Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, που υπογράφηκε στην πόλη SΟCΗΙ της Ρωσίας στις 15 Απριλίου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Παράρτημα ΙΙΙ του εγγράφου ΒS/ΕRΕΜ/R (98) 1 ΣΥΜΦΩΝΙΑμεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές Οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις της παρούσας Συμφωνίας, στο εξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη, Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εκτάκτων αναγκών τις οποίες τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με τις δικές τους δυνάμεις και μέσα, και επίσης την ανάγκη που δημιουργείται από το γεγονός αυτό για συντονισμένες ενέργειες εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών με σκοπό την πρόληψη των εκτάκτων αναγκών και την αντίδραση σε αυτές εφόσον επέλθουν, Επιθυμώντας να επεκτείνουν την αναπτυχθείσα περιφερειακή συνεργασία και στην παροχή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την ανάληψη κοινών προσπαθειών για την παροχή συντονισμένης βοήθειας στον πληγέντα πληθυσμό, Υποστηρίζοντας την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα της διεθνούς παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες, σεβόμενες και αναγνωρίζοντας τους γενικώς αναγνωρισμένους κανονισμούς και κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο διαφόρων διεθνών, περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών, των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, και σκοπεύοντας να συμβάλουν στη σύνταξη της κατάλληλης εθνικής νομοθεσίας, Ενθαρρύνοντας την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της διεθνούς παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες βάσει των πρωτοβουλιών οι οποίες ανελήφθησαν από την Πρώτη Διάσκεψη των Οργανισμών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου του Ευξείνου Πόντου (1977), Έχοντας εκφράσει την υποστήριξή τους στην ιδέα της δημιουργίας ενός Διεθνούς Κέντρου Διάσωσης του Ευξείνου Πόντου με την αξιοποίηση της πείρας που έχει αποκτηθεί από τις χώρες της ΟΣΕΠ και άλλων παρόμοιων Διεθνών Κέντρων, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.Η παρούσα Συμφωνία καθιερώνει αρχές και πλαίσια των συντονισμένων δραστηριοτήτων των Συμβαλλομένων Μερών στην περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 2.Η παρούσα Συμφωνία ισχύει στην περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με τις δικές τους δυνάμεις. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, οι ακόλουθες εκφράσεις θα έχουν τις σημασίες που τους δίδονται στη συνέχεια: «Βοήθεια»: Εμπορεύματα, υλικά, προσωπικό και υπηρεσίες που προσφέρουν τα Μέρη που Παρέχουν Βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών των Αιτούντων Μερών. «Μέρος που Παρέχει Βοήθεια». Το Συμβαλλόμενο Μέρος που παρέχει Βοήθεια. «Ομάδα Παροχή Βοήθειας»: ομάδα ειδικών του Μέρους που Παρέχει Βοήθεια η οποία έχει επιφορτισθεί με την παροχή Βοήθειας και είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα μέσα. «Αρμόδιο Όργανο»: Η υπηρεσία που θα ορίσει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για τη διεύθυνση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων σε σύνδεση με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. «Καταστροφή»: Συμβάν σε μία συγκεκριμένη περιοχή το οποίο επήλθε συνεπεία ατυχήματος, επικινδύνων φυσικών φαινομένων, καταστροφής, φυσικής ή προκληθείσας από τον άνθρωπο, και το οποίο μπορεί να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντικές φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και κοινωνικές ζημιές στη ζωή των ανθρώπων ή στο περιβάλλον. «Έκτακτη Ανάγκη»: Κατάσταση, συχνά επικίνδυνη, η οποία προκύπτει ξαφνικά και απαιτεί άμεση ενέργεια. «Περιοχή Έκτακτης Ανάγκης»: Η περιοχή στην οποία έχει δημιουργηθεί κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. «Άμεση Ανταπόκριση Έκτακτης Ανάγκης»: Έρευνα, διάσωση και άλλες επείγουσες ενέργειες ανεύρεσης επιζώντων σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης με σκοπό τη διάσωση και την προστασία της υγείας των πολιτών και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και υλικών απωλειών καθώς και των δευτερογενών επικινδύνων επιπτώσεων στην περιοχή της Έκτακτης Ανάγκης. «Εξοπλισμός»: Υλικά, τεχνικά και μεταφορικά μέσα, εφόδια της ομάδας παροχής βοήθειας και προσωπικός εξοπλισμός των μελών της. «Είδη Βοήθειας»: Υλικά είδη τα οποία θα διατίθενται για δωρεάν και αφορολόγητη διανομή στον πληγέντα από την καταστροφή πληθυσμό. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: Πληροφορίες κάθε είδους για τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας Συμφωνίας. «Αιτούν Μέρος»: Το Συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζητά Βοήθεια. «Δραστηριότητες Έρευνας και Διάσωσης»: Δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στη διάσωση προσώπων και την προστασία υλικών και πολιτιστικών αξιών και του περιβάλλοντος στην περιοχή Έκτακτης Ανάγκης, όπως ορίζονται από τα αρμόδια διεθνή όργανα. «Κράτος Διέλευσης»: Κάθε Κράτος του οποίου η Κυβέρνηση είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός από το Αιτούν Μέρος ή το Μέρος που Παρέχει Βοήθεια, μέσω του εδάφους του οποίου γίνεται η μεταφορά της Ομάδας Παροχής Βοήθειας, του Εξοπλισμού και των Ειδών Βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου ή / και των χωρικών υδάτων του. Άρθρο 3 Αρχές1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς κανονισμούς και αρχές, για την άμεση παροχή σχετικών πληροφοριών και βοήθειας σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών Καταστροφών ή / και σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα να συμβούν. 2.Αν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος χρειάζεται βοήθεια σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών Καταστροφών οι οποίες συνέβησαν στο έδαφος του Κράτους του, το Μέρος αυτό μπορεί να ζητήσει Βοήθεια από άλλο Μέρος ή Μέρη απευθύνοντας εθνική έκκληση. Το Μέρος (ή Μέρη) που Παρέχει Βοήθεια θα βοηθά το Αιτούν Μέρος με μέσα και μέτρα που θα στοχεύουν στην πρόληψη ή / και εξάλειψη των συνεπειών της Καταστροφής. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν αμοιβαία Βοήθεια σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Η Βοήθεια θα παρέχεται δωρεάν, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 4.Το Αιτούν Μέρος θα μεριμνά για την απρόσκοπτη παραλαβή και διανομή των Ειδών Βοήθειας αποκλειστικά στον πληγέντα πληθυσμό. Τα Είδη Βοήθειας θα διανέμονται χωρίς καμμία διάκριση για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, γλωσσικούς, πολιτικούς ή άλλους. Άρθρο 4 Αίτηση βοήθειας και ανταλλαγή πληροφοριών 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα είναι τα όργανα που εξουσιοδοτούνται να ζητούν Βοήθεια σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης. 2.Η Βοήθεια θα παρέχεται μετά από αίτηση, στην οποία το Αιτούν Μέρος θα προσδιορίζει: - τον τόπο, χρόνο, χαρακτήρα και έκταση της Καταστροφής, καθώς και την τρέχουσα φάση της Έκτακτης Ανάγκης στην πληγείσα περιοχή - τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, το είδος της αιτούμενης Βοήθειας και τις προτεραιότητες στον τομέα της αιτούμενης Βοήθειας για την αντιμετώπιση της Καταστροφής. 3.Το Μέρος που παρέχει Βοήθεια θα αποφασίζει άμεσα την παροχή Βοήθειας και θα ενημερώνει το Αιτούν Μέρος σχετικά με τη δυνατότητα, την ποσότητα και τις προϋποθέσεις παροχής της. 4.Οι πληροφορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα ανανεώνονται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Άρθρο 5 ΔιέλευσηΜετά από αίτηση του Αιτούντος Μέρους, η Κυβέρνηση του Κράτους Διέλευσης θα μεριμνά ώστε να παρασχεθεί κάθε απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διέλευση της Βοήθειας από το έδαφός του σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πρακτική. Άρθρο 6 Αρμόδια Όργανα και κεντρικοί φορείς 1.Κάθε Μέρος θα ορίσει (ή θα συστήσει) ένα ή περισσότερα αρμόδια όργανα, στο εξής αναφερόμενα ως τα Αρμόδια Όργανα, τα οποία θα συντονίζουν το έργο που σχετίζεται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 2.Με την επιφύλαξη άλλων ισχυουσών διμερών και πολυμερών συμφωνιών, κάθε Μέρος θα υποδείξει ή θα συστήσει έναν ή περισσότερους αρμόδιους κεντρικούς φορείς για ειδοποίηση και παροχή Βοήθειας σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης. 3.Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται εγγράφως δια της διπλωματικής οδού σχετικά με το διορισμό ή την αλλαγή των Αρμοδίων Οργάνων και των κεντρικών φορέων. 4.Κάθε Μέρος θα μεριμνά για τη συνεχή λειτουργία του Αρμοδίου Οργάνου (ή Οργάνων) και του κεντρικού φορέα (ή φορέων). Άρθρο 7 Ομάδα Εργασίας (Επιτροπή) Εκτάκτων Αναγκών Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα διορίσουν αντιπροσώπους τους σε ένα αρμόδιο κοινό συλλογικό όργανο [Ομάδα Εργασίας (Επιτροπή) Εκτάκτων Αναγκών] το οποίο θα συσταθεί στο πλαίσιο της ΟΣΕΠ. Άρθρο 8 Συντονισμός και διεύθυνση της παροχής Βοήθειας σε Έκτακτες Ανάγκες 1.Το Αρμόδιο Όργανο του Αιτούντος Μέρους θα συντονίζει, διευθύνει και εποπτεύει τις δραστηριότητες των Ομάδων Παροχής Βοήθειας μέσω των επικεφαλής τους. 2.Το Αιτούν Μέρος θα ενημερώνει τους επικεφαλής των ομάδων του Μέρους που Παρέχει τη Βοήθεια σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή Έκτακτης Ανάγκης και στα συγκεκριμένα σημεία των δραστηριοτήτων και, αν είναι αναγκαίο, θα παρέχει στις ομάδες αυτές διερμηνείς και μέσα επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων το οποίο διευθύνει όλες τις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης και άλλες επείγουσες δραστηριότητες. 3.Οι Ομάδες Παροχής Βοήθειας πρέπει να είναι αυτοτελώς εξοπλισμένες για να επιχειρήσουν στην περιοχή Έκτακτης Ανάγκης για τουλάχιστον 72 ώρες από τη στιγμή της άφιξής τους. Το Αιτούν Μέρος θα ανεφοδιάζει αυτές τις ομάδες με όλα τα απαραίτητα είδη, κατόπιν αιτήματός τους, μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος. 4.Το Αιτούν Μέρος θα μεριμνά για την ασφάλεια, την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τροφίμων και στέγασης και, επίσης, θα παρέχει στα μέλη των Ομάδων Παροχής Βοήθειας τα πρώτα αναγκαία είδη σε περίπτωση που εξαντληθούν τα αποθέματά τους. Άρθρο 9 Διαδικασία διέλευσης συνόρων και κανόνες διαμονής της Ομάδας Παροχής Βοήθειας 1.Η διαδικασία διέλευσης των κρατικών συνόρων του Αιτούντος Μέρους ή του Κράτους Διέλευσης από τα μέλη των Ομάδων Παροχής Βοήθειας θα καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία τους, το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς συμφωνίες του Αιτούντος Μέρους ή / και του Κράτους Διέλευσης. 2.Η διαδικασία διέλευσης των κρατικών συνόρων του Αιτούντος Μέρους από ομάδες με σκύλους έρευνας και n διαμονή τους στο έδαφος του Κράτους του Αιτούντος Μέρους θα καθορίζεται από τον κανονισμό απομόνωσης που ισχύει στο έδαφος του Κράτους του Αιτούντος Μέρους σε κάθε περίπτωση. 3.Τα μέλη της Ομάδας Παροχής Βοήθειας υποχρεούνται να τηρούν τους κρατικούς νόμους και κανόνες του Αιτούντος Μέρους ή / και του Κράτους Διέλευσης. Ταυτόχρονα, θα υπάγονται στη δικαιοδοσία του Αιτούντος Μέρους όσον αφορά την εργατική και λοιπή σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν παραστρατιωτικό προσωπικό πολιτικής άμυνας / προστασίας, η διαμονή τους, όπως θα προσυμφωνηθεί, και οι αρμοδιότητές τους θα υπόκεινται στη νομοθεσία του Αιτούντος Μέρους που διέπει το καθεστώς αυτού του προσωπικού. 4.Για τους σκοπούς της μεταφοράς των Ομάδων Παροχής Βοήθειας, του Εξοπλισμού τους και των τροφίμων της Βοήθειας μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε είδους κατάλληλα οχήματα προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους το ταχύτερο δυνατό. Η διαδικασία χρήσης συγκεκριμένων μεταφορικών μέσων για την παροχή Βοήθειας θα προσδιορίζεται από τα Αρμόδια Όργανα των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 10 Εξαγωγή, εισαγωγή και διέλευση του Εξοπλισμού και των Ειδών Βοήθειας 1.Ο Εξοπλισμός και τα Είδη Βοήθειας που θα εξάγονται και θα εισάγονται για την παροχή Βοήθειας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, φόρους και τέλη. 2.Ο τελωνειακός έλεγχος και επιθεώρηση του Εξοπλισμού και των Ειδών της Βοήθειας θα διενεργείται με απλουστευμένο τρόπο και κατά προτεραιότητα, μετά την αποστολή ειδοποιήσεων από τα Αρμόδια Όργανα των Συμβαλλομένων Μερών οι οποίες θα περιέχουν τη διάρθρωση των Ομάδων Παροχής Βοήθειας και κατάλογο του εξαγομένου ή εισαγομένου Εξοπλισμού και Ειδών Βοήθειας. 3.Φάρμακα και ψυχοτρόπες ουσίες είναι δυνατό να εισάγονται μόνο στις απαραίτητες ποσότητες για σκοπούς ιατρικής Βοήθειας και θα χρησιμοποιούνται μόνον από το εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή, ο επικεφαλής της Ομάδας Παροχής Βοήθειας θα υποβάλει στα όργανα του τελωνειακού ελέγχου δήλωση που θα περιέχει κατάλογο των φαρμάκων και των ψυχοτρόπων ουσιών, περιλαμβάνοντας την ονοματολογία και την ποσότητά τους. Οι αρμόδιες αρχές του Αιτούντος Μέρους μπορούν να ελέγχουν τη χρήση και αποθήκευση των προαναφερθέντων υλικών και ουσιών. Τα φάρμακα και οι ψυχοτρόπες ουσίες που δε θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αποστολής θα εξάγονται από το έδαφος του Κράτους του Αιτούντος Μέρους. Το πιστοποιητικό χρήσης φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, υπογεγραμμένο από τον επικεφαλής και τον ιατρό της Ομάδας Παροχής Βοήθειας και θεωρημένο από αντιπρόσωπο του Αρμοδίου Οργάνου του Αιτούντος Μέρους, θα υποβάλλεται στα όργανα τελωνειακού ελέγχου του Αιτούντος Μέρους μετά την ολοκλήρωση της αποστολής. Άρθρο 11 Αεροσκάφη1.Η μεταφορά των Ομάδων Παροχής Βοήθειας, του Εξοπλισμού και των Ειδών Βοήθειας μπορεί να γίνεται με αεροσκάφη. 2.Το Αρμόδιο Όργανο του Μέρους που Παρέχει τη Βοήθεια θα ενημερώνει το Αρμόδιο Όργανο του Αιτούντος Μέρους σχετικά με την απόφαση χρήσης αεροσκαφών για την παροχή Βοήθειας, αναφέροντας τη ζώνη απ’ αέρος ρίψης, τα σχέδια πτήσεων, τον τύπο και τα διακριτικά κλήσεως των αεροσκαφών, τον αριθμό των μελών των πληρωμάτων, τη φύση του φορτίου, το χρονοδιάγραμμα των πτήσεων και τους καταλόγους των επιβατών (προσωπικό, τεχνικό και άλλης φύσεως, δημοσιογράφοι κ.λπ.). 3.Οι πτήσεις των αεροσκαφών, πολιτικών ή κρατικών, θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και των Συμβαλλομένων Μερών. Για κρατικά αεροσκάφη χρειάζεται και διπλωματική έγκριση. 4.Το Αιτούν Μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής δικαιωμάτων υπηρεσιών υπέρπτησης, προσγείωσης, στάθμευσης, απογείωσης και πλοήγησης για τα αεροσκάφη που θα παρέχουν Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 5.Για την πτήση με την οποία παρέχεται Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης, η αποζημίωση για τα καύσιμα και τις υπηρεσίες συντήρησης του αεροσκάφους θα διακανονίζεται χωριστά για κάθε επί μέρους περίπτωση από τις αρχές των αφορωμένων Μερών της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 12 Βοήθεια1.Η παροχή Βοήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 13 Αποζημίωση για τα έξοδα της παροχής Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης που παρασχέθηκε επί τη βάσει της αρχής της αποζημίωσης εξόδων 1.Το Αιτούν Μέρος μπορεί να ακυρώσει την αίτηση παροχής βοήθειας οποιαδήποτε στιγμή. Το Αιτούν Μέρος θα ενημερώνει άμεσα το Μέρος που Παρέχει Βοήθεια σχετικά με την απόφασή του και το Μέρος που Παρέχει Βοήθεια μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τα έξοδα στα οποία θα έχει υποβληθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη. 2.Το Μέρος που Παρέχει Βοήθεια θα παρέχει την ασφάλιση των μελών των Ομάδων Παροχής Βοήθειας και τα έξοδα αυτά θα περιλαμβάνονται στο συνολικό λογαριασμό της Βοήθειας. 3.Στο τέλος της επιχείρησης, το Αρμόδιο Όργανο του Μέρους που Παρέχει Βοήθεια θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως το Αρμόδιο Όργανο του Αιτούντος Μέρους σχετικά με τον όγκο της παρασχεθείσας Βοήθειας. 4.Το Αρμόδιο Όργανο του Αιτούντος Μέρους θα παρέχει στο Αρμόδιο Όργανο του Μέρους που Παρέχει Βοήθεια τα τελικά στοιχεία των χαρακτηριστικών και των αιτίων της έκτακτης ανάγκης, της μορφής και της τελικής ποσότητας της παρασχεθείσας Βοήθειας και των αποτελεσμάτων του ολοκληρωθέντος έργου. Άρθρο 14 Αποζημίωση για ζημίες 1.Το Αιτούν Μέρος θα καλύπτει όλα τα έξοδα σχετικά με σωματική βλάβη ή θάνατο μελών των Ομάδων Παροχής Βοήθειας που τυχόν θα επέλθει κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Τα αφορώμενα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνούν σχετικά με το ποσό της αποζημίωσης. 2.Αν κάποιο μέλος της Ομάδας Παροχής Βοήθειας προκαλέσει κάποια ζημία σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο έδαφος του Αιτούντος Μέρους κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, το Αιτούν Μέρος θα πληρώνει αποζημίωση για τη ζημία αυτή σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, ωσάν αυτή η ζημία να είχε προκληθεί από υπηκόους του κατά την παροχή βοήθειας. 3.Αν κάποιο μέλος της Ομάδας Παροχής Βοήθειας προκαλέσει κάποια ζημία εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, το Μέρος που Παρέχει Βοήθεια θα πληρώνει αποζημίωση αν το γεγονός της πρόκλησης ζημίας αποδειχθεί από εθνικό δικαστήριο του Αιτούντος Μέρους. Άρθρο 15 Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 16 Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς / θεσμούς Βάσει αμοιβαίας συνεννόησης, τα αρμόδια Συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καλούν ενδιαφερόμενους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς / θεσμούς να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 17 ΥπογραφήΗ παρούσα Συμφωνία είναι ανοικτή για υπογραφή από οποιοδήποτε Κράτος της ΟΣΕΠ. Άρθρο 18 Κύρωση, αποδοχή, επιβεβαίωση, έγκριση ή προσχώρηση 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή, επιβεβαίωση, έγκριση ή προσχώρηση. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, επιβεβαίωσης, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα της παρούσας Συμφωνίας. 2.Θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας θα είναι η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφά της στα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος και διάρκεια ισχύος 1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού κατατεθούν από τουλάχιστον έξι Κράτη έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, επιβεβαίωσης, έγκρισης ή προσχώρησης και συνάπτεται για απεριόριστο χρόνο. 2.Για κάθε Κράτος το οποίο κυρώνει, εγκρίνει, επιβεβαιώνει, αποδέχεται τη Συμφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την κατάθεση του έκτου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, επιβεβαίωσης, έγκρισης ή προσχώρησης, η παρούσα Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ την ημέρα κατάθεσης από το Κράτος αυτό του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, επιβεβαίωσης, έγκρισης ή προσχώρησής του. Άρθρο 20 Αποχώρηση από τη Συμφωνία 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Συμφωνία αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα ενημερώνει σχετικά τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Η αποχώρηση θα τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης αυτής από το Θεματοφύλακα. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο επιθυμεί να ανακαλέσει προηγούμενη αποχώρηση από την παρούσα Συμφωνία θα ειδοποιεί σχετικά το Θεματοφύλακα εγγράφως. Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται το αργότερο τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης αποχώρησης. Άρθρο 21 Τροποποιήσεις της Συμφωνίας 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η πρόταση τροποποίησης θα αποστέλλεται εγγράφως στην Ομάδα Εργασίας (Επιτροπή) Εκτάκτων Αναγκών της παραγράφου 7 της παρούσας Συμφωνίας, η οποία στη συνέχεια θα ενημερώνει σχετικά όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το θέμα αυτό θα προσδιορίζονται από την Ομάδα Εργασίας (Επιτροπή) Έκτακτων Αναγκών σύμφωνα με την εντολή της που θα προσδιορισθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 22 Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που ορίζονται σε άλλες διεθνείς συμφωνίες. Άρθρο 23 Επίλυση διαφορών Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιλύουν τη διαφορά μέσω διαπραγματεύσεων και, αν είναι αναγκαίο, δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 24 Γλώσσα της Συμφωνίας Το πρωτότυπο κείμενο της παρούσας Συμφωνίας είναι στα Αγγλικά. ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ στο .................... στις ................. 199...... Σε μαρτυρία των ανωτέρω, τα κάτωθι καταλλήλως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν της Αλβανίας (υπογραφή) (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας της Βουλγαρίας (υπογραφή) (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Γεωργίας (υπογραφή) (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ρωσικής της Μολδαβίας Ομοσπονδίας (υπογραφή) (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας της Ουκρανίας (υπογραφή) (υπογραφή) Παράρτημα Ι Ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Οι κανόνες ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κρατών των Συμβαλλομένων Μερών είναι οι εξής: 1.Η χρήση των δεδομένων από το παραλαμβάνον Μέρος επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις και για τους σκοπούς που ορίζει το αποστέλλον Μέρος. 2.Το παραλαμβάνον Μέρος θα ενημερώνει το αποστέλλον Μέρος μετά από αίτημά του σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. 3.Παραλήπτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είναι μόνον το Αρμόδιο Όργανο. Επανανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατή μόνο με έγγραφη άδεια του αποστέλλοντος Μέρους. 4.Το αποστέλον Μέρος θα αποστέλλει ακριβή δεδομένα, σύμφωνα με τους σκοπούς της διαβίβασης, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Το παραλαμβάνον Μέρος, αφού ενημερωθεί σχετικά με την αποστολή ανακριβών ή διαβαθμισμένων δεδομένων, θα διορθώνει τα σφάλματα ή θα καταστρέφει τελείως τα δεδομένα. 5.Κάθε πρόσωπο που υφίσταται βλάβη λόγω αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού αφού παρουσιάσει τους σκοπούς της χρήσης τους. Αν το δημόσιο συμφέρον υπερβαίνει αυτό του θιγέντος προσώπου, τότε αυτό χάνει το προαναφερθέν δικαίωμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόσωπο αυτό έχει το δικαίωμα να λάβει το πιστοποιητικό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Κράτους στο έδαφος του οποίου έγινε η αίτηση. 6.Αν η διαβίβαση πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας προκαλέσει σε κάποιον φυσική ή ηθική βλάβη, υπεύθυνο θα θεωρείται το παραλαμβάνον Μέρος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. Καθώς θα συναλλάσσεται με τα πρόσωπα που υπέστησαν αυτή τη βλάβη ή ζημία, το παραλάμβαναν Μέρος δε θα έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την ευθύνη του και να τη μεταθέσει στο απόστελλαν Μέρος. 7.Οι όροι της ισχύος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να κοινοποιούνται από το αποστέλλον Μέρος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. 8.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως επίσημα έγγραφα. 9.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την εθνική διαβάθμισή τους, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοιώσεις και δημοσιοποίηση.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 19 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/310 2003