Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων, που υιοθετήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 1999, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 1999) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Διεθνή Σύμβαση για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων (που υπεγράφη στο Κιότο στις 18 Μαΐου 1973 και τέθηκε σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 1974), καλούμενη εφεξής η Σύμβαση, που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, καλούμενο εφεξής το Συμβούλιο, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι: • εξάλειψης των διαφορών μεταξύ των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών των Συμβαλλομένων Μερών που είναι δυνατό να παρεμποδίζουν το διεθνές εμπόριο και άλλες διεθνείς συναλλαγές · • ικανοποίησης των αναγκών του διεθνούς εμπορίου και των Τελωνείων για τη διευκόλυνση, απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών· • διασφάλισης των κατάλληλων κανόνων τελωνειακού ελέγχου· και • διευκόλυνσης των τελωνείων στην αντιμετώπιση των σημαντικών αλλαγών που έχουν επέλθει στις επιχειρηματικές και διοικητικές μεθόδους και τεχνικές, η Σύμβαση πρέπει να τροποποιηθεί, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, επίσης, ότι η τροποποιημένη Σύμβαση • πρέπει να διασφαλίζει ότι οι βασικές αρχές που διέπουν την εν λόγω απλούστευση και εναρμόνιση καθίστανται υποχρεωτικές για τα Συμβαλλόμενα Μέρη της τροποποιημένης Σύμβασης • πρέπει να διασφαλίζει ότι τα Τελωνεία θα διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες υποστηριζόμενες από κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου και • θα επιτρέψει την επίτευξη υψηλού βαθμού απλούστευσης και εναρμόνισης των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών που αποτελεί ουσιαστικό στόχο του Συμβουλίου και θα συμβάλει κατ αυτόν τον τρόπο σημαντικά στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Το προοίμιο και τα άρθρα της Σύμβασης τροποποιούνται σύμφωνα με το κείμενο που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 2 Τα Παραρτήματα της Σύμβασης αντικαθίστανται από το Γενικό Παράρτημα που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι! και από τα Ειδικά Παραρτήματα που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 31.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης μπορεί να εκφράσει τη συγκατάθεση του να δεσμεύεται από το παρόν Πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρτημάτων Ι και ΙΙ: 1)υπογράφοντας το χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης· 2)καταθέτοντας έγγραφο επικύρωσης αφού το υπογράψει υπό την επιφύλαξη επικύρωσης· ή 3)προσχωρώντας σ αυτό. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για υπογραφή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2000 στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Από πγν ημερομηνία αυτή και μετά θα είναι ανοιχτό για προσχώρηση. 3.Το παρόν Πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες αφότου σαράντα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης ή έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης. 4.Αφότου σαράντα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να δεσμεύονται από το παρόν Πρωτόκολλο σύμφωνα με την παράγραφο 1, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης αποδέχεται τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση μόνο όταν γίνεται Συμβαλλόμενο Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ έναντι του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους τρεις μήνες αφότου αυτό υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης ή καταθέσει έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης. Άρθρο 4 Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης μπορεί, όταν εκφράζει τη συγκατάθεση του να δεσμεύεται από το παρόν Πρωτόκολλο, να αποδεχτεί οποιοδήποτε από τα Ειδικά Παραρτήματα ή τα Κεφάλαια τους που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου και κοινοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου την εν λόγω αποδοχή καθώς και τις συνιστώμενες πρακτικές για τις οποίες θέτει επιφυλάξεις. Άρθρο 5 Μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου δεν αποδέχεται κανένα έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης στη Σύμβαση. Άρθρο 6 Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών του, το παρόν Πρωτόκολλο και τα Προσαρτήματα του υπερισχύουν της Σύμβασης. Άρθρο 7 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου είναι ο θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 19 του Προσαρτήματος Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 8 Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό για υπογραφή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης από τις 26 Ιουνίου 1999 στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Άρθρο 9 Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν Πρωτόκολλο και τα Προσαρτήματα του καταχωρούνται στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήσεως του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες δεόντως, προς τούτο, εξουσιοδοτημένοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, όπου και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο αντίτυπο που κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα αυτού σε όλα τα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 8 που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (τροποποιημένη)ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ να εξαλείψουν τις διαφορές μεταξύ των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών των Συμβαλλομένων Μερών που είναι δυνατό να παρεμποδίζουν το διεθνές εμπόριο και άλλες διεθνείς συναλλαγές· ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του εμπορίου και των συναλλαγών μέσω της απλούστευσης και εναρμόνισης των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών και της ενθάρρυνσης της διεθνούς συνεργασίας, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να θιγούν οι αποδεκτοί κανόνες τελωνειακού ελέγχου, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η εν λόγω απλούστευση και εναρμόνιση είναι δυνατό να επιτευχθεί με εφαρμογή, ειδικότερα, των ακολούθων αρχών: • ολοκλήρωσης των προγραμμάτων που αποσκοπούν στο συνεχή εκσυγχρονισμό των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών και στη βελτίωση συνεπώς της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, • εφαρμογής των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών κατά τρόπο προβλέψιμο, συνεπή και διαφανή, • παροχής στα ενδιαφερόμενα μέρη όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διοικητικές κατευθυντήριες οδηγίες, τις διαδικασίες και τις πρακτικές στον τελωνειακό τομέα, • υιοθέτησης σύγχρονων τεχνικών, όπως η ανάλυση κινδύνου και ο λογιστικός έλεγχος καθώς και η χρήση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της τεχνολογίας πληροφοριών, • συνεργασίας, όταν κρίνεται αναγκαίο, με άλλες εθνικές αρχές, άλλες τελωνειακές διοικήσεις και εμπορικούς φορείς, • εφαρμογής των σχετικών διεθνών κανόνων, • παροχής στα θιγόμενα μέρη δυνατότητας εύκολης προσφυγής σε διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής επανεξέτασης, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι μία διεθνής πράξη που περιλαμβάνει τους ανωτέρω στόχους και αρχές που τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν, οδηγεί σε υψηλό βαθμό απλούστευσης και εναρμόνισης των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών που αποτελεί ουσιαστικό στόχο του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας και συνεπώς συμβάλλει ουσιαστικά στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟρισμοί Άρθρο 1 Για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης νοούνται ως: (α) Κανόνας, η διάταξη υποχρεωτικής εφαρμογής για την επίτευξη της εναρμόνισης και της απλούστευσης των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών (β) Μεταβατικός κανόνας, ο κανόνας του Γενικού Παραρτήματος για τον οποίο επιτρέπεται μεγαλύτερη χρονική περίοδος εφαρμογής (γ) Συνιστώμενη πρακτική, η διάταξη ενός Ειδικού Παραρτήματος που θεωρείται ότι αποτελεί πρόοδο προς την εναρμόνιση και την απλούστευση των τελωνειακών καθεστώτων και πρακτικών και της οποίας επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή εφαρμογή· (δ) Εθνική νομοθεσία, οι νόμοι, οι κανονισμοί και άλλα μέτρα που επιβάλλονται από μία αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλομένου Μέρους και εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έδαφος του ενδιαφερόμενου Συμβαλλομένου Μέρους, ή οι ισχύουσες Συνθήκες από τις οποίες δεσμεύεται το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος (ε) Γενικό Παράρτημα, το σύνολο των διατάξεων που εφαρμόζονται σε όλα τα τελωνειακά καθεστώτα και πρακτικές που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση (στ) Ειδικό Παράρτημα, το σύνολο των διατάξεων που εφαρμόζονται σε ένα ή περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα και πρακτικές που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση (ζ) Κατευθυντήριες Οδηγίες, ένα σύνολο επεξηγήσεων των διατάξεων του Γενικού Παραρτήματος, των Ειδικών Παραρτημάτων και των Κεφαλαίων τους, που προτείνουν ορισμένα από τα πιθανά σχέδια δράσης για την εφαρμογή των κανόνων, των μεταβατικών κανόνων και των συνιστώμενων πρακτικών, και ειδικότερα που περιγράφουν τις καλύτερες πρακτικές και που προτείνουν παραδείγματα για μεγαλύτερες διευκολύνσεις (η) Μόνιμη Τεχνική Επιτροπή, η Μόνιμη Τεχνική Επιτροπή του Συμβουλίου (θ) Συμβούλιο, ο οργανισμός που συστάθηκε με τη σύμβαση για την ίδρυση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, που συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950. (ι) Τελωνειακή ή Οικονομική Ένωση, η ένωση που συνιστάται και αποτελείται από κράτη και η οποία είναι αρμόδια να θεσπίζει δεσμευτικούς για τα εν λόγω κράτη κανονισμούς που αφορούν θέματα τα οποία καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση καθώς και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της, την υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση στην παρούσα Σύμβαση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης Άρθρο 2 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθεί την απλούστευση και την εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων και, για το σκοπό αυτό, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, με τους κανόνες, τους μεταβατικούς κανόνες και τις συνιστώμενες πρακτικές που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει τη δυνατότητα να παρέχει διευκολύνσεις μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα Σύμβαση και μάλιστα ενθαρρύνεται να παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Άρθρο 3 Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν αποκλείουν την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αφορούν εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο. Δομή της Σύμβασης Άρθρο 41.Η Σύμβαση περιλαμβάνει ένα κυρίως Σώμα, ένα Γενικό Παράρτημα και Ειδικά Παραρτήματα. 2.Το Γενικό Παράρτημα και κάθε Ειδικό Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης αποτελούνται από Κεφάλαια που υποδιαιρούν κάθε Παράρτημα και περιλαμβάνουν: 1)ορισμούς και 2)κανόνες, ορισμένοι από τους οποίους στο Γενικό Παράρτημα αποτελούν μεταβατικούς κανόνες. 3.Κάθε Ειδικό Παράρτημα περιέχει, επίσης, τις συνιστώμενες πρακτικές. 4.Κάθε Παράρτημα συνοδεύεται από κατευθυντήριες οδηγίες, τα κείμενα των οποίων δεν είναι δεσμευτικά για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 5 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, το ή τα Ειδικά Παραρτήματα και το ή τα Κεφάλαια τους τα οποία ισχύουν έναντι κάποιου Συμβαλλομένου Μέρους θεωρούνται ως αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης και, όσον αφορά το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, οποιαδήποτε αναφορά στη Σύμβαση θεωρείται ότι αφορά επίσης τα εν λόγω Παραρτήματα ή Κεφάλαια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διαχειριστική επιτροπή Άρθρο 61.Συγκροτείται διαχειριστική επιτροπή για να εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της και οποιεσδήποτε προτεινόμενες τροποποιήσεις. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι μέλη της διαχειριστικής επιτροπής. 3.Η αρμόδια Διοίκηση κάθε μέρους που πληρεί τις προϋποθέσεις να γίνει Συμβαλλόμενο Μέρος στην παρούσα Σύμβαση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8, ή οποιουδήποτε Μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις συνόδους της διαχειριστικής επιτροπής ως παρατηρητής. Το καθεστώς και τα δικαιώματα των εν λόγω παρατηρητών καθορίζονται με Απόφαση του Συμβουλίου. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα δεν είναι δυνατό να ασκηθούν πριν από τη θέση σε ισχύ της Απόφασης. 5.Η διαχειριστική επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους αντιπροσώπους των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών διεθνών οργανισμών να παρευρίσκονται στις συνόδους της διαχειριστικής επιτροπής ως παρατηρητές. 5.Η διαχειριστική επιτροπή: 1)προτείνει στα Συμβαλλόμενα Μέρη: (i) τροποποιήσεις στο κυρίως Σώμα της παρούσας Σύμβασης· (ii) τροποποιήσεις στο Γενικό Παράρτημα, στα Ειδικά Παραρτήματα και στα Κεφάλαια αυτών και την προσθήκη νέων Κεφαλαίων στο Γενικό Παράρτημα-και (iii) προσθήκη νέων Ειδικών Παραρτημάτων και νέων Κεφαλαίων στα Ειδικά Παραρτήματα· 2)μπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση των συνιστώμενων πρακτικών ή την προσθήκη νέων συνιστώμενων πρακτικών στα Ειδικά Παραρτήματα ή στα Κεφάλαια αυτών σύμφωνα με το άρθρο 16· 3)εξετάζει την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4· 4)αναθεωρεί και εκδίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες· 5)εξετάζει κάθε άλλο ζήτημα που της υποβάλλεται σχετικά με την παρούσα Σύμβαση 6)ενημερώνει τη Μόνιμη Τεχνική Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις αποφάσεις της. 6.Οι αρμόδιες Διοικήσεις των Συμβαλλομένων Μερών υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου προτάσεις στα πλαίσια της παραγράφου 5 στοιχεία (α), (β), (γ) ή (δ) του παρόντος άρθρου και αναφέρουν τους λόγους που οδηγούν σ αυτές, μαζί με οποιαδήποτε αιτήματα για την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη των συνόδων της διαχειριστικής επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου κοινοποιεί τις προτάσεις στις αρμόδιες Διοικήσεις των Συμβαλλομένων Μερών και στους παρατηρητές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 7.Η διαχειριστική επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το έτος. Εκλέγει ετησίως έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου διαβιβάζει την πρόσκληση και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης στις αρμόδιες Διοικήσεις των Συμβαλλομένων Μερών και στους παρατηρητές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από τη σύνοδο της διαχειριστικής επιτροπής. 8.Όταν δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση με συναίνεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που εξετάζει η διαχειριστική επιτροπή λαμβάνονται με ψηφοφορία των παρόντων Συμβαλλομένων Μερών. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια της παραγράφου 5 στοιχεία (α), (β) ή (γ) του παρόντος άρθρου εγκρίνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων. Όλα τα άλλα θέματα αποφασίζονται από τη διαχειριστική επιτροπή με πλειοψηφία. 9.Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 8, παράγραφος 5 της παρούσας Σύμβασης, οι τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη διαθέτουν, σε περίπτωση ψηφοφορίας, αριθμό ψήφων ίσο με το σύνολο των ψήφων που αντιστοιχούν στα Μέλη τους που αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης. 10.Πριν από την περάτωση της συνόδου της, η διαχειριστική επιτροπή εγκρίνει μία έκθεση. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται στο Συμβούλιο, στα Συμβαλλόμενα Μέρη και τους παρατηρητές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 11.Ελλείψει σχετικών διατάξεων στο παρόν Άρθρο, εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου, εκτός αν η διαχειριστική επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. Άρθρο 7 Όσον αφορά την ψηφοφορία στη διαχειριστική επιτροπή, διενεργείται χωριστή ψηφοφορία για κάθε Ειδικό Παράρτημα και για κάθε Κεφάλαιο ενός Ειδικού Παραρτήματος. (α) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει για θέματα σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την τροποποίηση του κυρίως Σώματος και του Γενικού Παραρτήματος της Σύμβασης. (β) Όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο Ειδικού Παραρτήματος που είναι ήδη σε ισχύ, δικαίωμα ψήφου έχουν εκείνα μόνο τα Συμβαλλόμενα Μέρη που έχουν αποδεχτεί το εν λόγω Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο. (γ) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα ψήφου επί σχεδίων νέων Ειδικών Παραρτημάτων ή νέων Κεφαλαίων Ειδικού Παραρτήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ Επικύρωση της Σύμβασης Άρθρο 81.Κάθε Μέλος του Συμβουλίου και κάθε Μέλος των Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ή των εξειδικευμένων οργάνων του μπορεί να γίνει Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Σύμβασης: 1)υπογράφοντας την χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης· 2)καταθέτοντας το έγγραφο επικύρωσης όταν την έχει υπογράψει με την επιφύλαξη επικύρωσης· ή (γ) προσχωρώντας σ αυτή. 2.Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοιχτή για υπογραφή μέχρι τις 30 Ιουνίου 1974 στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες από τα Μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά θα είναι ανοιχτή για προσχώρηση από αυτά τα Μέλη. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος προσδιορίζει, κατά τη στιγμή της υπογραφής, επικύρωσης ή προσχώρησης στην παρούσα Σύμβαση, εάν και ποια από τα Ειδικά Παραρτήματα ή Κεφάλαια αυτών αποδέχεται. Μπορεί στη συνέχεια να γνωστοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι αποδέχεται ένα ή περισσότερα Ειδικά Παραρτήματα ή Κεφάλαια αυτών. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη που αποδέχονται οποιοδήποτε νέο Ειδικό Παράρτημα ή οποιοδήποτε νέο Κεφάλαιο ενός Ειδικού Παραρτήματος το γνωστοποιούν στο θεματοφύλακα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 5.1)Κάθε τελωνειακή ή οικονομική ένωση μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, Συμβαλλόμενο Μέρος στην παρούσα Σύμβαση. Η εν λόγω τελωνειακή ή οικονομική ένωση ενημερώνει το θεματοφύλακα για την αρμοδιότητα της όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. Ενημερώνει, επίσης, το θεματοφύλακα για κάθε ουσιαστική τροποποίηση που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. 2)Οι τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις που αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης ασκούν, όσον αφορά τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, επ ονόματι τους τα δικαιώματα και αναλαμβάνουν τις ευθύνες, που η παρούσα Σύμβαση επιβάλλει στα Μέλη των εν λόγω ενώσεων που αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, τα μέλη των εν λόγω ενώσεων δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν μεμονωμένα αυτά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ψήφου. Άρθρο 91.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που επικυρώνει την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σ αυτή δεσμεύεται από τις τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Παραρτήματος, που έχουν τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που αποδέχεται ένα Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο αυτού δεσμεύεται από τις τροποποιήσεις στους κανόνες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο, που έχουν τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιεί την αποδοχή του στο θεματοφύλακα. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που αποδέχεται ένα Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο αυτού δεσμεύεται από τις τροποποιήσεις στις συνιστώμενες πρακτικές που περιλαμβάνονται σ αυτό και έχουν τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω μέρος γνωστοποιεί την αποδοχή του στο θεματοφύλακα, εκτός αν διατυπώσει επιφυλάξεις για μια ή περισσότερες από τις εν λόγω συνιστώμενες πρακτικές, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης. Εφαρμογή της Σύμβασης Άρθρο 101.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης ή κατά τη στιγμή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή, να γνωστοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι η παρούσα Σύμβαση επεκτείνεται σε όλα ή σε κάποιο από τα εδάφη για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων αυτό είναι υπεύθυνο. Η εν λόγω γνωστοποίηση παράγει αποτελέσματα τρεις μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της από το θεματοφύλακα. Ωστόσο, η παρούσα Σύμβαση δεν εφαρμόζεται στα εδάφη που αναφέρονται στη γνωστοποίηση, προτού η παρούσα Σύμβαση να τεθεί σε ισχύ για το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει γνωστοποιήσει, βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για επέκταση της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε έδαφος για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου αυτό είναι υπεύθυνο, μπορεί να γνωστοποιήσει στο θεματοφύλακα, στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 19 της παρούσας Σύμβασης, ότι το εν λόγω έδαφος δεν εφαρμόζει πλέον την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 11 Για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, κάθε τελωνειακή ή οικονομική ένωση που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τα εδάφη που συγκροτούν την τελωνειακή ή οικονομική ένωση και τα οποία θα θεωρούνται ως ένα ενιαίο έδαφος. Αποδοχή των διατάξεων και διατύπωση επιφυλάξεων Άρθρο 121.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δεσμεύεται από το Γενικό Παράρτημα. 2.Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αποδέχεται ένα ή περισσότερα από τα Ειδικά Παραρτήματα ή ένα ή περισσότερα από τα Κεφάλαια αυτών. Συμβαλλόμενο μέρος που αποδέχεται ένα Ειδικό Παράρτημα ή ένα ή περισσότερα Κεφάλαια αυτού δεσμεύεται από όλους τους κανόνες που περιλαμβάνονται σ αυτό. Συμβαλλόμενο μέρος που αποδέχεται ένα Ειδικό Παράρτημα ή ένα ή περισσότερα Κεφάλαια αυτού δεσμεύεται από όλες τις συνιστώμενες πρακτικές που περιλαμβάνονται σ αυτό εκτός αν, κατά τη στιγμή της αποδοχής ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή, γνωστοποιήσει στο θεματοφύλακα την ή τις συνιστώμενες πρακτικές για τις οποίες διατυπώνει επιφυλάξεις, αναφέροντας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας του καθώς και της ή των σχετικών συνιστώμενων πρακτικών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει διατυπώσει επιφυλάξεις μπορεί να τις ανακαλέσει, στο σύνολο τους ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή γνωστοποιώντας το στο θεματοφύλακα και αναφέροντας την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω ανάκληση. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που δεσμεύεται από Ειδικό Παράρτημα ή από ένα ή περισσότερα Κεφάλαια αυτού εξετάζει τη δυνατότητα ανάκλησης των επιφυλάξεων στις συνιστώμενες πρακτικές, που έχει διατυπώσει βάσει της παραγράφου 2 και γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης στο τέλος κάθε τριετούς περιόδου αρχίζοντας από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, καθορίζοντας τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του που, κατά την άποψη του, είναι αντίθετες προς την ανάκληση των επιφυλάξεων. Εφαρμογή των διατάξεων Άρθρο 131.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εφαρμόζει τους κανόνες του Γενικού Παραρτήματος καθώς και του ή των Ειδικών Παραρτημάτων ή Κεφαλαίων αυτών που έχει αποδεχτεί, εντός 36 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ του ή των σχετικών Παραρτημάτων ή Κεφαλαίων από το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εφαρμόζει τους μεταβατικούς κανόνες του Γενικού Παραρτήματος εντός 60 μηνών μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Γενικού Παραρτήματος από το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εφαρμόζει τις συνιστώμενες πρακτικές του ή των Ειδικών Παραρτημάτων, του ή Κεφαλαίων αυτών που έχει αποδεχτεί εντός 36 μηνών αφότου το ή τα Ειδικά Παραρτήματα ή Κεφάλαια τεθούν σε ισχύ για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για μια ή περισσότερες από τις εν λόγω συνιστώμενες πρακτικές. 4.1)Όταν οι χρονικές περίοδοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου αποδεικνύονται, στην πράξη, ανεπαρκείς για την εφαρμογή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος των διατάξεων του Γενικού Παραρτήματος, το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τη διαχειριστική επιτροπή, πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, να εγκρίνει την παράταση της εν λόγω περιόδου. Κατά την υποβολή του αιτήματος, το Συμβαλλόμενο Μέρος αναφέρει τη διάταξη ή τις διατάξεις του Γενικού Παραρτήματος για τις οποίες ζητείται παράταση της περιόδου καθώς και τους λόγους του εν λόγω αιτήματος. 2)Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η διαχειριστική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την έγκριση τέτοιας παράτασης. Κάθε απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής με την οποία χορηγείται μια τέτοια παράταση αναφέρει τις εξαιρετικές περιστάσεις που τη δικαιολογούν, και η παράταση αυτή δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ένα έτος. Κατά τη λήξη του χρόνου παράτασης, το Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στο θεματοφύλακα την εφαρμογή των διατάξεων για τις οποίες χορηγήθηκε η παράταση. Διευθέτηση των διαφορών Άρθρο 141.Κάθε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης διευθετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με απευθείας διαπραγματεύσεις. 2.Κάθε διαφορά που δε διευθετείται με άμεσες διαπραγματεύσεις υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη προς συζήτηση στη διαχειριστική επιτροπή, η οποία την εξετάζει και διατυπώνει συστάσεις για τη διευθέτηση της. 3.Τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι δυνατό να συμφωνήσουν εκ των προτέρων να αποδεχθούν τις συστάσεις της διαχειριστικής επιτροπής. Τροποποιήσεις της Σύμβασης Άρθρο 151.Το κείμενο κάθε τροποποίησης που προτείνεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη από τη διαχειριστική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο (α) σημεία (i) και (ii) διαβιβάζεται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και στα μέλη του Συμβουλίου που δεν αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Οι τροποποιήσεις του κυρίως σώματος της Σύμβασης τίθενται σε ισχύ για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη δώδεκα μήνες μετά την κατάθεση των εγγράφων αποδοχής από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που ήταν παρόντα στη σύνοδο της διαχειριστικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της οποίας προτάθηκαν οι τροποποιήσεις, υπό τον όρο ότι κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δε διατυπώνει καμία αντίρρηση εντός των δώδεκα μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία κοινοποίησης των εν λόγω τροποποιήσεων. 3.Κάθε συνιστώμενη τροποποίηση του Γενικού Παραρτήματος ή των Ειδικών Παραρτημάτων ή των Κεφαλαίων αυτών θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία αυτή κοινοποιήθηκε στα Συμβαλλόμενα Μέρη, εκτός αν: 1)διατυπωθεί αντίρρηση από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή, στην περίπτωση ενός Ειδικού Παραρτήματος ή Κεφαλαίου, διατυπωθεί αντίρρηση από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος που δεσμεύεται από το εν λόγω Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο·ή 2)ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου ότι, αν και σκοπεύει να αποδεχτεί τη συνιστώμενη τροποποίηση, δεν πληρούνται ακόμα οι απαραίτητοι όροι για την εν λόγω αποδοχή. 4.Εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος διαβιβάσει στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου, μπορεί, εφ όσον δεν έχει ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για την εκ μέρους του αποδοχή της συνιστώμενης τροποποίησης, να διατυπώσει αντίρρηση για τη σχετική τροποποίηση εντός δεκαοχτώ μηνών μετά τη λήξη της εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 5.Εάν διατυπωθεί αντίρρηση για τη συνιστώμενη τροποποίηση σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 στοιχείο (α) ή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι η τροποποίηση δεν γίνεται αποδεκτή και δεν παράγει αποτελέσματα. 6.Εάν οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει διαβιβάσει γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι η τροποποίηση έγινε αποδεκτή κατά την προγενέστερη από τις δύο κατωτέρω ημερομηνίες: 1)την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη που διαβίβασαν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις ανακοίνωσαν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου την αποδοχή της συνιστώμενης τροποποίησης, υπό τον όρο ότι, εάν όλες οι αποδοχές γνωστοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της περιόδου των έξι μηνών που αναφέρθηκε στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η εν λόγω ημερομηνία συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της εν λόγω περιόδου των έξι μηνών· 2)την ημερομηνία λήξης της δεκαοκτάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 7.Κάθε τροποποίηση του Γενικού Παραρτήματος ή των Ειδικών Παραρτημάτων ή των Κεφαλαίων αυτών που θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή τίθεται σε ισχύ είτε έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή είτε, εφόσον καθορίζεται διαφορετική περίοδος θέσης σε ισχύ για τη συνιστώμενη τροποποίηση, κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η τροποποίηση. 8.Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν, τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης για κάθε αντίρρηση σχετικά με τη συνιστώμενη τροποποίηση που διατυπώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο (α) και για κάθε γνωστοποίηση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου ενημερώνει στη συνέχεια τα Συμβαλλόμενα Μέρη σχετικά με το αν το Συμβαλλόμενο Μέρος ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη που έχουν προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση προβάλλουν αντίρρηση για τη συνιστώμενη τροποποίηση ή την αποδέχονται. Άρθρο 161.Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας τροποποιήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης, η διαχειριστική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 6, να τροποποιήσει οποιαδήποτε συνιστώμενη πρακτική ή να ενσωματώσει νέες συνιστώμενες πρακτικές σε οποιοδήποτε Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο αυτού. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καλείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου να συμμετάσχει στις συζητήσεις της διαχειριστικής επιτροπής. Το κείμενο κάθε τροποποίησης ή νέας συνιστώμενης πρακτικής που αποφασίζεται κατ αυτό τον τρόπο κοινοποιείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου στα Συμβαλλόμενα Μέρη και στα μέλη του Συμβουλίου που δεν αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης. 2.Κάθε τροποποίηση ή προσθήκη νέων συνιστώμενων πρακτικών που αποφασίζεται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που δεσμεύεται από ένα Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο αυτού που αποτελεί το αντικείμενο τροποποιήσεων ή προσθήκης νέων συνιστώμενων πρακτικών θεωρείται ότι αποδέχεται τις εν λόγω τροποποιήσεις ή νέες συνιστώμενες πρακτικές, εκτός αν διατυπώσει επιφυλάξεις στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 12 της παρούσας Σύμβασης. Διάρκεια της προσχώρησης Άρθρο 171.Η παρούσα Σύμβαση έχει συναφθεί για απεριόριστη διάρκεια αλλά οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να την καταγγείλει οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας Σύμβασης. 2.Η καταγγελία γνωστοποιείται γραπτώς με έγγραφο που κατατίθεται στο θεματοφύλακα. 3.Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την παραλαβή του εγγράφου της καταγγελίας από το θεματοφύλακα. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τα Ειδικά Παραρτήματα ή τα Κεφάλαια αυτών, για τα οποία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να άρει την αποδοχή του ανά πάσα στιγμή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. 5.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που άρει την αποδοχή του ως προς το Γενικό Παράρτημα θεωρείται ότι καταγγέλλει τη Σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Έναρξη ισχύος της Σύμβασης Άρθρο 181.Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες αφότου πέντε από τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 5 της παρούσας Σύμβασης την υπογράψουν χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης ή καταθέσουν τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης σε αυτήν. 2.Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος τρεις μήνες αφότου αυτό έγινε Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8. 3.Κάθε Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο Ειδικού αυτού της παρούσας Σύμβασης τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την αποδοχή του εν λόγω Ειδικού Παραρτήματος ή Κεφαλαίου από πέντε Συμβαλλόμενα Μέρη. 4.Μετά τη θέση σε ισχύ οποιουδήποτε Ειδικού Παραρτήματος ή Κεφαλαίου αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το εν λόγω Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο τίθεται σε ισχύ για οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος τρεις μήνες μετά τη γνωστοποίηση της αποδοχής του. Ωστόσο κανένα Ειδικό Παράρτημα ή Κεφάλαιο αυτού, δεν τίθεται σε .ισχύ για ένα Συμβαλλόμενο Μέρος πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος. Θεματοφύλακας της Σύμβασης Άρθρο 191.Η παρούσα Σύμβαση, όλες οι υπογραφές με ή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης και όλα τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. 2.Ο θεματοφύλακας: 1)παραλαμβάνει και φυλάσσει τα πρωτότυπα κείμενα της παρούσας Σύμβασης· 2)εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων της παρούσας Σύμβασης και τα διαβιβάζει στα Συμβαλλόμενα Μέρη και στα Μέλη του Συμβουλίου που δεν αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη καθώς και στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 3)λαμβάνει κάθε υπογραφή με ή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, επικυρώσεις ή προσχωρήσεις στην παρούσα Σύμβαση και παραλαμβάνει και φυλάσσει κάθε σχετικό έγγραφο, γνωστοποίηση και ανακοίνωση που σχετίζονται με αυτή 4)εξετάζει εάν η υπογραφή ή κάθε έγγραφο, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σχετικά με την παρούσα Σύμβαση έχει την κανονική και κατάλληλη μορφή και, εάν χρειάζεται, ενημερώνει το Συμβαλλόμενο Μέρος για το σχετικό θέμα 5)ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα Μέλη του Συμβουλίου που δεν αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη και το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με: - υπογραφές, επικυρώσεις, προσχωρήσεις και αποδοχές των Παραρτημάτων και των Κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης· - νέα Κεφάλαια του Γενικού Παραρτήματος και νέα Ειδικά Παραρτήματα ή Κεφάλαια αυτών τα οποία η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει να προτείνει για να συμπεριληφθούν στην παρούσα Σύμβαση· - την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, του Γενικού Παραρτήματος και κάθε Ειδικού Παραρτήματος ή Κεφαλαίου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας Σύμβασης· - ανακοινώσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 10, 11, 12 και 13 της παρούσας Σύμβασης· - ανακλήσεις αποδοχών των Παραρτημάτων/ των Κεφαλαίων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη· - καταγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας Σύμβασης· και - κάθε τροποποίηση που γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. 3.Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και του θεματοφύλακα ως προς την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του τελευταίου, ο θεματοφύλακας ή αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει σχετικά τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη και τους υπογράφοντες ή, εάν χρειαστεί, τη διαχειριστική επιτροπή ή το Συμβούλιο. Καταχώρηση και αυθεντικά κείμενα Άρθρο 20 Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα Σύμβαση καταχωρείται στη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήσεως του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Κιότο, στις δεκαοκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια εβδομήντα τρία, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, όπου και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο πρωτότυπο αντίτυπο, το οποίο κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα σε όλα τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της παρούσας Σύμβασης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Β. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Γ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Β. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Κανόνας Οι ορισμοί, οι κανόνες και οι μεταβατικοί κανόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα ισχύουν για τα τελωνειακά καθεστώτα και πρακτικές που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα και, κατά περίπτωση, για τα καθεστώτα και τις πρακτικές που περιέχονται στα Ειδικά Παραρτήματα. 1.2. Κανόνας Οι όροι που πρέπει να πληρούνται και οι τελωνειακές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώνονται για τα καθεστώτα και τις πρακτικές που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα και στα Ειδικά Παραρτήματα, καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και είναι όσο το δυνατόν απλούστεροι. 1.3. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία καθιερώνει και διεξάγει επίσημες διαβουλεύσεις με τους εμπορικούς φορείς με στόχο την αύξηση της συνεργασίας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην προσπάθεια καθιέρωσης των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων εργασίας στο πλαίσιο των εθνικών διατάξεων και των διεθνών συμφωνιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙΓια την εφαρμογή των Παραρτημάτων της παρούσας Σύμβασης ως: Ε1. / προσφυγή νοείται η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο που επηρεάζεται άμεσα από απόφαση F23. ή παράλειψη της τελωνειακής υπηρεσίας και που θεωρεί ότι θίγεται με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει επανόρθωση ενώπιον μιας αρμόδιας αρχής· Ε2. / υπολογισμός δασμών και φόρων νοείται ο F19. προσδιορισμός του καταβλητέου ποσού δασμών και φόρων· Ε3. / έλεγχος βάσει λογιστικής εξέτασης νοούνται τα μέτρα με τα οποία η τελωνειακή υπηρεσία διαπιF4. στώνει την ακρίβεια και την εγκυρότητα των διασαφήσεων μέσω εξέτασης των σχετικών λογιστικών βιβλίων, αρχείων, επιχειρησιακών συστημάτων και εμπορικών δεδομένων που τηρούνται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα· Ε4. / έλεγχος της διασάφησης εμπορευμάτων νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται από το τελωνείο F15. για τον έλεγχο της ορθής σύνταξης της διασάφησης των εμπορευμάτων καθώς και της τήρησης των υφιστάμενων όρων όσον αφορά τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα· Ε5. / τελωνισμός νοείται η ολοκλήρωση των αναγκαίων τελωνειακών διατυπώσεων για τη θέση των F9. εμπορευμάτων σε ανάλωση, για την εξαγωγή ή την υπαγωγή τους σε άλλο τελωνειακό καθεστώς· Ε6. / Τελωνειακή υπηρεσία νοείται η δημόσια υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της F10. τελωνειακής νομοθεσίας και την είσπραξη των δασμών και των φόρων και η οποία έχει επίσης την ευθύνη της εφαρμογής άλλων νόμων και κανονισμών σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διακίνηση ή την αποθήκευση εμπορευμάτων· Ε7. Τελωνειακός έλεγχος νοούνται τα μέτρα που /F3. εφαρμόζει η τελωνειακή υπηρεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας· Ε8. / Δασμοί νοούνται τα ποσά που καθορίζονται στο F11 δασμολόγιο και τα οποία επιβάλλονται στα εμπορεύματα κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από το τελωνειακό έδαφος· Ε9. / Τελωνειακές διατυπώσεις νοείται το σύνολο F16. των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και την τελωνειακή υπηρεσία για την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας· Ε10. / Τελωνειακή νομοθεσία νοείται το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετι/ κά με την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διακίνηση ή την αποθήκευση εμπορευμάτων, η εφαρμογή F18. των οποίων αποτελεί ειδική αρμοδιότητα της τελωνειακής υπηρεσίας, καθώς και κάθε κανονιστική διάταξη που θεσπίζει η τελωνειακή υπηρεσία στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων της· Ε11. Τελωνείο νοείται η διοικητική μονάδα της τελωνειακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την / διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, και οι εγκαταστάσεις ή άλλοι χώροι που εγκρίνο F2. νται για τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές· Ε12. Τελωνειακό έδαφος νοείται το έδαφος στο /οποίο εφαρμόζεται η τελωνειακή νομοθεσία F25. ενός Συμβαλλόμενου Μέρους· Ε13. απόφαση νοείται η συγκεκριμένη πράξη με την / οποία η τελωνειακή υπηρεσία αποφασίζει για θέF6. μα σχετικό με την τελωνειακή νομοθεσία· Ε14. δισσαφιστής νοείται το πρόσωπο που συντάσ / σει διασάφηση εμπορευμάτων ή στο όνομα του F7. οποίου συντάσσεται τέτοια διασάφηση· Ε15. ημερομηνία που καθίσταται απαιτητή η πληρω/ μή νοείται η ημερομηνία κατά την οποία καθίF5. σταται απαιτητό το ποσό των δασμών και των φόρων· Ε16. δασμοί και φόροι νοούνται οι εισαγωγικοί ή/ και / οι εξαγωγικοί δασμοί και φόροι· F12Ε17. επαλήθευση των εμπορευμάτων νοείται ο φυ/ σικός έλεγχος των εμπορευμάτων από την τελωF27. νειακή υπηρεσία για να διαπιστωθεί αν η φύση, η καταγωγή, η κατάσταση, η ποσότητα και η αξία των εμπορευμάτων συμφωνούν με τα στοιχεία που περιέχονται στη διασάφηση· Ε18. εξαγωγικοί δασμοί και φόροι νοούνται οι δα/ σμοί και όλα τα λοιπά τέλη, οι φόροι ή επιβαρύνF13. σεις που εισπράττονται κατά ή σε σχέση με την εξαγωγή εμπορευμάτων, και που δεν περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις των οποίων το ύψος περιορίζεται στο κατά προσέγγιση κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται ή εισπράττονται από την τελωνειακή υπηρεσία εξ ονόματος άλλης εθνικής αρχής· Ε19. Διασάφηση εμπορευμάτων νοείται δήλωση / που πραγματοποιείται με τον τρόπο που ορίζει F8. το τελωνείο, με την οποία τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποδεικνύουν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο θα υπαχθούν τα εμπορεύματα και παρέχουν τα στοιχεία που ζητούνται από την τελωνειακή υπηρεσία για την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού· Ε20. εισαγωγικοί δασμοί και φόροι νοούνται οι δα/ σμοί και όλα τα λοιπά τέλη, οι φόροι ή επιβαρύνF14. σεις που εισπράττονται κατά ή σε σχέση με την εισαγωγή εμπορευμάτων και που δεν περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις των οποίων το ύψος περιορίζεται στο κατά προσέγγιση κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται ή εισπράττονται από την τελωνειακή υπηρεσία εξ ονόματος άλλης εθνικής αρχής· Ε21. αμοιβαία διοικητική συνδρομή νοούνται οι / ενέργειες μιας τελωνειακής υπηρεσίας εξ ονόF1. ματος ή σε συνεργασία με άλλη τελωνειακή υπηρεσία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και για την πρόληψη, τη διερεύνηση και την καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων· Ε22. παράλειψη νοείται η εκ μέρους της τελωνεια/ κής υπηρεσίας μη ανάληψη δράσης ή η μη έκδοF21. ση απόφασης που απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία εντός λογικής προθεσμίας σχετικά με θέμα που υποβάλλεται δεόντως σ αυτή· Ε23. πρόσωπο νοούνται τόσο τα φυσικά όσο και τα / νομικά πρόσωπα, εκτός αν / σε συγκεκριμένη πεF22. ρίπτωση προκύπτει κάτι διαφορετικό· Ε24. παράδοση των εμπορευμάτων νοείται η εκ μέ/ ρους της τελωνειακής υπηρεσίας θέση των F20. εμπορευμάτων στη διάθεση των ενδιαφερόμενων προσώπων μετά από τον εκτελωνισμό τους· Ε25. επιστροφή νοείται η επιστροφή, εν όλω ή εν μέ/ ρει, των δασμών και των φόρων που έχουν καταF24. βληθεί για τα εμπορεύματα και η απαλλαγή, εν όλω ή εν μέρει, των δασμών και των φόρων που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί· Ε26. εγγύηση νοείται ό,τι εξασφαλίζει κατά τρόπο / ικανοποιητικό στην τελωνειακή υπηρεσία ότι θα F17. τηρηθεί μια υποχρέωση προς αυτή. Η εγγύηση είναι γενική όταν διασφαλίζει ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από πολλές πράξεις· Ε27. τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που συναλλάσ/ σεται απευθείας με την τελωνειακή υπηρεσία, F26. για λογαριασμό και εξ ονόματος άλλου προσώπου, σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διακίνηση ή την αποθήκευση εμπορευμάτων· ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Αρμόδια τελωνεία 3.1. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία ορίζει τα τελωνεία στα οποία είναι δυνατό να προσκομίζονται ή να τελωνίζονται τα εμπορεύματα. Κατά τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και της θέσης των τελωνείων καθώς και των ωρών λειτουργίας τους, πρέπει να λαμβάνονται κυρίως υπόψη οι ανάγκες του εμπορίου. 3.2. Κανόνας Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου και για λόγους που κρίνονται βάσιμοι από την τελωνειακή υπηρεσία, η τελευταία πραγματοποιεί, στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων της, τις ενέργειες που αντιστοιχούν στο εκάστοτε τελωνειακό καθεστώς και την τελωνειακή πρακτική και εκτός των οριζόμενων ωρών λειτουργίας ή εκτός των τελωνείων. Οι δαπάνες που επιβάλλει ενδεχομένως η τελωνειακή υπηρεσία περιορίζονται στο κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 3.3. Κανόνας Όταν τα τελωνεία βρίσκονται σε σημεία διέλευσης κοινών συνόρων, οι ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις εναρμονίζουν τις ώρες λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των εν λόγω τελωνείων. 3.4. Μεταβατικός κανόνας Σε σημεία διέλευσης κοινών συνόρων, οι ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις διενεργούν, όταν αυτό είναι δυνατό, από κοινού ελέγχους. 3.5. Μεταβατικός κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία σκοπεύει να ιδρύσει ένα νέο τελωνείο ή να μετατρέψει υπάρχον τελωνείο σε σημείο διέλευσης κοινών συνόρων, συνεργάζεται, στο μέτρο του δυνατού, με την τελωνειακή υπηρεσία της γειτονικής χώρας για την ίδρυση αντίστοιχου τελωνείου στο έδαφος της ώστε να διευκολυνθεί η διενέργεια κοινών ελέγχων. Διασαφηστής(α) Πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ως διασαφηστές 3.6. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα πρόσωπο έχει δικαίωμα να ενεργεί ως διασαφιστής. 3.7. Κανόνας Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα να διαθέτει τα εμπορεύματα μπορεί να ενεργεί ως διασσφιστής. (β) Ευθύνη του διασαφιστή 3.8. Κανόνας Ο διασαφιστής θεωρείται υπεύθυνος έναντι της τελωνειακής υπηρεσίας για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στη διασάφηση των εμπορευμάτων καθώς και για την πληρωμή των δασμών και φόρων. (γ) Δικαιώματα του διασαφιστή 3.9. Κανόνας Πριν από την κατάθεση της διασάφησης εμπορευμάτων, ο διασαφιστής μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει η τελωνειακή υπηρεσία: (α) να εξετάζει τα εμπορεύματα· και (β) να λαμβάνει δείγματα. 3.10. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία δεν ζητεί χωριστή διασάφηση εμπορευμάτων για τα δείγματα που επιτρέπεται να ληφθούν υπό τελωνειακή επιτήρηση, υπό τον όρο ότι τα δείγματα αυτά περιλαμβάνονται στη διασάφηση εμπορευμάτων για τη σχετική αποστολή. Διασάφηση εμπορευμάτων (α) Μορφή και περιεχόμενο της διασάφησης εμπορευμάτων 3.11. Κανόνας Το περιεχόμενο της διασάφησης εμπορευμάτων ορίζεται από την τελωνειακή υπηρεσία. Το έντυπο της γραπτής διασάφησης εμπορευμάτων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο υπόδειγμα των Ηνωμένων Εθνών. Όσον αφορά τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες τελωνισμού, ο τύπος της ηλεκτρονικά υποβαλλόμενης διασάφησης εμπορευμάτων θα βασίζεται στους διεθνείς κανόνες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, όπως ορίζεται στις Συστάσεις του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορικής. 3.12. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία περιορίζει τα στοιχεία που απαιτούνται στη διασάφηση εμπορευμάτων μόνο σε αυτά που κρίνονται απαραίτητα για τον υπολογισμό και την είσπραξη των δασμών και φόρων, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.13. Κανόνας Όταν, για λόγους που κρίνονται βάσιμοι από την τελωνειακή υπηρεσία, ο διασαφιστής δεν διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη σύνταξη της διασάφησης εμπορευμάτων, είναι δυνατό να επιτραπεί η κατάθεση προσωρινής ή ελλιπούς διασάφησης, υπό τον όρο ότι αυτή περιέχει τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από την τελωνειακή υπηρεσία και ότι ο διασαφιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να την συμπληρώσει εντός καθορισμένης προθεσμίας. 3.14. Κανόνας Όταν το τελωνείο καταχωρεί προσωρινή ή ελλιπή διασάφηση εμπορευμάτων, η δασμολογική μεταχείριση που χορηγείται στα εμπορεύματα δεν είναι διαφορετική από αυτήν που θα είχε χορηγηθεί αν είχε κατατεθεί πλήρης και ορθή διασάφηση από την αρχή. Η παράδοση των εμπορευμάτων δεν αναβάλλεται, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί η εγγύηση που απαιτείται για τη διασφάλιση της είσπραξης των οφειλόμενων δασμών και φόρων. 3.15. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία απαιτεί την κατάθεση της πρωτότυπης διασάφησης εμπορευμάτων και τον ελάχιστο μόνο αριθμό απαραίτητων αντιγράφων. (β) Δικαιολογητικά έγγραφα που προσαρτώνται στη διασάφηση εμπορευμάτων 3.16. Κανόνας Προς υποστήριξη της διασάφησης εμπορευμάτων, η τελωνειακή υπηρεσία απαιτεί την προσκόμιση εκείνων μόνο των εγγράφων που θεωρούνται απαραίτητα για τον έλεγχο της πράξης και για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των όρων που έχουν σχέση με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.17. Κανόνας Όταν ορισμένα δικαιολογητικά έγγραφα δεν μπορούν να υποβληθούν μαζί με τη διασάφηση εμπορευμάτων για λόγους που κρίνονται βάσιμοι από την τελωνειακή υπηρεσία, η τελευταία επιτρέπει την προσκόμιση των εν λόγω εγγράφων εντός καθορισμένης προθεσμίας. 3.18. Μεταβατικός κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία επιτρέπει την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα. 3.19. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία δεν θα απαιτεί μετάφραση των στοιχείων των δικαιολογητικών εγγράφων, εκτός εάν αυτή κρίνεται αναγκαία για την επεξεργασία της διασάφησης εμπορευμάτων. Υποβολή, καταχώρηση και έλεγχος της διασάφησης εμπορευμάτων 3.20. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία επιτρέπει την κατάθεση της διασάφησης εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε οριζόμενο τελωνείο. 3.21. Μεταβατικός κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία επιτρέπει την κατάθεση της διασάφησης εμπορευμάτων με ηλεκτρονικά μέσα. 3.22. Κανόνας Η διασάφηση εμπορευμάτων κατατίθεται μέσα στις ώρες λειτουργίας που ορίζονται από το τελωνείο. 3.23. Κανόνας Όταν η εθνική νομοθεσία καθορίζει προθεσμία για την κατάθεση της διασάφησης εμπορευμάτων, το χρονικό διάστημα που παραχωρείται πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέπει στο διασαφιστή να συμπληρώσει τη διασάφηση εμπορευμάτων και να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που προσαρτώνται στη διασάφηση. 3.24. Κανόνας Κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή και για λόγους που κρίνονται βάσιμοι από την τελωνειακή υπηρεσία, η τελευταία παρατείνει την προθεσμία που έχει οριστεί για την κατάθεση της διασάφησης εμπορευμάτων. 3.25. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει τους όρους κατάθεσης και καταχώρησης ή ελέγχου της διασάφησης εμπορευμάτων και των συνοδευτικών εγγράφων πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων. 3.26. Κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία δεν μπορεί να καταχωρήσει τη διασάφηση εμπορευμάτων, αναφέρει στο διασαφιστή τους σχετικούς λόγους. 3.27. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία επιτρέπει στο διασαφιστή να διορθώσει τη διασάφηση εμπορευμάτων που έχει ήδη κατατεθεί , υπό τον όρο ότι όταν υποβάλλεται η αίτηση δεν έχει ξεκινήσει ούτε ο έλεγχος της διασάφησης ούτε η εξέταση των εμπορευμάτων. 3.28. Μεταβατικός κανόνας Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης γίνεται μετά την έναρξη του ελέγχου της διασάφησης εμπορευμάτων, η τελωνειακή υπηρεσία επιτρέπει στο διασαφιστή να διορθώσει τη διασάφηση εμπορευμάτων εφόσον θεωρεί βάσιμους τους λόγους που προβάλλει ο τελευταίος. 3.29. Μεταβατικός κανόνας Ο διασαφιστής μπορεί να ανακαλέσει τη διασάφηση εμπορευμάτων και να ζητήσει την υπαγωγή τους σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, υπό τον όρο ότι το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην τελωνειακή υπηρεσία πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων και ότι η τελευταία θεωρεί βάσιμους τους σχετικούς λόγους. 3.30. Κανόνας Ο έλεγχος της διασάφησης εμπορευμάτων πραγματοποιείται ταυτόχρονα ή το συντομότερο δυνατόν μετά την καταχώρηση της. 3.31. Κανόνας Όσον αφορά τον έλεγχο της διασάφησης εμπορευμάτων, η τελωνειακή υπηρεσία λαμβάνει μόνο τα μέτρα εκείνα που κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής νομοθεσίας. Ειδικές διαδικασίες για εγκεκριμένα πρόσωπα 3.32. Μεταβατικός κανόνας Για τα εγκεκριμένα πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζει η τελωνειακή υπηρεσία και παρέχουν όλα τα εχέγγυα για τη συμμόρφωση τους με την τελωνειακή νομοθεσία και διαθέτουν επίσης ένα ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης των λογιστικών τους εγγραφών, η τελωνειακή υπηρεσία προβλέπει: • την παράδοση των εμπορευμάτων με παροχή των ελάχιστων πληροφοριών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των εμπορευμάτων και για τη συμπλήρωση της οριστικής διασάφησης εμπορευμάτων • τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του διασαφιστή ή σε άλλο χώρο εγκεκριμένο από την τελωνειακή υπηρεσία και, επιπλέον, στο μέτρο του δυνατού, άλλες ειδικές διαδικασίες όπως: • την άδεια για κατάθεση ενιαίας διασάφησης για όλες τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές εντός μίας συγκεκριμένης περιόδου, όταν τα εμπορεύματα εισάγονται ή εξάγονται συχνά από το ίδιο πρόσωπο· • τη δυνατότητα των εγκεκριμένων προσώπων να υπολογίζουν τα ίδια τους δασμούς και φόρους βάσει των λογιστικών εγγραφών τους, και όπου κρίνεται αναγκαίο, η τελωνειακή υπηρεσία θα διασφαλίζει την τήρηση των λοιπών τελωνειακών προϋποθέσεων· • τη δυνατότητα κατάθεσης της διασάφησης εμπορευμάτων μέσω λογιστικής εγγραφής από το εγκεκριμένο πρόσωπο, που θα συνοδεύεται ακολούθως από συμπληρωματική διασάφηση. Επαλήθευση των εμπορευμάτων (α) Απαιτούμενος χρόνος για την επαλήθευση των εμπορευμάτων 3.33. Κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία αποφασίσει ότι τα εμπορεύματα που διασαφίζονται πρέπει να επαληθευτούν, η εν λόγω επαλήθευση πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν μετά την καταχώρηση της διασάφησης εμπορευμάτων. 3.34. Κανόνας Κατά τον προγραμματισμό των επαληθεύσεων, δίδεται προτεραιότητα στην επαλήθευση ζώντων ζώων και ευπαθών εμπορευμάτων καθώς και άλλων εμπορευμάτων, τον επείγοντα χαρακτήρα των οποίων δέχεται η τελωνειακή υπηρεσία. 3.35. Μεταβατικός κανόνας Εάν τα εμπορεύματα πρέπει να ελεγχθούν και από άλλες αρμόδιες αρχές και η τελωνειακή υπηρεσία προγραμματίζει επίσης επαλήθευση, αυτή εξασφαλίζει το συντονισμό των ελέγχων και, εάν είναι δυνατόν, την ταυτόχρονη διενέργειά τους. (β) Παρουσία του διασαφιστή κατά την επαλήθευση των εμπορευμάτων 3.36. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία εξετάζει αιτήματα του διασαφιστή για παρουσία ή για εκπροσώπηση του κατά την επαλήθευση των εμπορευμάτων. Τέτοια αιτήματα ικανοποιούνται πλην εξαιρετικών περιστάσεων. 3.37. Κανόνας Εάν η τελωνειακή υπηρεσία το κρίνει χρήσιμο, απαιτεί από το διασαφιστή να είναι παρών ή να εκπροσωπείται κατά την επαλήθευση των εμπορευμάτων προκειμένου να τους παράσχει κάθε απαραίτητη συνδρομή για τη διευκόλυνση του σχετικού ελέγχου. (γ) Δειγματοληψία από το τελωνείο 3.38. Κανόνας Η λήψη δειγμάτων πραγματοποιείται μόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την τελωνειακή υπηρεσία για τον καθορισμό της δασμολογικής κατάταξης ή/ και της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων που διασαφίζονται ή για τη διασφάλιση της τήρησης άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Ο αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται θα είναι όσο το δυνατό μικρότερος. Σφάλματα3.39. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία δεν επιβάλλει σημαντικές κυρώσεις για σφάλματα, όταν αποδεικνύεται ότι τέτοια σφάλματα είναι ακούσια και ότι δεν έχει υπάρξει πρόθεση απάτης ή βαρεία αμέλεια. Όταν θεωρείται αναγκαία η αποθάρρυνση από επανάληψη τέτοιων σφαλμάτων, είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων, όχι όμως μεγαλύτερων από τις απολύτως αναγκαίες. Παράδοση εμπορευμάτων 3.40. Κανόνας Τα εμπορεύματα που διασαφίζονται παραδίδονται μόλις η τελωνειακή υπηρεσία τα επαληθεύσει ή αποφασίσει να μην τα επαληθεύσει, υπό τον όρο ότι: - δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση - η άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ή οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα έγγραφα έχουν υποβληθεί· - όλες οι άδειες σχετικά με το συγκεκριμένο καθεστώς έχουν υποβληθεί και- έχουν καταβληθεί όλοι οι δασμοί και φόροι ή έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξής τους. 3.41. Κανόνας Εάν η τελωνειακή υπηρεσία πεισθεί ότι ο διασαφιστής θα ολοκληρώσει στη συνέχεια όλες τις διατυπώσεις για τον τελωνισμό παραδίδει τα εμπορεύματα, υπό τον όρο ότι ο διασαφιστής προσκομίζει εμπορικό ή επίσημο έγγραφο που περιέχει τα κύρια στοιχεία της σχετικής αποστολής, το οποίο και γίνεται αποδεκτό από την τελωνειακή υπηρεσία, καθώς και σχετική εγγύηση, όπου αυτή απαιτείται, για τη διασφάλιση της είσπραξης κάθε οφειλόμενου δασμού και φόρου. 3.42. Κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία αποφασίζει να ζητήσει εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων, λεπτομερή τεχνικά έγγραφα ή τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων, παραδίδει τα εμπορεύματα προτού να γίνουν γνωστά τα σχετικά αποτελέσματα, υπό τον όρο ότι έχει παρασχεθεί κάθε απαιτούμενη εγγύηση και είναι βέβαιο ότι τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς. 3.43. Κανόνας Όταν εντοπιστεί παράβαση, η τελωνειακή υπηρεσία δεν αναμένει την ολοκλήρωση των διοικητικών ή νομικών ενεργειών προτού παραδώσει τα εμπορεύματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ούτε ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο, καθώς και ότι ο διασαφιστής καταβάλλει τους δασμούς και τους φόρους και παρέχει εγγύηση για τη διασφάλιση της είσπραξης κάθε πρόσθετου δασμού και φόρου και κάθε χρηματικής ποινής που μπορεί να επιβληθεί. Εγκατάλειψη ή καταστροφή εμπορευμάτων 3.44. Κανόνας Όταν τα εμπορεύματα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ανάλωση ή έχουν υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς και υπό τον όρο ότι δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δασμών και φόρων ή αποκτά το δικαίωμα επιστροφής τους: - όταν, κατόπιν αιτήσεώς του, τα εν λόγω εμπορεύματα εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου ή καταστρέφονται ή μετά από τελωνειακό έλεγχο αποστερούνται κάθε εμπορικής αξίας, ανάλογα με την απόφαση της τελωνειακής υπηρεσίας. Όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο· - όταν τα εν λόγω εμπορεύματα αποτελούν το αντικείμενο καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας λόγω τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας, υπό τον όρο ότι η εν λόγω καταστροφή ή απώλεια αποδεικνύεται δεόντως στην τελωνειακή υπηρεσία· - όταν διαπιστώνονται ελλείμματα που οφείλονται στη φύση των εμπορευμάτων, τα οποία αποδεικνύονται δεόντως στην τελωνειακή υπηρεσία. Οποιαδήποτε απόβλητα ή απορρίμματα παραμένουν μετά την καταστροφή υπόκεινται, σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση ή εξαγωγής, στους δασμούς κσ! φόρους που θα επιβάλλονταν σε τέτοια απόβλητα ή απορρίμματα κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή τους στο εν λόγω κράτος. 3.45. Μεταβατικός κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία προβαίνει στην πώληση εμπορευμάτων που δεν έχουν διασαφιστεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή που δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση αν και δεν είχε διαπιστωθεί καμία παράβαση, οι εισπράξεις της πώλησης, μετά την αφαίρεση των δασμών και φόρων και όλων των ενδεχόμενων λοιπών επιβαρύνσεων και δαπανών, περιέρχονται στα πρόσωπα που τις δικαιούνται ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τίθενται στη διάθεση τους για καθορισμένη περίοδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 4.1. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους καθίστανται απαιτητοί οι δασμοί και φόροι. 4.2. Κανόνας Η προθεσμία υπολογισμού των οφειλόμενων δασμών και φόρων ορίζεται από την εθνική νομοθεσία. Ο υπολογισμός γίνεται το συντομότερο δυνατόν μετά την υποβολή της διασάφησης εμπορευμάτων ή από τη στιγμή όπου οι δασμοί και φόροι καθίστανται απαιτητοί. 4,3. Κανόνας Τα στοιχεία βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός των δασμών και των φόρων και οι όροι υπό τους οποίους αυτοί καθορίζονται περιλαμβάνονται στην εθνική νομοθεσία. 4.4. Κανόνας Το ύψος των δασμών και φόρων περιλαμβάνονται σε επίσημες δημοσιεύσεις. 4.5. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία προσδιορίζει τη στιγμή που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους των δασμών και φόρων. 4.6. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει τις μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιούνται στην καταβολή δασμών και φόρων. 4.7. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την καταβολή των δασμών και φόρων. 4.8. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει την ημερομηνία που καθίσταται απαιτητή η πληρωμή καθώς και τον τόπο πληρωμής. 4.9. Κανόνας Όταν η εθνική νομοθεσία ορίζει ότι η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται μετά την παράδοση των εμπορευμάτων, η σχετική ημερομηνία πληρωμής είναι δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά την παράδοση. Δεν επιβάλλεται τόκος για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας παράδοσης και της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας. 4.10. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει την περίοδο εντός της οποίας η τελωνειακή υπηρεσία μπορεί να επιδιώξει με ένδικα μέσα την είσπραξη των δασμών και φόρων που δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. 4.11. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει το ύψος των τόκων υπερημερίας που επιβάλλονται στα ποσά των δασμών και φόρων που δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και τους όρους καταβολής των σχετικών τόκων. 4.12. Κανόνας Κατά την καταβολή των δασμών και φόρων, παρέχεται στον πληρωτή απόδειξη της πληρωμής, εκτός αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που συνιστούν απόδειξη της πληρωμής. 4.13. Μεταβατικός κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει μια ελάχιστη αξία ή/ και ένα ελάχιστο ποσό δασμών και φόρων κάτω από τα οποία δεν εισπράττεται κανένας δασμός ή φόρος. 4.14. Κανόνας Εάν η τελωνειακή υπηρεσία διαπιστώσει ότι σφάλματα που περιέχονται στη διασάφηση εμπορευμάτων ή που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό των δασμών και φόρων θα προκαλέσουν ή έχουν προκαλέσει την είσπραξη ή την ανάκτηση ποσού δασμών και φόρων μικρότερου από αυτό που οφείλεται νόμιμα, διορθώνει τα σφάλματα και εισπράττει το μη καταβληθέν ποσό. Ωστόσο, εάν το εν λόγω ποσό είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία, η τελωνειακή υπηρεσία δεν προβαίνει στην είσπραξη του ή ανάκτησή του. Β. ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 4.15. Κανόνας Όταν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την αναβολή της καταβολής δασμών και φόρων, διευκρινίζει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται αυτή η δυνατότητα. 4.16. Κανόνας Η αναβολή της καταβολής επιτρέπεται, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς την επιβολή τόκων. 4.17. Κανόνας Η χρονική περίοδος αναβολής για την καταβολή των δασμών και φόρων ανέρχεται σε δεκατέσσερις τουλάχιστον ημέρες. Γ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 4.18. Κανόνας Η επιστροφή πραγματοποιείται όταν αποδεικνύεται ότι έχει καταβληθεί επιπλέον ποσό δασμών και φόρων λόγω εσφαλμένου υπολογισμού τους. 4.19. Κανόνας Η επιστροφή παρέχεται για τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα που διαπιστώνεται ότι είναι ελαττωματικά ή ότι δεν ανταποκρίνονται στις συμφωνηθείσες προδιαγραφές κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή και επιστρέφονται είτε στον προμηθευτή είτε σε ένα άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον προμηθευτή, υπό τους ακόλουθους όρους: - τα εμπορεύματα δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, επισκευή ή χρήση στη χώρα εισαγωγής και επανεξάγονται εντός εύλογης προθεσμίας· - τα εμπορεύματα δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, επισκευή ή χρήση στη χώρα εξαγωγής και επανεισάγονται εντός εύλογης προθεσμίας·. Η χρήση των εμπορευμάτων, ωστόσο, δεν εμποδίζει την επιστροφή εάν αυτή ήταν αναγκαία για την αποκάλυψη των ελαττωμάτων ή άλλων στοιχείων που προκάλεσαν την επανεξαγωγή ή την επανεισαγωγή των εμπορευμάτων. Ως εναλλακτική λύση της επανεξαγωγής ή της επανεισαγωγής, τα εμπορεύματα μπορούν σύμφωνα με απόφαση της τελωνειακής υπηρεσίας να εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου, να καταστραφούν ή να αποστερηθούν κάθε εμπορικής αξίας, υπό τον έλεγχο της τελωνειακής υπηρεσίας. Η εν λόγω εγκατάλειψη ή καταστροφή δεν συνεπάγεται έξοδα για το Δημόσιο. 4.20. Μεταβατικός κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία παρέχει άδεια υπαγωγής σε άλλο τελωνειακό καθεστώς εμπορευμάτων που αρχικά διασαφίστηκαν σε κάποιο άλλο τελωνειακό καθεστώς με καταβολή δασμών και φόρων, πραγματοποιείται η επιστροφή των δασμών και φόρων που καταβλήθηκαν πέραν του ποσού που οφείλεται για το νέο καθεστώς. 4.21. Κανόνας Οι αποφάσεις σχετικά με την αίτηση επιστροφής λαμβάνονται και κοινοποιούνται εγγράφως στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα χωρίς καθυστέρηση, ενώ τα ποσά που εισπράχθηκαν πλέον των οφειλόμενων ποσών επιστρέφονται το ταχύτερο δυνατό μετά την επαλήθευση των στοιχείων της αίτησης. 4.22. Κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία διαπιστώνει ότι το επιπλέον εισπραχθέν ποσό οφείλεται στον εκ μέρους της εσφαλμένο υπολογισμό δασμών και φόρων, πραγματοποιεί κατά προτεραιότητα την επιστροφή. 4.23. Κανόνας Όταν τάσσεται προθεσμία πέραν της οποίας δεν γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις επιστροφής, αυτή απαιτείται να είναι επαρκής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές περιστάσεις σχετικά με κάθε τύπο περίπτωσης στην οποία μπορεί να χορηγηθεί επιστροφή. 4.24. Κανόνας Η επιστροφή δεν πραγματοποιείται εάν το σχετικό ποσό είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ5.1. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία απαριθμεί τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται εγγύηση και διευκρινίζει τους τρόπους σύστασης αυτής. 5.2. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία καθορίζει το ποσό της εγγύησης. 5.3. Κανόνας Κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παράσχει εγγύηση επιτρέπεται να επιλέγει οποιοδήποτε είδος εγγύησης υπό τον όρο ότι γίνεται αποδεκτό από την τελωνειακή υπηρεσία. 5.4. Κανόνας Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία η τελωνειακή υπηρεσία δεν απαιτεί τη σύσταση εγγύησης όταν έχει τη βεβαιότητα ότι θα εκπληρωθούν οι έναντι αυτής υποχρεώσεις. 5.5. Κανόνας Όταν απαιτείται εγγύηση για να διασφαλιστεί ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από ένα τελωνειακό καθεστώς, η τελωνειακή υπηρεσία αποδέχεται γενική εγγύηση, ειδικότερα από τους διασαφιστές που διασαφίζουν τακτικά εμπορεύματα σε διαφορετικά τελωνεία του τελωνειακού εδάφους. 5.6. Κανόνας Όταν απαιτείται εγγύηση, αυτή ανέρχεται σε όσο το δυνατό μικρότερο ποσό και, όσον αφορά την πληρωμή δασμών και φόρων, δεν υπερβαίνει το ποσό που δύναται να καταστεί απαιτητό. 5.7. Κανόνας Όταν έχει συσταθεί εγγύηση, αυτή αποδεσμεύεται το συντομότερο δυνατόν αφότου η τελωνειακή υπηρεσία εκτιμήσει ότι έχουν εκπληρωθεί κατάλληλα οι υποχρεώσεις για τη διασφάλιση των οποίων συστάθηκε η εγγύηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 6.1. Κανόνας Όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων, που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε δασμούς και φόρους, υποβάλλονται σε τελωνειακό έλεγχο. 6.2. Κανόνας Ο τελωνειακός έλεγχος περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο για τη διασφάλιση της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας. 6.3. Κανόνας Κατά την εφαρμογή του τελωνειακού ελέγχου, η τελωνειακή υπηρεσία κάνει χρήση της μεθόδου ανάλυσης κινδύνου. 6.4. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία εφαρμόζει τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου για να καθορίζει ποια πρόσωπα και ποια εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων, θα πρέπει να ελέγχονται καθώς και την έκταση του ελέγχου. 6.5. Κανόνας Προκειμένου να υποστηρίξει τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου, η τελωνειακή υπηρεσία υιοθετεί μια στρατηγική εκτίμησης του βαθμού εφαρμογής της νομοθεσίας. 6.6. Κανόνας Τα συστήματα τελωνειακού ελέγχου περιλαμβάνουν και τους λογιστικούς ελέγχους. 6.7. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία επιδιώκει τη συνεργασία με τις άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις και τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, για να ενισχύσει τον τελωνειακό έλεγχο. 6.8. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία επιδιώκει τη συνεργασία με τους εμπορικούς φορείς και τη σύναψη μνημονίων συμφωνίας για να ενισχύσει τον τελωνειακό έλεγχο. 6.9. Μεταβατικός κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία προτίθεται να κάνει χρήση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της τεχνολογίας των πληροφοριών και του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη βελτίωση των τελωνειακών ελέγχων. 6.10. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία αξιολογεί τα λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που η λειτουργία τους επηρεάζει τις τελωνειακές εργασίες για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις των τελωνειακών υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7.1. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία εφαρμόζει την τεχνολογία της πληροφορικής για την υποστήριξη των τελωνειακών εργασιών, στις περιπτώσεις που αυτή αποδεικνύεται οικονομικώς συμφέρουσα και αποτελεσματική για την τελωνειακή υπηρεσία και το εμπόριο. Η τελωνειακή υπηρεσία καθορίζει τους όρους εφαρμογής της. 7.2. Κανόνας Κατά την εισαγωγή των εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τελωνειακή υπηρεσία χρησιμοποιεί τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. 7.3. Κανόνας Η εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής θα πραγματοποιηθεί με συνεννόηση όλων των αμέσως ενδιαφερόμενων μερών, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 7.4. Κανόνας Κάθε νέα ή αναθεωρημένη εθνική νομοθεσία προβλέπει: - χρήση μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου στη θέση των εγγράφων παραστατικών· - ηλεκτρονικές καθώς επίσης και με χρήση εγγράφων, μεθόδους εξακρίβωσης της εγκυρότητας· - το δικαίωμα της τελωνειακής υπηρεσίας να συγκεντρώνει πληροφορίες για τις δικές της ανάγκες και, ανάλογα με την περίπτωση, να ανταλλάσσει τέτοιες πληροφορίες με άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις και με όλα τα λοιπά νόμιμα αναγνωρισμένα μέρη μέσω των τεχνικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 8.1. Κανόνας Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν την επιλογή να πραγματοποιούν συναλλαγές με την τελωνειακή υπηρεσία είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου που ενεργεί εξ ονόματός τους. 8.2. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους ένα πρόσωπο μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό και εξ ονόματος άλλου προσώπου όσον αφορά τις συναλλαγές με την τελωνειακή υπηρεσία και καθορίζει την ευθύνη τρίτων έναντι του Τελωνείου για δασμούς και φόρους και για κάθε παρατυπία. 8.3. Κανόνας Οι συναλλαγές με την τελωνειακή υπηρεσία, στην περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιλέγει να ενεργήσει για λογαριασμό του, δεν αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά ούτε υπόκεινται σε πιο αυστηρές απαιτήσεις από ό,τι οι συναλλαγές της τελωνειακής υπηρεσίας που διεκπεραιώνονται από έναν τρίτο για λογαριασμό του ενδιαφερομένου προσώπου. 8.4. Κανόνας Το πρόσωπο που υποδεικνύεται ως τρίτος έχει τα ίδια δικαιώματα με το πρόσωπο που το όρισε για τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγές του με την τελωνειακή υπηρεσία. 8.5. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία προβλέπει τη συμμετοχή τρίτων στις επίσημες διαβουλεύσεις της με τους εμπορικούς φορείς. 8.6. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα συναλλάσσεται με κάποιο τρίτο μέρος. 8.7. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία γνωστοποιεί γραπτώς στο τρίτο μέρος κάθε απόφαση της να μην πραγματοποιεί συναλλαγές με αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 9.1. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες γενικής εφαρμογής σχετικά με την τελωνειακή νομοθεσία παρέχονται αμέσως σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 9.2. Κανόνας Όταν χρειάζεται να τροποποιηθούν οι ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες λόγω τροποποιήσεων επί της τελωνειακής νομοθεσίας, επί των διοικητικών ρυθμίσεων ή προϋποθέσεων, η τελωνειακή υπηρεσία παρέχει αμέσως τις αναθεωρημένες πληροφορίες αρκετά πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών για να επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να τις λάβουν υπόψη, εκτός αν δεν επιτρέπεται η προηγούμενη γνωστοποίησή τους. 9.3. Μεταβατικός κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία κάνει χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής για να βελτιώσει την παροχή πληροφοριών. Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 9.4. Κανόνας Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου, η τελωνειακή υπηρεσία παρέχει το ταχύτερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους θέματα που επικαλείται το ενδιαφερόμενο πρόσωπο όσον αφορά την τελωνειακή νομοθεσία. 9.5. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία παρέχει όχι μόνο τις ειδικού χαρακτήρα ζητούμενες πληροφορίες αλλά και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμη για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 9.6. Κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία παρέχει πληροφορίες, εξασφαλίζει τη μη κοινοποίηση στοιχείων ιδιωτικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα που θίγουν την τελωνειακή υπηρεσία ή τρίτους εκτός αν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. 9.7. Κανόνας Όταν η τελωνειακή υπηρεσία δεν μπορεί να παράσχει πληροφορίες χωρίς επιβάρυνση, οποιαδήποτε δαπάνη περιορίζεται στο κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9.8. Κανόνας Μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, η τελωνειακή υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως την απόφαση της εντός περιόδου που καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία. Όταν η απόφαση είναι δυσμενής για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, του ανακοινώνονται οι λόγοι που οδήγησαν σ αυτή καθώς και το δικαίωμα προσφυγής. 9.9. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία εκδίδει δεσμευτικές πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου, υπό τον όρο ότι αυτή διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10.1. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία προβλέπει το δικαίωμα προσφυγής για τελωνειακά θέματα. 10.2. Κανόνας Κάθε άμεσα θιγόμενο πρόσωπο από μία απόφαση ή παράλειψη του τελωνείου έχει δικαίωμα προσφυγής. 10.3. Κανόνας Το άμεσα θιγόμενο πρόσωπο από μία απόφαση ή παράλειψη της τελωνειακής υπηρεσίας ενημερώνεται, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος στην τελωνειακή υπηρεσία, για τους λόγους που οδήγησαν στην εν λόγω απόφαση ή παράλειψη, εντός περιόδου που καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία. Το γεγονός αυτό ενδέχεται ή όχι να οδηγήσει σε προσφυγή. 10.4. Κανόνας Η εθνική νομοθεσία προβλέπει το δικαίωμα μιας αρχικής προσφυγής ενώπιον της τελωνειακής υπηρεσίας. 10.5. Κανόνας Όταν μία προσφυγή ενώπιον της τελωνειακής υπηρεσίας απορριφθεί, ο ασκών την προσφυγή έχει το δικαίωμα περαιτέρω προσφυγής ενώπιον αρχής ανεξάρτητης από την Τελωνειακή Διοίκηση. 10.6. Κανόνας Ο ασκών την προσφυγή έχει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον μιας δικαστικής αρχής. Β. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10.7. Κανόνας Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως και περιλαμβάνει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται. 10.8. Κανόνας Για την άσκηση προσφυγής κατά απόφασης της τελωνειακής υπηρεσίας τάσσεται προθεσμία, η οποία πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέπει στον ασκούντα την προσφυγή να μελετήσει την αμφισβητούμενη απόφαση και να προετοιμάσει την προσφυγή. 10.9. Κανόνας Όταν η προσφυγή ασκείται ενώπιον της τελωνειακής αρχής, δεν απαιτείται η ταυτόχρονη υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων αλλά παρέχεται, υπό τις δέουσες περιστάσεις, εύλογη προθεσμία για την υποβολή των εν λόγω στοιχείων. Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10.10. Κανόνας Η τελωνειακή υπηρεσία εκδίδει το συντομότερο δυνατό την απόφαση της για δεδομένη προσφυγή και τη γνωστοποιεί εγγράφως στον προσφεύγοντα. 10.11. Κανόνας Όταν απορρίπτεται προσφυγή ενώπιον της τελωνειακής υπηρεσίας, αυτή γνωστοποιεί, εγγράφως, τους λόγους που οδήγησαν στη σχετική απόφαση και ενημερώνει τον ασκούντα την προσφυγή για το δικαίωμα του να ασκήσει περαιτέρω προσφυγή σε διοικητική ή ανεξάρτητη αρχή καθώς και για κάθε προθεσμία σχετικά με την άσκηση της εν λόγω προσφυγής. 10.12. Κανόνας Όταν η προσφυγή γίνεται αποδεκτή, η τελωνειακή υπηρεσία συμμορφώνεται το συντομότερο δυνατόν με την απόφαση της ή την απόφαση της ανεξάρτητης ή δικαστικής αρχής, εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες η τελωνειακή αρχή ασκεί προσφυγή κατά της τελευταίας αυτής απόφασης.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 3 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία