ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3130

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τρόποι στέγασης"
1.  
  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες στεγάζονται σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου. Όπου το Δημόσιο δεν διαθέτει δικά του κτίρια ή τα διαθέσιμα είναι ακατάλληλα, προβαίνει στην ανέγερση ή αγορά κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του.
2.  
  Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η αγορά των κτιρίων, οι Δημόσιες Υπηρεσίες μπορεί να στεγάζονται σε κτίρια, που μισθώνονται για το σκοπό αυτόν. Τα κτίρια αυτά μπορεί να είναι αποπερατωμένα, ημιτελή ή υπό ανέγερση.
3.  
  Ειδικότερες διατάξεις που αναφέρονται στη διαδικασία ανέγερσης ή αγοράς από το Δημόσιο κτιρίων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν
Άρθρο 2 "Μισθώσεις ακινήτων"
1.  
  Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτει το Δημόσιο για τη στέγαση, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών του, εκτός από εκείνες τις μισθώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 3 "Τρόποι διενέργειας μισθώσεων"
1.  
  Οι παραπάνω μισθώσεις ακινήτων διενεργούνται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία), μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης για τη στέγαση υπηρεσίας ή της προϊσταμένης αυτής αρχής, σύμφωνα με τους όρους των επόμενων άρθρων
2.  
  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτων χωρίς δημοπρασία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, εφόσον:
 1. συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη.
 2. Η μίσθωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι ίσο χρονικό διάστημα, ή.
 3. το προς μίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, δημόσιας επιχείρησης και οργανισμού (Δ.Ε.Κ.Ο.), Ανώνυμης Εταιρείας της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή εθνικού κληροδοτήματος που εποπτεύεται από το Δημόσιο, ή.
 4. συντρέχουν κατεπείγουσες στρατιωτικές ανάγκες λόγω γενικών ασκήσεων ασφάλειας της χώρας, για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, ή
 5. πρόκειται για τη στέγαση υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) σε παραμεθόριες περιοχές, ή.
 6. πρόκειται για την επέκταση ήδη εγκατεστημένης υπηρεσίας σε μη μισθωμένους χώρους του ίδιου ή παρακείμενου ακινήτου, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν την επιφάνεια του ήδη μισθωμένου ακινήτου.
 7. Η μίσθωση συνάπτεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια μίσθωση, ή.
 8. συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη μίσθωσης καταλυμάτων ενισχυτικών δυνάμεων, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 9. Η μίσθωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή.
 10. έχει λήξει η μίσθωση ακινήτου για στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας, έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον άγονες δημοπρασίες για τη μίσθωση άλλου ακινήτου και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έξωσης της στεγασμένης υπηρεσίας, ή
 11. πρόκειται για μίσθωση κατοικιών ή δωματίων ξενοδοχείων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, με διάρκεια μίσθωσης τεσσάρων χρόνων.
 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα και η αναπροσαρμογή του.
Άρθρο 4 "Διάρκεια μισθώσεων"
1.  
  Η διάρκεια των μισθώσεων ακινήτων που συνάπτει το Δημόσιο για τη στέγαση και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι δώδεκα έτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις α’, γ , ε’, στ’ και η’ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Στις περιπτώσεις μίσθωσης καταλυμάτων ενισχυτικών δυνάμεων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι δώδεκα έτη.
Άρθρο 5 "Αρμόδια υπηρεσία σύναψης μισθώσεων"
1.  
  Αρμόδια υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των Δημοσίων Υπηρεσιών και την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών είναι η Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ζητείται να μισθωθούν τα ακίνητα
2.  
  Αν τα προς μίσθωση ακίνητα αναζητούνται στη χωρική αρμοδιότητα περισσότερων της μιας Κτηματικών Υπηρεσιών, αρμόδια είναι η Κτηματική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της υπηρεσίας που πρόκειται να στεγασθεί
Άρθρο 6 "Προκαταρκτική διαδικασία μίσθωσης"
1.  
  Για να αρχίσει η διαδικασία μίσθωσης ακινήτου, ο προϊστάμενος της προς στέγαση υπηρεσίας ή η προϊσταμένη αυτής αρχή απευθύνει σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Αν η υπηρεσία είναι ήδη στεγασμένη, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, δέκα τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης, της απευθύνει έγγραφο, με το οποίο ζητεί να πληροφορηθεί για την αναγκαιότητα σύναψης νέας μίσθωσης. Πάντως η υπηρεσία αυτή υποχρεούται οκτώ τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας μίσθωσης να απευθύνει στην Κτηματική Υπηρεσία το αίτημά της.
2.  
  Στο έγγραφο αίτημα ο προϊστάμενος της προς στέγαση υπηρεσίας περιγράφει τις ανάγκες της υπηρεσίας, τους χώρους που απαιτούνται για την εγκατάσταση της, τη συνολική επιφάνεια των χώρων και τις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να πληροί το προς μίσθωση ακίνητο. Αν η επιφάνεια που ζητείται είναι μεγαλύτερη από αυτή που είναι ήδη μισθωμένη, πρέπει η αναγκαιότητα να αιτιολογείται επαρκώς με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, από τον προϊστάμενο της στεγαζόμενης υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης της αρχής.
3.  
  Ο προϊστάμενος της αρμοδίας Κτηματικής Υπηρεσίας, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήψη του εγγράφου αιτήματος, συγκαλεί την Επιτροπή Στέγασης προκειμένου να γνωμοδοτήσει συντάσσοντας σχετικό πρακτικό:
 1. αν υπάρχει στην περιοχή αναζήτησης του ακινήτου δημόσιο ακίνητο, το οποίο να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας,
 2. αν είναι δυνατή η συστέγαση της υπηρεσίας με άλλη Δημόσια Υπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό ακίνητο,
 3. για τους αναγκαίους χώρους του προς μίσθωση ακίνητου, με αναφορά στη συνολική επιφάνεια αυτών (ωφέλιμη επιφάνεια και επιφάνεια βοηθητικών χώρων), τις ιδιαίτερες συνθήκες, την περιοχή του ακινήτου και το εύλογο μίσθωμα του,
 4. αν η αύξηση της επιφάνειας που ζητείται, έναντι της ήδη μισθωμένης, κρίνεται εύλογη και αναγκαία
4.  
  Η γνωμοδότηση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην ενδιαφερόμενη για στέγαση υπηρεσία για να μεριμνήσει για την έγκριση της πίστωσης που απαιτείται
5.  
  Με βάση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης και την έγκριση της σχετικής πίστωσης, ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας συντάσσει σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας, το οποίο, συνοδευόμενο από τα πιο πάνω έγγραφα, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Άρθρο 7 "Περιεχόμενο διακήρυξης"
1.  
  Η διακήρυξη δημοπρασίας περιέχει: α) τον τίτλο της υπηρεσίας που πρόκειται να στεγασθεί. β) το είδος του ακινήτου που ζητείται για μίσθωση με συνοπτική περιγραφή των χώρων και των αντίστοιχων επιφανειών, γ) την περιοχή που πρέπει να βρίσκεται το ακίνητο, δ) τις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να πληροί το ακίνητο, ε) τους γενικούς όρους μίσθωσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο νόμο αυτόν, στ) τη διάρκεια της μίσθωσης, ζ) το ανώτατο όριο μηνιαίου η ετήσιου μισθώματος και τους όρους αναπροσαρμογής του, η) την ημέρα, ώρα, διάρκεια και τόπο διενέργειας της δημοπρασίας στην έδρα της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και θ) πρόσθετους ή ειδικούς όρους.
Άρθρο 8 "Δημοσίευση διακήρυξης"
1.  
  Μετά την έγκριση της παραγράφου 5 του άρθρου 6 η διακήρυξη διαβιβάζεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας και μεριμνά για τη δημοσίευσή της
2.  
  Η διακήρυξη δημοσιεύεται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση στα καταστήματα της αρμοδίας Κτηματικής Υπηρεσίας και του δήμου, του δημοτικού διαμερίσματος η της κοινότητας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αναζητείται το ακίνητο. Επίσης, δημοσιεύεται περιληπτικά σε δύο ημερήσιες Αθηναϊκές εφημερίδες, όταν η δημοπρασία αφορά μίσθωση που αναφέρεται στη χωρική αρμοδιότητα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά, ή σε μια τοπική εφημερίδα, όταν η δημοπρασία αφορά μίσθωση εκτός αυτής. Αν δεν εκδίδεται τοπική εφημερίδα, με τοιχοκόλληση σε κύρια μέρη της ίδιας πόλης με μέριμνα της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.
3.  
  Οι εκθέσεις τοιχοκόλλησης της διακήρυξης διαβιβάζονται από τον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία πριν από την έναρξη της δημοπρασίας
Άρθρο 9 "Επιτροπή Στέγασης"
1.  
  Η δημοπρασία διεξάγεται ενώπιον της Επιτροπής Στέγασης που αποτελείται από:
 1. Τον προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο
 2. Έναν μηχανικό του κλάδου Π Ε ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, που προτείνεται από τον προϊστάμενο της και αν δεν υπάρχει από Μηχανικό της Περιφερειακής Διοίκησης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.).
 3. Τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που πρόκειται να στεγασθεί ή το νόμιμο αναπληρωτή του
 4. Τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Χωροταξίας κάθε Περιφέρειας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας
2.  
  Όταν διενεργείται δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση περισσότερων της μιας υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος των προς στέγαση υπηρεσιών στην Επιτροπή Στέγασης μετέχει ο προϊστάμενος που έχει τον ανώτερο βαθμό και σε περίπτωση ισόβαθμων αυτός που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου
3.  
  Σε περιπτώσεις μίσθωσης κτιρίων ειδικών προδιαγραφών, η Επιτροπή Στέγασης μπορεί να ζητεί τη συνδρομή επιστημόνων σχετικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Δημόσιο, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή και καταθέτουν σχετική έκθεση
4.  
  Όταν διενεργούνται δημοπρασίες για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων, στην Επιτροπή μετέχει, αντί του προϊσταμένου της υπηρεσίας, υπάλληλος που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό
Άρθρο 10 "Διεξαγωγή δημοπρασίας"
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη δημοπρασία προσέρχονται στην Επιτροπή του προηγούμενου άρθρου, η οποία συνεδριάζει δημόσια στο χώρο που έχει ορισθεί στη διακήρυξη και καταθέτουν, οι ίδιοι ή ο ειδικός πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου και αναφέρεται το μίσθωμα που ζητείται. Στην προσφορά επισυνάπτονται:.
 1. αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του,
 2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα εκμίσθωσης,.
 3. εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το δέκατο (1/10) του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στο Δημόσιο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης της μίσθωσης,
 4. ειδικό πληρεξούσιο
2.  
  Από την υποχρέωση υποβολής της εγγύησης απαλλάσσονται τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
3.  
  Αν η προσφορά κατατίθεται από ιδιοκτήτες ακινήτου, στο οποίο ήδη στεγάζεται η Υπηρεσία, επιτρέπεται να προσκομισθεί το με στοιχείο γ’ δικαιολογητικό μέχρι την έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού καταλληλότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 11
4.  
  Τις πιο πάνω προσφορές όσων μετέχουν στη δημοπρασία με τα συνημμένα δικαιολογητικά παραλαμβάνει η Επιτροπή Στέγασης και συντάσσει πρακτικό παραλαβής αυτών
5.  
  Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία επιστρέφεται:
 1. στον τελευταίο μειοδότη από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας μετά τη διαβίβαση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του πρακτικού παραλαβής και παράδοσης του ακινήτου και
 2. στους υπόλοιπους μετέχοντες, από την Επιτροπή Στέγασης, μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας
6.  
  Η Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στα ακίνητα που προσφέρθηκαν μέσα σε είκοσι ημέρες. Ομοίως αυτοψία διενεργείται και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3.
Άρθρο 11 "Πρακτικό καταλληλότητας"
1.  
  Η Επιτροπή Στέγασης, μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της αυτοψίας σε όλα τα προ-σφερθέντα για μίσθωση ακίνητα, συντάσσει πρακτικό, με το οποίο γνωμοδοτεί εάν κάθε ακίνητο πληροί τους όρους της σχετικής διακήρυξης και για την καταλληλότητα του, με υπόδειξη των εργασιών που απαιτούνται
2.  
  Το πρακτικό επιδίδεται σε όσους υπέβαλαν προσφορές κατά τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας που εξέδωσε τη διακήρυξη. Συγχρόνως, όσοι πρόσφεραν ακίνητα για μίσθωση που κρίθηκαν κατάλληλα προσκαλούνται, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού της προηγούμενης παραγράφου, να λάβουν μέρος στην προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που απέχει τουλάχιστον δέκα ημέρες από τη σύνταξη του πρακτικού της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Εφόσον ιδιοκτήτης ακινήτου, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο, διατυπώσει αντιρρήσεις περί της αποδοχής των όρων του πρακτικού καταλληλότητας, η Επιτροπή Στέγασης συντάσσει συμπληρωματικό πρακτικό, με το οποίο αποδέχεται ή όχι τις αντιρρήσεις
Άρθρο 12 "Προφορική μειοδοτική δημοπρασία"
1.  
  Κατά τη συνεδρίαση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, όσοι πρόσφεραν για μίσθωση ακίνητα τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα, μειοδοτούν προφορικά επί της χαμηλότερης προσφοράς. Οι μειοδοτικές αυτές προσφορές γράφονται κατά σειρά σε πρακτικό και εκφωνούνται με το όνομα του κάθε μειοδότη.
2.  
  Η πρώτη προφορική μειοδοτική προσφορά για να γίνει δεκτή πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό τρία τοις εκατό της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Με το ποσοστό αυτό εξακολουθεί η μειοδοσία μέχρι την κατακύρωση. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική μέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη.
3.  
  Αν δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες προσφορές, ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούμενο με τη μικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσότερων ίσων γραπτών προσφορών ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα επιλεγεί τελικά από την Επιτροπή Στέγασης
Άρθρο 13 "Ενστάσεις"
1.  
  Κατά του πρακτικού καταλληλότητας επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και πρέπει να ασκηθεί μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών από την επίδοση του πρακτικού στους ενδιαφερομένους, διαφορετικά δεν γίνεται αποδεκτή. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζεται η διαδικασία της δημοπρασίας με την προφορική μειοδοσία, εφόσον υπάρξει τέτοια.
2.  
  Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Στέγασης σχετικά με τη νομιμότητα της διακήρυξης της δημοπρασίας, τη συμμετοχή μειοδότη ή τη νομιμότητα της διεξαγωγής της προφορικής μειοδοσίας. Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν δεκτές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε διάστημα δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, εφόσον αναφέρονται στη διακήρυξη ή τη νομιμότητα συμμετοχής μειοδότη, ή από την ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, εφόσον αναφέρονται στην τελευταία. Η Επιτροπή Στέγασης αποφαίνεται αμέσως και οριστικά επί των ενστάσεων αυτών, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της στον τόπο της δημοπρασίας και επισυνάπτοντας αυτές στα πρακτικά της δημοπρασίας.
Άρθρο 14 "Έγκριση πρακτικών"
1.  
  Μετά το τέλος της προφορικής δημοπρασίας, εφόσον υπάρχει, τα πρακτικά διαβιβάζονται, με μέριμνα της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
2.  
  Εάν με το πρακτικό καταλληλότητας κρίθηκε κατάλληλο ένα μόνο ακίνητο, καθώς και στις περιπτώσεις των απευθείας μισθώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η διαδικασία περατώνεται με τη διαβίβαση προς έγκριση των πρακτικών αυτών και της έγγραφης αποδοχής των όρων από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου
3.  
  Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήψη των πρακτικών δημοπρασίας εκδίδεται η απόφαση έγκρισης ή μη των πρακτικών. Με την ίδια απόφαση έγκρισης δίδεται εντολή στον προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, προς την οποία απευθύνεται η απόφαση, να την επιδώσει με απόδειξη στον μειοδότη και να τον καλέσει μέσα σε προθεσμία που τάσσει να προσέλθει για την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης.
4.  
  Αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας, παρατίθενται στην απόφαση οι λόγοι της μη έγκρισης και δίνεται εντολή στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για επανάληψη της δημοπρασίας
5.  
  Σε περίπτωση δημοπρασίας κατά την οποία προσφέρεται μεταξύ άλλων και το ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζεται η ενδιαφερόμενη υπηρεσία, αλλά με μίσθωμα υψηλότερο από αυτό του τελευταίου μειοδότη, είναι δυνατή η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου ήδη στεγάζεται η υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Στέγασης, εφόσον εκτιμάται ότι το κόστος μετεγκατάστασης της υπηρεσίας αυτής από το παλαιό στο νέο ακίνητο υπερβαίνει τη διαφορά μισθώματος μεταξύ των δύο ακινήτων στη συνολική διάρκεια της μίσθωσης
Άρθρο 15 "Σύμβαση μίσθωσης"
1.  
  Η σύμβαση μίσθωσης περιλαμβάνει όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης και της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον νόμιμο πληρεξούσιο του. Η αναγραφή στη σύμβαση μίσθωσης όρων που δεν περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας ή στην απόφαση έγκρισης των πρακτικών αυτής δεν συνεπάγεται καμία δέσμευση ή υποχρέωση για το Δημόσιο. Αντίθετα η παράλειψη αναγραφής στη σύμβαση οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους όρους δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την υποχρέωση τήρησης αυτών.
2.  
  Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδειχθέντος μειοδότη μέσα στην ορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, τότε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου ως δημόσιο έσοδο. Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία να επαναληφθεί η δημοπρασία, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος.
3.  
  Η σύμβαση μίσθωσης συντάσσεται σε τέσσερα πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα: ο αντισυμβαλλόμενος ιδιοκτήτης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η προς στέγαση υπηρεσία ή η προϊσταμένη αυτής αρχή και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Άρθρο 16 "Επαναληπτική δημοπρασία"
1.  
  Αν αποβεί άγονη η δημοπρασία ή το αποτέλεσμα της κριθεί ασύμφορο από την Επιτροπή Στέγασης, τότε αυτή επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την Επιτροπή Στέγασης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 επαναλαμβάνεται η δημοπρασία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2.  
  Η επαναληπτική δημοπρασία προκηρύσσεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία με περιληπτική διακήρυξη, η οποία αναφέρεται στους όρους της αρχικής διακήρυξης και περιέχει οπωσδήποτε τους όρους α’, β’, γ’, δ’, στ’, ζ’ και η’ του άρθρου 7 του νόμου αυτού
3.  
  Η επαναληπτική δημοπρασία διενεργείται σε πέντε τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης της σχετικής διακήρυξης, που γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η διακήρυξη της αρχικής δημοπρασίας. Η διεξαγωγή της επαναληπτικής δημοπρασίας γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως η αρχική.
4.  
  Αν διενεργηθούν δύο τουλάχιστον επαναληπτικές δημοπρασίες και αποβούν άγονες ή ασύμφορες, επιτρέπεται η διενέργεια νέας δημοπρασίας
Άρθρο 17 "Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής απόδοσης μισθωμένου ακινήτου"
1.  
  Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση με την έναρξη της μίσθωσης, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δημοσίου κατάλληλο και σύμφωνο προς τους όρους της διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Διαφορετικά η μίσθωση λύεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και καταπίπτει η εγγύηση που έχει κατατεθεί υπέρ του Δημοσίου. Το Δημόσιο προβαίνει σε νέα μίσθωση χωρίς δημοπρασία και ο μειοδότης υποχρεώνεται σε αποζημίωση του Δημοσίου για τη μη προσήκουσα παράδοση του μισθίου, ίση με το 1/10 του μηνιαίου μισθώματος της σύμβασης για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο κατάλληλο ακίνητο, που βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
2.  
  Η υποχρέωση αποζημίωσης του 1/10 του μηνιαίου μισθώματος της προηγούμενης παραγράφου επέρχεται και αν δεν παραδοθεί εμπρόθεσμα το μίσθιο. Οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παράδοσης δεν επέρχονται σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου ή σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την παράταση του χρόνου παράδοσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Στέγασης, στην οποία αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα και οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του μισθωμένου ακινήτου.
3.  
  Για την παραλαβή του μισθωμένου ακινήτου από το Δημόσιο συντάσσεται πρωτόκολλο, από επιτροπή που αποτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι ήδη εγκατεστημένη και από έναν μηχανικό της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιστώνεται η γενική και ειδική κατάσταση του μισθωμένου ακινήτου, όπως ορίζεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας, του πρακτικού καταλληλότητας και της σύμβασης μίσθωσης. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον εκμισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας να παραστεί στην παράδοση και παραλαβή. Εάν ο εκμισθωτής δεν προσέλθει στην καθορισμένη ημερομηνία, εφαρμόζονται οι συνέπειες των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού. Κατά την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή, μετά τη λήξη της μίσθωσης, συντάσσεται ανάλογο πρωτόκολλο από την επιτροπή της παραγράφου αυτής, στο οποίο διαπιστώνονται αν υπάρχουν φθορές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης και διαβιβάζεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και κοινοποιείται με μεριμνά της στον εκμισθωτή. Τα πρωτόκολλα αυτά συντάσσονται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα: ένα για τη στεγαζόμενη υπηρεσία, ένα για την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ένα για τον εκμισθωτή και ένα για την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 18 "Φθορές μισθωμένων ακινήτων"
1.  
  Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το Δημόσιο έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί:.
 1. Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια να προβαίνει σε μίσθωση, με δημοπρασία ή απευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου
 2. Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δημοσίου
 3. Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής
2.  
  Το Δημόσιο δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός
Άρθρο 19 "Πρόωρη λύση μίσθωσης"
1.  
  Το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον:
 1. Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του
 2. Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης
 3. Καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία
 4. Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες
 5. Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας
 6. Έχει πραγματοποιηθεί η μίσθωση για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και πριν τη λήξη της τετραετίας αντικατασταθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού
1Α.  
  1Α. Το Δημόσιο μπορεί, μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης, να καταγγείλει τη μίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης. Για υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μισθωτικές συμβάσεις, το ανωτέρω δικαίωμα παρέχεται εφόσον αυτές έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι έτη. Η απόφαση λύσης της μίσθωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, η οποία συντάσσεται με βάση σχετικό έγγραφο αίτημα της στεγασμένης υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη της προϊστάμενης αυτής αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα τουλάχιστον ημέρες μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δημοσίου για καταβολή μισθωμάτων.
Άρθρο 20 "Μεταβολή στέγασης υπηρεσιών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Στέγασης, επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας στο μισθωμένο ακίνητο αντί αυτής για την οποία έγινε η μίσθωση, παρότι ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και η συστέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στο ίδιο ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα. Σε καμία όμως περίπτωση το Δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μισθωμένο ακίνητο για στρατωνισμό χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Άρθρο 21 "Πληρωμή μισθώματος Μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή"
1.  
  Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται διαφορετικά χρονικά διαστήματα για την καταβολή των μισθωμάτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την καταβολή τους.
2.  
  Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του μισθώματος που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνουν τον εκμισθωτή
3.  
  Η αναπροσαρμογή του μισθώματος γίνεται συμφωνά με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση μίσθωσης
4.  
  Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με τον νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από το Δημόσιο στον νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στη στεγαζόμενη υπηρεσία και στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία των απαραίτητων εγγραφών πιστοποίησης της μεταβολής.
Άρθρο 22 "Εξωσυμβατική χρήση - Παράταση μίσθωσης"
1.  
  Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται
2.  
  Η χρήση από το Δημόσιο ακινήτου, που μισθώθηκε για στέγαση ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών Δημόσιας Υπηρεσίας, πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης ή της παράτασης της, που έγινε κατά τις κείμενες διατάξεις, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Αν δεν προβλεπόταν αναπροσαρμογή μισθώματος της μίσθωσης που έληξε, η αναπροσαρμογή του μισθώματος της σιωπηρής παράτασης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η πληρωμή του μισθώματος αυτού γίνεται ύστερα από αναφορά του προϊσταμένου της στεγασμένης υπηρεσίας, ο οποίος βεβαιώνει τη συνέχιση της χρήσης του ακινήτου από το Δημόσιο.
3.  
  Επιτρέπεται η από πλευράς Δημοσίου μονομερής παράταση της μίσθωσης για χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Στέγασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία στον εκμισθωτή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης, αφού όμως προηγηθεί η διενέργεια δύο τουλάχιστον δημοπρασιών για μίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες απέβησαν άγονες ή ασύμφορες.
4.  
  Το δικαίωμα του Δημοσίου για μονομερή παράταση της μίσθωσης ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί ο σχετικός όρος στη σύμβαση μίσθωσης
Άρθρο 23 "Θεμιτό μίσθωμα"
1.  
  Εάν κατά τη διεξαγόμενη, μετά τη λήξη της μίσθωσης ή εν όψει λήξης αυτής, δημοπρασία για νέα μίσθωση προσφερθεί το ίδιο ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζεται η ενδιαφερόμενη υπηρεσία και είναι το μοναδικό κατάλληλο, αλλά με μίσθωμα υψηλότερο της διακήρυξης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, μπορεί να εγκρίνει τη σύναψη μίσθωσης για το ίδιο ακίνητο με θεμιτό μίσθωμα που καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου. Για τον υπολογισμό του θεμιτού μισθώματος συνεκτιμάται η υποχρέωση του εκμισθωτή για εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, όπως αυτές καθορίζονται από το πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης.
2.  
  Από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού, της προηγούμενης παραγράφου, στον εκμισθωτή, η μίσθωση θεωρείται ότι έχει συναφθεί συμφωνά με τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. Εάν ο εκμισθωτής δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, με έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας προς αυτόν, η τελευταία συντάσσει μονομερή πράξη. στην οποία αναφέρεται ότι ο εκμισθωτής, ενώ κλήθηκε νόμιμα, αρνήθηκε να προσέλθει.
3.  
  Η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης και καταβολής του θεμιτού μισθώματος συμπίπτει με την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου με σχετικό πρωτόκολλο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17
4.  
  Σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας του εκμισθωτή για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής ή διαρρύθμισης, μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις εργασίες, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, η δε δαπάνη της εκτελέσεως αυτών βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται με παρακράτηση μισθωμάτων
Άρθρο 24 "Αρμοδιότητες Επιτροπής Στέγασης"
1.  
  Σε κάθε Κτηματική Υπηρεσία συνιστάται Επιτροπή Στέγασης, η οποία έχει αρμοδιότητα να διενεργεί τις δημοπρασίες μισθώσεων και να γνωμοδοτεί:
 1. για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6,
 2. για την καταλληλότητο ή μη των προσφερόμενων στη δημοπρασία ακινήτων για μίσθωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 11,
 3. για την παράταση του χρόνου παράδοσης μισθωμένου ακινήτου από τον ιδιοκτήτη στο Δημόσιο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17,
 4. για την πρόωρη λύση ισχύουσας μίσθωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 19,
 5. για τη μονομερή, από πλευράς Δημοσίου, παράταση ισχύουσας μίσθωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22,
 6. για την απευθείας χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3,
 7. για την έγκριση μίσθωσης, με τη διαδικασία του άρθρου 23,
 8. για την έγκριση διαμονής υπαλλήλων σε μισθωμένα ακίνητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25,
 9. για τις ενστάσεις επί της διαδικασίας της δημοπρασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13
2.  
  Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Στέγασης εκτελεί υπάλληλος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται με τον νόμιμο αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση ορισμού των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής
3.  
  Στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής Στέγασης παρέχεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 25 "Διαμονή υπαλλήλων σε ακίνητα που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες"
1.  
  Επιτρέπεται, μετά από γνώμη της Επιτροπής Στέγασης, η διαμονή: α) σε χρησιμοποιούμενα από το Δημόσιο ακίνητα των φυλάκων - δημοσίων υπαλλήλων, β) των υπαλλήλων υπηρεσιών που στεγάζονται σε απομακρυσμένους οικισμούς κάτω των 1.000 κατοίκων και γ) του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του, και στα οικήματα των υπηρεσιών της.
2.  
  Διατάξεις που επιτρέπουν τη διαμονή και αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων εξακολουθούν να ισχύουν
Άρθρο 26 "Εξαιρέσεις εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις: α) μίσθωσης ακινήτων από τη Βουλή των Ελλήνων, β) ακινήτων όπου στεγάζονται Ελληνικές Πρεσβείες, Προξενικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες εκτός Ελλάδας και γ) στρατιωτικών επιτάξεων λόγω γενικής ή μερικής επιστράτευσης, μεγάλων στρατιωτικών ή αστυνομικών ασκήσεων
Άρθρο 27 "Στέγαση σε ακίνητα άλλων χρήσεων"
1.  
  Σε περιοχές με χρήση κατοικίας και σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, εππλέον των χρήσεων που επιτρέπονται, επιτρέπεται η στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, που εξυπηρετούν ανάγκες εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σε ακίνητα που μισθώνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας επιτρέπεται η στέγαση οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας, σε ακίνητα που μισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από τη θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής, εφόσον μετά από δύο άγονες δημοπρασίες δεν βρέθηκαν κατάλληλα κτίρια με επιτρεπόμενη τη ζητούμενη χρήση
3.  
  Για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων ειδικών χρήσεων που έχουν ανεγερθεί με ειδικές ή κατά παρέκκλιση διατάξεις, διατηρουμένων των αρχικών παρεκκλίσεων
4.  
  Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται:
 1. γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) της οικείας Περιφέρειας και β) έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.).
 2. Η οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά από έγκριση της τυχόν απαιτούμενης ενεργητικής πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Άρθρο 28 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα στέγασης υπηρεσιών άλλων Υπουργείων. Η στέγαση γίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι αντίστοιχες της Κτηματικής υπηρεσίες και τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα που διενεργούν τη διαδικασία μίσθωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 29 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Μισθώσεις, οι συμβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί ή που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης τους με την έκδοση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της απόφασης έγκρισης των πρακτικών μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης τους
2.  
  Σε περιπτώσεις μισθώσεων των οποίων έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της δημοπρασίας από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και αφορούν σε ακίνητα των οποίων η χρήση δεν συμπίπτει με τη θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής ανέγερσης τους, επιτρέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου αυτού, έστω και αν δεν έχουν προηγηθεί δύο άγονες δημοπρασίες
3.  
  Αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχει λήξει η μίσθωση ακινήτου για στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας, έχουν διενεργηθεί τρεις τουλάχιστον δημοπρασίες το αποτέλεσμα των οποίων απέβη άγονο και έχει εκδοθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης της στεγασμένης στο ακίνητο αυτό υπηρεσίας, επιτρέπεται η απευθείας χωρίς δημοπρασία μίσθωση άλλου ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών. Αν η απευθείας μίσθωση γίνει για το ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζεται η υπηρεσία και για το οποίο έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έξωσης, η μίσθωση συνάπτεται με αναδρομική ισχύ από τη λήξη της αρχικής, η δε αύξηση του μισθώματος δεν μπορεί να υπερβεί σε ποσοστό το 25% του μισθώματος που καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης.
Άρθρο 30 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το διάταγμα 19/19.11.1932 (ΦΕΚ409 Α’), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτόν. Άλλες διατάξεις.
Άρθρο 31
1.  
  Στο Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α’) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προ των λέξεων «κατατέθηκε στο Ταμείο. . . . προστίθενται οι λέξεις «η δικαστική δαπάνη, η οποία επιδικάζεται κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4, καθώς και η αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων». β) Στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου και άρθρου προ των λέξεων «κατά τους όρους . . » προστίθενται οι λέξεις «την επιδικασθείσα κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4 δικαστική δαπάνη, καθώς και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων». γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: Ο υπόχρεος για την πληρωμή της αποζημίωσης, της κατά το άρθρο 18 παρ. 4 δικαστικής δαπάνης, καθώς και της αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων, που προσδιορίστηκαν δικαστικώς, καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) την αποζημίωση υπέρ δικαιούχου και τη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.» δ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 προστίθενται οι λέξεις «και στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο το ποσό της δικαστικής δαπάνης και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων» ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής «Η δικαστική δαπάνη μετά της αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση, επιδικάζεται από το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
Άρθρο 32
1.  
  Στο άρθρο 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α’) προστίθεται παράγραφος 3, που ισχύει από τότε που ίσχυσε το άρθρο, ως εξής: 3 Όσοι από τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχουν ορισθεί υπόλογοι και διαχειριστές έργων και μελετών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, διατηρούν την ιδιότητα του υπολόγου έως την 31.12.2004, εκτός εάν αντικατασταθούν νωρίτερα Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση τους, η μετάταξη υπαλλήλων νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε θέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της ίδιας κατηγορίας και αντίστροφα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α’).
3.  
  Η πληρωμή των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών των υπαλλήλων του Δημοσίου που υπηρετούν στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιείται με πίστωση ατομικών λογαριασμών που τηρούν οι δικαιούχοι υπάλληλοι σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, μέσω τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος που επιλέγεται από το Δημόσιο κατά τις κείμενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, συνάπτει σύμβαση με την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που επελέγη, στην οποία καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία διενέργειας των πληρωμών, η αμοιβή της τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου αυτής και σε άλλου είδους πληρωμές του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό.
Άρθρο 33
1.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί προσώπων που διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση των προβληματικών επιχειρήσεων που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1386/1983(ΦΕΚ 107 Α΄).
Άρθρο 34
1.  
  Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 30.9.2003 και μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/ 1998 (ΦΕΚ 81 Α’) παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003.
3.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης υ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2003.
4.  
  Η περίπτωση (iii) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: iii Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings), καθώς και Κέντρο Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών, για επενδύσεις προσθήκης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και για επενδύσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής καταλαμβάνει και τις αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 2601/1998 που έχουν υποβληθεί και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπαγωγής τους.
Άρθρο 35
1.  
  Στον Πάρεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που παρέχει νομικές υπηρεσίες στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) σε θέματα σύναψης δανείων, εκδόσεων τίτλων του Δημοσίου και διαχείρισης του δημοσίου χρέους, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση το ύφος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 36
1.  
  Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α’) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:«
 1. Η μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της σύμβασης περί μετασχηματισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και επέρχεται την ημέρα έναρξης ισχύος του μετασχηματισμού.
 2. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε νομοθετικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής.
 3. Επίσης δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
 4. Οι μεταγραφές και λοιπές κατά νόμο απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σύμβασης περί μετασχηματισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων. «.
2.  
  Ειδικά στην ανακηρυχθείσα ως Μεγάλου Εθνικού Χορηγού, στην κατηγορία τηλεπικοινωνιών, Κοινοπραξία Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ - CΟSΜΟΤΕ - ΟΤΕΝΕΤ, που συστήθηκε για την εκτέλεση της Χορηγίας αυτής προς την Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» και μόνο για το σκοπό αυτόν, παρέχεται, από την ημερομηνία σύστασης της, η ευχέρεια της έκδοσης φορολογικών στοιχείων απευθείας από και προς τα μέλη της Κοινοπραξίας.
Άρθρο 37
1.  
  Στο άρθρο 12 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: 12 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης τους και τους διακρατεί μέχρι την ημερομηνία λήξης τους Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης τους ή επανέκδοσης τους και διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδιά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση, την απόκτηση και διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο 38
1.  
  Για τις ανάγκες της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών βοηθητικής χρήσης στις περιοχές και τους χώρους εκδηλώσεων και φιλοξενίας. Για την τοποθέτηση των κατασκευών αυτών απαιτείται έγκριση που χορηγείται από την υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α’), ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Εξωτερικών ή του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της σχετικής εκδήλωσης ή την παροχή της υπηρεσίας φιλοξενίας. Στην εγκριτική απόφαση, που εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της παραπάνω αίτησης, καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι σχετικές κατασκευές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεως τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Προεδρίας. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις πιο πάνω κατασκευές, εφόσον απαιτείται, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται το οικείο έργο ή δραστηριότητα.
Άρθρο 39 "Ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την αναγνώριση των δικαιούχων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτήματος ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ για την ανέγερση του Ολυμπιακού Χωριού"
1.  
  Η αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτήματος ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ, περιοχής ΛΕΚΑΝΕΣ του Δήμου Αχαρνών, η οποία κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 1111495/11703/0010/ 7.12.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 885 Β’, 9.12.1999) για την ανέγερση του Ολυμπιακού Χωριού και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων, σε όποιο στάδιο βρίσκεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, παραπέμπεται για όλους τους δικαιούχους στη συνιστώμενη με το παρόν Διοικητική Επιτροπή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.
2.  
  Συνιστάται πενταμελής Διοικητική Επιτροπή Αναγνώρισης Δικαιούχων Αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης του κτήματος ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ, καλούμενη εφεξής «η Επιτροπή», απαρτιζόμενη από:
 1. Έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά του αναπληρωτή του, που διορίζεται από τον Πρόεδρο του
 2. Έναν ανώτερο υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται από τον Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας
 3. Έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Αχαρνών, με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με πράξη του Διευθυντή αυτής.
 4. Έναν τοπογράφο Μηχανικό, με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
 5. Έναν δικηγόρο στον Αρειο Πάγο, με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 6. Στην Επιτροπή αποσπάται με πράξη της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και ένας ή περισσότεροι γραμματείς του παραπάνω Πρωτοδικείου.
 7. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής και δικαιούται να συνεδριάζει στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε χώρο του Δήμου Αχαρνών ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που θα της παραχωρηθεί και θα εγκρίνει με απόφαση της.
 8. Η πρώτη συνεδρίαση της θα γίνει στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
3.  
  Η Επιτροπή, αμέσως μετά το διορισμό της, απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους εικαζόμενους ιδιοκτήτες να καταθέσουν σε αυτή, το αργότερο εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, αίτηση αναγνώρισης τους, συνοδευόμενη από τους επικαλούμενους τίτλους ιδιοκτησίας μετά των σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων. Η πρόσκληση της Επιτροπής δημοσιεύεται σε δύο φύλλα ημερήσιων εφημερίδων των Αθηνών και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δήμου Αχαρνών. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι επιβάλλεται να περιλάβουν περιγραφή του νόμιμου τρόπου με τον οποίο απέκτησαν την κυριότητα επί του ποσοστού που διεκδικούν, ανατρέχοντας μέχρι του απώτερου δικαιοπαρόχου τους, ο οποίος αναγνωρίσθηκε με τις 300/1954 και 350/1956 αποφάσεις της Επιτροπής του Ν. 2000/1952 (ΦΕΚ 44 Α’). Οι αιτήσεις αναγνώρισης απευθύνονται στην «Επιτροπή». Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα επικαλούμενα έγγραφα και στοιχεία (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, κληρονομητήρια, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, πιστοποιητικά μεταγραφής κ.λπ.) από τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητα του αιτούντος ως δικαιούχου αποζημίωσης και το ανήκον σε αυτόν ποσοστό ή διαιρετό τμήμα επί της έκτασης των 1.240.220 τ. μ. που απαλλοτριώθηκε με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα κατατίθενται εις τριπλούν στον Γραμματέα της Επιτροπής. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών και μη διεκδίκησης, που εκδόθηκαν μετά τη συντέλεση της πιο πάνω απαλλοτρίωσης, είναι ισχυρά. Αντίγραφα των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, με καταχωρημένη σε αυτά βεβαίωση του γραμματέα της επιτροπής, παραδίδονται από τον Γραμματέα, επί αποδείξει, στον υπόχρεο αποζημίωσης Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και στο Δήμο Αχαρνών, κατά τις τελευταίες δέκα (10) ημέρες κάθε μηνός της προθεσμίας της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου. Ο Δήμος Αχαρνών υποχρεούται να αναρτήσει, εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση στο δημαρχιακό κατάστημα, κατάσταση των αιτούντων με το αιτούμενο ποσοστό ή το διαιρετό τμήμα, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν παρεμβάσεις ενώπιον της Επιτροπής, αμφισβητώντας είτε την ιδιότητα του αιτουμένου ως δικαιούχου αποζημίωσης είτε την έκταση του επικαλούμενου δικαιώματος. Συνολική κατάσταση των αιτούντων θα αναρτηθεί, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αναγνώρισης, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο κατάστημα του Δήμου Αχαρνών.
4.  
  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής προσκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής και τα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να επιτυγχάνεται πάντοτε η προβλεπόμενη απαρτία. Η Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου της, διορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους της, εκ του οικείου καταλόγου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή εκ των οικείων καταλόγων πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών, των οποίων οι εκθέσεις εκτιμώνται ελεύθερα από αυτήν. Το έργο των συμβούλων εξειδικεύεται από την Επιτροπή.
5.  
  Τα αντίγραφα των αιτήσεων αναγνώρισης που κατατίθενται στην Επιτροπή, με τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, παραδίδονται σταδιακά στον ορισθέντα ή ορισθέντες συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται εντός της προθεσμίας που τάσσεται σε αυτούς, με απλή πράξη του Προέδρου της Επιτροπής, να καταθέσουν έγγραφη αιτιολογημένη έκθεση, σχετική με το δικαίωμα του αιτούντος. Αντίγραφα των εκθέσεων δικαιούνται να παραλάβουν από την Επιτροπή οι ενδιαφερόμενοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ο Ο.Ε.Κ. και το Ελληνικό Δημόσιο.
6.  
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων αναγνώρισης η Επιτροπή ορίζει ημέρες και ώρες συζήτησης των αιτήσεων, καλώντας κατά ομάδες και ονομαστικά τους ενδιαφερομένους να παραστούν κατά τη συζήτηση με πρόσκληση που δημοσιεύεται προ μηνός, σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο ημερήσιων εφημερίδων των Αθηνών κα’ με ανάρτηση της πρόσκλησης στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών και του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκπροσωπηθούν νόμιμα κατά τη συζήτηση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση τους, ή από δικηγόρο που διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση τους, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Η πρόοδος της διαδικασίας αναγνώρισης των δικαιούχων δεν κωλύεται από τη μη εκπροσώπηση ή τη μη προσέλευση απάντων των ενδιαφερομένων που προσκλήθηκαν για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής, ούτε συνιστούν λόγους βίαιης διακοπής της διαδικασίας οι αναφερόμενοι στο άρθρο 286 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στις οριζόμενες κατά τα παραπάνω συνεδριάσεις δικαιούται να ασκεί γραπτή παρέμβαση, χωρίς προδικασία, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και κάθε ενδιαφερόμενος, αμφισβητώντας είτε την ιδιότητα κάποιου εκ των αιτούντων ως δικαιούχου της αποζημίωσης είτε την έκταση του προς αναγνώριση δικαιώματος. Οι παρεμβάσεις επιβάλλεται να είναι αιτιολογημένες και να βασίζονται σε επίσημα έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες, δικαστικές αποφάσεις, κληρονομητήρια κ.λπ.). Παρεμβάσεις αναιτιολόγητες που δεν στηρίζονται ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά έγγραφα, απορρίπτονται ως ανεπίδεκτες εκτίμησης από την Επιτροπή. Οι αιτούντες και οι παρεμβαίνοντες και οι καθ’ ων στρέφονται, το Δημόσιο και ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δικαιούνται να καταθέσουν προτάσεις ενώπιον της Επιτροπής, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής.
7.  
  Η Επιτροπή, μετά από έλεγχο των αιτήσεων αναγνώρισης των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, των προτάσεων, των παρεμβάσεων που τυχόν έχουν ασκηθεί, συνεκτιμώντας κατά την ελεύθερη κρίση της και τις εκθέσεις των συμβούλων της, αφού διαπιστώσει ότι ο αιτούμενος την αναγνώριση στηρίζει το επικαλούμενο δικαίωμα σε αδιάκοπη νόμιμη σειρά τίτλων και πιστοποιητικών που τον συνδέουν με τον αρχικό απώτερο δικαιοπάροχο του, ο οποίος αναγνωρίσθηκε με τις αποφάσεις 300/1954 και 350/1956 που εκδόθηκαν από την ορισθείσα με το Ν. 2000/1952 Επιτροπή, προβαίνει σε αναγνώριση αυτού. Στην αντίθετη δε περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται. Το αναγνωριζόμενο ποσοστό πρέπει να ανταποκρίνεται στο ποσοστό που ανήκε στον αρχικό απώτερο δικαιοπάροχο, μετά από συνυπολογισμό των τυχόν απο-μειώσεων ή αυξήσεων αυτού εξαιτίας νόμιμων μεταβιβαστικών πράξεων που έχουν στο μεταξύ συντελεσθεί και συνυπολογισμό και των μερίδων των λοιπών καθολικών ή ειδικών διαδόχων, που έλκουν το δικαίωμα τους από τον ίδιο αρχικό δικαιοπάροχο, απορριπτόμενης της αίτησης κατά το υπερβάλλον. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα του διορισμού της. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να δοθεί, μετά από αίτηση της Επιτροπής, παράταση της παραπάνω προθεσμίας για ακόμη δύο (2) μήνες, για τους λόγους, που εκτίθενται αναλυτικά στη σχετική αίτηση. Η απόφαση της Επιτροπής, με την οποία γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται αιτήσεις αναγνώρισης των δικαιούχων, είναι αιτιολογημένη, όταν μνημονεύονται σε αυτή τα έγγραφα και στοιχεία, στα οποία η Επιτροπή στήριξε την κρίση της, καθώς και οι λόγοι αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων και παρεμβάσεων.
8.  
  Ιδιοκτήτες, οι οποίοι στους τίτλους ιδιοκτησίας τους εμφανίζονται ως αποκλειστικοί κύριοι επί αυτοτελούς τμήματος του ενιαίου κτήματος ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ, υποβάλλουν το αίτημα τους και σε αντίστοιχο εξ αδιαιρέτου ποσοστό επί της έκτασης που απαλλοτριώθηκε, συνολικού εμβαδού 1.240,220 τ.μ., σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
9.  
  Η αναγνωριστική απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται ενιαία για όλους τους αιτούντες και παρεμβαίνοντες, μη δυνάμενη να υπερβεί το 1.000/1.000 της συνολικής έκτασης των 1.240,220 τ.μ., δημοσιεύεται με κατάθεση της στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρείται στα οικεία βιβλία, καθίσταται δε εκτελεστή, μετά την αποδοχή της από τους δικαιούχους. Η αποδοχή γίνεται με ανεπιφύλακτες δηλώσεις των ενδιαφερομένων, ατομικές ή ομαδικές, ενώπιον του Γραμματέα της Επιτροπής, συντασσομένων προς τούτο σχετικών πρακτικών. Οι δηλώσεις αποδοχής της απόφασης μπορούν να γίνουν και από πληρεξούσιους δικηγόρους των ενδιαφερομένων, ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η απόφαση αποδοχής καθίσταται εκτελεστή, μόνο ως προς εκείνους τους δικαιούχους που αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα κατά τα ανωτέρω το περιεχόμενο της. Η αποδοχή της απόφασης ισοδυναμεί με παραίτηση του δικαιούχου από κάθε άλλη αξίωση του έναντι του υπέρ ου η απαλλοτρίωση και υπόχρεου αποζημίωσης Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
10.  
  Την αξία των επικειμένων του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, όπως αυτή έχει ήδη προσδιορισθεί οριστικά με αποφάσεις των Δικαστηρίων, δύναται η Επιτροπή να επιδικάσει υπέρ ορισμένων εκ των ιδιοκτητών, οι οποίοι αποδεδειγμένα προέβησαν σε φύτευση ή κατασκευή αυτών, με δικές τους δαπάνες, εφόσον συμπεριληφθεί αντίστοιχο αίτημα στην αίτηση της αναγνώρισης. Η απόδειξη του αληθούς δικαιούχου της αποζημίωσης για τα επικείμενα επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να γίνει με κάθε αποδεικτικό μέσο, ακόμη και με μάρτυρες, οι οποίοι εξετάζονται με μέριμνα των αιτούντων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, έπειτα από προηγούμενη γνωστοποίηση στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Για το είδος των επικειμένων και την ποσότητα αυτών η Επιτροπή στηρίζει την κρίση της και στον από 27.7.2002 Κτηματολογικό Πίνακα, που συνέταξε ο Κτηματογράφος Τιμολέων Κοκκάς, όπως αυτός συμπληρώθηκε και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα ανωτέρω μνημονευόμενα αποδεικτικά μέσα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αναγνώρισης. Κατά της αίτησης αναγνώρισης των φερόμενων ως αληθών δικαιούχων της αποζημίωσης για τα επικείμενα, μπορεί να ασκηθεί παρέμβαση από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6γ του παρόντος. Σε περίπτωση αδυναμίας πις Επιτροπής να προσδιορίσει τον αληθή δικαιούχο, η διαφορά μεταξύ των διεκδικητών της αποζημίωσης για τα επικείμενα παραπέμπεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
11.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στα μέλη της Επιτροπής, στους Γραμματείς και στους συμβούλους, εφάπαξ αποζημίωση για τη συνολική απασχόληση τους στο έργο της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας βαρύνουν επίσης και όλες οι αναγκαίες δαπάνες, όπως δαπάνες για αγορά γραφικής ύλης, δημοσιεύσεις, πληρωμές δικαστικών επιμελητών κ.λπ.
12.  
  Όσοι εκ των δικαιούχων δεν κατέθεσαν εμπροθέσμως τις αιτήσεις για αναγνώριση ή δεν αναγνωρίσθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής, εν όλω ή εν μέρει, ή δεν κατέθεσαν τη δήλωση της παραγράφου 9 του παρόντος, διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Η προθεσμία της ανακοπής ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση του τελικού κτηματολογικού πίνακα της Επιτροπής της παραγράφου 13 του παρόντος σε δύο φύλλα δύο ημερήσιων εφημερίδων των Αθηνών. Η ανακοπή κατά της απόφασης της Επιτροπής κατατίθεται στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τμήματος εργατικών διαφορών. Αντίγραφο της ανακοπής κοινοποιείται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και στο Δήμο Αχαρνών. Οι ασκηθείσες ανακοπές προσδιορίζονται για συζήτηση την πρώτη δικάσιμο του μεθεπόμενου της κατάθεσης μηνός και συνεκδικάζονται. Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών το αργότερο. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και η νέα δικάσιμος ορίζεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Η κατάθεση και η συζήτηση αίτησης αναγνώρισης εκ μέρους οποιουδήποτε δικαιούχου, σε διαδικασία διαφορετική από την προβλεπόμενη με το παρόν, είναι απαράδεκτη.
13.  
  Η Επιτροπή συντάσσει, μετά την άπρακτη προθεσμία της ανακοπής, και σε περίπτωση άσκησης ανακοπών, μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επ’ αυτών, τελικό κτηματολογικό πίνακα, στον οποίο μνημονεύονται όλοι οι δικαιούχοι που αναγνωρίσθηκαν, τα αναλογούντα στον καθένα ποσοστά και το ποσό της αποζημίωσης, χωριστά για την αξία της γης και την αξία των επικειμένων. Ο παραπάνω πίνακας, θεωρημένος από την Επιτροπή, αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταβάλλει σε όσους έχουν αναγνωρισθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι αναφέρονται στον τελικό κτηματολογικό πίνακα, τα ποσά αποζημίωσης που αναλογούν στον καθένα. Ο Ο.Ε.Κ. και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την καταβολή της αποζημίωσης στους αναγνωρισθέντες κατά τα ανωτέρω δικαιούχους, απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, που εμφανίζεται ως δικαιούχος, διατηρούμενης μόνης της ευθύνης του εισπράξαντος την αποζημίωση.
14.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, επιτρέπεται η καταβολή μέρους των αποζημιώσεων και προ της σύνταξης του τελικού κτηματολογικού πίνακα. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την ψήφισή του από τη Βουλή των Ελλήνων στις 5.3.2003.
Άρθρο 40
1.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 προστίθεται πέμπτη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: Σε περίπτωση παραίτησης του φαρμακοποιού από την επαγγελματική του ιδιότητα λόγω του ασυμβίβαστου που τίθεται στο άρθρο 57 παρ. 1 εδάφιο προτελευταίο του Συντάγματος, αυτός δικαιούται να μεταβιβάσει την άδεια λειτουργίας του φαρμακείου του σε πρόσωπο της επιλογής του, το οποίο, είτε διαθέτει όλα τα αναγκαία σύμφωνα με το νόμο αυτόν προσόντα για την απόκτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, είτε αναθέτει τη διεύθυνση του φαρμακείου σε πρόσωπο που έχει τα παραπάνω νόμιμα προσόντα Η μεταβίβαση συντελείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και γνωστοποιείται στον Νομάρχη της περιφέρειας όπου εδρεύει το φαρμακείο.
Άρθρο 41
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002, μετά τη λέξη «διαχείριση», προστίθενται οι λέξεις «η χρηματοδότηση της παραγωγής ή κατασκευής, καθώς».
2.  
  Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002, μετά τη λέξη «βιομηχανικής», προστίθενται οι λέξεις «και πνευματικής».
3.  
  Μετά την περίπτωση ι’ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002 προστίθεται νέα περίπτωση ία’, ως εξής: ία Να αναδέχεται μέσω κονδυλίων, προερχομένων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δανείων ή άλλων εσόδων της, την εκπλήρωση υποχρεώσεων άλλων φορέων του Δημοσίου, που αφορούν στη χρηματοδότηση της κατασκευής, λειτουργίας και εξοπλισμού περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η χρηματοδότηση της κατασκευής, η διαχείριση, η διοίκηση και αξιοποίηση ανατίθεται στην εταιρεία.
4.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002 μετά τη λέξη «διαχείριση» τίθεται κόμμα (,) και προστίθενται οι λέξεις «η χρηματοδότηση της κατασκευής».
5.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002 μετά τη λέξη «ανάθεση» προστίθενται οι λέξεις «της χρηματοδότησης της παραγωγής και της κατασκευής,».
6.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 3016/2002 η φράση «από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» αντικαθίσταται από τη φράση «από την καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών».
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 3016/2002 αντικαθίσταται, ως εξής: 1 Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
8.  
  Όπου στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3016/2002 αναφέρονται οι λέξεις «Διευθύνων Σύμβουλος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενικός Διευθυντής».
9.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Ν. 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως και μέρος των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., μπορεί, με απόφαση του Προέδρου ή του Δ.Σ. αντίστοιχα, να ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκη μέλη του Δ.Σ.
10.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Ν. 3016/ 2002 προστίθεται περίπτωση στ’, ως εξής: 1 οι επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
11.  
  Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και οι αμοιβές τρίτων .
12.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Ν. 3016/2002 τροποποιείται ως εξής: 2 Το προσωπικό προσλαμβάνεται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη των αντίστοιχων θέσεων, στην οποία θα καϋορί-ζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και η επιτροπή αξιολόγησης Το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π. Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι άτομα.
13.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 3016/2002 προστίθενται οι λέξεις «χωρίς να απαιτείται η γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών ή άλλων κατά περίπτωση οργάνων».
14.  
  Στο άρθρο 25 του Ν. 3016/2002 μετά τις λέξεις «Το καταστατικό της εταιρείας» προστίθεται η λέξη «καταρτίζεται» .
15.  
  Μετά το άρθρο 25 του Ν. 3016/2002 προστίθεται άρθρο 25Α, ως εξής: Άρθρο 25Α 1 Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των έργων των φορέων του άρθρου 18 του παρόντος ασκείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των Υπουργείων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών. 2 Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις κείμενες για κάθε κατηγορία δαπάνης διατάξεις Τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται στις Υ.Δ.Ε. από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των αρμόδιων φορέων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών κάθε δαπάνης Η Υ.Δ.Ε., μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), διαβιβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά στην Εταιρεία, προκειμένου να προβεί στην έκδοση του σχετικού τίτλου για την πληρωμή των δικαιούχων Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο 42
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 94 Α’) η λέξη και ο αριθμός «δέκα (10)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό «είκοσι (20)».
Άρθρο 43
1.  
  Στο άρθρο 5 του Ν.Δ. 631/1970 (ΦΕΚ 173 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών του μεριδίου συμμετοχής της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο κεφάλαιο της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Διεθνούς Οργανισμού Αναπτύξεως και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως.
Άρθρο 44
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι ως άνω τεχνικές μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου, που απορρέουν από δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων.
Άρθρο 45
1.  
  Στα άρθρα 1 και 16 του Ν. 719/1977 και στο άρθρο 34 του Ν. 1473/1984 όπου αναφέρεται «Νομάρχης Δωδεκανήσου», αντί αυτού τίθενται οι λέξεις «Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Άρθρο 46 "Παραχώρηση κατά χρήση του σταδίου με την επωνυμία «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή - Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης»"
1.  
 1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α’) ως εξής:
 2. 1 1 Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φαλήρου (Πειραιώς) στο χώρο του σταδίου Γ. Καραϊσκάκη με τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου το αντίτυπο σε φωτο-σμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2 Τροποποιείται το περίγραμμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του σταδίου όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.
 3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2947/2001 οι λέξεις «αιθουσών εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης» διαγράφονται.
2.  
  Λόγω των αναγκών διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 μεταφέρεται για πενήντα (50) έτη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η χρήση, η διοίκηση και διαχείριση του χώρου του σταδίου με την επωνυμία «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή - Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης (εφεξής «στάδιο»), συνολικής έκτασης 75.248 τ. μ. περίπου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως απεικονίζεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ στο τοπογραφικό διάγραμμα της παρ. 1α του άρθρου 8 του Ν. 2947/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παραχωρήσει υπό όρους τη χρήση, διοίκηση και διαχείριση του χώρου του σταδίου στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» (εφεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1247 της 26ης Μαίου 1925 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε σαράντα εννέα (49) έτη εφόσον ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την ανακατασκευή του σταδίου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους με δικές του δαπάνες. Η παραχώρηση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στην επόμενη παράγραφο σύμβασης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του σταδίου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται το χρόνο εκείνο, επανέρχεται στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.
4.  
  Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του σωματείου καθορίζονται:
 1. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης,
 2. οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των αναγκαίων εργασιών και επεμβάσεων ώστε ο χώρος να καταστεί κατάλληλος για την τέλεση των αγωνισμάτων του Ολυμπιακού Τουρνουά Ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, τη διεξαγωγή αγώνων των Εθνικών Ελληνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου και αγώνων Ποδοσφαίρου Εθνικών και Διεθνών Οργανώσεων και τη διεξαγωγή των αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων του σωματείου αυτού,
 3. οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται για την καλή και εμπρόθεσμη πραγματοποίηση των πιο πάνω εργασιών και επεμβάσεων,
 4. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος,
 5. ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του σταδίου θα καταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 6. Η υποχρέωση της ως άνω καταβολής αρχίζει δεκαπέντε (15) χρόνια μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄).
 7. ο χρόνος και ο τρόπος παραχώρησης της χρήσης των εγκαταστάσεων του σταδίου στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» Α.Ε. για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν. 2947/2001,.
 8. κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
5.  
 1. Με την ίδια σύμβαση το σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση ανακατασκευής των εγκαταστάσεων του σταδίου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτού, καθώς και την υποχρέωση δημιουργίας χώρων στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας 1.130 περίπου θέσεων.
 2. Οι δαπάνες των εργασιών ανακατασκευής, οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του σταδίου και των χώρων στάθμευσης, καθώς και οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του σταδίου, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το σωματείο, το οποίο για την κάλυψη τους, καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μπορεί να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου σύμβαση, σε τρίτους, ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999.
 3. Η ανακατασκευή θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο γενικής διάταξης που απεικονίζεται στο διάγραμμα της παραγράφου 1 και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσης που καθορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 2947/2001, καθώς και τις Ολυμπιακές, αθλητικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθορισθούν με τη σύμβαση της παραγράφου 4 και πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
 4. Η επωνυμία του σταδίου («Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή - Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης») διατηρείται για όλο το διάστημα της παραχώρησης.
 5. Για την κατασκευή του σταδίου και των χώρων στάθμευσης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δβ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α’).
 6. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.
 7. Οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση του σωματείου.
 8. Η αίτηση για την έκδοση των παραπάνω αδειών συνοδεύεται από αντίγραφο της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου σύμβασης.
Άρθρο 47 "Ρύθμιση θεμάτων των ακινήτων των περιοχών «Καράβολα» και «Μάχης της Κρήτης» για την αναβάθμιση της εισόδου της Ολυμπιακής Πόλης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης."
1.  
  Για την τέλεση αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Ολυμπιακή Πόλη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης επιτρέπεται η καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο: (α) αποζημιώσεως για τη μεταβίβαση της κυριότητας στο Δημόσιο ακινήτων των οποίων οι κάτοχοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και (β) επιδότησης για την κοινωνική αποκατάσταση των κατόχων ακινήτων. Τα ακίνητα αποτυπώνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα, κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φω-τοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζονται τα κριτήρια με τα οποία η Επιτροπή της επόμενης παραγράφου καθορίζει το ύφος της αποζημίωσης ή της επιδότησης για την κοινωνική αποκατάσταση ανά δικαιούχο και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή, καλούμενη στη συνέχεια η «Επιτροπή», η οποία συγκροτείται από:
 1. Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης, ως Πρόεδρο, με το νόμιμο αναπληρωτή του
 2. Ανώτερο υπάλληλο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης, με το νόμιμο αναπληρωτή του, που διορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου
 3. Ανώτερο υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται από τον Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας
 4. Ανώτερο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με το νόμιμο αναπληρωτή του
 5. Έναν δικηγόρο στον Αρειο Πάγο, με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.
 6. Στην Επιτροπή αποσπάται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, ως γραμματέας αυτής, ένας υπάλληλος του Δήμου τούτου.
3.  
  Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η Επιτροπή προσκαλεί τους κυρίους ή κατόχους των ακινήτων να καταθέσουν στο γραμματέα της, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης, αίτηση για την καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης ή επιδότησης. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από:.
 1. Τους τίτλους ιδιοκτησίας μετά των σχετικών πιστοποιητικών
 2. Ένορκη βεβαίωση δύο ατόμων, περί της κατοχής και της διάρκειας αυτής επί του ακινήτου
 3. Την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 υπεύθυνη δήλωση περί αναλήψεως από τον αιτούντα του κινδύνου τυχόν αποζημιώσεως τρίτων, που εγείρουν δικαιώματα επί του ακινήτου, και.
 4. Λοιπά συναφή έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών κατά την κρίση του, τα οποία αποδεικνύουν τη βασιμότητα της αιτήσεως.
 5. Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά η ακριβής διεύθυνση του αιτούντος και ο διορισμός αντικλήτου στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.
 6. Η πιο πάνω πρόσκληση της Επιτροπής δημοσιεύεται σε τρία συνεχόμενα φύλλα, δύο ημερήσιων τοπικών εφημερίδων και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, επί τρεις τουλάχιστον ημέρες.
 7. Αντίγραφα των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, με πράξη καταθέσεως του γραμματέα της Επιτροπής περί της καταθέσεως τους, παραδίδονται στην Επιτροπή την επομένη από τη λήξη της προθεσμίας.
 8. Η Επιτροπή ορίζει ημέρες και ώρες συζήτησης των αιτήσεων, καλώντας τους ενδιαφερομένους να παραστούν κατά τη συζήτηση, με πρόσκληση, που επιδίδεται στους ίδιους ή στον ορισθέντα με την αίτηση αντίκλητο τους με δικαστικό επιμελητή πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που υπογράφει την αίτηση τους, ή από δικηγόρο που διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση τους, βεβαίας χρονολογίας.
 10. Η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων δεν κωλύεται από τη μη εκπροσώπηση ή τη μη προσέλευση όλων των ενδιαφερομένων, που προσκλήθηκαν για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής.
 11. Η Επιτροπή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή των αιτήσεων μετά των σχηματισθέντων φακέλων, υποχρεούται να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση, ενιαία για όλους τους δικαιούχους, η οποία περιλαμβάνει τους κατ’ ιδίαν δικαιούχους της αποζημίωσης ή επιδότησης, καθώς και το ύψος αυτής ανά δικαιούχο,.
4.  
  Η απόφαση της Επιτροπής εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Η απόφαση της Επιτροπής και η εγκριτική της πράξη αναρτώνται στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στους αναγνωρισθέντες, μαζί με πρόσκληση, με την οποία καλούνται οι τελευταίοι να προσέλθουν ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής και να δηλώσουν ότι αποδέχονται την απόφαση της. Η δήλωση αποδοχής γίνεται ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής χωρίς όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού. Οι δηλώσεις αποδοχής της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής, όπως αυτή έχει εγκριθεί, μπορουν να γίνουν και από πληρεξούσιους δικηγόρους των ενδιαφερομένων, ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η σύμφωνα με τα παραπάνω αποδοχή της απόφασης της Επιτροπής, με την οποία επιτρέπεται η αντίστοιχη παρακατάθεση του ποσού της αποζημίωσης ή οικονομικής επιδότησης, καθιστά την απόφαση αυτή εκτελεστό τίτλο έναντι των δικαιούχων που αναγνωρίσθηκαν, ως και κάθε προσώπου, που έλκει δικαιώματα από αυτούς και παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική αποβολή τούτων από τα κατεχόμενα ακίνητα.
5.  
  Όσοι από τους ενδιαφερομένους κατέθεσαν εκπρόθεσμα τις αιτήσεις για την αναγνώριση τους ή δεν αναγνωρίσθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής ως δικαιούχοι εν όλω ή εν μέρει ή δεν κατέθεσαν τη δήλωση αποδοχής της περιπτώσεως της παραγράφου 4, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης σε αυτούς. Το Δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 663 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την κατάθεση της προσφυγής προσδιορίζεται δικάσιμος, η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες. Ορίζεται δεκαήμερη προθεσμία επιδόσεως της ανακοπής στον Πρόεδρο της Επιτροπής ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δικαστήριο εκδίδει την απόφαση του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη συζήτηση. Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Το Δημόσιο παρακαταθέτει το ποσό της αποζημίωσης ή της επιδότησης υπέρ των αναγνωρισθέντων, με τις πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις. Μετά την παρακατάθεση αυτή οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν τίτλο εκτελεστό κατά των αναγνωρισθέντων δικαιούχων, ως και κάθε προσώπου που έλκει δικαιώματα από αυτούς και παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική αποβολή τούτων από τα κατεχόμενα ακίνητα.
6.  
  Για όσους από τους δικαιούχους έχει αναγνωρισθεί με την απόφαση της Επιτροπής, όπως αυτή εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4, δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτων, μεταγράφονται ατελώς, για τη μεταβίβαση της κυριότητας τους στο Δημόσιο, τα εξής:
 1. η απόφαση της Επιτροπής με την κάτωθι αυτής έγκριση των Υπουργών, σύμφωνα με την παράγραφο 4, β) τα σχετικά πρακτικά αποδοχής των αποφάσεων αυτών, γ) οι δικαστικές αποφάσεις της παραγράφου 5, που αναγνωρίζουν ως δικαιούχους αποζημιώσεως δυνάμει δικαιώματος κυριότητας και δ) σχετικό διάγραμμα που συντάσσεται από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση το περιεχόμενο των πιο πάνω στοιχείων αυτών
7.  
  Διαγράφονται όλα τα οφειλόμενα ποσά αποζημιώσεων ή προστίμων προς το Δημόσιο λόγω αυθαίρετης χρήσης των αντίστοιχων ακινήτων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της πιο πάνω παρακατάθεσης του ποσού της αποζημίωσης ή της επιδότησης και απαλλάσσονται όλοι οι κατά τα παραπάνω αναγνωρισθέντες δικαιούχοι από την υποχρέωση καταβολής των πιο πάνω οφειλόμενων ποσών. Η διαγραφή θα γίνει με την έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωσης από τη βεβαιούσα αρχή. Τυχόν καταβληθέντα ποσά για τις παραπάνω αιτίες δεν αναζητούνται.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και του γραμματέα της, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες για την περάτωση της διαδικασίας
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 48 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-03-28 Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/76
2012-04-11 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Τροποποίηση Τύπος
1Α. Το Δημόσιο μπορεί, μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης, να καταγγείλει τη μίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της.
Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.
Για υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μισθωτικές συμβάσεις, το ανωτέρω δικαίωμα παρέχεται εφόσον αυτές έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι έτη.
Η απόφαση λύσης της μίσθωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Προσθήκη
A/2012/85
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/1111495/11703/0010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/1111495_11703_0010 1999
ΝΟΜΟΣ 1952/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2000 1952
ΝΟΜΟΣ 1977/719 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/719 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1386 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1473 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1839 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1963 1991
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/631 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2007/3581 2007
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την κατάργηση των Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό. 2015/84 2015