ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Άρθρο 1 "Διάθεση εκτάσεων"
1.  
  Οι εκτάσεις οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα Β.Δ. 29-10/6-12-1949 (ΦΕΚ 342 Α΄), του Κώδικα Αποστραγγιζομένων Γαιών Β.Δ. 19-3-1941 (ΦΕΚ 84 Α΄) και του Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ 217 Α΄) διατίθενται για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, με πράξη του Υπουργού Γεωργίας. Η πράξη εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην πρόταση αναφέρονται ιδιαίτερα η ανάγκη της αποκατάστασης των ακτημόνων, η καλλιέργεια που ενδείκνυται και η μορφή εκμετάλλευσης.
2.  
  Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Αγροτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: αα) έγγαμους καλλιεργητές Επί συζύγων γεωργών δικαιούχος κρίνεται αυτός που έχει τη διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης Για την ακτημοσύνη λαμβάνεται υπόψη και η περιουσία του άλλου συζύγου.
3.  
  Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Αγροτικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Η περιουσία των γονέων δεν λαμβάνεται υπόψη όταν αυτοί κατά το χρόνο που εκδικάζεται η αίτηση του ενδιαφερομένου για τη γεωργική αποκατάσταση έχουν ηλικία κάτω των 55 ετών.
4.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων επιτρέπεται να παραχωρούνται σε ενδιαφερομένους διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις η εκτάσεις του άρθρου 13 παράγραφος 2Αβ του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), που βρίσκονται σε αυτοτελείς οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και περιλαμβάνονται στις παραμεθόριες κατά το άρθρο 24 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) περιοχές των περιφερειών Θράκης, Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και στις ορεινές κοινότητες των Νομών Γρεβενών, Καβάλας και Τρικάλων για την ανέγερση κατοικιών. Για την παραχώρηση καταβάλλεται τίμημα ίσο με το ένα τρίτο της αγοραίας αξίας της έκτασης και εξοφλείται σε πέντε ίσες ετήσιες άτοκες δόσεις. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του από 24.4/23.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 239 Δ΄) εφαρμόζονται ανάλογα και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου αυτής.
5.  
  Εκτάσεις που παραχωρούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας και του παρόντος, εμπίπτουν στις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, όσον αφορά το ελάχιστο όριο εμβαδού κατάτμησης και την αρτιότητα των εκτάσεων. Οι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου εκτάσεις που παραχωρήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, δεν εμπίπτουν στις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, όσον αφορά το ελάχιστο όριο εμβαδού κατάτμησης, την αρτιότητα και τις χρήσεις των εκτάσεων.
6.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Δημόσιες εποικιστικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καλύπτονται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό από τα δασοπονικά είδη της παραγράφου 1, διατηρούν το δασικό χαρακτήρα ως προς την καλυπτόμενη έκταση και οι δικαιούχοι τους τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Για την υπόλοιπη έκταση ή για ολόκληρη την έκταση, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.
7.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987, ο χαρακτηρισμός από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών, ως προς τη μορφή των εκτάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής, συμφωνά με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, είναι έγκυρος και δεσμευτικός και δεν επανεξετάζεται από τα όργανα της Διοίκησης. Εκτάσεις στις οποίες έγινε κτηνοτροφική αποκατάσταση και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων ως χερσολιβαδα της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Ν. 4173/1929 (ΦΕΚ 205 Α΄) υπάγονται στις εκτάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.
Άρθρο 2 "Τίμημα κλήρων και οικοπέδων"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, για κάθε παραχώρηση γεωργικού, κτηνοτροφικού η οικοπεδικου κλήρου από κτήματα του Αγροτικού Κώδικα, του Κώδικα Αποστραγγιζομενων Γαιών, του Ν.Δ. 2185/1952, του Κτηνοτροφικού Κώδικα της 28/30.10.1941 (ΦΕΚ 368 Α΄) και του Ν. 674/1977 (ΦΕΚ 242 Α΄), οφείλεται τίμημα ίσο με το ένα τρίτο της αγοραίας αξίας των εκτάσεων κατά στρέμμα, στο χρόνο της παραχώρησης. Το τίμημα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων σε ευρώ. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε αναπομπή κατά το άρθρο 80 του Αγροτικού Κώδικα. Στο τίμημα προστίθεται κεφαλαιοποιούμενος τόκος προς έξι τοις εκατό, συμφωνά με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του από 2.8.1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 116 Α΄) και εξοφλείται σε πέντε ίσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις. Αν ο κληρούχος καθυστερήσει την καταβολή μιας δόσης, η αρμοδία υπηρεσία του αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση για εξόφληση της οφειλής του, η οποία επιμηκύνεται κατά ένα έτος. Αν δεν ανταποκριθεί και στην επομένη δόση, τότε κηρύσσεται οριστικά έκπτωτος του κλήρου του με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται. Το τίμημα εισπράττεται για λογαριασμό του Δημοσίου από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) και κατατίθεται εντόκως στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται σε αυτή με τον τίτλο «Δημόσιο - Κεφαλαίο δημοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού - αναδασμού». Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας και της ΑΤΕ, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την είσπραξη του τιμήματος από την Α.Τ.Ε., το υψος της προμήθειας αυτής και του χορηγουμένου επιτοκίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της.
2.  
  Οι κληρούχοι που αποκαταστάθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε κτήματα της προηγουμένης παραγράφου οφείλουν να καταβάλουν σε ευρώ το τίμημα το οποίο καθόρισε η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων με απόφασή της σε μεταλλικές δραχμές, χωρίς τους τόκους και τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν.Δ. 2185/1952 και 6 του από 2.8.1958 Β.Δ. Η αξία της μεταλλικής δραχμής είναι ίση με 30 λεπτά. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αφαιρούνται από την οφειλή αυτή, τα δε επιπλέον καταβληθέντα δεν επιστρέφονται. Για την είσπραξη, εξόφληση ή καθυστέρηση καταβολής δόσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο.
Άρθρο 3 "Διαθέσιμες εκτάσεις από αναμόρφωση διανομών"
1.  
  Διαθέσιμες εκτάσεις από αναμόρφωση διανομών κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3958/1959 (ΦΕΚ 133 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Α.Ν. 431/1968 (ΦΕΚ 115 Α΄), που κατέχονται τουλάχιστον είκοσι έτη πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, από τους αναγραφόμενους στους σχετικούς πίνακες αναμόρφωσης ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, επιτρέπεται να παραχωρούνται σε αυτούς κατά κυριότητα με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Στην επιτροπή αυτή μετέχει και εκπρόσωπος της οικείας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Για την παραχώρηση οφείλεται τίμημα ίσο με το ένα δέκατο της αγοραίας αξίας της έκτασης. Ως προς την καταβολή του τιμήματος ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5. Μετά την εξόφληση του τιμήματος εκδίδεται ο σχετικός τίτλος κυριότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Οι δρόμοι και τα ρέματα που απεικονίζονται στα κυρωμένα στοιχεία των οριστικών διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών της αγροτικής νομοθεσίας, περιέρχονται με απόφαση του Νομάρχη στους δήμους ή κοινότητες στους οποίους υπάγονται τα διανεμηθεντα κτήματα και συνοικισμοί. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται.
Άρθρο 4 "Παραχώρηση ακίνητων"
1.  
  Η κυριότητα των ακίνητων που περιήλθαν κατά νομή, χρήση και κατοχή σε νομικά πρόσωπα εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Τα ακίνητα αυτά επιτρέπεται να παραχωρούνται, κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, δωρεάν προς το Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή αλλά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου που εκπληρούν κοινωφελή σκοπό ή με αντάλλαγμα προς αλλά νομικά πρόσωπα. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από γνώμη του συλλογικού οργάνου που διοικεί τα πρόσωπα αυτά. Στη σχετική απόφαση καθορίζεται ο σκοπός της παραχώρησης και μπορεί να τίθενται όροι ή μη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση αυτής. Στα ίδια πρόσωπα και με την ίδια διαδικασία και όρους επιτρέπεται η παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας των Κέντρων Έλεγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΚΕΠΠΥΕΛ), των Αμπελουργικών Φυτωρίων, των Δενδροκομικών Σταθμών, των Κρατικών Κτημάτων και των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Έλεγχου (ΣΥΚΕ) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2325/1995 (ΦΕΚ 153 Α΄).
2.  
  Η ακίνητη περιουσία του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) μπορεί να παραχωρείται δωρεάν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, προς το Δημόσιο ή αλλά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου που εκπληρούν κοινωφελή σκοπό. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Τα αναφερόμενα στο τρίτο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και για τις παραχωρήσεις αυτές.
3.  
  Οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που αφορούν παραχωρήσεις ακίνητων των παραγραφών 1 και 2 είναι έγκυρες και ισχυρές
Άρθρο 5 "Παραχώρηση κατεχομένων εκτάσεων"
1.  
  Αυθαίρετοι κάτοχοι δημοσίας εποικιστικής έκτασης κοινόχρηστης ή διαθέσιμης, η οποία δεν έχει τη μορφή δασούς ή δασικής έκτασης ή δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, δικαιούνται να υποβάλουν στην αρμοδία υπηρεσία Γεωργίας μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος αίτηση για την εξαγορά της έκτασης εφόσον καλλιεργούν αυτή με συστηματική φυτεία αμπέλου, ελαιών ή οπωροφόρων δένδρων που έχουν ηλικία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τουλάχιστον δέκα ετών ή έχουν οικοδομήσει επί αυτής κτίσματα τουλάχιστον πριν από μια δεκαετία. Στη διάταξη αυτή εμπίπτουν και οι μονοετείς καλλιέργειες εφόσον αυτό βεβαιώνεται με απόφαση τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, από γεωτεχνικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχίας. Ο χρόνος των μονοετών καλλιεργειών πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η παραχωρούμενη έκταση εφόσον βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή ορίων οικισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν ενός αρτίου οικοπέδου εκτός εάν η τυχόν ύπαρξη κτίσματος προϋποθέτει μεγαλύτερο εμβαδόν οικοπέδου κατά τους ισχύοντες ορούς δόμησης, οπότε είναι δυνατή η παραχώρηση της επιπλέον αναγκαίας έκτασης. Εάν η παραχωρούμενη έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως η ορίων οικισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα στρέμματα ή το εμβαδόν αρτιότητας που προβλέπεται από τυχόν ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την περιοχή του ακίνητου.
2.  
  Για την εκδίκαση από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων της σχετικής αίτησης στην οποία μετέχουν με ψήφο επιπλέον των μελών της ανά ένας εκπρόσωπος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχίας, απαιτείται αυτή να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται η υπάρχουσα κατάσταση και η οποία θα διαπιστώνεται με αυτοψία που θα διενεργούν τα μελή της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.
3.  
  Για την εξαγορά της έκτασης οφείλεται τίμημα το οποίο ισούται με την αντικειμενική της αξία. Όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική αξία, η εξαγορά γίνεται με την αγοραία αξία της έκτασης. Εκτάσεις που βρίσκονται σε παραλιακή ή τουριστική περιοχή στην οποία έχει καθοριστεί αντικειμενική αξία, η εξαγορά τους γίνεται με την καταβολή τιμήματος ίσου με την αντικειμενική τους αξία, η οποία προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό. Για την εκτίμηση της αξίας των εξαγοραζομένων εκτάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των επικείμενων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί από τον αυθαίρετο κάτοχο ή άλλων επικείμενων όπως δένδρων κ.λπ. Αν ο κάτοχος έχει ανεγείρει το κτίσμα ή κατέχει την έκταση πριν από μια 25ετία, το τίμημα εξαγοράς μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό. Η εξαγορά εκτάσεων εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 ή εκτός οικισμού με εγκεκριμένα όρια κάτω των 2.000 κατοίκων, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση είτε κατεδάφισης των αυθαιρέτων κτισμάτων είτε νομιμοποίησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφισή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης εξαγοράς από τον δικαιούχο. Η εξαγορά έκτασης σε κάθε περίπτωση είναι δυνητική για το Δημόσιο, το οποίο μπορεί να την αρνηθεί αν κρίνει ότι η έκταση είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να παραχωρηθεί στον αιτούντα άλλο ακίνητο του Δημοσίου. Η επιτροπή οφείλει να εξετάσει όλες τις αιτήσεις εξαγοράς μέσα σε προθεσμία δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για δύο ακόμη έτη. Η βεβαίωση του οφειλόμενου τιμήματος γίνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εξοφλείται σε τρεις ετήσιες άτοκες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται πριν από την πάροδο τριμήνου από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα κάθε δόση, η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ανακαλείται με πράξη του Νομάρχη και ισχύουν κατά του κατόχου τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.
4.  
  Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων εκδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό
5.  
  Η παραχώρηση των εκτάσεων αυτών κατά την παράγραφο 1 αποκλείεται στην περίπτωση κατά την οποία, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει προβλεφθεί σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο η κοινωφελής χρήση ή ο κοινόχρηστος προορισμός τους
6.  
  Δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού οι εκτάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 294 έως 304 του Αγροτικού Κώδικα
7.  
  Αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, με τις οποίες παραχωρήθηκαν εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 του Α.Ν. 1832/1951 (ΦΕΚ 153 Α΄), 3 και 6 του Ν. 666/1977 (ΦΕΚ 234 Α΄), χωρίς να έχει εξοφληθεί το τίμημα και δεν παρήλθε εικοσαετία από την οριστικοποίησή τους, μπορεί να αναθεωρούνται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, κατόπιν παραπεμπτικής απόφασης του Νομάρχη και μόνο για οριοθέτηση της έκτασης που παραχωρήθηκε και επανακαθορισμό του τιμήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δέκατο της αγοραίας αξίας της έκτασης. Δόσεις που καταβλήθηκαν από το τίμημα που είχε αρχικά καθοριστεί συμψηφίζονται στο νέο τίμημα.
Άρθρο 6 "Πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης"
1.  
  Επιβάλλεται, με απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πρόστιμο σε όποιον κατέλαβε ή καταλαμβάνει αυθαιρέτως κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις και δεν υπάγεται στη ρύθμιση του προηγούμενου άρθρου 5. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και είναι, ανεξάρτητα από το μέτρο που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 666/1977, ίσο με το διπλάσιο της αγοραίας αξίας της έκτασης, κατά το χρόνο της επιβολής του. Η απόφαση κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή και η δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο. Μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, αυτός που κατέλαβε αυθαιρέτως μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Γεωργίας ως προς το ύψος της αγοραίας αξίας. Η κατάθεση των αντιρρήσεων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης και το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως έσοδο του Δημοσίου. Αν οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γεωργίας εκδίδει νέα απόφαση. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται ή δεν εισπράττεται κατά περίπτωση, αν αυτός που κατέλαβε αυθαιρέτως δηλώσει ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα στην έκταση και την εγκαταλείψει. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 7 "Διαδικασία διανομής"
1.  
  Τα τελευταία τρία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1189/1972 (ΦΕΚ 99 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: Ο φάκελος της εργασίας, μετά την τεχνική επεξεργασία των στοιχείων και το διοικητικό έλεγχο, υποβάλλεται με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Γεωργίας στο Νομάρχη, ο οποίος με απόφασή του κυρώνει την οριστική διανομή υπογράφοντας και τους σχετικούς πίνακες και διαγράμματα Ο Νομάρχης πριν από την κύρωση μπορεί να αναπέμψει στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών (Ε.Ο.Δ.) περιπτώσεις τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων που έχουν επισημανθεί Η Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών.
2.  
  Μετά την κύρωση της οριστικής διανομής αγροκτημάτων και συνοικισμών κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτής, η οποία επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, καταχωρείται στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής με απόφαση του Νομάρχη μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια περιφερειακή μονάδα της τοπογραφικής υπηρεσίας και στο Τμήμα Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας για την ενημέρωση του τηρούμενου κτηματολογικού αρχείου. Όπου η μεταβολή αφορά και αλλαγή ορίων τεμαχίων του κυρωμένου διαγράμματος διανομής, πρέπει η σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας να συνοδεύεται από ειδικό διάγραμμα μεταβολής της αρμόδιας Τοπογραφικής Υπηρεσίας, στο οποίο απεικονίζεται το παλαιό και το νέο καθεστώς.
3.  
  Για την αρτιότερη εκμετάλλευση των κληροτεμαχίων και την επικοινωνία μεταξύ τους επιτρέπεται, με πράξη της Ε.Ο.Δ., οι δρόμοι που απεικονίζονται στα στοιχεία της οριστικής διανομής των κτημάτων της αγροτικής νομοθεσίας να μεταβάλλουν θέσεις ή να δημιουργούνται νέοι με συμφωνία των θιγόμενων κληρούχων που καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου. Εφόσον οι δρόμοι αυτοί έχουν μεταβιβαστεί σε δήμους ή κοινότητες, απαιτείται και η συμφωνία των νομικών αυτών προσώπων. Η απόφαση της Ε.Ο.Δ. οριστικοποιείται κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1189/1972. Η πράξη σημείωσης της μεταβολής, που εκδίδεται από το Νομάρχη, επέχει θέση κυρωτική της απόφασης της Ε.Ο.Δ. από τη δημοσίευση της οποίας είναι δυνατή η έκδοση των νέων τίτλων κυριότητας για τους ενδιαφερόμενους κληρούχους. Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων επιτρέπεται η κατάργηση των δρόμων της οριστικής διανομής και η παραχώρησή τους στους όμορους κληρούχους ή διαδόχους αυτών, εφόσον κατόπιν αυτοψίας, που διενεργείται από τα μέλη αυτής, διαπιστωθεί ότι αυτοί έπαψαν να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο αφέθηκαν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το οφειλόμενο από τους παραχωρησιούχους τίμημα, το οποίο είναι ίσο με την αγοραία αξία της έκτασης και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων αποτελεί τίτλο, ο οποίος μεταγράφεται μόνο μετά την καταβολή του τιμήματος. Η μεταβολή της θέσης, η κατάργηση ή δημιουργία νέων δρόμων της οριστικής διανομής της παραγράφου αυτής δεν επιτρέπεται σε διανομές για οικιστική χρήση.
Άρθρο 8 "Εκποίηση κλήρων και οικοπέδων"
1.  
  Οι κλήροι που παραχωρήθηκαν ή παραχωρούνται σε έγγαμους καλλιεργητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 1 του παρόντος, εκποιούνται μετά από συναίνεση και του άλλου συζύγου. Αν οι σύζυγοι διαφωνούν, επιλαμβάνεται το αρμόδιο από την τοποθεσία του ακινήτου Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους συζύγους και αποφασίζει για την εκποίηση, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους άφευκτης ανάγκης ή προφανούς ωφέλειας.
2.  
  Στην περίπτωση Αβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 431/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 666/1977 και μετά τη λέξη «χωρίων», προστίθεται η φράση «ή εντός ορίων οικισμών».
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 666/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 Α΄).
4.  
  Συμβολαιογραφικές πράξεις που έχουν συνταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με βάση τη βεβαίωση πολιτικού μηχανικού του άρθρου 5 του Ν. 651/1977, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές από τότε που συντάχθηκαν, όσον αφορά την παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 666/1977. εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Άρθρο 9 "Παραχωρήσεις οικοπέδων"
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του από 24.4/23.5.1985 Π.Δ. αντικαθίστανται ως εξής: 2 Εάν ο δικαιούχος δεν κτίσει σπίτι μέσα σε δέκα έτη από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ή εγκαταλείψει τον οικισμό πριν παρέλθει δεκαετία από την απόκτηση της κυριότητας, εκπίπτει αυτοδικαίως του δικαιώματός του Με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας, ανακαλείται η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Εγκατάλειψη του οικισμού πριν από την παρέλευση δεκαετίας είναι δικαιολογημένη μονό για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του Εάν ο δικαιούχος που εγκατέλειψε εντός της δεκαετίας τον οικισμό έχει ανεγείρει κτίσμα, επιτρέπεται να εξαγοράσει το οικόπεδο με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, καταβάλλοντας ολόκληρη την αξία που έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Η καταβολή του τιμήματος γίνεται σε τρεις ίσες ετήσιες άτοκες δόσεις. 3 Απαγορεύεται, πριν παρέλθει δεκαετία από την απόκτηση της κυριότητας, η διάθεση του οικοπέδου, ακόμη και στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ανεγείρει σπίτι Μεταβίβαση μέσα στη δεκαετία επιτρέπεται μόνο για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας του, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του από 24.4/ 23.5.1985 Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 4 Αν ο δικαιούχος αποβιώσει πριν παρέλθει δεκαετία από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και έχει κτίσει σπίτι στο οικόπεδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής του Αστικού Κώδικα Αν δεν έχει κτίσει σπίτι, το οικόπεδο παραχωρείται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων στους κληρονόμους οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 αρχίζουν από την κοινοποίηση στους κληρονόμους της ανωτέρω απόφασης Αν έχει παρέλθει πενταετία από την αρχική παραχώρηση, παρέχεται νέα προθεσμία πέντε ετών που αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Για την ανέγερση ή όχι του κτίσματος αποφαίνεται μετά από αυτοψία η Υπηρεσία Γεωργίας
Άρθρο 10 "Διάθεση κτηνοτροφικών εκτάσεων"
1.  
  Στο κωδικοποιημένο διάταγμα της 28/30.10.1941 (ΦΕΚ 368 Α΄) «Κτηνοτροφικός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 7, που έχει ως εξής: 7 κτηνοτροφικών εκτάσεων Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται η διάθεση των εκτάσεων των άρθρων 3, 4, 5 και 6 για την αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναφέρονται τα προσδιοριστικά στοιχεία του κτήματος, η ανάγκη για την αποκατάσταση των κτηνοτρόφων και η βοσκοϊκανότητα της έκτασης
2.  
  Αποκαθίστανται οι ακτήμονες κτηνοτρόφοι ηλικίας δεκαοκτώ έως πενήντα πέντε ετών που διαθέτουν ιδιόκτητα μικρά ζώα μέχρι 400 ή και μεγάλα μέχρι 10
3.  
  Ως ακτήμονες κτηνοτρόφοι κρίνονται από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν επαρκή κινητή ή ακίνητη αστική, γεωργική ή κτηνοτροφική ιδιοκτησία, κατά την εξής σειρά προτίμησης:
 1. κάτοικοι του δήμου ή κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι εκτάσεις προς διάθεση,
 2. κάτοικοι της περιοχής του νομού,
 3. κάτοικοι όμορων νομών,
 4. κάτοικοι άλλων νομών της χώρας
4.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄) οι κτηνοτρόφοι που αποκαθίστανται δεν αποκτούν κυριότητα επί του παραχωρούμενου κλήρου, αλλά μόνο δικαίωμα νομής του κλήρου για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα του κτηνοτρόφου και διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο. Για τον κλήρο που παραχωρείται καταβάλλεται το τίμημα που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.
5.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων γίνεται αποδεκτή αίτηση παραίτησης του κληρούχου κτηνοτρόφου από τον κλήρο του υπέρ του κατιόντος αυτού, εφόσον ο κατιών κατά την κρίση της Επιτροπής είναι κτηνοτρόφος. Ο κατιών υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού κληρόύχου.
6.  
  Η παραχώρηση των διαθέσιμων κτηνοτροφικών κλήρων, λόγω έκπτωσης ή θανάτου του αρχικού κληρούχου, σε άλλους κτηνοτρόφους γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη σειρά προτίμησης της παραγράφου 3. Εάν μεταξύ των ενδιαφερόμενων κτηνοτρόφων έχει υποβάλει αίτηση κληρονόμος του κληρούχου, αυτός προτιμάται έναντι των άλλων της ίδιας κατηγορίας.
7.  
  Διαθέσιμοι κτηνοτροφικοί κλήροι, εφόσον κριθούν, ύστερα από έκθεση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι είναι απρόσφοροι για βόσκηση, επιτρέπεται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση κρατικών σκοπών
8.  
  Στο άρθρο 27 του Ν. 2040/1992 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ολόκληρο το δικαίωμα πλήρους κυριότητας του αποκατα-σταθέντος κτηνοτρόφου που απεβίωσε μέσα στην εικοσαετία περιέρχεται στον κληρονόμο του που είναι κτηνοτρόφος Εάν είναι περισσότεροι του ενός, το δικαίωμα αυτό περιέρχεται σε αυτούς κατ’ ισομοιρία και εξ αδιαιρέτου Μετά την εικοσαετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής του Αστικού Κώδικα.
9.  
  Οι κτηνοτρόφοι που έπαυσαν να διατηρούν το ποίμνιό τους ή μετέβαλαν τη χρήση του βοσκότοπου κηρύσσονται έκπτωτοι και αποβάλλονται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 666/1977. Σε όσους δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε στρέμμα του κλήρου και για κάθε έτος παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.
10.  
  Σε βάρος του αυθαίρετου κατόχου διαθέσιμης κτηνοτροφικής έκτασης επιβάλλεται, πέρα από το μέτρο της διοικητικής αποβολής κατά το άρθρο 5 του Ν. 666/1977, και το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
11.  
  Για τη βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6
12.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κτηνοτροφικού Κώδικα και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους κτηνοτροφικούς κλήρους για τους οποίους εκδόθηκαν παραχωρητήρια σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 246/1974 (ΦΕΚ 87 Α΄).
13.  
  Σε κτήματα των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών, στα οποία έλαβε χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα, αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων, επιτρέπεται ο διαχωρισμός των εξ αδιαιρέτου κλήρων σε ατομικούς ή ομαδικούς κλήρους ή κλήρους ομάδων κτηνοτρόφων. Ο διαχωρισμός γίνεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από έναν γεωπόνο, έναν διοικητικό και έναν τοπογράφο, υπαλλήλους των αντίστοιχων υπηρεσιών Γεωργίας και Τοπογραφικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον μετά από μελέτη των πραγματικών συνθηκών κριθεί αιτιολογημένα από την Επιτροπή ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι εφικτός και επωφελής για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Οι κτηνοτρόφοι και μετά το διαχωρισμό δεν αποκτούν δικαίωμα κυριότητας στο δια-χωριζόμενο κλήρο. Για κάθε βελτίωση στο διαχωριζόμε-νο κλήρο απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου γεωπόνου κτηνοτροφίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
14.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Α.Ν. 431/1968 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται, ύστερα από εκτίμηση των αναγκών της ποιμενικής κτηνοτροφίας, η παράταση του μέτρου της αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων στις βοσκές για τη χειμερινή ή θερινή . κτηνοτροφική περίοδο.
15.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Α.Ν. 431/ 1968 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Σε όσα κτήματα παρατείνεται το μέτρο της αναγκαστικής εισδοχής και, σύμφωνα με αιτιολογημένη έκθεση του γεωπόνου κτηνοτροφίας της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υφίσταται περίσσια βοσκής, είναι δυνατή η επέκταση του ανωτέρω μέτρου και σε άλλους κτηνοτρόφους, εφόσον αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των κτηνοτροφικών αναγκών του ποιμνίου τους σε άλλο μέρος
Άρθρο 11 "Ειδικές ρυθμίσεις"
1.  
  Οι εκτάσεις που περιήλθαν σε ακτήμονες γεωργούς και κτηνοτρόφους με διανεμητήριο συμβόλαιο από εκούσια κατά το άρθρο 127 του Αγροτικού Κώδικα μεταβίβαση, αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται γι’ αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. Στις εκτάσεις αυτές το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας.
2.  
  Στις εκτάσεις του κτήματος Μανωλάδας Νομού Αχαΐας, που κατέχονται από τρίτους και οι οποίες δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση ούτε βρίσκονται εντός των ορίων του αιγιαλού ή της παραλίας και μέχρι πλάτους εκατό μέτρων από την ακτογραμμή και το σύνολο της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και της παρόχθιας ζώνης της, δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας το Δημόσιο. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων για τις εκτάσεις αυτές καταργούνται. Οι σχετικές αγωγές διαγράφονται από τα βιβλία διεκδικήσεων των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων, με αίτηση των ενδιαφερομένων.
3.  
  Συμβολαιογραφικές πράξεις, με τις οποίες επέρχεται μεταβολή εμπράγματου δικαιώματος, που συντάχθηκαν μέχρι την 31.12.1994 κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3250/1924 (ΦΕΚ 324 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο μόνο του Ν. 2148/1952 (ΦΕΚ 153 Α΄), είναι έγκυρες και ισχυρές μόνο σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις των διατάξεων αυτών.
4.  
  Το με αριθ. 362914/1966 παραχωρητήριο του Υπουργείου Γεωργίας που εκδόθηκε στο όνομα των γεωργοκτηνοτρόφων Άνω Σουλίου Αττικής, κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, είναι έγκυρο και ισχυρό από τότε που εκδόθηκε. Οι δικαιοπραξίες που καταρτίστηκαν με βάση το παραχωρητήριο αυτό είναι έγκυρες και ισχυρές μόνο σε ό,τι αφορά την παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας.
5.  
  Η διανομή και παραχώρηση στους δικαιούχους των εκτάσεων των αγροκτημάτων Πλατάνου Φαρσάλων, Ψυχικού, Γκίνια και Πατώματος Γουνίτσας Νομού Λάρισας, Βραώνος, Γέρακα (Πατήματος-Βριλησσίων), Αγίας Παρασκευής Γέρακα και Σεβδίκιοι Μαραθώνα Νομού Αττικής, Αετοβουνίου, Φιλύρας, Θεοδωριτσίου, Πετρινού, Ροδολίβους και Καστανούσας Νομού Σερρών, Άνω Γραμματικού, Τριών Ελάτων, Πατήματος, Εδέσσης και Κερασιάς περιοχής Έδεσσας Νομού Πέλλας, Κρώμνης και Ασβεσταριού περιοχής Γιαννιτσών Νομού Πέλλας, Παναγού-δας και Λιθοχωρίου Νομού Καβάλας, Σταυρού και Συνοικισμού Κορδελιού Νομού Θεσσαλονίκης, Εξάρχου Νομού Φθιώτιδας, Μαυροπηγής και Προαστίου Νομού Κοζάνης, Ασβεστόπετρας, Αιγινίου, Ρητίνης και Σανατορίου-Πέτρας Νομού Πιερίας, Τριζονιών Νομού Φωκίδας, Αγιάς Νομού Πρέβεζας, Λιθωτού, Κάτω Σουρμένων, Άνω Σουρμένων, Αγίας Παρασκευής, Ροδώνας και Μαυρονερίου Νομού Κιλκίς και των Δήμων Κομοτηνής, Σαππών, Αιγείρου, Αρριανών, Ιάσμου, Μαρώνειας, Νέου Σιδηροχωρίου, Σώστη, Φιλύρας και των Κοινοτήτων Αμαξάδων, Κέχρου και Οργάνης Νομού Ροδόπης, επιτρέπεται να γίνει κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το αρμόδιο όργανο, το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, το οφειλόμενο τίμημα και η διαδικασία καθορισμού και πληρωμής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, που εκδίδεται μία φορά μόνο για κάθε αγρόκτημα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία διανομής και παραχώρησης, που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή, εφαρμόζεται και για όσα κτήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) δεν εκδόθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος η σχετική απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που αφορούν παραχωρήσεις και διανομές ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 2732/1999, είναι έγκυρες και ισχυρές.
6.  
  Κοινόχρηστες συνεταιρικές εκτάσεις, οι οποίες παραχωρήθηκαν στους οικείους Συνεταιρισμούς Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει συνολικού παραχωρητηρίου του Υπουργείου Γεωργίας, και εκποιήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2258/1952 (ΦΕΚ 285 Α΄) προς Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς Δωδεκανησίων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν από την απελευθέρωση των Νήσων, εφόσον κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, σύμφωνα με το Ν. 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α΄) χαρακτηρίστηκαν στον οικείο κτηματολογικό πίνακα ως χορτολιβαδικές εκτάσεις, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αποφάσεις με τις οποίες κηρύχθηκαν οι εκτάσεις αυτές ως αναδασωτέες ανακαλούνται με πράξη του αρμόδιου οργάνου.
7.  
  Κοινόχρηστες και διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις, εφόσον δεν διατίθενται για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, επιτρέπεται να εκμισθώνονται για διάφορους σκοπούς. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται το αρμόδιο για την εκμίσθωση όργανο, η διάρκεια, οι όροι, το μίσθωμα και η διαδικασία μίσθωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 12 "Ειδικά εποικιστικά θέματα"
1.  
  Στο άρθρο 80 του Αγροτικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: 5 Αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, με τις οποίες δημιουργήθηκαν δικαιώματα για την παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων, και οι οποίες δεν εφαρμόσθηκαν επί δεκαπενταετία από την έκδοσή τους, επιτρέπεται να ανακαλούνται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη
2.  
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
 2. Το δικαίωμα κυριότητας επί των ξένων τεμαχίων αποσβέννυται, εφόσον από το χρόνο κύρωσης της οριστικής διανομής έχει παρέλθει εικοσαετία.
 3. Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τους ορισμούς του άρθρου 246 του ίδιου Κώδικα και εκκρεμούν
3.  
  Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α~) μετά τη λέξη «παραχωρούνται» αντικαθίσταται ως εξής: σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 246 του Αγροτικού Κώδικα εφαρμόζονται και για την αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας επί των χορτολιβαδικών εκτάσεων που έχουν παραδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 998/1979.
5.  
  Το άρθρο 10 του Ν.Δ. 1189/1972 αντικαθίσταται ως εξής: 10 οριστικής διανομής αγροκτημάτων Ηπείρου Με απόφαση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών, σε αγροκτήματα της Ηπείρου, στα οποία έλαβε χώρα διανομή ελαιοδένδρων ή άλλων δένδρων χωρίς να παραχωρηθεί και το υπό αυτά έδαφος, επιτρέπεται ο διαχωρισμός υπέρ των κληρούχων της κοινόχρηστης έκτασης που αναλογεί στον καθένα, επί της οποίας υφίστανται τα παραχωρηθέντα σε αυτούς ελαιόδενδρα ή άλλα δένδρα Μετά την κύρωση της πράξης αυτής με απόφαση του Νομάρχη, εκδίδονται οι σχετικοί τίτλοι κυριότητας.
6.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του Ν. 666/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 9 Η εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ανατίθεται με απόφαση του Νομάρχη στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες υποχρεούνται να συντάξουν πρακτικό για την εκτέλεση.
7.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 666/1977 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 3 Η προστασία των κοινόχρηστων και διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων του Νομού Αττικής που έχουν τη μορφή δάσους ή δασικής έκτασης διασφαλίζεται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες βάσει των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
8.  
  Τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και από την Υπηρεσία Δασών της Περιφέρειας Αττικής είναι έγκυρα και ισχυρά. Οι παραχωρήσεις εποικιστικών εκτάσεων, που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και δεν εφαρμόζεται γι’ αυτές η 108424/1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
9.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3958/1959 οι λέξεις «Διευθυντών Γεωργίας» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Γεωπόνου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
10.  
 1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α΄) απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «και του αρμόδιου κατ^ι περίπτωση Υπουργού».
 2. Κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.2412/1996, είναι έγκυρες και ισχυρές.
11.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1280/1982 (ΦΕΚ 108 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι εκτάσεις, που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο παραχωρούνται στο Δημόσιο, επιτρέπεται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
12.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν.1341/1983 (ΦΕΚ 38 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Μεσολογγίου επιτρέπεται η παραχώρηση εκτάσεων, που βρίσκονται μέσα στις οριογραμμές της ανώτατης και κατώτατης στάθμης των ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και οι οποίες έχουν καταληφθεί μέχρι την 31.12.1965 και εξακολουθούν να κατέχονται, στους αρχικούς κατόχους ή τους νόμιμους διαδόχους τους Για την παραχώρηση αυτή οφείλεται τίμημα ίσο με το ένα πέμπτο της αγοραίας αξίας των εκτάσεων, που καταβάλλεται σε δύο ισόποσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις.
13.  
  Με τη διαδικασία των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1189/1972, όπως ισχύει, κυρώνονται οι αναμορφώσεις διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3958/1959, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Α.Ν. 431/1968.
14.  
  Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 1,3 και 4 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα δεν ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποίησαν το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση και παρήλθε εικοσαετία από το χρόνο μεταγραφής του σχετικού παραχωρητηρίου ή της απόφασης
Άρθρο 13 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α~), 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α~) και 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α )"
1.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 11, που έχει ως εξής: 11 Για τις αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσε-ων Θεσσαλονίκης, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν ισχύει η προθεσμία του άρθρου 80 του Αγροτικού Κώδικα.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Ν. 1644/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Γεωργικοί κλήροι και οικόπεδα κτημάτων της Ηπείρου, τα οποία παραχωρήθηκαν προσωρινά σε βορειοηπειρώτες, σύμφωνα με την 192/1954 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που κυρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του Ν. 3194/1955 (ΦΕΚ 96 Α΄), παραχωρούνται οριστικά στους προσωρινούς κληρούχους ή στους κληρονόμους τους, εφόσον έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τους προσωρινούς κληρούχους υπέρ των οποίων εκδόθηκαν οριστικοί τίτλοι κυριότητας.
3.  
  Στο άρθρο 13 του Ν. 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3 Με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας, επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.Δ 1189/1972, η διόρθωση, συμπλήρωση ή ακύρωση των τίτλων κυριότητας που εκδόθηκαν υπέρ των δικαιούχων οικοπέδων του συνοικισμού Λούρου Νομού Πρέβεζας.
4.  
  Στο άρθρο 14 του Ν. 1644/1986 προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, που έχουν ως εξής: Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για την αντικατάσταση κλήρων οι οποίοι, εξαιτίας των έργων που έγιναν ~ στην ευρύτερη περιοχή, κατακλύστηκαν από νερά και έγιναν ακατάλληλοι για καλλιέργεια Το Δημόσιο επιτρέπεται να ανταλλάσσει αδιάθετες εποικιστικές εκτάσεις της περιοχής Κωπαΐδας, με άλλες εκτάσεις κληρούχων ή των νόμιμων διαδόχων τους ή και μη κληρούχων, εφόσον με την ανταλλαγή επέρχεται συγκέντρωση της ιδιοκτησίας Ως προς τους όρους και τη διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρο 24.
5.  
  Στο άρθρο 26 του Ν. 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3 Τα έσοδα από τη διαχείριση ή εκμίσθωση των κοινόχρηστων και διαθέσιμων δημόσιων εποικιστικών εκτάσεων περιέρχονται στο Δημόσιο Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας επιτρέπεται ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό των εσόδων να αποδίδεται στο δήμο ή κοινότητα στην κτηματική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι εκτάσεις Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία απόδοσης Τα ποσά που εισπράχθηκαν μέχρι σήμερα από τους δήμους ή τις κοινότητες δεν επιστρέφονται.
6.  
  Στο άρθρο 31 του Ν. 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: 6 Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών που έγιναν μετά τη δημοσίευση του Ν. 18/1944 (ΦΕΚ 14 Α΄) Δικαιούχοι των εκτάσεων είναι οι αναγραφόμενοι στους σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες γαιών ή οικοπέδων ή οι νόμιμοι διάδοχοι τους Πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε βάρος των ανωτέρω διαγράφονται και δεν εισπράττονται.
7.  
  Στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, που έχουν ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαμβάνεται ύσιερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που αποκτά η εταιρία με ανταλλαγή, περιέρχονται στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας και τίθενται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, ύστερα από καταβολή τιμήματος ίσου προς την πραγματοποιηθείσα από την εταιρία δαπάνη για την απόκτηση τους Η δαπάνη αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, που συστήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 998/1979 και καταβάλλεται στην εταιρία κατά τις διατάξεις του π.Δ. 906/1980(ΦΕΚ 226 Α΄).
8.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του Ν. 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 5 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα στην εταιρία κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, που διέπονται από την αγροτική νομοθεσία, δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακίνητα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, καθώς και ακίνητα των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται στην εταιρία δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες γεωργικές εκτάσεις της χώρας και σε δημόσια κτήματα Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω αποτελούν τίτλο κυριότητας και μεταγράφονται.
9.  
  Η μεταβίβαση προς το Ελληνικό Δημόσιο των ακινήτων των καταργούμενων με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν. 2637/1998 Εθνικού Οργανισμού Καπνού και Οργανισμού Βάμβακος, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία αποτελεί τίτλο κυριότητας και μεταγράφεται. Μετά την εκκαθάριση της περιουσίας των ανωτέρω Οργανισμών που καταργούνται, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η παραχώρηση κατά κυριότητα ή η ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης ακινήτων των ανωτέρω οργανισμών, προς την εταιρία με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2637/1998, όπως ισχύει, ή προς το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η σχετική με την κατά κυριότητα παραχώρηση, απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αποτελεί τίτλο κυριότητας και μεταγράφεται.
10.  
  Τα έσοδα από την εκποίηση ή τη διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων που περιέρχονται στην εταιρία, με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. κατά τις παραγράφους 6, 7 και 8, αποτελούν πόρους της εταιρίας αυτής και κατατίθενται στην αρμόδια κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 47 του Ν. 2945/2001 τράπεζα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας επιτρέπεται η διάθεση μέρους των κατά τα ανωτέρω εσόδων, για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας.
11.  
  Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001, αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις, που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
12.  
  Η διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2732/1999, όπως ισχύει, αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος 2, που έχει ως εξής: 2 Το ποσοστό που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 της 32700/21.9.1999 (ΦΕΚ 1851 Β΄) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, περιέρχεται στην εταιρία με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ Α. Ε. που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2637/1998, όπως ισχύει.
13.  
  Στο Ν. 2637/1998 επέρχονται οι εξής διορθώσεις:.
 1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 47, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001, οι λέξεις «των παραγράφων 5 και 6» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παραγράφου 5».
 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 διαγράφονται οι λέξεις «της παραγράφου 2».
 3. Επίσης στην περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου και άρθρου οι λέξεις «της παραγράφου 2 του άρθρου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο άρθρο».
 4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001, οι λέξεις «της παραγράφου 7» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4».
 5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 οι λέξεις «των δύο τελευταίων εδαφίων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παραγράφου 5»
Άρθρο 14 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.Δ. 221/1974 (ΦΕΚ 368 Α΄)"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 221/1974 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που καθορίζεται προθεσμία πραγματοποίησης της επένδυσης, με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά αναπτυξιακούς νόμους ή κανονισμούς ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο προς την προθεσμία που χορηγείται με τον αναπτυξιακό νόμο ή τον κανονισμό ή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 221/1974 αντικαθίσταται ως εξής: 9 Για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1, καθώς και για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων θερμοκηπίων ή την εκτροφή ή εκμετάλλευση ζώων, ιδίως γουνοφόρων ή υδρόβιων οργανισμών, επιτρέπεται η εκμίσθωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα των εκτάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 του άρθρου 1 του παρόντος και 1 του άρθρου 11 του Ν. 1734/1987 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης, το αρμόδιο όργανο, το μίσθωμα, ο τρόπος καταβολής του, οι συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 203/1969 (ΦΕΚ 109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 221/1974, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δεκαπενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη δεκαετία, με απόφαση του Νομάρχη Με έγκριση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου προς τρίτον για τον ίδιο σκοπό.
4.  
  Στο άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: 8 Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 1, όπως η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 666/1977, εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις που παραχωρούνται κατά το άρθρο αυτό.
Άρθρο 15 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 674/1977 (ΦΕΚ 242 Α΄)"
1.  
  Στο άρθρο 6 του Ν. 674/1977 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4 Οι αποφάσεις του Νομάρχη» που εκδίδονται κατά το άρθρο αυτό, επιτρέπεται να ανακαλούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας, εφόσον δεν εκτελέστηκε οποιαδήποτε εργασία αναδασμού από την ημερομηνία έκδοσης τους ή διακόπηκε αυτή πέρα από τρία έτη.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν. 674/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Κατά την κτηματογράφηση των αναδιανεμητέων κλήρων, το διάγραμμα της διανομής επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη για τη σύνταξη του διαγράμματος που απεικονίζει το παλαιό κτηματικό καθεστώς Για την περαιτέρω διαδικασία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 674/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Από την ημερομηνία δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης της Επιτροπής Αναδασμού στο συνήθη χώρο ανακοινώσεων, η διαδικασία εφαρμογής του αναδασμού θεωρείται περαιωμένη.
4.  
  Στο άρθρο 15 του Ν. 674/1977 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3 Με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται, πριν από την κύρωση του αναδασμού, να καταχωρίζονται, στα κτηματολογικά στοιχεία του οι μεταβολές που επέρχονται α) από μεταβιβάσεις εν ζωή, β) συνεπεία θανάτου ή γ) από δικαστικές αποφάσεις.
5.  
  Στα άρθρο 16 του Ν. 674/1977 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 7 Για τους αναδασμούς κλήρων που κυρώθηκαν, τα παραχωρητήρια εκδίδονται στο όνομα εκείνων που αναγράφονται ως νομείς στους κτηματολογικούς πίνακες.
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 674/1977 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή ακύρωση του τίτλου κυριότητας, εφόσον θίγονται δικαιώματα τρίτων Επιτρέπεται η διόρθωση του λόγω αντιγραφικών σφαλμάτων.
7.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 2040/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 2945/2001, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση των Υπηρεσιών Γεωργίας και Τοπογραφικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η συγκρότηση από ιδιώτες Επιτροπών α) Εκτιμήσεως και β) Κτηματολογίου Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η ειδικότητα των μελών που θα αποτελούν τις ανωτέρω Επιτροπές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 16 "Προθεσμίες - Επικυρώσεις"
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2,4 και 5 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3958/1959 εφαρμόζονται και σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 666/1977. Η αναφερομένη στην παράγραφο 2 προθεσμία παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δυο έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 1 του α. Ν. 431/1968 και του άρθρου 1 του Ν. 666/1977, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
2.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α΄), για την υποβολή δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.Δ. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δυο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.
3.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3958/1959 παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.
4.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.Δ. 3784/1957 (ΦΕΚ 207 Α΄) παρατείνεται από τότε που έληξε και για δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος και επεκτείνεται στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των διαγραφέντων ή παραιτηθέντων κληρούχων.
5.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 666/1977 για την ανάκληση αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.
6.  
  Η προθεσμία, που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1540/1985 (ΦΕΚ 67 Α΄), για την απόδοση της ιδιοκτησίας ή του κλήρου στους δικαιούχους, παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν ο δικαιούχος απόδοσης διαμένει στο εξωτερικό κατά τη δημοσίευση του παρόντος, η έναρξη της προθεσμίας αναστέλλεται μέχρι την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Η διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη.
7.  
  Παρατείνονται από τότε που έληξαν και για πέντε έτη από τη δημοσίευση του παρόντος οι προθεσμίες του β.Δ. 229/1961 (ΦΕΚ 71 Α΄) για τη συντέλεση της διανομής του κοινού κτήματος «Σάλεσι - Μπούγα» Αυλώνας Αττικής. Οι διανομές εκτάσεων του ανωτέρω κτήματος που έγιναν τα έτη 1884 και 1906, όπως αυτές εμφανίζονται στους χάρτες που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Καλλίνικο και Γκρώμαν είναι έγκυρες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 17 "Σύνθεση του Συμβουλίου Αλιείας"
1.  
  Το Συμβούλιο Αλιείας που λειτουργεί στο Υπουργείο Γεωργίας συγκροτείται από:
 1. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας ως Πρόεδρο
 2. Τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Γεωργίας με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή τον αρχαιότερο των Παρέδρων που υπηρετεί στο Γραφείο αυτό
 3. Από έναν ιχθυολόγο των Διευθύνσεων θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων και Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής
 4. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου θαλασσίων Ερευνών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτό
 5. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
 6. Έναν εκπρόσωπο της οικείας ή των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτές
 7. Έναν εκπρόσωπο των Αλιευτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
 8. Έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1361/1983 (ΦΕΚ 66 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α~), που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτή.
 9. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά περίπτωση, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση αυτή.
 10. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, προεδρεύει του Συμβουλίου Αλιείας ο παριστάμενος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.
2.  
  Τα θέματα στο Συμβούλιο Αλιείας εισηγούνται ανάλογα με τις αρμοδιότητες προς τα συζητούμενα θέματα, υπάλληλοι των καθ‘ ύλη αρμόδιων Τμημάτων των Διευθύνσεων θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων και Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής
3.  
  Τα μέλη και εισηγητές των προηγούμενων παραγράφων ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Αλιείας
Άρθρο 18 "Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.)"
1.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: 5 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου και του Αστικού Κώδικα.
2.  
  Στο άρθρο 2 του Ν. 2810/2000. μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Στην επωνυμία της Α.Σ.Ο., μπορεί να περιλαμβάνεται διακριτικός τίτλος.
3.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2810/2000 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει τη συνεταιριστική μερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, αν η καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας προβλέπεται από το καταστατικό σε δόσεις Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με την προϋπόθεση ότι κατέβαλαν τη συνεταιριστική μερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
4.  
  Στο άρθρο 7 του Ν. 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3 Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το Συνεταιρισμό τους, ανάλογα με τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια σχέσης εξαρτημένης εργασίας Ο Συνεταιρισμός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.
5.  
  Στο άρθρο 10 του Ν. 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 7 Σε συνεταιρισμούς που έχουν περισσότερα από 500 μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από περιφερειακές (τοπικές, δια-μερισματικές) συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας Η περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησης τους καθορίζονται από το καταστατικό.
6.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Στις εκλογές των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας τους.
8.  
  Στο άρθρο 18 του Ν. 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4 Οι Α.Σ.Ο., υποχρεούνται να συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισμό τους και το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι Α.Σ.Ο. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν κατ’ έτος τον ισολογισμό τους και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε μια ημερήσια εφημερίδα η οποία εκδίδεται στο νομό που εδρεύει η Α.Σ.Ο., μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία τα εγκρίνει.
9.  
  Το άρθρο 20 του Ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 20 βιβλία Οι Α.Σ.Ο. τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους 1 Βιβλίο Μητρώου Μελών. 2 Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 3 Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.
10.  
  Στο άρθρο 21 του Ν. 2810/2000:.
 1. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
 2. Ο Υποθηκοφύλακας μεταγράφει τα ακίνητα στη νέα Α.Σ.Ο, που προέκυψε από τη συγχώνευση, σημειώνοντας σχετική πράξη στα βιβλία του ύστερα από αίτημα των αρμόδιων οργάνων της και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων από το Υποθηκοφυλακείο στοιχείων.
 3. Στην παράγραφο 11 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:
 4. Είναι δυνατή η εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας Α.Σ.Ο., οποιασδήποτε βαθμίδας σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρία ή Συνεταιριστική Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Α.Σ.Ο., η οποία λαμβάνεται επίσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 αντίστοιχα, όπως ισχύουν Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δόθηκε επιχορήγηση από τους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους με την προβλεπόμενη από αυτούς διαδικασία Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4, καθώς και της παραγράφου 11 περίπτωση iii υποπερίπτωση (α) εδάφιο 1, του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998, δεν εφαρμόζονται και στην περίπτωση της μεταβίβασης πάγιων στοιχείων, για τα οποία δόθηκε επιχορήγηση από τον εν λόγω νόμο, η οποία γίνεται με την εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης (Α.Σ.Ο.) σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρεία ή Συνεταιριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
 5. Προστίθεται παράγραφος 13, που έχει ως εξής:
 6. 13 Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται συμπληρωματικά για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που ρυθμίζουν θέματα του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως.
11.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 2810/ 2000 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετικών μερίδων από τα μέλη της Ένωσης ή και από τρίτους Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπει προνόμια υπέρ των προαιρετικών μερίδων Οι προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.
12.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του Ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Το καταστατικό της, ΚΕ.Σ.Ε. μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή και Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) που είναι μέλος της, καθώς και Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.), που ασχολούνται με τον ειδικό κλάδο παραγωγής ή το βασικό προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης.
13.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28, όπως ισχύουν.
14.  
  Στο άρθρο 33 του Ν. 2810/2000:.
 1. Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:
 2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. συμμετέχει επιπλέον αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), που έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ., μόνον όταν συζητούνται θέματα εργατικά Στα υπόλοιπα θέματα, καθώς και στα εργατικά θέματα που αφορούν την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., συμμετέχει άνευ ψήφου.
 3. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 5 Η ετήσια εισφορά των μελών της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. προς αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της.
15.  
  Στην παράγραφο 15 του άρθρου 35 του Ν. 2810/ 2000 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Τα ως άνω κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων από λειτουργούσα Α.Σ.Ο, οποιουδήποτε βαθμού σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρία (Α. Ε.) ή σε Συνεταιριστική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Στις απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις Α.Σ.Ο, και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες.
16.  
  Στο άρθρο 36 του Ν. 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3 Η ισχύς των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
17.  
  Το άρθρο 38 του Ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 38 Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 1 Το προσωπικό των Α.Σ.Ο. είναι 1 Τακτικό, που διορίζεται σε θέσεις προβλεπόμενες από τον κανονισμό λειτουργίας τους και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της οργάνωσης. 2 Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που καλύπτει ειδικές, έκτακτες, εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της οργάνωσης. 2 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας ύστερα από γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο., ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
18.  
  Το άρθρο 39 του Ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 39 των άρθρων 31, 44 και 47 του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α΄) 1 Οι διατάξεις των άρθρων 31, 44 και 47 του Ν. 2169/ 1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν Όπου στους αναφερόμενους στα, άρθρα αυτά ειδικούς νόμους γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζεται ο παρών, όπως κάθε φορά ισχύει. 2 Οι διατάξεις των άρθρων 14, 16 και 17 του παρόντος, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στις Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του άρθρου 47 του Ν. 2169/ 1993.
19.  
  Μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται η υπουργική απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 2810/2000, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου. Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η 27346/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας (ΦΕΚ 700 Β΄).
20.  
  Τα Εποπτικά Συμβούλια, η λειτουργία των οποίων προβλέπεται από τους ειδικούς νόμους που ισχύουν για τις Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του άρθρου 47 του Ν. 2169/1993, καταργούνται.
Άρθρο 19
1.  
  Πρακτική άσκηση γεωλόγων, δασολόγων και αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2538/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2732/1999, εφαρμόζονται και για όσους έχουν αποκτήσει μετά την 1η Ιανουαρίου 1997 πτυχίο του Τμήματος Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και για όσους έχουν αποκτήσει μετά την 1η Ιανουαρίου 2000 πτυχίο ή δίπλωμα των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Δασοπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Ιχθυοκομίας, Ανθοκομίας και Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 20 "Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις"
1.  
  Μετά το άρθρο 10α του Ν. 1361/1983, που προστέθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 2945/2001, προστίθεται άρθρο 10β. που έχει ως εξής: 10β Νέων Αγροτών 1 Για τη σύσταση Ένωσης Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη τριάντα τουλάχιστο νέων αγροτών ηλικίας μέχρι σαράντα ετών Η περιφέρεια της Ε.Ν.Α, ορίζεται στο καταστατικό και περιλαμβάνει τα όρια ενός τουλάχιστον νομού. 2 Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε τουλάχιστον Ε.Ν.Α. 3 Οι σκοποί των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ορίζονται στα καταστατικά τους και είναι ιδίως 1 Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2 Η μελέτη και υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας. 3 Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών προβλημάτων που απασχολούν τους νέους αγρότες και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. 4 Η επιδίωξη, διερεύνηση και κατοχύρωση οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των νέων αγροτών. 5 Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών και των νέων της υπαίθρου. 6 Η συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για τη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών. 7 Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων για την προώθηση των σκοπών τους. 8 Η Π.Ε.Ν.Α, συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των Ε.Ν.Α, της χώρας και εκφράζει και προωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους σκοπούς τους. 4 Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 5 Για θέματα που αφορούν τις Ενώσεις Νέων Αγροτών και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Εφόσον οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Ε.Ν.Α, και Π.Ε.Ν.Α., επιθυμούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του, υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική - προθεσμία δύο ετών, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του Ν. 1361/1983.
Άρθρο 21 "Αγροτικά μηχανήματα"
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, Γεωργίας για τα αγροτικά μηχανήματα ή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αγροτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων, οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής των οχημάτων αυτών, οι υπεύθυνοι των συνεργείων, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, οι κυρώσεις για τους παραβάτες των σχετικών διατάξεων, καθώς και η λειτουργία των υφιστάμενων συνεργείων Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τους τεχνίτες αγροτικών μηχανημάτων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τους τεχνίτες μηχανημάτων έργων καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας του τεχνίτη, η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας και η εξεταστέα ύλη, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για την έκδοσή της και το περιεχόμενό της, ο τύπος και το περιεχόμενο του βιβλίου που τηρούν τα συνεργεία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Στο άρθρο 7 του Ν. 1575/1985 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, που έχουν ως εξής: 5 Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο αυτό αφορούν επίσης τους τεχνίτες και τα συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων. 6 Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2, 3 και 4 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 του άρθρου 6 καθορίζονται οι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνεργείων υπηρεσίες, καθώς επίσης το είδος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1575/1985 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα συνεργεία αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων με τρόπο που καθορίζεται λεπτομερώς στα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4 του άρθρου 6.
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 1575/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Με τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται και όσοι διαπράττουν τις παραβάσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της ίδιας παραγράφου σχετικά με συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων, καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6.
5.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας ορίζονται παράβολα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, για την έγκριση τύπου των αγροτικών εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων.
 2. Τα ποσά των παραβόλων αυτών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας ορίζονται παράβολα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Υπηρεσίες Απογραφής Γεωργικών Μηχανημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την έκδοση της έκθεσης δοκιμής λειτουργικότητας, άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος και άδεια κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος, καθώς και της άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη και ίδρυσης συνεργείου αγροτικών μηχανημάτων.
 4. Τα ποσά των παραβόλων αυτών εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδα του Δημοσίου.
 5. Με όμοια απόφαση θα καθορίζονται το ύψος των παραβόλων αυτών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 22
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α~) Η παράγραφος 5α του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997, που προστέθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής: 5 1 Για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Γεωργίας, επιτρέπεται ο Υπουργός Γεωργίας με απόφασή του να ορίζει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά το Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 Α΄) και το Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) τη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων ή τη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της οικείας Περιφέρειας ή υπηρεσίες που ανήκουν σε άλλη Περιφέρεια ή στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 23 "Σύσταση Διευθύνσεων στο Υπουργείο Γεωργίας"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας συνιστάται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου νομιμότητας της δράσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, στα θέματα του κτηνιατρικού, εν γένει, τομέα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και επί των οποίων ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου συγκροτούν τα εξής Τμήματα και Γραφείο:.
 1. Τμήμα Υγείας των Ζώων.
 2. β) Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.
 3. γ) Τμήμα Προστασίας των Ζώων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.
 4. δ) Γραφείο Γραμματείας.
2.  
  Συνιστάται Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, με σκοπό την προώθηση της διαδικασίας και των όρων παραγωγής προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης τους στις αγορές, με τη συνεργασία και την αλληλοενημέρωση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και άλλων Οργανισμών, Ιδρυμάτων Έρευνας, Επιστημονικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Συλλογικών Φορέων Επιχειρηματιών Βιολογικών Προϊόντων, όπως και Οργανώσεων Καταναλωτών. Επίσης την εκπόνηση εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή προϊόντων, καθώς και την εποπτεία και επίβλεψη του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
3.  
  Συνιστάται Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων, με σκοπό την ενημέρωση και τον ανασχεδιασμό των μητρώων αγροτών, αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αγροτεμαχίων, αιγοπροβάτων και βοοειδών που τηρούνται στο Υπουργείο Γεωργίας, τη διαχείριση τους σύμφωνα με κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις και την αξιοποίηση των τηρούμενων σε αυτά δεδομένων
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση προσωπικού κατά κατηγορία των Διευθύνσεων των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
5.  
  Υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας με βαθμό Διευθυντή που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις και οι οποίοι προήλθαν από μετατάξεις καταργηθέντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καταλαμβάνουν αυτοδικαίως το 25% των κενών οργανικών θέσεων ετησίως του βαθμού και του κλάδου τους, το δε υπόλοιπο 75% καλύπτεται από τους ισχύοντες πίνακες προακτέων, της σειράς προσδιοριζόμενης αρχικά από το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει τη σειρά σε περίπτωση που οι θέσεις δεν επαρκούν για όλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Άρθρο 24 "Χρηματικά διαθέσιμα Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. και τροποποίηση διατάξεων του Ν.1409/1983 (ΦΕΚ 199 Α΄)"
1.  
  Το υπόλοιπο του Λογαριασμού με αριθ. 250989/1 με δικαιούχο τον Οργανισμό Πιστοποίησης Λογαριασμών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
2.  
  Το άρθρο 3 του Ν.1409/1983 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 1 Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 131/1974 (ΦΕΚ 320 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται στη γεωργία γενικά από γεγονότα ανώτερης βίας ή άλλα έκτακτα περιστατικά που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για την ύδρευση, τη χειροτεχνία, τον αγροτικό τουρισμό, την προαγωγή της γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, καθώς και για άλλες δραστηριότητες που ασκούνται στα πλαίσια του γεωργικού γενικά τομέα (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και αναφέρονται σε κανονισμούς, οδηγίες και άλλες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2 Οι οικονομικές ενισχύσεις του παρόντος άρθρου καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 25 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2040/1992"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2040/1992, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2325/1995 και την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Ν. 2945/2001, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: «Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται οτους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας που είναι αποσπασμένοι ή αποσπώνται στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η μισθοδοσία των υπαλλήλων αυτών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας.» Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2003.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το ύφος της αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών του Υπουργείου Γεωργίας, που συγκροτήθηκαν και ασχολήθηκαν με την απογραφή και εκκαθάριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Βάμβακος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 26 "Επέκταση διατάξεων"
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
2.  
  Το Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπε-νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου έχει την αρμοδιότητα αξιολόγησης των μελετών (στοιχείων) που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο Π.Δ. 115/1997 (ΦΕΚ 104 Α΄) και στο Π.Δ. 290/1998 (ΦΕΚ 209 Α΄), καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 115/1997.
Άρθρο 27 "Ρύθμιση θεμάτων Α.Σ.Ο, και Κ.Υ.Δ.Ε.Π."
1.  
  Στο σύνολο των υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκκρεμών δικών, οι οποίες αφορούν το διαλυθέντα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2538/1997, Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό (Α.Σ.Ο.) και διεξάγονται από τους εκκαθαριστές που ορίστηκαν με τις διατάξεις του ίδιου νόμου υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχος των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ανωτέρω Οργανισμού, η συνεταιριστική εταιρεία με την επωνυμία «Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας -Ανώνυμη Συνεταιριστική Εταιρεία» (Σ.ΚΟ.Σ. - Α.Σ.Ε.). Η ανωτέρω διαδοχή επέρχεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σ.ΚΟ.Σ. - Α.Σ.Ε., που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης παύει αυτοδίκαια το έργο των εκκαθαριστών, οι οποίοι υποβάλλουν το σχετικό ισολογισμό στον Υπουργό Γεωργίας και στη Σ.ΚΟ.Σ. - Α.Σ.Ε., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών.
2.  
  Τα έσοδα που προκύπτουν τελικά από την προβλεπόμενη στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 2538/1597 μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Α.Σ.Ο, περιέρχονται στη Σ.ΚΟ.Σ. - Α.Ε. και δεν φορολογούνται, αλλά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της συνεταιριστικής εταιρείας σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επίσπευση και ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης της Κ.Υ.Δ.Ε.Π. η οποία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την 2695/1993 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Ειδικότερα με την υπουργική αυτή απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την περαίωση φορολογικών υποθέσεων, την εκκαθάριση λογαριασμών αγροτικών προϊόντων, τη διεξαγωγή των εκκρεμών δικών μεταξύ Κ.Υ.Δ.Ε.Π. - Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων, την τύχη των απαιτήσεων και υποχρεώσων υπέρ ή κατά Κ.Υ.Δ.Ε.Π. - Συνεταιριστικών Οργανώσεων και τρίτων, την εκποίηση μετοχών, τη ρύθμιση και διαγραφή απαιτήσεων εργαζομένων και δικηγόρων, τη διευθέτηση εγγυητικών επιστολών, αμοιβής της ειδικής εκκαθαρίστριας Α.Τ.Ε., τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και αποθηκών τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα της Κ.Υ.Δ.Ε.Π. ή μεταβιβάστηκαν σε συνεταιριστικές οργανώσεις και τρίτους, τη διαδικασία περάτωσης της εκκαθάρισης, τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης και τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης και γενικά κάθε θέμα το οποίο αποβλέπει στην άμεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας ρυθμίζονται θέματα των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και οργανώσεων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και ειδική εκκαθαρίστρια έχει οριστεί η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Άρθρο 28 "Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 2 του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α. για εκτέλεση κάθε σχετική με τα αντικείμενα του Οργανισμού δραστηριότητα.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η αίτηση υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα Η υπηρεσία αυτή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα υποχρεούται να αποφανθεί Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η απαλλαγή του αιτούντα από την υποχρεωτική ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης.
3.  
  Στο άρθρο 3 του Ν. 1790/1988. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2945/ 2001, προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3 Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους Η ασφάλιση αρχίζει τριάντα ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης και ισχύει υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη.
4.  
  Η περίπτωση β΄ του άρθρου 5 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής: 1 Ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν 1 Κινδύνους που δεν ασφαλίζονται από την ελεύθερη ασφαλιστική αγορά (μη ασφαλίσιμοι κίνδυνοι). 2 Ενεργητική προστασία και εκτέλεση ερευνητικού έργου για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α. 3 Λειτουργικά έξοδα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α. 2 Ειδική κρατική επιχορήγηση για την εκτέλεση κάθε σχετικής δραστηριότητας που ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2.
5.  
  Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 5 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001, αναριθμούνται σε περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ αντίστοιχα.
6.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Φυτικής και ζωικής προέλευσης Από τα προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης δεν υπόκεινται στην εισφορά αυτή τα δασικά προϊόντα, εκτός από τα δενδρύλλια των φυτωριακών επιχειρήσεων. 2 Φυτικής και ζωικής προέλευσης, που προέρχονται από την αμοιβή σε είδος των απασχολουμένων στη γεωργία και κτηνοτροφία κατά κύριο επάγγελμα με μισθό ή με ημερομίσθιο.
7.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν υπόκεινται 1 Τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή του Αγίου Όρους, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στις Ιερές Μονές ή σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 2 Τα φυτικά και ζωικά προϊόντα καλλιεργειών και εκτροφών αντίστοιχα, που αναπτύσσονται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχουν εξαιρεθεί από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. 3 Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν.
8.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, οι λέξεις «αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής» διαγράφονται.
9.  
  Οι υποπεριπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, καταργούνται και η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988 αναριθμείται σε υποπερίπτωση ββ΄.
10.  
  Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, προστίθενται νέες παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής: 10 Η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να γίνεται με βάση τη δήλωση καλλιέργειας φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται κάθε έτος από τους παραγωγούς Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τόπος, ο τρόπος της υποβολής της δήλωσης καλλιέργειας, ο τρόπος και τα παραστατικά και λοιπά στοιχεία με βάση τα οποία θα πραγματοποιείται η είσπραξη της οφειλόμενης ασφαλιστικής εισφοράς, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση καλλιέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 11 Δεν αποζημιώνεται η ζημιωθείσα παραγωγή παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις Η απόδειξη της καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων γίνεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται ο φορέας έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την ασφαλιστική ενημερότητα.
11.  
  Οι παράγραφοι 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αναριθμούνται σε παραγράφους 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 αντίστοιχα.
12.  
  Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Έναν εκπρόσωπο του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
13.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Για την αντιμετώπιση των ζημιών από τους μη ασφαλίσιμους κινδύνους δημιουργείται στον ΕΛ.Γ.Α. ειδικό αποθεματικό, το ύψος του οποίου ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς το πενήντα τοις εκατό των ετήσιων πόρων του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 1790/ 1988, όπως ισχύει κάθε φορά Το αποθεματικό αυτό σχηματίζεται από το πλεόνασμα που προκύπτει από τον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., ορίζεται ο τρόπος διαχείρισης και κατανομής του, κατά κατηγορία μη ασφαλίσιμων κινδύνων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αποθεματικό αυτό.
14.  
  Η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
15.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Ν. 2945/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά Οι θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
16.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του Ν. 2945/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 8 Στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού καταβάλλονται μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας Η μηνιαία αντιμισθία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό της μηνιαίας αντιμισθίας του Προέδρου.
17.  
  Μεταφέρονται και ασκούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. οι αρμοδιότητες που ανήκουν στη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Γεωργίας και αφορούν:.
 1. Στην παρακολούθηση των ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα, γενικά στην παραγωγή (φυτική, ζωική, αλιευτική) και το κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στη μελέτη και αξιολόγηση αυτών και την εισήγηση αρμοδίως για τα κυβερνητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανόρθωση της οικονομίας και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των παραγωγών που πλήττονται και στην υλοποίηση των μέτρων που εγκρίνονται
 2. Στη λήψη ειδικών μέτρων για την πρόληψη ή το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από θεομηνίες και λοιπές αιτίες στη γεωργοκτηνοτροφι-κή παραγωγή της χώρας
Άρθρο 29 "Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π."
1.  
  Από τον Υπουργό Γεωργίας και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς εκδίδονται, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και εισήγηση των καθ’ ύλη αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις για την επίτευξη του σκοπού δημοσίου συμφέροντος χάριν του οποίου λειτουργεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, κατά περίπτωση, και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση ε΄ που έχει ως εξής: 1 κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.
3.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Καταρτίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει μετά από έγκριση των αρμόδιων Υπουργών στις σχετικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.
4.  
  Στο άρθρο 22 του Ν. 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 7 Οι πόροι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκτός από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), κατατίθενται σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό και οι τόκοι αποτελούν έσοδο του Οργανισμού.
5.  
  Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 Ν. 2732/1999 και τις παραγράφους 39 και 40 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001, οι λέξεις «η απόσπαση για έξι μήνες» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η απόσπαση για τρία έτη».
6.  
  Στο άρθρο 17 του Ν. 2637/1998 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής: 1 Η νομική υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διεξάγεται από το νομικό σύμβουλο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τους δικηγόρους του άρθρου 23 του νόμου αυτού. 2 Στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρέχεται νομική συνδρομή από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας με γνωμοδοτήσεις, κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από τον Υπουργό Γεωργίας για θέματα κοινοτικού δικαίου. 3 Μία από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή μετατρέπεται σε θέση νομικού συμβούλου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Στη θέση αυτή προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις Με την απόφαση πρόσληψης καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, η δε πάγια αντιμισθία που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1816/1988 (ΦΕΚ 251 Α~). 4 Ο νομικός σύμβουλος της προηγούμενης παραγράφου εντός των πλαισίων της αρμοδιότητας του μετέχει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και γνωμοδοτεί επί των τιθέμενων σε αυτόν ερωτημάτων.
7.  
  Για αστικές διαφορές που δημιουργούνται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έναντι τρίτων ευθύνεται μόνο το νομικό πρόσωπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
8.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 3.9.2001, ημερομηνία έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού πληρωμών.
9.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η αξιολόγηση, έγκριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων που συντάσσει, εκδίδει και αναγνωρίζει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου αυτής και η τήρηση επίσημου μητρώου των φορέων αυτών Η κατάρτιση και τήρηση επίσημου μητρώου συνεργαζόμενων με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Οργανισμών πιστοποίησης, που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 45004 ή 45011 ή ΕΝ 45012 και εργαστηρίων που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 45001 Σε πρώτο στάδιο εφαρμογής του μητρώου και με την επιφύλαξη κοινοτικών κανονισμών, εγγράφονται και αναγνωρισμένοι οργανισμοί ή εργαστήρια.
10.  
  Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η κατάρτιση και η τήρηση ειδικών μητρώων για τα πιστοποιημένα προϊόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ και των μητρώων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ και ε΄ της παραγράφου αυτής, καθώς και η τήρηση ειδικού μητρώου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Τηρούνται μητρώα μεταποιητών και εισαγωγέων αγροτικών προϊόντων Τα παραπάνω μητρώα κοινοποιούνται, για κάθε χρήση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και στην κεντρική υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).
11.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι εννε-αμελές και αποτελείται από .
12.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Ν. 2637/ 1998 προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄, που έχουν ως εξής: 1 Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2 Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας.
13.  
  Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 2637/1998 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 39 Κανονισμοί λειτουργίας.
6α.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 .του άρθρου 23 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Πέντε θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται δικηγόροι με αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην Κοινή Οργάνωση Αγορών Γεωργικών Προϊόντων και με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και μιας τουλάχιστον ακόμα γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι αποδοχές τους, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6β.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να καλείται να μετέχει χωρίς ψήφο ο νομικός σύμβουλος που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17.
Άρθρο 30 "Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος"
1.  
  Όργανα Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.), που συστήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ48 Α΄) είναι:.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 3. Ο Γενικός Διευθυντής
2.  
  Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από.
 1. Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα του γάλακτος, με τον αναπληρωτή του.
 2. Πέντε εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους.
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 4. Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον αναπληρωτή του.
 5. ΄Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.), με τον αναπληρωτή του.
 6. Αν οι φορείς των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 7. Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 9. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, εφόσον παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
 10. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι επταμελές και απαρτίζεται από:.
Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα του γάλακτος με τον αναπληρωτή του
Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας με τους αναπληρωτές τους
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.), που ορίζεται από το Δ.Σ. του (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) με τον αναπληρωτή του.
Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, που ορίζεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον αναπληρωτή του.
Έναν εκπρόσωπο των Τυροκόμων - Τυροπαραγω-γών Παραδοσιακών Προϊόντων, που ορίζεται από την Συνομοσπονδία Τυροκόμων - Τυροπαραγωγών Παραδοσιακών Προϊόντων, με τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρξει ορισμός των εκπροσώπων δ΄, ε΄, στ΄, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τους αντίστοιχους φορείς, ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας. Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με τα αναπληρωματικά τους με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση διορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.Γ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη και ο Γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας. Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3.  
  Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπονται από τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του Ν. 2127/ 1993.
 2. Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα επενδύσεων, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα μελετών, έργων και παροχής υπηρεσιών του ΕΛ.Ο.Γ. και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και μέτρα για την πραγματοποίηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών.
 3. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του
 4. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων
 5. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους γενικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους
 6. Αποφασίζει τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα του ΕΛ.Ο.Γ. να συνάψουν δανειακές συμβάσεις.
 7. Εγκρίνει συμβάσεις και δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών του ΕΛ.Ο.Γ.
 8. Προτείνει τον Γενικό Διευθυντή, στον Υπουργό Γεωργίας
 9. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του ΕΛ.Ο.Γ. και εισηγείται προς έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας τις κάθε είδους αποδοχές του.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Εκπροσωπεί τον ΕΛ.Ο.Γ. στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται.
 2. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους αντιπροέδρους του Δ.Σ.
 3. Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
 4. Παρακολουθεί τη λειτουργία του ΕΛ.Ο.Γ. και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
 5. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 6. Εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του.
 7. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του ΕΛ.Ο.Γ.
 8. Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές, στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερήσιας διάταξης.
 9. Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό υπαλλήλων του ΕΛ.Ο.Γ. για εκτέλεση υπηρεσίας, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και για την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας του ΕΛ.Ο.Γ.
5.  
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφάλιση. Οι αντιπρόεδροι έχουν μερική απασχόληση. Στον πρόεδρο και στους αντιπροέδρους καταβάλλεται.
 1. μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 2. οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Ο.Γ., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφάλιση. Στον Πρόεδρο καταβάλλεται: α)μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τον Πρόεδρο, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
6.  
  Προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται: α) πτυχίο ανώτατης Γεωπονικής ή Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, β) πενταετής, τουλάχιστον, διοικητική εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και γ) άρτια γνώση του αντικειμένου του γάλακτος, που εκτιμάται από σχετικές σπουδές ή και εμπειρία απασχόλησης στον τομέα. Ο Γενικός Διευθυντής για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Ο.Γ., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Στον Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται: α) μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, β) οδοιπορικά έξοδα κατημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά.
7.  
  Ο Γενικός Διευθυντής έχεις τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΕΛ.Ο.Γ.
 2. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιουΠρογράμμα-τος μελετών, έργων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων, επενδύσεων, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης
 3. Μεριμνά για την κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του ΕΛ.Ο.Γ., καθώς και για την κατάρτιση των αναγκαίων τροποποιήσεων του προϋπολογισμού.
 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων που ανήκουν στον ΕΛ.Ο.Γ., την έγερση αγωγών ή την παραίτηση από αυτές ή το συμβιβασμό ή την παραίτηση από άλλα ένδικα μέσα, καθώς και τη σύναψη δανείου.
 5. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Τον Γενικό Διευθυντή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ένας από τους Συμβούλους ή ανώτερος υπάλληλος του ΕΛ.Ο.Γ., που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
8.  
  Συνιστώνται στον ΕΛ.Ο.Γ. εβδομήντα πέντε (75) θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:.
 1. Είκοσι δύο (22) θέσεις Π Ε Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού
 2. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού γ) Μία (1) θέση ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών δ) Μία (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ε) Οκτώ (8) θέσεις ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων στ) Εννέα (9) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ζ) Δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού η) Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής θ) Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ι) Μια (1) θέση ΔΕ Γραμματέων - Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών -ία) Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού ιβ) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ιγ) Είκοσι (20) θέσεις ΔΕ Οδηγών - Δειγματοληπτών ιδ) Μία (1) θέση ΔΕ Κλητήρα ιέ) Μία (1) θέση ΤΕ Τεχνικού ΕργαστηρίωΝ.
 3. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Ο.Γ. κατανέμονται μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών ως εξής:
 4. Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 5. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 1 ε) ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων - - 8
 6. ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1 8
 7. ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού 2 η) ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού 1 θ) ΤΕ Πληροφορικής 1 ι) ΔΕ Γραμματέων ΔακτυλογράφωνΞένων Γλωσσών 1 ία) ΔΕ Διοικητικού - - 2
 8. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 3 ιγ) ΔΕ Οδηγών Δειγματοληπτών - - 20
 9. ΔΕ Κλητήρα 1 ιέ) ΤΕ Τεχνικού .
 10. Εργαστηρίων - - 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 18 57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75.
9.  
  Οι υπηρεσίες του ΕΛ.Ο.Γ. διαρθρώνονται ως εξής:.
 1. Κεντρική Υπηρεσία με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Εποπτείας Γάλακτος:
  • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Ξάνθη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών
  • Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας
  • Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας
  • Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Γρεβενών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
  • Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
  • Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου
 3. Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, που συνιστώνται στους νομούς Εβρου, Δράμας, Πέλλας, Λέσβου, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων, Λάρισας, Αχαΐας και Αττικής.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και οι εγκαταστάσεις των ανωτέρω εργαστηρίων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας, μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα στον ΕΛ.Ο.Γ. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο, κρατήσεις, εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή τρίτων.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται το είδος των αναλύσεων, δοκιμών και εξετάσεων, ο τρόπος καταχώρισης των αποτελεσμάτων αυτών μέσω εφαρμογής της ορθής εργαστηριακής πρακτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (GLΡ) ή της εφαρμογής του προτύπου ΕΝ17025, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία των εργαστηρίων.
10.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του Ν. 2127/1993, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄) οι λέξεις «ανταποδοτικό τέλος» διαγράφονται.
11.  
  Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 94 του Ν. 2127/ 1993, που προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2332/1995, αναριθμούνται σε παραγράφους 8 και 9 και αντικαθίστανται ως εξής: 8 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ορίζεται το συμβουλευτικό όργανο για το συντονισμό της ορΟής εφαρμογής της εργαστηριακής πρακτικής των πραγματοποιούμενων στα εργαστήρια της παραγράφου 7γ του παρόντος, αναλύσεων. 9 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες του άρθρου αυτού, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
12.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 94 του Ν. 2127/1993, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2332/1995, αναριθμείται σε παράγραφο 10.
Άρθρο 31 "Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής έρευνας"
1.  
  Το άρθρο 3 του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 2538/1997 και την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Επωνυμία - έδρα - Σκοπός Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας με την επωνυμία «Εθνικό ίδρυμα Αγροτικής έρευνας» (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) με έδρα την Αθήνα Η επωνυμία αυτή για τις,σχέσεις του με τις χώρες του εξωτερικού αποδίδεται σε αγγλική μετάφραση.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Τα έσοδα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές, που υπογράφονται από το γενικό διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και από το διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικού της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
3.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1845/1989, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Ν. 2945/ 2001, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ποσοστό των πόρων που προέρχεται από τα έσοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο αυτών ετησίως μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για την αντιμετώπιση του προγράμματος δράσης του Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη των συλλογικών οργάνων ή προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύναψη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου και των Κανονισμών Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
4.  
  Το άρθρο 18 του Ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 18 ερευνητικού προσωπικού Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. των αντίστοιχων βαθμίδων.
5.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Μία θέση νομικού συμβούλου στην οποία προσλαμβάνεται, με απόφαση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης.
6.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 εφαρμόζονται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικρνομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν και τους κανονισμούς συλλογικά όργανα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/ 1999, όπως ισχύουν κάθε φορά.
8.  
  Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και συντάσσει υποχρεωτικά οικονομικές καταστάσεις, κάθε έτος, μέχρι την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους. Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και δημοσιεύονται μαζί με το πιστοποιητικό τους σε μία τουλάχιστον πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. Οι οικονομικές καταστάσεις με το πιστοποιητικό ελέγχου υποβάλλονται στο Δ.Σ. για έγκριση στις προθεσμίες που ορίζει η φορολογική νομοθεσία και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας για έγκριση.
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να ανατίθεται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. έναντι αποζημίωσης, μετά από εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών έργων και εργασιών. Επίσης η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για την ανάθεση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
10.  
  Για την προαγωγή στη βαθμίδα Γ΄ των ερευνητών βαθμίδας Δ΄, οι οποίοι είχαν υπαχθεί ή προσληφθεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τις διατάξεις του Ν.1845/1989 απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Δ΄ και θετική κρίση κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Ν.1845/1989. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο έτη, μετά δε τη λήξη της, επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος με αίτηση του είτε εντάσσεται στους ειδικούς επιστήμονες του τεχνικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., είτε μεταφέρεται σε ανάλογη με τα προσόντα του προσωποπαγή θέση του Υπουργείου Γεωργίας. Για την προαγωγή και τις διοικητικές συνέπειες σε περίπτωση μη προαγωγής των ερευνητών που υπηρετούν στις υπόλοιπες βαθμίδες, οι οποίοι είχαν ενταχθεί ή προσληφθεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 16 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001.
11.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001 η αρμοδιότητα ορισμού του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του άρθρου 10 του Ν.1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, ασκείται από τον Υπουργό Γεωργίας.
12.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για πρόσληψη ή προαγωγή, των οποίων η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1845/1989, όπως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν από τον παρόντα νόμο Για το σκοπό και μόνο αυτόν, η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που συγκροτήθηκε με την 11781/19 Ιουλίου 1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και η οποία έληξε στις 3 Ιουλίου 2001, παρατείνεται, και ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να ανασυγκροτεί το ανωτέρω Συμβούλιο με αποφάσεις του, μέχρις ότου συγκροτηθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
13.  
  Στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του Ν. 2945/2001 το εδάφιο θ΄ αντικαθίσταται ως εξής: 1 Έναν εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και των αποσπασμένων στο ίδρυμα αυτό υπαλλήλων με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.
2α.  
  Το άρθρο 6 του Ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 6 Όργανα διοίκησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Όργανα Διοίκησης του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. είναι 1 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), 2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 3 Ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.).
Άρθρο 40 "Κανονισμοί εφαρμογής"
1.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας εγκρίνονται οι κανονισμοί πιστοποίησης των προϊόντων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32.
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εγκρίνονται οι κανονισμοί κατάρτισης και τήρησης των μητρώων που προ-βλέπονται από την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32, οι κανονισμοί αξιολόγησης, έγκρισης και επίβλεψης των ιδιωτικών φορέων που προβλέπονται από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32, καθώς και κάθε αναγκαία τροποποίηση υφιστάμενων αποφάσεων που αντίκεινται στο αντικείμενο και στη λειτουργία του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.».
14.  
  Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Ν. 2637/1998, όπως αυτό αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να καταρτισθούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
15.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 του κεφ. Γ΄ του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Συνιστώνται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εβδομήντα έξι (76) θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής 1 Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Γεωπονικού , 2 Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού 3 Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Χημικού Μηχανικού 4 Μία (1) θέση ΠΕ Γεωγράφου 5 Δύο (2) θέσεις ΠΕ με μεταπτυχιακές σπουδές σε δίκτυα Η/Υ στ) Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Οικονομικού 6 Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Χημικού 7 Δύο (2) θέσεις ΠΕ Βιολόγου 8 Δύο (2) θέσεις Π Ε Περιβαλλοντολόγου 9 Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ιχθυολόγου ία) Μία (1) θέση ΠΕ Δασολόγου 10 Τρεις (3) θέσεις Π Ε Διοικητικού 11 Έξι (6) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 12 Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Φυτικής Παραγωγής ιέ) Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 13 Έξι (6) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 14 Μία (1) θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 13 Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Γραμματέων 16 Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Χειριστών Η/Υ 17 Μία (1) θέση ΥΕ Κλητήρων 18 Μία (1) θέση ΥΕ Οδηγών Στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του άρθρου 39 αναφέρονται τα προσόντα των παραπάνω ειδικοτήτων Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται με τη διαδικασία του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
16.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 41 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 7 Για τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται δικηγόροι με καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι αποδοχές τους.
17.  
  Στο άρθρο 41 του Ν. 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: 8 Υπάλληλοι των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δύνανται με αίτηση τους να μετατάσσονται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.Οι μετατάξεις της παραγράφου αυτής ενεργούνται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων του Ν.1565/1985 (ΦΕΚ 164 Α~) Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Ν. 1565/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2, με σκοπό την εμπορία και τη χρήση τους στη γεωργία.
Άρθρο 33 "Συμπλήρωση του Ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298 Α΄) και του Ν. 2538/1997"
1.  
  Στο άρθρο 12 του Ν. 721/1977 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3 Όποιος εισάγει από τρίτες χώρες ή διακινεί μέσω της Ευρωπαϊκής ένωσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους επικυρωμένα αντίγραφα παραστατικών εισαγωγής ή διακίνησης.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του Ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των ελέγχων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του, η διαδικασία επιβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα Τα διοικητικά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρείται για το σκοπόν αυτόν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3.  
  Μετά το άρθρο 33 του Ν. 2538/1997 προστίθεται άρθρο 33α, που έχει ως εξής: 33α ζωοτεχνικών και ποιοτικών ελέγχων Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται τέλη για τη διενέργεια ζωοτεχνικών και ποιοτικών ελέγχων, καθώς και επισήμανσης κτηνοτροφικών προϊόντων, το ύψος των τελών αυτών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η αρμόδια για την είσπραξή τους αρχή, η αναπροσαρμογή τους, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα Τα παραπάνω τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, αποτελούν έσοδα του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος Τα ανωτέρω έσοδα διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αποκλειστικά για τον εκσυγχρονισμό της απαραίτητης εργαστηριακής υποδομής για τους ανωτέρω ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους, για την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τους παραπάνω ελέγχους, διοικητικά έξοδα των ζωοτεχνικών υπηρεσιών και εθνική εισφορά σε διεθνείς ζωοτεχνικούς οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα.
Άρθρο 34 "Τροποποίηση του Ν.Δ.185/1973 (ΦΕΚ 262 Α΄)"
1.  
  Το άρθρο 7 του Ν.Δ.185/1973 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Άδεια λειτουργίας πτηνοτροφείου κ.λπ. 1 Για τη λειτουργία πτηνοτροφείων πολλαπλασιασμού, επιλογής, εκκολαπτηρίων και κέντρων συσκευασίας αυγών προς εμπορία, απαιτείται άδεια λειτουργίας του οικείου Νομάρχη. 2 Με κοινή απόφαση του Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ.185/ 1973, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 2945/2001, προστίθεται παράγραφος 2α, που έχει ως εξής: 2 1 Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, καθορίζονται 1 Οι όροι και οι κανόνες που εφαρμόζονται κατά την έγκριση ορΓσμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του τομέα της διατροφής των ζώων, ο προσδιορισμός των εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων που υπόκεινται σε έγκριση, η αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή, καθώς και τα της τήρησης του μητρώου των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων. 3 Η οργάνωση και διεξαγωγή των ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων, η διαδικασία των δειγματοληψιών των ζωοτροφών, οι αντιρρήσεις και προσφυγές κατά των αποτελεσμάτων των ελέγχων, οι διαδικασίες ή οι διεργασίες στις οποίες υπόκεινται οι ζωοτροφές που δεν τηρούν το νόμο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 4 Τα συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης των κανονισμών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης στον τομέα της διατροφής των ζώων. 5 Κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος.
3.  
  Στο άρθρο 9 του Ν.Δ.185/1973 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: 8 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται, σε συμμόρφωση ή εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, ανταποδοτικά τέλη προκειμένου να τύχουν έγκρισης οι εγκαταστάσεις και οι ενδιάμεσοι του τομέα της διατροφής των ζώων, το ύφος των τελών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η διαδικασία είσπραξης και η διαχείριση τους, η αρμόδια για την είσπραξη αρχή, οι δικαιούχοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα Με όμοια απόφαση καθορίζονται ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στον τομέα της διατροφής των ζώων, καθώς και για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και δειγματοληψιών, οσάκις προσκομίζονται από ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιώτες ή συνεταιρισμούς, στα κρατικά εργαστήρια ελέγχου αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, το ύφος των τελών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η αρμόδια για είσπραξη αρχή, η διαδικασία είσπραξης τους, η διαχείριση τους, οι δικαιούχοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα Τα τέλη της παραγράφου αυτής αποτελούν έσοδα του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και κατατίθενται στο λογαριασμό 26070/0 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 185/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 που λειτουργούν χωρίς την άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος δύο ετών, πέρα από την επιβολή του παραπάνω προστίμου, αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και για το ύφος αυτών λαμβάνονται υπόφη η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτήν, η καθετοποίηση με μονάδα πρωτογενούς παραγωγής ή και μεταποίησης - εμπορίας κ.λπ.
5.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 185/1973, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Ν. 2945/2001 προστίθεται εδάφιο, που έχει εξής: «Η άσκηση της δραστηριότητας της προηγούμενης παραγράφου χωρίς την ύπαρξη της άδειας της αρμόδιας αρχής κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα θεωρείται αυτόφωρο αδίκημα.».
6.  
  Μετά το άρθρο 14 του Ν.Δ. 185/1973 προστίθεται άρθρο 14α, που έχει ως εξής: 14α κυρώσεις 1 Επιβάλλεται πρόστιμο έξι χιλιάδων έως δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ σε όποιον παρασκευάζει ζωοτροφές με σκοπό να τις θέσει σε κυκλοφορία ή να τις ιδιοκαταναλώσει, χωρίς την έγκριση των εγκαταστάσεων από την αρμόδια αρχή, όπου αυτή προβλέπεται Σε περίπτωση επανάληφης της παράβασης αυτής εντός ενός έτους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο προς το διπλάσιο του επιβληθέντος. 2 Επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων έως έξι χιλιάδων ευρώ σε όποιον παρασκευάζει ζωοτροφές, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένος από την αρμόδια αρχή στον κατάλογο των εγγεγραμμένων, όπου αυτή προβλέπεται Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης αυτής εντός ενός έτους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του επιβληθέντος. 3 Επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων έως έξι χιλιάδων ευρώ σε όσους αρνούνται ή κατά οποιονδήποτε τρόπο εμποδίζουν τη διενέργεια ελέγχου από τους εθνικούς ή κοινοτικούς ελεγκτές ή αρνούνται την παροχή πληροφοριών ή παρέχουν ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή δεν γνωστοποιούν τη μεταβολή της νομικής η πραγματικής τους κατάστασης εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την επέλευση της μεταβολής. 4 Επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ στους παραβάτες που θέτουν σε κυκλοφορία ζωοτροφές που δεν φέρουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενδείξεις, στην επιχείρηση που παράγει και θέτει σε κυκλοφορία αυτές και ζητείται η συμμόρφωση της προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας εντός προθεσμίας το πολύ ενός μηνός Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης αυτής εντός έξι μηνών επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του επιβληθέντος Όταν διαπιστωθεί ότι συντρέχει δόλος, επιβάλλεται πρόστιμο έξι χιλιάδων έως δώδεκα χιλιάδων ευρώ. 5 Αν η χρήση των ζωοτροφών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων, επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο από δώδεκα χιλιάδες έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ. 6 Επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων έως εξήντα χιλιάδων ευρώ σε όποιον παρασκευάζει ζωοτροφές επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή το περιβάλλον, με σκοπό να τις θέσει σε κυκλοφορία ή να τις ιδιοκαταναλώσει ή ζωοτροφές που περιέχουν απαγορευμένα συστατικά, όπως αυτά που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ανακαλείται η έγκριση λειτουργίας της επιχείρησης για τρεις μήνες έως ένα έτος. 7 Κριτήρια για την επιμέτρηση των κυρώσεων του παρόντος άρθρου αποτελούν η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης, ο δόλος του υπαίτιου της παράβασης και η υποτροπή των παραβάσεων αυτών. 8 Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας. 9 Τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν μαζί με τα τέλη έσοδα του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 10 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα πρόστιμα του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζονται.
Άρθρο 35 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: α) Τα άρθρα 9, οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 42, 45, 46, η παράγραφος 2 του άρθρου 79, 85, 85α, 119, 120, 126, 164, 184, 188, 197, 205, 206, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 264 και οι ίδιες του 267 του Αγροτικού Κώδικα (ΦΕΚ 342 Α΄/1949). β) Το άρθρο 17 του Α.Ν. 1832/1951 (ΦΕΚ 153 Α΄). γ) Το άρθρο 45 του Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ 217 Α΄). δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 2535/1953 (ΦΕΚ 225 Α΄). ε) Το άρθρο 8 του Ν.Δ. 2536/1953 (ΦΕΚ 225 Α΄). στ)Το άρθρο 15, η παράγραφος 2 του άρθρου 28 και το άρθρο 72 του Ν. 3194/1955 (ΦΕΚ 96 Α΄). ζ) Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 και το άρθρο 5 του Ν.Δ. 3958/1959 (ΦΕΚ 133 Α΄). η) Το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1189/1972 (ΦΕΚ 99Ά΄). θ) Το άρθρο 3 του Ν. 666/1977 (ΦΕΚ 234 Α΄). ι) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 22 και τα άρθρα 25 και 28 του Ν. 674/1977 (ΦΕΚ 242 Α΄). ια) Η παράγραφος 1 του άρθρου 75 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α~). ιβ) Τα άρθρα 3, 5 και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν. 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α~). ιγ) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 1790/ 1988 (ΦΕΚ 134 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2945/2001. ιδ) Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α~). ιε) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α~). ιστ) Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 94 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄), που προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄). ιζ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 2945/2001. ιη) Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄). ιθ) Το άρθρο 12 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α~). κ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄).
Άρθρο 36
1.  
  Οι διατάξεις του Ν. 2961/200Τ(ΦΕΚ 266 Α΄) ισχύουν σε κάθε περίπτωση που κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου έχουν μεταβιβασθεί περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.
Άρθρο 37 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε αυτές. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-05 Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/135
2006-11-16 Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τροποποίηση Τύπος
 • Ο πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους αντιπροέδρους του Δ.Σ.
 • Προσθήκη
  Τον πρόεδρο, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. .
  Αντικατάσταση
  A/2006/249
  2008-10-02 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από.
 • Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα του γάλακτος, με τον αναπληρωτή του.
 • Πέντε εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους.
 • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον αναπληρωτή του.
 • ΄Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.), με τον αναπληρωτή του.
 • Αν οι φορείς των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, εφόσον παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
 • Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Δ.Σ.
 • Αντικατάσταση
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
  Για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφάλιση.
  Οι αντιπρόεδροι έχουν μερική απασχόληση.
  Στον πρόεδρο και στους αντιπροέδρους καταβάλλεται.
 • μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Αντικατάσταση
  Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται .α) μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. .
  Αντικατάσταση
  A/2008/198
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1954/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/192 1954
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/27346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/27346 1990
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/32700 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/32700 1999
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1924/3250 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/3250 1924
  ΝΟΜΟΣ 1929/4173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4173 1929
  ΝΟΜΟΣ 1944/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/18 1944
  ΝΟΜΟΣ 1952/2148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2148 1952
  ΝΟΜΟΣ 1952/2258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2258 1952
  ΝΟΜΟΣ 1955/3194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3194 1955
  ΝΟΜΟΣ 1968/431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/431 1968
  ΝΟΜΟΣ 1976/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/248 1976
  ΝΟΜΟΣ 1977/634 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/634 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/651 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/651 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/666 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/674 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
  ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
  ΝΟΜΟΣ 1982/1280 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1280 1982
  ΝΟΜΟΣ 1983/1341 (ΑΓΝ