Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συμφωνίας (C.Τ.Α.) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συνολική Τεχνική Συμφωνία (C.Τ.Α.) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουνίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (εφεξής ονομαζόμενες τα Μέρη), μετέχοντας στη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού επί του Νομικού Καθεστώτος των Δυνάμεων αυτών», η οποία υπεγράφη τη 19η Ιουνίου 1951 (εφεξής ονομαζόμενη ΝΑΤΟ SΟFΑ), ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ συμπληρώσεως αυτής της Συμβάσεως, όπως απαιτείται στη «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», και στο Παράρτημά της, που υπεγράφη την 8η Ιουνίου 1990 (εφεξής ονομαζομένη ΜDCΑ), ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ συμπληρώσεως της ΝΑΤΟ SΟFΑ σε σχέση με τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων που ευρίσκονται σε εκτέλεση υπηρεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ αναφορικά με το καθεστώς των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα (Τμήμα Ι) και με το καθεστώς των Ελληνικών δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Τμήμα ΙΙ): ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Άρθρο 1 Ορισμοί1.Πολιτικό Προσωπικό Ο όρος «Πολιτικό Προσωπικό», όπως ορίζεται στο Άρθρο Άρθρο 1 παράγραφος 1(β) της ΝΑΤΟ SΟFΑ, περιλαμβάνει: Α. Υπαλλήλους μη ελληνικού και μη εμπορικού οργανισμού, οι οποίοι είναι υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίοι, με σκοπό αποκλειστικά τη συμβολή στην ευημερία, το ηθικό ή την εκπαίδευση των μελών των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεύουν τις δυνάμεις αυτές στην Ελλάδα, όπως και πρόσωπα μη ελληνικής υπηκοότητας προσλαμβανόμενα από εργολάβους των Ηνωμένων Πολιτειών αμέσως εξυπηρετούντες τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο αριθμός των θέσεων για το προσωπικό, στο οποίο θα προσδίδεται η ιδιότητα των μελών του πολιτικού προσωπικού, συμφώνως προς την παρούσα παράγραφο, δεν θα υπερβαίνει τον καθορισθέντα μέχρι την 1η Ιουνίου 1990, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το προσωπικό αυτό δεν θα θεωρείται ότι έχει την ιδιότητα του πολιτικού προσωπικού για τους σκοπούς του Άρθρου 8 της ΝΑΤΟ SΟFΑ και Β. Εξαρτώμενα πρόσωπα προσλαμβανόμενα από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.Α. ως ανωτέρω και στο Άρθρο 22 του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας. 2.Εξαρτώμενα πρόσωπα Α. Για τους σκοπούς του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας, ο όρος «εξαρτώμενα πρόσωπα», όπως ορίζεται στο Άρθρο 1, παράγραφος 1 (γ) της ΝΑΤΟ SΟFΑ, περιλαμβάνει πρόσωπα από την οικογένεια ενός μέλους της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού ή του/της συζύγου αυτού του μέλους, ευρισκόμενα στην Ελλάδα και τα οποία οικονομικά, νομικά ή για λόγους υγείας, εξαρτώνται από το μέλος αυτό. Β. Εάν ένα μέλος της στρατιωτικής δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού αποβιώσει ή αναχωρήσει από την Ελλάδα με μετάθεση, τα εξαρτώμενα πρόσωπα αυτού του μέλους, καθ ον χρόνο αυτά τα εξαρτώμενα πρόσωπα ευρίσκονται στην Ελλάδα, διατηρούν την ιδιότητα του εξαρτώμενου προσώπου βάσει της ΝΑΤΟ SΟFΑ και του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας, για χρονική περίοδο 90 ημερών μετά το θάνατο ή τη μετάθεση. Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες εξαρτώμενα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ήδη πριν από το θάνατο ή τη μετάθεση του μέλους, τα εξαρτώμενα τέκνα εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του εξαρτώμενου προσώπου για χρονική περίοδο 10 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία αποφοιτήσεως ή τη λήξη της εγγραφής. 3.Μικτή Επιτροπή Ο όρος «Μικτή Επιτροπή» σημαίνει τη συσταθείσα, βάσει του Άρθρου 5 της ΜDCΑ, Επιτροπή. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Η ΜDCΑ και το Τμήμα Ι της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται στις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στα μέλη των δυνάμεων και στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετούν στις ευκολίες των Ηνωμένων Πολιτειών ή ευρίσκονται σε εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα. Άρθρο 3 Είσοδος και Έξοδος 1.Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική και εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών, η Ελληνική Δημοκρατία δεν απαιτεί προσυπογραφή των φύλλων πορείας, βάσει του Άρθρου 3 παράγραφος 2 (β) της ΝΑΤΟ SΟFΑ. 2.Η Ελληνική Δημοκρατία δεν απαιτεί θεωρήσεις για την είσοδο ή την έξοδο από την Ελλάδα για μέλη του πολιτικού προσωπικού ή τα εξαρτώμενα πρόσωπα. Οι Ελληνικές αρχές θα προβαίνουν στις απαιτούμενες από την ελληνική νομοθεσία καταχωρήσεις στα διαβατήρια αυτών των προσώπων, κατά το χρόνο αφίξεως. 3.Τα μέλη της δυνάμεως, το πολιτικό προσωπικό και τα εξαρτώμενα πρόσωπα εξαιρούνται του καθεστώτος καταγραφής και ελέγχου αλλοδαπών. 4.Τα μέλη της δυνάμεως, τα μέλη του πολιτικού προσωπικού και τα εξαρτώμενα πρόσωπα αναγνωρίζονται ότι έχουν αυτήν την ιδιότητα μόνο από την επίσημη ανακοίνωσή τους προς τις Ελληνικές αρχές, οι οποίες και εκδίδουν ειδικά δελτία ταυτότητας. Το σύνηθες δελτίο ταυτότητας, που εκδίδουν οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο αυτής της ιδιότητας, μέχρις ότου εκδοθούν από τις Ελληνικές αρχές τα ειδικά δελτία ταυτότητας. 5.Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποβάλλουν ανά τρίμηνο προς τον Έλληνα Αντιπρόσωπο έκθεση, σχετικά με τον αριθμό, τη σύνθεση και τη θέση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων στην Ελλάδα. 6.Η ευκολία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αεροπορική Βάση της Σούδας στην Κρήτη μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημείο εισόδου και εξόδου προς και από την Ελλάδα από τα στρατιωτικά αεροσκάφη, εφόδια και συνδεόμενο προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την εκτέλεση αποστολών εγκεκριμένων από την Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 4 Ποινική Δικαιοδοσία 1.Η Ελληνική Δημοκρατία αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία της ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου από τις στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών στα μέλη της δυνάμεως και την επίδραση που έχει ο έλεγχος αυτός στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές, συμφώνως προς τις διατάξεις του Άρθρου 7, παράγραφος 3(γ) της ΝΑΤΟ SΟFΑ και της ΜDCΑ θα εξετάζουν ταχέως και συμπαθώς την παραίτηση από το πρωταρχικό τους δικαίωμα για την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας. Κατόπιν αιτήματος των στρατιωτικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών, η παραίτηση θα παρέχεται πλην των περιπτώσεων ιδιαίτερης σημασίας για τις Ελληνικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θα θεωρείται παρασχεθείσα, εάν, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη το αίτημα από τη Μικτή Επιτροπή, η αρμόδια Ελληνική αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στις στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το αίτημα απερρίφθη, ή δεν έχει ζητήσει διευ-κρινίσεις επί του αιτήματος. Στην τελευταία περίπτωση αναστέλλεται η 45θήμερη προθεσμία, μέχρις ότου αποσταλούν οι διευκρινίσεις δια της ιδίας οδού, όπως και το αίτημα παραιτήσεως από τη δικαιοδοσία. 2.Προκειμένου να δοθεί στις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών μία εύλογη ευκαιρία να υποβάλουν αίτημα περί παραιτήσεως από την ποινική δικαιοδοσία, ο Εισαγγελέας, στον οποίο παρεπέμφθη κατά πρώτον η υπόθεση, θα απόσχει από την παραπομπή του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο. Μέχρι την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, ο χρόνος παραγραφής του σχετικού αδικήματος αναστέλλεται. Άρθρο 5 Πιστοποιητικά Εκτελέσεως Υπηρεσίας 1.Οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας κατά μέλους της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού, παραστεί ανάγκη να κριθεί εάν ένα αδίκημα έχει τελεσθεί συνεπεία οποιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, η κρίση αυτή γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο του αποστέλλοντος Κράτους. Η ανώτατη αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών δύναται να υποβάλει προς το ελληνικό δικαστήριο ή την αρχή, που επιλαμβάνεται της υποθέσεως, σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό συνιστά επαρκή απόδειξη ότι το αδίκημα διεπράχθη κατά την εκτέλεση υπηρεσίας. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερης σημασίας για την Ελληνική Δημοκρατία, το πιστοποιητικό αυτό δύναται, μετά από αίτημα του ελληνικού δικαστηρίου ή της αρχής, να καταστεί αντικείμενο επανεξετάσεως δια συζητήσεως μεταξύ των Μερών. Άρθρο 6 Κράτηση και Πρόσβαση 1.Οι διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, που είναι σχετικές με την προσωρινή κράτηση ή που απαιτούν στέρηση της ελευθερίας του κατηγορουμένου, θα θεωρούνται ότι έχουν εφαρμοσθεί μέχρι την περάτωση της δικαστικής διαδικασίας με τη χορήγηση δεόντως εκδοθέντος πιστοποιητικού των στρατιωτικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα βεβαιώνει την παρουσία του μέλους της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής δικαστικής αρχής σε οποιαδήποτε διαδικασία που απαιτεί την παρουσία του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση μη ολοκληρώσεως της ελληνικής δικαστικής διαδικασίας εντός 18 μηνών από της ημερομηνίας, κατά την οποία η υπόθεση παρεπέμφθη στις εισαγγελικές αρχές, οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών απαλλάσσονται της υποχρεώσεως βάσει της παρούσας παραγράφου να εξασφαλίσουν την παρουσία αυτού του προσώπου. 2.Οποιοσδήποτε εκτιθείς χρόνος κρατήσεως από τις Ελληνικές αρχές ή τις στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε καταδίκης σε στερητική της ελευθερίας ποινή που επεβλήθη τελικώς. 3.Όταν ένα μέλος της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού ή ένα εξαρτώμενο πρόσωπο συλληφθεί, κρατηθεί ή τεθεί υπό περιορισμό από τις Ελληνικές αρχές, οι αρμόδιες προξενικές και στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν κατάλληλη πρόσβαση στο πρόσωπο αυτό. Άρθρο 7 Στέρηση της Ελευθερίας και Δικαίωμα Επισκέψεως 1.Οι Ελληνικές αρχές θα επιτρέπουν στις αρμόδιες προξενικές και στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και στα μέλη των οικογενειών να επισκέπτονται τα μέλη της δυνάμεως, τα μέλη του πολιτικού προσωπικού και τα εξαρτώμενα πρόσωπα που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή σε ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα και να παρέχουν σε αυτά κάθε απαραίτητη βοήθεια. 2.Η Ελληνική Δημοκρατία θα εξετάζει ευνοϊκά αίτημα εκ μέρους των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών για μεταφορά των προσώπων αυτών, δυνάμει της Συμβάσεως περί Μεταφοράς Καταδίκων του Στρασβούργου της 21ης Μαρτίου 1983. Άρθρο 8 ΠειθαρχίαΟι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών είναι υπεύθυνες για την τήρηση της πειθαρχίας επί των μελών της δυνάμεως. Άρθρο 9 ΑσφάλειαΣύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 11 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, η Ελληνική Δημοκρατία καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, την προσήκουσα ασφάλεια και προστασία των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων εντός της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ευθύνης αυτής, οι Ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενώς με τις στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξασφάλιση της προσήκουσας ασφάλειας και για την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο από τις ευκολίες, στις οποίες ευρίσκονται οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρθρο 10 Απαιτήσεις1.Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στη ΝΑΤΟ SΟFΑ, τα μέλη της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού δεν υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες για αστικές αγωγές που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις αποδιδόμενες στα πρόσωπα αυτά και οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας. Αυτές οι απαιτήσεις θα ικανοποιούνται, ρυθμίζονται ή επιδικάζονται από την Ελλάδα, η οποία θα αποζημιώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των όρων του άρθρου 8 παράγραφος 5 της ΝΑΤΟ SΟFΑ. 2.Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου και του Άρθρου 8 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, ο όρος «πολιτικό προσωπικό» περιλαμβάνει τους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που τους ανετέθη από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν περιλαμβάνει υπαλλήλους εργολάβων ή μη εμπορικών οργανισμών. 3.Οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο να κριθεί εάν μια πράξη ή παράλειψη, από την οποία προέκυψε η απαίτηση, έγινε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, αυτή η κρίση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αποστέλλοντος Κράτους. Η ανώτατη αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να υποβάλει στο ελληνικό δικαστήριο ή αρχή που επιλαμβάνεται της υποθέσεως σχετικό πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό συνιστά επαρκή απόδειξη ότι το αδίκημα διεπράχθη κατά την εκτέλεση υπηρεσίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερης σημασίας για την Ελληνική Δημοκρατία, το πιστοποιητικό αυτό δύναται, μετά από αίτημα του ελληνικού δικαστηρίου ή της αρχής, να γίνει αντικείμενο επανεξετάσεως δια συζητήσεως μεταξύ των Μερών. Άρθρο 11 Απαλλαγές σχετικά με ελληνικούς φόρους, δασμούς και τέλη 1.Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να εισάγουν ή να αποκτούν, στην Ελληνική επικράτεια, με την προβλεπόμενη για τις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών του ΝΑΤΟ φορολογική απαλλαγή, εξοπλισμό, προμήθειες, εφόδια και άλλα αγαθά προοριζόμενα για χρήση από τη δύναμη, τα μέλη της και το πολιτικό προσωπικό ή για τον εφοδιασμό των καταστημάτων τροφοδοσίας, λεσχών και πρατηρίων τους, με απαλλαγή από κάθε τελωνειακό δασμό και από τον ελληνικό φόρο προστιθέμενης αξίας, τέλη ή άλλους φόρους. 2.Ομοίως, η παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια προς τις δυνάμεις, τα μέλη τους και το πολιτικό προσωπικό απαλλάσσεται από τον ελληνικό φόρο προστιθέμενης αξίας ή από τους φόρους που τον αντικαθιστούν. 3.Η απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκειται σε φόρο προστιθεμένης αξίας στην Ελλάδα. 4.Οι προβλεπόμενες στο παρόν Άρθρο απαλλαγές λαμβάνουν χώρα απευθείας, χωρίς την ανάγκη χρηματικής επιστροφής. Άρθρο 12 Άλλες απαλλαγές 1.Ο εξοπλισμός, οι προμήθειες, τα εφόδια και τα άλλα αγαθά, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, απαλλάσσονται των φόρων και των άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβληθούν μετά την αδασμολόγητη ή την αφορολόγητη εισαγωγή ή απόκτησή τους. 2.Τα μέλη της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού, καθώς επίσης και τα εξαρτώμενα πρόσωπα, απαλλάσσονται από τους φόρους επί των μισθών ή επί άλλου εισοδήματος, το οποίο αποκτάται κατά την άσκηση δραστηριοτήτων συνδεομένων με το Τμήμα Ι της παρούσας Συμφωνίας. 3.Τα μέλη της δυνάμεως και του πολιτικού προσωπικού, καθώς επίσης και τα εξαρτώμενα πρόσωπα απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου ή ομοίας επιβαρύνσεως στην Ελλάδα επί της ιδιοκτησίας, κατοχής, χρήσεως, μεταβιβάσεως μεταξύ τους εν ζωή ή αιτία θανάτου για εμπράγματα κινητά περιουσιακά τους στοιχεία εισαχθέντα στην Ελλάδα ή αποκτηθέντα εκεί για προσωπική τους χρήση. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα εισαγόμενα, συμφώνως προς το Άρθρο 14 του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας, απαλλάσσονται από τα ελληνικά τέλη κυκλοφορίας, εισφορές για την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας ή αδείας και από παρόμοιες επιβαρύνσεις. 4.Πλοία και αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή για λογαριασμό αυτών, απαλλάσσονται της πληρωμής τελών προσγειώσεως ή λιμενικών τελών, τελών ναυσιπλοΐας ή υπερπτήσεως και από οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, πλην των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες εζητήθησαν και ελήφθησαν. Άρθρο 13 Εργολάβοι και υπεργολάβοι και υπάλληλοί τους 1.Τα κέρδη των υπηκόων των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταιρικών εργολάβων και υπεργολάβων των Ηνωμένων Πολιτειών, που προβαίνουν σε δραστηριότητες για λογαριασμό των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος αναφορικά με τα κέρδη που πηγάζουν από έργα και εργασίες που πραγματοποιούνται υπό την ανωτέρω ιδιότητα. 2.Πρόσωπα, προσλαμβανόμενα από εργολάβους ή υπεργολάβους, οι οποίοι απευθείας παρέχουν υπηρεσίες στις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος επί των μισθών και αμοιβών που τους καταβάλλονται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδας ή υπήκοοι χωρών μη μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 3.Η απαλλαγή από δασμούς, προβλεπόμενη στο Άρθρο 11 του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας, εφαρμόζεται επίσης ως προς τον εξοπλισμό, εφόδια και άλλα εισαγόμενα στην Ελλάδα αγαθά από εργολάβους ή υπεργολάβους ενεργούντες για λογαριασμό των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση και λειτουργία των παρεχόμενων ευκολιών, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για την εκτέλεση συμβολαίων με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απαλλαγή που παρέχεται με το παρόν Άρθρο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συμβολαίων. Η μεταγενέστερη εξαγωγή των ανωτέρω αγαθών τυγχάνει της ίδιας απαλλαγής από τους δασμούς. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτούν από τους εργολάβους ή υπεργολάβους τους να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα αγαθά που εισάγονται βάσει των όρων του παρόντος Άρθρου αποκλειστικά για την εκτέλεση των συμβολαίων. Άρθρο 14 Εισαγωγή Προσωπικών Αντικειμένων 1.Σε σχέση με το Άρθρο 11, παράγραφοι 5, 6 και 7 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, τα προσωπικά είδη, τα είδη οικοσκευής και τα έπιπλα προς αποκλειστική χρήση των μελών της δυνάμεως και του πολιτικού προσωπικού δύνανται να εισάγονται και να διατηρούνται στην Ελλάδα απαλλαγμένα από δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία αυτά τα πρόσωπα παραμένουν στην Ελλάδα. 2.Η μεταγενέστερη εξαγωγή των αγαθών, που εισήχθησαν βάσει των όρων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου ή απεκτήθησαν στην Ελλάδα για προσωπική χρήση του ιδιοκτήτη τους, απαλλάσσεται από δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις. 3.Σε σχέση με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν για δύο τέτοια ιδιωτικά αυτοκίνητα για κάθε μέλος της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού, εάν το μέλος αυτό συνοδεύεται από εξαρτώμενα πρόσωπα. Άρθρο 15 Οχήματα1.Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφουν τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα της δυνάμεως, των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων. Οι Ελληνικές αρχές εκδίδουν χωρίς επιβάρυνση πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες δεν διακρίνονται από εκείνες που εκδίδονται για τον Ελληνικό πληθυσμό εν γένει. 2.Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα που ανήκουν σε μέλη της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και στα εξαρτώμενα μέλη τους υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως. Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχουν και εξασφαλίζουν την καταλληλότητα των αυτοκινήτων και ρυμουλκουμένων, που χρησιμοποιούνται από αυτές και εκδίδουν σχετικά πιστοποιητικά. Άρθρο 16 Άδειες1.Άδεια κυκλοφορίας ή άλλη άδεια, που εκδίδεται για ένα μέλος της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού από τις στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επιτρέπουν στο πρόσωπο αυτό να κινεί οχήματα, σκάφη ή αεροσκάφη της δυνάμεως, ισχύει για τη χρησιμοποίηση αυτών των οχημάτων, σκαφών ή αεροσκαφών στην Ελλάδα. 2.Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να εκδίδουν άδειες οδηγήσεως για τη χρησιμοποίηση ιδιωτικών αυτοκινήτων από μέλη της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων, εάν αυτές οι αρχές έχουν κρίνει ότι, εκτός από την ικανότητα οδήγησης ενός αυτοκινήτου, οι αιτούντες έχουν επαρκή γνώση των Ελληνικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτούνται διεθνείς άδειες οδηγήσεως. Άρθρο 17 Τελωνειακές Διαδικασίες 1.Η Ελληνική Δημοκρατία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τον ομαλό και ταχύ εκτελωνισμό των εισαγωγών και εξαγωγών της δυνάμεως, των μελών της στρατιωτικής δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων από τις Ελληνικές Τελωνειακές αρχές. 2.Οι τελωνειακοί έλεγχοι του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας εκτελούνται στις ευκολίες, στις οποίες ευρίσκονται οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει διαδικασιών αμοιβαίως συμφωνούμενων μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών αρχών και των στρατιωτικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οποιοσδήποτε έλεγχος εκ μέρους των Ελληνικών τελωνειακών αρχών επί της προσωπικής περιουσίας των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού ή των εξαρτώμενων προσώπων, διεξάγεται στην κατοικία του προσώπου αυτού, όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία παραδίδονται ή παραλαμβάνονται. 3.Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα εγκαθιστούν τους αναγκαίους τελωνειακούς ελέγχους στις ευκολίες, όπου ευρίσκονται οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, για να αποτραπεί η κατάχρηση των δικαιωμάτων που παρέχονται βάσει της ΝΑΤΟ SΟFΑ και του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας. Ατομικά αρχεία για την αγορά, εισαγωγή, κατοχή, μεταβίβαση, διάθεση, απώλειες και εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών τηρούνται από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τήρηση των αρχείων αυτών από τις στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας για την καταγραφή της διακινήσεως των αντικειμένων αυτών. 4.Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεργάζονται με τις Ελληνικές αρχές για την πρόληψη των παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας της Ελλάδας. Άρθρο 18 ΑπασχόλησηΗ απασχόληση Ελλήνων υπηκόων γίνεται σύμφωνα με τη Συμφωνία Εμμέσου Προσλήψεως Προσωπικού του 1960 ή τη συμφωνία που θα τη διαδεχθεί. Άρθρο 19 Διαδικασίες Εργολαβίας 1.Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, δύνανται να συνάπτουν συμβόλαια στην Ελλάδα για απόκτηση αγαθών και για υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών έργων. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να προμηθεύονται από οποιαδήποτε πηγή. Όμως, θα χρησιμοποιούν Έλληνες εργολάβους στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, όταν η προσφορά εκ μέρους του Έλληνα εργολάβου είναι ανταγωνιστική. 2.Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να εκτελούν κατασκευαστικά έργα με δικό τους προσωπικό. 3.Η Ελληνική Δημοκρατία θα επιφυλάσσει στις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών μεταχείριση, ως προς την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όχι λιγότερο ευνοϊκή από την παρεχόμενη στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Άρθρο 20 Καθεστώς Εργολάβων Οι υπήκοοι, επιχειρήσεις, εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι υπήκοοι, επιχειρήσεις και εταιρείες τρίτων χωρών, οι οποίοι ορίσθηκαν ως εργολάβοι από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαιρούνται των νόμων και των κανονισμών της Ελληνικής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε διοικητικής αρχής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις προσλήψεως και άδειας λειτουργίας τους. Άρθρο 21 Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι εργολάβοι των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν τον τίτλο κυριότητας επί όλου του εξοπλισμού, υλικών, εφοδίων, μετακινούμενων κατασκευών και άλλης κινητής περιουσίας, που εισήχθησαν ή απεκτήθησαν στην Ελλάδα από ή για λογαριασμό των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν ενσωματώθησαν σε ακίνητα στην Ελλάδα. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δύνανται να απομακρυνθούν από την Ελλάδα. Σε ειδικές περιπτώσεις τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δύνανται να διατεθούν στην Ελλάδα, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής φόρων από οποιονδήποτε αγοραστή, που επιβάλλονται από τις Ελληνικές αρχές. Άρθρο 22 Δραστηριότητες στρατιωτικής υπηρεσίας Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να εγκαθιστούν πρατήρια, καταστήματα τροφοδοσίας και κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά κέντρα προς χρήση των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων. Οι οργανισμοί και οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και απολαύουν των ιδίων φορολογικών και δασμολογικών απαλλαγών που παρέχονται στις δυνάμεις αυτές. Είδη και εμπορεύματα εισαγόμενα κατά το παρόν Άρθρο θα είναι σε λογικές ποσότητες. Άρθρο 23 Στρατιωτικά Ταχυδρομεία 1.Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να εγκαταστήσουν στρατιωτικά ταχυδρομεία για χρήση από τη δύναμη, τα μέλη της δυνάμεως, το πολιτικό προσωπικό και τα εξαρτώμενα πρόσωπα. 2.Ιδιωτικά δέματα, που εισέρχονται στην Ελλάδα ή εξέρχονται από αυτήν μέσω του στρατιωτικού ταχυδρομείου των Ηνωμένων Πολιτειών, υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο από τις Ελληνικές αρχές κατά το χρόνο παραδόσεως στον παραλήπτη ή κατά το χρόνο ταχυδρομήσεως. Στις Αμερικανικές αρχές παρέχεται η δυνατότητα να είναι παρούσες κατά τη διάρκεια της διενέργειας του ελέγχου αυτού. Ο έλεγχος γίνεται κατά το δέοντα τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του δέματος και η ταχεία παράδοσή του. Άρθρο 24 Στρατιωτικές Τράπεζες και Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να προβαίνουν σε σύναψη συμβάσεων ή σε άλλες διευθετήσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς για τη διατήρηση και λειτουργία στρατιωτικών τραπεζικών εγκαταστάσεων ή πιστωτικών ενώσεων στην Ελλάδα, προς αποκλειστική χρήση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, των μελών τους, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων. Οι δραστηριότητες αυτές θα υπάρχουν και θα λειτουργούν σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και θα εξουσιοδοτούνται να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών και στο νόμισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας και να εκτελούν όλες τις σχετικές χρηματοοικονομικές πράξεις. Άρθρο 25 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών 1.Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν το δικαίωμα, μετά από συνεννόηση με τις Ελληνικές αρχές και κατά το μέτρο που τούτο είναι δυνατόν, να λειτουργούν τα δικά τους εσωτερικά τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά συστήματα με επαρκή κάλυψη για λήψη από τη δύναμη, τα μέλη της, το πολιτικό προσωπικό και τα εξαρτώμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την ΜDCΑ και τα πρότυπα της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ενώσεως. Συμφώνως προς τα ανωτέρω: 1)Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να εγκαταστήσουν δορυφορικό σταθμό για λήψη τηλεοπτικών προγραμμάτων, τα οποία εκπέμπονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προγράμματα αυτά και τα ραδιοφωνικά προγράμματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αναμεταδίδονται σε μέλη της δυνάμεως, στο πολιτικό προσωπικό και στα εξαρτώμενα πρόσωπα στην Ελλάδα. 2)Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να εγκαθιστούν και να λειτουργούν εξοπλισμό λήψεως ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, άνευ τελών και επιβαρύνσεων και χωρίς ατομικές άδειες. 2.Η Ελλάς παρέχει στις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσβαση σε ραδιοφάσματα. Άρθρο 26 Εφαρμογή και Επίλυση Διαφορών 1.Οι διατάξεις της ΝΑΤΟ SΟFΑ, της ΜDCΑ και του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας διέπουν όλα τα θέματα, τα οποία αφορούν στο καθεστώς των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων και ασυλιών. Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις αυτές κατισχύουν οποιασδήποτε διατάξεως, η οποία αναφέρεται μόνο σε παρόμοια θέματα καθεστώτος των δυνάμεων σε οποιαδήποτε άλλη διμερή συμφωνία. Εάν κάποιο θέμα δεν καλύπτεται ειδικά από τη ΝΑΤΟ SΟFΑ, τη ΜDCΑ και το Τμήμα Ι της παρούσας Συμφωνίας, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε των Μερών, τα Μέρη προβαίνουν αμέσως σε διαβουλεύσεις, για να αποφασίσουν εάν οποιαδήποτε διμερής συμφωνία περιέχει διάταξη σαφώς διέπουσα το θέμα αυτό. Εάν υπάρχει διαφωνία ως προς την εφαρμογή διατάξεως μίας τέτοιας προγενέστερης συμφωνίας, τα Μέρη θα διαπραγματευθούν αμέσως προς επίλυση του ζητήματος με αμοιβαία συμφωνία. 2.Οποιοδήποτε ζήτημα ή διαφορά, που είναι δυνατόν να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή του Τμήματος Ι της παρούσας Συμφωνίας, υποβάλλεται στη Μικτή Επιτροπή για επίλυση. Οποιοδήποτε θέμα δεν επιλύεται από τη Μικτή Επιτροπή θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από τα δύο Μέρη. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Άρθρο 27 ΟρισμοίΣτο Τμήμα αυτό: 1.Ο όρος «εξαρτώμενο πρόσωπο», όπως ορίζεται στο Άρθρο 1, παράγραφος1(γ) της ΝΑΤΟ SΟFΑ, περιλαμβάνει, επίσης, για τους σκοπούς του Τμήματος ΙΙ της πα- ρούσας Συμφωνίας, τον γονέα του μέλους της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού ή του/της συζύγου του μέλους αυτού, που εξαρτάται οικονομικά ή για λόγους υγείας και συντηρείται από το μέλος αυτό, που διαμένει στην κατοικία του μέλους αυτού και που αναγνωρίζεται ως εξαρτώμενο από το μέλος αυτό πρόσωπο από τις στρατιωτικές αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2.Κατόπιν εγκρίσεως και των δύο κυβερνήσεων και άλλα μέλη της οικογένειας δύνανται να θεωρηθούν ως εξαρτώμενα πρόσωπα, όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. 3.Ο όρος «τέλη», όπως προσδιορίζεται στο Άρθρο 11, παράγραφος 12 της ΝΑΤΟ SΟFΑ ισχύει όποτε ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο Τμήμα ΙΙ της παρούσας Συμφωνίας, σε σχέση με εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών. Άρθρο 28 Είσοδος και Έξοδος 1.Σύμφωνα με τις τρέχουσες πρακτικές και εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παραιτείται από το δικαίωμά της, που προβλέπεται στο Άρθρο 3, παράγραφος 2(β) της ΝΑΤΟ SΟFΑ να ζητεί την προσυπογραφή των φύλλων πορείας. 2.Με την προϋπόθεση των όρων που προβλέπονται στο Άρθρο 3 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων εξαιρούνται από τους κανονισμούς περί διαβατηρίων και θεωρήσεων, καθώς και από τον έλεγχο των αλλοδαπών, κατά την είσοδο ή την έξοδό τους από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων εξαιρούνται της υποχρεώσεως καταγραφής και ελέγχου αλλοδαπών. 3.Τα μέλη του πολιτικού προσωπικού και τα εξαρτώμενα πρόσωπα των μελών της δυνάμεως και του πολιτικού προσωπικού εξαιρούνται της υποχρεώσεως καταγραφής και ελέγχου αλλοδαπών. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαιτέρως το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας (ΟDC) διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων, σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες που ισχύουν για το προσωπικό του ΝΑΤΟ. Άρθρο 29 Άδειες και Διπλώματα 1.Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΝΑΤΟ SΟFΑ και όπως προβλέπεται στο Άρθρο 24 της από 19 Σεπτεμβρίου 1949 Συμβάσεως της Γενεύης για την Οδική Κυκλοφορία, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών: (α) αποδέχονται ως ισχύον, χωρίς εξετάσεις οδηγήσεως ή καταβολή τελών, το δίπλωμα οδηγήσεως ή την άδεια οδηγήσεως που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας σε μέλος της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού ή σε εξαρτώμενο πρόσωπο ή (β) εκδίδουν δικά τους διπλώματα ή άδειες οδηγήσεως για τα μέλη της δυνάμεως ή του πολιτικού προσωπικού, οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα ή άδεια οδηγήσεως που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές αρχές, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτούνται εξετάσεις οδηγήσεως. 2.Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Τμήματος ΙΙ της παρούσας Συμφωνίας, το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας (ΟDC) θα εκδίδει τα κατάλληλα έγγραφα για την πιστοποίηση του κατά πόσον ένα άτομο δικαιούται τα όσα ορίζονται στο παρόν Άρθρο. 3.Η χρήση του διπλώματος οδηγήσεως, που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπόκειται σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή που τυχόν θα αποφασίζει η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι δικαστικές ή διοικητικές της αρχές, σε περίπτωση παραβάσεως των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας εκ μέρους του κατόχου του διπλώματος. Άρθρο 30 Ποινική Δικαιοδοσία 1.Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία της ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου από τις Ελληνικές στρατιωτικές αρχές στα μέλη της δυνάμεως και την επίδραση που έχει ο έλεγχος αυτός στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα εξετάζουν ταχέως και συμπαθώς την παραίτησή τους από την ποινική τους δικαιοδοσία κατόπιν αιτήσεως των Ελληνικών δυνάμεων. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρέχει συνδρομή στις Ελληνικές δυνάμεις για την ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεως παραιτήσεως από τη δικαιοδοσία. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών θα ζητούν, σε κάθε περίπτωση, παραίτηση από την ποινική δικαιοδοσία από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, με την εξαίρεση περιπτώσεων που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 2.Πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται στην ελληνική στρατιωτική νομοθεσία και διώκονται ποινικώς σύμφωνα με τη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχουν δικαίωμα να έχουν εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως παρόντα κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία θα είναι δημόσια, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. 3.Τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων, του πολιτικού προσωπικού ή τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα δεν υπόκεινται στην ποινική δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός από περίπτωση πολέμου ή εχθροπραξιών. 4.Εάν αυτά τα πρόσωπα κρατούνται σε στρατιωτική εγκατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα παραδοθούν στις αρμόδιες πολιτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε Ελληνικές στρατιωτικές αρχές αμέσως μόλις προσδιορισθεί η δικαιοδοσία. Άρθρο 31 Πιστοποιητικά Εκτελέσεως Υπηρεσίας Για τους σκοπούς του Άρθρου 7 παράγραφος 3(α) της ΝΑΤΟ SΟFΑ και του Άρθρου 37 του Τμήματος ΙΙ της παρούσας Συμφωνίας και προκειμένου να πιστοποιείται ότι ένα αδίκημα προέκυψε ως αποτέλεσμα πράξεως ή παραλείψεως κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, οι Ελληνικές στρατιωτικές αρχές θα εκδίδουν πιστοποιητικά, τα οποία θα διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πιστοποιητικά θα θεωρούνται ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το φερόμενο ως αδίκημα τελέσθηκε συνεπεία πράξεως ή παραλείψεως κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός εάν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές έχουν αμφιβολίες σχετικά με το πιστοποιητικό, αυτό θα εξετάζεται, κατόπιν αιτήσεως των Ελληνικών αρχών, από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον. Άρθρο 32 Κράτηση και Δικαίωμα Επικοινωνίας 1.Κράτηση επιβληθείσα από ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μέλη των Ελληνικών δυνάμεων, του πολιτικού προσωπικού ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα, θα εκτίεται σε σωφρονιστικά καταστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 2.Κατόπιν αιτήσεως της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας θα διαβουλεύονται με τις αρμόδιες σωφρονιστικές αρχές σχετικά με τον τόπο εκτίσεως της ποινής και άλλα θέματα που αφορούν την κράτηση. 3.Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εγγυάται στις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας το δικαίωμα επισκέψεως των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου και παροχής σε αυτά της υλικής συνδρομής που οι αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας θα κρίνουν κατάλληλη, σύμφωνα με τους σχετικούς πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς της φυλακής. 4.Οι ανωτέρω ποινές φυλακίσεως δύνανται να εκτίονται σε σωφρονιστικά καταστήματα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1983 για τη Μεταφορά Καταδίκων. Άρθρο 33 Φόροι1.Αναφορικά με το Άρθρο 9 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, η απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών από μέλη των Ελληνικών δυνάμεων ή του πολιτικού προσωπικού ή από εξαρτώμενα πρόσωπα, για προσωπικούς σκοπούς, υπόκειται στους ισχύοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες φόρους. 2.Τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού δεν υπόκεινται, εν τούτοις, στην καταβολή οποιουδήποτε φόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στα κατά τόπους νομικά τους πρόσωπα, για την κυριότητα, νομή, μεταβίβαση μεταξύ τους ή μεταβίβαση αιτία θανάτου των εμπραγμάτων κινητών περιουσιακών τους στοιχείων, που έχουν εισαγάγει ή αποκτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προσωπική και αποκλειστική τους χρήση. Άρθρο 34 Τελωνειακές Διαδικασίες 1.Αναφορικά με το Άρθρο 11 παράγραφοι 5, 6 και 7 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, οι αποσκευές και τα προσωπικά είδη των μελών των Ελληνικών δυνάμεων ή του πολιτικού προσωπικού και των άμεσων οικογενειών τους, καθώς και τα αντικείμενα για προσωπική και οικογενειακή χρήση από μέλη των Ελληνικών δυνάμεων ή του πολιτικού προσωπικού δύνανται να εισάγονται και να διατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταβολή τελών. Κατά την πρώτη άφιξη των προαναφερόμενων προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και για εξάμηνη περίοδο μετά την άφιξή τους, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα θεωρούνται, χωρίς να θίγονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο, ως προσωρινώς εισαχθέντα περιουσιακά στοιχεία. Θα δύνανται να μεταβιβασθούν μόνο σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν δικαίωμα να εισάγουν τέτοια περιουσιακά στοιχεία ατελώς, εκτός εάν άλλη μεταβίβαση ή χρήση έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξαγωγή τέτοιων περιουσιακών στοιχείων θα εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τελών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2.Τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων ή του πολιτικού προσωπικού μπορούν να εισαγάγουν προσωρινώς, χωρίς υποχρέωση καταβολής τελών και φόρων, οχήματα ιδιωτικής χρήσεως, για προσωπική χρήση των ιδίων και των εξαρτώμενων από αυτά προσώπων. Οχήματα που θα εισάγονται κατ αυτόν τον τρόπο από μέλη των Ελληνικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού θα εξαιρούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφαλείας, που θέτουν οι νόμοι και οι κανονισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρθρο 35 Χρήση Διευκολύνσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες 1.Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να παραχωρήσουν στις Ελληνικές δυνάμεις τη χρήση στρατιωτικών διευκολύνσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό εκείνους τους ευνοϊκούς όρους και τις συνθήκες που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών. 2.Το Ελληνικό προσωπικό που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της ΝΑΤΟ SΟFΑ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των στρατιωτικών πρατηρίων, καταστημάτων τροφοδοσίας, υγειονομικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών και ψυχαγωγικών κέντρων των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τον ίδιο τρόπο που παραχωρείται αυτό το δικαίωμα σε αντίστοιχο προσωπικό άλλων χωρών, που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. 3.Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχει περίθαλψη στα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού και στα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5 του Άρθρου 9 της ΝΑΤΟ SΟFΑ, σε ιατρικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον ίδιο βαθμό που τα μέλη των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του πολιτικού προσωπικού και τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα λαμβάνουν τέτοια περίθαλψη από την Ελληνική Κυβέρνηση στην Ελληνική Δημοκρατία. 4.Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών εκδίδουν πιστοποιητικά ταυτότητας, στην αγγλική γλώσσα, στα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού και στα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα, για την είσοδό τους σε επιτρεπόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρθρο 36 Διαδικασίες σε Περίπτωση Θανάτου Η σορός μέλους των Ελληνικών δυνάμεων, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων, που αποβιώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύναται να ζητείται, να υποβάλλεται σε νεκροψία, να ταριχεύεται και να διακομίζεται στην Ελληνική Δημοκρατία, κατόπιν εγκρίσεως των αρμόδιων αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πιστοποιητικά θανάτου και τα άλλα απαραίτητα έγγραφα συντάσσονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον ιατρό που πιστοποιεί το θάνατο. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή διαδικασία απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν ο νεκρός ευρίσκεται στη διάθεση δικαστικού οργάνου για την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας, η απόδοση της σορού και η νεκροψία, σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται στην έγκριση της αρμόδιας δικαστικής αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρθρο 37 Απαιτήσεις1.Τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων ή του πολιτικού προσωπικού δεν υπόκεινται σε καμία διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών για την εκτέλεση οποιασδήποτε αποφάσεως επί αστικής αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, εντός του πεδίου εφαρμογής του Άρθρου 8 παράγραφος 5 της ΝΑΤΟ SΟFΑ. 2.Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα ενεργούν για την απόρριψη τυχόν αγωγής που εγείρεται ενώπιον των δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά μελών των Ελληνικών δυνάμεων ή του πολιτικού προσωπικού και η οποία περιλαμβάνει απαίτηση εντός του πεδίου εφαρμογής του Άρθρου 8 παράγραφος 5 της ΝΑΤΟ SΟFΑ. Άρθρο 38 Άλλη Συνδρομή Οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρέχουν τη συνδρομή τους, στις περιπτώσεις όπου τούτο είναι εφικτό, σε μέλη των Ελληνικών δυνάμεων, του πολιτικού προσωπικού και στα εξαρτώμενα πρόσωπα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις και εντολές σε μη ποινικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων ή αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρθρο 39 Παροχές και Υποστήριξη 1.Εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ελληνικές δυνάμεις θα έχουν δικαίωμα χρήσεως όλων των παροχών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας που ανήκουν ή ελέγχονται από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο όρος «παροχές και υπηρεσίες κοινής ωφελείας» περιλαμβάνει ηλεκτροδότηση, παροχή αερίου (φυσικού, βιομηχανικού, υγραερίου) βενζίνης ή μικτού καυσίμου, νερού, αποκομιδή αποβλήτων, παροχή ατμού, συμπιεσμένου αέρα, συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες φύλαξης, μηχανική ψύξη και κλιματισμό. Το δικαίωμα αυτό θα ασκείται κατά τρόπο σύμφωνο με τη διαχείριση των παροχών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. 2.Η χρήση τέτοιων παροχών και υπηρεσιών από τις Ελληνικές δυνάμεις θα γίνεται σύμφωνα με σειρά προτεραιότητας, όρους και διατίμηση ή επιβαρύνσεις όχι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που παρέχονται σε άλλους χρήστες σε παρόμοιες συνθήκες. Άρθρο 40 Μέλη των δυνάμεων που υπηρετούν στην Πρεσβεία Επιπλέον των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα ΙΙ της παρούσας Συμφωνίας, τα μέλη των Ελληνικών δυνάμεων, που υπηρετούν στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον λόγω υπηρεσιακών καθηκόντων τους, που σχετίζονται με τη συνήθη λειτουργία της Πρεσβείας και με τη συγκατάθεση της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών θα απολαύουν των προνομίων και ασυλιών, που δικαιούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις Διπλωματικές Σχέσεις. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41 Θέση σε Ισχύ και Διάρκεια 1.Καθένα από τα Μέρη υιοθετεί τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της πα- ρούσας Συμφωνίας. 2.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ανταλλαγή διακοινώσεων μεταξύ των Μερών, με τις οποίες γνωστοποιείται η ολοκλήρωση των αντίστοιχων συνταγματικών τους προϋποθέσεων. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ όσο ισχύει η ΜDCΑ. Έγινε στις Βρυξέλλες σήμερα, τη 13η Ιουνίου 2001, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Γ. Α. Παπανδρέου Cοlin L. Ροwell ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 41 παράγραφος 2 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.