Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 1 "Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών"
1.  
  Τα χρηματιστήρια λειτουργούν μόνο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Σκοπός των χρηματιστηρίων είναι η οργάνωση των συναλλαγών επί κινητών αξιών, παραγώγων και χρηματοπιστωτικών μέσων εν γένει. Συνιστώνται ύστερα από άδεια λειτουργίας που παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Διατάξεις που αναφέρονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή στο Χρηματιστήριο Αθηνών εφαρμόζονται και στα χρηματιστήρια που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Κατ’ εξαίρεση, διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» ή διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας αυτής με το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προσωπικό της, όπως οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 παράγραφος 1, 6, 7, 8 και 29 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α΄), εφαρμόζονται μόνο στην εταιρεία αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα Υπουργεια ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία θα μεταφερθεί το κατά την κρίση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. πλεονάζον προσωπικό και θα ενταχθεί με το ίδιο καθεστώς εργασιακής σχέσης.
3.  
  Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο χρηματιστηρίου ορίζεται σε 20.000.000 ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης απαιτείται να έχει κατατεθεί προηγουμένως το μετοχικό κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι μετοχές του χρηματιστηρίου είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
4.  
  Για τη χορήγηση της άδειας, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την ύπαρξη αναγκαίας υποδομής, την ύπαρξη μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, την εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/ 2002 και την καταλληλότητα (την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα, την ικανότητα, την εμπειρία και τα προσόντα) των μελών της διοίκησης και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του χρηματιστηρίου, καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης και εγκρίνει τους όρους λειτουργίας του χρηματιστηρίου και τον κανονισμό του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ελέγχει την καταλληλότητα όλων των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% ή αν όσοι υπάρχουν δεν συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. ΄Εγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτείται και για κάθε αλλαγή στη διοίκηση της εταιρείας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών. Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, λαμβάνονται αποκλειστικώς υπόψη: η παραβίαση διατάξεων νόμου ή κανονισμού που διέπουν τη λειτουργία του χρηματιστηρίου και των αγορών του, η παρακώλυση του έργου των εποπτικών αρχών κατά την άσκηση της εποπτείας και το γεγονός ότι έχουν παύσει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
5.  
  Για τη μεταβίβαση μετοχών του χρηματιστηρίου που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του μετοχικού του κεφαλαίου ή για μεταβίβαση μετοχών συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 10%, 20%, 33%, 50% και 66% του μετοχικού κεφαλαίου του χρηματιστηρίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις μετοχές. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τη μεταβίβαση των μετοχών εταιρίας που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου με ποσοστό τουλάχιστον 20%. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3 του Ν. 1806/1988 εφαρμόζονται αναλόγως.
6.  
  Για την ίδρυση στην Ελλάδα αγοράς αξιών, παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄) απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία παρέχεται η άδεια για την ίδρυση οργανωμένης αγοράς εκδίδεται ταυτόχρονα με την έγκριση του κανονισμού του οικείου χρηματιστηρίου ή της τροποποίησής του σύμφωνα με το άρθρο 3, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2.
7.  
 1. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εξαιρούνται από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου αυτού
 2. Ειδικά ως προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο έλεγχος καταλληλότητας της διοίκησης, των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και των μετόχων διενεργείται κατά την πρώτη μεταβολή στη διοίκηση ή κατά την πρώτη μεταβίβαση μετοχών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
8.  
  Με την εξαίρεση της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), τα χρηματιστήρια και οι οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων που λειτουργούν στην Ελλάδα εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εποπτεία περιλαμβάνει την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, τη λειτουργική επάρκεια και αξιοπιστία των αγορών και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηρίου.
9.  
  Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων του χρηματιστηρίου με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του καταστατικού που αφορούν την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις που αφορούν τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή λύση της ή την εκκαθάριση της περιουσίας της, εγκρίνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον προηγουμένως τις έχει εγκρίνει, ως προς τη σκοπιμότητά τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 2 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας λειτουργίας χρηματιστηρίου, οι όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση της καταλληλότητας των μελών της δι-οίκησης και των μετόχων του, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την έγκριση των όρων λειτουργίας του
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1. Η απόφαση αυτή ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται η δυνατότητα υποστήριξης της αγοράς από το χρηματιστήριο και η επάρκεια των τεχνικών του μέσων, τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων του επενδυτικού κοινού και μείωσης του κινδύνου, καθώς και τη διαδικασία ενημέρωσης των εποπτικών αρχών ως προς τη λειτουργία της αγοράς για την οποία χορηγείται άδεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των οργανωμένων αγορών, που πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται στον κανονισμό που εκδίδει το χρηματιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 3. Με την απόφαση αυτή μπορεί να προβλέπονται και οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται να ορίζονται στον κανονισμό του χρηματιστηρίου οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ. 350/ 1985 (ΦΕΚ 126 Α΄). Για την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε οργανωμένης αγοράς, όπως η κατηγορία ή το είδος των κινητών αξιών ή των άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά αυτή, η φύση και οι ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εκδίδουν τις κινητές αξίες ή ο κύκλος εργασιών τους.
3.  
  Εκδίδονται εφεξής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
 1. του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 10 του άρθρου 3, της παραγράφου 8 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 10, του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20, του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23, του δεύτερου και του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 23, της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α΄),.
 2. της παραγράφου 3 του άρθρου 72 και της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄),.
 3. της παραγράφου 2 του άρθρου 4, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 28 και της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του Ν. 2396/1996,.
 4. του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του Ν. 2836/ 2000 (ΦΕΚ 168 Α΄),.
 5. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α΄),.
 6. της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄),.
 7. της παραγράφου 2 του τμήματος Ι του άρθρου 3, των παραγράφων 2 και 8 του τμήματος Α΄ του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Π.Δ. 350/1985,.
 8. του άρθρου 7 του Π.Δ. 360/1985 (ΦΕΚ 129 Α΄), και.
 9. της παραγράφου 8 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του Π.Δ. 52/1992 (ΦΕΚ 22 Α΄).
 10. Αν για την έκδοση της απόφασης απαιτείται κατά τις διατάξεις αυτές προηγούμενη γνώμη, πρόταση ή εισήγηση, η απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς τη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση αυτή.
4.  
  Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
Άρθρο 3 "Κανονισμός χρηματιστηρίου"
1.  
  Κάθε χρηματιστήριο συντάσσει κανονισμό τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει, εφόσον διαπιστώσει ότι είναι σύμφωνος με το νόμο και τις κανονιστικές διατάξεις για την κεφαλαιαγορά. Η έγκριση αυτή παρέχεται ταυτόχρονα με την απόφαση για χορήγηση άδειας λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1. ΄Εγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτείται και για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Η εγκριτική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικώς για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κανονισμός που προβλέπεται στο άρθρο αυτό συντάσσεται μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
2.  
  Μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το χρηματιστήριο οφείλει να δημοσιοποιεί τον κανονισμό, όπως και κάθε τροποποίησή του, με κάθε πρόσφορο μέσο και πάντως τουλάχιστον στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου. Ο κανονισμός ή ύστερα από κάθε τροποποίησή του το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του κανονισμού, υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και καταχωρείται, ύστερα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εγκριτικής αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιτρέπεται να δίνονται, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου και με έξοδά του, αντίγραφα του κανονισμού του χρηματιστηρίου.
3.  
  Με τον κανονισμό, ρυθμίζονται ιδίως θέματα σχετικά: α) με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των οργανωμένων αγορών του χρηματιστηρίου, β) τη διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγμάτευση στις αγορές του χρηματιστηρίου, γ)την αναγκαία διασπορά των κινητών αξιών τους στο ευρύ κοινό, δ) τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών, ε)τη θέσπιση ειδικών κατηγοριών διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών, στ) τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ήδη εισηγμένων εταιρειών, ζ) την παρακολούθηση των συναλλαγών επί των κινητών αξιών και της μεταβολής των ποσοστών των βασικών μετόχων των εταιρειών, η) την προσωρινή διακοπή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θ) τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν την αναστολή διαπραγμάτευσης κινητών αξιών και τις προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που ήταν σε αναστολή, καθώς και τα κριτήρια και τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής, των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και της περιοδικής συνδρομής των εταιριών, οι κινητές αξίες των οποίων εισάγονται προς διαπραγμάτευση. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν: α) την οργάνωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, β)τη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου, γ) τα τεχνικής φύσεως θέματα για την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συμβάσεων, δ) τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών, ε) τις διαδικασίες απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του μέλους του χρηματιστηρίου, στ) τα κριτήρια και τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής των εισφορών και της συνδρομής που καταβάλλουν, εφάπαξ ή περιοδικώς, τα μέλη του χρηματιστηρίου, ζ) τις σχέσεις του χρηματιστηρίου με τα μέλη του και κάθε άλλο θέμα από αυτά που ρυθμίζουν οι καταργούμενες διατάξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ια΄ της επόμενης παραγράφου, καθώς και οι συνέπειες της παραβιάσεως των ρυθμίσεων του κανονισμού. Ειδικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν στις σχέσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τα μέλη του, που αναφέρονται στην υπό ζ΄ περίπτωση, δεν θα πρέπει να θίγουν τη συνέχεια λειτουργίας των υφιστάμενων κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου μελών του.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων που καταργούνται. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:.
 1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3΄, καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Π.Δ. 350/1985,.
 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄),.
 3. οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2744/ 1999 (ΦΕΚ 222 Α΄),.
 4. οι παράγραφοι 1, 3 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2836/ 2000,.
 5. οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 2842/ 2000 (ΦΕΚ 207 Α΄),.
 6. το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Ν. 2843/ 2000,.
 7. η παράγραφος 4 του άρθρου 1, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του Τμήματος Δ΄ και το τελευταίο εδάφιο του Τμήματος Η΄ του άρθρου 2, το άρθρο 3, η περίπτωση δ΄ του άρθρου 4 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155 Α΄),.
 8. το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 20, οι παράγραφοι 1, 4, 5 και 9 του άρθρου 22 και οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 24, του Ν. 1806/1988,.
 9. η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Ν. 2396/1996,.
 10. η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του α.ν. 2341 της 15/18 Μαΐου 1940 (ΦΕΚ 153 Α΄),.
 11. η παράγραφος 2 του άρθρου 56 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 57 του Ν. 2533/1997.
5.  
  Στον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών που εκδίδεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 ρυθμίζονται και τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων και την κατάρτιση συναλλαγών σε παράγωγα. Με τον ίδιο κανονισμό ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής, των κάθε είδους δικαιωμάτων και συνδρομών που καταβάλλουν οι εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του Ν. 2533/1997. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις:.
 1. της παραγράφου 3 του άρθρου 2, των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 και της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 2533/1997 και.
 2. του άρθρου 14 του Ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α΄).
 3. Με τον ίδιο κανονισμό προβλέπονται επίσης οι όροι και διαδικασίες τροποποίησης τεχνικής φύσεως παραμέτρων και χαρακτηριστικών των παραγώγων.
6.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο έχουν περιέλθει οι αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄) δεν εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις δυνάμει των διατάξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου. Αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του οργάνου αυτού, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Ν. 2533/1997, που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων αυτών παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι διατάξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται.
Άρθρο 4 "Ρυθμίσεις για τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών"
1.  
  Όπου στο Ν. 2533/1997 αναφέρεται ο «κανονισμός λειτουργίας» του Χ.Π.Α. ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), νοείται ο κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου και με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, αντίστοιχα.
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2937/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «μέλη Χ.Π.Α.» νοούνται τα μέλη της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 Η αρμοδιότητα για την οργάνωση και λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων περιέρχεται στην απορροφώσα εταιρεία.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 1806/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται
4.  
  Η απόφαση που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του Ν. 1806/1988 εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
5.  
  Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του
6.  
  Το Τμήμα ΣΤ΄ του άρθρου 2 του Ν. 2733/1999 αντικαθίσταται ως εξής: ΣΤ Διασπορά Το χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά στο ευρύ κοινό των μετοχών που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ΝΕΧΑ.
7.  
  Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, του Τμήματος Α΄ του άρθρου 2, της παραγράφου 2 του Τμήματος Δ΄ και της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 4 του Ν. 2733/1999 εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή του.
8.  
  Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 2533/ 1997, καθώς και οι αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 16Α του Ν. 1969/1991 εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή του.
Άρθρο 5 "Εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών"
1.  
  Με Κανονισμό Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ο οποίος εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, ο οποίος εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών και, ιδίως, τα θέματα που συνδέονται με:
 1. την πολυμερή ή διμερή εκκαθάριση των συναλλαγών επί άυλων τίτλων που έχουν καταρτισθεί σε χρηματιστήριο,
 2. τη διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών αυτών, από τη γνωστοποίηση στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών των συναλλαγών που καταρτίζονται στο χρηματιστήριο μέχρι την καταχώριση των άυλων τίτλων, οι οποίοι μεταβιβάζονται συνεπεία των συναλλαγών αυτών στους λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Ν. 2533/1997 και,.
 3. τη χρηματική εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζουν τα μέλη του χρηματιστηρίου
2.  
  Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, των μελών του χρηματιστηρίου, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που συμμετέχει στη διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών και ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των πάσης φύσεως δικαιωμάτων που τα μέλη του χρηματιστηρίου και οι λοιποί συμμετέχοντες στην εκκαθάριση καταβάλλουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Στον ίδιο κανονισμό ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων της εταιρείας για την καταχώριση στα αρχεία της των άυλων τίτλων, των πάσης φύσεως μεταβολών επί των τίτλων αυτών, καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 61 του Ν. 2396/1996.
3.  
  Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 33α του Ν. 1806/ 1988, του άρθρου 56 του Ν. 2396/1996 και της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του Ν. 2533/1997 παύουν να ισχύουν από της εγκρίσεως του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται η παράγραφος 14 του άρθρου 33α του Ν. 1806/1988, το άρθρο 56 του Ν. 2396/1996 και η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του Ν. 2533/1997.
4.  
  Με Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων που εκδίδεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ο οποίος εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλαγών σε παράγωγα. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν. 2533/1997 και ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, συνδρομών, καθώς και των δικαιωμάτων εγγραφής που καταβάλλουν οι εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2533/1997. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να προβλέπονται επίσης οι όροι και διαδικασίες τροποποίησης τεχνικής φύσεως παραμέτρων και χαρακτηριστικών των παραγώγων.
5.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεν εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του οργάνου αυτού που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου παύουν να ισχύουν από της εγκρίσεως του Κανονισμού, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν. 2533/1997, καθώς και η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του Ν. 2842/2000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκριση ενημερωτικΩν δελτΙων και εισαγωΓΗ κινητΩν αξιΩν για διαπραγμΑτευση σε οργανωμΕνεΣ αγορΕΣ
Άρθρο 6 "Τροποποιήσεις του Π.Δ. 52/1992"
1.  
  ΄Οπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 52/1992 γίνεται αναφορά στο «Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 52/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πού έχει δημοσιευθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και πού μπορεί το κοινό να το προμηθευθεί.
3.  
  Το άρθρο 17 του Π.Δ. 52/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 17 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και μεριμνά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.
4.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 52/1992 διαγράφεται η φράση «μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών», ενώ στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση «το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 52/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται, στα πλαίσια του προεδρικού διατάγματος αυτού, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και ανταλλάσσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για το σκοπό αυτόν.
6.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 52/1992 διαγράφεται η φράση «στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και», ενώ η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 3 Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ποινικών διατάξεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δέχεται τις πληροφορίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19, μπορεί να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς και στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων αυτών.
Άρθρο 7 "Τροποποιήσεις του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α΄)"
1.  
  Όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, στο άρθρο 7, στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 9, στο άρθρο 11, στο άρθρο 13, στην παράγραφο 2 του άρθρου 14, στην παράγραφο 2 του άρθρου 16, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19, στο άρθρο 20, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 348/1985 γίνεται αναφορά στη «Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών», νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του Π.Δ. 348/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/1992 (ΦΕΚ 22 Α΄) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίζει μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου στις ακόλουθες περιπτώσεις.
3.  
  Στο άρθρο 8 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 348/1985 διαγράφεται η φράση «μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών».
4.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 10 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 348/1985 διαγράφεται η φράση «κατόπιν εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών».
5.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 348/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η έγκριση παρέχεται μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και αν ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, μέσα σε τρεις μήνες από την παροχή των πληροφοριών αυτών από τον αιτούντα.
6.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5.1.0 του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος Α΄ του Π.Δ. 348/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Το σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσεως, την οποία αφορούν οι τελευταίοι ετήσιοι λογαριασμοί που δημοσιεύθηκαν.
7.  
  ΄Οπου στα Κεφάλαια 5 και 7 του Παραρτήματος Α΄, στο Κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Β΄ και στην παράγραφο 1.8. του Παραρτήματος Γ΄ του Π.Δ. 348/1985 αναφέρεται «η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
8.  
  Η παράγραφος 7.3 του Κεφαλαίου 7 του Παραρτήματος Β΄ του Π.Δ. 348/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 7.3 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις εν όλω ή εν μέρει από τις διατάξεις των παραγράφων 7.1 και 7.2 του κεφαλαίου αυτού.
Άρθρο 8 "Τροποποιήσεις του Π.Δ. 50/1992"
1.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 50/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 2 αρχή για τους σκοπούς του παρόντος είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2.  
  ΄Οπου στο Π.Δ. 50/1992 αναφέρεται το «Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών», νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 9 "Έλεγχος ενημερωτικού δελτίου από χρηματιστήριο"
1.  
  Κάθε χρηματιστήριο μπορεί να διενεργεί, κατ’ εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έλεγχο του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985 και του Π.Δ. 52/ 1992, και να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εισήγηση για την έγκρισή του. Η εντολή αυτή δίνεται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και είναι σαφής και συγκεκριμένη ως προς τα καθήκοντα που αναλαμβάνονται από το χρηματιστήριο και ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα εκτελούνται. Το χρηματιστήριο υποχρεούται να διατηρεί την αναγκαία οργάνωση και τον απαραίτητο μηχανισμό για την εκτέλεση της εντολής που του έχει ανατεθεί και οφείλει να ενεργεί έτσι ώστε να αποκλείονται συγκρούσεις συμφερόντων ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών που αποκτώνται κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Ειδικώς το Χ.Α.Α. όταν του ανατίθεται σχετική εντολή επικουρείται στο έργο του από το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 10 "Διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο"
1.  
  Προκειμένου να ληφθεί από το χρηματιστήριο απόφαση για την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε αγορά του πρέπει:
 1. να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εισαγωγής στη συγκεκριμένη αγορά,
 2. να πληρούνται οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών εφόσον προβλέπονται στον κανονισμό του,
 3. να εγκριθεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Π.Δ. 348/1985.
2.  
  Η εταιρεία που ζητεί την εισαγωγή κινητών αξιών της για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά του χρηματιστηρίου υποβάλλει σχετική αίτηση στο χρηματιστήριο, καθώς και αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου και τη χορήγηση άδειας για διενέργεια δημόσιας εγγραφής
3.  
  Το χρηματιστήριο διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως επαρκής, κατά τον κανονισμό του χρηματιστηρίου, διασπορά των κινητών αξιών της εκδότριας εταιρείας στο ευρύ κοινό, η πλήρωση της προϋποθέσεως της επαρκούς διασποράς κρίνεται ύστερα από τη διενέργεια της δημόσιας εγγραφής.
4.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος και το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το Π.Δ. 348/ 1985 και εγκρίνει τη δημοσίευσή του. Αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1, δεν εξετάζει περαιτέρω το Ενημερωτικό Δελτίο και ενημερώνει το οικείο χρηματιστήριο προκειμένου να απορρίψει την αίτηση εισαγωγής. Αν για την επίτευξη επαρκούς διασποράς των κινητών αξιών στο ευρύ κοινό απαιτείται η διενέργεια δημόσιας εγγραφής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει τη σχετική άδεια κατά τις οικείες διατάξεις. Η απόφαση αυτή καθώς και εκείνη με την οποία εγκρίνεται το ενημερωτικό δελτίο κοινοποιούνται στο χρηματιστήριο στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση εισαγωγής.
5.  
  Τα αποτελέσματα της δημόσιας εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία γνωστοποι-ούνται στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στον κανονισμό του, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την εισαγωγή των κινητών αξιών
6.  
  Η εισαγωγή σε χρηματιστήριο, χωρίς δημόσια εγγραφή, κινητών αξιών εταιρείας που έχει ήδη εισαγάγει κινητές αξίες για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο αυτό, γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό του χρηματιστηρίου. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται. Αν για την εισαγωγή κινητών αξιών στην περίπτωση αυτή απαιτείται δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίνεται αποκλειστικώς από το χρηματιστήριο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον κανονισμό του.
Άρθρο 11 "Τροποποιήσεις του Π.Δ. 350/1985"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο κινητών αξιών, οι οποίες εκδίδονται από ανώνυμες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δήμους και κοινότητες ή από άλλο κράτος ή οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή από διεθνή οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα, γίνεται με απόφαση του οικείου χρηματιστηρίου.
2.  
  Στην παράγραφο 4 του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/1985 προστίθεται πρώτο εδάφιο, πριν την περίπτωση α΄, ως εξής: 4 Κάθε χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά των μετοχών που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ευρύ κοινό.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Αν η εμφάνιση των μετοχών αυτών δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αυτό στο κοινό.
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του τμήματος Α΄ του άρθρου 4 του Π.Δ. 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Αν η εμφάνιση των ομολογιών αυτών δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αυτό στο κοινό.
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του τμήματος Β΄ του άρθρου 4 του Π.Δ. 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Αν η εμφάνιση των ομολογιών αυτών δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί τούτο στο κοινό.
6.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η απόφαση επί της αιτήσεως εισαγωγής σε χρηματιστήριο αξιών κοινοποιείται στον αιτούντα μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της ή αν ζητηθούν μέσα σε αυτή την προθεσμία συμπληρωματικές πληροφορίες ή αποφασιστεί και γνωστοποιηθεί στον αιτούντα αναβολή της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, εντός των έξι επόμενων μηνών από την παροχή αυτών των πληροφοριών εκ μέρους του αιτούντος ή την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο είχε αναβληθεί η λήψη της αποφάσεως για την έγκριση.
7.  
  Το άρθρο 13 του Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 13 η αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών αναφέρεται σε τίτλους παραστατικούς μετοχών, δεν μπορεί να εξεταστεί, εκτός αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι ο εκδότης τους παρέχει εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών.
8.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Αν για την ίδια κινητή αξία ταυτόχρονα με την αίτηση εισαγωγής σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά κινητών αξιών που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης αυτής, υποβάλλονται αιτήσεις εισαγωγής σε άλλη ή άλλες οργανωμένες αγορές που εδρεύουν ή λειτουργούν σε άλλο ή άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την απλούστευση των διατυπώσεων και των συμπληρωματικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή του εν λόγω χρεογράφου Το ίδιο ισχύει και όταν υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής για μια κινητή αξία εισηγμένη ήδη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά κινητών αξιών άλλου ή άλλων κρατών μελών.
9.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Π.Δ. 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο με το οποίο δεσμεύονται τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές κατά το χρόνο ανακοινώσεώς τους.
Άρθρο 12 "Τροποποιήσεις του Π.Δ. 360/1985 και του Π.Δ. 51/1992"
1.  
  Το άρθρο 5 του Π.Δ. 360/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 5 Η εταιρία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα των καταστάσεων του άρθρου 2 ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους.
2.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος αυτού είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει τις αρμοδιότητες ελέγχου και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της.
3.  
  Όπου στο Π.Δ. 51/1992 αναφέρεται «το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4.  
  Στην παράγραφο 3β του άρθρου 5 του Π.Δ. 51/1992 οι λέξεις «η ενημέρωση του Χ.Α.Α.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
5.  
  Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5 του Π.Δ. 51/ 1992, οι λέξεις «το Χ.Α.Α.» και «στο Χ.Α.Α.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και «στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», αντίστοιχα.
6.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 51/1992 διαγράφονται οι λέξεις «και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών».
7.  
  Στο άρθρο 12 του Π.Δ. 51/1992 διαγράφονται οι λέξεις «της αρμόδιας αρχής και».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 13 "Τροποποιήσεις διατάξεων για τα μέλη του Χρηματιστηρίου και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές"
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν. 3632/1928 η φράση «ο κυβερνητικός επόπτης» αντικαθίσταται από τη φράση «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του Ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Επί αναγκαστικής εκτελέσεως ή δικαστικής διανομής, η εκποίηση διενεργείται από μέλος του Χρηματιστηρίου που ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 28 του Ν. 1806/1988 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το περιεχόμενο, η περιοδικότητα, τα μέσα διάθεσης στο κοινό, καθώς και ο τρόπος σύνταξης και δημοσίευσης του δελτίου τιμών των χρηματιστηρίων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4.  
  Στο άρθρο 39 του Ν. 2396/1996 οι λέξεις «στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Κύρια και Παράλληλη αγορά)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε χρηματιστήριο που λειτουργεί στην Ελλάδα».
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2396/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Η ιδιότητα του μέλους χρηματιστηρίου αποκτάται εφόσον α) συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 2 και β) πληρούνται όλοι οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής που μπορεί να προβλέπει ο κανονισμός του χρηματιστηρίου Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός του χρηματιστηρίου.
6.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: Μεταβολή του χρόνου εκκαθαρίσεως των χρηματιστηριακών συναλλαγών επιτρέπεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7.  
  Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 προστίθεται: «καθώς και οι μεταβιβάσεις λόγω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας με εισφορά σε είδος μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο».
8.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για μετοχές εταιρειών που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
9.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: 11 Εξαιρούνται από την απαγόρευση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο
10.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: 1 οι μεταβιβάσεις στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς για την απόκτηση ή εκχώρηση κινητών αξιών, εφόσον γίνονται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 14
1.  
  Διατάξεις για δικαιώματα και συνδρομές Ένα έτος μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Κανονισμού του χρηματιστηρίου, που προβλέπεται στο άρθρο 3, καταργούνται οι απαλλαγές του Δημοσίου, της Δ.Ε.Κ.Α. και άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από την καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και γενικότερα εταιρειών του Ομίλου της Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία συνδέονται με την εισαγωγή και διαπραγμάτευση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών, με χρηματιστηριακές συναλλαγές και εταιρικές πράξεις επί κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Καταργούμενες απαλλαγές κατά τα ανωτέρω είναι ιδίως αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928, όπως ισχύει, του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2526/ 1997, του άρθρου 21 του Ν. 2768/ 1999, του άρθρου 35 παράγραφοι 3,4 και 5 του Ν. 2733/ 1999 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 29 του Ν. 2685/ 1999.
Άρθρο 15 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 1806/1988 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίζει σε έκτακτες περιπτώσεις την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του χρηματιστηρίου, καθορίζοντας και τη χρονική διάρκεια της αναστολής.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. απολαμβάνει, ως ανώνυμη εταιρία, διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας και δεν υπάγεται στις διατάξεις που προβλέπουν οποιουσδήποτε περιορισμούς για τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.
3.  
  Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 37α και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/ 1920 οι λέξεις «Η επιτροπή του χρηματιστηρίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».
4.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3α του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/1985 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Κατά το χρόνο χορηγήσεως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδειας για τη διενέργεια δημόσιας εγγραφής ή, σε περίπτωση μη διενέργειας δημόσιας εγγραφής, κατά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, η εταιρεία πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις από τη λήξη των οποίων έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα μηνών. Εάν, μετά την υποβολή της αίτησης εισαγωγής των μετοχών της στο χρηματιστήριο, παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα μηνών από την τελευταία ανέλεγκτη χρήση χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια δημόσιας εγγραφής ή, σε περίπτωση μη διενέργειας δημόσιας εγγραφής, χωρίς να έχει εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο και να καταθέσει επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο συνοδευόμενο από τα φύλλα φορολογικού ελέγχου.».
5.  
  Εταιρείες οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν υποβάλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών τους στο χρηματιστήριο και εμπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, οφείλουν να καταθέσουν επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο συνοδευόμενο από τα φύλλα φορολογικού ελέγχου για το σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν δεν κατατεθεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τα παραπάνω, η αίτηση εισαγωγής πρέπει να υποβληθεί εκ νέου και να συνοδεύεται από το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο και τα φύλλα φορολογικού ελέγχου.
6.  
  Εταιρείες οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν λάβει άδεια διενέργειας δημόσιας εγγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, σε περίπτωση μη διενέργειας δημόσιας εγγραφής, έχει ε-γκριθεί το ενημερωτικό τους δελτίο, μπορούν να εισαγάγουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο χωρίς να απαιτείται φορολογικός έλεγχος των χρήσεων που είναι ανέλεγκτες, εφόσον η δημόσια εγγραφή ή η έναρξη της διαπραγμάτευσης πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
Άρθρο 16 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων τους, που λαμβάνεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τροποποιούνται τα καταστατικά των εταιρειών «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε»., και «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», ώστε να προσαρμοσθούν με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της τροποποίησης από την εποπτική αρχή πρέπει να εκλεγούν νέα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ 1920 και του καταστατικού τους. Η θητεία των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διοικητικών συμβουλίων των δύο ως άνω εταιρειών παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων διοικητικών συμβουλίων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Αν μέλος του διοικητικού συμβουλίου μίας εκ των ως άνω εταιρειών παραιτηθεί ή εκλείψει μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και πριν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγουν τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή του αντικαταστάτη υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που ακολουθεί την εκλογή αυτή.
2.  
  Εκκρεμείς αιτήσεις εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του κανονισμού του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3, κρίνονται με βάση τις διατάξεις του κανονισμού και του νόμου αυτού
Άρθρο 17 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 34 του Ν. 2324/1995, 3 του Ν. 2471/1997, 103 του Ν. 2533/1997, 14 του Ν. 2733/1999 και 5 του Ν. 2836/2000 θέσεων προσωπικού, συνιστώνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) 45 επιπλέον θέσεις που έχουν ως εξής:.
 1. Για την πλήρωση των θέσεων μόνιμων υπαλλήλων απαιτούνται αυτά που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 25/2003 (ΦΕΚ 26 Α΄).
 2. - 8 θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, - 2 θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο ΥΕ επιμελητών
 3. Για τη πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτούνται αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Π.Δ. 25/2003.
 4. - 20 θέσεις ελεγκτών, - 3 θέσεις πτυχιούχων νομικής, - 10 θέσεις οικονομολόγων, - 2 θέσεις ειδικών στην επιστήμη της πληροφορικής. - 2.
 5. Προσόντα διορισμού στις παραπάνω θέσεις ορίζονται τα εξής:.
 6. Οι νέες θέσεις πτυχιούχων νομικής, καθώς και οι ήδη υφιστάμενες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέσεις νομικών, οι οποίες μετονομάζονται σε «θέσεις πτυχιούχων νομικής» του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι ασυμβίβαστες προς το λειτούργημα του δικηγόρου
3.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 6 Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνονται ως ελεγκτές, απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ελεγκτικές εργασίες και γνώση ξένης γλώσσας που αποδεικνύεται με βάση τα κριτήρια που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4.  
  Το μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσλαμβάνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Ν. 2324/1995.
5.  
  Η κατανομή στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των παραπάνω θέσεων, καθώς και όλων των υφιστάμενων σε αυτή θέσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 18 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:
 1. Το βασιλικό διάταγμα της 12/16 Ιουνίου 1909 «Περί τροποποιήσεως του εν ισχύι Κανονισμού του εν Αθήναις Χρηματιστηρίου»
 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του α.ν. 148/1967.
 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 316 της 4/8 Μαΐου 1976.
 4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 10, 11, το τμήμα V της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 12, τα άρθρα 17, 18 και η παράγραφος 5 του άρθρου 20, τα άρθρα 25, 29 και 32 του Ν. 3632/1928.
 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1, το άρθρο 12 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13, η παράγραφος 2 του άρθρου 14, το άρθρο 17, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 18, το άρθρο 19, το έκτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 31, η παράγραφος 3 του άρθρου 32, οι παράγραφοι 11 και 13 του άρθρου 33α, το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 34, καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988.
 6. Το άρθρο 1 του Ν. 5469/1932 και ο α.ν. 289/23-24 Απριλίου 1945.
 7. Η παράγραφος 5 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του α.ν. 2341 της 15/18 Μαΐου 1940.
 8. Τα άρθρα 68, 70, η παράγραφος 4 του άρθρου 71 και η παράγραφος 6 του άρθρου 76 του Ν. 1969/1991.
 9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 του Ν. 1892/1990 και το άρθρο 12 του Ν. 2836/2000.
 10. Οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου 4, η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2324/1995 και η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του Ν. 2324/1995.
 11. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1, οι παράγραφοι 1, 2, 3 και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6, η παράγραφος 6 του άρθρου 31, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 110 του Ν. 2533/1997.
 12. Η παράγραφος 27 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996.
 13. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Ν. 2778/1999.
 14. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του Ν. 2843/2000.
2.  
  Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που θα εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, καταργούνται:
 1. Η παράγραφος 1 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 350/1985.
 2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 31, καθώς και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 1806/1988.
 3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2533/1997.
3.  
  Από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 19 "Ρύθμιση στο Ν. 128/1975"
1.  
  Από 1.6.2003 ο συντελεστής της εισφοράς του Ν. 128/1975 που βαρύνει τα χορηγούμενα δάνεια, τις πάσης φύσεως χορηγήσεις και τα υπόλοιπα δανείων ή πιστώσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και όλα τα κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια των οποίων οι συμβάσεις συνάπτονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ορίζεται στο ποσοστό 0,6% ετησίως. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 2703/1999 παραμένουν σε ισχύ.
2.  
  Το ανωτέρω ποσοστό της εισφοράς 0,6% ετησίως ισχύει από 1.6.2003 και στις εξής περιπτώσεις:.
 1. με την επιφύλαξη των διατάξεων 1, 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 2703/1999 στις χορηγήσεις και στα υπόλοιπα δανείων ή πιστώσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ε.Τ.Β.Α., των κτηματικών, επενδυτικών και συνεταιριστικών τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τις δημοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις των Π.Δ. 410/1995 και 30/1996, αντίστοιχα.
 2. Τις χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη διενέργεια συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factοring) και τις χορηγήσεις προς τις ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής
3.  
  Για τα μέχρι 31.5.2003 χορηγηθέντα δάνεια και πάσης φύσεως χορηγήσεις, οι εισφορές του Ν. 128/1975 που καταβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 27550/ Β1135/1.9.1997 θεωρούνται έγκυρες.
4.  
  Δεν υπόκεινται εφεξής στην ανωτέρω εισφορά:
 1. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα δάνεια από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τα δάνεια των πάσης φύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων με πόρους από συνολικά δάνεια των ανωτέρω Τραπεζών
 2. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα δάνεια προς ή για λογαριασμό των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους
 3. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα δάνεια και οι πάσης φύσεως χορηγήσεις που εξαιρούνται της υποχρέωσης της εισφοράς με βάση ειδική νομοθετική ή κανονιστική διάταξη
5.  
  Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί με υπουργική απόφαση να ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εισφορά του Ν. 128/1975, ιδίως την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς, το ύψος της εισφοράς και τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής σε περιπτώσεις χορηγήσεων ή δανείων χορηγηθέντων ή χορηγούμενων από πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 20 "Ενίσχυση αριστούχων αποφοίτων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρέχεται οικονομική ενίσχυση, μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ σε καθέναν, στους αριστούχους αποφοίτους κάθε ακαδημαϊκού έτους τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, αν προβούν σε ίδρυση επιχείρησης ή έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η έναρξη εφαρμογής της διάταξης, ο αριθμός των ενισχυομένων, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, η σύσταση επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο 21 "Τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Α.Ε.Ε."
1.  
  Ιn article 4 οf Αrticle οne οf Law 1747/1988 (Gονern-ment Gazette 6Α΄) the fοllοwing are added: «Τhe duratiοn οf the Cοmpany is extended, as οf its expi-ratiοn, up tο December 31st 2004.».
2.  
  Ιn paragraph 1 οf article 5 οf Αrticle οne οf Law 1747/1988 (Gονernment Gazette 6Α) the fοllοwing are added: «Τhe share capital οf the cοmpany, cοnνerted in Εurοs, is Τwenty Six milliοn Τwο Ηundred Εight Τhοusand, Six Ηundred Fοrty (26.208.640) Εurοs, diνided in twο milliοn Six Ηundred Fοrty Τwο Τhοusand (2.642.000) registered shares οf nοminal νalue Νine eurο and ninety twο cents (9,92).
3.  
  Ιn paragraph 1 οf article 24 οf Αrticle οne οf Law 1747/1988 (Gονernment Gazette 6Α), the wοrding «at the end οf the fifteen (15) years term οf the cοmpany» is replaced by the wοrding «Αt the expiratiοn οf 15 years as οf the date οf the incοrpοratiοn οf the cοmpany.».
Άρθρο 22
1.  
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1104/1980, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 87 του Ν. 1892/1990, διάρκεια της απόσπασης ορίζεται από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι ορίου συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.
Άρθρο 23 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της παραγράφου 6 του άρθρου 4 και των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και της παραγράφου 5 του άρθρου 13 αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του κανονισμού που εκδίδεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/27550/Β1135 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/27550_Β1135 1997
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1928/3632 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/3632 1928
ΝΟΜΟΣ 1932/5469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5469 1932
ΝΟΜΟΣ 1975/128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/128 1975
ΝΟΜΟΣ 1980/1104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1104 1980
ΝΟΜΟΣ 1988/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1806 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2324 1995
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 1997/2471 1997
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» («Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.») και άλλες διατάξεις. 1997/2526 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις. 1998/2651 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2836 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1918/2341/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/2341_15 1918
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1923/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/289 1923
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/148 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/348 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/360 1985
Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 87/ 345/ΕΟΚ. 1992/50 1992
Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/627/ ΕΟΚ. 1992/51 1992
Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ. 1992/52 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2003/25 2003
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2016/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/12 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση. 2005/3401 2005
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. 2006/3461 2006
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμό[...]" 2004/155 2004
Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη. 2005/152 2005
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2009/65 2009