Κύρωση της Συμφωνίας για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Οκτωβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Λιβάνου, στο εξής καλούμενες ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να ενισχύσουν τους δεσμούς φιλίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και να αναπτύξουν τις σχέσεις τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της τέχνης. Συμφώνησαν τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αναπτύξουν τη συνεργασία στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Προς τον σκοπό αυτό: 1.Θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των αντιστοίχων ιδρυμάτων τους ανώτατης εκπαίδευσης και ινστιτούτων επιστημονικής έρευνας. 2.Θα ενθαρρύνουν τη διδασκαλία και τη διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού της άλλης χώρας. 3.Θα πραγματοποιούν ανταλλαγές μεταξύ των μελών του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού των αντιστοίχων ιδρυμάτων τους ανώτατης εκπαίδευσης και ινστιτούτων έρευνας. 4.Θα παραχωρούν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, υποτροφίες σπουδών, ειδίκευσης και ερευνών, στη βάση της αμοιβαίας συναίνεσης. 5.Έκαστο Μέρος θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή αντιπροσώπων του άλλου Μέρους σε συνέδρια, διασκέψεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται στο έδαφός του. 6.Θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και τεκμηρίωσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας και θα προσφέρουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για την προώθηση των επαφών μεταξύ των ιδρυμάτων, οργανισμών, ινστιτούτων έρευνας, πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και μεταξύ ερευνητών και εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών, θα ενθαρρύνουν επίσης την πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Προκειμένου να αναπτύξουν την επιστημονική συνεργασία τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν και θα χρηματοδοτήσουν με αμοιβαία συναίνεση και ανάλογα με τις δυνατότητές τους: 1.τις επισκέψεις, επιστημονικές διαμονές και διαβουλεύσεις ερευνητών, επιστημόνων και άλλων ειδικών. 2.την εκπόνηση και την εφαρμογή από κοινού προγραμμάτων και σχεδίων έρευνας και την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων τους. 3.την οργάνωση κοινών μαθημάτων, διασκέψεων και συνεδρίων. 4.την ανταλλαγή οπτικοακουστικού υλικού επιστημονικού χαρακτήρα. 5.την οργάνωση επιστημονικών εκθέσεων και επιδείξεων. 6.την ανταλλαγή επιστημονικών συγγραμάτων, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. Το αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων είναι, από την ελληνική πλευρά, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και, από την Λιβανική πλευρά, η Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων ανταλλαγών, θα υπογράφεται ένα ειδικό Πρωτόκολλο ανά διετία εκ περιτροπής στην Αθήνα και στη Βηρυττό. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω συνεργασίας θα εξασφαλίζεται από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη από κοινού σε ισότιμη βάση. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους στην αναγνώριση της ισοτιμίας των πιστοποιητικών, διπλωμάτων και ακαδημαϊκών τίτλων σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών μεταξύ των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων και ενώσεων των χωρών τους. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της αρχαιολογίας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συμβάσεων, στις οποίες έχουν συμβληθεί. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουν το κάθε ένα στο δικό του έδαφος μία καλύτερη γνώση του πολιτισμού της άλλης χώρας. Προς τον σκοπό αυτό, θα ενθαρρύνουν ειδικότερα: 1.τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο να κάνουν γνωστά έργα της λογοτεχνίας της άλλης χώρας, ειδικότερα μέσω της μετάφρασης τους, καθώς και την ανταλλαγή βιβλίων, εκδόσεων και άλλου υλικού πολιτιστικού χαρακτήρα. 2.την ανταλλαγή καλλιτεχνικών εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κινηματογραφικών προβολών. 3.τη συμμετοχή σε συνέδρια, διασκέψεις, συμπόσια, φεστιβάλ και άλλες διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται στην άλλη χώρα. 4.την ανταλλαγή επισκέψεων προσωπικοτήτων της πολιτιστικής ζωής και εμπειρογνωμόνων στους διάφορους τομείς του πολιτισμού. Άρθρο 7 Έκαστο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να εγκαταστήσει στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους Πολιτιστικά Κέντρα. Το νομικό καθεστώς, οι όροι και οι διατάξεις για τη λειτουργία των Κέντρων αυτών θα καθοριστούν με ειδική διμερή συμφωνία. Άρθρο 8 Τα Συμβαλλόμενα Μέοη θα διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών κρατικών αρχείων και των δημοσίων βιβλιοθηκών τους. Άρθρο 9 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των πρακτορείων τύπου και των δημοσιογράφων των δύο χωρών. Άρθρο 10 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και τις άμεσες επαφές μεταξύ των αντιστοίχων αθλητικών αρχών τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής θα αποφασίζονται απευθείας μεταξύ των ανωτέρω αρχών. Άρθρο 11 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των αντιστοίχων φορέων και οργανώσεων νεολαίας τους και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σε όλους τους τομείς που αφορούν τους νέους. Άρθρο 12 Η παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει τη δυνατότητα των Συμβαλλομένων Μερών να συμφωνήσουν, δια της διπλωματικής οδού, άλλες μορφές διμερούς συνεργασίας, σχετικές με το αντικείμενο της Συμφωνίας αυτής. Άρθρο 13 Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα συσταθεί μία Μικτή Ελληνο-Λιβανική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Η επιτροπή αυτή θα συνέρχεται περιοδικά, εκ περιτροπής στην Αθήνα και τη Βηρυττό, προκειμένου να εξετάζει τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, να εκπονεί και να υιοθετεί τα Εκτελεστικά Προγράμματα και να καθορίζει τους οικονομικούς όρους τους. Άρθρο 14 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας από τις δύο γνωστοποιήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από το Σύνταγμα της κάθε χώρας για τη θέση της σε ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για μία περίοδο πέντε ετών, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρώς. Μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Εκπαιδευτική και Πολιτιστική Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και του Λιβάνου, η οποία υπογράφηκε στη Βηρυττό στις 10 Ιουνίου 1959, θα πάψει να ισχύει. Συντάχθηκε στη Αθήνα, την 1η Οκτωβρίου 2001 σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, στην αραβική, την ελληνική και τη γαλλική γλώσσα. Τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το γαλλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 13 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 παράγραφος πρώτη αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία