ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3105

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Άρθρο 1 "Μετονομασία Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης"
1.  
  Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Α.Ν. 567/1937 (ΦΕΚ 119 Α΄) και με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄) μετονομάστηκε σε Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, μετονομάζεται με το νόμο αυτόν σε Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.). Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης στο εξής νοείται ο Ο.Τ.Ε.Κ.
Άρθρο 2 "Σκοποί του Ο.Τ.Ε.Κ. Σκοποί του Οργανισμού είναι:"
1.  
  Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για την εφαρμογή επιστημονικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στα επαγγέλματα του τουριστικού τομέα, για την ποιοτική αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και την ικανοποίηση των αναγκών της τουριστικής αγοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
2.  
  Ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής εκπαίδευσης με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
3.  
  Η παροχή ευκαιριών σε κάθε Έλληνα πολίτη, πολίτη χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας, που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί στον τομέα του τουρισμού, ανεξάρτητα εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού επιπέδου, να αποκτήσει θεωρητική και πρακτική αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση με σκοπό την επανειδίκευση, εξειδίκευση ή προσαρμογή των προσόντων του στις εκάστοτε απαιτήσεις απασχόλησης του τουριστικού κλάδου
4.  
  Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολών Ξεναγών, καθώς και Σχολών Ανώτερης Τουριστικής Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος.
5.  
  Η διεξαγωγή ερευνών, η πραγματοποίηση μελετών, η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η τεκμηρίωση προτάσεων σχετικών με τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση. Επίσης η παρακολούθηση των εξελίξεων της απασχόλησης στον κλάδο και η διερεύνηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών σε νέα επαγγέλματα, ειδικεύσεις και εξειδικεύσεις, καθώς και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των επαγγελμάτων αυτών.
6.  
  Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και προς άλλα Υπουργεία αρμόδια για τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, σχετικά με στρατηγικές και προγράμματα εφαρμογής που σκοπό έχουν την προσαρμογή και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες του τουριστικού τομέα
7.  
  Η συνεργασία με συναρμόδιους δημόσιους φορείς και τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των διαφόρων κλάδων του τουριστικού τομέα για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, των αποφοίτων του Οργανισμού και γενικότερα των αποφοίτων εκπαιδευτικών μονάδων και μονάδων κατάρτισης του τομέα
8.  
  Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται ή θα απασχοληθεί στον τουριστικό τομέα, μετά από συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις και ύστερα από διαπίστευση από τα αρμόδια εθνικά όργανα
9.  
  Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου για την επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού τους, την απασχόληση σε αυτές εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων στις μονάδες του Οργανισμού για την απόκτηση πρακτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, το σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σύνδεσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση, καθώς και την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης σε νέες ειδικότητες και επαγγέλματα
10.  
  Η επιμόρφωση του προσωπικού, διοικητικού και εκπαιδευτικού, του Ο.Τ.Ε.Κ.
11.  
  Η παραγωγή εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού
12.  
  Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό κλάδο, με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο
13.  
  Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την εκτέλεση προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών και που αφορούν πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελέτες κοινού ενδιαφέροντος, την προώθηση καινοτομιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, καθώς και την προώθηση κάθε είδους εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών φορέων και αντίστοιχων φορέων των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών
14.  
  Η πραγματοποίηση από τον Ο.Τ.Ε.Κ., ως τελικού δικαιούχου, πάσης φύσεως προγραμμάτων, που συνδέονται με τους σκοπούς του και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς.
15.  
  Η πραγματοποίηση για λογαριασμό τρίτων και έναντι αμοιβής ή διδάκτρων, ερευνών, μελετών εκδόσεων, η παροχή σε τρίτους εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι σχετικές με το αντικείμενό του
16.  
  Η πραγματοποίηση εκδόσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων με στόχο την τουριστική ανάπτυξη, τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, καθώς και τη διάδοση των στόχων και της στρατηγικής του Ο.Τ.Ε.Κ.
17.  
  Η παροχή υποτροφιών εσωτερικού ή εξωτερικού σε μαθητές, σπουδαστές και προσωπικό του Ο.Τ.Ε.Κ. ή σε τρίτους, καθώς και η παροχή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων.
Άρθρο 3 "Πόροι του Ο.Τ.Ε.Κ. Πόροι του Ο.Τ.Ε.Κ. είναι:"
1.  
  Επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
2.  
  Επιχορηγήσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
3.  
  Έσοδα από την εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων
4.  
  Έσοδα από το αντίτιμο των διδάκτρων φοίτησης, εξέταστρα και αντίτιμο λοιπών παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών
5.  
  Έσοδα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
6.  
  Έσοδα προερχόμενα από μελέτες, έρευνες, εκδηλώσεις και παροχή τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
7.  
  Δωρεές, εισφορές και κληροδοτήματα φυσικών και νομικών προσώπων
8.  
  Εισφορές του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
9.  
  Έσοδα από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία
10.  
  Έσοδα από κάθε άλλη αιτία
Άρθρο 4 "Διάρθρωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης Ο Ο.Τ.Ε.Κ. για την επίτευξη των σκοπών του μπορεί να:"
1.  
  Ιδρύει και λειτουργεί εκπαιδευτικές μονάδες και μονάδες κατάρτισης για την παροχή τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντος νόμου ως ακολούθως:
 1. Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που ανήκουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος.
 2. Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α΄ και Β΄ κύκλου που αποτελούν εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 3. Μονάδες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
 4. Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Μετεκπαίδευσης.
 5. Σχολές Ξεναγών
2.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. οργανώνει και λειτουργεί τμήματα κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί στον τουριστικό κλάδο.
3.  
  Ιδρύει και λειτουργεί γραφεία διασύνδεσης με σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
Άρθρο 5 "Όργανα Διοίκησης του Ο.Τ.Ε.Κ. Τα όργανα Διοίκησης του Ο.Τ.Ε.Κ. είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής."
1.  
  Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία και αποτελείται από:
 1. τον Πρόεδρο,
 2. τον Αντιπρόεδρο,
 3. τρία μέλη που προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού και εκπροσωπούν το Κράτος, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους αντίστοιχα,
 4. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε.Κ.,.
 5. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 6. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.
 9. Οι φορείς και οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται, εντός 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης, να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους.
 10. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς δύο φορές το μήνα και εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών του.
 12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή απόφαση του Δ.Σ., οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ως εισηγητές των θεμάτων αρμοδιότητάς τους.
 13. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. ορίζεται ο Γραμματέας του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Ο.Τ.Ε.Κ.
 14. Σε περίπτωση λήξεως της θητείας του Δ.Σ., αυτό εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το διορισμό νέου Δ.Σ.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ. πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:.
 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής
 2. Αποδεδειγμένη γνώση ή εμπειρία σε θέματα τουρισμού ή εκπαίδευσης
 3. Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής. Για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄).
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Δ.Σ., Προέδρου, Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, έχει δε ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.1. Εποπτεύει τη λειτουργία του Ο.Τ.Ε.Κ. και λαμβάνει μέτρα για την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. 1.2. Εφαρμόζει τη γενική εκπαιδευτική πολιτική που χαράζει το εποπτεύον Υπουργείο και προγραμματίζει την πορεία των σχετικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 1.3. Υποβάλλει προτάσεις ή και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση των δράσεων του Οργανισμού με την παραγωγή, τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και για τη συνεργασία με ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς. 1.4. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την έκδοση κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού. 1.5. Ψηφίζει το γενικό προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους. Κατανέμει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και εγκρίνει δαπάνες του Οργανισμού. 1.6. Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την είσπραξη των πόρων του Οργανισμού και την εξασφάλιση των συμφερόντων του. 1.7. Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας, με τη συμμετοχή υπαλλήλων ή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή και μελών του Δ.Σ. ή και εκπροσώπων συνδικαλιστικών ή επιστημονικών φορέων των κλάδων του τουριστικού τομέα για τη μελέτη, διερεύνηση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εντάσσονται στους σκοπούς του. Σε όμοιες επιτροπές μπορεί να ανατίθεται η μελέτη ίδρυσης νέων ειδικοτήτων, εξειδικεύσεων, τμημάτων επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, η μελέτη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή αναμόρφωση των υπαρχόντων. Η αξιολόγηση και η επιλογή βιβλίων και λοιπών εκπαιδευτικών βοηθημάτων, η μελέτη εσωτερικών κανονισμών, καθώς και κάθε άλλη μελέτη που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ή την οργάνωση της λειτουργίας των πάσης φύσεως μονάδων και τμημάτων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Οργανισμού. Επίσης μπορεί να αναθέτει τη μελέτη βελτίωσης των διοικητικών λειτουργιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού ή μελέτη πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του διοικητικού έργου. Επίσης μπορεί να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές, επιτροπές επιλογής μαθητών και καταρτιζομένων, καθώς και επιτροπές αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής έργων μελετών κ.λπ. 1.8. Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 1.9. Τοποθετεί τους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.). 1.10. Τοποθετεί τους προϊσταμένους των τμημάτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών Ξεναγών. 1.11. Επιλέγει και τοποθετεί τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους Υποδιευθυντές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22. 1.12. Επιλέγει και τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς που προΐστανται στις μονάδες Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 1.13. Αποφασίζει για την αγορά και εκποίηση ακινήτων του Ο.Τ.Ε.Κ., ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αποφασίζει για την παραχώρηση των ακινήτων του κατά χρήση σε άλλους φορείς και για την ανέγερση νέων ακινήτων. Αποφασίζει επίσης για την επισκευή και συντήρηση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και γενικότερα για την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού. 1.14. Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων και την εκτέλεση έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. 1.15. Αποφασίζει για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Υπουργό Ανάπτυξης. 1.16. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετατροπή των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 1.17. Αποφασίζει για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διεθνούς εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα για θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και τουρισμού γενικότερα και εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του Οργανισμού και της ποιότητας της παρεχόμενης από αυτόν εκπαίδευσης και κατάρτισης. 1.18. Αποφασίζει για την επιμόρφωση του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού και συνεργάζεται με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλους φορείς για το σκοπό αυτόν. 1.19. Αποφασίζει για τη συγγραφή ή την προμήθεια σημειώσεων, βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών μέσων. 1.20. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση συνεδρίων, εκδόσεων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού ή εσωτερικού, την ανταλλαγή μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων, καθώς και διοικητικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού με σχολές μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, όπως και κάθε άλλη συνεργασία για την επίτευξη των σκοπών του. 1.21. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης για την ίδρυση γραφείων διασύνδεσης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με σκοπό τη σύνδεση των αποφοίτων του Ο.Τ.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας και υποβάλλει σχέδια κανονιστικών πράξεων για την οργάνωση και λειτουργία τους. 1.22. Εισηγείται για την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης των αποφοίτων των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων, καθώς και ανέργων και εργαζομένων. 1.23. Με απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει στον Πρόεδρό του, για ορισμένο χρόνο που μπορεί να ανανεώνεται, την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του ή να αναθέτει καθήκοντα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. 1.24. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει και μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, να συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα με άλλους δημόσιους φορείς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή Α.Ε. του Δημοσίου ή με συνδικαλιστικούς φορείς του τουριστικού τομέα με σκοπό την ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στα πλαίσια των σκοπών του. 1.25. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ακόμη όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος ειδικά στον Πρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή. 1.26. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Βουλή στο τέλος κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων.
2.  
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 2.1. Συγκαλεί το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και επιβλέπει για την εκτέλεση των αποφάσεών του. 2.2. Μπορεί να παρίσταται και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των σχολών ή των επιτροπών του Οργανισμού. 2.3. Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που άπτονται της γενικότερης τουριστικής πολιτικής, του ρόλου και των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού και τον εκπροσωπεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό για τα ανωτέρω θέματα. 2.4. Υποβάλλει κάθε χρόνο στο Δ.Σ. έκθεση πεπραγμένων για το έργο του Οργανισμού. 2.5. Αποφασίζει για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού. 2.6. Μπορεί να παραπέμπει στο Δ.Σ. θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης. 2.7. Συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος. 2.8. Αποφασίζει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε δαπάνη και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. 2.9. Αποφασίζει σχετικά με την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού ή τη διάθεσή του σε ιδρύματα ή φορείς του Δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής τους. 2.10. Μεριμνά για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού. 2.11. Αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ή και την παραίτηση από αυτά, παρέχοντας δικαστική πληρεξουσιότητα σε Νομικό Σύμβουλο του Ο.Τ.Ε.Κ. ή σε άλλους δικηγόρους. 2.12. Με απόφαση του Προέδρου, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ., μπορεί να μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. 2.13. Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Οργανισμού και προΐσταται όλων των διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική τους λειτουργία. Πλέον αυτών ο Γενικός Διευθυντής έχει όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως και αυτές που θα ανατεθούν με τις υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί με απόφασή του, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ., να εκχωρεί ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα.
Άρθρο 7 "Διοικητικές Υπηρεσίες"
1.  
  Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε.Κ. διαρθρώνονται ως εξής:.
 1. Κεντρική Υπηρεσία
 2. Εκπαιδευτικά Κέντρα
 3. Εκπαιδευτικές Μονάδες και Μονάδες Κατάρτισης
2.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία έχει την ευθύνη του συνολικού έργου του Οργανισμού, το συντονισμό, την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της δράσης των μονάδων της ανώτερης, της δευτεροβάθμιας, της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και των πάσης φύσεως τμημάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Συγκροτείται δε από διευθύνσεις, τμήματα και αυτοτελή γραφεία.
3.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται Εκπαιδευτικά Κέντρα, εφόσον στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα ή στην ίδια πόλη συστεγάζονται ή στεγάζονται περισσότερες από μία εκπαιδευτικές μονάδες ή μονάδες αρχικής ή συνεχιζόμενης κατάρτισης ή και γραφεία διασύνδεσης. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται Προϊστάμενος του Εκπαιδευτικού Κέντρου ένας από τους Προϊσταμένους των εκπαιδευτικών μονάδων ή μονάδων κατάρτισης ή και υπάλληλος του Ο.Τ.Ε.Κ. κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει κατηγορίας ΤΕ. Ο Προϊστάμενος του Εκπαιδευτικού Κέντρου συντονίζει και διαχειρίζεται τις κοινές δραστηριότητες, εκτός αυτών που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των μονάδων. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι μονάδες που εντάσσονται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο και το πλαίσιο των δράσεων και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες συντονισμού και λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου. Για τις ανάγκες διοίκησης, στο Κέντρο δύναται να λειτουργεί αυτοτελές γραφείο διοικητικής υποστήριξης στο οποίο προΐσταται ο Προϊστάμενος του Εκπαιδευτικού Κέντρου.
4.  
  Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ή μονάδα κατάρτισης λειτουργεί κατ ελάχιστο, τμήμα διοικητικής υποστήριξης το οποίο υπάγεται κατευθείαν στον Διευθυντή της μονάδας. Οι εκπαιδευτικές μονάδες ή μονάδες κατάρτισης, οργανώνονται διοικητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων αυτών και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 8 "Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης"
1.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. παρέχει τουριστική εκπαίδευση σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης. Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) συγκροτούνται από τμήματα ανάλογα με τις ειδικότητες στις οποίες αναφέρονται.
2.  
  Οι Α.Σ.Τ.Ε. ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια διατάγματα καθορίζονται τα τμήματα και οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε Σχολή, η οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων αυτών, η σύσταση - κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων και η σύσταση θέσεων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
3.  
  Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διέπονται στο εξής από τις διατάξεις του νόμου αυτού η καθεμία δε από αυτές περιλαμβάνει Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων, στο οποίο εντάσσονται οι σπουδαστές που ήδη φοιτούν. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών αυτών, πέραν όσων περιλαμβάνονται στον παρόντα νόμο, ρυθμίζονται με τα διατάγματα της παραγράφου 2.
Άρθρο 9 "Όργανα Διοίκησης Ανώτερων Σχολών"
1.  
  Τα Όργανα Διοίκησης των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι:
 1. Ο Διευθυντής της Σχολής
 2. Το Συντονιστικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή της Σχολής και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
 3. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
 4. Η Συνέλευση του Τμήματος
2.  
  Αν στη Σχολή λειτουργεί ένα τμήμα, ο Διευθυντής της Σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου και του Προϊστάμενου του Τμήματος
3.  
  Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
 1. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή τον Διευθυντή της Σχολής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2
 2. Τους καθηγητές του Τμήματος
 3. Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών του Τμήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 4. Χρέη γραμματέα της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί διοικητικός υπάλληλος, που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
4.  
  Ο Διευθυντής της Σχολής επιλέγεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού με τριετή θητεία μεταξύ εκπαιδευτικών της βαθμίδας των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών ή επίκουρων καθηγητών με κριτήριο τα επιστημονικά και τα διοικητικά τους προσόντα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι το διορισμό προσωπικού στις βαθμίδες καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών και επίκουρων καθηγητών, η επιλογή Διευθυντή Σχολής γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Σχολή κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Ο Διευθυντής της Σχολής έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Κατευθύνει και εποπτεύει το εκπαιδευτικό έργο, καθώς και το έργο των διοικητικών υπηρεσιών της Σχολής
 2. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Οργανισμού την ίδρυση νέων τμημάτων εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
 3. Συντονίζει θέματα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων και λειτουργίας της Σχολής
 4. Εισηγείται τον προϋπολογισμό της Α.Σ.Τ.Ε. στη Διοίκηση του Οργανισμού και κατανέμει τις πιστώσεις του μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
 5. Προγραμματίζει τις εργασίες της Σχολής και προτείνει στο Δ.Σ. του Οργανισμού την εκτέλεση έργων αρμοδιότητάς του.
 6. Εισηγείται τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής και υποβάλλει την εισήγηση για έγκριση στο Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
 7. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής
 8. Ορίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή έρευνα διαφόρων θεμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου
 9. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά με τη σύσταση νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και τη μετατροπή υφισταμένων, μετά από πρόταση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
 10. Συνυπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων των Α.Σ.Τ.Ε.
5.  
  Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Επικουρεί τον Διευθυντή της Σχολής στα καθήκοντά του
 2. Εισηγείται για την ίδρυση νέων τμημάτων εκπαίδευσης
 3. Εισηγείται στον Διευθυντή της Σχολής επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή έρευνα διαφόρων θεμάτων
 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύσταση νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και τη μετατροπή υφισταμένων.
 5. Εισηγείται στο Δ.Σ. τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής.
 6. Κάνει δεκτές εισηγήσεις των Προϊστάμενων των Τμημάτων ή τις αναπέμπει σε αυτούς ή τις παραπέμπει αιτιολογημένα στον Διευθυντή της Σχολής
 7. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα.
 8. Συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος καταρτίζει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
6.  
  Ο Προϊστάμενος του Τμήματος προέρχεται από τη βαθμίδα των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών ή επίκουρων καθηγητών, εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του Τμήματος μέχρι δύο συνεχείς κατ ανώτερο όριο θητείες, καθεμία από τις οποίες έχει τριετή διάρκεια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικαταστάτης του, μπορεί να επανεκλεγεί για μια ακόμη θητεία. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι το διορισμό προσωπικού στις βαθμίδες καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών και επίκουρων καθηγητών, ο Προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ύστερα από επιλογή μεταξύ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Σχολή κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος
 2. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματός του
 3. Εισηγείται θέματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα στον Διευθυντή και στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής
 4. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της
 5. Συνυπογράφει μαζί με τον Διευθυντή της Σχολής τα πτυχία των αποφοίτων και υπογράφει τα πιστοποιητικά που αφορούν στην κατάσταση των σπουδαστών
 6. Υποβάλλει στο Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε χρόνο, στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου, έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του Τμήματος και προγραμματισμό για το επόμενο σπουδαστικό έτος
 7. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 8. Εισηγείται στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη μελέτη ή έρευνα διαφόρων θεμάτων
 9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Προϊστάμενο του Τμήματος αναπληρώνει ένας καθηγητής του Τμήματος, που εκλέγεται ταυτόχρονα σύμφωνα με τη διαδικασία και τον τρόπο που εκλέγεται και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
7.  
  Κάθε Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) απαρτίζεται από τους καθηγητές, τους αναπληρωτές καθηγητές, τους επίκουρους καθηγητές και τους καθηγητές τεχνικών μαθημάτων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο Τμήμα. Στη Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν και οι καθηγητές του άρθρου 13 του παρόντος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στη Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να συμμετέχει και ο Διευθυντής της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και αιρετός εκπρόσωπος των σπουδαστών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Συνέλευση του Τμήματος συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν τη συγκαλεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή ζητηθεί γραπτά από το 1/3 του συνόλου των τακτικών μελών του. Η Συνέλευση του Τμήματος:.
 1. Συντονίζει τη λειτουργία και μεριμνά για την πρόοδο των μαθημάτων
 2. Εισηγείται την κατανομή του διδακτικού έργου με βάση την ειδίκευση, την καταλληλότητα και την εκπαιδευτική πείρα των διδασκόντων
 3. Εκλέγει τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον αναπληρωτή του
 4. Εισηγείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αποδοτικότερη λειτουργία του προγράμματος σπουδών και της πρακτικής άσκησης κατά θερινή περίοδο
 5. Υποβάλλει στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Σχολής εισηγήσεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του Τμήματος
Άρθρο 10 "Τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ανώτερων Σχολών Το κύριο διδακτικό έργο στις Ανώτερες Σχολές ασκείται από το τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.), το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή κ [...]"
1.  
  Βαθμίδα Καθηγητή. Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη βαθμίδα αυτή είναι:.
 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 2. Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
 3. Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων ή ανάλογα με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέση που προκηρύσσεται.
 4. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτόνομη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, που πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε. μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.
 5. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή.
 6. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην παραγωγή.
2.  
  Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα προσόντα διορισμού στη βαθμίδα αυτή είναι:.
 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 2. Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
 3. Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου υψηλού επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
 4. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει και μέχρι δύο έτη αυτόνομη διδασκαλία, στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε.
 5. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από τη διδακτορική διατριβή
3.  
  Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή. Τα προσόντα διορισμού στη βαθμίδα αυτή είναι:.
 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 2. Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
 3. Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της προς πλήρωση θέσης.
 4. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε.
 5. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους
4.  
  Βαθμίδα Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων. Τα προσόντα διορισμού στη βαθμίδα αυτή είναι:.
 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
 2. Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 3. Η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και δύο έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε.
 4. Ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται
5.  
 1. Όπου γίνεται αναφορά σε πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού
 2. Στην επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε., δεν συνυπολογίζεται αυτή που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα ή σπουδές.
Άρθρο 11 "Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού"
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης γίνεται ύστερα από προκήρυξη που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
2.  
 1. Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα.
 2. Αυτό αποτελείται από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος το οποίο ανήκει σε ανώτερη ή στην ίδια βαθμίδα με την προς πλήρωση θέση.
 3. Αν ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος είναι μικρότερος από επτά, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. από εκπαιδευτικούς ανώτερης ή της ίδιας βαθμίδας του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου άλλου Τμήματος της ίδιας ή άλλης Ανώτερης Σχολής του Ο.Τ.Ε.Κ.
3.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και έως ότου δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος της προηγούμενης παραγράφου, η επιλογή του Ε.Π. θα γίνεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από επτά μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας και ίδιου ή συναφούς γνωστικού πεδίου με τις προς πλήρωση θέσεις.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων Ε.Π., τη διαδικασία επιλογής, το διορισμό των επιλεγέντων, την ανάληψη υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ε.Π. Α.Σ.Τ.Ε. επιτρέπεται να γίνεται σε συνδυασμό θέσεων είτε Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή είτε Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι κρίνονται αρχικά από το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων για τη θέση της ανώτερης από τις δύο βαθμίδες. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί στη θέση της ανώτερης βαθμίδας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών συνέρχεται το οικείο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στη θέση της κατώτερης βαθμίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στην κατώτερη βαθμίδα συμμετέχουν και όλοι οι εκλέκτορες που αποτέλεσαν το εκλεκτορικό σώμα για την ανώτερη βαθμίδα.
6.  
 1. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, κατατάσσεται, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητών Τεχνικών Μαθημάτων ή Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού.
 2. Αν τα τυπικά τους προσόντα δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα για τις ως άνω θέσεις, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 23, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει τα προβλεπόμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα.
 3. Η ως άνω κατάταξη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα και από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων που πρέπει να υποβληθεί το αργότερο σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 4. Όσοι από το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα και σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο, εξελίσσονται σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ανώτερης βαθμίδας από αυτήν που κατέχουν ύστερα από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα της παραγράφου 2
Άρθρο 12 "Μονιμοποίηση, κρίση Εκπαιδευτικού Προσωπικού"
1.  
  Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές διορίζονται ως μόνιμοι και οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων διορίζονται με θητεία
2.  
  Οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους το διορισμό τους σε μόνιμη θέση της βαθμίδας που κατέχουν. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της τριετίας. Η κρίση για διορισμό γίνεται από το ειδικό εκλεκτορικό σώμα του άρθρου 11. Αν η κρίση είναι θετική, ο αιτών διορίζεται στη θέση που κατέχει. Αν η κρίση είναι αρνητική ή αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, η θητεία του κρινομένου λήγει αυτοδικαίως. Η κρίση για το διορισμό βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο και συνεκτιμώνται οι εκθέσεις αξιολόγησης της παραγράφου 3.
3.  
  Στο τέλος κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους ο Προϊστάμενος του Τμήματος συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για κάθε μέλος του Ε.Π. του Τμήματος. Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι εμπιστευτικές και εντάσσονται στα μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μελών του Ε.Π., που τηρούνται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος συντάσσονται δε σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 13 "Συνεργάτες, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών και επισκέπτες καθηγητές"
1.  
  Για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης επιτρέπεται να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ή δύο διδακτικών εξαμήνων σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία. Τα προσόντα που απαιτούνται για τις ως άνω κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ανά κατηγορία τα εξής: Επιστημονικός συνεργάτης: πτυχίο Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύσσεται και επαγγελματική, διδακτική ή ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προκηρυσσόμενου μαθήματος. Εργαστηριακός συνεργάτης: πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε. ή αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και πενταετής επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύσσεται ή πτυχίο επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεκαετής επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύσσεται. Εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών: πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και διδακτική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα, γίνονται δεκτοί και εκπαιδευτικοί που έχουν πιστοποιητικό επάρκειας της γλώσσας που πρόκειται να διδάξουν και διδακτική εμπειρία.
2.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος, καταρτίζεται η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού της παρ. 1 και καθορίζονται τα τυχόν επιπλέον προσόντα που κρίνονται αναγκαία για τη διδασκαλία των προκηρυσσόμενων μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος, μπορεί να αναθέσει τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό με ελλιπή προσόντα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το προσωπικό αυτό κατέχει τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών ανά κατηγορία.
3.  
  Ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης
4.  
  Ο συνολικός αριθμός των ωρών της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αυξηθεί μέχρι 50% με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού και εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, μπορούν να μετακαλούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος επισκέπτες καθηγητές, Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν τα προσόντα ή κατέχουν θέση καθηγητή σε αντίστοιχο Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού, προκειμένου να παρέχουν ειδικές τεχνικές γνώσεις ή να συμβάλλουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο (2) έτη. Ειδικά για καθηγητές Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. η μετάκλησή τους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού και εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. που ανήκουν.
6.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προκήρυξη, στη διαδικασία επιλογής, στους όρους απασχόλησης, στη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, ως και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός της αμοιβής των επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών και των μετακαλουμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 6, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 14 "Καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις των μελών του Ε.Π."
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε., ιδίως δε το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, η υποχρέωση για εποπτεία πρακτικής άσκησης, η υποχρέωση για παροχή διοικητικού έργου, οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των διευθυντών των Α.Σ.Τ.Ε. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων τους, οι όροι και η διαδικασία για τυχόν μερική απαλλαγή από διδακτικές υποχρεώσεις των διευθυντών και μελών Ε.Π. που έχουν επιφορτισθεί με ειδικά διοικητικά καθήκοντα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., μέλη του Ε.Π. που μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στην επίτευξη των στόχων του Ο.Τ.Ε.Κ., μπορεί να απαλλαγούν μερικώς και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ένα σπουδαστικό έτος από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Άρθρο 15 "Πρόσθετες υπηρεσίες - Δευτερεύουσα απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε."
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, σε θέσεις ευθύνης τουριστικών επιχειρήσεων και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους
2.  
 1. Τα μέλη του Ε.Π. επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., να παρέχουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή και μόνο κατ εξαίρεση, με ανάλογη μείωση των ωρών διδασκαλίας ή με μερική απαλλαγή των υποχρεώσεών τους προς τον Ο.Τ.Ε.Κ., υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα, σε πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
 2. Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες ανά εβδομάδα.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιτρέπεται η απόσπαση Ε.Π. στην κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ. ή σε νεοϊδρυόμενο τμήμα των Α.Σ.Τ.Ε. ή σε διεθνείς οργανισμούς, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα τρία χρόνια.
 4. Η κατά τα ανωτέρω απασχόληση του Ε.Π. στο δημόσιο τομέα ή σε διεθνείς οργανισμούς θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση του.
Άρθρο 16 "Εκπαιδευτικές άδειες - Συγγραφή διδακτικών βιβλίων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., μπορεί να χορηγείται στο Ε.Π. εκπαιδευτική άδεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας, τους όρους χορήγησής της, τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Με κοινές αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες συγγραφής, εικονογράφησης, κοστολόγησης, έκδοσης, διάθεσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την αποζημίωση των συγγραφέων και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 17 "Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.)"
1.  
  Στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης προσλαμβάνεται ειδικό τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Π.) με έργο τη φύλαξη του εργαστηριακού εξοπλισμού, τη φροντίδα ώστε ο εργαστηριακός εξοπλισμός να είναι σε κατάσταση που να επιτρέπει τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τη φροντίδα ώστε τα διατιθέμενα κάθε φορά βοηθήματα να είναι στη διάθεση των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του εργαστηρίου. Τυπικό προσόν διορισμού σε θέση Ε.Τ.Π. είναι απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριος τίτλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεκαετής εμπειρία στο αντικείμενο που προκηρύσσεται.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων του Ε.Τ.Π., στην οποία αναφέρονται και οι απαιτούμενες ειδικότητες, καθώς και η επιλογή για διορισμό γίνονται από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος που ανήκει η θέση. Ο διορισμός γίνεται με πράξη του Προέδρου του Οργανισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Ε.Τ.Π., θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και τη μονιμοποίηση του προσωπικού αυτού, το ωράριο εργασίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4.  
  Το Ε.Τ.Π. κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
5.  
  Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη έκτακτου Ε.Τ.Π., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και η αποζημίωση του έκτακτου Ε.Τ.Π. και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 18 "Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού Α.Σ.Τ.Ε."
1.  
  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις: Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.):.
 1. Είκοσι (20) θέσεις Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητών
 2. Δώδεκα (12) θέσεις Καθηγητών Τεχνικών Μαθημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 6α του άρθρου 11.
 3. Β. Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 6α του άρθρου 11.
2.  
  Η κατανομή των παραπάνω θέσεων κατά Σχολή και Τμήμα και ειδικότητα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
Άρθρο 19 "Εισαγωγή σπουδαστών"
1.  
  Η εισαγωγή σπουδαστών στις Α.Σ.Τ.Ε. γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις γενικότερες διατάξεις περί εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.  
  Οι σπουδαστές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν εισαχθεί και φοιτούν στις Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στα νέα τμήματα των Α.Σ.Τ.Ε. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. ρυθμίζονται επί μέρους θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση των σπουδών.
Άρθρο 20 "Πρόγραμμα και κανονισμός σπουδών"
1.  
  Το πρόγραμμα σπουδών στις Ανώτερες Σχολές αποτελείται από εξαμηνιαία μαθήματα και πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, αναλυτικότερα δε περιλαμβάνει:
 1. Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων
 2. Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων
 3. Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες
 4. Πτυχιακές εργασίες
 5. Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, που αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
2.  
  Η διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών, φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων, των σεμιναρίων και της πτυχιακής εργασίας είναι τρία χρόνια (6 εξάμηνα)
3.  
  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα είναι συνολικά εννέα (9) μήνες και πραγματοποιείται επί τρεις μήνες μετά τη λήξη κάθε διδακτικού έτους
4.  
  Σπουδαστής που δεν έχει ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεν μπορεί να ανακηρυχθεί πτυχιούχος
5.  
  Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται θέματα που αφορούν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και θέματα σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 32 του παρόντος.
6.  
  Οι σπουδές σε κάθε τμήμα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου, που δίνει τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος και τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στο τέταρτο έτος τμημάτων Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου μετά την αποφοίτησή τους από αυτά να αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής. Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται το πρώτον μέχρι την τριακοστή Ιουνίου του 2003 (30.6.2003).
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να καθορίζονται επί μέρους κατευθύνσεις σε κάθε τμήμα των Α.Σ.Τ.Ε. Η φοίτηση σε μια κατεύθυνση καταλήγει στο βασικό πτυχίο του τμήματος.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται κανονισμός σπουδών, με τον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, ιδίως δε θέματα σχετικά με την εγγραφή, τη διακοπή σπουδών, τον επιτρεπόμενο αριθμό απουσιών, τις προϋποθέσεις διαγραφής σε περίπτωση ελλιπούς φοίτησης και κάθε σχετικό με τη φοίτηση στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θέμα.
Άρθρο 21 "Ίδρυση και λειτουργία μονάδων δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.)"
1.  
  Στη δευτεροβάθμια Τουριστική Επαγγελματική Εκπαίδευση που παρέχει ο Ο.Τ.Ε.Κ. περιλαμβάνονται Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου του τομέα τουρισμού. Τα τμήματα Τ.Ε.Ε. παρέχουν τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να κατανέμεται σε τομείς και ειδικότητες. Τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ., καθώς και οι παρεχόμενοι τίτλοι είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα Τ.Ε.Ε. και τους παρεχόμενους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τίτλους.
2.  
  Τα Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου που συστήθηκαν με την Τ4217/7.2.2000 (ΦΕΚ 180 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εξακολουθούν να λειτουργούν. Οι μαθητές που φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ίσχυαν κατά το χρόνο εισαγωγής τους.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου και τμήματα αυτών.
4.  
  Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύονται στα Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ. τμήματα για αποφοίτους ενιαίου Λυκείου ή ισοτίμων σχολικών μονάδων, το πρόγραμμα των οποίων ρυθμίζεται σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Στους αποφοίτους των τμημάτων αυτών παρέχεται τίτλος σπουδών Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου αντίστοιχα. Για τους κατόχους των τίτλων αυτών εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για εισαγωγή αποφοίτων Τ.Ε.Ε. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την αναστολή λειτουργίας Τ.Ε.Ε. ή τμημάτων τους.
6.  
  Η διάρκεια σπουδών των Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. είναι αυτή που ισχύει κάθε φορά για τα Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου σπουδών εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:
 1. Την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων των Τ.Ε.Ε.
 2. Τον τρόπο εισαγωγής, την αξιολόγηση, την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις
 3. Τα διδασκόμενα μαθήματα, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα
 4. Την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές
 5. Τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, απουσίες, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών
 6. Τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους
 7. Την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων
 8. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των τμημάτων Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 22 "Όργανα διοίκησης Τ.Ε.Ε."
1.  
  Τα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ε. είναι ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής.
 1. Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού με τριετή θητεία, μετά από προκήρυξη μεταξύ των εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΠΕ και αν δεν υπάρχουν, από καθηγητές της κατηγορίας ΤΕ που έχουν τον βαθμό Α΄.
 2. Αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Α΄ βαθμού επιλέγεται από το Β΄ βαθμό κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει κατηγορίας ΤΕ.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών των Τ.Ε.Ε.
 4. Ο Υποδιευθυντής ορίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού και επιλέγεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη μονάδα, με τριετή θητεία.
 5. Υποδιευθυντής τοποθετείται εφόσον το μαθητικό δυναμικό της εκπαιδευτικής μονάδας είναι μεγαλύτερο από 150 μαθητές.
2.  
  Ο Διευθυντής του Τ.Ε.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της εκπαίδευσης και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων του Τ.Ε.Ε.
 2. Εισηγείται τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ε. στη διοίκηση του Οργανισμού και κατανέμει τις πιστώσεις του.
 3. Καταρτίζει την ημερησία διάταξη και συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων του τμήματος
 4. Υπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων και τα πιστοποιητικά που αφορούν στην κατάσταση των μαθητών
 5. Ασκεί πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 6. Μετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ε.
3.  
  Τον Διευθυντή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής και όταν δεν υπάρχει, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ένας από τους Καθηγητές με βαθμό Α΄ και ελλείψει αυτού με βαθμό Β΄.
4.  
  Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε τμήματος Τ.Ε.Ε. αποτελείται από τους καθηγητές αυτού. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν μαθητές, μετέχει και ένας εκπρόσωπός τους που ορίζεται από το Δ.Σ. των μαθητικών κοινοτήτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5.  
  Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του τμήματος, ο οποίος προεδρεύει των εργασιών του. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικώς μία φορά το μήνα, πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου και εκτάκτως όταν κρίνει ο Διευθυντής ή το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις του γίνονται εκτός υποχρεωτικού ωραρίου και σε καμία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
6.  
  Ο Σύλλογος Καθηγητών αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του συλλόγου καθηγητών.
Άρθρο 23 "Εκπαιδευτικό προσωπικό Τ.Ε.Ε."
1.  
  Συνιστώνται 100 θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ε. κατά κατηγορίες ως εξής: Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ: θέσεις 68 ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ: θέσεις 22 ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ: θέσεις 10 για τη διδασκαλία εργαστηριακών τεχνικών μαθημάτων. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις θέσεις που υπάρχουν και τις επαυξάνουν κατά κατηγορία. Κατόπιν αυτού οι θέσεις ανέρχονται συνολικώς σε ενενήντα πέντε (95) στην κατηγορία ΠΕ, είκοσι οκτώ (28) στην κατηγορία ΤΕ και δώδεκα (12) στην κατηγορία ΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι ως άνω θέσεις κατανέμονται στους κλάδους της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1984, όπως κάθε φορά ισχύει.
2.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετεί στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγή θέση εκπαιδευτικού προσωπικού του Ο.Τ.Ε.Κ., ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας με αυτήν στην οποία υπηρετεί. Η κατάταξη γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Τ.Ε.Κ., ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 28 του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός για κάθε ειδικότητα των κλάδων της παρ. 1 και γίνεται κατανομή τους ανά εκπαιδευτήριο.
4.  
  Τα τυπικά προσόντα διορισμού, ανά κατηγορία και κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985. Η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τυχόν επιπλέον προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και τα κριτήρια για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού.
5.  
  Για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ε του Ο.Τ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν.
6.  
  Αν τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα των Τ.Ε.Ε. ή αυξηθούν τα τμήματα αυτών, οι οργανικές θέσεις αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Με ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρύονται νέοι ή να χωρίζονται οι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό.
7.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. μπορεί να προσλαμβάνει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός έτους για την κάλυψη των αναγκών των Τ.Ε.Ε., των Ι.Ε.Κ., των Κ.Ε.Κ. και των Σχολών Ξεναγών. Η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία καθορίζονται τυχόν επιπλέον, πέραν αυτών της παρ. 4, προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού αυτού.
8.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ε. έχει, κατά την εκτέλεση του διδακτικού του έργου, κατά κύριο λόγο τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις:.
 1. Αναλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων συναφών προς την ειδικότητά τους, καθώς και την αξιολόγηση αυτών
 2. Μετέχει σε εξεταστικές επιτροπές
 3. Είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, εποπτεία και ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τάξεις και εργαστήρια
 4. Αναλαμβάνει καθήκοντα που έχουν σχέση με την τάξη της σχολικής μονάδας και την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος
 5. Μεριμνά για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των εργαστηρίων και τη διατήρηση των μηχανημάτων και εργαλείων σε καλή κατάσταση
 6. Εποπτεύει την πρακτική άσκηση των μαθητών σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις του Ο.Τ.Ε.Κ. ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
 7. Συνοδεύει τους σπουδαστές σε επισκέψεις επιχειρήσεων και εκπαιδευτικά ταξίδια
 8. Αναλαμβάνει, με συμμετοχή των μαθητών, την οργάνωση δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την προαγωγή των γνώσεών τους
 9. Μετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανταλλαγών με ξένες χώρες
 10. Ασκεί διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών μονάδων
9.  
  Το διδακτικό ωράριο του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως και των έκτακτων αναπληρωτών καθηγητών, είναι αυτό που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως κάθε φορά ισχύει. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, όχι όμως πέρα από έξι ώρες την ημέρα ή τριάντα ώρες την εβδομάδα.
10.  
  Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού κατατάσσεται με πράξη του Προέδρου, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, σε θέσεις κατηγορίας και κλάδου της παρ. 1 που αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα για διορισμό στον κλάδο στον οποίο υπηρετούν. Για το προσωπικό αυτό ισχύει η παρ. 6 της κοινής απόφασης Τ/2220/14.6.2000 (ΦΕΚ 763 Β΄). Κάθε άλλη διάταξη που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού καταργείται.
11.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού καθορίζεται η σύνθεση του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού στα εργαστήρια των εκπαιδευτικών μονάδων και μονάδων κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται επιπλέον καθήκοντα ή επιπλέον έργο στο εκπαιδευτικό προσωπικό μόνιμο και έκτακτο πέρα των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο και τους κανονισμούς λειτουργίας των Τ.Ε.Ε.
12.  
  Οι ωρομίσθιοι και συμβασιούχοι τακτικοί καθηγητές, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν την εργασιακή τους σχέση μέχρι το χρόνο λήξης της σύμβασής τους
13.  
  Για την επιλογή των εκπαιδευομένων ή των καταρτιζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις μονάδες αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης ή και στα προγράμματα εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης του Οργανισμού είναι δυνατόν να καθοριστούν κριτήρια επιλογής με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
14.  
  Με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. και κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1998, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολούνται σε προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης ή σε τμήματα εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους πέραν του υποχρεωτικού ή και κανονικού τους ωραρίου.
Άρθρο 24 "Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"
1.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ., στα πλαίσια των στόχων του, παρέχει Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση όλων των επιπέδων σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).
2.  
  Σε κάθε Ι.Ε.Κ. προΐσταται εκπαιδευτικός των Τ.Ε.Ε. ή των Α.Σ.Τ.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ε. και των Α.Σ.Τ.Ε. δεν επαρκεί, ως προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ. μπορεί να τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την τριετία, υπάλληλος του δημόσιου τομέα που θα αποσπασθεί στον Ο.Τ.Ε.Κ. ή υπάλληλος που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.
3.  
  Η πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 23.
4.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. μπορεί να διατίθενται στα Ι.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ε. για μερική ή ολική κάλυψη του διδακτικού ή υποχρεωτικού τους ωραρίου, καθώς και διοικητικό προσωπικό για διοικητική υποστήριξη.
5.  
  Οι απόφοιτοι των τμημάτων Στελεχών Τουριστικών Γραφείων (Σ.Τ.Γ.) και Στελεχών Οργάνωσης Ψυχαγωγίας (Σ.Ο.Ψ.) διετούς διάρκειας αποφοίτων λυκείου μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, που πραγματοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. για την απόκτηση διπλώματος αντίστοιχων ή παρεμφερών τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 25 "Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Μετεκπαίδευση"
1.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τις εκάστοτε για το σκοπό αυτόν ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται να αυξομειούται η διάρκεια φοίτησης, καθώς και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας στα τμήματα μετεκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 20%. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος μέχρι ένα μήνα κατ ανώτατο όριο.
 1. Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα ή δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, σε ανέργους, που πρόκειται να απασχοληθούν στον τομέα του Τουρισμού, οι οποίοι δεν έχουν τίτλους σπουδών σε αντικείμενα του τουριστικού τομέα
 2. Προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης επιχειρηματιών και εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς και Εταιρίες του Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
 3. Προγράμματα επανακατάρτισης σε απόφοιτους τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης των οποίων οι ειδικότητες φθίνουν
 4. Προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διαφόρων Υπουργείων, άλλων φορέων του εσωτερικού ή εξωτερικού και χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού καθορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης..
 1. Στο τέλος της πρώτης περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 1077/1980 οι λέξεις Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις Υπουργού Ανάπτυξης, ομοίως στην αρχή της τρίτης περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου μετά τη λέξη αποφάσεως προστίθενται οι λέξεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού διαγραφομένων των λέξεων του Δ.Σ. της Σ.Τ.Ε..
4.  
  Η διοικητική οργάνωση των Κ.Ε.Κ., καθώς και η τοποθέτηση των διοικητικών οργάνων καθορίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για το σκοπό αυτόν. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Κ. μπορεί να διατίθεται διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό από το προσωπικό του Ο.Τ.Ε.Κ. Σε περίπτωση αδυναμίας στελέχωσης της διοικητικής δομής των Κ.Ε.Κ., εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24.
5.  
  Για τις ανάγκες κατάρτισης προσλαμβάνεται έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος.
6.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να διατίθενται εκπαιδευτικοί των μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Οργανισμού για μερική ή ολική κάλυψη του ωραρίου τους στις μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
7.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Ν.1077/1980 (ΦΕΚ 225 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, μπορούν να ιδρύονται Τμήματα Μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον Τουριστικό Τομέα, να καθορίζονται οι ειδικότητες των Τμημάτων και κατ αντιστοιχία οι ειδικότητες των προς μετεκπαίδευση εργαζομένων, καθώς και οι πόλεις στις οποίες θα λειτουργήσουν..
 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. 1.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού ρυθμίζονται:
 7. α) η διάρκεια των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, τα διδακτέα μαθήματα και η διάρκειά τους, β) ο τρόπος και η διαδικασία των εξετάσεων, ο τρόπος βαθμολογίας, τα όρια των απουσιών και οι συνέπειες αυτών, γ) οι χορηγούμενοι τίτλοι, δ) ο κατ΄ ανώτατο όριο αριθμός των μετεκπαιδευομένων κατά τμήμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων μετεκπαίδευσης..
 8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1077/1980 προστίθεται φράση ως εξής:
 9. Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 23..
 10. Το άρθρο 12 του Ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
 11. 1.
 12. Οι μετεκπαιδευόμενοι που γνωρίζουν επαρκώς μία από τις διδασκόμενες στα τμήματα μετεκπαίδευσης ξένες γλώσσες, καθώς και όσοι έχουν 12ετή υπηρεσία στο επάγγελμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης των ξένων γλωσσών.
Άρθρο 26 "Εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων"
1.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. δύναται να εκμεταλλεύεται τις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές του μονάδες και τα λοιπά ακίνητα ιδιοκτησίας του είτε με ίδρυση Α.Ε. είτε με εκμίσθωση σε τρίτους είτε με παραχώρηση της διοίκησης και διαχείρισής τους στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. έναντι ανταλλάγματος. Η παραχώρηση της διοίκησης και διαχείρισης στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με σκοπό την εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και ακινήτων ιδιοκτησίας του Ο.Τ.Ε.Κ. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται και θέματα μεταφοράς στην ανώνυμη εταιρία προσωπικού του Ο.Τ.Ε.Κ. που υπηρετεί σε μονάδες που θα υπαχθούν σε αυτήν.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης των ξενοδοχειακών μονάδων του Ο.Τ.Ε.Κ.
Άρθρο 27 "Οικοτροφεία"
1.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. δύναται να παρέχει σίτιση και στέγαση με την ίδρυση και λειτουργία οικοτροφείων, σε 24ωρη βάση και επί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, σε μαθητές Τ.Ε.Ε. και σε φοιτητές των μονάδων αρμοδιότητάς του.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. ρυθμίζονται τα θέματα ίδρυσης, συγχώνευσης οικοτροφείων, καθώς και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διαμονής και διατροφής, ο αριθμός των φιλοξενούμενων ατόμων, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 28 "Υπηρεσιακά Συμβούλια"
1.  
  Για την απόφαση και γνωμοδότηση σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού, συγκροτείται και λειτουργεί στον Ο.Τ.Ε.Κ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). Θέματα που αφορούν το Ε.Τ.Π. των Α.Σ.Τ.Ε. εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του διοικητικού προσωπικού, με συμμετοχή δύο εκπροσώπων του Ε.Τ.Π.
2.  
  Για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης του Οργανισμού αρμόδιο είναι το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. εξετάζει τέτοια θέματα μετέχουν σε αυτό και δύο εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
3.  
  Για τη διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΔΙΚ/ΠΡ/Φ80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 29 "Διοικητικό, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό"
1.  
  Το λοιπό, πλην εκπαιδευτικού, προσωπικό του Ο.Τ.Ε.Κ. είναι: α) Το μόνιμο διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί στις διοικητικές, τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε.Κ. Για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2683/1999. β) Οι Δικηγόροι με έμμισθη εντολή και γ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 30 "Σύσταση θέσεων προσωπικού"
1.  
  Για τις ανάγκες λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ. και των εκπαιδευτικών μονάδων συνιστώνται 50 θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ - 25 θέσεις Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ - 10 θέσεις Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - 8 θέσεις Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - 7 θέσεις.
2.  
  Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις θέσεις που υπάρχουν και τις επαυξάνουν κατά κατηγορία. Κατόπιν αυτού οι θέσεις ανέρχονται συνολικώς σε εβδομήντα τέσσερις στην κατηγορία ΠΕ, πενήντα έξι στην κατηγορία ΤΕ, εβδομήντα έξι στην κατηγορία ΔΕ, εκατόν τρεις στην κατηγορία ΥΕ και μία Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή.
3.  
 1. Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων σε θέματα εκπαίδευσης ή και τουριστικής πολιτικής, με σύμβαση εργασίας διάρκειας μέχρι δύο ετών που μπορεί να ανανεώνεται
 2. Ως προσόντα των ως άνω θέσεων ορίζονται:
 3. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης, αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ή δεκαετή εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της θέσης
 4. Θέσεις ειδικών συμβούλων μπορούν να καταλάβουν δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης με απόσπαση, εφόσον πληρούν τα αναφερόμενα προσόντα
 5. Η πρόσληψη των ειδικών συμβούλων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή τους.
4.  
  Συνιστάται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου
5.  
  Η κατανομή των θέσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος κατά κλάδο και ειδικότητα, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις εκπαιδευτικές μονάδες, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
6.  
 1. Το μόνιμο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούσε στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, κατατάσσεται με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Οργανισμού σε θέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχες κατά κατηγορία και ειδικότητα με αυτές που κατέχει.
 2. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούσε στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται, με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας και ειδικότητας ίδιας με αυτήν στην οποία υπηρετεί.
 3. Οι ως άνω προσωποπαγείς θέσεις συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης του προηγούμενου εδαφίου, η οποία και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 31 "Αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού"
1.  
  Οι αποδοχές του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ισούνται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των αντίστοιχων βαθμίδων εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
2.  
  Οι αποδοχές του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτές που καταβάλλονται κάθε φορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό εκπαιδευτικών ωρών για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που καθορίζεται γι΄ αυτούς σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 23 του παρόντος.
Άρθρο 32 "Πρακτική άσκηση"
1.  
  Για την ανάπτυξη των απαιτούμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων ο Ο.Τ.Ε.Κ. τοποθετεί τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους καταρτιζόμενους σε προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού για εκτέλεση πρακτικής άσκησης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του τμήματος ή του Συλλόγου καθηγητών ή του προσώπου που προΐσταται των μονάδων αρχικής ή συνεχιζόμενης κατάρτισης αντίστοιχα καθορίζονται:.
 1. το είδος των επιχειρήσεων,
 2. το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης,
 3. τα προγράμματα εποπτείας της πρακτικής άσκησης
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. καταρτίζεται μητρώο εποπτών πρακτικής άσκησης, στο οποίο εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Τ.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν και πρόσωπα με ειδική εμπειρία στο περιεχόμενο της υλοποιούμενης κάθε φορά πρακτικής άσκησης. Με όμοια απόφαση του Δ.Σ. που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για εγγραφή στο μητρώο, η διαδικασία σύνταξης του μητρώου, οι υποχρεώσεις των εποπτών πρακτικής άσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών του μητρώου που δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον Ο.Τ.Ε.Κ.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούμενων σπουδαστών, το ύψος της αποζημίωσης και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των ίδιων και των εργοδοτών και οι συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων, ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την άσκηση των φοιτητών / μαθητών ή καταρτιζομένων στο επάγγελμα
Άρθρο 33 "Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων"
1.  
  Οι σπουδές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης καταλήγουν, μετά από επιτυχείς εξετάσεις και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, στην απόκτηση πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται στο π.δ. υπ αριθ. 356/1989 για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.
2.  
  Οι απόφοιτοι των τμημάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των τμημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή όπως αυτά καθοριστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
3.  
  Οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης ή και μετεκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Ο.Τ.Ε.Κ. ή απόφοιτοι ισότιμων μονάδων ή αντίστοιχων προγραμμάτων προς αυτά του Ο.Τ.Ε.Κ. αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 2112/1920.
Άρθρο 34 "Οργανωτικά - Λειτουργικά θέματα"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και η αμοιβή των εισηγητών και του γραμματέα του Δ.Σ.
2.  
  Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Ο.Τ.Ε.Κ. μπορεί να παρακολουθεί προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνει ο Ο.Τ.Ε.Κ. ή προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιούν για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε.Κ. εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εξειδικευμένοι φορείς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο αριθμός των επιμορφούμενων, ο παρεχόμενος τίτλος και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση των συγκεκριμένων κάθε φορά προγραμμάτων, καθώς και ο τρόπος κάλυψης της απαιτούμενης δαπάνης για τις περιπτώσεις επιμόρφωσης του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., καθορίζονται οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους εκπαιδευτικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και αποφοίτους Αρχικής Κατάρτισης του Οργανισμού ή σε τρίτους, που έχουν αποφοιτήσει από μονάδες τουριστικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής.
 2. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ο.Τ.Ε.Κ., μετά το πέρας της υποτροφίας τους και για χρόνο διπλάσιο της διάρκειας της υποτροφίας, με αμοιβή που ισούται με τις αποδοχές νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατηγορίας αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα του υποτρόφου.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού καθορίζονται η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης των υποτρόφων στην Κεντρική Υπηρεσία ή και στις εκπαιδευτικές μονάδες ή μονάδες κατάρτισης του Οργανισμού.
 4. Η πρόσληψη των υποτρόφων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και εξαιρείται από κάθε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.
 5. Αναβολή της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών προς τον Οργανισμό παρέχεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 6. Άρνηση ή αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται επιστροφή του συνολικού ποσού, με το οποίο έχει επιβαρυνθεί ο Ο.Τ.Ε.Κ. ως αποτέλεσμα της υποτροφίας.
 7. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού ρυθμίζονται περιπτώσεις υποτρόφων που εκκρεμούν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Οργανισμό μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης βραβείων και τιμητικών διακρίσεων στους μαθητές, φοιτητές και καταρτιζόμενους του Οργανισμού.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των πάγιων προκαταβολών, καθώς και των πάσης φύσεως δαπανών που αποφασίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος δαπανών που αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., ιδρύονται τμήματα εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης, των αποφοίτων των εκπαιδευτικών μονάδων του Οργανισμού ή και μονάδων εκπαίδευσης αρμοδιότητας άλλων υπουργείων, οργανισμών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ξενόγλωσσα τμήματα. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων αυτών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο.
6.  
  Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., καθορίζονται οι αμοιβές των ωρομίσθιων ή αναπληρωτών καθηγητών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης κατ αναλογία με τις αντίστοιχες αμοιβές που καταβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε άλλους δημόσιους φορείς.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., ιδρύονται γραφεία διασύνδεσης (ή σταδιοδρομίας) με σκοπό τη σύνδεση των αποφοίτων του Ο.Τ.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Με όμοια απόφαση καθορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων αυτών.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζεται το σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού.
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται θέματα πρακτικής άσκησης των μαθητών ή φοιτητών του Οργανισμού, στην τουριστική ναυτιλία
10.  
  Οι διατάξεις περί παγίων προκαταβολών του π.δ. 496/1974 εφαρμόζονται και επί του Ο.Τ.Ε.Κ.
11.  
  Οι φοιτητές των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Κεντρική και στις περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ.
12.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. μπορεί να ιδρύει μονάδες Κατάρτισης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας. Η σύσταση των εταιριών αυτών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες για το σκοπό αυτόν διατάξεις.
13.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού..
14.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων έργου με επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής ή επαγγελματίες, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων και μη, καθώς και της επίβλεψης και συντήρησης, των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Οργανισμού. Με όμοιες συμβάσεις μπορεί να καλύπτονται και ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων και των ξενοδοχείων που λειτουργούν με αυτεπιστασία και αφορούν ναυαγοσώστες, πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων, περιποίηση κήπων και λοιπών λειτουργιών που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των εν λόγω μονάδων.
Άρθρο 35 "Ατέλειες - Προνόμια"
1.  
  Ο Ο.Τ.Ε.Κ. απολαμβάνει των ατελειών και προνομίων του Δημοσίου.
Άρθρο 36 "Θέματα προσωπικού - Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις"
1.  
  Οι Σχολές Ξεναγών εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄).
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. συγκροτείται ενδεκαμελής γνωμοδοτική Επιστημονική Επιτροπή για θέματα ξεναγών αποτελούμενη από πέντε καθηγητές Φιλοσοφικής Σχολής, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, έναν εκπρόσωπο καθενός από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Ανάπτυξης και έναν εκπρόσωπο του Ο.Τ.Ε.Κ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Ο.Τ.Ε.Κ. ως γραμματέας της επιτροπής.
 1. Η επιτροπή γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ. για επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα των σχολών ξεναγών, ιδίως δε για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών, στην υπόδειξη συγγραμμάτων, στην επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της επιτροπής και καθορίζεται η αμοιβή των μελών της
3.  
  Δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Ε.Ο.Τ., οι οποίες μεταβιβάστηκαν στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το εδάφ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος ξεναγού μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4.  
  Δύο μήνες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ., η οποία μεταβιβάστηκε στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με το εδάφ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄) και αφορά την είσπραξη και απόδοση στο Ι.Κ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών των ξεναγών, όπως και κάθε άλλη υποχρέωση με το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέρεται στο ΄Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο διατάξεων της νομοθεσίας που διέπουν τον Ο.Τ.Ε.Κ. Με την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων και απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητώς ή σιωπηρώς.
6.  
  Οι μαθητές Α΄ και Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης ασφαλίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37 "Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε."
1.  
  Στο στοιχείο δ΄της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) μετά τις λέξεις ορχηστρικής Τέχνης προστίθεται η εταιρία Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε..
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α΄) εφαρμόζεται και στην εταιρία Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. εντός των περιορισμών της περ. ββ΄ του άρθρου 24 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως η περίπτωση αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 1 του Ν. 2247/ 1994 (ΦΕΚ 182 Α΄).
Άρθρο 38 "Ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών λιμένων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης συγκροτείται εννεαμελής “Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων”. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν (1) εκπρόσωπο από τον Ε.Ο.Τ. και έναν (1) πτυχιούχο Α. Ε.Ι. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Τουρισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αναπληρούμενος από τον Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται με απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων. Η Επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από χρηματοοικονομικό Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος προσλαμβάνεται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα της Επιτροπής .
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται δεκατριμελής Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (έναν από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και έναν από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας), δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (έναν από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης και έναν από τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας), τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (έναν από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, έναν από τη Διεύθυνση Χωροταξίας και έναν από τη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων), έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (από το Γ.Ε.Ν. /Διεύθυνση Α2), έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού (από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και έναν (1) εκπρόσωπο από τον Ε.Ο.Τ. (από τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων). Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης αναπληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην επιτροπή ορίζονται με απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων. Η επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από χρηματοοικονομικό Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος προσλαμβάνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα της Επιτροπής..
2.  
  Η περίπτωση (η) της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: (η) Τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας και τα τιμολόγια του τουριστικού λιμένα.
 1. Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε είδους κίνδυνο εντός της ζώνης του λιμένα
 2. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα
 3. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και ευθύνες των ιδιοκτητών των ελλιμενιζομένων σκαφών και όσων κάνουν χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα
 4. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή αυτών στον τουριστικό λιμένα
 5. Η κίνηση φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων καθώς και λοιπών τροχοφόρων εντός του τουριστικού λιμένα
 6. Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών
 7. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών λιμένων
3.  
  Μετά το άρθρο 31 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 31α, που έχει ως εξής: Άρθρο 31α Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων.
4.  
  Η Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως τα εξής θέματα:.
 1. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του τουριστικού λιμένα
 2. Το σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του λιμένα
 3. Το μέγεθος (ελάχιστο-μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορούν να ελλιμενιστούν
 4. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμένα και το σύστημα αγκυροβολίας τους
 5. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις
 6. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του λιμένα
 7. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα
5.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της υποβολής της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται περί της σκοπιμότητας δημιουργίας του αιτούμενου τουριστικού λιμένα και εγκρίνει ή απορρίπτει τη δημιουργία αυτού. Κατά της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της κοινοποιήσεώς της. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος αποφασίζει αμετάκλητα εντός δύο (2) μηνών από τη σε αυτόν υποβολή της αίτησης θεραπείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης θεραπείας, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για τη δημιουργία τουριστικού λιμένα στην ίδια περιοχή προ της παρέλευσης πενταετίας από της απορρίψεώς της. Η έγκριση της χωροθέτησης, των απαιτούμενων προσχώσεων και των χρήσεων αυτών, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης συντελείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
6.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Η Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων ελέγχει τις υποβαλλόμενες από το φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα μελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα του τουριστικού λιμένα και των εγκαταστάσεων αυτού και εφόσον συμφωνούν με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή τη σύμβαση παραχώρησης τις προωθεί εντός τριάντα (30) ημερών στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία του τουριστικού λιμένα. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός τετραμήνου από της υποβολής των σχετικών μελετών και σχεδίων από τη Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων..
7.  
  Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται και στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους).. Με τη σύμβαση μπορεί να καθορίζεται και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό ναυταθλητικών σκαφών..
8.  
  Το διάγραμμα του τουριστικού λιμένα Ζακύνθου κλίμακας 1:1000 (Αρ. Σχεδίου 15), που προσαρτήθηκε στο Ν. 2160/1993 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, αντικαθίσταται με το προσαρτώμενο στον παρόντα νόμο διάγραμμα κλίμακας 1:500 (Αρ. Σχεδίου 38 Α).
9.  
  Η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2323/1995 καταργείται.
Άρθρο 39 "Ρυθμίσεις για την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ"
1.  
  Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. διαγράφονται ή τροποποιούνται βεβαιώσεις για την είσπραξη, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, απαιτήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) από την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων, που εκ του νόμου έχουν εκχωρηθεί στην εταιρία. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κοινοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία έχει γίνει η σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 14Α του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Μετά από αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., που εκδίδονται πριν από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εξαιρούνται της κατά το παρόν άρθρο αποτίμησης περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκμετάλλευση καθίσταται οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλου είδους περιορισμών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να παραχωρούνται κατά διοίκηση και διαχείριση για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., με την οποία καθορίζονται και οι όροι της παραχώρησης. Μέχρι την παραχώρηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους παραμένει στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., τα οικονομικά αποτελέσματα, όμως, αυτών δεν εγγράφονται στους ισολογισμούς της. Η παραπάνω διαδικασία παραχώρησης του συνόλου των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, άλλως η διοίκηση και διαχείρισή τους παραχωρείται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ή, αν πρόκειται για δασική έκταση, στο Υπουργείο Γεωργίας..
3.  
  Στην παρ. 17 του άρθρου 6 του Ν. 2160/1993 οι λέξεις ακινήτων ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. αντικαθίστανται από τις λέξεις ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.6 του Ν. 2837/2000.
4.  
  Το εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2837/ 2000 τροποποιείται ως εξής: Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνές αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών, σύμφωνα με την παρ. 18 του παρόντος, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 34% του μετοχικού κεφαλαίου..
5.  
  Στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 2636/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000, προστίθενται τα εξής εδάφια: Η συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών και εκτέλεσης έργων της παρούσας παραγράφου πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει περαιωθεί το αργότερο μέχρι την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η συνέχιση και ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών γίνεται από τον Ε.Ο.Τ. .
6.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 2636/1998, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κάθε τυχόν υφιστάμενη φορολογική υποχρέωση του Ε.Ο.Τ., περιλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων και κυρώσεων, προερχόμενη από τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών μονάδων του κατά τις τελευταίες δώδεκα χρήσεις μέχρι 3.8.2000, εξαντλείται με τη βεβαίωση φόρου ίσου προς ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων εκμετάλλευσης των άνω χρήσεων. Με τη βεβαίωση του άνω φόρου όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις του Ε.Ο.Τ. θεωρούνται περαιωμένες. Οι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία βεβαιωθείσες στη Δ.Ο.Υ. απαιτήσεις του Ε.Ο.Τ., που προέρχονται από την εκ μέρους του εκμετάλλευση των ως άνω επιχειρηματικών μονάδων, εκχωρούνται αυτοδικαίως στο Δημόσιο και συμψηφίζονται προς ισόποσες απαιτήσεις του Δημοσίου από τον βεβαιωθέντα κατά τα ανωτέρω φόρο. Τυχόν υπόλοιπο οφειλής του Ε.Ο.Τ. εξοφλείται από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. σε τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και βεβαιώσεων του άνω φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια..
7.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 των άρθρων 6 και 18 του Ν. 2636/1998 τροποποιείται ως εξής: Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου..
8.  
  Η διάρκεια της απόσπασης των δικηγόρων της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2636/1998 μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του δικηγόρου, για δύο ακόμα τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του δικηγόρου ή λόγω λύσεως της σχέσης έμμισθης εντολής σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων.
9.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. δύναται να συνάπτει συμβάσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου με πρόσωπα, των οποίων ο αριθμός δεν θα υπερβαίνει συνολικά τα είκοσι (20), τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και πείρα για την απασχόληση ή το έργο που θα αναλαμβάνουν. Η αμοιβή των προσώπων αυτών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη για το αντίστοιχο τακτικό προσωπικό αμοιβή κατά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%).
10.  
  Η διοίκηση και διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, περιλαμβανομένων του αιγιαλού και της παραλίας, που ευρίσκονται μεταξύ ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά διοίκηση και διαχείριση στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και της ακτογραμμής, περιέρχεται στην εταιρεία αυτή έναντι ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. Το ανωτέρω δικαίωμα έχει η εταιρία και ως προς τα δημόσια κτήματα που δημιουργούνται από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, συνεπεία φυσικών προσχώσεων ή τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του αν εχώρησε επανακαθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού ή της παραλίας.
11.  
  Για την παραχώρηση από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας δεν εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 2971/ 2001 (ΦΕΚ 285 Α΄).
12.  
  Η διοίκηση και διαχείριση της έκτασης τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) τ.μ. περίπου στην Ανάβυσσο Αττικής, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται στο υπ αριθμ. 3916/ 25.10.1973 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κουρεμένου, μετά των πάσης φύσεως επ αυτής κτισμάτων, στην οποία στεγάζονται οι εκπαιδευτικές μονάδες Τουριστικής Εκπαίδευσης Αναβύσσου, ανατίθεται, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται επίσης όσα σε αντάλλαγμα για την παραπάνω έκταση παραχωρηθούν στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και η μετεγκατάσταση του εκπαιδευτηρίου του Ο.Τ.Ε.Κ. Αναβύσσου σε χώρο της έκτασης του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 2941/ 2001 (ΦΕΚ 201 Α΄). Η μετεγκατάσταση γίνεται με ευθύνη και δαπάνες της Ε.Τ.Α. Α.Ε.
13.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα: Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται: α) επί τουριστικών καταλυμάτων τα οποία ανεγείρονται και λειτουρ- γούν επί εκτάσεων, την κυριότητα ή τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και β) επί ενιαίων εκτάσεων άνω των τριακοσίων στρεμμάτων. Τα τουριστικά καταλύματα της παρούσας διάταξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της συνολικά δομούμενης επιφάνειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται το ποσοστό των καταλυμάτων αυτών που μπορούν να μισθώνονται μακροχρονίως ή να πωλούνται, καθώς και θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ή κυριότητας από τους χρήστες ή κυρίους των καταλυμάτων αυτών..
14.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 8. Με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τιμολόγια των ιαματικών πηγών και των ακτών που έχει αναλάβει κατά διοίκηση και διαχείριση και εκμεταλλεύεται για δικό της λογαριασμό η εταιρία..
15.  
  Τα τιμολόγια των ιαματικών πηγών τουριστικής σημασίας που δεν υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευόμενου την ιαματική πηγή.
16.  
  Στο άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) μετά τις λέξεις μετά του Δημοσίου προστίθενται οι λέξεις ή εκ του νόμου.
17.  
  Για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) με οποιονδήποτε τρόπο, μεταγράφονται στα οικεία βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ενεργούσης αυτής ως εντολοδόχου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), τα οποία αποτελούν τη μεταγραπτέα πράξη. Η μεταγραφή των ως άνω αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία απαλλάσσεται από κάθε φόρο μεταβίβασης, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.
18.  
  Τα δικαιώματα χρήσης ή διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί ακινήτων που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων έγκρισης της σημείωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Άρθρο 40 "Ορειβατικά καταφύγια"
1.  
  Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση με ογδόντα (80) το πολύ κλίνες, σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση. Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993.
2.  
  Ορειβατικά μονοπάτια θεωρούνται τα μονοπάτια που χαράσσονται και χρησιμοποιούνται για πεζοπορία είτε στην ελληνική επικράτεια (εθνικά μονοπάτια) είτε αποτελούν τμήματα διεθνών μονοπατιών που διέρχονται από διάφορες χώρες (όπως τα ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε4 και Ε6)
3.  
  Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια γίνεται από δημόσια ή δασική οδό, όπου ήδη υπάρχουν, ή κυρίως από ορειβατικά μονοπάτια. Την ευθύνη οροσήμανσης και συντήρησης των μονοπατιών έχουν οι φορείς διαχείρισης των καταφυγίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Τ.
4.  
  Φορέας διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου μπορεί να είναι σωματεία ορειβατών, πεζοπόρων, αναρριχητών, η Νομαρχιακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης καθορίζεται ο φορέας διαχείρισης κάθε ορειβατικού καταφυγίου.
5.  
  Η εγκατάσταση και λειτουργία νέων ορειβατικών καταφυγίων είναι επιτρεπτή, εφόσον προβλέπεται σε σχέδια τουριστικής ανάπτυξης, σε σχέδια ανάπτυξης ορεινών περιοχών ή σε σχέδια διαχείρισης δασικών συγκροτημάτων
6.  
  Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ορειβατικού καταφυγίου απαιτείται: α) επ αόριστον παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού από 4 μέχρι 6 στρέμματα με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας ή άδεια επεμβάσεως εάν πρόκειται για ιδιωτική δασική έκταση, β) άδεια της αρμόδιας Διεύθυνσης Τουρισμού, γ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άδεια οικοδομής. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η άδεια επέμβασης σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 18 του Ν. 1650/1986, σε εθνικούς δρυμούς, σε αισθητικά δάση και σε μνημεία της φύσης, εκτός εάν στα σχέδια διαχείρισης αυτών των περιοχών υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση και λειτουργία ορειβατικού καταφυγίου.
7.  
  Η παραχωρούμενη δημόσια δασική έκταση διατηρεί το δασικό της χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η χρήση της για άλλους σκοπούς. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για τα ορειβατικά καταφύγια επί ιδιωτικών εκτάσεων. Σε περίπτωση εγκατάλειψης ή αχρηστίας των εγκαταστάσεων αίρεται η παραχώρηση ή η άδεια επεμβάσεως και η παραχωρηθείσα έκταση ανακτά το δασικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται οι προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο κανονισμός λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων
9.  
  Νομιμοποιούνται όλα τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια που δεν έχουν άδεια οικοδομής, εφόσον χρησιμοποιούνται για τους ανωτέρω σκοπούς. Η νομιμοποίηση συντελείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ. Στην απόφαση νομιμοποίησης περιλαμβάνεται η κατά χρήση παραχωρούμενη έκταση (εφόσον αυτή δεν υπάρχει), η τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και υποδομών και προσαρτάται το τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης.
10.  
  Στο άρθρο 21 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Επιτρέπεται, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία δασικών χωριών με την εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες λυόμενων οικημάτων σε επιλεγμένες θέσεις και περιορισμένο αριθμό, μη δυνάμενο να υπερβεί τα τριάντα, για την παροχή καταλυμάτων σε επισκέπτες των δασών. Η μελέτη και εκτέλεση των παραπάνω έργων, λόγω της φύσης και του προορισμού τους, γίνεται αποκλειστικά από τις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 237 του Ν.Δ. 86/1969. Τα δασικά χωριά προστίθενται ως ειδική κατηγορία στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993. Οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των δασικών χωριών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης..
11.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών μονοπατιών και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά τις σχετικές τουριστικές δραστηριότητες
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα των φυλάκων των ορειβατικών καταφυγίων
Άρθρο 41 "Τουριστική προβολή - Διαφήμιση και άλλες διατάξεις"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του Ν. 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: 13. Ο Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού του εδαφίου ε΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους, από τον Ε.Ο.Τ. μετά από σχετική πρόσκληση δια του τύπου για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, ως και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Ε.Ο.Τ. με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:.
 1. Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις συνεργασίες.
 2. Τη συγχρηματοδότηση από τον Ε.Ο.Τ. με την απλή οικονομική συμμετοχή τούτου στη σχετική δαπάνη υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων, που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα.
 3. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να αναφέρονται όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν ως επί μέρους χορηγοί από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες.
 4. Στις ως άνω συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνεται και ο όρος ότι στις επιτροπές του Ε.Ο.Τ., που θα διεξάγουν τους σχετικούς διαγωνισμούς, όπου κατά νόμο αυτοί απαιτούνται, για την ανάθεση σε ανάδοχο από τον Ε.Ο.Τ. της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, θα μετέχουν ως μέλη και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στη σχετική δαπάνη προσώπων και η επιλογή των αναδόχων και η ανάθεση σε αυτούς από τον Ε.Ο.Τ. της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των εν λόγω επιτροπών.
2.  
 1. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001 εφαρμόζονται και για τα ειδικά σήματα λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, των οποίων η ισχύς έληξε μετά τη δημοσίευση του Ν. 2741/1999 και δεν ανανεώθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 2. Οι κάτοχοι ειδικών σημάτων υποχρεούνται για τη διατήρηση της ισχύος τους να υποβάλλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Τουρισμού ανά πενταετία τα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όσοι δε από αυτούς υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2919/2001 θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που ορίζονται σ αυτές.
 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την η