ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3107

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος το Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Τασκένδη στις 18 Νοεμβρίου 1998, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμύνης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία Το Υπουργείο Αμύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αμύνης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν που στο εξής αποκαλούνται «Μέρη», ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές που περιέχονται στο καταστατικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, τη Χάρτα των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη και τα άλλα έγγραφα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ στις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και της Ελληνικής Δημοκρατίας για Φιλία και Συνεργασία που υπεγράφη στην Αθήνα την 1η Απριλίου 1997, ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας βασιζόμενης στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: Άρθρο 1 Τα Μέρη υποχρεούνται να καθιερώνουν και να αναπτύσσουν συνεργασία και κοινή δραστηριότητα βάσει των αρχών της ισότητας, των εταιρικών σχέσεων και του αμοιβαίου οφέλους. Η συνεργασία των Μερών θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία των Μερών. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα εφαρμόζουν τη συνεργασία στις εξής κατευθύνσεις: - ανταλλαγή πληροφοριών και υλικού (συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και νομικών διατάξεων των Μερών), απόψεων και εμπειρίας στα θέματα δομής ενόπλων δυνάμεων, - στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία, μεταξύ άλλων και σε θέματα παραγγελιών, επεξεργασίας, κατασκευής και επισκευής τεχνικών μέσων και εξοπλισμών, - συνεργασία και κοινή δραστηριότητα στα πλαίσια του Προγράμματος του ΝΑΤΟ «Συνεργασία για την Ειρήνη», - ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα στρατιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στρατιωτικού προσωπικού, - συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού. Κατόπιν αμοιβαίας συνεννόησης, τα Μέρη μπορούν να συνεργάζονται και σε άλλες κατευθύνσεις. Άρθρο 3 Η συνεργασία των Μερών στις κατευθύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα εφαρμόζεται με τις εξής μορφές: - διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων της ηγεσίας των Μερών κατά τη διάρκεια αμοιβαίων επισήμων επισκέψεων, - συναντήσεις εργασίας και συνομιλίες των εκπροσώπων των Μερών με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων ανάπτυξης και εμβάθυνσης της συνεργασίας, - αμοιβαίες επισκέψεις στις εκθέσεις τεχνολογίας και εξοπλισμών που διεξάγονται στα δύο Μέρη, - αμοιβαίες επισκέψεις στις διεξαγόμενες από τα Μέρη στρατιωτικές ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων, διασκέψεις, σεμινάρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, - αμοιβαίες επισκέψεις και διαβουλεύσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των Μερών με σκοπό τη μελέτη του τρόπου κατάρτισης του προσωπικού, της πρακτικής εξάσκησης και της μετεκπαίδευσης, - αμοιβαία πρόσκληση των στρατιωτικών μονάδων για συμμετοχή στις ασκήσεις που διεξάγονται στα πλαίσια του προγράμματος του ΝΑΤΟ «Συνεργασία για την Ειρήνη». Άρθρο 4 Με σκοπό την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας τα Μέρη θα προετοιμάζουν ετήσια σχέδια συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας για το προσεχές έτος θα προετοιμάζονται βάσει των αμοιβαίων προτάσεων των Μερών που αποστέλλονται προς εξέταση στο άλλο Μέρος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Τα συμφωνηθέντα σχέδια συνεργασίας που υπεγράφησαν από τους αρχηγούς γενικών επιτελείων των Μερών πρέπει να εγκριθούν από τους Υπουργούς Άμυνας των Μερών όχι αργότερα από την 1η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Στο σχέδιο συνεργασίας πρέπει να αναφέρονται οι εκδηλώσεις, μορφές, ο χρόνος και τόπος διεξαγωγής τους, καθώς και να καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ο αριθμός των συμμετεχόντων και άλλα θέματα. Με αμοιβαία συνεννόηση για τα σχέδια συνεργασίας μπορούν να υποβληθούν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Άρθρο 5 Η οικονομική υποστήριξη των εκδηλώσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας θα πραγματοποιείται βάσει των αρχών της αμοιβαιότητας. Το αποστέλλον Μέρος αναλαμβάνει: - την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης των εκπροσώπων του στον τόπο προορισμού και την επιστροφή τους, - την πληρωμή της δαπάνης ασφάλισης των εκπροσώπων του, - την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης στους εκπροσώπους του, - κάλυψη εξόδων που αφορούν τη μετακίνηση από το έδαφος του κράτους φιλοξενίας στο έδαφος του κράτους των εκπροσώπων, στην περίπτωση ασθενείας τους. Η φιλοξενούσα πλευρά αναλαμβάνει: - τη δαπάνη διαμονής, διατροφής και πολιτιστικών εκδηλώσεων, - δαπάνες μετακινήσεων στο έδαφός της στα πλαίσια προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων, - δαπάνες που αφορούν πρώτες ιατρικές βοήθειες. Άρθρο 6 Τα Μέρη σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, εγγυώνται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχει το ένα Μέρος στο άλλο, κατά τη συνεργασία στα πλαίσια του παρόντος Πρωτοκόλλου. Πληροφορίες που συνελέγησαν στα πλαίσια του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν δύνανται να διαβιβασθούν σε τρίτο Μέρος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Μέρους που παρείχε τις πληροφορίες αυτές. Άρθρο 7 Με αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση των Μερών, για το παρόν Πρωτόκολλο μπορούν να υποβληθούν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Οι διαφορές και διαφωνίες κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα επιλύονται μέσω διμερών συνομιλιών και διαβουλεύσεων. Άρθρο 8 Το Παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της υπογραφής του. Η ισχύς του Πρωτοκόλλου μπορεί να λήξει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία γραπτής ειδοποίησης της μιας πλευράς περί προθέσεώς της να λήξει η ισχύς του Πρωτοκόλλου. Υπεγράφη στην Τασκένδη, στις 18 Νοεμβρίου 1998, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική, ουζμπεκική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. Για την ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας χρησιμοποιείται το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Αμύνης Για το Υπουργείο Αμύνης της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν (υπογραφή) (υπογραφή) Απόστολος Στρατηγός Τουρσούνοφ Α.Τσοχατζόπουλος Κ. Κικματούλα Υπουργός Εθνικής Άμυνας Υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται προσωρινώς από την υπογραφή και οριστικώς από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία