Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:"
1.  
  Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα (Ε.Δ.Χ.) είναι τα αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως πέντε (5) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες με κόμιστρο. Διακρίνονται σε Ε.Δ.Χ. με μετρητή (ταξί) και σε αγοραία.
2.  
  Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων:.
 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει στην κυριότητα ή που έχει αγοράσει με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, ολόκληρο αυτοκίνητο ή ιδανικό μερίδιο τέτοιου αυτοκινήτου
 2. Οι ανώνυμες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί που συστήνονται κατά τη διάταξη του άρθρου 6 του νόμου αυτού από φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
3.  
  Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία αυτού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τους κανονισμούς λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.
4.  
  Διαδρομή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προς τον τόπο προορισμού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου.
5.  
  Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση, με καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου. Η μίσθωση γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
6.  
  Έναρξη - Τέλος διαδρομής: Η έναρξη της διαδρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προκειμένου να αρχίσει να υπολογίζεται το κόμιστρο διαδρομής, καθώς και το τέλος αυτής, προσδιορίζονται ως εξής: Α. Έναρξη διαδρομής:.
 1. Η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
 2. Όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του επιβάτη.
 3. Όταν ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, σημείο εκκίνησης είναι τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
 4. Η επιβίβαση του επιβάτη:
 5. Αυτή γίνεται μέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
 6. Εάν ο επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για την παραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά όρια της έδρας του με τελικό προορισμό του επιβάτη την έδρα του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
 7. Β. Τέλος διαδρομής:
 8. Η αποβίβαση του επιβάτη.
7.  
  Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είτε εκτός των ορίων αυτής και με σημείο αποβίβασης, αποκλειστικά, εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
8.  
  Περιμετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής μέσα στην οποία για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής του τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2.
9.  
  Έδρα: Η διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Αν η έδρα ανήκει σε ενιαία διοικητική μονάδα (ενιαία έδρα) του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ως έδρα νοείται η ενιαία αυτή έδρα.
10.  
  Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το προς πληρωμή χρηματικό ποσό, εκτός από τις ειδικές επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 2 "Έννοια διοικητικής μονάδας"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, ως διοικητική μονάδα νοείται ο δήμος ή η κοινότητα.
2.  
  Ενιαία διοικητική μονάδα είναι:
 1. Η περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, όπως έχει καθορισθεί με την παρ. 2 της 21363/1509/ 21.6.1978 (ΦΕΚ 609 Β΄) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών και έχει συμπληρωθεί με την Δ. 303444/1272/ 1981 (ΦΕΚ 525 Β΄) όμοια απόφαση.
 2. Στην ίδια περιοχή υπάγονται και οι Δήμοι Μάνδρας, Ραφήνας, Μαρκοπούλου, Αρτέμιδας (Λούτσας), Καλυβίων - Θορικού και η Κοινότητα Μαγούλας.
 3. Η περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης σε ακτίνα δέκα (10) χιλιομέτρων από το Λευκό Πύργο
Άρθρο 3 "Καθορισμός έδρας - Αλλαγή έδρας"
1.  
  Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) και δεν έχουν αλλάξει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έδρα κατ εφαρμογή του Ν. 2801/2002, διατηρούν ως έδρα το δημοτικό διαμέρισμα, που υπήχθη στο διευρυμένο δήμο και στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄).
2.  
  Δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, πλην των κάτωθι περιπτώσεων:.
 1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής, όταν η νέα έδρα βρίσκεται στον ίδιο νομό και πρόκειται για διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα με μικρότερο πληθυσμό κατά την τελευταία γενική απογραφή του πληθυσμού
 2. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη όταν η νέα έδρα βρίσκεται στον ίδιο νομό και εφόσον η νέα έδρα είναι διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα στα οποία δεν εδρεύει Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη όταν πρόκειται για αμοιβαία αλλαγή των εδρών εντός του ίδιου νομού και με κοινή απόφαση των οικείων Νομαρχών, εφόσον πρόκειται για έδρες διαφόρων νομών
3.  
  Με κοινή απόφαση των οικείων Νομαρχών, που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Νομαρχιακών Επιτροπών, επιτρέπεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες ανά έτος, να σταθμεύει σε διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα νομού διαφορετικού από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας ως έδρα.
4.  
  Με απόφαση του οικείου Νομάρχη στις Νομαρχίες που εφαρμόσθηκε κατά το έτος 2002 η παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 588/1977 επιτρέπεται η μεταστάθμευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από μία διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα σε άλλη διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα του ίδιου νομού και για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου, σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν έδρα τη διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα, όπου πρόκειται να μετασταθμεύσει το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
Άρθρο 4 "Μέγιστος αριθμός κατοχής αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο"
1.  
  Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει μέχρι δύο άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή ιδανικά μερίδια, το άθροισμα των οποίων δεν υπερβαίνει τις δύο ακέραιες άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
2.  
  Για τους παραβάτες της παραπάνω παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 4354/1964, όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 5 "Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων"
1.  
  Σε κάθε Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρείται μητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Το μητρώο περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:.
 1. αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου του,
 2. έδρα αυτοκινήτου,
 3. στοιχεία ιδιοκτήτη αυτοκινήτου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, επάγγελμα),
 4. εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτου οχήματος και έτος κατασκευής
2.  
  Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το μητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε περίπτωση αλλαγής των προαναφερόμενων στοιχείων ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου με νέο.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία, όπως ειδικός αριθμός Ε.Δ.Χ. πλέον των οριζομένων στην παράγραφο 1, που περιλαμβάνονται στο μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
4.  
  Κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο φέρει ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Το περιεχόμενο και ο τύπος αυτού, η διαδικασία χορήγησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας χορήγησης και ανανέωσής του και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 6 "Σύσταση ανωνύμων εταιρειών - συνεταιρισμών"
1.  
  Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους.
2.  
 1. Για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για τις περιοχές, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, απαιτούνται τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα.
 2. Για τις πόλεις Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών απαιτούνται, τουλάχιστον, πενήντα (50) Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και για τις λοιπές διοικητικές μονάδες τουλάχιστον είκοσι (20) Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το παραπάνω όριο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της παραγράφου αυτής.
 4. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών γίνεται από τον αρμόδιο Νομάρχη
 5. Για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών με λιγότερα από 20 Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα απαιτείται προηγούμενη άδεια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δύναται να χορηγηθεί στις περιπτώσεις διοικητικών μονάδων ή δημοτικών διαμερισμάτων που εξυπηρετούνται από λιγότερα από 20 Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα.
3.  
  Μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών και των συνεταιρισμών επιτρέπεται να γίνουν ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που στην άδεια κυκλοφορίας αυτών αναγράφεται ως έδρα η ίδια διοικητική μονάδα ή ανήκουν στην ίδια ενιαία διοικητική μονάδα. Αν σε διοικητική μονάδα έχουν την έδρα τους μέχρι και 20 Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τότε επιτρέπεται η σύσταση ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. με έδρα όμορη διοικητική μονάδα του ίδιου ή άλλου νομού, στην οποία έχουν έδρα επίσης μέχρι και 20 Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, υπό τον όρο ότι οι όμορες διοικητικές μονάδες δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις (4). Στην περίπτωση αυτή το μεταφορικό έργο και η έδρα των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται η συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην ανάληψη του κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών. Η μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας γίνεται προς τους μετόχους αυτής, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.588/1977, του Ν.Δ. 4278/1962 και του Ν. 1437/1984 και είναι κάτοχοι ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και με την αποδοχή όλων των υποχρεώσεων του μετόχου ή εταίρου.
4.  
 1. Οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του κ.Ν. 2190/1920 και του νόμου αυτού.
 2. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται με την καταβολή μετρητών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες
 3. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικές
5.  
  Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς συμμετέχουν, αποκλειστικά, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης αυτών.
6.  
  Προκειμένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μαζί με το εταιρικό έγγραφο, αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες μετέχουν στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό με παρεμφερή σκοπό.
7.  
  Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ή οι εταίροι των συνεταιρισμών παραχωρούν κατά χρήση στην ανώνυμη εταιρεία ή το συνεταιρισμό τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους. Οι όροι χρήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή από το καταστατικό αυτών.
8.  
  Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και του συνεταιρισμού και αντίστοιχα η κατανομή των ψήφων είναι ανάλογη του ποσοστού κάθε μετόχου επί του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής το Ε.Δ.Χ. λογίζεται ως μία μονάδα, η οποία διαθέτει δύο ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%. Εφόσον περισσότεροι συνιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου συγκεντρώνουν μαζί ποσοστό 50%, εκπροσωπούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου υποχρεωτικά από έναν εξ αυτών.
9.  
  Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, που δεν είναι μέτοχος ανώνυμης εταιρείας ή εταίρος συνεταιρισμού του άρθρου αυτού, μπορεί με σύμβαση που θεωρείται, επί ποινή ακυρότητας, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με αποζημίωση, που υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο ή με το χρόνο παραχώρησης, να παραχωρήσει την εκμετάλλευση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου του σε ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό που συστήνεται με το παρόν άρθρο ή σε φυσικό πρόσωπο - κάτοχο ειδικής άδειας οδήγησης.
10.  
 1. 10 α. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη παραχωρείται σε ανώνυμες εταιρείες ή σε συνεταιρισμούς του άρθρου αυτού, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 24, δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία νέων επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, επτά θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού.
 2. Ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.
 3. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής έχουν χρώμα λευκό, δεν φέρουν ταξίμετρο και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.
 4. Εφόσον η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο και ούτω καθεξής πρέπει να είναι διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.
 5. Για κάθε ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, παραχωρείται δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία ενός αυτοκινήτου, κυβισμού άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών, χωρίς μετρητή (λιμουζίνα).Στις ανώνυμες εταιρείες ή συνεταιρισμούς, που συστήνονται για την εκμετάλλευση τουλάχιστον δέκα αυτοκινήτων χωρίς μετρητή (λιμουζίνες), χορηγείται δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία μίας νέας άδειας άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών για κάθε τρία τέτοια αυτοκίνητα, που συμμετέχουν στην εταιρεία ή συνεταιρισμό.
 6. Τα υπό α΄ και β΄ δικαιώματα παραχωρούνται μόνο για καινούργια αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας των ανωνύμων εταιρειών ή των συνεταιρισμών.
 7. Οι άδειες αυτές είναι αμεταβίβαστες και ανακαλούνται αυτοδικαίως σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ή σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.
11.  
 1. Οι ανώνυμες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί του άρθρου αυτού επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με οδηγό, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με κόμιστρο, που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με την επιφύλαξη της παραγράφου γ΄ του παρόντος άρθρου.
 2. Αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης υπάρχει στο αυτοκίνητο, με μέριμνα του εκμισθωτή, άλλως επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ
 3. ΄Οταν η σύμβαση συνάπτεται με το Δημόσιο, τότε εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί συμβάσεων και προμηθειών του Δημοσίου
Άρθρο 7 "Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου"
1.  
  Επιτρέπεται η προμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός των διοικητικών ορίων της έδρας τους.
2.  
  Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση της προμίσθωσης γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του και ο προορισμός του επιβάτη βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με αποδεικτικό της προμίσθωσης, όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της προμίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζονται με την προμίσθωση.
3.  
  Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, το αποδεικτικό της μίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης)
4.  
  Η προμίσθωση μπορεί να γίνει και με τηλεφωνική κλήση. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται από τη λειτουργία του ταξιμέτρου.
Άρθρο 8 "Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων - Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων - Διαφήμιση"
1.  
  Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαιτείται αυτά να:.
 1. Διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες
 2. έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα υγραεριοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω .
 3. Έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω.
 4. Διαθέτουν μέχρι πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης, με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 6.
 5. Είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού
 6. Εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο
 7. Είναι εφοδιασμένα, κατά τις κείμενες διατάξεις, με δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα ελέγχου καυσαερίων σε ισχύ
 8. Ειδικά για περιοχές με υψόμετρο 800 μέτρων και άνω επιτρέπεται τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα να είναι οχήματα παντός εδάφους, στην περίπτωση όμως αυτή πρέπει να έχουν κυβισμό μηχανής 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω.
2.  
  Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν τα παρακάτω:.
 1. Ταξίμετρο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, σε εμφανές μέρος του οχήματος.
 2. Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η έδρα του αυτοκινήτου είναι διοικητική μονάδα με πληθυσμό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού.
 3. Πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ.
 4. Κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
3.  
 1. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, κοτσαδόρων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
 2. Κατ εξαίρεση επιτρέπονται:
 3. i.
 4. Οι μουσικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου. ii.
 5. Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους. iii.
 6. Συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τις κείμενες διατάξεις.
 7. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 έχουν εφαρμογή για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ανωτέρω.
4.  
  Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5.  
 1. Προς ενίσχυση της αντικατάστασης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διατίθεται ποσό εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, που βαρύνει κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κατά το ήμισυ το Λογαριασμό του Ν.Δ. 638/1970.
 2. Η ως άνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε όσους, είτε συμμετέχουν σε ανώνυμες εταιρείες και συνεταιρισμούς είτε όχι, και αντικαταστήσουν, με αγορά ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οχήματά τους με οχήματα, που τίθενται πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως καινουργή.
 3. Η ενίσχυση δίνεται εφόσον η αντικατάσταση γίνει το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2004.
 4. Ανώνυμες εταιρείες ή συνεταιρισμοί, οι οποίοι εγκαθιστούν και λειτουργούν συστήματα αυτοματοποιημένης διαχείρισης στόλου και εξυπηρέτησης του επιβάτη μέχρι την 30ή Απριλίου 2004, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση, αντί της ως άνω προβλεπόμενης, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων της ανώνυμης εταιρείας ή του συνεταιρισμού, που συμμετέχουν στο σύστημα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 και στο νομικό πρόσωπο λειτουργεί κέντρο λήψης κλήσεων πελατών.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος καθορισμού των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, το ύψος αυτής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της ρύθμισης του εδαφίου α΄ της παραγράφου αυτής
6.  
 1. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων και της Θεσσαλονίκης, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 10 ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση 12 ετών, αν έχουν κυβισμό 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.
 2. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις πόλεις Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 13 ετών.
 3. Για τις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 16 ετών.
 4. Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης δήμων και κοινοτήτων του Ν. 2539/1997, με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους τα αυτοκίνητα αποσύρονται της κυκλοφορίας με τη συμπλήρωση 21 ετών.
 5. Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης, με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους δεν τίθεται όριο απόσυρσης.
 6. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου
 7. Οι ρυθμίσεις των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 30ή Απριλίου 2004
 8. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι καινουργή ή μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου, και εφόσον ο κυβισμός τους είναι άνω των 2.100 κυβικών εκατοστών.
7.  
  Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε αντικατάσταση άλλων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
8.  
  Για την αγορά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται ο αγοραστής να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης και ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και να προσκομίσει βεβαίωση ασφάλισης ΟΑΕΕ-ΤΣΑ.
Άρθρο 9 "Ταξίμετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης"
1.  
  i. Στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ταξιμέτρου εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν στην άδεια κυκλοφορίας των αναγράφεται ως έδρα:.
 1. η περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων,
 2. διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στην ενιαία έδρα της Θεσσαλονίκης,
 3. πρωτεύουσα νομού. ii.
 4. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, κατά τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ.
 5. Γ΄ του Π.Δ. 244/1987, η υποχρέωση ταξιμέτρου μπορεί να επιβληθεί και σε κάθε άλλη διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα.
2.  
 1. Το ταξίμετρο υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται με ειδικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη του Ν. 1809/ 1989 (φορολογικό ταξίμετρο), οπότε για την έγκρισή του απαιτείται άδεια καταλληλότητας από την ειδική διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας φορολογικού ταξιμέτρου, το περιεχόμενο των εκδιδομένων αποδείξεων, το είδος των ενδείξεων των ταξιμέτρων, όπως και ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των φορολογικών ταξιμέτρων της παραγράφου αυτής και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό
3.  
  Τα ταξίμετρα είναι τοποθετημένα εσωτερικά και στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου και σε τέτοιο σημείο ώστε να διακρίνονται καθαρά από οδηγό και επιβάτες
4.  
  Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ταξί, των οποίων το ταξίμετρο δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται ούτε να σταθμεύουν σε σταθμούς ούτε να παρέχουν εξυπηρέτηση. Όταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στο ταξίμετρο, καλύπτει την πινακίδα οροφής και αποσύρει το αυτοκίνητο για επιδιόρθωση της βλάβης.
5.  
  Η επισκευή και συντήρηση των ταξιμέτρων και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου σε αυτά επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄). Σε κάθε περίπτωση στο ταξίμετρο πραγματοποιείται σφράγιση και χορηγείται υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ταξί.
6.  
  Τα ταξίμετρα ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
Άρθρο 10 "Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (σύστημα G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα) και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 11 "Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα"
1.  
  Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κλάδου ή ειδικότητας οδηγών στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 1232/1982 και στο ερμηνευτικό άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982,υποψηφίων που είναι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ή εκμεταλλεύονται στο όνομά τους αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ., ολόκληρο ή κατά ιδανικό μερίδιο.
Άρθρο 12 "Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου"
1.  
  Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:.
 1. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
 2. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
 3. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι, που δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος, εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει στην πλήρη κυριότητά του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή.
 4. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. απαιτείται η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου
 6. να μην ασκεί κανένα άλλο επάγγελμα
 7. να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 δ του Π.Δ. 243/1987 και Π.Δ. 244/ 1987.
 8. στ. για την απόδειξη των περιπτώσεων των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και για την περίπτωση του εδαφίου ε΄, υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 9. να υποβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 30 ευρώ.
 10. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.  
  Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται καταρχήν γραπτώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επιτυχόντες εξετάζονται και προφορικά από τετραμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της οικείας νομαρχιακής υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, έναν εκπρόσωπο της οικείας Διεύθυνσης Τροχαίας για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης για τους υπόλοιπους νομούς και από έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου οικείου σωματείου οδηγών και ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εφόσον τέτοιο υπάρχει, με τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οικείο σωματείο οδηγών ή ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ., η τετραμελής επιτροπή συμπληρώνεται με υπαλλήλους της οικείας νομαρχιακής υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Της τετραμελούς επιτροπής προΐσταται ο προϊστάμενος της οικείας νομαρχιακής υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαδικασία συγκρότησης, η λειτουργία και η θητεία της τετραμελούς επιτροπής, το περιεχόμενο των προφορικών εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή των μελών της παραπάνω επιτροπής, η οποία βαρύνει το λογαριασμό του Ν.Δ. 638/1970.
4.  
  Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης Σεμιναρίου Αγωγής και Συμπεριφοράς. Τα Σεμινάρια Αγωγής και Συμπεριφοράς διενεργούνται με μέριμνα των σωματείων ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. και των ομοσπονδιών αυτών και εποπτεύονται από το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η επιτυχής παρακολούθηση του Σεμιναρίου Αγωγής και Συμπεριφοράς, η οποία προηγείται των γραπτών εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου, αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η ύλη του Σεμιναρίου Αγωγής και Συμπεριφοράς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5.  
  Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 21, όπως ισχύει, ότι η ειδική άδεια οδήγησης οδηγού ΕΔΧ αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ. Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόμενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός ΕΔΧ αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του ΕΔΧ αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του ΕΔΧ αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 21 ότι οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου δεν διαθέτει ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ., τότε στον οδηγό επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και στον ιδιοκτήτη του οχήματος διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, στον οδηγό επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αφαιρείται για χρονικό διάστημα τριών μηνών και σε περίπτωση νέας υποτροπής η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ανακαλείται οριστικά.
Άρθρο 13 "Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων"
1.  
  Σε κάθε νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρείται Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ., στο οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που διαπράττονται από τους κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., καθώς και οι επιβαλλόμενες, σε αυτούς, διοικητικές κυρώσεις και οι κάθε είδους επερχόμενες μεταβολές.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το περιεχόμενο των καταχωρίσεων του Μητρώου Οδηγών, ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρμόδια για την καταχώριση των παραβάσεων διοικητικά όργανα
Άρθρο 14 "Υποχρέωση παραμονής"
1.  
  Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα υποχρεούνται να παραμένουν στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος.
Άρθρο 15 "Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων"
1.  
  Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:.
 1. η επιλογή επιβατών και προορισμών,
 2. η διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,.
 3. η είσπραξη κομίστρου πέραν του νομίμου,
 4. η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,.
 5. η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,
 6. η απρεπής συμπεριφορά προς τους επιβάτες
2.  
  Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20 διοικητικό πρόστιμο ως εξής
 1. για πρώτη φορά, τετρακόσια ευρώ,
 2. για δεύτερη φορά, επτακόσια ευρώ,
 3. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια διακόσια ευρώ.
Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20 διοικητικό πρόστιμο από 300 ευρώ έως 1.000 ευρώ.
Άρθρο 16 "Κανονισμός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εμφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η κατάσταση των οχημάτων και οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση μεταφορικού έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήματα των εδρών, θέματα χρήσης των ταξιμέτρων και η τοποθέτηση αυτών επί του οχήματος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα ή άλλο νόμο.
Άρθρο 17 "Ανακλήσεις αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων"
1.  
  Η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται: α) Όταν ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων. β) Όταν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος απουσιάζει συστηματικά - έστω και αν διακόπτεται σποραδικά η απουσία - από την έδρα του. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής με απόφαση του οικείου νομάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση νέας υποτροπής οριστικά. γ) Όταν ο οδηγός που είναι και κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά ποσοστό 100% παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του οικείου νομάρχη ανακαλούνται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και οι κρατικές του πινακίδες από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής από ένα (1) έως δύο (2) έτη. δ) Όταν διαπιστωθεί ότι τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα βρίσκονται σε ακινησία πέραν των τριών μηνών από την κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του οικείου νομάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται για έξι (6) μήνες οι κρατικές πινακίδες.
Άρθρο 18 "Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις."
1.  
  Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με πέντε (5) πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.
2.  
  Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για πέντε (5) επιπλέον της παραγράφου α΄ πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.
3.  
  Οριστικά, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για τρίτη φορά με επιπλέον πέντε (5) όπως παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα στο ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης και σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 17.
1.  
  Η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ με απόφαση του οικείου Νομάρχη ανακαλείται
Άρθρο 18
1.  
  Ανάκληση ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. με απόφαση του οικείου νομάρχη ανακαλείται: α) Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών όταν ο οδηγός έχει τιμωρηθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 και σε περίπτωση υποτροπής εντός διετίας από την προηγούμενη παράβαση από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια. β) Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αν τιμωρηθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με πέντε (5) πειθαρχικά παραπτώματα, ενός (1) έτους, αν τιμωρηθεί για δέκα (10) πειθαρχικά παραπτώματα και οριστικά αν τιμωρηθεί για δεκαπέντε (15) πειθαρχικά παραπτώματα ή αν συλληφθεί να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης. γ) Οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 17.
Άρθρο 19
1.  
  Απώλεια ή ανάκληση ιδανικού μεριδίου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου Σε περίπτωση που η απώλεια ή η αμετάκλητη ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου αφορά ιδανικό μερίδιο ποσοστού 50% και άνω και όχημα με έδρα διοικητική μονάδα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος ή πρωτεύουσα νομού ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000), σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή του πληθυσμού, αυτή με απόφαση του οικείου νομάρχη χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής (Ε.Δ.Χ.) και έχει εγγραφεί στην οικεία επαγγελματική οργάνωση από την οποία και υποδεικνύεται, ύστερα από σχετικό έγγραφο του οικείου νομάρχη. Για την υπόδειξη του δικαιούχου τάσσεται αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο δικαι-ούχος της πιο πάνω άδειας αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις. Επίσης κλήρωση γίνεται και όταν υπάρχουν περισσότερες επαγγελματικές οργανώσεις μεταξύ των υποδεικνυόμενων προσώπων. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί ο οικείος νομάρχης, κάθε φορά, με απόφασή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαγγελματική οργάνωση επαγγελματιών οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τότε το ιδανικό μερίδιο ποσοστού 50% παραχωρείται με απόφαση του οικείου νομάρχη στον ή στους λοιπούς συνιδιοκτήτες, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Ν.Δ. 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α΄).
Άρθρο 20 "Πειθαρχικό Συμβούλιο - Λοιπά όργανα"
1.  
  Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Νομάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση.
Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους Κανονισμούς Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και του άρθρου 15 του νόμου αυτού.
2.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 12 παρ. 5 ή τυχόν αναφορών ή καταγγελιών επιβατών, να λάβει την απόφασή του και να επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
3.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο υποβάλλει στην αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αναλυτική κατάσταση με τις υποθέσεις, που διεκπεραιώθηκαν ή εκκρεμούν σε αυτό
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται η σύνθεση, ο κανονισμός λειτουργίας, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι διοικητικές κυρώσεις και ποινές και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 21 "Όργανα ελέγχου"
1.  
  Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2800/ 2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) και του Ν. 2801/ 2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελε-γκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα ανωτέρω όργανα μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να προβαίνουν σε επιτόπου αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
2.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 363/1995 (ΦΕΚ 193 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: 7 Εφόσον ο έλεγχος γίνεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο και, κατ εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, παραδοθεί στον οδηγό του οχήματος αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό Κ.Ε.Κ., αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος για πέντε ημέρες Μετά την παρέλευση των πέντε ημερών τα ως άνω αφαιρεθέντα στοιχεία αποδίδονται, αλλά με την προϋπόθεση προσκόμισης της νέας Κ.Ε.Κ., άλλως η απόδοση καθυστερεί μέχρι την προσκόμισή της Αρμόδια για την αφαίρεση όργανα είναι αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.
Άρθρο 22 "Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων"
1.  
  Το τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων περιλαμβάνει τα εξής:.
 1. Το δικαίωμα εκκίνησης - σημαία (ευρώ ανά μίσθωση)
 2. Το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο των τιμολογίων 1 και 2)
 3. Η αποζημίωση αναμονής
 4. Το κόμιστρο ελάχιστης διαδρομής
 5. Ειδικές επιβαρύνσεις (για:
 6. μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυχτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις)
2.  
  Το τιμολόγιο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
3.  
  Τα διόδια, καθώς και ο ναύλος οχηματαγωγών πλοίων (FΕRRΥ ΒΟΑΤ) βαρύνουν τον επιβάτη
Άρθρο 23 "Εξυπηρέτηση τουριστικών περιοχών"
1.  
  Σε τουριστικές περιοχές, που κατά τους θερινούς μήνες εμφανίζεται αυξημένη τουριστική κίνηση και τα υπάρχοντα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, επιτρέπεται να σταθμεύουν και να παρέχουν υπηρεσίες Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα από άλλες διοικητικές μονάδες της χώρας και για το χρονικό διάστημα από πρώτη Ιουνίου μέχρι τριάντα Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη των νομαρχιακών συμβουλίων κάθε περιοχής.
2.  
  Κάθε ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, που ήδη έχει σαν έδρα του την τουριστική αυτή περιοχή, δικαιούται να επιλέξει ένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα άλλη διοικητική μονάδα και να προβεί σε συμφωνία συνεργασίας μαζί του. Ο ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου της τουριστικής περιοχής, που θα προβεί σε τέτοια συμφωνία, υποχρεούται στην καταβολή σε δημόσιο ταμείο χρηματικού ποσού, από χίλια (1.000) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, που καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από πρόταση της οικείας Δ.Ο.Υ. Η μεταστάθμευση του επιβατηγού Ε.Δ.Χ. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή μόνο μετά την καταβολή του προαναφερθέντος ποσού.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατό να ορισθεί μεγαλύτερος αριθμός προς μεταστάθμευση αυτοκινήτων ανά ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου της τουριστικής περιοχής, αν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις, ο τόπος προέλευσης των Ε.Δ.Χ. οχημάτων που μετασταθμεύουν, αφού ληφθεί πρόνοια ώστε να μην επηρεάζεται η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στις περιοχές αυτές και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 24 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Δεν παραχωρείται δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία νέων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 31.12.2005.
2.  
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος δεν εφαρμόζονται για την ανανέωση ειδικών αδειών οδήγησης, που έχουν ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατάξεις.
 2. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ., που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν λήξει ή θα λήξουν, ανανεώνονται μόνο κατόπιν προσκόμισης της βεβαίωσης παρακολούθησης του Σεμιναρίου Αγωγής και Συμπεριφοράς της παρ. 4 του άρθρου 12.
 3. Οδηγοί αυτοκινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 υποχρεούνται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την ημερομηνία κτήσεως του δικαιώματος άδειας Ε.Δ.Χ., να το μεταβιβάσουν σε επαγγελματία αυτοκινητιστή ή οδηγό κάτοχο ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. ή σε ανώνυμη εταιρεία και συνεταιρισμό που συστήνεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
 4. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο β΄ δεν μεταβιβάσουν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, η άδεια ολόκληρη ή το ιδανικό μερίδιο αυτής ανακαλείται αυτοδικαίως και ο δικαιούχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της προαναφερόμενης, στο εδάφιο β΄ προθεσμίας, να την καταθέσει μαζί με τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στην αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 5. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικεία νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προβαίνει αυτεπάγγελτα στην αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου του παραβάτη οδηγού, που είναι κάτοχος ολόκληρης άδειας Ε.Δ.Χ. και ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
 6. Στην περίπτωση που ο παραβάτης είναι κύριος ή αγοραστής με παρακράτηση κυριότητας ιδανικού μεριδίου, το αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ. εξακολουθεί να κυκλοφορεί με την άδεια κυκλοφορίας των λοιπών συνιδιοκτητών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1061/1971.
3.  
  Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είτε στο πρωτοβάθμιο είτε στο δευτερόβαθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 20, όταν αυτό συγκροτηθεί
4.  
  Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Ν. 1437/1984 και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν.
5.  
  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α΄) ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. παραμένει στο όνομα του αρχικού δικαιούχου προσώπου ή έχει μεταβιβαστεί από αυτόν σε πρόσωπο α΄ βαθμού συγγενείας.
Άρθρο 25 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 το Δημόσιο αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες απορρέουν από την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κατά την ισχύ του παρόντος νόμου γραμμών.
2.  
  Όλες οι διανομαρχιακές και νομαρχιακές υπεραστικές γραμμές, που εξυπηρετούν αποκλειστικά τον οδικό άξονα Καστέλι Κισσάμου - Χανιά, Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο, Ηράκλειο - Άγιος Νικόλαος - Σητεία και αντίστροφα της νήσου Κρήτης, υπάγονται σε συνεκμετάλλευση, κατ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), εκτός αν τα ΚΤΕΛ ή οι ΚΤΕΛ Α.Ε. που τις εξυπηρετούν μέχρι σήμερα συνενωθούν σε ενιαίο ΚΤΕΛ Α.Ε. κατ εφαρμογή του άρθρου 29 του αυτού νόμου. Αν οι διαδικασίες περί συνεκμετάλλευσης ή συνένωσης με βάση την καθαρή θέση τους δεν ολοκληρωθούν με την έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και δεν υλοποιηθούν με την εκτέλεση δρομολογίων μέχρι 31 Μαΐου 2003, καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2963/2001 για τις γραμμές αυτές, και μπορούν να εκτελούνται από όποιον διαθέτει άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών μετά από προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης. Στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής υπάγεται από 1ης Ιουνίου 2003 το σύνολο των κάθε είδους γραμμών της νήσου Κρήτης, για τις οποίες η κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2963/2001 επέρχεται την 31η Μαρτίου 2004. Η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 26 "Καταργούμενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:"
1.  
  Κάθε είδους διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά όσα θέματα ρυθμίζονται σ αυτόν
2.  
  Οι παράγραφοι 2, 7 και 8 του άρθρου 8 του Ν. 2801/ 2000 (ΦΕΚ 46 Α΄).
3.  
  Το άρθρο 10 του α.Ν. 1795 / 1951 (ΦΕΚ 123 Α΄).
4.  
  Το άρθρο 24 του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α΄).
5.  
  Τα άρθρα 1, 7 και 10 του Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α΄).
6.  
  Τα άρθρα 1, 2, 3, 8 παρ.1 περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄ και παρ. 6 περιπτώσεις α΄, στ΄, και τα άρθρα 16 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 15 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 (ΦΕΚ 104 Α΄).
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 περί δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου
Άρθρο 27 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-02-19 Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/38
2006-03-10 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος.
Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Νομάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση.
Αντικατάσταση
 • στ. για την απόδειξη των περιπτώσεων των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και για την περίπτωση του εδαφίου ε΄, υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 • Αντικατάσταση
 • 10 α. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη παραχωρείται σε ανώνυμες εταιρείες ή σε συνεταιρισμούς του άρθρου αυτού, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 24, δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία νέων επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, επτά θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού.
 • Ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.
 • Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής έχουν χρώμα λευκό, δεν φέρουν ταξίμετρο και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.
 • Εφόσον η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο και ούτω καθεξής πρέπει να είναι διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/49
  2007-02-23 Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα υγραεριοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω .
 • Αντικατάσταση
  A/2007/40
  2008-10-23 Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με πέντε (5) πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.
 • Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για πέντε (5) επιπλέον της παραγράφου α΄ πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.
 • Οριστικά, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για τρίτη φορά με επιπλέον πέντε (5) όπως παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα στο ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης και σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 17.
 • Η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ με απόφαση του οικείου Νομάρχη ανακαλείται
  Αντικατάσταση
  Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 21, όπως ισχύει, ότι η ειδική άδεια οδήγησης οδηγού ΕΔΧ αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ.
  Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόμενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός ΕΔΧ αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του ΕΔΧ αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του ΕΔΧ αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
  Αντικατάσταση
  Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20 διοικητικό πρόστιμο ως εξής
 • για πρώτη φορά, τετρακόσια ευρώ,
 • για δεύτερη φορά, επτακόσια ευρώ,
 • για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια διακόσια ευρώ.
 • Αντικατάσταση
 • Έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω.
 • Αντικατάσταση
  A/2008/216
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1977/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/588 1977
  ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1809 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1809 1988
  ΝΟΜΟΣ 1989/1809 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1809 1989
  Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
  Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλες διατάξεις. 1998/2671 1998
  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
  ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
  Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
  ΝΟΜΟΣ 2002/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2801 2002
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4278 1962
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4354 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4354 1964
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1061 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1061 1971
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1795 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1795 1951
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/243 1987
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/243244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/243244 1987
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/243Π.Δ.244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/243Π_Δ_244 1987
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/244 1987
  Καθορισμός συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). 1995/363 1995
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
  Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
  Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
  Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
  Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
  Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2013/4179 2013
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013