Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 9 Μαΐου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής καλούμενες τα Συμβαλλόμενα Μέρη). Αποτελούσες μέρη της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, Επιθυμούσες τη σύναψη μίας Συμφωνίας με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών τους, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το κείμενο προβλέπει διαφορετικά: 1) Ο όρος Αεροπορικές Αρχές στην περίπτωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας σημαίνει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών και στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες, οι οποίες προς το παρόν ασκούνται ή πρόκειται να ασκηθούν στο μέλλον από την ως άνω Αρχή ή συναφείς αρμοδιότητες. 2) Ο όρος η Σύμβαση σημαίνει τη Σύμβαση για Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης αυτής εφόσον αυτές οι τροποποιήσεις είναι σε ισχύ για τα Συμβαλλόμενα αυτά Μέρη και οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 94 αυτής εφόσον αυτές οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. 3) Ο όρος η Συμφωνία σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα τα οποία τροποποιούν τη Συμφωνία αυτή ή το Παράρτημα. 4) Ο όρος διορισμένη αεροπορική εταιρεία σημαίνει την αεροπορική εταιρεία που έχει διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας. 5) Ο όρος συμφωνημένα δρομολόγια σημαίνει τα τακτικά αεροπορικά δρομολόγια στις διαδρομές, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό. 6) Ο όρος χωρητικότης, σε σχέση με αεροσκάφος, σημαίνει τη διαθέσιμη δυνατότητα χωρητικότητας του αεροσκάφους σε μία διαδρομή ή τμήμα της διαδρομής και ο όρος χωρητικότης σε σχέση με τα συμφωνημένα δρομολόγια σημαίνει τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τέτοιων δρομολογίων, πολλαπλασιαζόμενη επί τη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους σε δεδομένη περίοδο και σε μία διαδρομή ή τμήμα διαδρομής. 7) Ο όρος επικράτεια σε σχέση με ένα Κράτος έχει την έννοια του Άρθρου 2 της Σύμβασης. 8) Οι όροι αεροπορικό δρομολόγιο, διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο, αεροπορική εταιρεία και στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται αντίστοιχα στο Άρθρο 96 της Σύμβασης. 9) Ο όρος τιμολόγιο σημαίνει το πληρωτέο ποσό για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους τα ποσά αυτά εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και όρων για πρακτόρευση και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνται από το μεταφορέα, σχετικά με την αεροπορική μεταφορά, εξαιρουμένων των αμοιβών και όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου. 10) Ο όρος τέλη χρήσεως σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 11 της παρούσας Συμφωνίας σημαίνει τα τέλη τα οποία επιβάλλονται σε αεροπορικές εταιρείες για τη χρήση ενός αεροδρομίου, των διευκολύνσεών του, των τεχνικών και άλλων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών καθώς και για τη χρήση αεροναυτικώνδιευκολύνσεων, εγκαταστάσεων αεροπορικής ασφάλειας, τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και υπηρεσιών. Οι τίτλοι κάθε Άρθρου της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ή διευρύνουν με κανένα τρόπο τις έννοιες οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, για την εκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από την διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως ακολούθως: 1) να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους 2) να σταθμεύει για λόγους μη εμπορικούς στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και 3) να σταθμεύει στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σε σημεία που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου χωριστά ή σε συνδυασμό. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου δεν παρέχουν στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα να επιβιβάζει επιβάτες, φορτίο και ταχυδρομείο προς μεταφορά επ αμοιβή μεταξύ σημείων στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει εγγράφως προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μία αεροπορική εταιρεία για την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, καθώς και να αποσύρει ή τροποποιεί το διορισμό αυτό εγγράφως. Μετά τη λήψη τέτοιου διορισμού, οι αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, την εξουσιοδότηση λειτουργίας στην αεροπορική εταιρεία η οποία διορίστηκε. Οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους πριν τη χορήγηση της εξουσιοδότησης λειτουργίας μπορούν να ζητήσουν από την αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει διοριστεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τους νόμους και κανονισμούς, που εφαρμόζονται από τις ως άνω αρχές ως προς τη λειτουργία διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση της εξουσιοδότησης λειτουργίας, που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο ή να επιβάλλει στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία όρους, ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία καθορίζονται στο Άρθρο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας σε περίπτωση που αυτό δεν πείθεται ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της εταιρείας ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος που διόρισε την αεροπορική εταιρεία ή στους υπηκόους του. Η αεροπορική εταιρεία που διορίσθηκε και εξουσιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει ο πίνακας δρομολογίων που καθορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 της παρούσας Συμφωνίας καθώς και ότι το τιμολόγιο καθιερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την εξουσιοδότηση λειτουργίας ή να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας ή να επιβάλλει όρους οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, εφόσον: 1) η αεροπορική αυτή εταιρεία δεν δύναται να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται από τις Αρχές αυτές σχετικά με την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων σύμφωνα με τη Σύμβαση, 2) δεν πείθεται ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της αεροπορικής εταιρείας ανήκουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο διορίζει την αεροπορική εταιρεία ή τους υπηκόους του, 3) η αεροπορική αυτή εταιρεία δεν μπορεί να συμμορφωθεί στους νόμους και κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκχωρεί τα εν λόγω δικαιώματα, 4) η αεροπορική εταιρεία δεν εκτελεί τα δρομολόγια σύμφωνα με τους όρους, οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση, αναστολή ή επιβολή των όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των νόμων και των κανονισμών, η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Οι νόμοι και οι κανονισμοί του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτειά του, αεροσκαφών τα οποία εκτελούν διεθνή αεροπορικά δρομολόγια ή την εκμετάλλευση και πλοήγηση των αεροσκαφών αυτών στην ως άνω επικράτεια, θα εφαρμόζονται επί των αεροσκαφών κάθε διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι νόμοι και κανονισμοί του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την άφιξη, παραμονή και αναχώρηση από την επικράτειά του επιβατών, πληρωμάτων, φορτίου και ταχυδρομείου και οι οποίοι σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν διαβατήρια, τελωνεία, συνάλλαγμα και υγειονομικά μέτρα, θα εφαρμόζονται επί των επιβατών, πληρωμάτων, φορτίου και ταχυδρομείου των αεροσκαφών της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την παραμονή τους στην εν λόγω επικράτεια. Επιβάτες, αποσκευές και φορτία απευθείας διερχόμενα από την επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρυνόμενα από το χώρο του αεροδρομίου, ο οποίος διατίθεται για το σκοπό αυτό, θα υπόκεινται στους συνήθεις μόνο ελέγχους, με εξαίρεση τους ελέγχους που αφορούν μέτρα ασφαλείας και μέτρα εναντίον βίας, αεροπειρατείας και λαθρεμπορίας ελεγχόμενων ουσιών και ραδιενεργών υλικών. Αποσκευές και Φορτίο σε απευθείας διέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και άλλους συναφείς φόρους. Άρθρο 6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ Πιστοποιητικά πλοϊμότητας, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και παραμένουν σε ισχύ, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για το σκοπό εκτέλεσης των δρομολογίων τα οποία προβλέπονται στη Συμφωνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και οι άδειες, είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων προτύπων τα οποία έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί εν τούτοις το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει, με σκοπό πτήσεις υπεράνω του εδάφους του, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που χορηγήθηκαν σε υπηκόους του ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα γι αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος. Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο και τα οποία εκδόθηκαν από τις Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική εταιρεία ή αναφορικά με αεροσκάφος το οποίο εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές, επιτρέπουν διαφοροποίηση από τα πρότυπα που καθιερώνονται από τη Σύμβαση και εφόσον η διαφοροποίηση αυτή έχει καταχωρισθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 15 αυτής της Συμφωνίας, με τις Αεροπορικές Αρχές του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό να πεισθούν ότι η αμφισβητούμενη πρακτική είναι αποδεκτή από αυτές. Αποτυχία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας, θα συνιστά λόγο για την εφαρμογή το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, διαβουλεύσεις, σχετικά με πρότυπα ασφάλειας που υιοθετούνται επί οιουδήποτε τομέα σχετικού με τα πληρώματα, τα αεροσκάφη ή τη λειτουργία τους, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός 30 ημερών από την υποβολή του υπόψη αιτήματος. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώνει ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν τηρεί ούτε εφαρμόζει αποτελεσματικά πρότυπα ασφάλειας σε οποιονδήποτε τέτοιον τομέα, τα οποία να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος τις διαπιστώσεις αυτές και τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να συμμορφώνεται με τα ελάχιστα αυτά πρότυπα, το δε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Μη συμμόρφωση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους προς την υποχρέωση ανάληψης διορθωτικών ενεργειών εντός 15 ημερών ή εντός μεγαλύτερου διαστήματος που τυχόν συμφωνηθεί, θα συνιστά λόγο για την εφαρμογή του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης του Σικάγου, συμφωνείται ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας ή αεροπορικών εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους που εκτελεί δρομολόγια από και προς την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορεί κατά το χρόνο παραμονής του στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να υποστεί έλεγχο από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μέσα και γύρω από το αεροσκάφος, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η ισχύς των αεροναυτιλιακών εγγράφων και αυτών του πληρώματος καθώς και η εμφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (καλούμενο στο παρόν Άρθρο επιθεώρηση πίστας), υπό τον όρο ότι δεν θα προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που μια τέτοια επιθεώρηση πίστας ή σειρά τέτοιων επιθεωρήσεων δημιουργήσουν: 1) σοβαρές υπόνοιες ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία του δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου ή 2) σοβαρές υπόνοιες έλλειψης αποτελεσματικής τήρησης και εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων προτύπων ασφαλείας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου το Συμβαλλόμενο Μέρος που διεξάγει την επιθεώρηση δύναται να συμπεράνει, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης του Σικάγου, ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα τα πιστοποιητικά και οι άδειες που αφορούν το υπόψη αεροσκάφος ή το πλήρωμά του ή ότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες το υπόψη αεροσκάφος λειτουργεί, δεν είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων προτύπων που έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου. Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση με σκοπό τη διεξαγωγή επιθεώρησης πίστας επί αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας ή εταιρειών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου αυτού, δεν επιτρέπεται από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ή των εταιρειών αυτών, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να συμπεράνει ότι οι σοβαρές υπόνοιες που αναφέρονται στο Άρθρο αυτό ανακύπτουν και να συνάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται σε αυτό. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αμέσως την εξουσιοδότηση λειτουργίας της εταιρείας ή των εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος, ως αποτέλεσμα είτε μιας επιθεώρησης πίστας ή σειράς τέτοιων επιθεωρήσεων ή άρνησης πρόσβασης για την διεξαγωγή τέτοιας επιθεώρησης ή διαβουλεύσεων ή άλλης αιτίας, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λήψη άμεσων μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας. Κάθε περιοριστικό μέτρο το οποίο λαμβάνεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, θα αίρεται μόλις το αίτιο λήψης των υπόψη μέτρων παύσει να ισχύει. Άρθρο 8 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωσή τους να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας εναντίον πράξεων παράνομης επέμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς να περιορίζουν τη γενικότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραβάσεων και Ορισμένων Άλλων Πράξεων, οι οποίες Διενεργούνται επί Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκυο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για την Καταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκάφους, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την Καταστολή Παρανόμων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, το Πρωτόκολλο για την Καταστολή των Παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας που θα δεσμεύει και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν καταστεί αναγκαίο, θα παρέχουν αμοιβαίως κάθε απαραίτητη βοήθεια για την πρόληψη πράξεων παράνομης κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλων παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας τέτοιων αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματός τους, των αεροδρομίων και διευκολύνσεων αεροναυτιλίας καθώς και κάθε άλλης απειλής της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις για την αεροπορική ασφάλεια οι οποίες έχουν καθιερωθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και έχουν ορισθεί ως Παραρτήματα στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις είναι εφαρμοστέες στα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα απαιτούν οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα τους, ή οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη οι οποίοι έχουν την κύρια βάση δραστηριοτήτων τους ή τη μόνιμη κατοικία τους στην επικράτειά τους, καθώς και οι εκμεταλλευόμενοι αεροδρόμια στην επικράτειά τους, να ενεργούν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι από τους ανωτέρω εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη μπορεί να ζητηθεί η τήρηση των διατάξεων για την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο αυτό, οι οποίες απαιτούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για την είσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι στο έδαφός του εφαρμόζονται αποτελεσματικά κατάλληλα μέτρα για την προστασία των αεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών και των χειραποσκευών τους, καθώς και τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων στα πληρώματα, τις αποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια αεροσκαφών, πριν από και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή της φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για τη λήψη λογικών ειδικών μέτρων ασφάλειας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής: Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατακράτησης πολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων εναντίον της ασφάλειας του αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματός του, αεροδρομίων ή διευκολύνσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοβοηθούνται, διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και άλλα κατάλληλα μέτρα που αποσκοπούν στο να τερματισθεί γρήγορα και με ασφάλεια ένα τέτοιο συμβάν ή απειλή τέτοιου συμβάντος. Άρθρο 9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΡΔΩΝ Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το δικό της Γραφείο Εκπροσώπησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δύναται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση, να φέρει και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, επιχειρησιακό, καθώς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει το δικαίωμα στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους πώλησης ιδίων υπηρεσιών αερομεταφοράς, στην επικράτεια του Κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε τοπικό ή ξένο νόμισμα απευθείας ή μέσω των πρακτόρων της και κάθε πρόσωπο θα μπορεί να αγοράσει τις εν λόγω υπηρεσίες αερομεταφοράς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει το δικαίωμα στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να μεταφέρει στη χώρα της, κατόπιν αιτήσεως, το πλεόνασμα μεταξύ εσόδων και εξόδων, που πραγματοποιήθηκε από την πώληση ιδίων υπηρεσιών αερομεταφοράς στην επικράτεια του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ξένου συναλλάγματος αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Εάν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς στη μεταφορά του πλεονάσματος μεταξύ εσόδων εξόδων που πραγματοποιήθηκε από τη διορισμένη εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλει τους ίδιους περιορισμούς στη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 10 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ Αεροσκάφη εκτελούντα τα συμφωνημένα αεροπορικά δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλομένου Μέρους, καθώς και ο τακτικός τους εξοπλισμός, εφόδια καυσίμων και λιπαντικών, εφόδια αεροσκαφών (περιλαμβανομένων των τροφίμων, ποτών και καπνού) τα οποία φέρονται επί του αεροσκάφους, θα απαλλάσσονται, κατά την άφιξη στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, από κάθε τελωνειακό και άλλο εισαγωγικό δασμό, τέλη επιθεώρησης και από άλλους δασμούς και φόρους υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός αυτός και τα εφόδια παραμένουν επί του αεροσκάφους μέχρι την αναχώρησή τους από την επικράτεια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Θα απαλλάσσονται επίσης από τους ίδιους δασμούς και φόρους, με εξαίρεση τα τέλη που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν: 1) εφόδια αεροσκάφους που φορτώνονται στην επικράτεια του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται προς χρήση επί του αεροσκάφους που εκτελεί διεθνή αεροπορικά δρομολόγια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, 2) ανταλλακτικά και εξοπλισμός που εισάγεται στην επικράτεια του κάθε Συμβαλλομένου Μέρους για την τεχνική συντήρηση ή επισκευή αεροσκαφών, που χρησιμοποιούνται στα διεθνή αεροπορικά δρομολόγια από τη διορισμένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, 3) καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονται για τον εφοδιασμό του αεροσκάφους που εκτελεί διεθνή δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ακόμη και αν τα εφόδια αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε τμήμα του ταξειδίου που εκτελείται πάνω από την επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους στο οποίο φορτώθηκαν. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να απαιτήσουν τα εφόδια, τα ανταλλακτικά και ο εξοπλισμός που αναφέρονται στα ανωτέρου εδάφια (1), (2) και (3) του Άρθρου αυτού να βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση ή έλεγχο. Ο τακτικός εξοπλισμός φερόμενος επί των αεροσκαφών, οι προμήθειες και τα ανταλλακτικά των αεροσκαφών που παραμένουν επί αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας κάθε Συμβαλλομένου Μέρους, δύνανται να εκφορτώνονται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους μόνον κατόπιν εγκρίσεως των τελωνειακών αρχών αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους και δύνανται να τεθούν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών του μέχρις ότου αναχωρήσουν από την επικράτεια του ως άνω Συμβαλλομένου Μέρους ή κατ άλλον τρόπον διατεθούν, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Τα απαραίτητα έγγραφα της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων, των φορτωτικών καθώς και διαφημιστικού υλικού θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς και άλλους δασμούς εισαγωγών και φόρους στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Αποσκευές, φορτίο και ταχυδρομείο σε απευθείας διέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς και άλλους δασμούς εισαγωγών, τέλη ή φόρους. Επίσης θα απαλλάσσονται από τους ανωτέρω δασμούς, τέλη και φόρους: 1) κάθε τύπου τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός όπως συσκευές τηλετύπων και συσκευές ενδοεπικοινωνίας ή άλλος ασύρματος εξοπλισμός που προορίζονται για χρήση εντός του αεροδρομίου, 2) συστήματα υπολογιστών της αεροπορικής εταιρείας που προορίζονται για κρατήσεις θέσεων και επιχειρησιακούς σκοπούς. Άρθρο 11 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Τέλη για τη χρήση αερολιμένα, των εγκαταστάσεών του, τεχνικών και άλλων διευκολύνσεων και υπηρεσιών καθώς και τέλη για τη χρήση αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και υπηρεσιών θα επιβάλλονται σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος στην επικράτειά του, σύμφωνα με τους εθνικούς του κανονισμούς. Άρθρο 12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θα απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών για την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές μεταξύ των επικρατειών τους. Κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων, η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα της διορισμένης αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έτσι ώστε να μην επηρεασθούν δυσμενώς τα δρομολόγια, τα οποία η αεροπορική εταιρεία εκτελεί στο σύνολο ή τμήμα των αυτών διαδρομών. Τα συμφωνημένα δρομολόγια, τα οποία εκτελούν οι διορισμένες από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αεροπορικές εταιρείες, θα έχουν ως στόχο τους την παροχή, σε λογικό συντελεστή πληρότητας, επαρκούς χωρητικότητας για τη μεταφορά της παρούσας και των λογικά προβλεπόμενων απαιτήσεων για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ των επικρατειών αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Μερών. Πρόβλεψη για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, επιβιβαζομένων και αποβιβαζομένων σε σημεία στις διαδρομές, που θα καθορισθούν στις επικράτειες Κρατών άλλων από αυτά που διορίζουν την αεροπορική εταιρεία, θα συμφωνείται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Η χωρητικότητα, η συχνότητα των δρομολογίων και ο τύπος των αεροσκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών για τα συμφωνημένα δρομολόγια, θα εγκριθούν από τις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών. Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλλει για έγκριση τους πίνακες δρομολογίων της στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. Σε ειδικές περιπτώσεις το χρονικό αυτό όριο μπορεί να μειωθεί ύστερα από έγκριση των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΤα τιμολόγια τα οποία χρεώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών για τα συμφωνημένα δρομολόγια θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, λογικού κέρδους και των τιμολογίων άλλων αεροπορικών εταιρειών. Τα τιμολόγια τα οποία αναφέρονται ανωτέρω θα συμφωνούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Μερών. Τα συμφωνημένα κατ αυτόν τον τρόπο τιμολόγια θα υποβάλλονται στις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών για έγκριση, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής τους. Το χρονικό τούτο διάστημα μπορεί να μειωθεί ύστερα από συγκατάθεση των εν λόγω Αρχών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών δεν συμφωνήσουν για τα τιμολόγια που πρόκειται να χρεωθούν ή όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει διορίσει αεροπορική εταιρεία να εκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια ή όταν, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριάντα (30) ημερών, της περιόδου των εξήντα (60) ημερών που αναφέρεται ανωτέρω, οι Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιδίδουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ειδοποίηση για τη διαφωνία τους για οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου αυτού, οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερώνθα λάβουνμέτρα έτσιώστε οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών να καθορίσουν τα τιμολόγια κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους. Κανένα τιμολόγιο δεν τίθεται σε ισχύ, εφόσον οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών δεν το έχουν εγκρίνει. Τα τιμολόγια τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου θα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ορισθούν νέα τιμολόγια. Εάν οι Αεροπορικές Αρχές δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για κάποιο τιμολόγιο που τους υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε τιμολογίου, η διαφορά θα διευθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 14 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Οι Αεροπορικές Αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ύστερα από αίτημά τους, περιοδικά και άλλα στατιστικά δεδομένα, σχετικά με την κίνηση τα συμφωνημένα δρομολόγια που εκτελέστηκαν στη συμφωνημένη χρονική περίοδο. Άρθρο 15 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Αεροπορικές Αρχές του, δύνανται να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή τις Αεροπορικές Αρχές του. Οι διαβουλεύσεις που ζητήθηκαν από ένα των Συμβαλλομένων Μερών ή από τις Αεροπορικές Αρχές του θα αρχίσουν εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕάν οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρήσει σκόπιμη την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το ανωτέρω Άρθρο 15, με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα αρχίσουν μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, εκτός εάν οι Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών συμφωνήσουν για παράταση του διαστήματος αυτού. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις συμφωνηθούν κατά τον τρόπο αυτό, θα τεθούν σε ισχύ όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία, με την ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, ότι έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές τους νομικές διαδικασίες. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Παραρτήματος της παρούσας Συμφωνίας θα γίνονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών και θα επιβεβαιώνονται με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων. Άρθρο 17 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματός της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να καταλήξουν σε μία διευθέτηση με διαπραγματεύσεις, η διαφορά θα παραπεμφθεί, κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, σε Διαιτητικό Δικαστήριο τριών διαιτητών, από τους οποίους ένας διορίζεται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και ο τρίτος συμφωνείται από κοινού από τους δύο διορισμένους κατά τα ανωτέρω. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίσει ένα διαιτητή εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία λήψης, δια της διπλωματικής οδού, από οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, της γνωστοποίησης προς το άλλο, με την οποία ζητείται διαιτησία για τη διαφορά από τέτοιο Δικαστήριο, ο δε τρίτος διαιτητής θα διορισθεί εντός περιόδου εξήντα (60) πρόσθετων ημερών. Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν προβεί στο διορισμό του διαιτητή του εντός της καθορισθείσας περιόδου, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να διορίσει διαιτητή ή διαιτητές κατά περίπτωση. Αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος οιουδήποτε των Συμβαλλόμενων Μερών δύναται να ζητηθεί από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ο οποίος είναι υπήκοος μιας τρίτης χώρας, να διορίσει τους προαναφερθέντες διαιτητές. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα καθορίσει τις διαδικασίες του. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα πληρώσει τα έξοδα του διαιτητή που έχει διορίσει. Τα έξοδα του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα επιμερισθούν εξίσου μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν με κάθε απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Άρθρο 18 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται οποτεδήποτε να γνωστοποιήσει εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, την πρόθεσή του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία. Ανάλογη γνωστοποίηση θα διαβιβαστεί ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός εάν η γνωστοποίηση καταγγελίας ανακληθεί με συμφωνία πριν την εκπνοή της ανωτέρω περιόδου. Αν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν γνωστοποιήσει τη λήψη, η γνωστοποίηση θα λογίζεται ότι παρελήφθη δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 19 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Εφόσον τεθεί σε ισχύ κάποια πολυμερής συμφωνία σχετική με οποιοδήποτε θέμα που περιλαμβάνεται στην παρούσα Συμφωνία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η Συμφωνία και το Παράρτημά της θα θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί χωρίς περαιτέρω συμφωνία καθόσον απαιτείται προκειμένου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ως άνω πολυμερούς συμφωνίας. Άρθρο 20 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΗ Συμφωνία, το Παράρτημά της, καθώς και όλες οι τροποποιήσεις της Συμφωνίας θα καταχωρίζονται στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 21 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία, με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, ότι έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές νομικές τους διαδικασίες που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω οι υπογράφοντες, νόμιμα γι αυτό εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο Βελιγράδι στις 9.5.2002, σε δύο αντίτυπα, στην Ελληνική, Σερβική και Αγγλική γλώσσα και τα τρία κείμενα θεωρούμενα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας θα έχει δικαίωμα να εκτελεί τακτικά διεθνή αεροπορικά δρομολόγια και προς τις δύο κατευθύνσεις στις διαδρομές που καθορίζονται κατωτέρω: Β. Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας θα έχει το δικαίωμα να εκτελεί διεθνή αεροπορικά δρομολόγια και προς τις δύο κατευθύνσεις στις διαδρομές που καθορίζονται κατωτέρω Γ. Η πιθανή άσκηση εμπορικών δικαιωμάτων πέμπτης ελευθερίας θα συμφωνείται από τις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών για οποιαδήποτε ενδιάμεσα σημεία και σημεία πέραν. Δ. Κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές, η διορισμένη αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να προβεί σε συμφωνία χρήσης κοινών κωδικών με την αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Αυτού του είδους η συμφωνία θα τελεί υπό την έγκριση των αντίστοιχων Αεροπορικών Αρχών. Οι δύο συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διευκρινίζουν στον καταναλωτή, σχετικά με τις διαδικασίες κράτησης θέσεων και τις δραστηριότητες πώλησης εισιτηρίων, ποια αεροπορική εταιρεία ενεργεί ως ο πραγματικός αερομεταφορέας (με τα αεροσκάφη του οποίου εκτελούνται τα δρομολόγια) και ποιος ως ο αερομεταφορέας που συμμετέχει στην εμπορική εκμετάλλευση της πτήσης. Τα δρομολόγια χρήσης κοινού κωδικού δεν θα αφαιρούνται από τις συχνότητες τις οποίες δικαιούται ο αερομεταφορέας που συμμετέχει στην εμπορική εκμετάλλευση της γραμμής.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία