Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, θα αναφέρονται στο εξής σαν τα «Μέρη» Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους αντικειμενικούς σκοπούς και αρχές του Καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα την αρχή της απαγόρευσης της χρήσης βίας ή της απειλής της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις καθώς επίσης και την τήρηση ή τον σεβασμό του απαραβίαστου των συνόρων μιας χώρας, της εδαφικής ακεραιότητας, της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής διευθέτησης τυχόν διαφορών ή διενέξεων, Σύμφωνα με τις διατάξεις των «Εγγράφων Πλαίσιο της Σύμπραξης για την Ειρήνη» που υιοθετήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών το 1994, Σεβόμενοι τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε συνδυασμό με την Τελική Πράξη της συνδιάσκεψης για την ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη (1975), του Καταστατικού χάρτη των Παρισίων της Νέας Ευρώπης (1990) και το έγγραφο της Βιέννης σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας (1999). καθώς επίσης και άλλα σχετικά έγγραφα του ΟSCΕ. Επιθυμώντας την περαιτέρω προώθηση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασιών των χωρών τους, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι ο καθορισμός του νομικού πλαισίου και των γενικών κατευθύνσεων συνεργασίας μεταξύ των Μερών στον στρατιωτικό τομέα εντός των ορίων αρμοδιότητας τους που προβλέπει ή παρέχει η εθνική τους νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές ισότητας και ισοτιμίας και αμοιβαίου συμφέροντος. Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει κατά οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που προκύπτουν από τις διμερείς Συμφωνίες ούτε τα δικαιώματά τους να συνομολογούν παρόμοιες συμφωνίες με τρίτα μέρη. Η παρούσα Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον οιασδήποτε άλλης χώρας ή ομάδας χωρών. Άρθρο 3 ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα καλύψει τους παρακάτω τομείς και κατευθύνσεις: - Ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. - Εξοπλισμοί και θέματα αμυντικής τεχνολογίας. - Στρατιωτική εκπαίδευση και εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού. - Υποστήριξη Διοικητικής μέριμνας. - Δραστηριότητες στα πλαίσια της σύμπραξης για την ειρήνη ΡfΡ. - Στρατιωτικοί τομείς ελέγχου όπλων και αφοπλισμού. - Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης. - Διαχείριση κρίσεων. - Στρατιωτικές πληροφορίες. - Στρατιωτική ιατρική. - Στρατιωτική Δικαιοσύνη. - Στρατιωτική επιστημονική έρευνα (θεωρητική και εφαρμοσμένη). Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες είναι δυνατόν να επεκταθούν, διευρυνθούν ή περιορισθούν και να προβλεφθούν άλλοι τομείς συνεργασίας, όπως αυτές θα συμφωνούνται από τα Μέρη. Άρθρο 4 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η συνεργασία μεταξύ των Μερών μπορεί να συμπεριλάβει τους παρακάτω τύπους και δραστηριότητες: - Επίσημες επισκέψεις και τακτικές συναντήσεις σε επίπεδο των Υπουργών Άμυνας, των Αναπληρωτών τους, των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ή άλλων Αντιπροσώπων των Μερών. - Συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις και εκθέσεις στρατιωτικού υλικού. - Συμμετοχή σε επίσημες, πολιτιστικές και άλλου είδους δραστηριότητες που θα διοργανώνονται από τα Μέρη. Άρθρο 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καθιερώνεται μία Μικτή Ελληνο-Ρουμανική Στρατιωτική Επιτροπή με σκοπό να προετοιμάζει και να συντονίζει τη διμερή συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα. Η Μικτή Ελληνο-Ρουμανική Στρατιωτική Επιτροπή αποτελείται από μέχρι πέντε αντιπροσώπους από κάθε Μέρος. Η Μικτή Ελληνο-Ρουμανική Στρατιωτική Επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο, εναλλάξ στην Ρουμανία και στην Ελλάδα. Όλα τα θέματα τα οποία προωθούν την διμερή στρατιωτική συνεργασία είναι δυνατόν να τεθούν στην ημερήσια διάταξη της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Στρατιωτικής Επιτροπής κατόπιν συμφωνίας των Μερών. Η Μικτή Ελληνο-Ρουμανική Στρατιωτική Επιτροπή θα προβαίνει σε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας του περασμένου χρόνου και θα προετοιμάζει το Σχέδιο της διμερούς συνεργασίας του επομένου έτους. Άρθρο 6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για να πραγματοποιηθούν ή τηρηθούν οι διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, τα Μέρη θα αναπτύξουν σε ετήσια βάση το Πρόγραμμα Συνεργασίας του επομένου έτους. Για να καθορισθεί το Πρόγραμμα τα Μέρη θα ανταλλάσσουν απόψεις και προτάσεις υπό την μορφή αιτήσεων. Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στα αρμόδια τμήματα των Μερών μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Το Πρόγραμμα της συνεργασίας θα συμπεριλάβει: - Την περιγραφή δραστηριοτήτων. - Τον αριθμό συμμετεχόντων. - Την διάρκεια, τον τόπο και τον χρόνο ‘ αυτών των δραστηριοτήτων. - Άλλες απαραίτητες πληροφορίες. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας θα υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Μερών μέχρι την 1η Δεκεμβρίου ετησίως. Άρθρο 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τα Μέρη θα αναλάβουν την ευθύνη αναφορικά με τα έξοδα και δαπάνες που θα επέλθουν για την εφαρμογή ή πραγματοποίηση των προβλεπομένων δραστηριοτήτων του προγράμματος Συνεργασίας στη βάση της αμοιβαιότητας. Το επισκεπτόμενο Μέρος αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: - Τα μεταφορικά έξοδα (έξοδα ταξιδίου) της αντιπροσωπείας από το σημείο αναχώρησης μέχρι τον καθοριζόμενο προορισμό στην χώρα υποδοχής και αντίστροφα. - Τις δαπάνες αναφορικά με την προσγείωση, την στάθμευση, την ασφάλεια, την συντήρηση και ανεφοδιασμό του στρατιωτικού αεροσκάφους που μεταφέρει τις αντιπροσωπείες των Μερών. - Τις δαπάνες αναφορικά με την μεταφορά ασθενούς/ τραυματία στην χώρα του/της. Το φιλοξενούν Μέρος θα αναλάβει τα παρακάτω: - Τα έξοδα τοπικών μεταφορών των αντιπροσωπειών από το σημείο άφιξης μέχρι το χώρο πραγματοποίησης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων καθώς επίσης και την σχετική δαπάνη για παροχή στέγης, πλήρη διατροφή και πολιτιστικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα διοργανωθούν. - Την παροχή πλήρων ιατρικών υπηρεσιών περιλαμβανομένης και της νοσηλείας σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης. - Τα έξοδα αναφορικά με την εκπαίδευση σε εξειδικευμένες δραστηριότητες που έχουν συμφωνηθεί προηγούμενα μεταξύ των Μερών. Άρθρο 8 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Οι όροι της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών - Μερών της Βορειο-Ατλαντικής Συνθήκης και άλλων κρατών που συμμετέχουν στην σύμπραξη για την ειρήνη όσον αφορά το καθεστώς των Δυνάμεών τους και το Πρώτο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 1995, θα εφαρμόζονται πλήρως, mutates mytandis σ’αυτή τη Συμφωνία. Άρθρο 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα Μέρη θα προστατεύσουν την ασφάλεια των πληροφοριών και στοιχείων που θα αποκτώνται από τις διμερείς επαφές, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών στοιχείων και περαιτέρω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απόσχουν να χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Μέρους που παρέσχε αυτών τις πληροφορίες καθώς επίσης και την αποφυγή μεταβίβασης αυτών των πληροφοριών σε τρίτα Μέρη. Οι προφορικές και έγγραφες πληροφορίες και στοιχεία από τις εν λόγω διμερείς επαφές των Μερών, θα διακινούνται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία κάθε Μέρους που ισχύει και δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται ή να αναγγέλλονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Άρθρο 10 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Συμφωνίας, τα Μέρη μπορούν να συνομολογούν ειδικές διευθετήσεις. Άρθρο 11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΟΝ Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, θα επιλύεται απευθείας από τα Μέρη μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων και χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚάθε Μέρος μπορεί να προτείνει έγγραφες τροποποιήσεις οιασδήποτε διατάξεως της παρούσας Συμφωνίας. Αυτές οι τροποποιήσεις άπαξ και συμφωνηθούν από τα Μέρη, θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13. Άρθρο 13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας ειδοποίησης μέσω της οποίας τα Μέρη θα ενημερώσουν αλλήλους αναφορικά με την αποπεράτωση των σχετικών απαραίτητων νομικών εσωτερικών διαδικασιών, που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος. Όπου είναι δυνατόν, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία χρονική περίοδο πέντε (5) ετών και στη συνέχεια θα ανανεώνεται αυτόματα για περιόδους πέντε (5) ετών. Κάθε Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε, μέσω έγγραφης ειδοποίησης που θα αποστέλλεται στο άλλο Μέρος. Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας θα λήξει μετά από περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής ειδοποίησης περί καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας Στην περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά θέματα ή απαιτήσεις που παραμένουν άλυτα κατά το χρόνο καταγγελίας της Συμφωνίας ή τερματισμού της, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας αναφορικά με τα εν λόγω θέματα ή απαιτήσεις, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιλυθούν ή διευθετηθούν οριστικά τα συγκεκριμένα ειδικά θέματα. Κατά την ημερομηνία που η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, παύει να ισχύει η «Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και Ρουμανίας», που είχε υπογραφεί στο Βουκουρέστι στις 16 Φεβρουαρίου 1995. Υπογράφηκε στην Αθήνα την 24 Μαΐου 2002 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, κάθε ένα στην Ελληνική, Ρουμανική και Αγγλική γλώσσα υπό την άποψη ότι όλα τα κείμενα της Συμφωνίας θα θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν διαφορές στην ερμηνεία της Συμφωνίας, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Τα πρωτόκολλα - πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας κυρώνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία