ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3125

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας σε θέματα αρμοδιότητάς τους, που υπογράφηκε στη Βαλέττα στις 24 Μαΐου 2001 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Μάλτας, καλούμενες εφεξής Μέρη, εκφράζοντας την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες φιλικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των δυο Κρατών, ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ τις ανησυχίες τους για τον κίνδυνο εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας, ΣΕΒΟΜΕΝΕΣ τις διεθνείς συμφωνίες και τη νομοθεσία, που ισχύουν σε αμφότερα τα Κράτη και υπό την επιφύλαξη ανειλημμένων υποχρεώσεών τους, βάσει διμερών και πολυμερών συμφωνιών με τρίτα κράτη, τα Μέρη, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα συνεργάζονται και θα παρέχουν αμοιβαία βοήθεια στους εξής τομείς: α) Καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. β) Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. γ) Καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, κατανάλωσης και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. δ) Καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων σχετικά με τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, χημικών και ραδιολογικών οπλών, τα πυρομαχικά, τις εκρηκτικές ύλες, τα πυρηνικά υλικά, τις ραδιενεργές και δηλητηριώδεις ουσίες. ε) Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των διεθνών παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, της νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και την εξακρίβωση, την πρόληψη την καταστολή και τη διερεύνηση των υπόπτων οικονομικών ανταλλαγών. στ) Καταπολέμηση του δουλεμπορίου, της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης εμπορίας ανθρώπων. ζ) Καταπολέμηση της πλαστογραφίας παντός είδους εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας. η) Καταπολέμηση της παραχάραξης χαρτονομισμάτων και της πλαστογραφίας πιστωτικών καρτών εγγράφων, μετοχών και λοιπών αξίων. θ) Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης ζωής, υγείας, ελευθερίας, αξιοπρέπειας, ηθών, καθώς και κατά της ιδιοκτησίας. ι) Αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων που έχουν διαπράξει εγκλήματα στην επικράτεια του άλλου Μέρους καθώς και η αναγνώριση πτωμάτων. ια) Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης έργων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυτίμων λίθων και μετάλλων, καθώς και άλλων πολυτίμων αντικείμενων. ιβ) Βελτίωση των μεθόδων και μέσων τήρησης και αποκατάστασης της δημόσιας τάξης και χειρισμού κρίσιμων καταστάσεων. ιγ) Εκπαίδευση και επιμόρφωση του αστυνομικού προσωπικού. ιδ) Συνεργασία στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα, με ανταλλαγές αντιπροσωπειών της αστυνομίας. Τα Μέρη θα συνεργάζονται και σε άλλους τομείς, που αφορούν γενικά τον έλεγχο της εγκληματικότητας, την πρόληψη του εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, εφόσον υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον. Άρθρο 2 Η συνεργασία μεταξύ των δυο Μερών, στους προαναφερόμενους στο άρθρο 1 τομείς, θα επιτευχθεί με: α) Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. β) Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη χρήση εγκληματολογικής τεχνολογίας, καθώς και μεθόδων και μέσων για την εγκληματολογική έρευνα. γ) Ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, καθώς και της υλικοτεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών ελέγχου διαβατηρίων, για την εξακρίβωση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και την αποτροπή της παράνομης εισόδου και λαθρομετανάστευσης. δ) Ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες βοηθούν στην πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος εν γένει. ε) Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βοήθειας σε νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, τη διεθνή διακίνηση τους, την απόκρυψη και διανομή τους, καθώς και τις νέες μεθόδους καταπολέμησής τους, που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του προαναφερομένου άρθρου 1, σύμφωνα και με την Ενιαία Σύμβαση περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο Τροποποίησης το 1972, τη Σύμβαση περί Ψυχοτρόπων Ουσιών. του 1971 και τη Σύμβαση των Η.Ε. του 1988, κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. στ) Ανταλλαγή εντύπου υλικού, δημοσιευμάτων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών σε τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, με οργάνωση και λήψη μέτρων κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 3 Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας, τα Μέρη θα πραγματοποιούν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους, οποτεδήποτε συμφωνούν και τα δυο ότι υφίσταται ανάγκη αντιμετώπισης επειγόντων και ειδικών ζητημάτων, όπως n μαζική ροή λαθρομεταναστών η συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος. Άρθρο 4 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργα-στούν στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Στα πλαίσια αυτά θα δέχονται τα πρόσωπα που διέρχονται παράνομα τα σύνορα ενός των Μερών, προερχόμενα από την επικράτεια του άλλου Μέρους. Μέχρι τη σύναψη μιας συμφωνίας Επανεισδοχής, τα Μέρη θα δέχονται τα πρόσωπα που διαμένουν παράνομα στο έδαφος του άλλου Μέρους, με βάση παραστατικά στοιχεία θεμελιώνοντα την παράνομη μετανάστευση ή την υπέρβαση της νόμιμης παραμονής τους. Για την επανεισδοχή των ανωτέρω προσώπων, οι οικείες Διπλωματικές Αποστολές των Μερών θα εκδίδουν πάραυτα, μετά από αίτηση ενός των Μερών, τα απαραίτητα για την Επανεισδοχή τους ταξιδιωτικά έγγραφα, αφού ενημερωθούν για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον πέντε (5) ήμερες ενωρίτερα. Άρθρο 5 Τα Μέρη, θα κοινοποιούν αμοιβαίως, δια μέσου της διπλωματικής οδού, δείγματα νέων ταξιδιωτικών εγγράφων, σφραγίδων και τύπων θεωρήσεων εισόδου, προς το σκοπό της πρόληψης και καταπολέμησης της παράνομης διέλευσης των συνόρων. Άρθρο 61.Κάθε μέρος μπορεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει να αρνηθεί τη συνεργασία στις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική του κυριαρχία, την ασφάλεια ή τα εθνικά του συμφέροντα ή αντίκειται προς την εθνική του νομοθεσία. Η άρνηση συνεργασίας κοινοποιείται εγγράφως στο άλλο Μέρος χωρίς καθυστέρηση. 2.Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας υπόκειται στην εθνική νομοθεσία του κάθε Μέρους. 3.Τα ενδιαφερόμενα Μέρη δεν θα δημοσιεύουν ή γνωστοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτη χωρά, εκτός εάν εξασφαλίσουν προηγουμένως τη συγκατάθεση του άλλου Μέρους. 4.Για την άμεση συνεργασία κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα ανταλλάξουν κατάσταση των εξουσιοδοτημένων για επικοινωνία και συνεργασία υπηρεσιών. Αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι εξής: Για την Ελληνική Δημοκρατία: Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Για τη Μάλτα: Η Αστυνομία της Μάλτας. Άρθρο 71.Τα Μέρη θα συστήσουν μια Συντονιστική Επιτροπή, αρμοδία για την εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία θα προεδρεύεται από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης για την Ελληνική Δημοκρατία και από τον Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων για τη Μάλτα, ή από αντιπροσώπους τους από τα δυο Υπουργεία με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Αντιπρόσωποι από άλλα Υπουργεία μπορούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Επιτροπής αυτής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. 2.Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε διαστήματα που θα καθορίζονται μέσω διαβουλεύσεων, εκ περιτροπής, στην Ελλάδα και στη Μάλτα. Οι γλώσσες που θα χρησιμοποιούνται κατά τη συνεργασία σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία θα είναι η ελληνική και αγγλική γλώσσα. Άρθρο 8 Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν τα Μέρη. Άρθρο 91.Η παρούσα Συμφωνία ισχύει επ αόριστον. Η Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί μετά από κοινή συμφωνία των Μερών και κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10. 2.Η Συμφωνία δύναται να τερματισθεί από έκαστο των Μερών, με προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση 30 ημερών για το σκοπό αυτόν, κοινοποιούμενη στο άλλο Μέρος. 3.Έκαστο των Μερών θα δύναται για λόγους εθνικής ασφάλειας, εσωτερικής τάξης ή δημόσιας υγείας, να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Η αναστολή αυτή και η λήξη της θα κοινοποιείται στο έτερο Μέρος οποτεδήποτε, δια μέσου της διπλωματικής οδού. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσής της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία εκάστου Μέρους. Έγινε σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, το καθένα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία του κειμένου της παρούσας Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. Υπεγράφη στη Βαλέττα την 24η Μαΐου 2001 Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση Ελληνικής Δημοκρατίας της Μάλτας (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου 7 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία