Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (κυρώθηκε με το Ν. 1269/1982, ΦΕΚ 89/Α΄), το οποίο υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 26 Σεπτεμβρίου 1997, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:ΠρωτΟκολλο ΤΟΥ 1997 που τροποποιεΙ τη ΔιεθνΗ ΣΥμβαση για την ΠρΟληψη ΡΥπανσηΣ απΟ ΠλοΙα του 1973, ΟπωΣ τροποποιΗθηκε απΟ το ΠρωτΟκολλο του 1978 που σχετΙζεται με αυτΗ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ είναι Μέρη του Πρωτοκόλλου του 1978 που σχετίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη για πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης του αέρα από πλοία, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την Αρχή 15 της Δήλωσης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη η οποία απαιτεί την εφαρμογή μιας προσέγγισης πρόληψης, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι αυτός ο σκοπός θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα με την εισαγωγή ενός Πρωτοκόλλου έτους 1997, που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή, ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ως ακολούθως: Άρθρο 1 Όργανο που τροποποιείται Το όργανο το οποίο το παρόν Πρωτόκολλο τροποποιεί είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (εφεξής αναφερθείσα ως η Σύμβαση). Άρθρο 2 Προσθήκη Παραρτήματος VΙ στη Σύμβαση Προστίθεται Παράρτημα VΙ που τιτλοφορείται Κανονισμοί για την Πρόληψη της Ρύπανσης του αέρα από Πλοία, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Γενικές ευθύνες 1.Η Σύμβαση και το παρόν Πρωτόκολλο, μεταξύ των Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, θα ερμηνεύονται και θα μεταφράζονται από κοινού ως ένα και μοναδικό όργανο. 2.Οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν Πρωτόκολλο συνιστά ταυτόχρονα αναφορά στο Παράρτημα αυτού. Άρθρο 4 Διαδικασία τροποποίησης Εφαρμόζοντας το Άρθρο 16 της Σύμβασης σε μια τροποποίηση του Παραρτήματος VΙ και των προσαρτημάτων του, η αναφορά σε ένα Μέρος στη Σύμβαση θα ερμηνεύεται ότι σημαίνει την αναφορά σε ένα Μέρος που δεσμεύεται από εκείνο το Παράρτημα. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 5 Υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση 1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραμείνει ανοικτό για υπογραφή στα Γραφεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (εφεξής αναφερόμενος ως ο Οργανισμός) από την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998 και ακολούθως παραμένει ανοικτό για προσχώρηση. Μόνο Συμβαλλόμενα Κράτη στο Πρωτόκολλο έτους 1978, που σχετίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973 (εφεξής αναφερόμενο ως Πρωτόκολλο έτους 1978), μπορούν να γίνουν Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο με: 1)υπογραφή χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή 2)υπογραφή, με την επιφύλαξη κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ακολουθούμενη από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή 3)προσχώρηση.2.Η κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα έχει ισχύ με την κατάθεση του σχετικού οργάνου επικυρώσεως στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού (εφεξής αναφερόμενος ως ο Γενικός Γραμματέας). Άρθρο 6 Θέση σε ισχύ 1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία όχι λιγότερα από δεκαπέντε Κράτη, που συνολικά κατέχουν εμπορικούς στόλους, οι οποίοι συνιστούν όχι λιγότερο από το 50% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε ολική χωρητικότητα, αποτελέσουν Μέρη σε αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Οποιοδήποτε όργανο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, που κατατέθηκε μετά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ, θα ενεργοποιείται τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης. 3.Μετά την ημερομηνία κατά την οποία μια τροποποίηση στο παρόν Πρωτόκολλο θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Σύμβασης, οποιοδήποτε όργανο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που κατατέθηκε θα έχει εφαρμογή στο παρόν Πρωτόκολλο όπως τροποποιήθηκε. Άρθρο 7 Καταγγελία1.Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ για αυτό το Μέρος. 2.Η καταγγελία ενεργοποιείται με την κατάθεση του σχετικού οργάνου καταγγελίας στον Γενικό Γραμματέα. 3.Μια καταγγελία θα εφαρμόζεται δώδεκα μήνες μετά τη λήψη της ανακοίνωσης από τον Γενικό Γραμματέα ή μετά την παρέλευση οποιασδήποτε άλλης μεγαλύτερης χρονικής περιόδου που πιθανόν να δηλώνεται στην ανακοίνωση. 4.Μια καταγγελία του Πρωτοκόλλου έτους 1978, σύμφωνα με το Άρθρο VΙΙ αυτού, θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με αυτό το άρθρο. Τέτοια καταγγελία θα έχει ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η καταγγελία του Πρωτοκόλλου έτους 1978, σύμφωνα με το Άρθρο VΙΙ εκείνου του Πρωτοκόλλου. Άρθρο 8 Θεματοφύλακας1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού (εφεξής αναφερόμενος ως ο Θεματοφύλακας). 2.Ο θεματοφύλακας θα: 1)πληροφορεί όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο ή έχουν προσχωρήσει σε αυτό για: (i) κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση οργάνου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, καθώς και την ημερομηνία που η καταγγελία αυτή τίθεται σε εφαρμογή, (ii) την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, (iii) την κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου καταγγελίας του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε και την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται. 2)διανέμει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα του παρόντος Πρωτοκόλλου σε όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο ή έχουν προσχωρήσει σε αυτό. 3.Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, ένα επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο αυτού θα διαβιβασθεί από τον Θεματοφύλακα στον Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για απογραφή και δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 9 ΓλώσσεςΤο παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε ένα αντίγραφο στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική, τα κείμενα των οποίων είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι από τις οικείες Κυβερνήσεις τους προς το σκοπό αυτόν, υπέγραψαν* το παρόν Πρωτόκολλο. ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ την εικοστή έκτη ημέρα του Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού ενενηκοστού εβδόμου έτους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠροσθήκη Παραρτήματος VΙ στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία έτους 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο έτους 1978 που σχετίζεται με αυτή. Προστίθεται νέο Παράρτημα VΙ μετά το υπάρχον Παράρτημα V ως ακολούθως: Παράρτημα VΙ Κανονισμοί για την Πρόληψη Ρύπανσης του Αέρα από Πλοία Κεφάλαιο Ι - Γενικά Κανονισμός 1 ΕφαρμογήΟι διατάξεις αυτού του Παραρτήματος θα εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται διαφορετικά στους κανονισμούς 3, 5, 6, 13, 15, 18 και 19 αυτού του Παραρτήματος. Κανονισμός 2 ΟρισμοίΓια το σκοπό αυτού του Παραρτήματος: (1) Παρεμφερές στάδιο κατασκευής σημαίνει το στάδιο στο οποίο: (α) αρχίζει η κατασκευή του συγκεκριμένου πλοίου, και (β) άρχισε η συναρμολόγηση αυτού του πλοίου η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 τόνους ή το ένα τοις εκατό της εκτιμούμενης μάζας όλου του υλικού κατασκευής, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. (2) Συνεχής τροφοδότηση ορίζεται ως η διεργασία με την οποία κατάλοιπα τροφοδοτούνται μέσα σε έναν κλίβανο καύσης χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, ενώ ο αποτεφρωτήρας έχει, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, θερμοκρασία λειτουργίας στον κλίβανο καύσης μεταξύ 850 και 1.200 βαθμών Κελσίου. (3) Εκπομπή σημαίνει οποιαδήποτε απελευθέρωση ουσιών, που υπόκειται σε έλεγχο από αυτό το Παράρτημα από πλοία, στον αέρα ή στη θάλασσα. (4) Νέες εγκαταστάσεις, σχετικά με τον κανονισμό 12 αυτού του Παραρτήματος, σημαίνει την εγκατάσταση συστημάτων, εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων νέων φορητών μονάδων πυρόσβεσης, μόνωσης ή άλλο υλικό πάνω στο πλοίο μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Παράρτημα αυτό τίθεται σε ισχύ, αλλά εξαιρείται η επισκευή ή αναγόμωση προηγούμενα εγκατεστημένων συστημάτων, μόνωσης ή άλλου υλικού ή η αναγόμωση φορητών μονάδων πυρόσβεσης. (5) Τεχνικός Κώδικας Νοx σημαίνει τον Τεχνικό Κώδικα για τον Έλεγχο Εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου από Ναυτικές Μηχανές Diesel, που υιοθετήθηκε με την απόφαση 2 της Διάσκεψης, όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις υιοθετούνται και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της παρούσας Σύμβασης, αναφορικά με διαδικασίες τροποποίησης που έχουν εφαρμογή σε προσάρτημα ενός Παραρτήματος.(6) Ουσίες που καταστρέφουν το όζον σημαίνει ελεγχόμενες ουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν το Στρώμα του Όζοντος του 1987, που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ ή Ε του αναφερόμενου Πρωτοκόλλου σε ισχύ κατά το χρόνο εφαρμογής ή ερμηνείας αυτού του Παραρτήματος. Στις ουσίες που καταστρέφουν το όζον, οι οποίες μπορεί να βρεθούν πάνω στο πλοίο, περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές: Ηalοn 1211 Βρωμοχλωροδίφθορομεθάνιο Ηalοn 1301 Βρωμοτρίφθορομεθάνιο Ηalοn 2402 1,2-Δίβρωμο-1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο (γνωστό επίσης ως Χάλον 114Β2) CFC-11 Τρίχλωροδίφθορομεθάνιο CFC-12 Δίχλωροδίφθορομεθάνιο CFC-113 1,1,2-Τρίχλωρο-1,2,2-τρίφθοροαιθάνιο CFC-114 1,2-Δίχλωρο-1,1,2,2-τετράφθοροαιθάνιο CFC-115 Χλωροπεντάφθοροαιθάνιο. (7) Βαρέα κατάλοιπα καυσίμου πετρελαίου σημαίνουν βαρέα κατάλοιπα από τους διαχωριστήρες καυσίμου πετρελαίου ή λιπαντελαίου, άχρηστα λιπαντέλαια από τα κύρια ή βοηθητικά μηχανήματα και συναφή εξοπλισμό μηχανοστασίου ή άχρηστα πετρελαιοειδή από τους διαχωριστήρες νερών υδροσυλλεκτών, εξοπλισμού φίλτρου πετρελαίου ή δοχείων συγκέντρωσης διαρροών. (8) Αποτέφρωση πάνω στο πλοίο σημαίνει την αποτέφρωση καταλοίπων ή άλλων υλικών πάνω στο πλοίο, εάν τέτοια κατάλοιπα ή άλλα υλικά έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας αυτού του πλοίου. (9) Αποτεφρωτήρας πλοίου σημαίνει μια εγκατάσταση πάνω στο πλοίο που έχει σχεδιασθεί με πρωταρχικό σκοπό την αποτέφρωση. (10) Κατασκευασμένα πλοία σημαίνει πλοία οι τρόπιδες των οποίων τέθηκαν ή τα οποία είναι σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής. (11) Περιοχή ελέγχου εκπομπών SΟx σημαίνει μια περιοχή όπου η υιοθέτηση ειδικών υποχρεωτικών μέτρων για εκπομπές SΟx από πλοία απαιτείται για έλεγχο, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του αέρα από SΟx και των επιβλαβών συνεπειών του που παρατηρούνται σε περιοχές ξηράς και θαλάσσης. Οι περιοχές ελέγχου εκπομπών SΟx θα περιλαμβάνουν αυτές που αναφέρονται στον κανονισμό 14 αυτού του Παραρτήματος. (12) Δεξαμενόπλοιο σημαίνει πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο όπως ορίζεται στον κανονισμό 1(4) του Παραρτήματος Ι ή ένα χημικό δεξαμενόπλοιο όπως ορίζεται στον κανονισμό 1(1) του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Σύμβασης. (13) Πρωτόκολλο έτους 1997 σημαίνει το Πρωτόκολλο του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο έτους 1978 που σχετίζεται με αυτή. Κανονισμός 3 Γενικές εξαιρέσεις Οι κανονισμοί αυτού του Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζονται σε: (α) οποιαδήποτε εκπομπή που είναι αναγκαία για την ασφάλεια του πλοίου ή για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (β) οποιαδήποτε εκπομπή που προέρχεται από βλάβη στο πλοίο ή του εξοπλισμού του: (i) με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλες οι εύλογες προφυλάξεις μετά από τη βλάβη ή την ανακάλυψη της εκπομπής για την εξουδετέρωση ή την ελαχιστοποίηση αυτής, και (ii) εκτός και αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησε είτε με πρόθεση να προκαλέσει βλάβη είτε με αμέλεια και με επίγνωση ότι η βλάβη θα μπορούσε να προκληθεί. Κανονισμός 4 Ισοδυναμίες(1) Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση σε πλοίο κάθε εξαρτήματος, υλικού, μέσου ή συσκευής ως εναλλακτικού εκείνου που απαιτείται από αυτό το Παράρτημα, αν αυτό το εξάρτημα, υλικό, μέσο ή συσκευή είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικό όσο εκείνο που απαιτείται από αυτό το Παράρτημα. (2) Η Αρχή η οποία επιτρέπει ένα εξάρτημα, υλικό, μέσο ή συσκευή ως εναλλακτικό εκείνου που απαιτείται από αυτό το Παράρτημα, θα διαβιβάζει στον Οργανισμό λεπτομερή στοιχεία αυτού για γνωστοποίηση στα Μέρη της παρούσας Σύμβασης, για ενημέρωση των Μερών και τις οποιεσδήποτε απαραίτητες ενέργειες. Κεφάλαιο ΙΙ - Επιθεωρήσεις, πιστοποίηση και μέσα ελέγχου Κανονισμός 5 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι (1) Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 τόνων και άνω και κάθε μόνιμη και πλωτή εγκατάσταση εξόρυξης πετρελαίου και άλλες πλατφόρμες θα υπόκεινται στις επιθεωρήσεις που προσδιορίζονται κατωτέρω: (α) Αρχική επιθεώρηση, πριν το πλοίο τεθεί σε λειτουργία ή πριν εκδοθεί για πρώτη φορά το πιστοποιητικό που απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό 6 αυτού του Παραρτήματος. Η επιθεώρηση αυτή θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός, συστήματα, εξαρτήματα, διατάξεις και υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος. (β) περιοδικές επιθεωρήσεις κατά διαστήματα που καθορίζονται από την Αρχή, τα οποία όμως δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, οι οποίες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός, συστήματα, εξαρτήματα, διατάξεις και υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος. (γ) τουλάχιστον μια ενδιάμεση επιθεώρηση κατά την διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού, η οποία θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και οι διατάξεις συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις αυτού του Παραρτήματος και είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Σε περιπτώσεις όπου μόνο μια τέτοια επιθεώρηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού και όπου η διάρκεια του Πιστοποιητικού υπερβαίνει τα 2,5 έτη, αυτή θα πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία του μέσου της περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού. Τέτοιες ενδιάμεσες επιθεωρήσεις θα πρέπει να οπισθογραφούνται στο Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό 6 αυτού του Παραρτήματος. (2) Στις περιπτώσεις πλοίων με ολική χωρητικότητα μικρότερη από 400, η Αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα με σκοπό να διασφαλίζεται ότι αυτά συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις αυτού του Παραρτήματος. (3) Επιθεωρήσεις πλοίων σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Παραρτήματος θα πρέπει να διενεργούνται από αρμόδια όργανα της Αρχής. Η Αρχή όμως μπορεί να εμπιστευθεί τις επιθεωρήσεις είτε σε επιθεωρητές ορισθέντες για το σκοπό αυτόν είτε σε οργανισμούς αναγνωρισμένους από αυτήν. Τέτοιοι οργανισμοί θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό.* Σε κάθε περίπτωση η ενδιαφερόμενη Αρχή θα εγγυάται πλήρως την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης. (4) Η επιθεώρηση μηχανών και εξοπλισμού για συμμόρφωση με τον κανονισμό 13 αυτού του Παραρτήματος θα διενεργείται σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟx. (5) Η Αρχή θα θεσπίζει διατάξεις για έκτακτες επιθεωρήσεις που πρέπει να διενεργούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού. Τέτοιες επιθεωρήσεις θα διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός θα παραμένει από κάθε άποψη σε ικανοποιητική κατάσταση για τη λειτουργία που προορίζεται. Αυτές οι επιθεωρήσεις μπορούν να διενεργούνται από κρατικές υπηρεσίες ελέγχου, διορισμένους επιθεωρητές, αναγνωρισμένους οργανισμούς ή από άλλα Μέρη κατόπιν αιτήσεως της Αρχής. Όπου η Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) αυτού του κανονισμού, καθιερώνει υποχρεωτικές ετήσιες επιθεωρήσεις, οι παραπάνω έκτακτοι έλεγχοι δεν θα είναι υποχρεωτικοί. (6) Όταν ένας διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός κρίνει ότι η κατάσταση του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά με τα στοιχεία του πιστοποιητικού, θα διασφαλίζουν ότι λήφθηκαν ενέργειες αποκατάστασης και θα ενημερώνουν στον κατάλληλο χρόνο την Αρχή. Αν οι ενέργειες για την αποκατάσταση δεν γίνουν, το Πιστοποιητικό θα πρέπει να αποσύρεται από την Αρχή. Εάν το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι άλλου Μέρους, θα πρέπει να ενημερωθούν αμέσως οι αρμόδιες Αρχές του Κράτους του λιμένα. Όταν αξιωματούχος της Αρχής, διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους του λιμένα, η ενδιαφερόμενη Κυβέρνηση του Κράτους του λιμένα θα παρέχει στον αξιωματούχο αυτόν επιθεωρητή ή οργανισμό κάθε αναγκαία βοήθεια για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό. (7) Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συντηρείται ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος και δεν θα πρέπει να γίνονται αλλαγές στον εξοπλισμό, συστήματα, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά που καλύπτονται από την επιθεώρηση, χωρίς την κατ επείγουσα έγκριση της Αρχής. Επιτρέπεται η άμεση αντικατάσταση τέτοιου εξοπλισμού και εξαρτημάτων με εξοπλισμό και εξαρτήματα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος. (8) Οποτεδήποτε συμβεί ατύχημα σε ένα πλοίο ή διαπιστωθεί βλάβη, η οποία επιδρά σημαντικά στην αποτελεσματικότητα ή την πληρότητα του εξοπλισμού του που καλύπτεται από αυτό το Παράρτημα, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου θα αναφέρει με την πρώτη ευκαιρία στην Αρχή, στον διορισμένο επιθεωρητή ή τον αναγνωρισμένο οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Κανονισμός 6 Έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα (1) Ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα θα εκδίδεται μετά την επιθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 5 αυτού του Παραρτήματος σε: (α) κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 και άνω το οποίο εκτελεί ταξίδια σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς πέραν της ακτής που βρίσκονται στη δικαιοδοσία άλλων Μερών και (β) πλατφόρμες και εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου οι οποίες εκτελούν ταξίδια σε ύδατα που βρίσκονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία άλλων Μερών στο Πρωτόκολλο έτους 1997. (2) Πλοία που κατασκευάσθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου έτους 1997 θα εφοδιάζονται με Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα σύμφωνα με την παράγραφο (1) αυτού του κανονισμού όχι αργότερα από την πρώτη προγραμματισμένη επιθεώρηση στην ξηρά μετά τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου έτους 1997, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την πάροδο τριών ετών από τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου έτους 1997. (3) Ένα τέτοιο πιστοποιητικό θα εκδίδεται είτε από την Αρχή είτε από κάθε πρόσωπο ή οργανισμό αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το πιστοποιητικό. Κανονισμός 7 Έκδοση ενός Πιστοποιητικού από άλλη Κυβέρνηση (1) Η Κυβέρνηση ενός Μέρους στο Πρωτόκολλο έτους 1997 δύναται, ύστερα από αίτηση της Αρχής, να ενεργήσει για να επιθεωρηθεί ένα πλοίο και αν ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις αυτού του Παραρτήματος, να εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση ενός Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα στο πλοίο σύμφωνα με αυτό το Παράρτημα. (2) Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού και ένα αντίγραφο της έκθεσης της επιθεώρησης θα διαβιβάζονται το συντομότερο δυνατόν στην Αρχή που τα ζήτησε. (3) Ένα Πιστοποιητικό που εκδόθηκε με αυτόν τον τρόπο θα περιέχει δήλωση ότι αυτό εκδόθηκε μετά από αίτημα της Αρχής και αυτό θα έχει την ίδια ισχύ και θα τυγχάνει της ίδιας αναγνώρισης όπως ένα Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό 6 αυτού του Παραρτήματος. (4) Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα δεν θα εκδίδεται σε πλοίο, το οποίο φέρει τη σημαία ενός Κράτους που δεν είναι Μέρος στο Πρωτόκολλο έτους 1997. Κανονισμός 8 Τύπος Πιστοποιητικού Το Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα θα συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της χώρας που το εκδίδει σε τύπο που ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που δίδεται στο προσάρτημα Ι αυτού του Παραρτήματος. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι ούτε η Αγγλική ούτε η Γαλλική ή η Ισπανική, το κείμενο θα περιλαμβάνει μετάφραση σε μια από αυτές τις γλώσσες. Κανονισμός 9 Διάρκεια και εγκυρότητα Πιστοποιητικού (1) Ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα θα εκδίδεται για περίοδο που καθορίζεται από την Αρχή, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης. (2) Καμία παράταση της περιόδου εγκυρότητας των πέντε ετών του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα δεν θα επιτρέπεται, εκτός αν είναι σύμφωνη με την παράγραφο (3). (3) Εάν το πλοίο, κατά το χρόνο που λήγει το Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα, δεν βρίσκεται σε λιμάνι του Κράτους του οποίου τη σημαία φέρει ή στο οποίο θα πρέπει να επιθεωρηθεί, η Αρχή μπορεί να παρατείνει το πιστοποιητικό για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε μηνών. Τέτοια παράταση μπορεί να χορηγείται μόνο με σκοπό να επιτρέψει στο πλοίο να συμπληρώσει το ταξίδι του στο Κράτος του οποίου τη σημαία φέρει ή στο οποίο πρέπει να επιθεωρηθεί και έπειτα μόνο σε περιπτώσεις όπου καθίσταται απαραίτητο και λογικό να γίνει έτσι. Μετά την άφιξη στο Κράτος του οποίου τη σημαία φέρει ή στο οποίο πρέπει να επιθεωρηθεί, το πλοίο δεν θα δικαιούται απόπλου από το λιμάνι ή το Κράτος δυνάμει της παράτασης αυτής, χωρίς να έχει αποκτήσει ένα νέο Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα. (4) Ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα θα παύσει να ισχύει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εάν οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι δεν διενεργούνται εντός των περιόδων που περιγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό 5 αυτού του Παραρτήματος. (β) εάν έγιναν σημαντικές αλλαγές στον εξοπλισμό, συστήματα, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά στα οποία εφαρμόζεται το Παράρτημα αυτό χωρίς την κατ επείγουσα έγκριση της Αρχής, εκτός από την άμεση αντικατάσταση τέτοιου εξοπλισμού ή εξαρτημάτων με εξοπλισμό ή εξαρτήματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος. Για την εφαρμογή του κανονισμού 13, σημαντική μετατροπή θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή ή ρύθμιση σε σύστημα, εξαρτήματα ή διάταξη μιας μηχανής diesel, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην συμμορφώνεται πλέον με τα όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου που εφαρμόζονται σε αυτή τη μηχανή, ή (γ) κατά τη μεταφορά ενός πλοίου στη σημαία άλλου Κράτους. Ένα νέο πιστοποιητικό θα εκδίδεται μόνο όταν η Κυβέρνηση που εκδίδει το νέο πιστοποιητικό ικανοποιείται πλήρως ότι το πλοίο είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού 5 αυτού του Παραρτήματος. Στην περίπτωση μεταφοράς μεταξύ Μερών, εάν αιτηθεί εντός τριών μηνών αφού έχει γίνει η μεταφορά, η Κυβέρνηση του Κράτους του οποίου έφερε προηγούμενα το πλοίο, θα διαβιβάσει, το συντομότερο δυνατό, στην Αρχή του άλλου Μέρους ένα αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα, που έφερε το πλοίο πριν από την αλλαγή και εάν είναι διαθέσιμα, αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων επιθεωρήσεως. Κανονισμός 10 Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα σε λειτουργικές απαιτήσεις (1) Ένα πλοίο, όταν βρίσκεται σε ένα λιμάνι ή τερματικό σταθμό πέραν της ακτής που ανήκει στη δικαιοδοσία άλλου Μέρους στο Πρωτόκολλο έτους 1997, υπόκειται σε επιθεωρήσεις από αξιωματούχους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους από ένα τέτοιο Μέρος αναφορικά με λειτουργικές απαιτήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό, όταν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να πιστεύεται ότι ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα δεν είναι εξοικειωμένοι με ουσιαστικές διαδικασίες πάνω στο πλοίο σχετικά με την πρόληψη ρύπανσης του αέρα από πλοία. (2) Στις περιπτώσεις που παρατίθενται στην παράγραφο (1) αυτού του κανονισμού, το Μέρος θα λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι το πλοίο δεν θα αποπλεύσει έως ότου η κατάσταση επανέλθει σε τάξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος. (3) Οι διαδικασίες σχετικά με τον έλεγχο του Κράτους του λιμένα που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης θα έχουν εφαρμογή σε αυτόν τον κανονισμό. (4) Τίποτα σε αυτόν τον κανονισμό δεν θα ερμηνεύεται ότι περιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός Μέρους που διενεργεί έλεγχο επί των λειτουργικών απαιτήσεων που ειδικότερα προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Κανονισμός 11 Διαπίστωση παραβάσεων και εφαρμογή (1) Τα Μέρη της Σύμβασης θα συνεργάζονται στη διαπίστωση παραβάσεων και την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Παραρτήματος, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα και πρακτικά μέτρα διαπίστωσης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, κατάλληλες διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών και τη συγκέντρωση αποδείξεων. (2) Πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση σε κάθε λιμάνι ή τερματικό σταθμό πέραν της ξηράς ενός Μέρους, μπορεί να επιθεωρηθεί από αξιωματούχους που διορίζονται ή εξουσιοδοτούνται από αυτό το Κράτος με σκοπό να διαπιστώνεται εάν το πλοίο έχει απορρίψει οποιαδήποτε από τις ουσίες που καλύπτονται από αυτό το Παράρτημα, κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του Παραρτήματος. Εάν από την επιθεώρηση προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης αυτού του Παραρτήματος, θα προωθείται αναφορά προς την Αρχή για τις ενδεικνυόμενες ενέργειες. (3) Κάθε Μέρος θα παρέχει στην Αρχή αποδείξεις, εάν υπάρχουν, ότι το πλοίο έχει εκπέμψει οποιαδήποτε από τις ουσίες που καλύπτονται από αυτό το Παράρτημα κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του Παραρτήματος. Εάν είναι πρακτικά δυνατόν, η αρμόδια Αρχή του ως άνω αναφερόμενου Μέρους θα ενημερώνει τον πλοίαρχο του πλοίου για την παράβαση που του αποδίδεται. (4) Μετά τη λήψη τέτοιων αποδείξεων, η Αρχή που ενημερώθηκε με τον τρόπο αυτόν θα ερευνήσει το γεγονός και μπορεί να ζητήσει από το άλλο Μέρος περισσότερες ή καλύτερες αποδείξεις για την παράβαση που αποδίδεται. Εάν η Αρχή ικανοποιηθεί ότι επαρκείς αποδείξεις είναι διαθέσιμες για να κινηθεί διαδικασία σχετικά με την κατηγορία για παράβαση, θα κινήσει αυτήν τη διαδικασία σύμφωνα με τους νόμους της το συντομότερο δυνατόν. Η Αρχή θα ενημερώσει άμεσα το Μέρος που έχει αναφέρει την παράβαση, καθώς επίσης και τον Οργανισμό για τις ενέργειές της. (5) Ένα Μέρος μπορεί επίσης να επιθεωρήσει ένα πλοίο στο οποίο η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται, όταν αυτό εισέρχεται σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς πέραν της ξηράς που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Μέρους, εάν ληφθεί αίτημα για διερεύνηση από οποιοδήποτε Μέρος, μαζί με επαρκείς αποδείξεις ότι το πλοίο έχει εκπέμψει οποιαδήποτε από τις ουσίες που καλύπτονται από αυτό το Παράρτημα σε οποιοδήποτε μέρος κατά παράβαση αυτού του Παραρτήματος. Η αναφορά αυτής της διερεύνησης θα αποσταλεί στο Μέρος που την έχει ζητήσει και στην Αρχή κατά τρόπο ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. (6) Το διεθνές δίκαιο αναφορικά με την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία, συμπεριλαμβανομένης αυτής της νομοθεσίας που σχετίζεται με την εφαρμογή και διασφαλίσεων, σε ισχύ κατά το χρόνο εφαρμογής ή ερμηνείας αυτού του Παραρτήματος, εφαρμόζεται, αναλογικά, στους κανόνες και τα πρότυπα που παρατίθενται σε αυτό το Παράρτημα. Κεφάλαιο ΙΙΙ - Απαιτήσεις για τον έλεγχο των εκπομπών από πλοία Κανονισμός 12 Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 3, θα απαγορεύονται οποιεσδήποτε ηθελημένες εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Οι ηθελημένες εκπομπές περιλαμβάνουν εκπομπές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια συντήρησης, προγραμματισμένου ελέγχου επισκευής ή διάθεσης συστημάτων και εξοπλισμού, εκτός και αν αυτές οι ηθελημένες εκπομπές δεν περιλαμβάνουν ελάχιστες διαρροές που συνδέονται με την ανάκτηση ή ανακύκλωση μιας ουσίας που καταστρέφει το όζον. Εκπομπές που προέρχονται από διαρροές μιας ουσίας που καταστρέφει το όζον, ανεξάρτητα από το εάν οι διαρροές αυτές είναι ηθελημένες ή όχι, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης από Μέρη του Πρωτοκόλλου έτους 1997. (2) Νέες εγκαταστάσεις που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν το όζον, θα απαγορεύονται σε όλα τα πλοία, εκτός από αυτές τις νέες εγκαταστάσεις που περιέχουν χλωροφθοριομένους υδρογονάνθρακες (ΗCFCs) οι οποίες επιτρέπονται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020. (3) Οι ουσίες που αναφέρονται σε αυτόν τον κανονισμό και ο εξοπλισμός που περιέχει τέτοιες ουσίες θα παραδίδονται σε κατάλληλες ευκολίες υποδοχής όταν απομακρύνονται από τα πλοία. Κανονισμός 13 Οξείδια του αζώτου (ΝΟx) (1) (α) Αυτός ο κανονισμός θα έχει εφαρμογή σε: (i) κάθε μηχανή diesel με ισχύ μεγαλύτερη από 130 kW η οποία εγκαθίσταται σε ένα πλοίο το οποίο κατασκευάσθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, και (ii) κάθε μηχανή diesel με ισχύ μεγαλύτερη από 130 kW η οποία υπόκειται σε μετασκευή ευρείας έκτασης μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. (β) Αυτός ο κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται σε: (i) μηχανές diesel έκτακτης ανάγκης, μηχανές που τοποθετούνται σε σωσίβιες λέμβους και σε οποιαδήποτε συσκευή ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και (ii) μηχανές που τοποθετούνται σε πλοία τα οποία απασχολούνται αποκλειστικά σε ταξίδια εντός υδάτων που ανήκουν στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες μηχανές υπόκεινται σε ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου ΝΟx που καθιερώθηκε από την Αρχή. (γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) αυτής της παραγράφου, η Αρχή μπορεί να χορηγήσει εξαίρεση από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού σε οποιαδήποτε μηχανή diesel η οποία εγκαταστάθηκε σε ένα πλοίο το οποίο κατασκευάσθηκε ή σε ένα πλοίο το οποίο υπόκειται σε μετασκευή ευρείας έκτασης, πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, με την προϋπόθεση ότι το πλοίο απασχολείται αποκλειστικά σε ταξίδια σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς πέραν της ξηράς εντός του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. (2) (α) Για αυτόν τον κανονισμό, μετασκευή ευρείας έκτασης σημαίνει τροποποίηση μιας μηχανής όπου: (i) μια μηχανή αντικαθίσταται από μια νέα μηχανή που κατασκευάσθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, (ii) οποιαδήποτε σημαντική μετατροπή, όπως ορίζεται στον Τεχνικό Κώδικα ΝΟx γίνεται στη μηχανή, ή (iii) η μέγιστη συνεχής απόδοση των στροφών της μηχανής αυξάνεται περισσότερο από 10%. (β) Η εκπομπή ΝΟx που προέρχεται από μεταβολές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) αυτής της παραγράφου θα πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟx για έγκριση από την Αρχή. (3) (α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού 3 αυτού του Παραρτήματος, η λειτουργία κάθε μηχανής diesel στην οποία αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται, θα απαγορεύεται εκτός όταν η εκπομπή οξειδίων του αζώτου (υπολογισμένη ως η ολική ζυγισθείσα εκπομπή ΝΟ2) από τη μηχανή βρίσκεται μεταξύ των ακόλουθων ορίων: (i) 17.0 g/kWh όταν το n είναι μικρότερο από 130 rpm (ii) 45.0 x n (-0.2) g/kWh όταν το n είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 130 αλλά μικρότερο από 2000 rpm (iii) 9,8 g/kWh όταν το n είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 2000 rpm όπου n = ονομαστική ταχύτητα μηχανής (περιστροφές στροφαλοφόρου ανά λεπτό). Όταν χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο, το οποίο αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων που προέρχονται από διύλιση πετρελαίου, η διαδικασία δοκιμής και οι μέθοδοι μέτρησης θα είναι σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟx, λαμβάνοντας υπόψη τους κύκλους δοκιμής και τους παράγοντες βαρύτητας που παρατίθενται στο προσάρτημα ΙΙ σ αυτό το Παράρτημα. (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) αυτής της παραγράφου, η λειτουργία μιας μηχανής diesel επιτρέπεται όταν: (i) ένα σύστημα καθαρισμού καυσαερίων, που είναι εγκεκριμένο από την Αρχή σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟx, εφαρμόζεται στη μηχανή για τη μείωση των εκπομπών ΝΟx στο πλοίο τουλάχιστον μέχρι τα όρια που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (α), ή (ii) οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδος, που είναι εγκεκριμένη από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές οδηγίες που θα αναπτυχθούν από τον Οργανισμό, εφαρμόζεται για τη μείωση των εκπομπών ΝΟx στο πλοίο τουλάχιστον μέχρι τα όρια που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (α) αυτής της παραγράφου. Κανονισμός 14 Οξείδια του θείου(SΟx) Γενικές απαιτήσεις (1) Το περιεχόμενο σε θείο οποιουδήποτε καυσίμου πετρελαίου δεν θα υπερβαίνει το 4.5 % κατά βάρος. (2) Ο μέσος όρος περιεχομένου θείου σε υπολειμματικά καύσιμα παγκοσμίως τα οποία παραδίδονται για χρήση στα πλοία θα πρέπει να παρακολουθείται λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που θα αναπτυχθούν από τον Οργανισμό. Απαιτήσεις εντός των περιοχών ελέγχου εκπομπών SΟx (3) Για τις ανάγκες αυτού του κανονισμού, οι περιοχές ελέγχου εκπομπών SΟx θα περιλαμβάνουν: (α) τη Βαλτική Θάλασσα όπως ορίζεται στον κανονισμό 10(1)(β) του Παραρτήματος Ι, και (β) οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή, συμπεριλαμβανομένων περιοχών λιμένα, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τον καθορισμό των περιοχών ελέγχου εκπομπών SΟx αναφορικά με την πρόληψη της ρύπανσης του αέρα που περιέχονται στο προσάρτημα ΙΙΙ αυτού του Παραρτήματος. (4) Ενώ τα πλοία βρίσκονται στις περιοχές ελέγχου εκπομπών SΟx, τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις θα πρέπει να ικανοποιείται: (α) το περιεχόμενο θείο στο καύσιμο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στα πλοία σε μια περιοχή ελέγχου εκπομπών SΟx δεν υπερβαίνει το 1.5 % κ.β., (β) ένα σύστημα καθαρισμού καυσαερίων, που εγκρίνεται από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που θα αναπτυχθούν από τον Οργανισμό, εφαρμόζεται στη μηχανή για τη μείωση των ολικών εκπομπών οξειδίων του θείου από πλοία, συμπεριλαμβανομένων των κύριων και βοηθητικών μηχανών πρόωσης, σε 6.0 g SΟx/kW h ή λιγότερο, υπολογισθείσες ως το συνολικό βάρος εκπομπής διοξειδίου του θείου. Ποσότητες αποβλήτων από τη χρήση τέτοιου εξοπλισμού δεν θα απορρίπτονται σε περιοχές περίκλειστων λιμένων, λιμάνια και εκβολές ποταμών, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί πλήρως από την πλευρά του πλοίου ότι τέτοιες ποσότητες αποβλήτων δεν έχουν δυσμενείς συνέπειες στα οικοσυστήματα τέτοιων περίκλειστων λιμένων, λιμανιών και εκβολών ποταμών, βάσει κριτηρίων που διαβιβάσθηκαν από τις Αρχές του Κράτους του λιμένα στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα διαβιβάσει τα κριτήρια σε όλα τα Μέρη στη Σύμβαση, ή (γ) Εφαρμόζεται οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική μέθοδος η οποία επιβεβαιώνεται και είναι εφαρμόσιμη για τον περιορισμό των εκπομπών SΟx σε ένα επίπεδο που είναι ισοδύναμο με αυτό που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (β). Οι μέθοδοι αυτοί θα εγκρίνονται από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που θα αναπτυχθούν από τον Οργανισμό. (5) Το περιεχόμενο θείο του καυσίμου πετρελαίου που αναφέρεται στις παραγράφους (1) και (4) (α) θα επιβεβαιώνεται από τον προμηθευτή, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 18 αυτού του Παραρτήματος. (6) Τα πλοία εκείνα που χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους καυσίμου πετρελαίου, για να συμμορφώνονται με την παράγραφο (4)(α) αυτού του κανονισμού θα επιτρέπουν να παρέλθει ικανοποιητικός χρόνος από το σύστημα διανομής καυσίμου πετρελαίου, ώστε να ξεπλένεται πλήρως από όλα τα καύσιμα που υπερβαίνουν σε περιεχόμενο θείο το 1.5% κατά βάρος πριν την είσοδο σε μια περιοχή ελέγχου εκπομπών SΟx. Ο όγκος των καυσίμων πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (μικρότερης ή ίσης από 1.5% σε περιεχόμενο θείο) σε κάθε δεξαμενή, καθώς επίσης η ημερομηνία, η ώρα, και η θέση του πλοίου όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία εναλλαγής καυσίμου, θα καταγράφονται σε τέτοιο τύπο ημερολογίου όπως καθορίζεται από την Αρχή. (7) Κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή μιας τροποποίησης στο παρόν Πρωτόκολλο, που καθορίζει μια ειδική περιοχή ελέγχου εκπομπών SΟx σύμφωνα με την παράγραφο (3)(β) αυτού του κανονισμού, πλοία που εισέρχονται σε μια περιοχή ελέγχου εκπομπών SΟx που αναφέρεται στην παράγραφο (3)(α) αυτού του κανονισμού ή προσδιορισθείσα σύμφωνα με την παράγραφο (3)(β) αυτού του κανονισμού εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου (5) αυτού του κανονισμού κατά το μέρος που σχετίζονται με την παράγραφο (4)(α) αυτού του κανονισμού. Κανονισμός 15 Πτητικές οργανικές ενώσεις (1) Εάν οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VΟCs) από δεξαμενόπλοια πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στη δικαιοδοσία ενός Μέρους στο Πρωτόκολλο έτους 1997, αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού. (2) Ένα Μέρος στο Πρωτόκολλο έτους 1997 που καθορίζει λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στη δικαιοδοσία του στα οποία εκπομπές VΟCs θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης, θα υποβάλλει γνωστοποίηση στον Οργανισμό. Η γνωστοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το μέγεθος των δεξαμενόπλοιων που θα ελέγχονται, για τα φορτία στα οποία απαιτούνται συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμών, και την ημερομηνία ενεργοποίησης τέτοιου ελέγχου. Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησης. (3) Η Κυβέρνηση ενός Μέρους στο Πρωτόκολλο έτους 1997 που καθορίζει λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς στα οποία εκπομπές VΟCs θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης θα διασφαλίζει ότι συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμών, που είναι εγκεκριμένα από αυτή την Κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ασφαλείας που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*, διατίθενται στα λιμάνια και τερματικούς σταθμούς που καθορίσθηκαν, και λειτουργούν με ασφάλεια και κατά τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο πλοίο. (4) Ο Οργανισμός θα διαβιβάζει έναν κατάλογο των λιμανιών και τερματικών σταθμών που καθορίσθηκαν από τα Μέρη στο Πρωτόκολλο έτους 1997 σε άλλα Μέρη στο Πρωτόκολλο έτους 1997 και Κράτη Μέλη του Οργανισμού για την πληροφόρησή τους. (5) Όλα τα δεξαμενόπλοια τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο εκπομπών ατμών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) αυτού του κανονισμού θα διαθέτουν ένα σύστημα περισυλλογής ατμών που είναι εγκεκριμένο από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ασφαλείας που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* και θα χρησιμοποιούν το σύστημα κατά τη φόρτωση τέτοιων φορτίων. Τερματικοί σταθμοί οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμών σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό δύνανται να δέχονται υπάρχοντα δεξαμενόπλοια τα οποία δεν έχουν εφοδιασθεί με συστήματα περισυλλογής ατμών για μια περίοδο τριών ετών μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης που προσδιορίζεται στην παράγραφο (2). (6) Αυτός ο κανονισμός θα εφαρμόζεται σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων μόνο όταν ο τύπος φόρτωσης και τα συστήματα εγκλωβισμού επιτρέπουν την κατακράτηση ατμών VΟCs που δεν περιέχουν μεθάνιο πάνω στο πλοίο, ή την ασφαλή επιστροφή τους στην ξηρά. Κανονισμός 16 Αποτέφρωση στο πλοίο (1) Εκτός και αν προβλέπεται στην παράγραφο (5), η αποτέφρωση στο πλοίο μπορεί να επιτρέπεται μόνο με τη χρήση αποτεφρωτήρα του πλοίου. (2) (α) Εκτός και εάν προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β) αυτής της παραγράφου, κάθε αποτεφρωτήρας που εγκαθίσταται πάνω σ ένα πλοίο μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000 θα πληροί τις απαιτήσεις που περιέχονται στο προσάρτημα ΙV αυτού του Παραρτήματος. Κάθε αποτεφρωτήρας θα εγκρίνεται από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις πρότυπες προδιαγραφές για αποτεφρωτήρες πλοίων που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό**. (β) Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την εξαίρεση από την εφαρμογή της υποπαραγράφου (α) αυτής της παραγράφου σε οποιονδήποτε αποτεφρωτήρα ο οποίος εγκαθίσταται πάνω σ ένα πλοίο πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Πρωτοκόλλου έτους 1997, με την προϋπόθεση ότι το πλοίο απασχολείται αποκλειστικά σε ταξίδια εντός υδάτων που ανήκουν στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. (3) Τίποτα σ αυτόν τον κανονισμό δεν επηρεάζει την απαγόρευση ή άλλες απαιτήσεις, της Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Απορρίψεις Αποβλήτων και Άλλων Υλικών του 1972, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο έτους 1996 αυτής. (4) Θα απαγορεύεται η αποτέφρωση στο πλοίο των παρακάτω ουσιών: (α) υπολείμματα φορτίου των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης και σχετιζόμενα επιμολυσμένα υλικά συσκευασίας, (β) πολυχλωριωμένα διφαινύλια (ΡCΒs), (γ) απορρίμματα, όπως ορίζονται στο Παράρτημα V της παρούσας Σύμβασης, που περιέχουν περισσότερο από ίχνη βαρέων μετάλλων, και (δ) προϊόντα διύλισης πετρελαίου που περιέχουν αλογομένες ενώσεις. (5) Αποτέφρωση πάνω στο πλοίο ιλύος λυμάτων και βαρέων καταλοίπων καυσίμου πετρελαίου που παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας ενός πλοίου μπορεί επίσης να λάβει χώρα στην κύρια ή βοηθητική μονάδα παροχής ισχύος ή στους λέβητες, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα λάβει χώρα εντός λιμανιών, λιμένων και εκβολών ποταμών. (6) Η αποτέφρωση πάνω στο πλοίο πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (ΡCΒs) θα απαγορεύεται, εκτός εάν λαμβάνει χώρα σε αποτεφρωτήρες για τους οποίους έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Έγκρισης Τύπου ΙΜΟ. (7) Όλα τα πλοία με αποτεφρωτήρες που υπόκεινται σ αυτόν τον κανονισμό θα κατέχουν ένα εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή στο οποίο θα εξειδικεύεται η λειτουργία του αποτεφρωτήρα εντός των ορίων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του προσαρτήματος ΙV σ αυτό το Παράρτημα. (8) Το προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία οποιουδήποτε αποτεφρωτήρα θα εκπαιδεύεται και θα είναι ικανό να εφαρμόζει τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή. (9) Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας των αερίων καύσης θα απαιτείται να γίνεται όλες τις χρονικές στιγμές και τα απόβλητα δεν θα τροφοδοτούνται σε αποτεφρωτήρα πλοίου τύπου συνεχούς τροφοδότησης όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία των 850οC. Για αποτεφρωτήρες πλοίων τύπου διακοπτόμενης λειτουργίας, η μονάδα θα σχεδιάζεται έτσι ώστε η θερμοκρασία στον θάλαμο καύσης να φθάνει 600οC εντός πέντε λεπτών μετά την έναρξη. (10) Τίποτα σ αυτόν τον κανονισμό δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία στα πλοία συσκευών θερμικής επεξεργασίας καταλοίπων εναλλακτικού σχεδιασμού οι οποίες πληρούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις αυτού του κανονισμού. Κανονισμός 17 Ευκολίες υποδοχής (1) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους στο Πρωτόκολλο έτους 1997 αναλαμβάνει να διασφαλίσει την ύπαρξη ευκολιών υποδοχής που είναι κατάλληλες ώστε να ικανοποιούν: (α) τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν τα λιμάνια επισκευών για την υποδοχή ουσιών που καταστρέφουν το όζον και εξοπλισμό που περιέχει τέτοιες ουσίες όταν απομακρύνονται από πλοία, (β) τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν τα λιμάνια του, τερματικούς σταθμούς και λιμάνια επισκευών για την υποδοχή υπολειμμάτων καθαρισμού καυσαερίων από ένα εγκεκριμένο σύστημα καθαρισμού καυσαερίων όταν η απόρριψη τέτοιων καταλοίπων στη θάλασσα δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό 14 αυτού του Παραρτήματος, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία, και (γ) τις ανάγκες σε ευκολίες διάλυσης πλοίων για την υποδοχή ουσιών που καταστρέφουν το όζον και εξοπλισμού που περιέχει τέτοιες ουσίες όταν απομακρύνονται από πλοία. (2) Κάθε Μέρος στο Πρωτόκολλο έτους 1997 θα ενημερώνει τον Οργανισμό προκειμένου να διαβιβάζονται στα Μέλη του Οργανισμού όλες οι περιπτώσεις όπου οι ευκολίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν δεν διατίθενται ή είναι πιθανά ανεπαρκείς. Κανονισμός 18 Ποιότητα καυσίμου πετρελαίου (1) Το καύσιμο πετρέλαιο που παραδίδεται και χρησιμοποιείται στα πλοία στα οποία εφαρμόζεται αυτό το Παράρτημα θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: (α) εκτός και αν προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β): (i) το καύσιμο πετρέλαιο θα είναι μίγματα υδρογονανθράκων που προέρχονται από διύλιση πετρελαίου. Αυτό δεν θα παρεμποδίζει την ύπαρξη μικρών ποσοτήτων προσθέτων που προορίζονται για βελτίωση κάποιων πλευρών της εμφάνισής του. (ii) το καύσιμο πετρέλαιο θα είναι ελεύθερο από ανόργανα οξέα. (iii) το καύσιμο πετρέλαιο δεν θα περιέχει οποιαδήποτε πρόσθετη ουσία ή χημικά απόβλητα τα οποία είτε: (1) θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων ή επιδρούν επιβαρυντικά στη λειτουργία της μηχανής ή (2) είναι επιβλαβή στο προσωπικό ή (3) συνεισφέρουν συνολικά σε επιπρόσθετη ρύπανση του αέρα. (β) Το καύσιμο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για καύση και παράγεται με μεθόδους διαφορετικές από τη διύλιση πετρελαίου δεν θα: (i) υπερβαίνει το περιεχόμενο θείο που παρατίθενται στον κανονισμό 14 αυτού του Παραρτήματος. (ii) αναγκάζει τη μηχανή να υπερβαίνει τα όρια εκπομπών ΝΟx που παρατίθενται στον κανονισμό 13(3)(α) αυτού του Παραρτήματος. (iii) περιέχει ανόργανα οξέα και (iν) (1) θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων ή επιδρά επιβαρυντικά στη λειτουργία της μηχανής ή (2) είναι επιβλαβής στο προσωπικό ή (3) συνεισφέρει συνολικά σε επιπρόσθετη ρύπανση του αέρα. (2) Αυτός ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε κάρβουνο στη στερεά μορφή του ή πυρηνικά καύσιμα. (3) Για κάθε πλοίο που υπόκειται στους κανονισμούς 5 και 6 αυτού του Παραρτήματος, αναλυτικά στοιχεία του καυσίμου πετρελαίου που παραδίδεται και χρησιμοποιείται στα πλοία για καύση θα επιβεβαιώνεται μέσω δελτίου παράδοσης καυσίμου, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο προσάρτημα V σ αυτό το Παράρτημα. (4) Το δελτίο παράδοσης καυσίμου θα φυλάσσεται στο πλοίο σε κατάλληλο μέρος, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο κατά πάντα χρόνο που τούτο είναι λογικό. Αυτό θα διατηρείται για μια περίοδο τριών ετών μετά την παραλαβή καυσίμου πετρελαίου στο πλοίο. (5) (α) Η αρμόδια Αρχή* της Κυβέρνησης ενός Μέρους στο Πρωτόκολλο έτους 1997 μπορεί να επιθεωρεί τα δελτία παράδοσης καυσίμου σε κάθε πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται αυτό το Παράρτημα, ενώ το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι του ή τερματικό σταθμό πέραν της ξηράς, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο κάθε δελτίου παράδοσης καυσίμου, και μπορεί να ζητεί από τον πλοίαρχο ή το πρόσωπο που είναι επικεφαλής του πλοίου να επικυρώσει ότι κάθε αντίγραφο είναι ακριβές αντίγραφο του δελτίου παράδοσης καυσίμου. Η αρμόδια Αρχή μπορεί επίσης να επαληθεύει τα περιεχόμενα κάθε δελτίου μέσω διαβουλεύσεων με τις Αρχές του λιμένα όπου εκδόθηκε το δελτίο. (β) Ο έλεγχος των δελτίων παράδοσης καυσίμου και η λήψη ενός επικυρωμένου αντιγράφου από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο θα εκτελείται όσο το δυνατόν ταχύτερα χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο πλοίο. (6) Το δελτίο παράδοσης καυσίμου θα συνοδεύεται από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου πετρελαίου που παραδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που θα αναπτυχθούν από τον Οργανισμό. Το δείγμα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του προμηθευτή και τον πλοίαρχο ή τον αξιωματικό που είναι επικεφαλής της πετρέλευσης με την ολοκλήρωση των εργασιών παραλαβής καυσίμου και διατηρείται υπό τον έλεγχο του πλοίου έως ότου να καταναλωθεί ουσιαστικά το καύσιμο πετρέλαιο, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια περίοδο όχι μικρότερη από 12 μήνες από το χρόνο παράδοσης. (7) Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες Αρχές που καθορίσθηκαν από αυτούς: (α) διατηρούν έναν κατάλογο τοπικών προμηθευτών καυσίμου πετρελαίου. (β) απαιτούν οι τοπικοί προμηθευτές να παρέχουν το δελτίο παράδοσης καυσίμου και δείγμα όπως απαιτείται από αυτόν τον κανονισμό, επικυρωμένο από τον προμηθευτή καυσίμου πετρελαίου ότι το καύσιμο πετρέλαιο πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών 14 και 18 αυτού του Παραρτήματος. (γ) απαιτούν οι τοπικοί προμηθευτές να διατηρούν ένα αντίγραφο του δελτίου παράδοσης καυσίμου για τουλάχιστον τρία χρόνια για έλεγχο και επιβεβαίωση από το Κράτος του λιμένα κατά περίπτωση. (δ) λαμβάνουν τις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες κατά των προμηθευτών καυσίμου πετρελαίου οι οποίοι ευρέθησαν να παραδίδουν καύσιμο πετρέλαιο το οποίο δεν συμμορφώνεται με αυτό που δηλώνεται στο δελτίο παράδοσης καυσίμου. (ε) ενημερώνουν την Αρχή οποιουδήποτε πλοίου λαμβάνει καύσιμο πετρέλαιο το οποίο βρέθηκε να μην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών 14 ή 18 αυτού του Παραρτήματος. και (στ) ενημερώνουν τον Οργανισμό για να διαβιβασθούν στα Μέρη του Πρωτοκόλλου έτους 1997 όλες οι περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές καυσίμου πετρελαίου απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους κανονισμούς 14 ή 18 αυτού του Παραρτήματος. (8) Σε σχέση με τους ελέγχους του Κράτους του λιμένα που εκτελούνται από Μέρη στο Πρωτόκολλο 1997, τα Κράτη περαιτέρω αναλαμβάνουν να: (α) ενημερώνουν τα Μέρη ή μη Μέρη στη δικαιοδοσία των οποίων εκδόθηκε το δελτίο παράδοσης καυσίμου για περιπτώσεις παράδοσης μη συμμορφούμενου καυσίμου πετρελαίου, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες, και (β) διασφαλίζουν ότι οι αναγκαίες κατά περίπτωση ενέργειες λαμβάνονται για να γίνει το μη συμμορφούμενο καύσιμο πετρέλαιο που ανακαλύφθηκε σε συμμορφούμενο. Κανονισμός 19 Απαιτήσεις για πλατφόρμες και εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου (1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) αυτού του κανονισμού, μόνιμες και πλωτές πλατφόρμες και εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος. (2) Εκπομπές που προέρχονται απευθείας από την εξερεύνηση, εκμετάλλευση και συνδέονται με την επεξεργασία ορυκτών πηγών του πυθμένα της θάλασσας πέραν της ξηράς εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2(3)(β)(ii) της παρούσας Σύμβασης, από τις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος. Τέτοιες εκπομπές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) εκπομπές που προέρχονται από την αποτέφρωση ουσιών οι οποίες είναι αποκλειστικά και απευθείας το αποτέλεσμα της εξερεύνησης, εκμετάλλευσης και συνδεόμενες με την επεξεργασία ορυκτών πηγών του πυθμένα της θάλασσας πέραν της ξηράς, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριζόμενης της ανάφλεξης υδρογονανθράκων και της καύσης τεμαχίων εξόρυξης, λασπών και/ή υγρών διέγερσης κατά την αποπεράτωση φρεατίων και ολοκλήρωσης εργασιών δοκιμής και ανάφλεξης που προέρχεται από απροσδόκητες συνθήκες. (β) απελευθέρωση αερίων και πτητικών ενώσεων που εγκλωβίσθηκαν σε υγρά και τεμάχια εξόρυξης. (γ) εκπομπές που συνδέονται αποκλειστικά και απευθείας με την επεξεργασία, χειρισμό και αποθήκευση ορυκτών του πυθμένα της θάλασσας. (δ) εκπομπές από μηχανές diesel οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με την εξερεύνηση, εκμετάλλευση και συνδεόμενων με την επεξεργασία ορυκτών πηγών του πυθμένα της θάλασσας πέραν της ξηράς. (3) Οι απαιτήσεις του κανονισμού 18 αυτού του Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζονται στη χρήση υδρογονανθράκων οι οποίοι παράγονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται επί τόπου ως καύσιμο, όταν εγκρίνεται από την Αρχή. ΠροσΑρτημα ΙΙΙ Κριτήρια και διαδικασίες για τον καθορισμό των περιοχών ελέγχου εκπομπών SΟx (Κανονισμός 14) 1.Σκοποί1.1 Ο σκοπός του προσαρτήματος αυτού είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και των διαδικασιών για τον καθορισμό των περιοχών ελέγχου των εκπομπών SΟx. Ο σκοπός των περιοχών ελέγχου των εκπομπών SΟx είναι η πρόληψη, μείωση και ο έλεγχος της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές SΟx των πλοίων και των επακόλουθων δυσμενών επιπτώσεών τους στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές. 1.2 Κάθε περιοχή ελέγχου των εκπομπών SΟx θα εξετάζεται προς υιοθέτηση από τον Οργανισμό εφόσον υποστηρίζεται από αποδεδειγμένη ανάγκη πρόληψης, μείωσης και έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές SΟx των πλοίων. 2.Κριτήρια υποβολής πρότασης καθορισμού περιοχής ελέγχου των εκπομπών SΟx 2.1 Πρόταση στον Οργανισμό για καθορισμό μιας περιοχής ελέγχου των εκπομπών SΟx μπορεί να υποβληθεί μόνο από συμβαλλόμενα Κράτη στο Πρωτόκολλο του 1997. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα Κράτη έχουν κοινό ενδιαφέρον σε μια ειδική περιοχή, πρέπει να διαμορφώσουν μια συντονισμένη πρόταση. 2.2 Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει: .1 μία ξεκάθαρη περιγραφή της προτεινόμενης περιοχής για την εφαρμογή του ελέγχου των εκπομπών SΟx των πλοίων, μαζί με ένα χάρτη αναφοράς στον οποίο θα είναι σημειωμένη η εν λόγω περιοχή, .2 μία περιγραφή των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο από τις εκπομπές SΟx των πλοίων, .3 μία εκτίμηση ότι οι εκπομπές SΟx των πλοίων που λειτουργούν στην προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του ελέγχου των εκπομπών SΟx συνεισφέρουν στη ρύπανση του αέρα από SΟx, περιλαμβάνοντας τις εναποθέσεις SΟx και των επακόλουθων δυσμενών επιπτώσεών τους στις εν λόγω χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές. Η εκτίμηση αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή των επιπτώσεων των εκπομπών SΟx στο χερσαίο και θαλάσσιο οικοσύστημα, στις περιοχές φυσικής αναπαραγωγής, στους κρίσιμους βιότοπους, στην ποιότητα του νερού, στην ανθρώπινη υγεία και στις περιοχές πολιτιστικής και επιστημονικής σημασίας, εάν υφίστανται. Οι πηγές των σχετικών δεδομένων περιλαμβάνοντας και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε θα προσδιορίζονται, .4 σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στις μετεωρολογικές συνθήκες στην προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής των ελέγχων των εκπομπών SΟx και στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που κινδυνεύουν, ειδικότερα το επικρατούν ανεμολογικό πεδίο ή τις τοπογραφικές, γεωλογικές, ωκεανογραφικές, μορφολογικές ή άλλες συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της πιθανότητας ύπαρξης υψηλότερης τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή υψηλότερων επιπέδων οξύνισης, .5 τη φύση της κυκλοφορίας των πλοίων στην προτεινόμενη περιοχή ελέγχου των εκπομπών SΟx, περιλαμβάνοντας τις μορφές και την πυκνότητα της εν λόγω κυκλοφορίας, και .6 μία περιγραφή των μέτρων ελέγχου που έχουν ληφθεί από το(α) συμβαλλόμενο(α) Κράτος(η) αναφορικά με τις χερσαίες πηγές εκπομπών SΟx που επηρεάζουν την περιοχή που κινδυνεύει, τα οποία έχουν ληφθεί και λειτουργούν παράλληλα με την εξέταση των προς υιοθέτηση μέτρων σχετικά με τις διατάξεις του κανονισμού 14 του Παραρτήματος VΙ της παρούσας Σύμβασης. 2.3 Τα γεωγραφικά όρια μιας περιοχής ελέγχου εκπομπών SΟx θα βασίζονται στα σχετικά κριτήρια που περιγράφηκαν ανωτέρω, περιλαμβάνοντας την εκπομπή και επικάθηση SΟx από πλοία που ναυσιπλοούν στην εν λόγω περιοχή, τη μορφή και την πυκνότητα της κυκλοφορίας και τις ανεμολογικές συνθήκες. 2.4 Η πρόταση καθορισμού μιας δεδομένης περιοχής ως περιοχή ελέγχου εκπομπών SΟx πρέπει να υποβάλλεται στον Οργανισμό σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί από τον Οργανισμό. 3.Διαδικασίες για την αξιολόγηση και υιοθέτηση από τον Οργανισμό των περιοχών ελέγχου των εκπομπών SΟx. 3.1 Ο Οργανισμός θα εξετάζει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα Κράτη. 3.2 Καθεμία περιοχή ελέγχου των εκπομπών SΟx θα καθορίζεται μέσω τροποποίησης του Παραρτήματος αυτού, η οποία θα έχει εξετασθεί, υιοθετηθεί και τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Σύμβασης. 3.3 Κατά την αξιολόγηση της πρότασης, ο Οργανισμός θα λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε προς υιοθέτηση πρόταση όπως αναφέρθηκαν στο ανωτέρω τμήμα 2, και το σχετικό κόστος της μείωσης των επικαθήσεων SΟx από τα πλοία σε σύ-γκριση με χερσαία μέτρα ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομικές συνέπειες στη ναυτιλία που δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο. 4.Λειτουργία των περιοχών ελέγχου εκπομπών SΟx 4.1 Τα Μέλη τα οποία έχουν πλοία που ναυσιπλοούν στην περιοχή παρακινούνται να αναφέρουν στον Οργανισμό οποιεσδήποτε ανησυχίες τους αναφορικά με την λειτουργία της περιοχής αυτής. ΠροσΑρτημα ΙV Έγκριση τύπου και όρια λειτουργίας των επί των πλοίων αποτεφρωτήρων (Κανονισμός 16) (1) Οι επί των πλοίων αποτεφρωτήρες που περιγράφονται στον κανονισμό 16(2) πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ΙΜΟ έγκρισης τύπου για κάθε αποτεφρωτήρα. Προκειμένου να εκδοθεί ένα τέτοιο πιστοποιητικό, ο αποτεφρωτήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο πρότυπο όπως περιγράφεται στον κανονισμό 16(2). Κάθε τύπος θα υπόκειται με την ευθύνη της Αρχής σε μία συγκεκριμένη δοκιμή λειτουργίας έγκρισης τύπου στο εργοστάσιο ή σε μία εγκεκριμένη εγκατάσταση δοκιμών, χρησιμοποιώντας για τη δοκιμή λειτουργίας έγκρισης τύπου την ακόλουθη πρότυπη προδιαγραφή καυσίμου/αποβλήτων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αποτεφρωτήρας λειτουργεί εντός των ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο (2) του προσαρτήματος αυτού. Βαρέα κατάλοιπα πετρελαίου αποτελούμενο από : 75 % κατάλοιπα πετρελαίου από ΗFΟ 5 % χρησιμοποιημένο λιπαντέλαιο 20 % γαλακτοποιημένο νερό Στερεά απόβλητα αποτελούμενα από : 50 % υπολείμματα τροφίμων 50 % απορρίμματα τα οποία περιέχουν περίπου 30 % χαρτί 40 % χαρτόνι 10% κουρέλια 20 % πλαστικά Το μίγμα θα έχει έως 50 % υγρασία και 7 % άκαυστα στερεά. (2) Οι αποτεφρωτήρες που περιγράφονται στον κανονισμό 16(2) θα λειτουργούν εντός των ακολούθων ορίων: Ο2 στον θάλαμο καύσης : 6-12 % CΟ στην εξαγωγή καυσαερίων, μέγιστος μέσος όρος : 200 mg/ΜJ Αριθμός καπνιάς, μέγιστος μέσος όρος : Βacharach 3 ή Ringelman 1 (20% θαμπάδα) (Μεγαλύτερος αριθμός καπνιάς είναι αποδεκτός μόνο κατά τη διάρκεια μικρών χρονικών περιόδων όπως η εκκίνηση)Άκαυστα συστατικά στα κατάλοιπα τέφρας : μέγιστο 10% κ.β. Θερμοκρασιακό εύρος της εξαγωγής καυσαερίων του θαλάμου καύσης : 850 - 12000 C ΠροσΑρτημα V Πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο δελτίο παράδοσης καυσίμων (Κανονισμός 18(3)) Όνομα και αριθμός ΙΜΟ του παραλαμβάνοντος πλοίου ΛιμάνιΗμερομηνία έναρξης της παράδοσης Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του προμηθευτή του καυσίμου πετρελαίου ναυτιλίας Ονομασία(ες) προϊόντος(ων) Ποσότητα (μετρικοί τόνοι) Πυκνότητα στους 150 C (kg/m3)* Περιεκτικότητα σε θείο (% κ.β.)** Δήλωση υπογεγραμμένη και επικυρωμένη από τον αντιπρόσωπο του προμηθευτή του καυσίμου ναυτιλίας ότι το καύσιμο που προμηθεύτηκε συμμορφώνεται με τον κανονισμό 14(1) ή (4)(α) και τον κανονισμό 18(1) του Παραρτήματος αυτού.
Άρθρο 2 "Αντικατάσταση του άρθρου τρίτου και τροποποιήσεις του άρθρου εβδόμου του Ν. 1269/1982"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και για θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γίνονται αποδεκτές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Παραρτημάτων της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της, καθώς και η προσθήκη νέων Παραρτημάτων που υιοθετούνται σε Διπλωματικές Διασκέψεις Άρθρο τρίτο Αποδοχή τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της Σύμβασης των Πρωτοκόλλων και Παραρτημάτων αυτής.
2.  
  Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου εβδόμου του ν. 1269/1982 παύει να ισχύει και η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου εβδόμου του ν. 1269/1982 αντικαθίσταται ως ακολούθως : β) Εγκρίνονται οι ισοδύναμες ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της..
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή των Παραρτημάτων της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της
4.  
  Ειδικότερα με αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή των Κανονισμών 12 έως και 17 του Παραρτήματος του κυρούμενου Πρωτοκόλλου..
Άρθρο 3 "Επέκταση εφαρμογής διατάξεων του Ν. 1269/1982"
1.  
  Τα άρθρα πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο του ν.1269/1982, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για το Πρωτόκολλο έτους 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή. Ειδικότερα ως προς την προθεσμία της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του παραπάνω νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α΄).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 1999/2717 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις στο κανονισμό 1, προσθήκη κανονισμού 12 Α, επακόλουθες τροποποιήσεις στο Πιστοποιητικό ΙΟΡΡC και τροποπ[...]" 2007/2431.02.1_02_07 2007
Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυ[...]" 2012/4037 2012
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78). 2006/114 2006
Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78). 2007/27 2007
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78). 2010/124 2010
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VΙ του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένο Παράρτημα VΙ της Δ[...]" 2011/14 2011
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78). 2013/59 2013
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78). 2013/8 2013