Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Μαΐου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας από το ένα μέρος και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Εσθονίας από το άλλο μέρος, στο εξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»: Καθοδηγούμενα από την επιθυμία σύσφιξης των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας τους, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, του Χάρτη των Παρισίων και του Κειμένου της Βιέννης του 1992. καθώς και των άλλων σχετικών Κειμένων του ΟΑΣΕ. εκπληρώνοντας την συνεργασία που πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Βορειοατλαντικής Συνεργασίας, αγωνιζόμενα να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ενότητας με την χρήση μηχανισμών συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα αύξησει την ασφάλεια μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά, αναγνωρίζοντας τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ειρηνικής συνεργασίας και της σταθερότητας στην Ευρώπη, επιθυμώντας να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της Συνεργασίας για την Ειρήνη, Εκφράζοντας την επιθυμία για την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μέσω της συνεργασίας των Υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών και των ενόπλων δυνάμεων τους, έχουν συμφώνησει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σκοπός της Συμφωνίας Η Συμφωνία ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Συμβαλλομένων Μερών, όπως ορίζονται από την εθνική τους νομοθεσία. Άρθρο 2 Τομείς Συνεργασίας 1.Η παρούσα συμφωνία καθιερώνει το πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και των ενόπλων δυνάμεων τους ως εξής: 1)Οργανωτική και διαδικαστική πλευρά των δραστηριοτήτων των Υπουργείων Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαδικασία ανάπτυξης δημοκρατικά ελεγχόμενων, υπεύθυνων και αποτελεσματικά διοικούμενων ενόπλων δυνάμεων. 2)Διμερής διάλογος κι ανταλλαγή ιδεών στον τομέα της άμυνας, των αμυντικών εννοιών, του ελέγχου της ασφάλειας των όπλων, της αμυντικής βιομηχανίας και της πολιτικής προμηθειών. 3)Ανταλλαγή ιδεών στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικών σπουδών, διοικήσεως και διευθύνσεως του προσωπικού. Τα μέρη δύνανται να καθορίσουν άλλους τομείς συνεργασίας κατόπιν αμοιβαίας συναινέσεως. 2.Λεπτομερή θέματα συνεργασίας στους τομείς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια από τα Μέρη με την μορφή πρόσθετων πρωτοκόλλων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Μορφές Συνεργασίας 1.Η επεξεργασία του ετήσιου προγράμυατος συνεργασίας για το επόμενο έτος θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους βάσει της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το ετήσιο πρόγραμμα συνεργασίας θα εκπονείται βάσει προτάσεων που θα υποβάλλονται πρωτύτερα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 3.Η μορφή της συνεργασίας θα υλοποιείται με ανταλλαγή προσωπικού ή ανταλλαγή πληροφοριών. Άρθρο 4 Νομικά θέματα 1.Για τον σκοπό της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη όσο θα βρίσκονται σε έδαφος του άλλου Μέρους εξαιτίας δραστηριοτήτων που απορρέουν από τη Συμφωνία υποχρεούνται να ακολουθούν τη νομοθεσία σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Συμφωνίας του ΡfΡ/ΝΑΤΟ/SΟFΑ και η σχετική εθνική νομοθεσία θα διακατέχει τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών νια το καθεστώς των Δυνάμεων, εάν είναι δυνατόν. 2.Σε περίπτωση που η Συμφωνία ΡfΡ/ΝΑΤΟ/SΟFΑ δεν καλύπτει, τα Μέρη είναι υποχρεωμένα να δεχτούν τη νομοθεσία της φιλοξενούσας χώρας. Η φιλοξενούσα χώρα δεν θα υποβάλλει προσωπικό του Αποστέλλοντας Μέρους σε ποινές, πειθαρχικά μέτρα, άλλες κυρώσεις ή μέτρα σύμφωνα με τη στρατιωτική ποινική νομοθεσία της. Άρθρο 5 Οικονομικά Έξοδα 1.Πιθανές μορφές συνεργασίας θα χρηματοδοτούνται με βάση την αρχή αμοιβαιότητας και σύμφωνα με αυτήν την Συμφωνία, ειδικότερα: 1)Η αποστέλουσα χώρα θα καλύπτει: (1) Έξοδα μετάβασης προς και από την φιλοξενούσα χώρα. (2) Έξοδα κίνησης, κόστος ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλες παροχές και έξοδα σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς των χωρών. 2)Η φιλοξενούσα χώρα θα καλύπτει: (1) Οδοιπορικά έξοδα εντός της φιλοξενούσας χώρας. (2) Κόστος προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. (3) Διαμονή και σίτιση, αν διατίθενται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. (4) Αν χρειασθεί, θα παρέχει ιατρική και υγειονομική περίθαλψη καθώς και τυχόν αναγκαία νοσηλεία σε στρατιωτικό νοσοκομείο στα μέλη της επισκέπτριας αντιπροσωπείας, μόνο σε σχέση με τις πρώτες βοήθειες. Άρθρο 6 Θέματα Ασφάλειας 1.Η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών θα καλύπτεται με ξεχωριστή Συμφωνία Ασφαλείας Πληροφοριών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε περίπτωση απουσίας Συμφωνίας Ασφαλείας Πληροφοριών θα τηρούν την ασφάλεια πληροφοριών που λαμβάνουν σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους που αποστέλλει. Άρθρο 7 Τελικές Διατάξεις 1.Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Μέρη θα ειδοποιήσουν το ένα το άλλο ότι έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Η Συμφωνία αυτή ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε Μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση η Συμφωνία θα λήξει έξι μήνες μετά τη λήψη της εγγράφου ειδοποίησης, αυτής. 2.Η Συμφωνία συτή δύναται να τροποποιηθεί με γραπτή ρύθμιση μεταξύ των Μερών και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις θα ισχύσουν ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες που περιέχονται στην παρούσα. 3.Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται με διμεοείς διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Μαΐου 2002, σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, εσθονική και αγγλική γλώσσα και τα δύο έχοντα την αυτή νομική ισχύ. Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά στην ερμηνεία της, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Για το Υπουργείο Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας Γιάννος Πσπαντωνίου Sνen Μikser Υπουργός Εθνικής Άμυνας Υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας
Article 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Title Ref.Number Date
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label