ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3122

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών, που υπογράφηκε στην Ιερουσαλήμ στις 24 Σεπτεμβρίου 2001, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, οι οποίες στο εξής θα αναφέρονται «Τα Μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ, ΕΧΟΝΤΑΣ την κοινή άποψη ότι η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση του εμπορίου και τεχνολογικών ανταλλαγών, καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε χώρας, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ανάγκη αμοιβαίας συνεργασίας για την επέκταση και ανάπτυξη των μέχρι σήμερα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών, ΔΙΝΟΝΤΑΣ έμφαση στο κοινό συμφέρον για την καθιέρωση στενότερης συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών, με βάση επωφελείς και δίκαιους όρους και στις παραδοσιακές καλές σχέσεις γειτνίασης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι πολλές νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες βασίζονται στην κατάλληλη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη γεωστατική τροχιά δορυφόρου, καθώς και άλλες τροχιές δορυφόρων, ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη ότι, κατά την εφαρμογή των παρακάτω άρθρων της Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Τα Μέρη, με βάση την ισότητα, αμοιβαιότητα και κοινό συμφέρον επιδιώκουν μία πολιτική παροχής και ανάπτυξης ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας, τις από κοινού ισχύουσες υποχρεώσεις δυνάμει της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UΡU), του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WΤΟ) και των νομικών οργάνων που συστήνονται από τους παραπάνω και τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Συμφω-νία, από τις από κοινού ισχύουσες υποχρεώσεις ή συμφωνίες που αναφέρονται παραπάνω ή από άλλες διεθνείς συμφωνίες που είναι δεσμευτικές για τα Μέρη ρυθμίζονται με ξεχωριστές συμφωνίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Θέματα που σχετίζονται με την παροχή και λειτουργία ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις των αμοιβαία εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την ΠΤΕ, την ΙΤU και τον ΠΟΕ και τα νομικά όργανα που συστήνονται από αυτούς. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επαφές μεταξύ των κυβερνήσεων τους, δημοσίων φορέων και ιδιωτικών δομών, ερευνητικών ινστιτούτων, εταιρειών, άλλων σχετικών οργανισμών και ειδικών με σκοπό να: α. συζητούν επιστημονικά και τεχνικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών β. επιλύουν προβλήματα που τυχόν προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας. και γ. υλοποιούν προγράμματα από κοινού. Οι προαναφερθέντες φορείς μπορεί να ολοκληρώνουν την υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία θα παρέχουν τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων συνεργασίας που διατυπώνονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα Μέρη θα διευκολύνουν τη μετάβαση, μέσω των εδαφών τους, όλων των ειδών ταχυδρομικών αντικειμένων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες και για τους δύο. Άρθρο 41.Τα Μέρη θα συμφωνήσουν να ανταλλάξουν απευθείας αεροπορικό ταχυδρομείο, χερσαίο ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων: 1)επιστολικό ταχυδρομείο, το οποίο περιλαμβάνει επιστολές, κάρτες, τυπωμένα έγγραφα, έντυπο υλικό για τυφλούς και μικρά πακέτα. 2)τυποποιημένα πακέτα. 3)υπηρεσία κατεπείγοντος ταχυδρομείου και υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2.Τα Μέρη μπορούν, μέσω διαβούλευσης με αλληλογραφία, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 5 Τα Μέρη θα πληροφορήσουν αλλήλους εγκαίρως για τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ταχυδρόμησης και παράδοσης και το περιεχόμενο του ταχυδρομικού υλικού, βάσει των εγχώριων κανονισμών. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, εάν προκύψει η ανάγκη, για τη βελτίωση των τύπων και μεθόδων ταχυδρομικών ανταλλαγών, με σκοπό να επισπεύσουν τη μεταφορά του ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα φέρουν την ευθύνη για την απώλεια, κλοπή ή ζημία στο συστημένο επιστολικό ταχυδρομείο και τα ταχυδρομικά πακέτα σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ποσό της αποζημίωσης και η έκταση της ευθύνης θα καθορίζονται από τις διατάξεις της Συνθήκης και της Συμφωνίας για τα Ταχυδρομικά Πακέτα της ΠΤΕ που ισχύουν. Άρθρο 8 Τα Μέρη θα προωθούν την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του φιλοτελισμού, συμπεριλαμβανομένων και διοργανώσεων φιλοτελικών εκθέσεων. Άρθρο 9 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να προωθήσουν: α. την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μεταξύ των δύο χωρών με βάση την ανοικτή πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες και την ενσωμάτωση τους στο παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. β. τη χρησιμοποίηση δορυφορικών συστημάτων και γραμμών επικοινωνίας οπτικών ινών, ως τμήμα της μελλοντικής παγκόσμιας υποδομής της πληροφορικής. Για το σκοπό αυτόν, μπορεί να υλοποιηθεί η συνεργασία σε διεθνή έργα, βάσει ξεχωριστών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ των σχετικών αρχών υπό τη δικαιοδοσία κάθε Μέρους. Άρθρο 10 Τα Μέρη θα συντονίζουν, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τη χρήση συχνοτήτων από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και κανονισμούς και το Καταστατικό, τη Συνθήκη και τους Διοικητικούς Κανονισμούς της ΙΤU. Αυτός ο συντονισμός μπορεί να επιτευχθεί με την ανταλλαγή αλληλογραφίας ή με την υπογραφή ξεχωριστών συμφωνιών. Άρθρο 11 Τα Μέρη, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους πόρους που υπάρχουν στις χώρες τους, συμφωνούν να κάνουν χρήση των επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεσμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την ανάπτυξη από κοινού επωφελούς διμερούς συνεργασίας. Σχετικά με τους τομείς της έρευνας και εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτόν, τα Μέρη θα συστήνουν και θα υποστηρίζουν άμεση συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων αρχών στις χώρες τους. Τα τιμολόγια και χρεώσεις για τις ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα καθιερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και της Συμφωνίας για τα Ταχυδρομικά Πακέτα της ΠΤΕ και τη Συνθήκη, Διοικητικούς Κανονισμούς και, όπου είναι απαραίτητο, τις Συστάσεις της ΙΤU. Άρθρο 12 Τα Μέρη θα συνεργάζονται με σκοπό: α. την ανταλλαγή πληροφοριών και έγγραφου υλικού. β. τις διμερείς διαβουλεύσεις. γ. τις αποστολές ειδικών και τη σύσταση ομάδων εργασίας. δ. την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων· ε. τα εκπαιδευτικά προγράμματα· στ. άλλες μορφές συνεργασίας. Άρθρο 13 Τα Μέρη μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για στενότερη συνεργασία και για περαιτέρω συντονισμό σε συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Για το σκοπό αυτόν, όπου αρμόζει και με από κοινού συγκατάθεση, μπορούν να υπογράφονται συμβάσεις μεταξύ των αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών αρχών που διατυπώνουν, μεταξύ άλλων, τους στόχους, σχέδια δράσης, χρονικές περιόδους, τις διευθύνσεις και τα αρμόδια άτομα για την επιτυχή υλοποίηση της Συμφωνίας και των συμβάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους μέσω αλληλογραφίας για περαιτέρω απλοποίηση των λειτουργικών, διοικητικών και τιμολογιακών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική λειτουργική κατάσταση των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις δύο χώρες. Άρθρο 14 Τυχόν διαφορά που προκύπτει από τα Μέρη κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να επιλύεται με διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Άρθρο 15 Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 16 Οι αρμόδιες αρχές που φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα είναι: - στην Ελληνική Δημοκρατία: το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, - στο Κράτος του Ισραήλ: το Υπουργείο Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αλλαγής σχετικής με τις αρμόδιες αρχές, τα Μέρη θα ειδοποιήσουν αλλήλους σε εύθετο χρόνο. Άρθρο 17 Καμία από τις πληροφορίες που αποκτώνται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτα Μέρη, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μέρους από το οποίο προέρχεται η πληροφορία. Άρθρο 18 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται δυνάμει της παρούσας θα ερμηνεύονται και θα υπόκεινται στους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς των Μερών, έχοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή όλων των άρθρων η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα της ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 19 Κάθε Μέρος θα αναλαμβάνει τις δικές του δαπάνες που απορρέουν από την τήρηση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών. Άρθρο 20 Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με από κοινού έγγραφη συγκατάθεση των Μερών. Τυχόν τροποποίηση της Συμφωνίας θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες που τηρούνται για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας (Άρθρο 22). Άρθρο 21 Για αλληλογραφία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα δύο Μέρη θα χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα αλληλογραφίας μεταξύ των άλλων αρχών μπορεί να αποφασιστεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους. Άρθρο 22 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δεύτερης Διπλωματικής Ανακοίνωσης, με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν άλληλα για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών. Η Συμφωνία θα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και θα λήξει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Μέρη ειδοποιεί εγγράφως το άλλο για την πρόθεση του να λήξει τη Συμφωνία. ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ στην Ιερουσαλήμ, στις 24 Σεπτεμβρίου 2001, που αντιστοιχεί στις 7 Τισρέ 5762, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην ελληνική, εβραϊκή και αγγλική γλώσσα και τα τρία κείμενα θα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ (υπογραφή) (υπογραφή) ΑGRΕΕΜΕΝΤΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝDΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ SΤΑΤΕ ΟF ΙSRΑΕL FΟR CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLDS ΟF ΡΟSΤS ΑΝD ΤΕLΕCΟΜΜUΝCΑΤΙΟΝS
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία