ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3123

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των Πρωτοκόλλων για την προσαρμογή των θεσμικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και: 1. της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2. της Δημοκρατίας της Πολωνίας 3. της Ρουμανίας 4. της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας 5. της Σλοβακικής Δημοκρατίας 6. της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφ ετέρου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, τα Πρωτόκολλα για την προσαρμογή των θεσμικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ ενός και: 1.της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στις 30 Ιουνίου 1999, 2.της Δημοκρατίας της Πολωνίας στις 25 Ιουνίου 1999, 3.της Ρουμανίας στις 28 Ιουνίου 1999, 4.της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στις 28 Ιουνίου 1999, 5.της Σλοβακικής Δημοκρατίας στις 25 Ιουνίου 1999 και 6.της Τσεχικής Δημοκρατίας στις 24 Ιουνίου και 9 Νοεμβρίου 1999, αφ ετέρου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αποκαλούμενα εφεξής κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, αποκαλούμενες στο εξής Κοινότητα, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, αφετέρου,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ευρωπαϊκή Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 8 Μαρτίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1995, καλούμενη στο εξής Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να καθορίσουν, με αμοιβαία συμφωνία, τις προσαρμογές των θεσμικών πτυχών που πρέπει να επέλθουν στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου. Άρθρο 2 Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και των Δηλώσεων και ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη, τα οποία έχουν συνταχθεί στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα αρχικά κείμενα. Τα κείμενα της φινλανδικής και σουηδικής απόδοσης της εν λόγω Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 3 Το παρόν Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας εγκρίνεται από, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνά με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κοινοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Άρθρο 5 Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική, και βουλγαρική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αποκαλούμενα εφεξής κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, αποκαλούμενες στο εξής Κοινότητα, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, αφετέρου,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ευρωπαϊκή Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1991 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1994, καλούμενη στο εξής Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να καθορίσουν, με αμοιβαία συμφωνία, τις προσαρμογές των θεσμικών πτυχών που πρέπει να επέλθουν στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου. Άρθρο 2 Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και των Δηλώσεων και ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη, τα οποία έχουν συνταχθεί στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα αρχικά κείμενα. Τα κείμενα της φινλανδικής και σουηδικής απόδοσης της εν λόγω Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 3 Το παρόν Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κοινοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Άρθρο 5 Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική, και πολωνική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αποκαλούμενα εφεξής κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, αποκαλούμενες στο εξής Κοινότητα, αφενός, και Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ αφετέρου,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ευρωπαϊκή Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρουμανίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 1η Φεβρουαρίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1995, καλούμενη στο εξής Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να καθορίσουν, με αμοιβαία συμφωνία, τις προσαρμογές των θεσμικών πτυχών που πρέπει να επέλθουν στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρουμανίας, αφετέρου. Άρθρο 2 Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και των Δηλώσεων και ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη, τα οποία έχουν συνταχθεί στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα αρχικά κείμενα. Τα κείμενα της φινλανδικής και σουηδικής απόδοσης της εν λόγω Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 3 Το παρόν Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κοινοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Άρθρο 5 Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική, και ρουμανική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αποκαλούμενα εφεξής κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, αποκαλούμενες στο εξής Κοινότητα, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, αφετέρου,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ευρωπαϊκή Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1991 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1994, καλούμενη στο εξής Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να καθορίσουν, με αμοιβαία συμφωνία, τις προσαρμογές των θεσμικών πτυχών που πρέπει να επέλθουν στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου. Άρθρο 2 Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και των Δηλώσεων και ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη, τα οποία έχουν συνταχθεί στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα αρχικά κείμενα. Τα κείμενα της φινλανδικής και σουηδικής απόδοσης της εν λόγω Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 3 Το παρόν Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κοινοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Άρθρο 5 Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική, και ουγγρική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αποκαλούμενα εφεξής κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, αποκαλούμενες στο εξής Κοινότητα, αφενός, και Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αφετέρου,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ευρωπαϊκή Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες σας 4 Οκτωβρίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1995, καλούμενη στο εξής Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να καθορίσουν, με αμοιβαία συμφωνία, τις προσαρμογές των θεσμικών πτυχών που πρέπει να επέλθουν στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφετέρου. Άρθρο 2 Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και των Δηλώσεων και ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη, τα οποία έχουν συνταχθεί στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα αρχικά κείμενα. Τα κείμενα της φινλανδικής και σουηδικής απόδοσης της εν λόγω Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 3 Το παρόν Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κοινοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Άρθρο 5 Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και σλοβακική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αποκαλούμενα εφεξής κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, αποκαλούμενες στο εξής Κοινότητα, αφενός, και Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αφετέρου,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ευρωπαϊκή Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 4 Οκτωβρίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1995, καλούμενη στο εξής Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να καθορίσουν, με αμοιβαία συμφωνία, τις προσαρμογές των θεσμικών πτυχών που πρέπει να επέλθουν στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου. Άρθρο 2 Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και των Δηλώσεων και ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη, τα οποία έχουν συνταχθεί στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα αρχικά κείμενα. Τα κείμενα της φινλανδικής και σουηδικής απόδοσης της εν λόγω Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 3 Το παρόν Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κοινοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Άρθρο 5 Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική, και τσεχική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πρωτοκόλλων που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 4 αυτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία