ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3132

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγκρότηση"
1.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.), που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 82 του Συντάγματος, συγκροτείται από:.
 1. τον Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών ή Υφυπουργό Εξωτερικών,
 2. τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής,
 3. τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών,
 4. δύο εκπροσώπους από κάθε κόμμα που είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, εκ των οποίων ο ένας είναι βουλευτής του οικείου κόμματος, με τους αναπληρωτές τους,
 5. τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών,
 6. πρόσωπα με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
 7. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι είτε διατελέσαντες Υπουργοί Εξωτερικών, Αναπληρωτές Υπουργοί Εξωτερικών, Υφυπουργοί Εξωτερικών, Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε Πρέσβεις επί τιμή, μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), πρώην υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών, διατελέσαντες ανώτατοι αξιωματικοί, προσωπικότητες που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
 8. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 9. Ο αριθμός τους δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που αναφέρεται στην περίπτωση δ΄.
 10. Ο Υπουργός Εξωτερικών δύναται να ορίσει ισάριθμους αναπληρωτές τους.
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία σύγκλησης της Βουλής, ο Υπουργός Εξωτερικών ζητεί από τα κόμματα να μεριμνήσουν για τον ορισμό των μελών που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄. Τα κόμματα οφείλουν να ορίσουν τους εκπροσώπους τους εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου του Υπουργού Εξωτερικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) λειτουργεί νομίμως χωρίς τα μέλη αυτά μέχρι τον ορισμό τους.
3.  
  Η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) λήγει με τη λήξη της βουλευτικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας ορίσθηκαν. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) που παραιτείται ή εκλείπει πριν τη λήξη της βουλευτικής περιόδου αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας.
4.  
  Για να ορισθεί κανείς μέλος του Ε.Σ.Ε.Π. απαιτείται κατά τον ορισμό του:.
 1. να είναι Έλληνας πολίτης,
 2. να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει,
 3. να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του,
 4. να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) είναι όργανο συμβουλευτικό της Κυβέρνησης και επεξεργάζεται θέματα σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής.
Άρθρο 3 "Θέματα λειτουργίας"
1.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικώς κάθε τέσσερις μήνες και εκτάκτως όταν αυτός το συγκαλέσει. Έκτακτη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) δύναται να υπάρξει και μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον κομμάτων, αναγνωρισμένων σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, και κατ ανώτατο όριο δύο φορές το χρόνο. Με την πρόσκληση καθορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.), ο οποίος είναι αρμόδιος για κάθε θέμα σχετικό με την προετοιμασία των συνεδριάσεών του και την ομαλή λειτουργία του και παρίσταται στις συνεδριάσεις του.
3.  
  Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ως συντονιστή του έργου των μελών αυτού του στοιχείου.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) δύναται να προσκαλεί σε ακρόαση στις συνεδριάσεις του μέλη της Κυβερνήσεως ή Υφυπουργούς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα θεωρεί χρήσιμο για το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.), ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό, αν πρόκειται για κρατικό λειτουργό.
5.  
  Οι συζητήσεις και τα κάθε είδους έγγραφα του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) είναι απόρρητα. Η διαβάθμιση του απορρήτου των συζητήσεων και των εγγράφων γίνεται είτε με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) είτε από τον αποστολέα των εγγράφων, κατ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1α΄ - ε΄ του Ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α΄).
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 4 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Υπουργός Εξωτερικών ζητεί από τα κόμματα να μεριμνήσουν για τον ορισμό των μελών που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. Τα κόμματα οφείλουν να ορίσουν τους εκπροσώπους τους εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου του Υπουργού Εξωτερικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.) λειτουργεί νομίμως χωρίς τα μέλη αυτά μέχρι τον ορισμό τους.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-11 Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/84
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία