ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3136

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα καυσίμων και ενέργειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα καυσίμων και ενέργειας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 6 Δεκεμβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και ρωσική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ μεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο εξής αποκαλούμενες «τα Μέρη», Βασιζόμενες στις Θέσεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Οικονομική, Βιομηχανική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία της 30ης Ιουνίου 1993, Επιθυμώντας αμοιβαίως να ενισχύσουν και να αναπτύξουν την σημερινή συνεργασία τους στον τομέα ενέργειας με βάση την αρχή της ισότητας και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιό τους, Επιδιώκοντας να διευρύνουν την οικονομική και τεχνικό-επιστημονική συνεργασία με βάση τα αμοιβαία συμφέροντά τους, Στα πλαίσια των στόχων και των αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά μετά την υπογραφή της τελικής πράξης της Συνδιάσκεψης της Χάγης της 17ης Δεκεμβρίου 1991, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις τόσο της συνθήκης όσο και του πρωτοκόλλου ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικών στόχων του ως άνω Χάρτη, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει και η ελληνική βουλή έχει επικυρώσει, Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους στόχους και τους σκοπούς μιας σειράς από σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σχεδίου «Ενεργειακής Αποδοτικότητας 2000», της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ, καθώς και του ενεργειακού διαλόγου μεταξύ της Ρωσίας και της Ε.Ε., τους οποίους τα Μέρη υποστηρίζουν και συμμερίζονται, Με την πεποίθηση ότι η αναβάθμιση της συνεργασίας στον τομέα ενέργειας θα συμβάλλει στην παραπέρα ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των Μερών, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 11.Τα Μέρη θα ενεργούν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας. 2.Τα Μέρη θα παίρνουν ανάλογα μέτρα στο πλαίσιο των στόχων και θέσεων που αναφέρονται στο προοίμιο της παραπάνω συμφωνίας, για την πραγματοποίηση σχεδίων στον τομέα ενέργειας τα οποία παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 21.Τα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών τους και στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, θα ενεργούν για την ανάπτυξη συνεργασίας στους ακόλουθους κλάδους: Α) υλοποίηση των κοινών σχεδίων στον τομέα παραγωγής, επεξεργασίας και μεταφοράς ενεργειακών πόρων, Β) ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την υλοποίηση σχεδίων που προωθούν την διμερή συνεργασία, Γ) σύσφιξη σχέσεων και ανάπτυξη απ’ ευθείας επαφών μεταξύ των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και οργανισμών των δύο χωρών, Δ) ανταλλαγή αντίστοιχων πληροφοριών και στοιχείων για την εξεύρεση των αναπτυξιακών σχεδίων της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών, οικονομικών και οικολογικών θεμάτων. 2.Τα Μέρη, για την υλοποίηση της ως άνω, θα συμβάλλουν στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία των κρατών τους στη σύναψη και την τήρηση όρων συμβάσεων και συμφωνιών, όπου θα ορίζονται πλαίσια δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και οικονομικών συμφερόντων συμμετεχόντων εταιρειών και οργανισμών. Άρθρο 3 Τα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών τους, μπορούν να προσκαλούν σε συνεργασία στο πλαίσιο των κοινών σχεδίων τους ενδιαφερόμενα τρίτα κράτη, εταιρείες και οργανισμούς άλλων κρατών καθώς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα εστιάζουν την προσοχή τους σε θέματα ανάπτυξης της περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρθρο 51.Τα Μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα εμπορίου ενεργειακών πόρων. 2.Τα Μέρη, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία των κρατών τους, θα συνεργάζονται στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών, που σχετίζονται με το εμπόριο στον τομέα της ενέργειας. Άρθρο 6 Τα Μέρη, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία των κρατών τους, θα διεξάγουν διμερείς διαβουλεύσεις και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρία σε θέματα επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την εξερεύνηση ευνοϊκών για το περιβάλλον και το κλίμα ενεργειακών τεχνολογιών και συστημάτων. Άρθρο 7 Οι αρμόδιοι φορείς, υπεύθυνοι για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας είναι: Από τη Ρωσική Ομοσπονδία το Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Από την Ελληνική Δημοκρατία το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Άρθρο 8 Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών που προκύπτουν από κάθε άλλη διεθνή συμφωνία στην οποία μετέχουν η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρωσική Ομοσπονδία, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Όλες οι διαφωνίες και διαφορές που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας θα λύνονται μέσω διαβουλεύσεων των Μερών. Άρθρο 101.Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης, με την οποία ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών. 2.Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρόνο και θα ισχύει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των έξι μηνών από την ημερομηνία που ένα Μέρος ενημερώνει γραπτώς το άλλο για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη συμφωνία. 3.Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί γραπτώς με συμφωνία των Μερών. Οι παραπάνω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ με τη διαδιακασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4.Η τροποποίηση ή λήξη της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια τα οποία έχουν συναφθεί στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, καθώς και από Προγράμματα που υλοποιούνται βάσει αυτής. Έγινε στην Αθήνα στις 6.12.2001 σε δύο αντίτυπα, το καθένα στην ελληνική και ρωσική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία