λέξεις «ή μετεκπαίδευσης» αντικαθίστανται με τη φράση: «… στον οποίο προστίθεται χρόνος διπλάσιος του χρόνου μετεκπαίδευσής τους».
4.  
  Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούται να παρέχει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος στοιχεία και πληροφορίες για τα άτομα που έχουν σημανθεί, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, για τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 264 - 266 Π.Κ. εγκλήματα εμπρησμού. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο «Γενικό Αρχείο Εμπρηστών» της Χώρας, που τηρείται στην πιο πάνω Διεύθυνση. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία παροχής στοιχείων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.
Άρθρο 5 "Θέματα Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων"
1.  
  Οι οργανικές επί θητεία θέσεις Ειδικών Φρουρών, όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α΄), μπορεί να αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών
Άρθρο 6
1.  
  Πρόσληψη προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα Κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τη φύση του πυροσβεστικού έργου. Ως τέτοια κριτήρια νοούνται ιδίως η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση σε ειδικές δυνάμεις, η προϋπηρεσία ως εποχικού ή εθελοντή πυροσβέστη, η εγγραφή στον κατάλογο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., η οικογενειακή κατάσταση, η εντοπιότητα και προκειμένου για πρόσληψη οδηγών η κατοχή άδειας οδήγησης και η προϋπηρεσία ως οδηγού. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται, με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, τριμελής επιτροπή ανά νομό που αποτελείται από αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα κριτήρια και η αξιολόγησή τους, τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία πρόσληψης και απόλυσής τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 7 "Μέριμνα υπέρ μελών οικογενειών παθόντων"
1.  
  Σε περίπτωση θανάτου πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού εισάγεται, χωρίς εξετάσεις και καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που προβλέπεται κάθε φορά στη Σχολή Πυροσβεστών ή, αν είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από αίτησή του και εφόσον συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα από τους οικείους κανονισμούς προσόντα. Αν ο υπάλληλος που πέθανε δεν είχε σύζυγο ή τέκνα, το πιο πάνω δικαίωμα περιέρχεται σε ένα από τα αδέλφια του.
2.  
  Εάν ο δικαιούχος είναι Πυροσβέστης ή Αρχιπυροσβέστης, εισάγεται, ανεξάρτητα αν είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις συζύγους και τα τέκνα των πυροσβεστικών υπαλλήλων που έχουν πεθάνει κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής μετά την 1.1.1999.
Άρθρο 8 "Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για όσους αθλητές ή αθλήτριες κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν μία από τις έξι πρώτες θέσεις σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα ως μόνιμοι Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί.
2.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:«
3.  
  Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄) εφαρμόζονται και για τους Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους και τους αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος που πέτυχαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ατλάντα του έτους 1996 ή του Σίδνεϋ του έτους 2000 πρώτη έως όγδοη νίκη σε ατομικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε ομαδικό άθλημα, ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά το χρόνο επίτευξης της νίκης τους στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα.
4.  
  Οι προαγωγές όσων έχουν πετύχει τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 48 του Ν. 1481/1984 ανατρέχουν στην ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
9.  
  Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών, που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της ογδόης σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα με τους προαναφερόμενους βαθμούς, προάγονται, μετά από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ή του Ανθυποπυραγού, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Οι προαγόμενοι εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών που προβλέπεται από το Ν.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 156 Α΄) και εξελίσσονται έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν κάθε φορά την ιεραρχία και τις προαγωγές τους. Από τους αξιωματικούς αυτούς ασκούν ανακριτικά καθήκοντα μόνο όσοι είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου πριν την προαγωγή τους. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προαναφερόμενων βαθμών που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα με τους προαναφερόμενους βαθμούς. Μόνιμοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου Α΄ ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, που αναδείχθηκαν ή θα αναδειχθούν Ολυμπιονίκες σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, προάγονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό, μετά από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων και τη συνδρομή τυπικών προσόντων. Οι προαγωγές όσων επιτυγχάνουν κάποια από τις προαναφερόμενες διακρίσεις ανατρέχουν στην ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης.
Άρθρο 9 "Τρόπος χορήγησης μισθολογικών προαγωγών"
1.  
  Οι μισθολογικές προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας από τη συμπλήρωση του καθορισμένου από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας.
2.  
  Στους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τον καθορισμένο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο υπηρεσίας, αλλά στερήθηκαν τη μισθολογική προαγωγή, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, χορηγείται η μισθολογική αυτή προαγωγή από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 9 "Τρόπος χορήγησης μισθολογικών προαγωγών"
1.  
  Οι μισθολογικές προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού χορηγούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, από τη συμπλήρωση του καθορισμένου από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας
2.  
  Κατ εξαίρεση, για τη χορήγηση της μισθολογικής προαγωγής απαιτείται προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίσεων, εφόσον έχουν επιβληθεί σε βάρος του δικαιούχου οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:
 1. Ανώτερη πειθαρχική ποινή
 2. Πειθαρχική ποινή προστίμου ύψους τουλάχιστον 300,00 ευρώ
 3. Δύο (2) πειθαρχικές ποινές προστίμου συνολικού ύψους τουλάχιστον 300,00 ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών για το αυτό παράπτωμα ή τρεις (3) πειθαρχικές ποινές προστίμου συνολικού ύψους τουλάχιστον 300,00 ευρώ για διαφορετικά παραπτώματα στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 4. Για τη χορήγηση ή μη των μισθολογικών προαγωγών το αρμόδιο συμβούλιο εξετάζει τη φύση, τη σοβαρότητα και τις συνθήκες τέλεσης των πειθαρχικών παραπτωμάτων για τα οποία επιβλήθηκαν οι πειθαρχικές ποινές.
 5. Στερείται της μισθολογικής προαγωγής για διάστημα ενός έτους από τη συμπλήρωση του καθορισμένου χρόνου υπηρεσίας ο αστυνομικός που αμετάκλητα καταδικάσθηκε για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999.
3.  
  Δεν απαιτείται απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου για τον αστυνομικό που εμπίπτει στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον έχει εγγραφεί σε πίνακα προακτέων ή διατηρητέων και το δικαίωμα για τη χορήγηση της μισθολογικής προαγωγής του θεμελιώνεται κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων αυτών, εκτός εάν, μετά την εγγραφή του σε έναν εκ των ανωτέρω πινάκων, επακολούθησε η επιβολή νέας πειθαρχικής ποινής ή ποινική καταδίκη
4.  
  Αν στον αστυνομικό δεν χορηγήθηκε μισθολογική προαγωγή, η σχετική υπόθεση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο για τη χορήγησή της συμβούλιο, μετά την πάροδο έξι μηνών από τη συμπλήρωση του καθορισμένου για τη μισθολογική προαγωγή χρόνου υπηρεσίας. Το συμβούλιο αυτό μπορεί για μια ακόμη φορά να αποφανθεί κατά της χορήγησης μισθολογικής προαγωγής, αν στον αστυνομικό έχει επιβληθεί ανώτερη πειθαρχική ποινή αργίας με απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, διάρκειας ανώτερης των δύο μηνών.
5.  
  Η μισθολογική προαγωγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται από την ημερομηνία συμπλήρωσης του καθορισμένου χρόνου υπηρεσίας
6.  
  Η μισθολογική προαγωγή του αστυνομικού προσωπικού, που τελεί σε διαθεσιμότητα ή έχει παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου ή έχει παραπεμφθεί με βούλευμα σε δίκη, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία
7.  
  Αστυνομικός, στον οποίο δεν χορηγήθηκε μισθολογική προαγωγή, δικαιούται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των πρακτικών του υπηρεσιακού συμβουλίου, να προσφύγει στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρμόζονται μετά την απόρριψη της προσφυγής από το δευτεροβάθμιο συμβούλιο.
8.  
  Σε όσες περιπτώσεις, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν ληφθεί αποφάσεις μη χορήγησης μισθολογικής προαγωγής από τα αρμόδια συμβούλια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4
Άρθρο 10 "Αποζημιώσεις και επιδόματα"
1.  
  Στους δόκιμους αστυφύλακες που μετακινήθηκαν για εκτέλεση υπηρεσίας προς αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προκλήθηκαν από το σεισμό της 7.9.1999 χορηγείται εφάπαξ χρηματικό ποσό, ως έξοδα κίνησης και διατροφής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, το ύψος κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη χορήγηση του παραπάνω χρηματικού ποσού. Η διάταξη αυτή ισχύει από 7.9.1999.
2.  
  Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρε- τούν στις Ε.Μ.Α.Κ. και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.» Το επίδομα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, εφόσον πραγματοποιήσουν το εξάμηνο αυτό σωρευτικά.
 1. Δύο καταδύσεις σε βάθος 25 μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα λεπτά.
 2. Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
 3. Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων. 4.
Το ειδικό επίδομα υποβρύχιων καταστροφέων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 588/1970 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 360/1974 (ΦΕΚ 86 Α΄) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄), χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες και στους υποβρύχιους καταστροφείς ή πτυχιούχους της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.
3.  
  Το επίδομα αλλοδαπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και χορηγείται στο προσωπικό της Αστυνομίας που τοποθετείται στο εξωτερικό ή μεταβαίνει εκεί με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.
4.  
  Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής και έχει ως τόπο κατοικίας πόλη ή χωριό που απέχει άνω των 50 χιλιομέτρων από την έδρα των υπηρεσιών αυτών, χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης ύψους 150,00 ευρώ
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2120/ 1993 (ΦΕΚ 24 Α΄) και οι κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες 2042350/4954/002 (ΦΕΚ 515 Β΄), 10766006/806/Τ και Ε.Φ. (ΦΕΚ 1292 Β΄) κανονιστικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης που προβλέπουν τη χορήγηση αμοιβής στα αστυνομικά όργανα για την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα καταβολής τελών κυκλοφορίας, καταργούνται.
6.  
  Το ποσό που αποδίδεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) καταβάλλεται ως αποζημίωση στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για την απασχόλησή του, σε δραστηριότητες αστυνομικής φύσεως που είναι αναγκαίες για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των αναφερόμενων στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 1 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) αγώνων και την τήρηση γενικά της τάξης και ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους και γύρω από αυτούς. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε ειδικό, εκτός προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και η διαδικασία απόδοσης των ανωτέρω ποσών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, οι δικαιούχοι, το καταβλητέο σε κάθε δικαιούχο ποσό και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του, ο τρόπος διαχείρισης και ελέγχου του Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 11 "Ασφαλιστικά θέματα"
1.  
  Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και το επίδομα αλλοδαπής του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων. Το ύψος των κρατήσεων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε ταμείο, το 5% των παροχών επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις.
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4019/1959 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 124/1975 (ΦΕΚ 172 Α΄) και του άρθρου 12 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α΄), προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: 1 Οι γυναίκες υπάλληλοι και οι γυναίκες σύζυγοι των εν ενεργεία, των συνταξιούχων και όσων πέθαναν εν ενεργεία ή συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.) δικαιούνται για κάθε τέκνο εφάπαξ επιδόματος φυσιολογικού τοκετού, πέραν αυτού που χορηγεί το Δημόσιο στους ασφαλισμένους του Το ύψος του επιδόματος αυτού, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.» Η διάταξη του εδαφίου αυτού ισχύει από 27.2.1992. 3 Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:« 5 Το ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Πέντε από τα μέλη του είναι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και προτείνονται αντίστοιχα ανά ένα από τις Ομοσπονδίες των Αξιωματικών, των Αστυνομικών Υπαλλήλων, των Πολιτικών Υπαλλήλων, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών Το διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται ενιαία τους πόρους του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις Το προσωπικό που διατίθεται για τη λειτουργία του Ιδρύματος και την εξυπηρέτηση των σκοπών του υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στο ΄Ιδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός με την επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους του Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό τους από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για πέντε (5) έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου.
5.  
  Στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να είναι μέλη οι απόστρατοι αξιωματικοί και ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την εγγραφή τους απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση και κατά το χρόνο που είναι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αντίστοιχες με τους ομοιόβαθμους του Στρατού Ξηράς εισφορές.
6.  
  Η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του Ν.Δ.1171/1972 υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν καταβάλλεται από τους εν ενεργεία αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 12 "Πρόβλεψη πιστώσεων"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄) προστίθεται περίπτωση κγ΄ ως εξής: 1 Ανέγερση μνημείων πεσόντων Ελληνικής Αστυνομίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών.
2.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 152 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται και μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου.
3.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6 Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του πυροσβεστικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Στον ίδιο προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού προσωπικού ή των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
4.  
  Το Δημόσιο καλύπτει κάθε απώλεια, λόγω ανωτέρας βίας, χρηματικών ποσών που έχουν δοθεί σε εξουσιοδοτημένα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και του Λιμενικού Σώματος για υποθέσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα που χειρίζονται, ιδίως εκβιάσεων, ομηριών, εμπορίας ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και αρχαιοκαπηλίας. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δικαιολόγησης των ποσών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Άρθρο 13 "Καθιέρωση αργίας"
1.  
  Καθιερώνεται ως επίσημη εορτή της Ελληνικής Αστυνομίας και ως ημέρα αργίας για το προσωπικό της η 20ή Οκτωβρίου ημέρα εορτασμού της μνήμης του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 14 "Ασφαλής κυκλοφορία ορισμένων κατηγοριών οχημάτων"
1.  
  Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Η κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων στις οδούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μεταφορέα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι οποίες υποχρεούνται να ενημερώνουν και τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας έγκαιρα και πάντως πριν από την πραγματοποίηση της κίνησης Για την εξασφάλιση συνθηκών ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών στις οδούς, ο μεταφορέας υποχρεούται να μεριμνά, ώστε τα εν λόγω οχήματα να συνοδεύονται καθ΄ όλη τη διαδρομή τους από άλλα οχήματα, τα οποία φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης και τα οποία διατίθενται είτε από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Ν. 2518/1997, είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω νόμου.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α΄), προστίθεται εδάφιο θ΄ ως εξής: 1 Πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης.
Άρθρο 15
1.  
  Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία συνεργείων επισκευής οχημάτων Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Με απόφαση του οικείου νομάρχη αφαιρείται για έξι μήνες 1 Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εφόσον ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για παραποίηση ή εξαφάνιση στοιχείων ταυτότητας αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου ή για συμμετοχή σε κλοπή ή υπεξαίρεση οχημάτων, καθώς και για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, σε σχέση με τα παραπάνω οχήματα. 2 Η άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων οποιασδήποτε ειδικότητας, εάν ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για τα πιο πάνω αδικήματα, η σχετική άδεια αφαιρείται οριστικά, αφότου η απόφαση καταστεί αμετάκλητη.
Άρθρο 16 "Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων Διαπιστεύσεις"
1.  
  Η «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» (στο εξής Εταιρεία) κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και τη Σύμβαση που υπογράφηκε την 5η Σεπτεμβρίου 1997 στη Λωζάννη μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) και του Δήμου Αθηναίων, προβαίνει στη διαπίστευση των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την προετοιμασία, την υποστήριξη ή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004.
2.  
  Η διαπίστευση συνεπάγεται την αναγνώριση και παροχή δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στα πρόσωπα εκείνα τα οποία, με ορισμένη ιδιότητα, είναι επιφορτισμένα με την προετοιμασία, υποστήριξη και διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Τα διαπιστευμένα πρόσωπα εφοδιάζονται από την Εταιρεία με ταυτότητα διαπί- στευσης, η οποία ικανοποιεί τις προδιαγραφές ασφαλείας για τον έλεγχο της γνησιότητάς της και της προσήκουσας χρήσης της.
3.  
  Η διαπίστευση για κάθε πρόσωπο χορηγείται μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.), του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ερευνά την ύπαρξη σε βάρος του προσώπου στοιχείων που άπτονται θεμάτων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας. Διαπίστευση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί αν η γνώμη της Δ.Α.Ο.Α. είναι αρνητική.
4.  
  Για το σκοπό αυτόν η Δ.Α.Ο.Α. συνεργάζεται με τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και έχει πρόσβαση στα αρχεία αστυνομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ποινικού μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κρατικής υπηρεσίας που τηρεί σχετικά στοιχεία.
5.  
  Η γνώμη της Δ.Α.Ο.Α. για την παροχή διαπίστευσης είναι αρνητική εφόσον ο αιτών: α) έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή εγκλημάτων κατά ξένων κρατών, κατά της πολιτειακής εξουσίας, επιβουλής της δημόσιας τάξης, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κοινώς επικινδύνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και κοινωφελών εγκαταστάσεων, ανθρωποκτονίας εκτός της διαπραττόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σωματικών βλαβών εκτός της διαπραττόμενης από αμέλεια, κλοπής, υπεξαίρεσης, ληστείας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εκβίασης, απάτης, παραβάσεων του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους (Ν. 1646/1986, ΦΕΚ 138 Α΄), της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, β) διώκεται με ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης, που εκκρεμεί σε βάρος του, γ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, δ) πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο ή είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ε) υφίστανται σε βάρος του λόγοι εθνικής ασφάλειας ή σοβαροί λόγοι δημόσιας τάξης, στ) είναι καταχωρημένος στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 95 και 96 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 2514/1997 (ΦΕΚ 140 Α΄) ή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 49 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄).
6.  
  Ειδικά για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας η γνωμοδότηση είναι αρνητική μόνο εφόσον αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της προηγούμενης παραγράφου
7.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας νοούνται τα μέλη της Δ.Ο.Ε., των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, των εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών άλλων Ολυμπιακών Αγώνων και όσοι προτείνονται από τις ως άνω οργανώσεις, καθώς και οι κάτοχοι των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι χορηγοί (Ολυμπιακοί και εθνικοί) των Αγώνων.
8.  
  Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς της, η Δ.Α.Ο.Α. διαβιβάζει στην Εταιρεία μόνο τη γνώμη της για την παροχή ή μη της διαπίστευσης στον αιτούντα, χωρίς να της γνωστοποιεί τους λόγους και τα ειδικότερα στοιχεία που την οδήγησαν σε αυτήν.
9.  
  Ο ενδιαφερόμενος του οποίου το αίτημα για διαπίστευση απορρίφθηκε μπορεί, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, να ζητήσει από την Εταιρεία την επανεξέτασή του εκθέτοντας και τους σχετικούς προς τούτο λόγους. Το αίτημα διαβιβάζεται άμεσα στη Δ.Α.Ο.Α. στις περιπτώσεις που η απόρριψη στηρίχθηκε σε αρνητική γνώμη της Υπηρεσίας αυτής. Η Δ.Α.Ο.Α. μετά την επανεξέταση του θέματος διαβιβάζει και πάλι τη γνώμη της στην Εταιρεία, η οποία αποφαίνεται οριστικά, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Διαπίστευση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί και σε αυτήν την περίπτωση αν η γνώμη της Δ.Α.Ο.Α. είναι αρνητική.
10.  
  Η διαπίστευση ανακαλείται και αφαιρείται η ταυτότητα διαπίστευσης από την Εταιρεία όταν: α) δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, β) διαπιστώθηκε παραχώρηση της ταυτότητας διαπίστευσης σε άλλο άτομο ή χρήση της ταυτότητας σε χώρο διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο εκδόθηκε, γ) διαπιστώνεται αυθαίρετη απουσία του κατόχου από τα καθήκοντά του ή αντικανονική άσκησή τους και δ) ο κάτοχος προβαίνει σε ενέργειες που παρακωλύουν ή διαταράσσουν την ομαλή τέλεση των Αγώνων
11.  
  Η Δ.Α.Ο.Α. είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων που επεξεργάζεται για το σκοπό του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας προς τούτο όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 2472/1997 μέτρα. Τα δεδομένα που τηρούνται στη Δ.Α.Ο.Α. κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και καταστρέφονται με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήξη των Αγώνων.
12.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 3 Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να αποσπάται ή να διατίθεται προσωπικό από τους ενδιαφερόμενους φορείς, σύμφωνα με τις οργανικές τους διατάξεις, χωρίς περιορισμό ως προς τα χρονικά όρια, και να προσλαμβάνεται επιστημονικό ή άλλο ειδικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων Εάν οι οργανικές διατάξεις του εν λόγω φορέα δεν προβλέπουν ή δεν επιτρέπουν την κατά τα ανωτέρω απόσπαση ή διάθεση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτών με κοινή απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Προϊσταμένου του οικείου φορέα.
Άρθρο 17
1.  
  Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που συμμετέχει σε ομάδες βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων ή με οποιονδήποτε τρόπο ασχολείται με τις εξετάσεις που διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και στο διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό εκάστου εξεταστικού κέντρου του αυτού Υπουργείου, καταβάλλεται αποζημίωση. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Ενι-αίου Λυκείου εφαρμόζονται ανάλογα.
2.  
  Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος)
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1.1.2001.
Άρθρο 18
1.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από τέλη κάθε είδους Οργανισμών ή άλλων πλην Δημοσίου φορέων του δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται για την εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης και τη σύνδεση των συστημάτων συναγερμού του παρόντος.
Άρθρο 19
1.  
  Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι μετετάγησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2646/1998 (ήτοι 20.10.1998), στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων Υγειονομικού, με ειδικότητα Ψυχολόγου, ως κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ελληνικού Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Ψυχολογία και διετή κλινική εμπειρία ως Ψυχολόγοι σε νοσηλευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, θεωρείται ότι κατέχουν για την ενάσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και μόνο, την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄), ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.
Άρθρο 20
1.  
  Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: Στις εν λόγω Σχολές εισάγονται άνδρες και γυναίκες Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα.
Άρθρο 21 "Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας"
1.  
  Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και το αστυνομικό προσωπικό μουσικής και εντάχθηκαν στην κατηγορία των γενικών καθηκόντων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄), προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή Τεχνίτη Α΄ Τάξεως, εφόσον συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων και εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων. Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα θεωρείται για το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και ο χρόνος παραμονής μέχρι τρία (3) έτη στον προηγούμενο βαθμό του Τεχνίτη Β΄ Τάξεως. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Η προαγωγή, για όσους από το ανωτέρω αστυνομικό προσωπικό πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις, λογίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 22
1.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄), προστίθεται φράση ως εξής: «…καθώς και τις αφορώσες το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό που μπορεί να αναδράμουν από 1.1.2001».
Άρθρο 23
1.  
  Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια Η αυτοδίκαιη παράταση των αδειών παραμονής που είχε χορηγηθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) και αναριθμηθεί με το άρθρο 22 παρ. 5 β του Ν. 3051/2002 ( ΦΕΚ 220 Α΄) εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς την ανάγκη έκδοσης οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης, μέχρι 30.6.2003. Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν και λήγουν ή θα λήξουν έως την 30.6.2003, καθώς και εκείνες που έχουν χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 25 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄).
Άρθρο 24 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-01-29 Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/23
2005-09-12 Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι μισθολογικές προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας από τη συμπλήρωση του καθορισμένου από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας.
προαγωγές αστυνομικού προσωπικού
Στους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τον καθορισμένο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο υπηρεσίας, αλλά στερήθηκαν τη μισθολογική προαγωγή, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, χορηγείται η μισθολογική αυτή προαγωγή από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Αντικατάσταση
A/2005/224
2006-08-02 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η αποστολή των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες παραλαβής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και του διαβατηρίου στον ενδιαφερόμενο ανατίθεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των εν λόγω επιχειρήσεων .
Αντικατάσταση
A/2006/161
2006-11-27 Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρε- τούν στις Ε.Μ.Α.Κ. και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.» Το επίδομα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, εφόσον πραγματοποιήσουν το εξάμηνο αυτό σωρευτικά.
 • Δύο καταδύσεις σε βάθος 25 μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα λεπτά.
 • Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
 • Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων. 4.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/258
  2008-08-05 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Η διακίνηση προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω Διεύθυνση και των διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας προς τους ενδιαφερόμενους ανατίθεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των εν λόγω επιχειρήσεων .
  Αντικατάσταση
  A/2008/163
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1975/124 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/124 1975
  ΝΟΜΟΣ 1979/991 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/991 1979
  ΝΟΜΟΣ 1980/1043 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1043 1980
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1646 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1646 1986
  ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
  Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
  Ρύθμιση σχέσεων κρότους και φορολογούμενων. 1993/2120 1993
  Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
  Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
  Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
  «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
  Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
  Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Ε[...]" 1997/2514 1997
  Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις. 1997/2518 1997
  Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
  Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
  Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
  ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
  Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του ά[...]" 2000/2833 2000
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξ[...]" 2000/2838 2000
  Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
  Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
  Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 2002/2992 2002
  Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/3957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/3957 1929
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/4019 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/4019 1959
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/588 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/649 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1044 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1044 1971
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1171 1972
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/360 1974
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/1161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/1161 1977
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
  Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
  Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
  Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις. 2004/3243 2004
  Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
  Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
  Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
  Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής 2007/3547 2007
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
  Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
  Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών. 2008/3707 2008
  Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
  Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις. 2016/4373 2016
  Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις. 2018/4533 2018
  Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2003/124 2003
  Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2004/140 2004
  Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών. 2004/25 2004
  Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού. 2004/259 2004
  Σύσταση Τμήματος Έκδοσης Διαβατηρίων στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2004/37 2004
  Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2005/118 2005
  Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους. 2005/148 2005
  Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2005/193 2005
  Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. 2005/211 2005
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2007/121 2007
  Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2007/135 2007
  Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών. 2007/15 2007
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄ 254). 2007/166 2007
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄- 254). 2008/161 2008
  Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2010/30 2010
  Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 108). 2011/32 2011
  Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2013/109 2013
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών [...]" 2013/141 2013
  Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα. 2014/16 2014
  Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2016/60 2016
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016
  Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών. 2018/62 2018