ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3119

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑμεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας του Καζακστάν για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν, Αποκαλούμενες στο εξής τα Μέρη, Επιθυμώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών τους, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητας, της αμοιβαιότητας και προς το αμοιβαίο όφελος, Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των μακροπροθέσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των Κρατών τους σε διάφορα επίπεδα και, ιδίως, στο επίπεδο των οικονομικών παραγόντων τους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 11.Τα Μέρη, στα πλαίσια της αντιστοίχου νομοθεσίας των Κρατών τους και λαμβανομένων υπόψιν των διεθνών τους υποχρεώσεων καθώς και των Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και της Δημοκρατίας του Καζακστάν και, ιδίως, την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους και της Δημοκρατίας του Καζακστάν της 23 Ιανουαρίου 1995, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς που θα θεωρηθούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους. Κατά την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία του Καζακστάν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωασιατική Οικονομική Κοινότητα. 2.Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικώτερα: - στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δυο Χωρών, - στο άνοιγμα νέων αγορών, - στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, των μικτών επιχειρήσεων, των συμφωνιών παροχής δικαιωμάτων χρήσεως και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους. Άρθρο 21.Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 περιλαμβάνει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς: - βιομηχανία, - ναυπηγικές κατασκευές και ναυπηγοεπισκευές, - γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής βιομηχανίας, - κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες, - μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων μεταφορών, - τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, - τουρισμό, - επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα του μάνατζμεντ, - άλλους τομείς υπηρεσιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εντοπίσουν τους τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και νέους τομείς οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Άρθρο 31.Η οικονομική συνεργασία, που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, θα πραγματοποιηθεί, ιδίως, επί τη βάσει συμφωνιών και συμβολαίων μεταξύ ελληνικών και καζαχικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους κάθε Μέρους. 2.Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τη δραστηριότητα αυτή, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική συνεργασία, ιδίως δε: - με τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις επενδύσεις, - με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών εμπορικής και οικονομικής φύσεως, - με τη διευκόλυνση ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των οικονομικών τους παραγόντων, - με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης πανηγύρεων, εκθέσεων, συμποσίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης κλπ. - με την οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση του εμπορίου. Άρθρο 41.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ των αντιστοίχων οργανισμών, ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες και σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κρατών τους. 2.Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή, μεταξύ άλλων: - επεξεργασίας και εκτέλεσης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, - οργανώσεως επισκέψεων και μορφωτικών ταξιδιών για ειδικευμένες αντιπροσωπείες, - οργανώσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, - παροχής τεχνικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας, - συγκλήσεως συμποσίων και συναντήσεων, - ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και πληροφοριών επιστημονικής και τεχνολογικής φύσεως. 3.Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση προέλθει από τις δραστηριότητες συνεργασίας βάσει της παρούσης Συμφωνίας, ανακοινώνονται, δημοσιεύονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης με τη συγκατάθεση και των δύο συνεργαζομένων μερών και σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις που αφορούν την διανοητική ιδιοκτησία. Άρθρο 51.Συνιστάται, δια της παρούσης Συμφωνίας, Μικτή Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 2.Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των Μερών και θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως ενός από τα Μέρη, εναλλάξ, στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία του Καζακστάν. 3.Η Μικτή Επιτροπή θα προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της παρούσης Συμφωνίας και θα διατυπώνει, αν απαιτείται, συστάσεις για την εφαρμογή της. Άρθρο 6 Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, επιλύεται με διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 71.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ .τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη αντήλλαξαν έγγραφες ανακοινώσεις, με τις οποίες πληροφορούν ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους για το σκοπό αυτό. Παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών. 2.Εκτός εάν ένα από τα Μέρη καταγγείλει τη Συμφωνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται εν συνεχεία σιωπηρώς για ετήσιες διαδοχικές περιόδους. Κάθε Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία, με εξάμηνη, τουλάχιστον, προειδοποίηση. 3.Όσον αφορά συμφωνίες και συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ οικονομικών παραγόντων των δύο Μερών, βάσει της παρούσης Συμφωνίας, τα προηγούμενα άρθρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για μία περαιτέρω πενταετία από την ημερομηνία αυτή. 4.Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μετά τη θέση της σε ισχύ, με συμφωνία των Μερών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Έγινε εις διπλούν, στην Αθήνα, την 16 Ιουλίου 2001, στην ελληνική, καζαχική, ρωσική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδας - Καζακστάν για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. 2014/Φ.0544_Μ.6663_ΑΣ542 2014