ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας: και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα που υπογράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο εξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης διμερών φιλικών σχέσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφαλείας για την ενίσχυση της σταθερότητας στην Ευρώπη, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνει την αλληλοκατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ της ηγεσίας και της στρατιωτικής διοίκησης των Συμβαλλομένων Μερών και του κοινού, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στους στόχους και τις αρχές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεογασία στην Ευρώπη και δεσμευμένα να βασίσουν τις δραστηριότητές τους στις αρχές αυτές, θεωρώντας τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κυρίους πυλώνες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία της Συνεργασίας για την Ειρήνη ως παράγοντα ασφαλείας και σταθερότητας στον κόσμο και συμμετέχοντας ενεργά σε αυτήν, Συμφώνησαν τα ακόλουθα Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1.Η Συμφωνία ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Συμβαλλομένων Μερών, όπως ορίζονται από την εθνική τους νομοθεσία. 2.Η συνεργασία θα πραγματοποιείται στους τομείς και με τις μορφές που ορίζονται από την εθνική τους νομοθεσία. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να αρχίσουν συνεργασία και σε άλλους τομείς και με άλλες μορφές που δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 2 ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών μπορεί να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: 1.1 Πολιτική ασφαλείας και άμυνας. 1.2 Λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων σε μια δημοκρατική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων νομικών θεμάτων. 1.3 Οργάνωση, δομή και εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων. 1.4 Στρατιωτική εκπαίδευση και εξάσκηση. 1.5 Διοίκηση στρατιωτικού προσωπικού. 1.6 Θέματα σχετικά με την επιτήρηση, τον έλεγχο και την υπεράσπιση των χωρικών υδάτων. 1.7 Θέματα σχετικά με τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μη στρατιωτικής φύσης. 1.8 Στρατιωτική ιατρική. 2.Ειδικά θέματα συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς ή άλλους μπορούν να προσδιορισθούν λεπτομερέστερα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με τη μορφή προσθέτων συμφωνιών ή κατά περίπτωση. Άρθρο 3 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν τις ακόλουθες μορφές συνεργασίας: 1.Συναντήσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, υφυπουργών και υπαρχηγών ή άλλων αξιωματούχων με εξουσιοδότηση των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Ανταλλαγή πληροφοριών σε ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 3.Επαφές μεταξύ ομολόγων στρατιωτικών ιδρυμάτων. 4.Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ημερίδες και διασκέψεις. 5.Ανταλλαγή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού 6.Συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις 7.Επισκέψεις πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών αεροσκαφών Άρθρο 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αποστέλλουν προηγουμένως (τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα) ειδοποίηση σχετικά με την αιτούμενη / προτεινόμενη δραστηριότητα. 2 Η αιτούμενη ή προτεινόμενη δραστηριότητα συνεργασίας θα υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας αφού γίνει δεκτή από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος εγγράφως. Άρθρο 5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 1.Οι πιθανές δραστηριότητες συνεργασίας θα χρηματοδοτούνται στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας και ειδικότερα: 1.1 Το απόστελλαν Μέρος θα καλύπτει τα ακόλουθα έξοδα: 1.1.1 Έξοδα μετάβασης στη φιλοξενούσα χώρα και επιστροφής από αυτήν. 1.1.2 Έξοδα ασφάλισης των μελών της αντιπροσωπείας συμπεριλαμβανομένης ιατρικής ασφάλισης για μη επείγοντα περιστατικά. 1.2 Το φιλοξενούν Μέρος θα καλύπτει τα ακόλουθα έξοδα: 1.2.1 Έξοδα καταλύματος και σίτισης. 1.2.2 Έξοδα μετακινήσεων εντός της φιλοξενούσας χώρας που θα σχετίζονται με το πρόγραμμα της επίσκεψης. 1.2.3 Έξοδα επείγουσας ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης κατά η διάρκεια της παραμονής στη φιλοξενούσα χώρα. 2.Αυτή η γενική αρχή της αμοιβαιότητας δεν θα εφαρμόζεται σε ομάδες αποτελούμενες από περισσότερα από δέκα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της υποστήριξης (π.χ. οδηγών, διερμηνέων κ.λ.π). Οι διαδικασίες χρηματοδότησης που αφορούν τις ομάδες αυτές θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Κατά κανόνα, τα έξοδα μετακινήσεων, ασφάλισης, καταλύματος και σίτισης θα αποτελούν ευθύνη του αποστέλλοντος Μέρους Άρθρο 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εγγυούνται την προστασία όσων πληροφοριών θα λαμβάνουν κατά την διάρκεια διμερών επαφών ανάλογα με τον βαθμό ασφαλείας που έχει δώσει στις πληροφορίες η πηγή προέλευσής τους. 2.Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δε θα χρησιμοποιεί τις λαμβανόμενες πληροφορίες εις βάρος των συμφερόντων του άλλου Μέρους και δεν θα τις μεταβιβάζει σε τρίτους χωρίς την εγγραφή προέγκριση της πηγής προέλευσης. Άρθρο 7 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε θέση ισχύος την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν ειδοποιηθεί μεταξύ τους σχετικά με την αποπεράτωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών και μπορεί να ανανεωθεί με την συγκατάθεση των Συμφωνούντων αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση έξι μήνες νωρίτερα. 3.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με την έγγραφη συγκατάθεση αμφότερων των Συμβαλλόμενων Μερών. 4.Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται με διμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Υπεγράφη στις Βρυξέλλες σης 19 Δεκεμβρίου 2001, σε δύο πρωτότυπα στη λιθουανική, την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορετικών ερμηνειών, θα υπερισχύσει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/310 2003