Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Σεπτεμβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι Κυβερνήσεις των Βαλκανικών Χωρών, στο εξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη. ΕΠΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Χάρτη του Παρισιού για μια νέα Ευρώπη, καθώς και τις γενικώς αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου. ΕΧΟΝΤΑΣ ως κοινό όραμα την περιφερειακή συνεργασία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης της Ευρώπης, βάσει των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, την ευημερία μέσω της οικονομικής ελευθερίας, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, πρόθυμες να συνεργασθούν με άλλες χώρες, περιφερειακές πρωτοβουλίες, διεθνείς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία των χωρών και των λαών τους για εποικοδομητική και γόνιμη συνεργασία σε ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό να επικρατήσουν στην περιοχή τους η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, λόγω της γεωγραφικής συνέχειας και των παρόμοιων γεωμορφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών, έχουν κοινά προβλήματα στον τομέα της γεωργίας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν με συντονισμένο τρόπο, καθώς και κοινά συμφέροντα, η επίτευξη των οποίων μπορεί να επιδιωχθεί αποτελεσματικότερα μέσω κοινών δράσεων, ως συμβολή στην επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ενσωμάτωσης των Συμβαλλομένων Μερών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το κοινό ανακοινωθέν της πρώτης συνόδου των Υπουργών Γεωργίας των βαλκανικών χωρών στη Θεσσαλονίκη στις 29 Ιανουαρίου 2000. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξής: Άρθρο 1 Τομείς συνεργασίας Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τους εξής τομείς: α) φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων φρούτων και λαχανικών, β) ζωική παραγωγή και κτηνοτροφικά προϊόντα, γ) παραγωγή ζωοτροφών, δ) ασφάλεια τροφίμων, ε) χειρισμός της παραγωγής μετά τη σοδειά και βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, στ) γεωργικό μάρκετινγκ, ζ) ενθάρρυνση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, η) γεωργική έρευνα, θ) βιοτεχνολογία και γενετική μηχανική, ι) υπηρεσίες γεωργικής παιδείας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, κ) αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, λ) φυτοϋγειονομικός έλεγχος, μ) κτηνιατρικές υπηρεσίες και έλεγχος, ν) δασοκομία και δασική προστασία, ξ) διαχείριση και χαρτογράφηση γης, ο) γεωργικός εξοπλισμός και μηχανοποίηση, π) διάβρωση εδάφους, ύδρευση, διαχείριση υδάτων και άρδευση, ρ) διατήρηση φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος, σ) αλιεία και προϊόντα υδατοκαλλιεργειών, τ) αγροτική ανάπτυξη, υ) παραγωγή σπόρων, φ) βιολογικές καλλιέργειες. Άρθρο 2 ΕφαρμογήΗ συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα πραγματοποιείται μέσω: α) ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και ενημερωτικού υλικού, β) ανταλλαγής γενετικού και βιολογικού υλικού, γ) ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα, δ) ανταλλαγής επισκέψεων ειδικών, ερευνητών και συμβούλων, ε) διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, διασκέψεων και συναντήσεων σε οποιαδήποτε από τις χώρες, στ) σύστασης κοινών επιστημονικών κέντρων ή ιδρυμάτων για την αξιολόγηση, επιτόπια εφαρμογή και ενίσχυση της κοινής έρευνας, ζ) πολυμερούς συνεργασίας (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και διεθνείς οργανισμούς) για τη διευκόλυνση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων παραγωγής και μάρκετινγκ, η) ενθάρρυνσης της σύστασης κοινοπραξιών μεταξύ του συνεταιριστικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όλων των Συμβαλλομένων Μερών, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών στον τομέα της παραγωγής συντελεστών παραγωγής, του μάρκετινγκ και του εξωτερικού εμπορίου. Άρθρο 3 Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας 1.Το Συμβούλιο που θα συσταθεί με τη συμμετοχή των Υπουργών Γεωργίας είναι το κύριο τακτικό όργανο λήψεως αποφάσεων για την εφαρμογή της Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο των Υπουργών θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Αν είναι αναγκαίο, μπορούν να διοργανώνονται ειδικές σύνοδοι. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δικαιούται να συγκαλεί σύνοδο. 3.Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, το Συμβούλιο: 1)θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας 2)θα εξετάζει όλα τα θέματα που θα του υποβάλλονται από τα Επικουρικά Όργανα και θα αποφασίζει επ αυτών, 3)θα συνιστά Επικουρικά Όργανα, κέντρα και ιδρύματα υπαγόμενα σε αυτό, θα τους αναθέτει καθήκοντα και θα ορίζει, θα τροποποιεί ή θα θέτει τέλος στην αποστολή τους 4)θα μελετά κάθε άλλο σχετικό θέμα που θα κρίνεται αναγκαίο. 4.Το Συμβούλιο θα αποφασίζει επί όλων των θεμάτων συναινετικά. Άρθρο 4 Επικουρικά Όργανα 1.Τα Επικουρικά Όργανα θα εκτελούν την αποστολή που θα τους αναθέτει το Συμβούλιο, θα καταρτίζουν κοινά προγράμματα και θα ασχολούνται με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων / δραστηριοτήτων στους οικείους τομείς τους. 2.Τα Επικουρικά Όργανα θα υποβάλλουν στο Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων τους, καθώς και σχετικές προτάσεις. Άρθρο 5 Προεδρία1.Το Προεδρεύον Μέρος θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που θα διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και θα μεριμνά για τη δέουσα διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου, καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων που θα υιοθετεί το Συμβούλιο. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναλαμβάνουν την προεδρία εκ περιτροπής κάθε χρόνο με αλφαβητική σειρά, βάσει του αγγλικού αλφαβήτου. 3.Αν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος παραιτηθεί από το δικαίωμά του να αναλάβει την προεδρία, οφείλει, να το ανακοινώσει εγγράφως δια της διπλωματικής οδού στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, οπότε την προεδρία θα αναλαμβάνει η επόμενη χώρα. Άρθρο 6 Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματούχων Η Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματούχων, εκπροσωπώντας τους Υπουργούς Γεωργίας των Συμβαλλομένων Μερών και ενεργώντας για λογαριασμό τους, θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) απολογισμός των δραστηριοτήτων των Επικουρικών Οργάνων, αξιολόγηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου και σύνταξη εναλλακτικών προτάσεων προς υποβολή στο Συμβούλιο, β) εξέταση θεμάτων σχετικά με το συντονισμό και τη συνεργασία με αρμόδια όργανα, ενημέρωση του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά και επεξεργασία σχετικών προτάσεων, αν είναι απαραίτητο, γ) μελέτη οργανωτικών θεμάτων των σχετικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή στην κατάρτιση του προκαταρκτικού ημερολογιακού προγράμματος εκδηλώσεων, λήψη αποφάσεων επί σχετικών θεμάτων, εκτός από τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και του Προεδρεύοντος Μέρους. Άρθρο 7 Γραμματεία1.Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχει το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας που ασκεί την προεδρία. 2.Κατά τη λειτουργία της, η Γραμματεία θα υπάγεται στο Προεδρεύον Μέρος. 3.Όλα τα έγγραφα που εκδίδει η Γραμματεία θα είναι στα Αγγλικά. Άρθρο 8 Υπαγόμενα κέντρα 1.Τα υπαγόμενα κέντρα ή ιδρύματα ιδρύονται με την έγκριση του Συμβουλίου για να εξυπηρετούν όλα τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη σε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας. 2.Τα κέντρα θα συνεργάζονται στενά με τα αρμόδια Επικουρικά Όργανα σύμφωνα με τους ειδικούς τομείς των δραστηριοτήτων τους. 3.Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των κέντρων είναι γνωμοδοτικής φύσεως. 4.Η χρήση των αποτελεσμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 9 Οικονομικές εισφορές 1.Με απόφαση του Συμβουλίου, είναι δυνατή η ίδρυση ειδικών ταμείων. Η δομή και η λειτουργία των ταμείων θα καθορίζεται με Κανόνες και Κανονισμούς που θα υιοθετεί στο Συμβούλιο. 2.Για το σκοπό αυτό, ευπρόσδεκτες είναι εισφορές από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και δωρήτριες χώρες, υπό τον όρο ότι οι όροι των εισφορών αυτών θα είναι συμβατοί με τις αρχές της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 10 Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται, εφόσον είναι δυνατόν, φιλικά, μέσω διαβουλεύσεων ή διαπραγματεύσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Όποτε είναι απαραίτητο, οι διαφορές θα υποβάλλονται στο Συμβούλιο προς επίλυση και ανάληψη της κατάλληλης δράσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 11 Τροποποιήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας Συμφωνίας και να τις υποβάλλει στο Συμβούλιο προς μελέτη και έγκριση. 2.Οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις της παρούσας Συμφωνίας, αφού εγκριθούν σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, υπόκεινται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 12 και 14. Άρθρο 12 Κύρωση, αποδοχή και έγκριση 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Άρθρο 13 ΕπιφυλάξειςΚαμιά διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μελών άλλων διεθνών Συμφωνιών ή διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 14 Έναρξη Ισχύος 1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελλοντικών Συμβαλλομένων Μερών. 2.Για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει την παρούσα Συμφωνία μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, όπως προβλέπεται στην παρ. 1, η Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού εγγράφου από το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 15 ΘεματοφύλακαςΘεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας ορίζεται η Δημοκρατία της Τουρκίας. ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΩΝ οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, στις 15 Σεπτεμβρίου 2001, σε ένα πρωτότυπο στην Αγγλική. (υπογραφή)Γιώργος Ανωμερίτης (υπογραφή)Γιοβάν Νταμτσέσκι (υπογραφή)Μεχμέντ Ντικμέ (υπογραφή)Άγκρον Ντούκα (υπογραφή)Καθηγητής Χιουσνού Γιουσούφ Γκιοκάλπ (υπογραφή)Μπεχίτζα Χατζηχατζάρεβιτς (υπογραφή)Ζλάταν Κίκιτς (υπογραφή)Άντριαν Αουρέλιαν Ραντουκάν
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία