Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως: Στις ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνεται και κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των εκλογέων και η ένταξή τους, εφόσον επέρχεται διαφοροποίηση, στο αντίστοιχο εκλογικό διαμέρισμα..
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως: Α.
Άρθρο 3
1.  
  Μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέων α. Αιτήσεις, που υποβάλλονται στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναγράφουν, υποχρεωτικώς, τη διεύθυνση κατοικίας των αιτούντων με την επισήμανση τυχόν ύπαρξης μεταβολής της κατά την τελευταία διετία. β. Τα ανωτέρω Κέντρα ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., σε περίπτωση ύπαρξης μεταβολής της. γ. Τα πιο πάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς, για την κατάταξη των εκλογέων στα εγγύτερα προς την κατοικία τους εκλογικά διαμερίσματα. δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου. ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, στοιχεία, πολιτών που συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου τομέα και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τα οποία αφορούν, αποκλειστικά, τη διεύθυνση κατοικίας τους και τα οποία τηρούνται σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, με την επιφύλαξη των διατάξεων, περί φορολογικού απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν, είναι δυνατόν να διατίθενται στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου, να κινηθεί από τους οικείους Ο.Τ.Α. η διαδικασία κατάταξης των εκλογέων στα εγγύτερα προς την κατοικία τους εκλογικά διαμερίσματα.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 5 "Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης"
1.  
  Στο εδ. β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθεται η φράση: Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) έχει εφαρμογή για τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τους Βοηθούς του..
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθεται η φράση: Η πλήρωση των θέσεων των ειδικών επιστημονικών συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση ενεργούμενη κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τα επιδόματα που χορηγούνται στους λοιπούς Ειδικούς Επιστήμονες. Οι υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπώμενοι, εξακολουθούν να βαρύνονται με τη μισθοδοσία τους..
3.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθεται η φράση: Μπορεί να εξουσιοδοτεί κάποιον από τους Βοηθούς του ή το επιστημονικό προσωπικό ή και τους λοιπούς υπαλλήλους του Γραφείου του, να υπογράφει, με εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις..
4.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Ν. 3074/1992 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, έχει εφαρμογή και για το προσωπικό του γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης..
Άρθρο 6 "Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α."
1.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οριζόμενο ως εξής:.
 1. Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αφοδευτηρίων, οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, χειριστές σαρώθρων, εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, σε εκατόν τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (131,85)
 2. Για το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες εν γένει, υγειονομικό προσωπικό, γεωπονικό προσωπικό, μουσικούς πνευστών οργάνων, ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων έργου και για όλους τους κλάδους της κατηγορίας ΥΕ, σε εκατόν δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (115,70)
 3. Για το λοιπό προσωπικό, σε ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (83,42). Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.1.2003.
2.  
  Στον ταμία, διαχειριστή, εισπράκτορες και ελεγκτές εσόδων - εξόδων που υπηρετούν στην Ταμειακή Υπηρεσία των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και έχουν ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΔΕ14 και ΔΕ15 καταβάλλεται το επίδομα διαχειριστικών λαθών της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου και νόμου.
3.  
  Στην παρ. 47 του άρθρου 8 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α΄) διαγράφονται οι λέξεις στους μόνιμους υπαλλήλους και αντικαθίστανται με τις λέξεις σε όλο το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό.
4.  
  Το προσωπικό του κλάδου ΔΕ 23, Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία) που υπηρετεί στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., μετατάσσεται στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ 23 ή ΤΕ 23 με τη διαδικασία του Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.
5.  
  Στις εξαιρέσεις της 55/98 ΠΥΣ, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., καθώς και το προσωπικό του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄).
6.  
  Το ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών Τεχνικού Εξοπλισμού των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθιερώνεται μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, καταπτώσεις κ.λπ.).
7.  
  Η διάταξη του άρθρου 68 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) εφαρμόζεται αναλόγως, αφότου ίσχυσε και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
8.  
  Η 6η Δεκεμβρίου εορτή του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλης Καλύμνου, ορίζεται ως ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών αυτής
Άρθρο 7
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 247 του Π.Δ. 410/1995 προστίθενται εδάφια ως εξής: Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα σε αθίγγανους και παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης που ενισχύονται από το Κράτος ή για τα οποία έχει παρασχεθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία πενταετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί, με εξαίρεση τη γονική παροχή. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου συνιστά τίτλο για τη μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια..
2.  
  Στο Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) προστίθεται άρθρο με αριθμό 253 Α, υπό τον τίτλο Χρηματοδοτική Μίσθωση, που έχει ως ακολούθως: α) Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της αυτοδιοίκησης, μπορούν να συμβάλλονται στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν ως αντικείμενο πράγματα κινητά ή ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 1. Όταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ακίνητα τρίτου, τότε η μεν επιλογή του κατάλληλου ακινήτου γίνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αγοράς ακινήτου, η δε σύναψη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί δανείων
 2. Όταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι κινητά πράγματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμήθειας αγαθών
 3. Η δυνατότητα σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1665/1986, όπως ισχύει (ΦΕΚ 194 Α΄), δεν εφαρμόζεται για τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 8 "Θέματα αλλοδαπών και πολιτογράφησης"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής για ένα έτος σε αλλοδαπό, που διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν. Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου πρέπει να προσκομίσει στο Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας του τα ακόλουθα:.
 1. διαβατήριο ή άλλο ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο, που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις,
 2. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη δραστηριότητα και ότι η προέλευση των πόρων αυτών είναι νόμιμη,
 3. δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει κατάλυμα,
 4. πιστοποιητικό υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα,
 5. βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης,
 6. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών..
2.  
  Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Για τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται δυνατότητα εξέτασης της σχετικής αίτησης, εφόσον δεν έχουν εισέλθει στη χώρα παράνομα ή για τουρισμό. Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή της ίδιας αίτησης είναι η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης..
3.  
  Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2 περ. ε΄, 21 παρ. 2 περ. ε΄, 26 παρ. 2 περ. δ΄, 29 παρ. 1, 34 παρ. 4 περ. β΄, 36 παρ. 3 περ. β΄ και 37 παρ. 2 περ. δ΄ του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄) πιστοποιητικό υγείας δεν απαιτείται για την ανανέωση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
4.  
  i. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, επιτρέπεται να χορηγείται σε αλλοδαπούς, μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών, η επιστημονική δραστηριότητα των οποίων υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, άδεια διαμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, μέχρις ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρόνο, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας τους. Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,
 2. βεβαίωση ότι έχει γίνει δεκτός ως μέλος της ξένης αρχαιολογικής σχολής,
 3. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να έλθει στην Ελλάδα ως μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής οφείλει να προσκομίσει στο Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας του:.
 4. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του,
 5. δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει κατάλυμα,
 6. πιστοποιητικό υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα,
 7. βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης,
 8. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών. iii.
 9. Η σχετική αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος δικαιολογητικά.
 10. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εξετάζει την αίτηση, αφού λάβει υπόψη τους λόγους που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.
5.  
  Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Το παράβολο που συνοδεύει νέες αιτήσεις για πολιτογράφηση, οι οποίες υποβάλλονται ύστερα από την απόρριψη προηγούμενης αίτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μειώνεται στο ήμισυ του παραπάνω ποσού..
Άρθρο 9
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή για τη σύνταξη νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δ) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ε) τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στ) τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ζ) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θ) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται πέντε (5) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το σχέδιο Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στη λειτουργία της, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
Άρθρο 10
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους κοινοτήτων από 1.1.2004..
Άρθρο 11
1.  
  Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών της παρ. 1 του άρθρου 105 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, αυξάνονται σε πέντε (5) για τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
2.  
  Στο άρθρο 105 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 3. Στο Γραφείο του Προέδρου Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστώνται για την υποβοήθηση του έργου επτά (7) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Επικεφαλής του Γραφείου τοποθετείται μετακλητός υπάλληλος Α΄ βαθμού, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει με απόφασή του ο Πρόεδρος της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι αποδοχές των ανωτέρω μετακλητών υπαλλήλων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου αυτού πληρούνται με απόφαση του Προέδρου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, είτε με ανάθεση καθηκόντων, με παράλληλη πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων τους..
3.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 113 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στον Πρόεδρο Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στον Νομάρχη, τους βοηθούς Νομάρχη και τους επάρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί του Ε.Σ.Υ., καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 ή εργαζόμενοι και δικηγόροι με έμμισθη εντολή σε δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, που εξήλθαν ή εξέρχονται του δημόσιου τομέα, στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων χορηγείται ειδική άδεια, μετ αποδοχών, για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους..
4.  
  Οι πρόεδροι των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έχουν αρμοδιότητα για το συντονισμό της δράσης των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Σχεδιασμού των οικείων Νομαρχιών και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για την εκπόνηση μελετών για τον ίδιο σκοπό
5.  
 1. Η πρότ. α΄ του εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) αναδιατυπώνεται ως εξής:
 2. Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών..
 3. Οι Οργανωτικές Μονάδες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων μεταφέρονται στις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Άρθρο 12 "Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης"
1.  
  Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 η φράση ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός αντικαθίσταται με τη φράση ένας καθηγητής Α.Ε.Ι..
2.  
  Στην αρχή του όγδοου εδαφίου της περ. Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997, συμπληρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 2779/1999 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3051/2002, η φράση Το προσόν αυτό… αντικαθίσταται με τη φράση Η εμπειρία….
3.  
  Μετά το ένατο εδάφιο της περ. Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997, συμπληρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 2779/1999 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3051/2002, προστίθεται δέκατο εδάφιο ως εξής: Όταν η εμπειρία προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων..
4.  
  Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/ 1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3051/2002, προστίθενται τα εξής: Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους..
5.  
  Στο τρίτο εδάφιο της περ. Α΄ της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 16 του Ν. 2247/1994, το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2266/1994, το άρθρο 5 του Ν. 2527/1997 και το άρθρο 20 παρ. 12 του Ν. 2738/1999 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3051/2002, η φράση προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας του νομού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία που προσλαμβάνει. αντικαθίσταται με τη φράση προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες δήμου ή κοινότητας του νομού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία που προσλαμβάνει..
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του Ν. 3051/ 2002 (ΦΕΚ 220 Α΄/20.9.2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Υπάλληλοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 9 του Ν. 2266/1994 έως τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται να υπηρετήσουν στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται για μια πενταετία..
7.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 9, 6, 7, 8, 9, 10 παρ. 1 έως 9 και 15,12,13,14 παρ. 1 και 2 και 21 παρ. 8 του Ν. 3051/2002 εντάσσονται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του Ν. 2527/1997 κωδικοποίηση.
Άρθρο 13
1.  
  Κατ εξαίρεση του άρθρου 13 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄/10.2.2003) παρατείνεται η εφαρμογή του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από τη λήξη του για δύο χρόνια σε όσους δήμους υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Π4Β/5814/97 (ΦΕΚ 917 Β΄). Το απασχοληθέν στα παραπάνω προγράμματα προσωπικό θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του για δύο (2) χρόνια. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του προγράμματος.
Άρθρο 14
1.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄/10.2.2003) αντικαθίστανται ως εξής: Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους καλύπτονται στο εξής από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για το έτος που θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, οι εν λόγω πιστώσεις ενισχύονται με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη λειτουργία των ΚΕΦΟ του ΕΟΠ..
2.  
  Η φράση με τις τέσσερις τελευταίες λέξεις δημοσίευση του νόμου αυτού του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, με την εξής φράση από επτά λέξεις γνωστοποίηση της απόφασης μεταφοράς ή μετάταξής του.
3.  
  Δηλώσεις προσωπικού, που υποβλήθηκαν στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας για ένταξη σε μόνιμη θέση δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003 πριν από την τροποποίησή της με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 15
1.  
  α.i) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 236 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των δήμων και των κοινοτήτων. ii) Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 2. iii) Στο ανωτέρω άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως ακολούθως: 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται κάθε έτος, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 222 του Π.Δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Ο τύπος του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 223 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) του Ο.Τ.Α. εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του αναφέρει εάν ο Ο.Τ.Α. εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ΔΚΚ και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. δ) Στο άρθρο 223 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4 ως εξής: 4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 236 του παρόντος καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ο οποίος εφαρμόζει προαιρετικά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) δεν υποχρεούται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παραγράφου αυτής. ε) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 268 του Π.Δ. 410/ 1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι μελέτες μεταφορών και εργασιών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντιστοίχως αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., τηρουμένων με ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Για τις ανωτέρω μεταφορές ή εργασίες που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της μεταφοράς ή εργασίας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου που υποκαθιστούν τη μελέτη. στ) Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: ζ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από τις υπηρεσίες της κοινότητας. ζ) Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 114 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: ε. Συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου..
Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από είκοσι τέσσερα (24) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση: ΠρόεδροςΑντιπρόεδροι (θέσεις δύο) Σύμβουλοι (θέσεις είκοσι μία)..
Άρθρο 17
1.  
  Επιτρέπεται με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ι.Κ.Α. η ρύθμιση των μέχρι 31.12.2002 οφειλών προς το Ι.Κ.Α. δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων μοναδικοί μέτοχοι είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε εξήντα ισόποσες κατ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της ρύθμισης, το υπόλοιπο της οφειλής παρακρατείται μηνιαίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.
Άρθρο 18
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της ειδικής πρόβλεψης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο2 "Εγγραφή και περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων"
1.  
  Οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα άλλης εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούνται στο εξής ετεροδημότες και μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα, στον τόπο διαμονής τους. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου οι Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης αποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων και κοινοτήτων των Νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα θεωρούνται ετεροδημότες και όταν διαμένουν σε άλλους δήμους ή κοινότητες του Νομού Αττικής.
2.  
  Οι ετεροδημότες ψηφίζουν την ίδια ημέρα με τους άλλους εκλογείς. Η ψηφοφορία αρχίζει την 07:00΄ και λήγει την 19:00΄ ώρα.
3.  
  Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, εφόσον εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
4.  
  Οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους υποβάλλουν στον οικείο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας της περιφέρειας διαμονής τους έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα εξής:
 1. τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό, ο οποίος συμπληρώνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α.,.
 2. το επώνυμο,
 3. το όνομα,
 4. το όνομα του πατέρα,
 5. το όνομα της μητέρας,
 6. το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
 7. την ημερομηνία και έτος γέννησης,
 8. το νομό, το δήμο ή την κοινότητα και το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
 9. την πλήρη διεύθυνση διαμονής (νομός, δήμος ή κοινότητα, οδός και αριθμός), καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου τους.
 10. Στην ίδια δήλωση πρέπει να αναφέρεται ότι ο αιτών δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα.
5.  
  Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Όσοι εκλογείς υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής μετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεν ψηφίζουν ως ετεροδημότες. Οι εκλογείς που υποβάλλουν στον οικείο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας του τόπου διαμονής τους αιτήσεις διαγραφής από τις καταστάσεις ετεροδημοτών, μετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ψηφίζουν στις εκλογές αυτές ως ετεροδημότες.
6.  
  Οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του τόπου διαμονής των ετεροδημοτών, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 4, καταρτίζουν, με προσωπική τους ευθύνη, καταστάσεις ετεροδημοτών, με κριτήριο τη βασική εκλογική περιφέρεια εγγραφής τους στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους. Η σύνταξη των καταστάσεων των ετεροδημοτών γίνεται ανά ημερολογιακό δίμηνο, υποβάλλονται δε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου να ενημερωθεί, μετά προηγούμενο έλεγχο, η τηρούμενη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος.
7.  
  Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των ετεροδημοτών καταρτίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά δήμο ή κοινότητα και κατά βασική εκλογική περιφέρεια και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
 1. τον τίτλο:
 2. Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Ετεροδημοτών Δήμου ή Κοινότητας……. .
 3. Νομού………. ,.
 4. τον αύξοντα αριθμό,
 5. τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,
 6. το επώνυμο,
 7. το όνομα,
 8. το όνομα του πατέρα,
 9. το όνομα της μητέρας,
 10. το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
 11. την ημερομηνία και το χρόνο γέννησης,
 12. το βασικό εκλογικό κατάλογο (βασική εκλογική περιφέρεια) όπου είναι εγγεγραμμένος (νομός, δήμος ή κοινότητα, εκλογικό διαμέρισμα),
 13. την πλήρη διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός)
8.  
  Στις ιδιαίτερες καταστάσεις της παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄) καταγράφονται οι μεταβολές που επέρχονται στα δημοτολόγια, λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής, καθώς και διαγραφής, είτε κατόπιν αιτήσεως είτε λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες αφορούν και τους ετεροδημότες. Β.
Άρθρο Άρθρο3 "Εκλογικά τμήματα - Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων για τα αμιγή εκλογικά τμήματα"
1.  
  Οι ετεροδημότες ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, σε ειδικά, αμιγή ή μεικτά, εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών. Τα ανωτέρω ειδικά (αμιγή ή μεικτά) εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών συνιστώνται μόνο στις πρωτεύουσες των νομών, με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του οικείου νομάρχη της εκλογικής περιφέρειας του τόπου διαμονής τους, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α΄), καθορίζεται ο αριθμός των ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και η κατανομή των εκλογέων σε αμιγή εκλογικά τμήματα κατά εκλογική περιφέρεια ή σε μεικτά εκλογικά τμήματα περισσοτέρων της μιας εκλογικών περιφερειών, εάν ο αριθμός των εκλογέων είναι μικρός. Προϋπόθεση σύστασης μεικτών εκλογικών τμημάτων αποτελεί η εγγραφή, για όλη την εφετειακή περιφέρεια, σαράντα τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων που ανήκουν στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.
2.  
  Για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας οι εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι
3.  
  Ο εφοδιασμός των εκλογικών τμημάτων, μέσω των οικείων νομαρχών, με τον επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων γίνεται, με φροντίδα των κομμάτων ή των μεμονωμένων υποψηφίων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία
4.  
  Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, φέρουν για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ψηφοφόρος, την αντίστοιχη ένδειξη, καθώς και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου
5.  
  Κάθε δημοτική ή κοινοτική αρχή του τόπου, όπου συνιστώνται τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών, εκδίδει και δημοσιεύει πρόγραμμα ψηφοφορίας που περιλαμβάνει την ημέρα ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας
6.  
  Οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών απαγορεύεται να ψηφίζουν στο δήμο ή στην κοινότητα στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι φέρουν, προ του ονόματος, την ειδική ένδειξη Ε για όσους εκλογείς ψηφίζουν με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών. Η ανωτέρω ένδειξη καταχωρίζεται και παραμένει έστω και εάν ο εκλογέας εγγραφεί σε άλλο κατάλογο ετεροδημοτών λόγω μεταβολής του τόπου διαμονής του. Στην περίπτωση αυτή, ο ετεροδημότης διαγράφεται από τον προηγούμενο ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών. Η διαγραφή της ένδειξης ετεροδημότης γίνεται, επίσης, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ετεροδημότη εκλογέα.
7.  
  Η ψηφοφορία διενεργείται σε κάθε εκλογικό τμήμα ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη που διορίζονται, από εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
8.  
 1. Στα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων, την εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και σε όλες τις λοιπές ενέργειες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, που αναφέρονται στην αντίστοιχη διαδικασία των κοινών εκλογικών τμημάτων
 2. Μετά το πέρας της διαλογής, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής τηλεγραφεί ή ανακοινώνει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς καμία καθυστέρηση στο Νομάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας το αποτέλεσμα της διαλογής
 3. Η διαβίβαση των αποτελεσμάτων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 87 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, γίνεται στο πρωτοδικείο της έδρας του νομού, όπου έχει συσταθεί και λειτουργεί το αμιγές εκλογικό τμήμα.
 4. Το οικείο Πρωτοδικείο καταχωρεί τα αποτελέσματα των αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών σε ειδικό πίνακα, χωριστά, ανά βασική εκλογική περιφέρεια.
 5. Το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το τέλος διεξαγωγής της ψηφοφορίας αποστέλλονται κεκυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω ειδικών πινάκων στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της βασικής εκλογικής περιφέρειας, προκειμένου να ενσωματωθούν, με ιδιαίτερη αναφορά του ειδικού, αμιγούς, εκλογικού τμήματος προέλευσης, στα τελικά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα κάθε εκλογικής περιφέρειας για χρήση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Οι εκλογικοί σάκοι των αμιγών εκλογικών τμημάτων με τα περιεχόμενα σε αυτούς ψηφοδέλτια, βιβλία και σχετικά εκλογικά έγγραφα, με ευθύνη του Προέδρου Πρωτοδικών της εκλογικής περιφέρειας που έχουν συσταθεί, διαβιβάζονται με απόδειξη εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της βασικής εκλογικής περιφέρειας.
 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.
 8. Γ.
Άρθρο Άρθρο4 "Μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων"
1.  
 1. Στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει.
 2. Οι φάκελοι αριθμούνται και συσκευάζονται σε ξεχωριστά δέματα για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια.
 3. Μετά την αρίθμηση, το αποτέλεσμα της οποίας γράφεται ολογράφως στο βιβλίο πρακτικών, η Επιτροπή σημειώνει την τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφισάντων.
 4. Ακολούθως θέτει την ένδειξη ΑΚΥΡΟ στους φακέλους που δεν έχουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
 5. Εάν και πάλι υπάρχουν πλεονάζοντες φάκελοι, τότε χαρακτηρίζονται στην τύχη ΑΚΥΡΟΙ τόσοι φάκελοι, από τους σφραγισμένους, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των πλεοναζόντων.
 6. Σε κάθε περίπτωση η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει στα πρακτικά τη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων.
 7. Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ενεργείται από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή και τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, αντιστοίχως, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.
 8. Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε μεικτού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων, τον αριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό των ευρεθέντων φακέλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, καθώς και τον αριθμό των άκυρων φακέλων
 9. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής κάθε μεικτού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών παραλαμβάνει τον εκλογικό σάκο, στον οποίο κλείνονται, με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής οι φάκελοι, σε ξεχωριστά δέματα για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια, καθώς και όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας.
 10. Τον εκλογικό σάκο μεταφέρει ο ίδιος και παραδίδει αμέσως στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του οικείου Εφετείου, στην περιφέρεια του οποίου ανήκει.
2.  
 1. Ο συντονισμός του έργου των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών της επόμενης παραγράφου
 2. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου του οικείου Εφετείου.
 3. Με την ίδια απόφαση διορίζεται ο αναπληρωτής του προέδρου και των μελών της, από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.
 4. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε έναν από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Δικαστηρίου.
 5. Οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και επιδίδονται αυθημερόν στους διοριζόμενους.
 6. Έργο των Γενικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών Ετεροδημοτών είναι:
 7. Η συγκέντρωση αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές και
 8. Η έκδοση του τελικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών σε κάθε βασική εκλογική περιφέρεια
3.  
 1. Η παραλαβή από την οικεία Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή των δεμάτων των μεικτών εκλογικών τμημάτων και η καταχώριση στα πρακτικά σημείωσης για τον αριθμό των δεμάτων που παραλαμβάνουν με απόδειξη από τον Πρόεδρο της Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής
 2. Τα μέλη αυτών των επιτροπών μαζί με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου Εφετών του οικείου Εφετείου.
 3. Με την ίδια απόφαση καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε έναν από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Εφετείου.
 4. Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός δικαστικών υπαλλήλων, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος του οικείου Εφετείου μπορεί να διορίσει μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α΄).
 5. Η σχετική απόφαση εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και επιδίδεται αυθημερόν στους διοριζόμενους.
 6. Έργο των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών Ετεροδημοτών είναι:
 7. Η αρίθμηση και η αποσφράγιση των φακέλων, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια
 8. Η σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α΄).
 9. Στο τέλος του πίνακα αυτού καταχωρίζεται σχετική πράξη.
 10. Ο πίνακας υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.
 11. Στη σχετική πράξη αναφέρεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας.
 12. Η παράδοση όλων των στοιχείων της ψηφοφορίας και της διαλογής με την φροντίδα του προέδρου της Ειδικής Εφορευτικής Επιτροπής στη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή
4.  
  Οι Γενικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές εκδίδουν το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών κατά βασική εκλογική περιφέρεια. Για το σκοπό αυτόν συντάσσουν ειδικούς πίνακες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 88 του Π.Δ. 55/1999. Οι πρόεδροι των επιτροπών αυτών τηλεγραφούν ή ανακοινώνουν εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση στον Νομάρχη και στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της αντίστοιχης βασικής εκλογικής Περιφέρειας, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, αποστέλλοντας στον ίδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών στη συνέχεια εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, κυρωμένα αντίγραφα των ειδικών πινάκων. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από το τέλος της ψηφοφορίας οι εκλογικοί σάκοι ή τα δέματα με όλα τα σχετικά στοιχεία της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών εκλογέων που ψήφισαν σε μεικτά εκλογικά τμήματα, καθώς και οι πίνακες και τα πρακτικά καθεμιάς Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών διαβιβάζονται επίσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας βασικής εκλογικής περιφέρειας. Το Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας μόλις παραλάβει τα ανωτέρω στοιχεία, τα ενσωματώνει στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων, με ειδική μνεία των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων προέλευσης, προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικής περιφέρειάς του, το οποίο διαβιβάζεται άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για χρήση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.
5.  
  Οι Γενικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές και οι Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές του άρθρου αυτού χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Εφετείου
6.  
 1. Οι Πρόεδροι που διευθύνουν τα οικεία Εφετεία έχουν τη γενική εποπτεία της αρμόδιας Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών και μπορούν με πράξεις τους να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και το έργο όλων των παραπάνω επιτροπών
 2. Κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων, ενώπιον των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, μπορούν να παρίστανται αντιπρόσωποι των κομμάτων ή των μεμονωμένων υποψηφίων
7.  
 1. Όταν οι γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα με εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δημοψήφισμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
 2. Εάν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται σε χρόνο που απέχει μέχρι τέσσερις μήνες από τη διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών, οι ετεροδημότες ψηφίζουν σύμφωνα με τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, που ίσχυσαν στις διεξαχθείσες γενικές βουλευτικές εκλογές.
 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για τον τρόπο ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας, αντίστοιχης, νομοθεσίας.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται θέματα τεχνικού, λεπτομερειακού ή διαδικαστικού εν γένει χαρακτήρα, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων, οι οποίες αφορούν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών
9.  
  Για οποιοδήποτε άλλο θέμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Π4Β/5814 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Π4Β_5814 1997
ΝΟΜΟΣ 1981/1188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1188 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
ΝΟΜΟΣ 1992/3074 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/3074 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 1999/2717 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Κύρωση: α) της από 16.11.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν. 98/1975. όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, β) της από 23.11.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τω[...]" 1999/2779 1999
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/315 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/315 1999
Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 1999/55 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010