ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3149

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 1 "Νομική Μορφή - Έδρα - Σκοπός"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
2.  
  Η Ε.Β.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, στο μέγαρο που με δαπάνη των αδελφών Παναγή, Ανδρέα και Μαρή Βαλλιάνων κατασκευάστηκε στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ιπποκράτους, Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
3.  
  Σκοπός της Ε.Β.Ε. είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και απόδοση στο κοινό υλικού επιστήμης και πολιτισμού που συνδέεται με την Ελλάδα. Η Ε.Β.Ε. ιδίως:.
 1. Αναπτύσσει και διατηρεί την εθνική Συλλογή, η οποία περιλαμβάνει Υλικό που παράγεται στην Ελλάδα, καθώς και Υλικό που παράγεται στο εξωτερικό, αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα και μορφή και αν βρίσκεται.
 2. Για το σκοπό αυτόν συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει, προβάλλει και καθιστά το Υλικό της Συλλογής της προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατά τρόπο ισότιμο και με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας.
 3. Αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές με το σκοπό της, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής και πνευματικής ζωής της χώρας
 4. Λειτουργεί ως εθνικό βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο της χώρας και είναι αποδέκτης της υποχρεωτικής, σύμφωνα με το νόμο, κατάθεσης Υλικού
 5. Συντάσσει και εκδίδει την αναδρομική και την τρέχουσα Εθνική Βιβλιογραφία, καθώς και τους καταλόγους του χειρόγραφου, έντυπου ή άλλης μορφής Υλικού που ανήκει στη Συλλογή της
 6. Λειτουργεί ως επίσημο εθνικό κέντρο παροχής οδηγιών, κατευθύνσεων και διαμόρφωσης προτύπων στους τομείς της βιβλιογραφίας και της συντήρησης, διατήρησης, ψηφιοποίησης και αποκατάστασης Υλικού και της πληροφόρησης που έχει σχέση με αυτά
 7. Παρέχει τις εθνικές υπηρεσίες διεθνών αριθμοδοτήσεων, όπως αυτές των βιβλίων (ΙSΒΝ), περιοδικών εκδόσεων (ΙSSΝ), μουσικής (ΙSΜΝ)
 8. Συνεργάζεται σε θέματα βιβλιοθηκών με άλλους οργανισμούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 9. Εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό για ζητήματα που έχουν σχέση με την αποστολή της
4.  
  Για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται ως:
 1. Υλικό:
 2. κάθε αντικείμενο που δημιουργείται για να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει, με οποιοδήποτε μέσο, πληροφορίες σε χειρόγραφη, έντυπη, γραφική, ψηφιακή, οπτική, ακουστική ή οποιαδήποτε άλλη δυνατή μορφή
 3. Συλλογή:
 4. το σύνολο του Υλικού που εισέρχεται στη Βιβλιοθήκη και καταγράφεται στους καταλόγους της
 5. Συλλογές:
 6. τμήματα του Υλικού, τα οποία έχουν ενότητα
Άρθρο 2 "Διοίκηση, αρμοδιότητες οργάνων της Ε.Β.Ε."
1.  
  Άρθρο 2 Όργανα διοίκησης Τα όργανα διοίκησης της ΕΒΕ ορίζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
2.  
 1. Το ΕΣ είναι επταμελές και αποτελείται από.1Έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.) ή άλλου αντίστοιχου τμήματος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από το οικείο τμήμα ως εξής.Κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ το τακτικό μέλος των υπό στοιχείο αα΄ μελών υποδεικνύεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ο αναπληρωτής του από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στη δεύτερη συγκρότηση των υπό στοιχείο αα΄ μελών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και ο αναπληρωτής του από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στην επόμενη συγκρότηση το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ. και ο αναπληρωτής του από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω καθεξής, ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής όλα τα αντίστοιχα τμήματα στο ΕΣ.
 2. ββ) Έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο αυτού.
 3. γγ) Τρία (3) μέλη/προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού και των επιστημών, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 4. δδ) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία της ΕΒΕ, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
 5. εε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο των εργαζομένων στην ΕΒΕ, που συνέρχονται για το σκοπό αυτόν ύστερα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Βιβλιοθηκών της εποπτεύουσας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 6. Η συγκρότηση του ΕΣ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού.
 8. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
 9. Ο ΓΔ της ΕΒΕ συμμετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του ΕΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 10. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των υπό στοιχεία αα΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ μελών είναι τετραετής, ενώ η θητεία των υπό στοιχεία ββ΄, δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ μελών είναι τριετής.
 11. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του ΕΣ μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά.
 12. Αν ένα τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους.
 13. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις.
 14. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ της ΕΒΕ είναι ασυμβίβαστη.αα) με την ιδιότητα του αντισυμβαλλομένου της ΕΒΕ με σύμβαση έργου ή προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, ββ) με την ιδιότητα του εν ενεργεία μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργού Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή Βουλευτή και γγ) με την ιδιότητα του μέλους επιτροπής ή ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί από φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 15. Το ΕΣ συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του, εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό των μελών του.
 16. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του ή από τον ΓΔ.
 17. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του.
 18. Η αμοιβή των μελών του ΕΣ καθορίζεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3.  
  Το ΕΣ μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΒΕ, διαμορφώνει τη στρατηγική της και εποπτεύει τη λειτουργία της. Το ΕΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.
 1. εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας της ΕΒΕ, καθώς και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του,
 2. εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ, που καταρτίζει ο ΓΔ,
 3. εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της ΕΒΕ,
 4. εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει ο ΓΔ,
 5. εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΒΕ,
 6. εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης της ΕΒΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 7. αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις ή εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 8. εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που προωθούν την αποστολή της ΕΒΕ,
 9. προγραμματίζει και εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την πρόσληψη προσωπικού,
 10. τοποθετεί, ύστερα από εισήγηση του ΓΔ, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών,
 11. υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό σχέδιο Προκήρυξης για την επιλογή του ΓΔ,
 12. γνωμοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του ΓΔ,
 13. το Ε.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει μερικές από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή στον ΓΔ, .
 14. έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της ΕΒΕ.
4.  
 1. Η θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
 2. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία (1) φορά.
 3. Η θητεία του απερχόμενου ΓΔ παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΓΔ.
 4. Ο ΓΔ της ΕΒΕ επιλέγεται ως εξής.αα) Με δημόσια προκήρυξη, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του ΓΔ να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 5. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ΓΔ, καθώς επίσης και η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων.
 6. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΓΔ, καθώς και η αμοιβή του.
 7. ββ) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα ακόλουθα μέλη.i) Έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. ii) Έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. iii) Τρία (3) μέλη του ΕΣ τα οποία υποδεικνύονται από αυτό.
 8. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
 9. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.
 10. γγ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 11. δδ) Ως Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας από τους τρεις (3) πρώτους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
 12. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα.αα) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, 1διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής, γγ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας, δδ) δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 13. Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στη βιβλιοθηκονομία ή στην επιστήμη της πληροφορίας ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και η συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή την επιστήμη της πληροφορίας που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.
 14. Οι αποδοχές του ΓΔ καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
 15. Αν ο ΓΔ πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση.
 16. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης της θητείας του.
5.  
  Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
 1. διευθύνει την ΕΒΕ και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της,
 2. παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης πληροφορίας, ενημερώνει το ΕΣ και μεριμνά για την ανταπόκριση της ΕΒΕ σε αυτές,
 3. εισηγείται το Στρατηγικό Σχέδιο στο ΕΣ, μεριμνά για την εφαρμογή του, υποβάλει στο ΕΣ προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΒΕ,
 4. καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στο ΕΣ και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του,
 5. εισηγείται στο ΕΣ.αα) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ββ) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, γγ) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού, δδ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Σ., .
 6. προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της ΕΒΕ, μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιμέρους υπηρεσίες,
 7. συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,
 8. καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΒΕ,
 9. υποβάλλει προς έγκριση ετησίως έκθεση πεπραγμένων στο ΕΣ με απολογισμό και ισολογισμό της αντίστοιχης περιόδου,
 10. εκπροσωπεί την ΕΒΕ δικαστικώς και εξωδίκως,
 11. προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών της ΕΒΕ, ύστερα από σχετική έγκριση του ΕΣ και του εποπτεύοντος Υπουργού,
 12. είναι διατάκτης δαπανών.
6.  
  Όταν ο ΓΔ απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
7.  
  Το ΕΣ ύστερα από αίτημα τουλάχιστον πέντε (5) μελών του μπορεί, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό την παύση του ΓΔ από τα καθήκοντά του, εφόσον η επί μακρόν συνεχιζόμενη πλημμελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της ΕΒΕ. Για την παύση του ΓΔ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του.
Άρθρο 2 "Διοίκηση, αρμοδιότητες οργάνων της Ε.Β.Ε."
1.  
  Όργανα Διοίκησης της Ε.Β.Ε. είναι το Εφορευτικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.
2.  
 1. Το Εφορευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) της Ε.Β.Ε. έχει επτά μέλη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και πέντε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών ή της παραγωγής, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
 2. Η θητεία των μελών είναι τριετής.
 3. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στην Ε.Β.Ε., οι οποίοι συνέρχονται για το σκοπό αυτόν ύστερα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Α΄ Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με το οποίο τάσσεται και εύλογη προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να του γνωστοποιηθούν τα ονόματα αυτών που εξελέγησαν.
 4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το Ε.Σ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού.
 6. Το Ε.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό των μελών του.
 7. Το Ε.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ενδιάμεσα κατά την κρίση του Προέδρου.
 8. Ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά το Ε.Σ. όταν το ζητήσει ο Γενικός Διευθυντής ή τρία τουλάχιστον μέλη του, που οφείλουν να προσδιορίζουν και τα θέματα για τα οποία ζητούν την έκτακτη σύγκληση.
 9. Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 10. Γραμματέας του Ε.Σ. είναι υπάλληλος της Ε.Β.Ε. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
 11. Εάν ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του παραιτηθούν ή δεν υπάρχουν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους.
 12. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις.
 13. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ. ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
3.  
  Το Ε.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Β.Ε. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Διαμορφώνει την πολιτική της Ε.Β.Ε.
 2. Μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού της Ε.Β.Ε., επιδιώκει ενεργό συμμετοχή της στην πολιτιστική και πληροφοριακή ανάπτυξη του τόπου, αποφασίζει την οργάνωση ή συμμετοχή της σε εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, ανακοινώσεις ή εκθέσεις σε θέματα σχετικά με το σκοπό της, αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση προγραμμάτων και παρακολουθεί την πορεία της πραγματοποίησής τους.
 3. Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Β.Ε.
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.Β.Ε.
 5. Εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Β.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Αποφασίζει για θέματα δαπανών και προμηθειών
 7. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Β.Ε.
 8. Εγκρίνει την πολιτική επιλογής, απόσυρσης και διάθεσης των πολλαπλών αντιτύπων του Υλικού της Ε.Β.Ε.
 9. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση που υποβάλλει ο Γενικός Διευθυντής
 10. Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις ή εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 11. Γνωμοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή
 12. Προγραμματίζει και εισηγείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την πρόσληψη προσωπικού.
 13. Τοποθετεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών
 14. Εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που προωθούν την αποστολή της Ε.Β.Ε.
 15. Έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Ε.Β.Ε. Το Ε.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει κάποιες από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή.
4.  
  Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Ε.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και επιβλέπει για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Έχει ακόμη τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το Ε.Σ.
5.  
 1. Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται με επιλογή, ύστερα από σχετική προκήρυξη.
 2. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.
 3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημέρα που ορίζεται ρητώς στην προκήρυξη.
 4. Η επιλογή γίνεται από επταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν:
 5. αα) Ο Πρόεδρος και δύο μέλη του Ε.Σ. της Ε.Β.Ε., ββ) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου και ένα μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) Τ.Ε.Ι. ειδικότητας βιβλιοθηκονομίας, γγ) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και δδ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων.
 6. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας της.
 8. Η επιτροπή πριν παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων θέτει κριτήρια σύμφωνα με τα προσόντα και ορίζει μονάδες για κάθε κριτήριο και για τη συνέντευξη στην οποία καλούνται ενώπιόν της οι υποψήφιοι.
 9. Όταν περατώσει το έργο της η επιτροπή είτε προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να κηρυχθεί άγονη η προκήρυξη είτε συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης, από τον οποίο αυτός επιλέγει.
 10. Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Διδακτορικό δίπλωμα στη βιβλιοθηκονομία ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και μεταπτυχιακό τίτλο στη βιβλιοθηκονομία ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και πτυχίο στη βιβλιοθηκονομία Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Οι τίτλοι μπορεί να είναι ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι ισότιμοι της αλλοδαπής.
  • Άριστη γνώση μίας γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής
  • Εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα σχετικά με το σκοπό της Ε.Β.Ε.
  • Δωδεκαετή προϋπηρεσία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, κατά προτίμηση σχετική με το σκοπό της Ε.Β.Ε. Συνεκτιμάται ιδιαιτέρως συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στη βιβλιοθηκονομία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών.
 11. Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για πέντε έτη, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ. Στον Γενικό Διευθυντή της Ε.Β.Ε. χορηγείται ειδικό επίδομα αυξημένων προσόντων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 12. Εφόσον αυτός που επιλεγεί υπηρετούσε πριν το διορισμό του σε υπηρεσία του δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά, για κάθε συνέπεια, στην υπηρεσία αυτή και στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται, εκτός από τη λήψη αποδοχών ή για θέματα που ορίζονται ρητά από το νόμο αυτόν.
 13. Η θητεία στην Ε.Β.Ε. θεωρείται σε κάθε περίπτωση πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση, στην οποία εξελίσσεται κανονικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις που τη διέπουν.
 14. Μετά το τέλος της θητείας του επιστρέφει στην οργανική του θέση.
 15. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι κενή η θέση, συνιστάται για το σκοπό αυτόν αντίστοιχη προς την οργανική του προσωποπαγής θέση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.  
  Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Διευθύνει την Ε.Β.Ε., έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της και είναι εκκαθαριστής δαπανών.
 2. Έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της Ε.Β.Ε.
 3. Εισηγείται στο Εφορευτικό Συμβούλιο:
 4. αα) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ββ) το στρατηγικό σχεδιασμό, γγ) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, δδ) την αγορά Υλικού και την πολιτική επιλογής, απόσυρσης, ανταλλαγής και εν γένει διάθεσης του πολλαπλού Υλικού, εε) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού, στστ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Σ.
 5. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ε.Β.Ε., αναθέτει την άσκηση επί μέρους αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και φροντίζει για την αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο Οργανισμός.
 6. Τοποθετεί το προσωπικό στις επί μέρους Υπηρεσίες, εκτός των προϊσταμένων των Υπηρεσιών
 7. Εκπροσωπεί την Ε.Β.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.
 8. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει το Ε.Σ.
7.  
  Με απόφαση του Ε.Σ., Διευθυντής της Ε.Β.Ε. κατηγορίας ΠΕ αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ασκεί τα καθήκοντά του όταν αυτός ελλείπει.
8.  
  Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. μπορεί να προβαίνει σε αγορά Υλικού και χωρίς προηγούμενη έγκριση της δαπάνης από το Ε.Σ., όταν: α) πρόκειται για σπάνιο, πολύτιμο ή δυσεύρετο Υλικό που εξυπηρετεί το σκοπό της Ε.Β.Ε. ή συμπληρώνει τις Συλλογές της και διατίθεται με διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως, β) το ποσό αγοράς δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής υπάρχει ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό της Ε.Β.Ε. και οι αγορές διενεργούνται στο πλαίσιο της πίστωσης που εγγράφεται ετησίως για το σκοπό αυτόν. Η πίστωση αυτή καθώς και το ποσό που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ μπορεί να αυξομειώνονται κατά τη διάρκεια της ετήσιας χρήσης με απόφαση του Ε.Σ.
9.  
  Τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης της Ε.Β.Ε. μπορεί να προσδιορίζονται στον Οργανισμό, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου αυτού.
10.  
  Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται ο Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας Ε.Β.Ε. (Οργανισμός). Με τον Οργανισμό ρυθμίζονται θέματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και θέματα που έχουν σχέση με την εν γένει οργάνωση και δράση της Ε.Β.Ε. και ιδίως: α) την οργάνωση, τη διοικητική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, β) την απόκτηση, οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση του Υλικού, γ) τις υπηρεσίες προς το κοινό, δ) τη συμμετοχή σε Δίκτυα Βιβλιοθηκών, ε) τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με άλλες Βιβλιοθήκες και λοιπούς φορείς, στ) τη συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, ζ) την τυποποίηση μεθόδων και δεδομένων σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες, η) τα θέματα των διεθνών αριθμοδοτήσεων (όπως ΙSΒΝ, ΙSSΝ, ΙSΜΝ), θ) τη σήμανση του Υλικού με σφραγίδα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ι) τις εκδόσεις Υλικού, καθώς και ια) κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με το σκοπό της.
11.  
  Με απόφαση του Ε.Σ., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζεται, μέσα στο πλαίσιο που οριοθετεί ο Οργανισμός, η ειδικότερη διαδικαστική εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Β.Ε. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 3 "Πόροι - Ειδικοί τρόποι κτήσης Υλικού"
1.  
  Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους της ΕΒΕ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.
2.  
  Με φροντίδα του ΓΔ, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΒΕ, όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από το ΕΣ, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Με την ολοκλήρωση της πενταετίας ο ΓΔ υποβάλλει στο ΕΣ συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Ο ΓΔ, ύστερα από τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΒΕ το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει.α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας της ΕΒΕ και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, .
 1. τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους,
 2. τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.
Άρθρο 3 "Πόροι - Ειδικοί τρόποι κτήσης Υλικού"
1.  
  Πόροι της Ε.Β.Ε. είναι:.
 1. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η ετήσια κρατική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 2. Χρηματοδοτήσεις από άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς ή από συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 4. Έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής της Ε.Β.Ε.
 5. Έσοδα από εκδηλώσεις (όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις)
 6. Έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε χώρους της Βιβλιοθήκης
 7. Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της και εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της
 8. Έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αιτία
2.  
  Στην Ε.Β.Ε. περιέρχονται κατά κυριότητα βιβλία ή βιβλιοθήκες και εν γένει κάθε Υλικό: αα) που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ύστερα από δικαστική ή άλλη απόφαση, ββ) που το Ελληνικό Δημόσιο παραδίδει στην Ε.Β.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, γγ) που ανήκει σε ιδρύματα, οργανισμούς και εν γένει νομικά πρόσωπα που καταργούνται και δεν προβλέπεται η τύχη της περιουσίας τους ή σε φυσικά πρόσωπα που αποβιώνουν χωρίς κληρονόμους.
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Οι κατηγορίες προσωπικού και οι κλάδοι κατά κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων της Ε.Β.Ε. ορίζονται ως εξής:.
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 2. Κλάδοι:.
  • ΠΕ Διοικητικός και Οικονομικός
  • ΠΕ Μηχανικών
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
  • ΠΕ Αρχειονόμων
  • ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών
  • ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
  • ΠΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
 4. Κλάδοι:.
  • ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Φωτογραφίας
  • ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
  • ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
 5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
 6. Κλάδοι:.
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • ΔΕ Πληροφορικής
  • ΔΕ Τεχνικός
  • ΔΕ Τυπογραφίας
 7. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 8. Κλάδοι:.
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
  • ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων
  • ΥΕ Εργατών
  • ΥΕ Επιμελητών (Βιβλιοδετών - Συντηρητών Χάρτου)
2.  
  Συνιστάται στην Ε.Β.Ε. μία θέση Γενικού Διευθυντή με θητεία.
3.  
  Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων της Ε.Β.Ε. ανέρχονται σε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:.
 1. Σαράντα επτά (47) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
  • Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και Οικονομικός, θέσεις τρεις (3)
  • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέσεις μία (1)
  • Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3)
  • Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις είκοσι πέντε (25) και προσωρινές τέσσερις (4)
  • Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων, θέσεις δύο (2)
  • Κλάδος ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών, θέσεις τρεις (3)
  • Κλάδος ΠΕ Ιστορικών, θέσεις δύο (2)
  • Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, θέση μία (1)
  • Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, θέσεις τρεις (3)
 2. Εξήντα (60) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
  • Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις τρεις (3) και προσωρινή μία (1)
  • Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις τέσσερις (4)
  • Κλάδος ΤΕ Φωτογραφίας, θέσεις τρεις (3)
  • Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, θέσεις επτά (7) και προσωρινή μία (1)
  • Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τριάντα (30) και προσωρινές έντεκα (11)
 3. Τριάντα τέσσερις (34) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
  • Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις οκτώ (8) και προσωρινές δώδεκα (12)
  • Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής, θέσεις τέσσερις (4)
  • Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις τρεις (3)
  • Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις δύο (2) και προσωρινή μία (1)
  • Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας, θέσεις τρεις (3) και προσωρινή μία (1)
 4. Είκοσι τρεις (23) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
  • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις τρεις (3) και προσωρινές δύο (2)
  • Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις τρεις (3) και προσωρινές τέσσερις (4)
  • Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, θέσεις τέσσερις (4) και προσωρινή μία (1)
  • Κλάδος ΥΕ Εργατών, θέσεις τρεις (3)
  • ΥΕ Επιμελητών (Βιβλιοδετών-Συντηρητών Χάρτου), θέσεις τρεις (3)
4.  
  Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, τέσσερις θέσεις καταλαμβάνονται από κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Βιβλιοθηκονομίας ή Πληροφόρησης. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικός και Οικονομικός, δύο θέσεις καταλαμβάνονται από κατόχους σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων, μία θέση καταλαμβάνεται από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αρχειονομίας. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών, μία θέση καταλαμβάνεται από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παλαιογραφίας.
5.  
  Στην κατηγορία ΠΕ: δύο θέσεις του κλάδου Βιβλιοθηκονόμων, μία θέση του κλάδου Διοικητικού και Οικονομικού, μία θέση του κλάδου Πληροφορικής, μία θέση του κλάδου Φιλοσοφικών Σχολών και μία θέση του κλάδου Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, διαβαθμίζονται στο βαθμό του Διευθυντή. Αν υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων των κλάδων αυτών μετέχουν στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης Διευθυντή υπάλληλοι των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον το αντικείμενο της οργανικής μονάδας είναι συναφές με τον κλάδο τους, όπως ειδικότερα ορίζει ο Οργανισμός. Στην περίπτωση αυτή, μία θέση του κλάδου τους διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των ενιαίων βαθμών Δ-Α του κλάδου τους. Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής:.
 1. Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:
 2. από το βαθμό Δ΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Α΄ που είναι ο καταληκτικός
 3. Κατηγορία ΥΕ:
 4. από το βαθμό Ε΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Β΄ που είναι ο καταληκτικός
6.  
  Με τον Οργανισμό της Ε.Β.Ε. μπορούν να συνιστώνται θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, να μετονομάζονται ή να συνιστώνται νέοι κλάδοι κατά κατηγορία, να εντάσσεται το προσωπικό σε κατηγορίες και κλάδους, να ορίζονται τα προσόντα πρόσληψης για κλάδους που συνιστώνται και δεν υφίστανται στη δημόσια διοίκηση και να διαβαθμίζονται θέσεις σε βαθμό Διευθυντή σε περίπτωση αύξησης των Διευθύνσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Άρθρο 5 "Ίδρυση - Σκοπός"
1.  
 1. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, του άρθρου 9 του νόμου αυτού.
 2. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν έδρα σε δήμους, δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της χώρας.
 3. Δημόσιες Βιβλιοθήκες ιδρύονται κατά προτεραιότητα σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη πυρήνες δημοτικών ή κοινοτικών βιβλιοθηκών ή βιβλιοθηκών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτών, των οποίων τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή για να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που θα ιδρυθεί στην περιοχή.
 4. Η δωρεά ακινήτων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση, εισφορά και κάθε υπέρ τρίτου δικαίωμα τόσο για την κατάρτιση του συμβολαίου όσο και τη μεταγραφή του στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.
 5. Η δωρεά, εφόσον δεν υπάρχουν βάρη και κρίνεται συμφέρουσα, γίνεται δεκτή, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύεται, με την κοινή υπουργική απόφαση ίδρυσης που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση α΄, χωρίς άλλες διατυπώσεις, εκτός της μεταγραφής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου όταν υπάρχουν ακίνητα, και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.
2.  
  Η Δημόσια Βιβλιοθήκη που ιδρύεται αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και φέρει την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στο τέλος της οποίας προστίθεται το όνομα της πόλης ή της κοινότητας που έχει την έδρα της. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες που ιδρύονται ή προέρχονται, στο σύνολό τους ή το μεγαλύτερο μέρος του Υλικού τους ή των εγκαταστάσεών τους, από δωρεές, μπορούν να προσθέτουν στην επωνυμία τους, μετά το όνομα της πόλης ή της κοινότητας της έδρας τους, το όνομα και το επώνυμο του δωρητή.
3.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορεί να χαρακτηρίζεται μια Δημόσια Βιβλιοθήκη ως Ιστορική.
 2. Για το χαρακτηρισμό λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος λειτουργίας της βιβλιοθήκης, ο οποίος πρέπει να υπερβαίνει τον έναν αιώνα και η παλαιότητα σημαντικών Συλλογών της.
 3. Στην περίπτωση αυτή στην επωνυμία της βιβλιοθήκης προστίθεται η λέξη ΙΣΤΟΡΙΚΗ πριν από τη λέξη Βιβλιοθήκη.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορεί να ορίζεται μια Δημόσια Βιβλιοθήκη ως Κεντρική Βιβλιοθήκη ορισμένης γεωγραφικής περιοχής.
 5. Στην περίπτωση αυτή, στην επωνυμία της βιβλιοθήκης προστίθεται η λέξη ΚΕΝΤΡΙΚΗ πριν από τη λέξη Βιβλιοθήκη.
4.  
  Συλλογές ή Ειδικές Συλλογές βιβλιοθηκών Ιερών Μητροπόλεων και Μονών, Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιωτών είναι δυνατό να δωρίζονται σε Δημόσια Βιβλιοθήκη, με πρόταση των αρμόδιων φορέων ή των κατόχων τους και απόφαση αποδοχής του οικείου ΕΣ. Οι Συλλογές ή οι Ειδικές Συλλογές αυτές ενσωματώνονται στη Συλλογή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στις οποίες δωρίζονται και τα Τεκμήρια που τις αποτελούν σηματοδοτούνται με ειδική σφραγίδα, η οποία αναγράφει το όνομα της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχονται. Η δωρεά συντελείται χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.
Συλλογές βιβλιοθηκών Ιερών Μητροπόλεων και Μονών, Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιωτών είναι δυνατό να δωρίζονται σε Δημόσια Βιβλιοθήκη, με πρόταση των αρμόδιων φορέων ή των κατόχων τους και απόφαση αποδοχής του οικείου Ε.Σ. Οι Συλλογές αυτές ενσωματώνονται στη Συλλογή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στις οποίες δωρίζονται και το Υλικό που τις αποτελεί σηματοδοτείται με ειδική σφραγίδα, η οποία αναγράφει το όνομα της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχεται. Η δωρεά συντελείται χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.
5.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορούν να μετατρέπονται σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες και να υπάγονται εφεξής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, βιβλιοθήκες που ανήκουν στην κυριότητα είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 2. Η μετατροπή γίνεται με τη διαδικασία ίδρυσης νέας Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ύστερα από αίτηση του φυσικού προσώπου ή του οικείου ανώτατου οργάνου διοίκησης της βιβλιοθήκης και με την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο για να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που θα ιδρυθεί λόγω της μετατροπής.
 3. Η δωρεά ακινήτων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση, εισφορά και κάθε υπέρ τρίτου δικαίωμα τόσο για την κατάρτιση του συμβολαίου όσο και τη μεταγραφή του στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.
 4. Η δωρεά, εφόσον δεν υπάρχουν βάρη και κρίνεται συμφέρουσα, γίνεται δεκτή, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύεται, με την κοινή υπουργική απόφαση ίδρυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, χωρίς άλλες διατυπώσεις, εκτός της μεταγραφής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου όταν υπάρχουν ακίνητα, και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.
 5. Όταν πρόκειται περί νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το μόνιμο προσωπικό της βιβλιοθήκης που μετατρέπεται, αν έχει τα αντίστοιχα προσόντα, μπορεί, ύστερα από αίτησή του, που υποβάλλεται πριν από την ιδρυτική απόφαση και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία λαμβάνεται μετά από γνώμη του αρμόδιου για τα θέματα προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών υπηρεσιακού συμβουλίου, να μεταταγεί στις κενές θέσεις αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που συνιστώνται κατά την ίδρυση της βιβλιοθήκης λόγω μετατροπής.
 6. Η προηγούμενη υπηρεσία του υπολογίζεται για οποιαδήποτε συνέπεια.
 7. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή προσωποπαγείς θέσεις με την απόφαση ένταξης, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, αυτών που τις κατέχουν.
 8. Κατ εξαίρεση, αν η δωρεά προέρχεται από φορέα τυφλών, η Δημόσια Βιβλιοθήκη που ιδρύεται μπορεί να λειτουργεί ως Δημόσια Βιβλιοθήκη τυφλών
6.  
  Ο σκοπός των Δημοσίων Βιβλιοθηκών είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και πληροφοριακός και επιτυγχάνεται ιδίως:
 1. με την απόκτηση βιβλίων και περιοδικών, εφημερίδων, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και κάθε είδους Υλικού για χρήση του αναγνωστικού κοινού,
 2. με την οργάνωση του Υλικού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση του κοινού,
 3. με τη συγκρότηση και λειτουργία αναγνωστηρίων,
 4. με την υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς το βιβλίο και εν γένει την ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής, με εκδόσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και κάθε άλλο δυνατό τρόπο,
 5. με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο κοινό
Άρθρο 6 "Διοίκηση, αρμοδιότητες οργάνων των Βιβλιοθηκών"
1.  
  Η Δημόσια Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και διοικείται από το Ε.Σ. και τον Προϊστάμενο. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διοικείται από το Ε.Σ. και το Διευθυντή.
2.  
 1. Το Ε.Σ. έχει πέντε μέλη και αποτελείται από άτομα που διαμένουν στην έδρα ή την περιοχή που καλύπτει η Δημόσια Βιβλιοθήκη και προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής.
 2. Η θητεία των μελών είναι τριετής.
 3. Σε περιπτώσεις που μία Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει δεχθεί δωρεά ή παραχώρηση χρήσης ακινήτου ή δωρεά Υλικού άνω των δέκα χιλιάδων τόμων από ιδιώτη ή φορέα, στο Ε.Σ. μετέχει, αν το επιθυμεί, ο ιδιώτης, όσο ζει, ή εκπρόσωπος του φορέα κατά περίπτωση.
 4. Αν οι ιδιώτες ή οι φορείς είναι περισσότεροι του ενός, μετέχει ένας εξ αυτών.
 5. Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου, τα τρία μέλη του Ε.Σ. υποδεικνύονται από το φορέα των τυφλών.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το Ε.Σ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού.
 7. Το Ε.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό των μελών του.
 8. Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και ενδιάμεσα κατά την κρίση του Προέδρου.
 9. Ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά το Ε.Σ. όταν το ζητήσει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος ή δύο τουλάχιστον μέλη του, που οφείλουν να προσδιορίζουν και τα θέματα για τα οποία ζητούν την έκτακτη σύγκληση.
 10. Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 11. Γραμματέας του Ε.Σ. είναι ο αρχαιότερος κατά κατηγορία και βαθμό υπάλληλος και αν δεν υπάρχει υπάλληλος χρέη γραμματέα εκτελεί ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος.
 12. Εάν ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του παραιτηθούν ή δεν υπάρχουν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους.
 13. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ.
 14. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ. ρυθμίζονται στον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ.
 15. Μέχρι την έκδοσή του ή για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν, κάθε φορά, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
3.  
  Το Ε.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Βιβλιοθήκης και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, μερικές από τις οποίες μπορεί να μεταβιβάζει στον Πρόεδρό του ή στο Διευθυντή για τις Κεντρικές Βιβλιοθήκες και Προϊστάμενο για τις λοιπές. Το Ε.Σ. ιδίως:.
 1. Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης
 2. Εγκρίνει τις δαπάνες, μεριμνά για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού και γενικώς εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό
 4. Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων
 5. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
 6. Έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Βιβλιοθήκης
4.  
  Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Ε.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και επιβλέπει για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Έχει ακόμη τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το Ε.Σ.
5.  
  Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος κάθε Βιβλιοθήκης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και είναι εκκαθαριστής δαπανών
 2. Έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξής της
 3. Εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του Ε.Σ.:
 4. αα) τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας, ββ) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, γγ) την αγορά Υλικού και την πολιτική επιλογής, απόσυρσης, ανταλλαγής και εν γένει διάθεσης του πολλαπλού Υλικού, δδ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Σ.
 5. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού, αναθέτει τις επί μέρους αρμοδιότητες στο προσωπικό και φροντίζει για την αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του, στο πλαίσιο του ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. και του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
 6. Εκπροσωπεί τη Βιβλιοθήκη δικαστικώς και εξωδίκως
 7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει το Ε.Σ.
6.  
  Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος αναπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 2683/ 1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής μπορεί να ασκεί χρέη προϊσταμένου εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ που υπηρετεί στη Βιβλιοθήκη με απόσπαση ή οποιοσδήποτε υπάλληλος που ορίζεται από το Ε.Σ.
7.  
  Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης μπορεί να προβαίνει σε αγορά Υλικού και χωρίς προηγούμενη έγκριση της δαπάνης από το Ε.Σ., όταν: α) πρόκειται για σπάνιο, πολύτιμο ή δυσεύρετο Υλικό που εξυπηρετεί το σκοπό της Βιβλιοθήκης ή συμπληρώνει τις Συλλογές της και διατίθεται με διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως, β) το ποσό αγοράς δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.
8.  
  Τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης των Δημοσίων Βιβλιοθηκών μπορεί να προσδιορίζονται στον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ., στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου αυτού.
9.  
  Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες οργανώνονται και λειτουργούν ομοιόμορφα, με την εποπτεία των Ε.Σ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών καταρτίζεται ο ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. Με τον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. ρυθμίζονται, κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, θέματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ιδίως: α) με την οργάνωση και διοίκηση, β) λειτουργία, γ) διαχείριση της Συλλογής, δ) παροχή υπηρεσιών στο κοινό, ε) στέγαση και καθορισμό βιβλιοθηκονομικών προδιαγραφών στέγασης ανάλογα με τον πληθυσμό, τον όγκο του Υλικού και την προοπτική ανάπτυξής του ή άλλες σχετικές προδιαγραφές, στ) θέματα του Δικτύου Βιβλιοθηκών, ζ) συμμετοχή σε τοπικά, περιφερειακά ή άλλα δίκτυα σχετικά με την αποστολή τους, η) θέματα διαδανεισμού, θ) δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με άλλες βιβλιοθήκες και λοιπούς φορείς, ι) τυποποίηση μεθόδων και δεδομένων σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες, ια) σήμανση του Υλικού με σφραγίδα ή άλλο πρόσφορο μέσο και ιβ) συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, καθώς και ιγ) κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με το σκοπό της. Ειδικές ρυθμίσεις μπορούν να προβλέπονται από τον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. στα παραπάνω θέματα όταν πρόκειται για Δημόσια Βιβλιοθήκη τυφλών.
10.  
  Με απόφαση του οικείου Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζεται, μέσα στο πλαίσιο που οριοθετεί ο ΚΑ.Λ.ΒΙΒ., η ειδικότερη διαδικαστική εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών κάθε Βιβλιοθήκης, των Παραρτημάτων και των Μονάδων που τυχόν διαθέτει, όπως: ωράριο λειτουργίας, προγραμματισμός κινητών μονάδων, ανταλλαγές Υλικού. Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11.  
  Οι αρμοδιότητες και ο σκοπός των Κεντρικών Βιβλιοθηκών καθορίζονται ειδικότερα από τον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. Οι Κεντρικές Βιβλιοθήκες με πράξη του Ε.Σ. μπορούν να ιδρύουν Παραρτήματα και σταθερές ή κινητές Μονάδες σε προάστια και συνοικισμούς της πόλης που εδρεύουν, καθώς επίσης σε κωμοπόλεις, χωριά ή άλλα μέρη της περιφέρειάς τους. Οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες ή επιχορηγήσεις μέσω προγραμμάτων. Αν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης, η σχετική πράξη του Ε.Σ. εγκρίνεται προηγουμένως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 7 "Πόροι, Στέγαση"
1.  
  Πόροι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών είναι:
 1. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η ετήσια κρατική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 2. Χρηματοδοτήσεις από άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς ή από συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 4. Έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής της Βιβλιοθήκης
 5. Έσοδα από εκδηλώσεις (όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις)
 6. Έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε χώρους της Βιβλιοθήκης
 7. Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της και εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της
 8. Έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αιτία
2.  
  Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες στεγάζονται σε ιδιόκτητα ακίνητα
3.  
  Επιτρέπεται η στέγαση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και σε ακίνητα τα οποία είτε παραχωρούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά χρήση και προς εξυπηρέτηση της αποστολής των βιβλιοθηκών είτε μισθώνονται. Πριν γίνει αποδεκτή η παραχώρηση της χρήσης ή πριν αρχίσει η νόμιμη διαδικασία για μίσθωση ακινήτου, το οικείο Ε.Σ. ζητά εγγράφως έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στο σχετικό έγγραφο διατυπώνει και τη γνώμη του, αναφέροντας οπωσδήποτε τους όρους της παραχώρησης ή της μίσθωσης, την καταλληλότητα του κτιρίου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. και κάθε σχετικό θέμα. Το μίσθωμα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άρθρο 8 "Προσωπικό"
1.  
  Οι κατηγορίες προσωπικού και οι κλάδοι κατά κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζονται ως εξής:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 2. Κλάδοι:.
  • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
  • ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
 4. Κλάδοι:.
  • ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
 5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
 6. Κλάδοι:.
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 7. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 8. Κλάδοι:.
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  • ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων
2.  
  Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που λειτουργούν ή ιδρύονται ανέρχονται σε επτά για κάθε Βιβλιοθήκη και σε δώδεκα για κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη. Στις περιπτώσεις που Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζεται ως Ιστορική, στις παραπάνω, κατά περίπτωση, θέσεις προστίθενται επιπλέον δύο. Οι θέσεις κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: ΑΑ) Σε κάθε Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη:.
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 2. Κλάδοι:.
  • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
 4. Κλάδοι:.
  • ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση 1
  • ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1
  • ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2
 5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
 6. Κλάδοι:.
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις 2
  • ΔΕ Οδηγών, θέσεις 2
 7. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 8. Κλάδοι:.
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση 1
  • ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, θέση 1.
  • ΒΒ) Σε κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη:.
3.  
  Προϊστάμενοι στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.
Μία θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων κάθε Κεντρικής Βιβλιοθήκης διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή. Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής:.
Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: από το βαθμό Δ΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Α΄ που είναι ο καταληκτικός
Κατηγορία ΥΕ: από το βαθμό Ε΄ που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Β΄ που είναι ο καταληκτικός
Ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης που δεν έχει χαρακτηριστεί Κεντρική προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να συνιστώνται θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, να μετονομάζονται ή να συνιστώνται νέοι κλάδοι κατά κατηγορία και να μεταφέρονται σε αυτούς υφιστάμενες κενές θέσεις και να ορίζονται τα προσόντα πρόσληψης για κλάδους που συνιστώνται και δεν υφίστανται στη δημόσια διοίκηση
5.  
  Ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζεται το οικείο συμβούλιο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Όταν συζητούνται θέματα των υπαλλήλων αυτών, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων.
Άρθρο 9 "Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών"
1.  
  Συνιστάται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, κύριο έργο του οποίου είναι η επεξεργασία και πρόταση σχεδίων ενιαίων δράσεων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας.
 1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επεξεργάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων
 2. Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών ιδίως:.
 3. γνωμοδοτεί για την κατάρτιση ή τροποποίηση του ΚΑ.Λ.ΒΙΒ., για θέματα εθνικών και διεθνών συνεργασιών και θέματα που αφορούν γενικότερα τη λειτουργία των βιβλιοθηκών της χώρας,.
 4. θέτει κριτήρια για το χαρακτηρισμό βιβλιοθηκών ως Κεντρικών ή Ιστορικών και γνωμοδοτεί για τέτοιους χαρακτηρισμούς, ύστερα από εισήγηση του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου,
 5. εκπροσωπεί τη χώρα όταν πρόκειται για θέματα βιβλιοθηκών, όπως σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές,
 6. εισηγείται την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης εργαζομένων στις βιβλιοθήκες της χώρας,
 7. εξετάζει θέματα σχετικά με τις βιβλιοθήκες που του παραπέμπει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2.  
 1. Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών έχει εννιά μέλη.
 2. Τα μέλη του και οι αναπληρωτές τους ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.
 4. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών προέρχονται από το χώρο της βιβλιοθηκονομίας, της επιστήμης της πληροφόρησης, της πληροφορικής, των κοινωνικών επιστημών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης ή της παραγωγής.
 5. Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες και ενδιάμεσα κατά την κρίση του Προέδρου του.
 6. Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Α΄ Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γραμματέας ορίζεται ο Προϊστάμενος του ίδιου Τμήματος.
 7. Εάν ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του παραιτηθούν ή δεν υπάρχουν, αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους.
 8. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.
Άρθρο 10 "Ενιαίος Κατάλογος Υλικού"
1.  
  Δημόσιων Βιβλιοθηκών Οι δημόσιες βιβλιοθήκες οφείλουν να εναρμονίζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που διαμορφώνει η ΕΒΕ ως Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της Χώρας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών που συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού τους και του οποίου την οργάνωση, ευθύνη και συντονισμό έχει η ΕΒΕ.
Άρθρο 10 "Ενιαίος Κατάλογος Υλικού"
1.  
  Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν Ενιαίο Κατάλογο Υλικού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται μία Δημόσια Βιβλιοθήκη ως Κεντρικός Διανομέας του καταλόγου αυτού. Οι Βιβλιοθήκες υποχρεούνται να παράγουν και να υποβάλλουν βιβλιογραφικά δεδομένα στον Κεντρικό Διανομέα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ.
2.  
  Με την απόφαση ίδρυσης Δημόσιας Βιβλιοθήκης ορίζεται και η προθεσμία υποβολής των βιβλιογραφικών δεδομένων της Βιβλιοθήκης στον Κεντρικό Διανομέα του καταλόγου
3.  
  Δημόσια Βιβλιοθήκη δεν χρηματοδοτείται ούτε εντάσσεται σε προγράμματα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., εφόσον δεν υποβάλλει στον Κεντρικό Διανομέα του καταλόγου τα βιβλιογραφικά δεδομένα που παράγει.
4.  
  Τα βιβλιογραφικά δεδομένα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο δίκτυο της εκπαίδευσης μέσω του κόμβου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των αντίστοιχων κόμβων των βιβλιοθηκών, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ.
Άρθρο 11 "Ενιαία οργάνωση Δημοτικών και άλλων Βιβλιοθηκών"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορεί οι δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες που εναρμονίζονται προς τις διατάξεις του ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. να συμμετέχουν στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών και να έχουν παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικές ή άλλες διευκολύνσεις που παρέχονται στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες και ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα των παροχών και διευκολύνσεων, αυτά που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ενιαίας αυτής οργάνωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εφαρμοσθούν αναλόγως και για βιβλιοθήκες άλλων εν γένει νομικών προσώπων. Στην περίπτωση αυτή συμπράττει και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός και αν δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα, το οικείο ανώτατο διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12 "Ειδικά θέματα Ε.Β.Ε. και Δημοσίων Βιβλιοθηκών"
1.  
  Η Διεύθυνση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μετονομάζεται σε Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων. Τα Τμήματα Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Κατασκευών και Τμήμα Β΄ Οπτικοακουστικών Μέσων της Διεύθυνσης καταργούνται, ενώ το Τμήμα Γ΄ Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων μετονομάζεται σε Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που καταργούνται μεταφέρονται στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στη Διεύθυνση, όπως μετονομάζεται, εντάσσονται και τα ανεξάρτητα Τμήματα Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα οποία μετονομάζονται σε Τμήμα Α΄ Βιβλιοθηκών και Τμήμα Β΄ Γενικών Αρχείων αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι συνολικά αυτές που αναφέρονται σε κάθε Τμήμα της. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται:.
 1. Στο Τμήμα Α΄ Βιβλιοθηκών:
 2. η ενίσχυση, η εποπτεία και ο έλεγχος της Ε.Β.Ε. και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών του νόμου αυτού, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων για τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και γενικώς λειτουργίας τους, η μέριμνα ίδρυσης νέων Δημοσίων Βιβλιοθηκών, η ενίσχυση και ανάπτυξη των βιβλιοθηκών της χώρας ανεξαρτήτως νομικής τους μορφής, εφόσον λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του κοινού και δεν ανήκουν σε εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά ή πνευματικά ιδρύματα, η κατάρτιση προγραμμάτων σχετικών με τις βιβλιοθήκες της αρμοδιότητάς τους και γενικώς η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται σε βιβλιοθήκη που υπάγεται στην αρμοδιότητά του εκτός θεμάτων προσωπικού.
 3. Στο Τμήμα Β΄ Γενικών Αρχείων:
 4. η ενίσχυση, η εποπτεία και ο έλεγχος των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων για τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και γενικώς λειτουργίας τους, η μέριμνα ίδρυσης, ενίσχυσης και ανάπτυξης νέων αρχειακών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως νομικής τους μορφής, εφόσον αυτά έχουν άμεση σχέση με τα γενικότερα θέματα της ελληνικής ιστορίας και διοίκησης, η εποπτεία και ο έλεγχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, η κατάρτιση προγραμμάτων σχετικών με τα Αρχεία της αρμοδιότητάς τους και γενικώς η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται σε Αρχείο που υπάγεται στην αρμοδιότητά του εκτός θεμάτων προσωπικού
 5. Στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων:
 6. η εποπτεία και ο έλεγχος της Ε.Β.Ε., των Δημοσίων Βιβλιοθηκών του νόμου αυτού και των Γενικών Αρχείων, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων για τα θέματα προσωπικού.
 7. Στα θέματα προσωπικού συμπεριλαμβάνεται και η κατάρτιση προγραμμάτων σχετικών με το προσωπικό αυτό.
2.  
 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1, 3, 5 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) και της υποπερίπτωσης iν της περίπτωσης β΄ της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν. 3027/2002, εφαρμόζονται από την ανώνυμη εταιρία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) αναλόγως και για τις ανάγκες της Ε.Β.Ε. και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
 2. Κάθε ανέγερση, μεταρρύθμιση, μετασκευή, επισκευή ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση σχετική με τα κτίρια που στεγάζονται η Ε.Β.Ε. και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, παραρτήματα ή κινητές μονάδες τους, γίνεται με δαπάνη της οικείας βιβλιοθήκης από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από πρόταση της οικείας βιβλιοθήκης προς το Τμήμα Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Συνήθεις επισκευές συντήρησης των κτιρίων μπορούν να γίνονται με απόφαση του οικείου Ε.Σ.
3.  
  Η Ε.Β.Ε., η Βιβλιοθήκη της Βουλής και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες απαλλάσσονται από κάθε τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών και γενικώς απολαύουν όλων των φορολογικών, δικαστικών και λοιπών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου πλην αυτών που αναφέρονται στα επιβατηγά αυτοκίνητα, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού ΕΟΚ 918/1983 και των Νόμων 1684/1987, 2960/2001 και παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο προϋπολογισμός της Ε.Β.Ε. και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επί των δαπανών τους ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος.
4.  
  Η Ε.Β.Ε., η Βιβλιοθήκη της Βουλής και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποδέχονται κληρονομίες με το ευεργέτημα της απογραφής. Η περάτωση της απογραφής συντελείται εντός δύο ετών.
5.  
  Η μισθοδοσία του προσωπικού της Ε.Β.Ε. και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Για τα προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού της Ε.Β.Ε. και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών εφαρμόζεται το προσοντολόγιο και η κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά ο Οργανισμός της Ε.Β.Ε. ή το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου αυτού για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
6.  
  Στην Ε.Β.Ε. και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες μπορεί να προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη πρόσκαιρων ή απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών τους ή εκτέλεση προγραμμάτων.
7.  
 1. Οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν δύο αντίτυπα κάθε είδους εντύπων που εκδίδουν στην Ε.Β.Ε. και δύο στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
 2. Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή, καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο.
 3. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα σχετικά με την κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ή την Ε.Β.Ε. αντίστοιχα.
 4. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.
 5. Αν υπάρχει κοινή και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στην Ε.Β.Ε. και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.
 6. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζονται αναλόγως και για την κατάθεση σε Δημόσια Βιβλιοθήκη παντός εν γένει υλικού που παράγεται στην έδρα κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης ή στην έδρα ή την περιοχή κάθε Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 7. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την κατάθεση αντιτύπων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ή στην Ε.Β.Ε. και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες αντίστοιχα.
8.  
 1. Κάθε έργο που εκδίδεται στη χώρα, ανεξαρτήτως μορφής, λαμβάνει και φέρει διεθνή αριθμοδότηση, την οποία παρέχει κατ αποκλειστικότητα η Ε.Β.Ε. Για το σκοπό αυτόν ο εκδότης συμπληρώνει, πριν από την έκδοση, το ειδικό έντυπο, και καταθέτει, μετά την έκδοση, ένα αντίτυπο κάθε είδους έργου που παράγει στην Ε.Β.Ε., επιπλέον αυτών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
 2. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του εντύπου και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της Ε.Β.Ε., όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της.
 3. Η αριθμοδότηση αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο.
 4. Οι εκδότες περιοδικών εκδόσεων κάθε μορφής και εφημερίδων υποχρεούνται να λαμβάνουν και να αναγράφουν σε κάθε τεύχος ή φύλλο που εκδίδουν τη διεθνή αριθμοδότηση, που δίνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Β.Ε., καθώς επίσης και να καταθέτουν ένα αντίτυπο της περιοδικής έκδοσης ή της εφημερίδας στην Ε.Β.Ε. και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
 5. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του εντύπου και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της Ε.Β.Ε., όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της.
9.  
  Η μη κατάθεση αντιτύπων στην Ε.Β.Ε., τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ή τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, όπως και η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Β.Ε. τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται από την οικεία βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η αναφορά σε έκδοση μη νόμιμης αριθμοδότησης συνιστά επιβαρυντική περίπτωση. Το ύψος του προστίμου κατά περίπτωση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.  
  Υλικό που δεν έχει εκδοθεί μπορεί, εφόσον είναι σε κατάλληλη φυσική μορφή και έχει αυτοτέλεια, να κατατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη για ένταξή του στη συλλογή της. Η κατάθεση γίνεται από το συγγραφέα, μεταφραστή, συνθέτη, διασκευαστή, σεναριογράφο και γενικώς από τον υπεύθυνο παραγωγής του υλικού στην Ε.Β.Ε. και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφό της, όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της. Η κατάθεση αποδεικνύει το χρόνο κατάθεσης του συγκεκριμένου υλικού και δεν έχει σχέση με κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίγραφο του υλικού που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή χορηγείται μόνο στον καταθέτη, σε εκδοχέα του δικαιώματος αυτού ή στους κληρονόμους του και με δαπάνη τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13 "Θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ."
1.  
 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3027/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του δευτέρου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους συντάσσεται ο συμπληρωματικός πίνακας αναπληρωτών της παραγράφου αυτής..
 4. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 3027/2002.
2.  
  Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών..
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζονται και στις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες με απόσπαση ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα γραφεία αυτών.
 2. 3.
 3. Οι διατάξεις της παρ. 2Γ του άρθρου 7 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) εφαρμόζονται και για όσους αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου αυτού..
 4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2003.
 5. Η κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2986/2002 διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α΄ διαμορφώνεται ως εξής:.
  • Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό έργο του, εφόσον ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί ως διευθυντής και είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης του εξωτερικού.
  • Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό έργο του
  • Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης του εξωτερικού αξιολογούνται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό-παιδαγωγικό τους έργο
  • Ο συντονιστής εκπαίδευσης του εξωτερικού αξιολογείται και ως προς το διοικητικό και το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον ειδικό γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρο, τον πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., που έχει ιδιότητα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου και έναν σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως μέλη.
  • Η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, ο γραμματέας της και ο αναπληρωτής του από διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην ίδια υπηρεσία, καθώς και η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής.
 6. Η τριμελής επιτροπή της προηγούμενης υποπερίπτωσης δδ΄ ασκεί παράλληλα και το κατά το άρθρο 5 του Ν. 2986/2002 έργο των επιτροπών ενστάσεων.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς και η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την αξιολόγηση του έργου και των εκπαιδευτικών.
 8. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:
 9. Έργο της Επιτροπής είναι επίσης η παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των αποσπασμένων από ελληνικά σχολεία εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων, οι οποίοι διδάσκουν σε τμήματα ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών ή ερευνών για θέματα ελληνισμού, που διεξάγονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έρευνας άλλων χωρών.
 10. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις..
4.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελματικών συμβούλων, όπως αυτός μετονομάσθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄): αα) πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας - παιδαγωγικής ή φιλοσοφίας - παιδαγωγικής - ψυχολογίας ή φιλοσοφίας και κοινωνικών σπουδών ή ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ββ) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής..
5.  
  Η προθεσμία των δέκα ημερών που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 20 του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) για την υποβολή ενστάσεων κατά των αξιολογικών πινάκων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, ορίζεται σε πενθήμερη από την έναρξη ισχύος αυτού του προεδρικού διατάγματος.
6.  
 1. Η διάταξη της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 1268/1982 εφαρμόζεται και για τα βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εκδίδονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.
 2. Στα τεχνικά μέσα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 περιλαμβάνονται επίσης οι δισκέτες, οι οπτικοί δίσκοι CD ή DVD και γενικώς μέσα ψηφιακής καταγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών.
7.  
  Εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει μέχρι 30.6.1998 τουλάχιστον δεκαέξι μηνών προϋπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τις προϋποθέσεις του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 20 Α΄), εγγράφονται στο τέλος του πίνακα αναπληρωτών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές και σε σειρά που εξαρτάται από το σύνολο της προϋπηρεσίας τους σε θέσεις αναπληρωτών, εφόσον υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν στα δημόσια ναυτικά λύκεια, που έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄).
8.  
 1. Η περίπτωση η΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται οι αποδοχές Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 3. Στις αποδοχές αυτές περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2530/1997.
 4. Το επίδομα θέσης, που προβλέπεται από την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2986/2002, εξακολουθεί να καταβάλλεται..
 5. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.7.2002.
9.  
  Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2740/ 1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.).
10.  
  Οι αρμοδιότητες των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 ασκούνται και στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), αποσπάται σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. εκπαιδευτικός του κλάδου δασκάλων, εξειδικευμένος στην εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων.
11.  
  Με τις αποφάσεις ίδρυσης, κατάργησης, προαγωγής, υποβιβασμού, μετατροπής και συγχώνευσης σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και προσθήκης τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής, που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, αυξάνονται ή μειώνονται και οι οργανικές θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ1 της παρ. 4 περίπτ. γ΄ του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
12.  
  Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002, η φράση η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντικαθίσταται από της ισχύος της με τη φράση η οποία υπάγεται στον Υπουργό.
13.  
  Όπου στις διατάξεις της παρ. 4 κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 4 του Ν. 2817/2000 προβλέπεται πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), μπορεί να προσλαμβάνονται και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον το ωράριο διδασκαλίας που πρόκειται να καλυφθεί δεν δικαιολογεί την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή.
14.  
 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Ως προφορικός βαθμός για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων, εκτός αν αυτός ο μέσος όρος διαφέρει από το γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο μονάδες, οπότε ο μέσος αυτός όρος αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση ώστε να πλησιάσει προς το γραπτό και να διαφέρει από αυτόν μόνο δύο μονάδες..
 3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2986/2002, η φράση της δεύτερης περιόδου Ο γενικός βαθμός πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης προκύπτει από το μέσο όρο, αντικαθίσταται από τη φράση Για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος.
 4. Στην τελευταία περίοδο της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, όπως προστέθηκε με τη διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 23 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002, η φράση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από τη φράση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.
 5. Για τις πράξεις των λυκειακών επιτροπών με τις οποίες μηδενίζονται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών που καταλαμβάνονται να αντιγράφουν ή να δολιεύονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις, τις εξετάσεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο για τις δύο τελευταίες τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προσωρινών διαταγών και περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων
 6. Η διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 7. 22.
 8. Απόφοιτοι ενιαίου ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, οι οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο λύκειο του εξωτερικού ως μαθητές - αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού, μπορούν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης ιι΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001.
 9. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..
 10. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2002 - 2003
15.  
  Οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 2072/ 1992 (ΦΕΚ 125 Α΄) συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.).
16.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση αποφάσεων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), περί επιβολής των αντισταθμιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ίδιου διατάγματος. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται και τα θέματα σχετικά με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διεξαγωγή εξετάσεων.
17.  
  Στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 υπάγονται και όσοι υπηρετούν, κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ή υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3027/2002, σε θέσεις Ειδικών Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανεξάρτητα εάν έχουν προϋπηρεσία σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων.
18.  
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 3.
 3. Για τις δαπάνες που απαιτούνται για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διατίθενται στις σχολικές επιτροπές των οικείων σχολικών μονάδων.
 4. Ο τρόπος της διάθεσης των πιστώσεων αυτών ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..
 5. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
 6. 5.
 7. α) Συνιστάται επιτροπή σύνταξης πίνακα επιλογής κατάλληλων βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών.
 8. Η επιτροπή αποτελείται από:
 9. αα) έναν περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ββ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου παιδαγωγικού τμήματος, γγ) έναν λογοτέχνη, δδ) έναν βιβλιοθηκονόμο, εε) έναν εκπρόσωπο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αυτής, στστ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αυτής και ζζ) έναν σχολικό σύμβουλο, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τις θεματικές ενότητες των βιβλίων που επιλέγονται.
 10. Η θητεία των μελών είναι διετής.
 11. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 12. Με την απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ και ζζ΄ από τον ίδιο κύκλο προσώπων και ο γραμματέας της επιτροπής από το προσωπικό που υπηρετεί στην αρμόδια για τις σχολικές βιβλιοθήκες υπηρεσία της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής.
 13. Στα μέλη της επιτροπής και το γραμματέα της καταβάλλεται αποζημίωση.
 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
19.  
 1. Επίπεδο Α1:
 2. 2.
 3. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, ως εξής:.
 4. Επίπεδο Α2:
 5. 2.
 6. Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα..
 7. Επίπεδο Β1:
 8. 6.
 9. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Π.Δ. 165/2000 θεωρείται ότι διαθέτουν το Επίπεδο Β2 Καλή γνώση της ξένης γλώσσας...
 10. Επίπεδο Β2:
 11. 5.
 12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται το βαθμολογικό ή τα βαθμολογικά κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και τριμελής επιτροπή κάθε βαθμολογικού κέντρου, στην οποία μετέχουν ως Πρόεδροι ο Πρόεδρος ή και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και ως μέλη της μέλη της ίδιας Επιτροπής, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί ο γραμματέας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του.
 13. Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου ορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων κάθε γλώσσας, αντίστοιχοι συντονιστές βαθμολογητών με προσόντα αντίστοιχα με αυτά των μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, το αναγκαίο βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και το έργο αυτών, στο πλαίσιο της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 4..
 14. Επίπεδο Γ1:
 15. Η Διεύθυνση αυτή υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η Διεύθυνση συνεργάζεται με ιδρύματα, φορείς ή οργανισμούς μελετών και ερευνών του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 16. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
 17. Επίπεδο Γ2:
 18. Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας
 19. 1.
 20. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, προκηρύσσεται η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.
20.  
 1. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννομα αποτελέσματα από την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει αποδεκτή παραίτηση εκπαιδευτικού και να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτού στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαρές ανάγκες, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού.
 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μετακίνηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε άλλο σχολείο, μόνον στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπεράριθμοι ή υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.
 4. Κατ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί μετακίνηση, όταν συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης περίπτωσης α΄, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ανώτερου περιφερειακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο εκτός της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
21.  
  Έλληνες αθλητές με ειδικές ανάγκες, που έλαβαν μέρος και κατήγαγαν μέχρι και έκτη νίκη στις Παραολυμπιάδες από το 1988 και εφεξής, προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2003-2004 και τοποθετούνται ως προσωρινοί αναπληρωτές είτε ειδικού βοηθητικού προσωπικού είτε, αν έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας
22.  
 1. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983 τροποποιείται ως εξής:
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος και του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα..
 3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως εξής:
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος και του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα..
 5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983, αντικαθίσταται ως εξής:
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της οικείας Σχολής, ιδρύεται Εργαστήριο, Κλινική ή Μουσείο.
 7. Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής ή του Μουσείου..
23.  
  Συνιστώνται εκατό θέσεις Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και πενήντα θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και προστίθενται στις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983.
24.  
 1. Συνιστάται στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διεύθυνση με τον τίτλο Διεύθυνση τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.
 2. Στη Διεύθυνση αυτή εντάσσονται τα Τμήματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Προγραμμάτων και Μελετών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Διοικητικών Υποθέσεων Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα οποία μετονομάζονται αντιστοίχως σε Τμήμα Α΄ Διδακτικού Προσωπικού, Τμήμα Β΄ Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού, Τμήμα Γ΄ Σπουδών, Προγραμμάτων και Μελετών και Τμήμα Δ΄ Διοικητικής Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας.
 3. Συνιστάται στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τμήμα με τον τίτλο Τμήμα Ε΄ Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, το οποίο εντάσσεται στη νέα Διεύθυνση τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.
 4. Στη Διεύθυνση που συνιστάται προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικός ή Οικονομικός της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικός ή Οικονομικός της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Μία θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικός ή Οικονομικός της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των ενιαίων βαθμών Δ-Α του κλάδου αυτού.
 5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι συνολικά αυτές που αναφέρονται σε κάθε Τμήμα της.
 6. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται:.
  • Στο Τμήμα Α΄ Διδακτικού Προσωπικού:
  • τα θέματα που αφορούν στο μόνιμο και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης
  • Στο Τμήμα Β΄ Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού:
  • τα θέματα που αφορούν στο μόνιμο διοικητικό προσωπικό, το Ε.Τ.Π. και το λοιπό διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.
  • Στο Τμήμα Γ΄ Σπουδών, Προγραμμάτων και Μελετών:
  • τα θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο και τα προγράμματα σπουδών και την πρακτική άσκηση και γενικότερα τη σύνδεση με την παραγωγή των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης
  • Στο Τμήμα Δ΄ Διοικητικής Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας:
  • τα θέματα που αφορούν σε εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις, σίτιση, στέγαση, κοστολόγηση βιβλίων, τα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, το Ι.Τ.Ε. και τη στήριξη των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. που έχουν αρμοδιότητα για τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του.
  • Στο Τμήμα Ε΄ Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας:
  • τα θέματα που αφορούν σε ιδρύσεις, καταργήσεις, μετονομασίες ιδρυμάτων Σχολών, Παραρτημάτων ή Τμημάτων, αριθμό εισακτέων, επαγγελματικά δικαιώματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, έρευνα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας, αξιολόγηση ιδρυμάτων και δια βίου εκπαίδευση σχετικώς με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης
 7. Ο διοικητικός τομέας τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μετονομάζεται σε Διοικητικός τομέας τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.
 8. Στο διοικητικό αυτόν τομέα υπάγεται εφεξής η Διεύθυνση που συνιστάται αντί των Τμημάτων που προβλέπονται στην απόφαση ίδρυσής του, τα οποία μετονομάζονται με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ αυτής της παραγράφου.
25.  
 1. Στο άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) η περίπτωση ζ΄ που αναφέρεται σε κατάργηση του άρθρου 14 κεφάλαιο Ι΄ του Ν. 1404/1983 και η περίπτωση η΄ που αναφέρεται σε κατάργηση του άρθρου 71 παρ. 5 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 1566/1985 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι διατάξεις που αυτές είχαν καταργήσει επαναφέρονται από τότε σε ισχύ.
 2. Στο άρθρο 14 κεφάλαιο ΙΙ΄ παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 παρ. 5 του Ν. 1566/1985, το οποίο επαναφέρεται σε ισχύ με την προηγούμενη περίπτωση α΄, καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ και η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
 3. γ) Όσοι παραπέμπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄, για κατάταξη εγγράφονται σε εξάμηνο σπουδών του Τμήματος υποδοχής κατά χρονολογική σειρά υποβολής της σχετικής αίτησης και σε ποσοστό 5% έως 10% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος.
 4. Το ακριβές ποσοστό κάθε έτους ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Τμήματος.
 5. Όσοι παραπέμπονται, με την ίδια διάταξη, σε συμπληρωματική εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων, λαμβάνουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Ι.Τ.Ε. μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα αυτά..
26.  
 1. Η θητεία του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), που παρατάθηκε με την παρ. 19 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001, λήγει κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ε.ΣΥ.Π., το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000.
 2. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 3. 7.
 4. Όπου προβλέπεται γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα του Ε.ΣΥ.Π. για θέματα τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, αυτή ασκείται από το Ι.Τ.Ε., μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ε.ΣΥ.Π., το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000..
27.  
  Η προθεσμία αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Τ.Ε.Ι., που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001, παρατείνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2003.
28.  
 1. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 η προσωποπαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, θέση Αναπληρωτή Καθηγητή μέλους Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μετατρέπεται σε προσωποπαγή θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι., όταν ο εκπαιδευτικός που την κατέχει συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και σε διαφορετική περίπτωση ένα μήνα πριν από τη συνταξιοδότησή του.
 2. Η μετατροπή επέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση.
 3. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι.
 4. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. λαμβάνουν τις αποδοχές της επόμενης βαθμίδας ένα μήνα πριν από την συνταξιοδότησή τους.
 5. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001.
 6. Μετά την αποχώρηση του εκπαιδευτικού, η θέση μετατρέπεται σε τακτική θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης η΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001.
29.  
  Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: ζ. Να αμείβονται από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα..
30.  
  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που λήγει στις 31.8.2003, παρατείνεται μέχρι 31.8.2004.
31.  
  Στο άρθρο 11 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παρ. 7 ως ακολούθως: 7. Σε περίπτωση που συλλογικά ή ατομικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, υποκαθίστανται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα. Σε περίπτωση παράλειψης απαιτείται προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προς το οικείο όργανο, με την οποία τάσσεται και σχετική προθεσμία, μέσα στην οποία οφείλει να ενεργήσει τα νόμιμα..
32.  
  Η κατανομή των θέσεων που προβλέπεται από τις παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2817/2000 σε κλάδους αντίστοιχους των προβλεπομένων στο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985 περιλαμβάνει και τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια των αντίστοιχων αυτών κλάδων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν. 2817/2000.
33.  
 1. Οι σχολικές επιτροπές των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού είναι Ν.Π.Δ.Δ. και διαχειριστικοί φορείς και επιχορηγούνται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των δικών τους και των σχολικών μονάδων, την καταβολή της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών του εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και την καταβολή των δαπανών μετακίνησής του σε άλλη σχολική μονάδα για την προσφορά διδακτικού έργου.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθορίζονται οι περιπτώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή των δαπανών μετακίνησης των εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το ύψος των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων.
 3. Η καταβολή χρηματικών ποσών που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ για μισθοδοσία ή μετακίνηση θεωρείται νόμιμη
34.  
  Το μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών της εκπαίδευσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002, καταβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2003 και στους προϊσταμένους των Κ.Δ.Α.Υ.
35.  
  Στους διευθυντές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της περίπτωσης στ΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 για τους διευθυντές γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.
36.  
  Το επίδομα ειδικής απασχόλησης των διευθυντών ενιαίων λυκείων και Τ.Ε.Ε., καθώς και των διευθυντών γυμνασίων και τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002, καταβάλλεται και στους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού από την τοποθέτησή τους στις μονάδες αυτές.
37.  
  Η κατά το άρθρο 30 του Ν. 2413/1996 επιχορήγηση αναφέρεται σε όλες τις μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου. Η επιχορήγηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
38.  
  Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αποσπώνται στο εξωτερικό καταβάλλεται αποζημίωση για μεταφορά της οικοσκευής κατά τη μετάβαση και επιστροφή τους. Η αποζημίωση καταβάλλεται μία μόνο φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αποσπάσεών τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή των χωρών απόσπασης και εφόσον η μετακίνηση θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι καταβολής, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.
39.  
  Απαλλάσσεται από φόρο το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος που καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση..
40.  
  Στο τέλος της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/ 1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα ως άνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τελικό δικαιούχο..
41.  
  Η εφαρμογή στο Γυμνάσιο Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές και των τριών τάξεων που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους αρχίζει, από το σχολικό έτος 2002-2003, ταυτόχρονα με την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων και εφαρμόζεται στα μαθήματα: Γλωσσική Διδασκαλία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
42.  
  Οι μισθώσεις ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα και ανήκουν στην κυριότητα πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. λύονται ύστερα από σχετική εξώδικη καταγγελία του οικείου πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και εφόσον, με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., έχει αποφασιστεί ιδιόχρηση των ακινήτων αυτών για τις ανάγκες του ιδρύματος. Η λύση επέρχεται μετά δίμηνο από την επίδοση της καταγγελίας. Με την καταγγελία καταβάλλεται αποζημίωση ίση με δέκα μηνιαία μισθώματα.
43.  
 1. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης θ΄ της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 τροποποιούνται ως ακολούθως:
 2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον προϋπολογισμό του συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των αγώνων.
 3. Οι δαπάνες των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση.
 4. Οι αποζημιώσεις της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής, των Περιφερειακών Οργανωτικών Επιτροπών, καθώς και των Περιφερειακών και Πανελλήνιων Κριτικών Επιτροπών των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών..
 5. Νομιμοποιούνται όλες οι δαπάνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2000-2001 και 2001-2002 για τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων.
 6. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής, των Περιφερειακών Οργανωτικών Επιτροπών, καθώς και των Περιφερειακών και Πανελλήνιων Κριτικών Επιτροπών των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων κατά τα ανωτέρω έτη, αυτές θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα έχει αναδρομικότητα τριών ετών.
44.  
  Όπου στις διατάξεις των άρθρων 9, 13 και 17 του Π.Δ. 25/2002 προβλέπεται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας ή άσκησης διδακτικών καθηκόντων για τους εκπαιδευτικούς, που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) και του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002, συνυπολογίζεται και η υπηρεσία η οποία έχει προσφερθεί σε δημόσια σχολεία της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης με την ιδιότητα: α) του προσωρινού αναπληρωτή και β) του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, όπως προκύπτει μετά την αναγωγή των ωρών διδασκαλίας στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
45.  
 1. Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 3027/2002 διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα, εφόσον δεν αναλαμβάνουν, για οποιονδήποτε λόγο, υπηρεσία εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους.
 2. Δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών
 3. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) και της παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και τον τρόπο ελέγχου αυτών, τον αριθμό των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων για τοποθέτηση, τη διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πινάκων των αναπληρωτών, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
46.  
 1. Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
  • Οι επιπλέον αυτές απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
  • Έχει καλυφθεί, με παρακολούθηση των μαθημάτων της τάξης στην οποία φοιτούν ή με διδακτική στήριξη που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄, το ήμισυ τουλάχιστον των προβλεπόμενων από το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της οικείας τάξης ωρών διδασκαλίας, μετά την αφαίρεση του αριθμού των προβλεπόμενων κάθε φορά δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών
 2. Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή διεθνείς διοργανώσεις προκειμένου για αθλήματα για τα οποία δεν διεξάγονται Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντίστοιχου επιπέδου, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
  • Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει το 50% των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας
  • Οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
  • οι συνολικές ώρες παρακολούθησής τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της διδακτικής στήριξης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄, καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας
 3. Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες, καθώς και σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
  • οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, που προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
  • το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει το όριο των 164 απουσιών, τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν το συνυπολογισμό του μέσου όρου, της προφορικής βαθμολογίας για το χαρακτηρισμό της φοίτησης
 4. Στους αθλητές των περιπτώσεων α΄ και β΄ που αδυνατούν να καλύψουν τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό ωρών παρακολούθησης παρέχεται ειδική διδακτική στήριξη που συνίσταται στην κάλυψη των απαιτούμενων γνώσεων για τη συνέχιση των σπουδών τους.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού ρυθμίζεται η οργάνωση και ο τρόπος παροχής της ειδικής διδακτικής στήριξης.
 6. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά τους λόγω των υποχρεώσεών τους στις οικείες εθνικές ομάδες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
 7. Στους ασχολούμενους με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του προγράμματος της ειδικής διδακτικής στήριξης καταβάλλεται αποζημίωση.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού καθορίζεται το ύψος των αποζημιώσεων αυτών, η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 9. Η ισχύς των διατάξεων των υποπεριπτώσεων ββ΄ της περίπτωσης α΄ και γγ΄ της περίπτωσης β΄ αρχίζει από το σχολικό έτος 2003-2004
47.  
  Στο άρθρο 3 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Οι κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε χωριστό ποσοστό, ίσο προς το 3% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ανωτέρω ποσοστό 3% ορίζεται πέραν των προβλεπόμενων στο νόμο αυτόν ποσοστών κατατάξεων πτυχιούχων στα αντίστοιχα Τμήματα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών όσων κατατάσσονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή εφαρμόζεται το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής..
48.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου Τρίτου του Ν. 2174/ 1993(ΦΕΚ 210 Α΄), με τις οποίες αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 2083/1992, ισχύουν και για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006.
49.  
 1. Το Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/ 2000, μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 2. Το Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000, μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
50.  
  Διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης στη βαθμίδα του Καθηγητή πανεπιστημίου, στις οποίες μετείχαν ή μετέχουν όλοι οι Καθηγητές του Τμήματος ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον είχαν οριστεί σχετικές εισηγητικές επιτροπές πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3027/2002 δεν υπάγονται στον περιορισμό της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχ. Δ΄ του Ν. 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994 και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 σύμφωνα με την οποία τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τριάντα.
51.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α΄) περί αυτοδύναμης λειτουργίας Πανεπιστημίων και Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων, όπως επίσης και οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 περί καταβολής κατ αποκοπή μηνιαίας αποζημίωσης στους Προέδρους, στους Αντιπροέδρους και στα μη αιρετά μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων που δεν λειτουργούν αυτοδύναμα, εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις των Τ.Ε.Ι., των Σχολών και των Τμημάτων τους που δεν λειτουργούν αυτοδύναμα.
52.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η μεταφορά ενός Τμήματος από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο, και αντιστοίχως από ένα Τ.Ε.Ι. σε άλλο.
 2. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Συγκλήτων των δύο Πανεπιστημίων και αντιστοίχως των Συνελεύσεων των δύο Τ.Ε.Ι., και η γνώμη του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου του Ε.ΣΥ.Π.
 3. Οι φοιτητές του Τμήματος μεταφέρονται ομοίως στο νέο Ίδρυμα, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας κανονικά τις σπουδές τους.
 4. Οι κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αναφορά και του παλιού Ιδρύματος στον τίτλο σπουδών που θα τους χορηγηθεί.
 5. Σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με την απόφαση μεταφοράς του Τμήματος.
 6. Το κάθε κατηγορίας προσωπικό του Τμήματος ομοίως μεταφέρεται στο νέο Ίδρυμα, διατηρώντας την υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όπως επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάσταση αυτήν.
 7. Η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προσωπικού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο νέο Ίδρυμα.
 8. Η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος, σε ό,τι αφορά τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, συνεχίζεται κανονικά και μετά τη μεταφορά του στο νέο Ίδρυμα.
 9. Το αυτό ισχύει και για όλες τις διατμηματικές συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα.
 10. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων προσωπικού, όπως επίσης και οι διαδικασίες εξέλιξης και μονιμοποίησης του προσωπικού, συνεχίζονται κανονικά και μετά τη μεταφορά του Τμήματος στο νέο Ίδρυμα
 11. Τα κάθε είδους αρχεία του Τμήματος, τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία του, όπως επίσης και τα Εργαστήρια, οι Κλινικές και οι λοιπές Μονάδες του Τμήματος, μεταφέρονται ομοίως στο νέο Ίδρυμα
 12. Με απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του Ιδρύματος, ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, όπως επίσης και τυχόν διαδικαστικές λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταφορά του Τμήματος ή που προκύπτουν από αυτήν
53.  
  Στην απαγόρευση μετακίνησης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται στο στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), περιλαμβάνεται και η μετακίνηση εντός του ίδιου Ιδρύματος όταν αυτή γίνεται από Τμήμα του που εδρεύει εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Τμήμα του που εδρεύει εντός του αντίστοιχου Νομού.
54.  
 1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) που υπάγονται στις εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) και υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, να μεταταγούν σε αντίστοιχες κενές θέσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
 2. Η μετάταξή τους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του υπηρεσιακού συμβουλίου της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
 3. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στους Οργανισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 4. Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ δεν υποβάλουν αίτηση, εντάσσονται σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή σε υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η ένταξή τους, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας στην οποία εντάσσονται, το οποίο λαμβάνει υπόψη τυχόν αίτηση προτίμησης κενής θέσης των ενδιαφερομένων.
 5. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις θέσεις της υπηρεσίας που εντάσσονται.
 6. Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται με την ίδια διαδικασία στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ μεταφέροντας τη θέση τους
 7. Υπάλληλοι που ανήκουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄) μπορούν με αίτησή τους, η οποία κατατίθεται στην υπηρεσία που υπηρετούν εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δεν ανακαλείται, να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής.
 8. Στην περίπτωση αυτή αίρεται αυτοδικαίως η πράξη μετάταξης.
 9. Μέχρι την αποχώρηση από την υπηρεσία όσων εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις δεν πληρούνται θέσεις του ίδιου κλάδου της υπηρεσίας ένταξης, ισάριθμες με τους εντασσόμενους στις θέσεις αυτές
 10. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής διατηρούν το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν
 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής
Άρθρο 14 "Θέματα οργανισμών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ."
1.  
  Από τις θέσεις που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1399/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄), οκτώ θέσεις διακόνων, ανά μία από την Ι. Αρχιεπισκοπή και τις λοιπές Ι. Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης, μεταφέρονται στην Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, που ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α΄). Από αυτές τις θέσεις διακόνων, τρεις θέσεις μετατρέπονται σε θέσεις λαϊκών υπαλλήλων, από τις οποίες μία στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός και Οικονομικός, μία στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός και μία στον κλάδο ΔΕ οδηγών.
2.  
  Ο δικαστικός λειτουργός που μετέχει στα Μητροπολιτικά Συμβούλια και στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Εκκλησίας αντικαθίσταται, με απόφαση του Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αντιστοίχως, με πρόσωπο που αναφέρεται σε μία από τις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58 Α΄).
3.  
  Στα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.). καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις καταβολής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4.  
  Δεν γνωστοποιούνται επίσης: α) οι αποφάσεις ορισμού των εξεταστικών επιτροπών για την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων υποτρόφων πριν από τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και των αξιολογήσεων και β) οι αποφάσεις ορισμού των διμελών ή τριμελών επιτροπών για την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των στοιχείων των ατομικών φακέλων των υποψηφίων για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα υποτρόφων πριν από την αξιολόγηση-βαθμολόγηση..
 1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα και προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 στο αυτό άρθρο ως ακολούθως:
 2. 2.
 3. Επί των δαπανών του Ι.Κ.Υ. ασκείται προληπτικός έλεγχος από τα οικεία όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου..
 4. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας δεν συνυπολογίζεται στη γενική βαθμολογία.
 5. Ο υποψήφιος που δεν επέτυχε τουλάχιστον τη βάση στην ξένη γλώσσα ή, ανεξάρτητα για ποιον λόγο, δεν προσήλθε στην πρώτη εξέταση, έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί μια ακόμη φορά σε αυτή, μετά παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την πρώτη εξέταση.
 6. Από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαλλάσσονται οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο από Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή πτυχίο ξενόγλωσσου τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας ή των γλωσσών του προγράμματος σπουδών που θα επιλέξουν.
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α΄) έχουν εφαρμογή και για τον καθορισμό των αποδοχών του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Ποσά που έχουν καταβληθεί στους ανωτέρω κατ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2158/1993, δεν αναζητούνται.
6.  
 1. Η περίπτωση ιη΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. ιη) Η πραγματοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και έναντι αμοιβής ερευνών, μελετών, εκδόσεων, σεμιναρίων, προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης και λοιπών δραστηριοτήτων, σχετικών με το αντικείμενό του, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών και η παραχώρηση έναντι αμοιβής σε τρίτους, χώρων και εργαστηρίων για τις παραπάνω δραστηριότητες..
 3. Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στον Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρμόζεται η πρώτη περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002.
 4. ι) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ., αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και του προσωπικού που υπηρετεί στον Ο.Ε.Ε.Κ. και λοιπών προσώπων για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης..
 5. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. μπορεί, για τη στέγαση των υπηρεσιών του και των Ι.Ε.Κ., να προβαίνει στην αγορά ή αποδοχή δωρεάς, κληρονομίας και κληροδοσίας οικοπέδων και κτιρίων και στην πραγματοποίηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων εφαρμοζομένων κατ αναλογία των σχετικών διατάξεων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων..
 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών..
 7. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 8. 5.
 9. α) Για τη στέγαση των Ι.Ε.Κ. χρησιμοποιούνται κτίρια σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου θέματα.
 11. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για παραχώρηση εκ μέρους του Ο.Ε.Ε.Κ. σε τρίτους, χώρων και εξοπλισμών, που χρησιμοποιεί σε κτίρια σχολικών μονάδων, ή κτίρια που του διαθέτουν άλλοι φορείς, για δραστηριότητες των τρίτων σχετικές με τη διεξαγωγή σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης.
 12. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
 13. β) Ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχηση της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 6..
 14. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του