ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3133

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.).
2.  
  Η Κ.Ε.Κ. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Ως μέλη της ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, Νομικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη.
Η Κ.Ε.Κ. είναι επταμελής και αποτελείται από:.
έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο,
έναν αρεοπαγίτη,
έναν σύμβουλο επικρατείας,
έναν σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
έναν σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στ-ζ. δύο μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή νομικούς αναγνωρισμένου κύρους. Τα πρόσωπα με στοιχεία β΄ έως ε΄ μπορεί να είναι εν ενεργεία ή μη.
3.  
  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Κ.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας της Κ.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζονται ο πρόεδρος και τα μέλη της Κ.Ε.Κ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι θα φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Εφέτη, του Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. Τον πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό από τα εν ενεργεία δικαστικά μέλη της Επιτροπής και μεταξύ ισοβάθμων ο αρχαιότερος από τα μέλη που ανήκουν στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γραμματέας της Κ.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του. Η θητεία του προέδρου και των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλη που προάγονται ή συνταξιοδοτούνται πριν από τη λήξη της θητείας τους δεν αντικαθίστανται.
4.  
  Ο ορισμός εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως μελών της Κ.Ε.Κ. γίνεται, αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), και της παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 282/1996 (ΦΕΚ 199 Α΄).
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ."
1.  
  Η Κ.Ε.Κ. έχει ως αποστολή την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει. Με απόφασή της, που εκδίδεται ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων Υπουργείων και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, προτείνονται Κώδικες τυπικών νόμων και Κώδικες κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων που πρέπει να καταρτιστούν και το θεματικό αντικείμενο καθενός. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου στα αρμόδια Υπουργεία.
2.  
  Η Κ.Ε.Κ. καταρτίζει τους Κώδικες που θα καθοριστούν με νόμο. Κατά την κατάρτιση των Κωδίκων επιτρέπονται η αναδιάρθρωση των διατάξεων που κωδικοποιούνται, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η αναδιατύπωση και μεταφορά των κειμένων στη δημοτική γλώσσα, η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, καθώς και οι αναγκαίες για την κωδικοποίηση φραστικές μεταβολές.
3.  
  Η Κ.Ε.Κ. για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να καλεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Κ.Ε.Κ. κάθε πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται.
4.  
  Με απόφαση της Κ.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη, και με απευθείας ανάθεση, σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ινστιτούτα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε ειδικούς επιστήμονες η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται ιδίως στη συγκέντρωση της νομοθεσίας και στην κατάταξή της σε θεματικές ενότητες, καθώς και στη σύνταξη και τεκμηρίωση του εγχειριδίου που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.
5.  
  Η επιτροπή συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των Κωδίκων. Οι κανόνες αναφέρονται ιδίως στη διαίρεση και ταξινόμηση της ύλης, στον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, στον τρόπο παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των Κωδίκων, καθώς και στη γλωσσική διατύπωσή τους.
Άρθρο 3 "Κύρωση και έκδοση των Κωδίκων"
1.  
  Τα σχέδια των Κωδίκων που περιλαμβάνουν διατάξεις τυπικών νόμων κυρώνονται από τη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος
2.  
  Οι Κώδικες που περιλαμβάνουν κανονιστικά διατάγματα και κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων, ανάλογα με το αντικείμενο των διατάξεων που κωδικοποιούνται, Υπουργών
Άρθρο 4 "Αποζημίωση των μελών"
1.  
  Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα της Κ.Ε.Κ., καθώς και στους αναπληρωτές τους καταβάλλεται αποζημίωση.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη, και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται αποζημίωση και για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 ανάλογα με τη συμβολή και το χρόνο απασχόλησής τους.
Άρθρο 5 "Εξουσιοδότηση"
1.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Κ.Ε.Κ.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-11 Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/85
2006-03-15 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τροποποίηση Τύπος
Η Κ.Ε.Κ. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.
Ως μέλη της ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, Νομικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη.
Αντικατάσταση
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Κ.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας της Κ.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Αντικατάσταση
A/2006/57
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 1996/282 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις 2004/3226 2004
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. 2012/4048 2012
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 2007/148 2007
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2014/100 2014
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. 2014/108 2014
Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού. 2014/112 2014
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2014/99 2014
Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2015/34 2015
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 2017/121 2017
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). 2017/132 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2017/133 2017
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2017/82 2017
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018