ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3153

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 1 "Ιδιωτικές σχολές ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης"
1.  
  Η ναυτική επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού πλοίων του εμπορικού ναυτικού επιτρέπεται να παρέχεται και από ιδιωτικές σχολές ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (Ν.Ε.Κ.Ε.), που ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως περιφερειακές του Υπηρεσίες δια των οικείων Υπηρεσιών του και σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υ.Ε.Ν.
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά ως περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.).
Άρθρο 2 "Εποπτεία - Έλεγχος"
1.  
  Οι Ν.Ε.Κ.Ε. υπάγονται στην εποπτεία του Υ.Ε.Ν.
Οι Ν.Ε.Κ.Ε. υπάγονται στην αρμοδιότητα και εποπτεία του Υ.Ε.Ν.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, οι υποχρεώσεις των Ν.Ε.Κ.Ε. προς την αρχή που τις εποπτεύει, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την εποπτεύουσα αρχή σε περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 3 "Ίδρυση - Προσόντα ιδρυτών"
1.  
  Οι Ν.Ε.Κ.Ε. ιδρύονται και λειτουργούν μετά από άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην άδεια αναφέρονται το είδος και τα αποδεικτικά των σπουδών που αυτές χορηγούν. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄) ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για κάθε βαθμίδα και ειδικότητα.
2.  
  Η άδεια χορηγείται σε πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) εφόσον:.
 1. δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα,
 2. δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
 3. δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα, που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τέτοιο αδίκημα
3.  
  Άδεια χορηγείται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον:
 1. τα μέλη της διοίκησής τους είναι κατά πλειοψηφία πολίτες Κρατών - Μελών της Ε.Ε.,.
 2. στο καταστατικό τους προβλέπεται ως σκοπός η παροχή ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,
 3. ο νόμιμος εκπρόσωπός τους έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας και
 4. εδρεύουν σε Κράτος - Μέλος της Ε.Ε.
4.  
  Δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του δημόσιου πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή του υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ή του διευθυντή της Ν.Ε.Κ.Ε.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού
6.  
  Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Ε.Κ.Ε. καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του ποσού του, παραβόλου αυτού.
Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Ε.Κ.Ε. καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους πεντακοσίων ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου αυτού.
Άρθρο 4 "Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας Ν.Ε.Κ.Ε."
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν:
 1. στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Ε.Κ.Ε. και στην αρμόδια για τη χορήγησή της Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν.,.
 2. στην αναγκαία υποδομή και στον εξοπλισμό τους, στη διδακτέα ύλη, στα προσόντα των εκπαιδευτών, στα όργανα και στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των σχολών σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/8 της διεθνούς σύμβασης Για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978 (S.Τ.C.W.), που κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της σύμβασης αυτής για τα θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης,.
 3. στον τρόπο, στους φορείς και στις διαδικασίες ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας της ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, που παρέχεται σε κάθε βαθμίδα και ειδικότητα εκπαιδευομένων, ώστε να καλύπτονται τα επίπεδα κατάρτισης και επιμόρφωσης που προβλέπονται από την παραπάνω διεθνή σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό θέμα
2.  
  Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Ε.Κ.Ε. υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. αίτηση, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την έκδοσή της.
3.  
  Η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την έκδοσή της Υπηρεσίας, εφόσον παύσει να συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της
4.  
  Έξι μήνες μετά από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών διατάξεων, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια λειτουργία Ν.Ε.Κ.Ε.
Άρθρο 5 "Τήρηση Αρχείου και Βιβλίων"
1.  
  Στις Ν.Ε.Κ.Ε. τηρείται:.
 1. ατομικός φάκελος σπουδών και προόδου για κάθε εκπαιδευόμενο,
 2. βιβλίο ημερήσιας παρουσίας των εκπαιδευομένων,
 3. ατομικός φάκελος προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού,
 4. μητρώο αποφοίτων κατά βαθμίδα και ειδικότητα
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου τήρησης των παραπάνω στοιχείων και η υποχρέωση παροχής εγγράφων στοιχείων στην εποπτεύουσα αρχή. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία ή στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις Ν.Ε.Κ.Ε.
Άρθρο 6 "Διεύθυνση των Ν.Ε.Κ.Ε."
1.  
  Υπεύθυνος κατά νόμο για τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία των Ν.Ε.Κ.Ε. είναι ο διευθυντής τους.
2.  
  Ο διευθυντής απαιτείται να έχει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή είναι πλοίαρχος ή μηχανικός του εμπορικού ναυτικού Α΄ τάξης
3.  
  Ο διευθυντής ευθύνεται και για κάθε πράξη ή παράλειψη από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια και ομαλή λειτουργία της σχολής, για την τήρηση του αρχείου, των βιβλίων, των στοιχείων, καθώς και για την έκδοση και υπογραφή των αποδεικτικών σπουδών που χορηγεί κάθε σχολή
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του διευθυντή των Ν.Ε.Κ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΜΕΡΟΣ
ΡΥθμιση Αλλων θεμΑτων ναυτικΗΣ επαγγελματικΗΣ εκπαΙδευσηΣ, κατΑρτισηΣ και επιμΟρφωσηΣ

Άρθρο 7 "Παροχή ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση)"
1.  
  Η ναυτική επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση από δημόσιους φορείς που έχουν ως σκοπό το αντικείμενο αυτό ή και από τις Ν.Ε.Κ.Ε. επιτρέπεται να παρέχεται και με συστήματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση).
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση του επιπέδου των σπουδών που γίνονται με συστήματα τηλεκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 8 "Αναγνώριση αλλοδαπών αποδεικτικών σπουδών και αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας"
1.  
  Τα αποδεικτικά ναυτικών επαγγελματικών σπουδών του προσωπικού πλοίων του εμπορικού ναυτικού, που χορηγούνται από σχολές οι οποίες λειτουργούν σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αναγνωρίζονται από αυτά, είναι, ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών
2.  
  Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορηγούνται σε πολίτες των Κρατών - Μελών, είναι ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών
Άρθρο 9 "Τροποποίηση του άρθρου 76 του"
1.  
  Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.) Το όριο ηλικίας του εξηκοστού έτους, που ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Κ.Δ.Ν.Δ., αυξάνεται στο εξηκοστό πέμπτο.
Άρθρο 10 "Πιστοποίηση συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας"
1.  
  Η πιστοποίηση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Κ.Δ.Ν.Δ., γίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.Ε.Ν. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 86 του ίδιου Κώδικα.
2.  
  Ο τίτλος του άρθρου 76 του Κ.Δ.Ν.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: Προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου και πιστοποίηση της συνδρομής τους.
3.  
  Ο τίτλος του άρθρου 83 του Κ.Δ.Ν.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: Προϋποθέσεις και προσόντα για την απόκτηση άδειας ναυτικής ικανότητας και πιστοποίηση της συνδρομής τους.
Άρθρο 11 "Φοίτηση αλλοδαπών σπουδαστών"
1.  
  Στις δημόσιες σχολές ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και στις Ν.Ε.Κ.Ε. μπορούν να φοιτούν και αλλοδαποί σπουδαστές για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη φοίτησή τους και τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που χορηγούνται και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο μέγιστος, κατά δημόσια σχολή, αριθμός αλλοδαπών σπουδαστών, το ύψος των διδάκτρων και της δαπάνης σίτισης και διαμονής στις σχολές αυτές, τα τέλη για την πιστοποίηση των ναυτικών προσόντων τους, τα οποία αποτελούν έσοδο κατά το ήμισυ του Κρατικού Προϋπολογισμού και κατά το ήμισυ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.
2.  
  Οι διατάξεις για τους περιορισμούς πρόσβασης αλλοδαπών ναυτικών σε πλοία υπό ελληνική σημαία δεν θίγονται
Άρθρο 12
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ε) Διατυπώνει τις απόψεις της Α.Ε.Ν. προς το Υπουργείο σε θέματα Κανονισμού Σπουδών, Εσωτερικού Κανονισμού και ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου..
Άρθρο 13 "Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 2638/1998"
1.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: δ) Αποφασίζει για την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας στα μέλη του Ε.Π. και τους αναθέτει καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου..
Άρθρο 14 "Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 2638/1998"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2638/1998 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Μέλη Ε.Π. που έχουν ορισθεί Διευθυντές Σχολής για δύο συνεχόμενες θητείες δεν μπορούν να προταθούν για τη θέση αυτή στην αμέσως επόμενη θητεία, εκτός εάν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα τακτικό μέλος Ε.Π. .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των δύο αυτών βαθμίδων, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική πρόταση μπορεί ο Διοικητής να την αναπέμψει αιτιολογημένα μια φορά..
Άρθρο 15 "Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 2638/1998"
1.  
  Η περίπτωση Α. α) 3) της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3) Διετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Radiο Εlectrοnic Οfficer (RΕΟ)..
2.  
  Η περίπτωση Β. α) 3) της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3) Ενός έτους πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Radiο Εlectrοnic Οfficer (RΕΟ)..
3.  
  Η περίπτωση Γ. β) 2) της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Β΄ τάξης..
Άρθρο 16 "Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Ανώτατο όριο ηλικίας για το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ορίζεται το εξηκοστό τέταρτο έτος..
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Η προκήρυξη για την πρόσληψη και η πρόσληψη εκπαιδευτικών συνεργατών γίνεται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής προς το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και πρόταση του τελευταίου προς τον Υπουργό..
3.  
  Η περίπτωση Α. α) 3) της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Radiο Εlectrοnic Οfficer (RΕΟ)..
4.  
  Η περίπτωση Β. α) 2) της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Β΄ τάξης..
5.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, των οποίων έληξε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μπορούν να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε πέντε ώρες συνολικά για κάθε εξεταζόμενο μάθημα..
Άρθρο 17 "Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 2638/1998"
1.  
  Η παράγραφος 6 της περίπτωσης Γ του άρθρου 15 του Ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6. Σε μέλη του Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία μέχρι το ένα δεύτερο των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αμοιβή της υπερωριακής διδασκαλίας που είναι ανάλογη με τη βαθμίδα των εκπαιδευτικών..
Άρθρο 18
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2575/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: δ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης που είναι ασφαλισμένοι στο Ν.Α.Τ. .
Άρθρο 19 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται στις Α.Ε.Ν. να παρέχουν σε ναυτικούς ή υποψήφιους για το ναυτικό επάγγελμα, εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στα θεματικά αντικείμενα που προβλέπει η διεθνής σύμβαση S.Τ.C.W. Με όμοια απόφαση ορίζονται:.
 1. τα πιστοποιητικά που παρέχονται στους σπουδαστές,
 2. ο τύπος των πιστοποιητικών για κάθε αντικείμενο σπουδών,
 3. τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα που διδάσκονται, η διδακτέα για κάθε μάθημα ύλη, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κατά αντικείμενο σπουδών,
 4. η διαδικασία εξετάσεων και ο τρόπος βαθμολογίας,
 5. οι υποχρεώσεις των σπουδαστών και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και
 6. κάθε άλλο σχετικό θέμα
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 99/1973 (ΦΕΚ 173 Α΄) προστίθενται νέες περιπτώσεις ως ακολούθως: δ) Το ήμισυ των κάθε είδους εσόδων από τη φοίτηση και ενδιαίτηση αλλοδαπών σπουδαστών σε δημόσιες σχολές ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και την πιστοποίηση των ναυτικών προσόντων τους. Το υπόλοιπο από τα έσοδα του προηγούμενου εδαφίου περιέρχεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποτελεί δημόσιο έσοδο.
 1. Εισπράξεις από τη διάθεση εντύπων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας..
3.  
  Η παράγραφος 16 του άρθρου 15 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄) δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών συνεργατών στις Α.Ε.Ν. σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2638/1998.

ΜΕΡΟΣ
ΘΕματα ΠροσωπικοΥ του Υ . Ε . Ν . και ναυτικΩν

Άρθρο 20 "Θέματα προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. Ιατρών με ειδικότητα, απευθείας κατάταξης, αυξάνονται κατά πέντε. Από τις θέσεις αυτές οι τρεις κατανέμονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και οι δύο ενιαία στους βαθμούς Υποπλοιάρχου - Πλωτάρχη - Αντιπλοιάρχου - Πλοιάρχου.
2.  
 1. Πτυχιούχοι σχολών πανεπιστημιακού τομέα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά θέματα ηλικίας μέχρι 35 ετών, η οποία συμπληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ. χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Οικονομικού.
 2. Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται το είδος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι σχολές και τα τμήματα πανεπιστημιακού τομέα αποφοίτησης των υποψηφίων, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους με μόρια, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 4. Οι κατατασσόμενοι, μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα Αξιωματικών Λ.Σ., σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, όπως αυτή προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας που εξάγεται μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους και διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους Αξιωματικούς Τεχνικούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄).
 5. Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν δεκαετή υποχρέωση παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία κατάταξής τους και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. στον οποίο δύνανται να παραμείνουν καταλαμβάνοντας οργανική θέση και ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους προάγονται εκτός οργανικών θέσεων στον αποστρατευτικό βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.
 6. Στις ειδικότητες των αξιωματικών Λ.Σ. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος προστίθεται νέα ειδικότητα ως ακολούθως:
 7. θ) Αξιωματικοί Οικονομικού.
 8. Στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. προστίθενται τριανταπέντε θέσεις ειδικότητας Οικονομικού, που κατανέμονται ως ακολούθως:
 9. 1) Ένας Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Οικονομικού.
 10. 2) Δύο Πλοίαρχοι Λ.Σ. Οικονομικού.
 11. 3) Τέσσερις Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. Οικονομικού.
 12. 4) Πέντε Πλωτάρχες Λ.Σ. Οικονομικού.
 13. 5) Είκοσι τρεις Υποπλοίαρχοι - Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. Οικονομικού ενιαία.
 14. Τα όρια ηλικίας αποστρατείας για τους Αρχιπλοιάρχους και Πλοιάρχους Ειδικότητας Οικονομικού ορίζονται όπως αυτά των Ιατρών Αρχιπλοιάρχων και Πλοιάρχων Λ.Σ.
Άρθρο 21 "Αποσπάσεις Προσωπικού του Υ.Ε.Ν. και των νομικών προσώπων που εποπτεύει"
1.  
  Το μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό των νομικών προσώπων ή οργανισμών που εποπτεύονται από το Υ.Ε.Ν. επιτρέπεται να αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων υπηρεσιακών συμβουλίων και επί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των διοικητικών συμβουλίων, στο Υ.Ε.Ν. ή σε άλλο από τα νομικά αυτά πρόσωπα και οργανισμούς.
2.  
  Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε δύο έτη και μπορεί να παρατείνεται, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, μέχρι ένα ακόμα έτος. Η απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του χρόνου απόσπασης που έχει ορισθεί και το προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκε. Η μισθοδοσία του αποσπασμένου προσωπικού βαρύνει την υπηρεσία στην οποία αποσπάται.
Άρθρο 22 "Μεταφορά προσωπικού της Εστίας Ναυτικών"
1.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.), που πλεονάζει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στο Υ.Ε.Ν. ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από αυτό (φορείς υποδοχής). Ο ανώτατος αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πενήντα τριών για το διοικητικό προσωπικό και των δεκαεπτά για το εργατοτεχνικό προσωπικό.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ν., καθορίζεται ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που πλεονάζει κατά ειδικότητα. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι φορείς υποδοχής, ο αριθμός κατά ειδικότητα του μεταφερόμενου σε κάθε φορέα προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέσα σε δέκα ημέρες από την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, η Ε.Ν. με γραπτή πρόσκλησή της καλεί το προσωπικό που επιθυμεί να μεταφερθεί να υποβάλει σε αυτή αίτηση, μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Με την αίτηση επιτρέπεται να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρεις φορείς υποδοχής. Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ν., μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αποδέχεται ή απορρίπτει αυτές και υποβάλει στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ονομαστικό πίνακα του προσωπικού που πρόκειται να μεταφερθεί με την ειδικότητά του, ο αριθμός του οποίου δεν μπορεί να είναι ανώτερος του συνολικού αριθμού που ορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Μαζί με τον πίνακα διαβιβάζονται στο Υ.Ε.Ν. οι ατομικοί φάκελοι και οι αιτήσεις του προσωπικού που πρόκειται να μεταφερθεί. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθεί είναι μικρότερος από τον αριθμό που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, ο πίνακας συμπληρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ν. με προσωπικό που δεν υπέβαλε αίτηση, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:.
 1. τον ανώτερο τίτλο σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα των υποψηφίων,
 2. την οικογενειακή τους κατάσταση.
 3. Προτιμώνται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους εκείνοι που έχουν τέκνα έναντι αυτών που δεν έχουν.
 4. Αν για την ίδια ειδικότητα εκδηλωθεί προτίμηση περισσοτέρων για μεταφορά, η επιλογή γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ν. με τα παραπάνω κριτήρια.
 5. Όλες οι προθεσμίες της παραγράφου αυτής είναι αποκλειστικές.
3.  
  Η μεταφορά του προσωπικού ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας, που ορίζει το φορέα υποδοχής καθενός, σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με την απόφαση μεταφοράς και καταργούνται μετά τη, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά πραγματοποιείται σε αντίστοιχη ή παρεμφερή ειδικότητα με αυτή που το μεταφερόμενο προσωπικό είχε στην Ε.Ν. Η απόφαση καταρτίζεται από το Υ.Ε.Ν. Προσωπικό που δεν μπορεί να μεταφερθεί σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του ή υπέβαλε αίτηση χωρίς προτίμηση, μεταφέρεται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες τους.
4.  
  Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στην Ε.Ν. του προσωπικού που μεταφέρεται, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στη νέα του θέση για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής και μισθολογικής του κατάστασης. Για το προσωπικό που μεταφέρεται εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). Το ποσόν της τυχόν επιπλέον προσωπικής διαφοράς των αποδοχών, για όσο χρόνο αυτή υπάρχει, καταβάλλεται από το φορέα υποδοχής με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση της Ε.Ν. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης που υπαγόταν πριν τη μεταφορά του.
5.  
  Η μεταφορά του προσωπικού που ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων είναι υποχρεωτική για το πλεονάζον προσωπικό και δεν θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης για την αιτία αυτή. Το προσωπικό που μεταφέρεται υποχρεούται να εμφανισθεί για ανάληψη καθηκόντων στο φορέα υποδοχής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης μεταφοράς. Για την ανάληψη καθηκόντων συντάσσεται πρακτικό.
6.  
  Δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού το προσωπικό της Ε.Ν., το οποίο αποχωρεί υποχρεωτικώς από αυτήν ή θεμελιώνει δικαίωμα συντάξεως έως την 31η Δεκεμβρίου 2006, καθώς και το προσωπικό που ήδη συνταξιοδοτείται από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου αυτού. Ο συνολικός χρόνος παράτασης των προθεσμιών του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 23
1.  
  Αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄) Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 913/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 9. Αν κατατεθεί αίτηση ναυτικού για παροχή από το Ν.Α.Τ. σύνταξης λόγω γήρατος και διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι συντρέχουν κατ αρχήν οι προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, καταβάλλονται στον δικαι-ούχο ως προκαταβολή (προσωρινή σύνταξη) άτοκα, το ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις μηνιαίες συντάξεις του κατώτατου ορίου σύνταξης του Ν.Α.Τ. Αν μετά την πάροδο τριμήνου από την κατάθεση της αίτησης για συνταξιοδότηση δεν έχει αρχίσει η καταβολή της σύνταξης, καταβάλλεται μηνιαία για τρεις μήνες το κατώτατο όριο σύνταξης..

ΜΕΡΟΣ
Θεματα θαλασσιων ενδομεταφορων

Άρθρο 24
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 2932/2001, αρχίζουν να ισχύουν έξι μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Άρθρο 25 "Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του Ν. 2932/2001"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 2932/ 2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η αρμόδια Υπηρεσία μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου εκδίδει δελτίο τύπου, το οποίο καταχωρίζεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι την 20ή Φεβρουάριου να συμπληρώσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τη δήλωσή του. Η αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνει τις τροποποιήσεις αυτές μέχρι την 28η Φεβρουαρίου με δελτίο τύπου και με καταχώριση στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου, εφόσον υπάρχει. Μέχρι την 31η Μαρτίου η υπηρεσία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εγγράφως την αποδοχή της δήλωσής του, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επόμενης παραγράφου..
Άρθρο 26 "Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του Ν. 2932/2001"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου πέμπτου του Ν. 2932/ 2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Για την ακριβή και καλή εκτέλεση των όρων της δρομολόγησης κατατίθεται εγγυητική επιστολή στο Υπουργείο πριν από την έναρξη των δρομολογίων. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής με βάση το ολικό μήκος του πλοίου, καθώς και το ποσό του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, οι εγγυητικές επιστολές των οποίων γίνονται δεκτές, το περιεχόμενό τους, ο τρόπος υπολογισμού του χρηματικού ύψους αυτών, τα κριτήρια ολικής ή μερικής κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, τα αρμόδια όργανα που αποφασίζουν για την κατάπτωση αυτή και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της δρομολογιακής περιόδου..
Άρθρο 27 "Τροποποίηση του άρθρου έβδομου του Ν. 2932/2001"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου έβδομου του Ν. 2932/ 2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Ομοίως με απόφαση του Υπουργού ή του αρμόδιου για τη δρομολόγηση οργάνου, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό, μπορεί να επιτρέπεται σε δρομολογημένα πλοία να εκτελούν έκτακτες προσεγγίσεις, όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγκοινωνιακές ανάγκες για έκτακτους ή επείγοντες κοινωνικούς λόγους..
Άρθρο 28 "Τροποποίηση του άρθρου όγδοου του Ν. 2932/2001"
1.  
  Στο άρθρο όγδοο του Ν. 2932/2001 προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: 8. Μειοδοτικός διαγωνισμός μπορεί επίσης να προκηρυχθεί και μετά την 15η Ιουνίου με τις διαδικασίες των παραπάνω διατάξεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Σε δρομολογιακή γραμμή που έπαυσε να εξυπηρετείται μετά από αθέτηση υποχρεώσεων πλοίου που δρομολογήθηκε είτε με τακτική δρομολόγηση σύμφωνα με το άρθρο τρίτο και τέταρτο είτε με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο ή β. Όταν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του Σ.Α.Σ. κρίνεται ότι η κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών από έκτακτους ή επείγοντες κοινωνικούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες..
Άρθρο 29 "Μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων με ακτοπλοϊκά πλοία"
1.  
  Τα ταχυδρομικά αντικείμενα, όπως ορίζονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), που διακινούνται από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιόγραμμα ανά τεμάχιο, μεταφέρονται μεταξύ των λιμένων από πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, σύμφωνα με το Ν. 2932/2001, έναντι ναύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ορίζεται το ανώτατο όριο του ως άνω ναύλου.
2.  
  Η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους μεγαλύτερου των είκοσι χιλιογράμμων, καθώς και χρηματικών ποσών επιβαρύνεται με ναύλο θαλάσσιας μεταφοράς, που συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Κ.Ι.Ν.Δ. - Ν. 3816/1958 ΦΕΚ 32 Α΄).
3.  
  Η παράδοση και η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται με φροντίδα των ταχυδρομικών επιχειρήσεων επί του πλοίου. Με συμφωνία των μερών μπορεί να οριστεί διαφορετικός τόπος παράδοσης και παραλαβής, καθώς και το πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται ειδικά για το σκοπό αυτόν.
4.  
  Ο πλοίαρχος ή τα άλλα μέλη του πληρώματος του πλοίου που είναι επιφορτισμένα με την παραλαβή, παράδοση και γενικά τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων λαμβάνουν μέτρα για την προφύλαξή τους από κινδύνους διαβροχής, διάβρωσης και γενικά κάθε βλάβης, καταστροφής ή απώλειας
5.  
  Σε περίπτωση υπαίτιας καταστροφής, βλάβης, απώλειας ή υπερήμερης παράδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων, στον πλοίαρχο ή στα άλλα μέλη του πληρώματος του πλοίου, που είναι επιφορτισμένα με την παραλαβή, παράδοση και γενικά τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 157 του Κ.Δ.Ν.Δ., χωρίς να αποκλείονται άλλες ποινικές, αστικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται κυρίως αν τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων αρνούνται την παραλαβή τους ή τα παρακρατούν ή τα παραδίδουν σε διαφορετικούς κατά τον προορισμό λιμένες ή σε πρόσωπα που δεν είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή τους ή παραβαίνουν τις καθορισμένες από το άρθρο αυτό υποχρεώσεις.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να αυξομειώνεται το όριο βάρους των είκοσι χιλιογράμμων, ανά τεμάχιο, των ταχυδρομικών αντικειμένων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων
7.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 190 του Κ.Δ.Ν.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η διάρκεια της ισχύος των φαρικών τελών και το ύψος αυτών κατά κατηγορίες πλοίων και εκτελούμενων πλόων, οι υπόχρεοι για την καταβολή, οι περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα..
8.  
  Οι διατάξεις του Ν. 560/1948 (ΦΕΚ 59 Α΄) παύουν να ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ
Ρυθμιση θεματων Λιμενικησ Πολιτικησ

Άρθρο 30 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄)"
1.  
  Μέχρι το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στα επικίνδυνα και επιβλαβή πλοία που παραμένουν στην περιοχή λιμένα, διώρυγας ή διαύλου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2881/2001 και στα επιβλαβή λόγω ακινησίας πλοία της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μετά από πρόσκληση του κυρίου ή εφοπλιστού για άμεση απομάκρυνσή τους εκτός λιμένα. Κατά το διάστημα αυτό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν. 2881/2001 για τα ναυάγια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, καθώς και για τα πλοία που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και παραμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας των εταιρειών Ο.Λ.Π. Α.Ε., Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και των Ανωνύμων Εταιρειών που προβλέπονται στο άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄).
2.  
  Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2881/2001 μετά τη λέξη κατάσχεση προστίθενται οι λέξεις δήμευση, πλειστηριασμός.
Άρθρο 31 "Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου δεύτερου του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α΄)"
1.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2688/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 3. Τα λιμενικά έργα στην περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε. εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου, απαιτείται να εγκριθεί η πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος εποπτεύει την Εταιρεία στον τομέα αυτών των έργων, εφαρμοζομένων σε αυτά των διατάξεων του Β.Δ. 27/1969 (ΦΕΚ 6 Α΄) και του Π.Δ. 320/1987 (ΦΕΚ 150 Α΄), καθώς και από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Στο άρθρο δεύτερο του Ν. 2688/1999 προστίθενται νέες 7 και 8 παράγραφοι ως ακολούθως: 7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Π. Α.Ε που αφορούν Κανονισμούς και Τιμολόγια δημοσιεύονται στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
4.  
  Οι προσχώσεις στη θάλασσα, που γίνονται για την εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης του λιμένα Πειραιώς και των σκοπών της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε, εκτελούνται ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού..
8.  
  Η εκποίηση ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση πλοίων ή πλωτών μέσων ή μηχανημάτων που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πλεονάζουν γίνεται απευθείας από αυτήν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α΄) και το προϊόν της εκποίησης ή διάθεσης εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο..
Άρθρο 32 "Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου έβδομου του Ν. 2688/1999"
1.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου έβδομου του Ν. 2688/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 3. Τα λιμενικά έργα στην περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα, για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου, απαιτείται να εγκριθεί η πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος εποπτεύει την Εταιρεία στον τομέα αυτών των έργων, εφαρμοζομένων σε αυτά των διατάξεων του Β.Δ. 27/1969 (ΦΕΚ 6 Α΄) και του Π.Δ. 320/1987 (ΦΕΚ 150 Α΄), καθώς και από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Στο άρθρο έβδομο του Ν. 2688/1999 προστίθενται νέες 8 και 9 παράγραφοι ως ακολούθως: 8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που αφορούν Κανονισμούς και Τιμολόγια δημοσιεύονται στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
4.  
  Οι προσχώσεις στη θάλασσα, που γίνονται για την εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης του λιμένα Θεσσαλονίκης και των σκοπών της εταιρείας Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εκτελούνται ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού..
9.  
  Η εκποίηση ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση πλοίων ή πλωτών μέσων ή μηχανημάτων που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και πλεονάζουν, γίνεται απευθείας από αυτήν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 251/1976 και το προϊόν της εκποίησης ή διάθεσης εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο..
Άρθρο 33
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού, του Γ.Ε.Ν. και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, καθορίζεται το όριο της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα..
Άρθρο 34 "Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Για παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης, δεν απαιτούνται οι γνώμες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν., αλλά μόνο απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιό τους. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης φύσης και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, πριν την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας..
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από το Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης του Λιμένα για τη στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημόσιων καταστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, ιδίως Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Υγειονομείων, Γραφείων Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών Σταθμών, καθώς και εγκαταστάσεων κάθε είδους για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα, καθορίζονται οι χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δημόσιο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς..
Άρθρο 35 "Τροποποίηση του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄)"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συγκροτείται δεκατριαμελής Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, που αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και από τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (1 των Δημόσιων Έργων και 1 της Χωροταξίας), Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αιγαίου, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας και αντίστοιχης βαθμίδας εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας..
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/2001 αναριθμείται σε 4 και στο άρθρο αυτό προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως ακολούθως: 3. Για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του Ν. 2971/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001 Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2971/2001 και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης..
Άρθρο 36
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, που προβλέπεται στο άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2987/2002 (ΦΕΚ 27 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεκατρία μέλη και αποτελείται από:. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση θ΄ ως ακολούθως: θ) Τον προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής ή άλλο Αξιωματικό Λ.Σ. που να διαθέτει τη σχετική εμπειρία, με δικαίωμα ψήφου μόνο στα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια η Λιμενική Αρχή..

ΜΕΡΟΣ
ΡΥθμιση Αλλων θεμΑτων αρμοδιΟτηταΣ του Υ . Ε . Ν .

Άρθρο 37
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 55 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄) Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 55 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου, που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα αλλοδαπούς, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη τιμωρούνται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. β) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν η μεταφορά ενεργείται κατ επάγγελμα ή αν ο υπαίτιος είναι υπάλληλος ή τουριστικός ή ναυτιλιακός ή ταξιδιωτικός πράκτορας. γ) με κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. δ) με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, αν στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ επήλθε θάνατος. Με την απόφαση του δικαστηρίου δημεύονται τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά προσώπων, εκτός αν ο κύριος των μέσων αποδείξει ότι δεν γνώριζε το σκοπό για τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν. Η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου και η άσκησή του δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Για την εκδίκαση των κακουργημάτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ αρμόδιο είναι το τριμελές Εφετείο και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του Ν. 663/1977 (ΦΕΚ 215 Α΄)..
Άρθρο 38
1.  
  Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 177 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) Η παράγραφος 2 του άρθρου 177 του Ν. 2960/2001 τροποποιείται ως ακολούθως: 2. Η Τελωνειακή Αρχή, στην οποία παραδόθηκαν τα αντικείμενα ή μεταφορικά μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συντάσσει την κατά περίπτωση έκθεση επαλήθευσης, με την οποία προσδιορίζει τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην εισαγωγή τους και αποστέλλει αντίγραφό της στον αρμόδιο Εισαγγελέα μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση των αντικειμένων και μεταφορικών μέσων που κατασχέθηκαν..
Άρθρο 39
1.  
  Διάθεση στις λιμενικές αρχές μεταφορικών μέσων που κατάσχονται Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να εξαιρούνται από την εκποίηση ή διάθεση σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 2960/2001 ένα ή περισσότερα χερσαία, πλωτά ή εναέρια μεταφορικά μέσα από εκείνα που κατάσχονται από τις λιμενικές αρχές για μεταφορά λαθρομεταναστών, μεταφορά ναρκωτικών, αλιεία με δυναμίτιδα ή μεταφορά εκρηκτικών και να διατίθενται σε λιμενικές αρχές κατά προτεραιότητα ή σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων στους κυρίους ή νόμιμους κατόχους τους. Τα μέσα αυτά επιστρέφονται στους κυρίους ή νόμιμους κατόχους τους, εφόσον η απόδοσή τους διαταχθεί αμετακλήτως με βούλευμα ή δικαστική απόφαση. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 40 "Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής"
1.  
  Στο Υ.Ε.Ν. συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, μια φορά κάθε χρόνο και εκτάκτως κατά την κρίση αυτού.
2.  
  Το Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο διαμόρφωσης πλαισίου θέσεων, κατευθύνσεων και στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Ναυτιλίας γενικά και ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:
 1. προσέλκυσης πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο και εγκατάστασης στη χώρα μας των δραστηριοτήτων διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων,
 2. ανάπτυξης της υποδομής και των υπηρεσιών ναυπήγησης, επισκευής, συντήρησης, ανεφοδιασμού των πλοίων, καθώς και των συναφών τραπεζικών, ασφαλιστικών και άλλων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων,
 3. προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, βελτίωσης του εργασιακού καθεστώτος των ναυτικών, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της ασφαλιστικής κάλυψης αυτών,
 4. ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των υπό Ελληνική Σημαία πλοίων,
 5. αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στις θαλάσσιες μεταφορές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη,
 6. ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και όλων των συναφών δραστηριοτήτων και
 7. παροχής ναυτιλιακών και λιμενικών υπηρεσιών.
 8. Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν παραπέμπονται κάθε φορά στο Συμβούλιο από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
3.  
  Τακτικά μέλη του συμβουλίου είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υ.Ε.Ν., ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), με αναπληρωτή του τον καθ ύλη αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ., ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο πρόεδρος του τμήματος ναυτιλιακών σπουδών ημεδαπού Πανεπιστημίου, ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακών φορτηγών πλοίων, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και δύο εκπρόσωποι του Υ.Ε.Ν. Τα μέλη του Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τα τακτικά μέλη, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με διετή θητεία, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση μπορεί να διορίζονται και άλλα μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ αυτό.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Συμβουλίου, ο τρόπος λειτουργίας του, η αναπλήρωση του προέδρου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, η γραμματειακή υποστήριξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. Στις συνεδριάσεις μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, οργανισμών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όταν συζητούνται θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.
Άρθρο 41 "Βύθιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων για βελτίωση υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας"
1.  
  Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί μπορούν, μετά από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, να βυθίζουν σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή πλοία, ναυάγια, πλωτά ναυπηγήματα ή άλλα τεχνητά καταφύγια ιχθύων τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους, με σκοπό τη δημιουργία πυρήνα υποθαλάσσιας ζωής ή την εκπαίδευση ή ξενάγηση αυτοδυτών. Αν η βύθιση πρόκειται να γίνει σε περιοχή που ανήκει στην εκμετάλλευση άλλου φορέα, απαιτείται και η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη αυτού.
2.  
  Δεν επιτρέπεται βύθιση σε θέση που κωλύεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και γενικά η κατά προορισμό χρήση του θαλάσσιου χώρου ή σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Για τη βύθιση απαιτείται η προηγούμενη βεβαίωση της αρμόδιας για το περιβάλλον Υπηρεσίας του Υ.Ε.Ν. ότι έχουν αφαιρεθεί οι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον ουσίες.
3.  
  Αν η βύθιση συνοδεύεται με κατασκευή μόνιμου τεχνητού υφάλου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄).
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ορίζονται οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εγκριθεί η βύθιση, καθώς και οι μετέπειτα υποχρεώσεις των φορέων που βυθίζουν τα πλοία, τα ναυάγια, τα πλωτά ναυπηγήματα ή άλλα τεχνητά καταφύγια ιχθύων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 42
1.  
  Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος από κυβερνήτες ή χειριστές μικρών σκαφών Η παράγραφος 11 του άρθρου 42 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, εφαρμόζονται κατ αναλογία στους κυβερνήτες ή χειριστές των μικρών σκαφών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η κίνηση και κυκλοφορία των οποίων καθορίζεται με τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του Κ.Δ.Ν.Δ., καθώς και στους κυβερνήτες των πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/ 1999 (ΦΕΚ 211 Α΄), εφόσον αυτά δεν έχουν συγκροτημένο πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται κατ αναλογία και οι ποινικές διατάξεις της παραγράφου 7 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κ.Δ.Ν.Δ., με τη διαδικασία που ορίζεται σ αυτό.
Άρθρο 43 "Υποθαλάσσια περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος για αναψυχή"
1.  
  Η υποθαλάσσια περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος για αναψυχή επιτρέπεται σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή μετά από άδεια της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Η περιοχή προσδιορίζεται στην άδεια.
2.  
  Αίτηση για χορήγηση της άδειας μπορεί να υποβάλει όποιος:
 1. δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση, ούτε είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα,
 2. είναι κύριος ή του έχει ανατεθεί από τον κύριο η εκμετάλλευση υποβρύχιου σκάφους, νηολογημένου στα ελληνικά νηολόγια ή στα νηολόγια Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει τη σημαία του, υπό τον όρο ότι το σκάφος αυτό πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελεί θαλάσσιες ενδομεταφορές στο εν λόγω Κράτος - Μέλος
3.  
  Αίτηση μπορεί να υποβάλει και νομικό πρόσωπο, εφόσον στο καταστατικό του προβλέπεται ως σκοπός η άσκηση της δραστηριότητας της παραγράφου 1, συντρέχει η περίπτωση γ΄ και στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του συντρέχουν επίσης οι προϋποθέσεις των λοιπών περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου
4.  
  Δεν χορηγείται άδεια σε περιοχές:
 1. πυκνής θαλάσσιας κυκλοφορίας,
 2. αγκυροβολίας πλοίων ή πλωτών μέσων,
 3. διεξαγωγής γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων,
 4. που απέχουν λιγότερο από 3 ναυτικά μίλια από παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων,
 5. που εκτελούνται έργα,
 6. μέσα ή γύρω από λιμάνια και
 7. όπου η λιμενική αρχή επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της, απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων, προσώπων ή του ίδιου του υποβρυχίου σκάφους
5.  
  Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να έχει καλύψει με ιδιωτική ασφάλιση φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για θάνατο ή σωματικές βλάβες για καθέναν από τους επιβαίνοντες στο υποβρύχιο ή τρίτων. Το ασφαλιστικό ποσό για καθέναν από αυτούς είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που καθορίζει κάθε φορά με αποφάσεις του ο Υπουργός Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κ.Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄).
6.  
  Το υποβρύχιο σκάφος εφοδιάζεται με ναυτολόγιο και στελεχώνεται με απογεγραμμένους ναυτικούς, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές. Οι ναυτικοί αυτοί ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Ο αριθμός του πληρώματος, τα προσόντα του πλοιάρχου και του πληρώματος, η πιστοποίησή τους και κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό και στη στελέχωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και αποτελούν όρους της άδειας λειτουργίας τους. Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνονται υπόψη και τυχόν σχετικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του σκάφους.
7.  
  Οι διατάξεις του Ν.Δ. 187/1973, με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α΄) και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του, που αφορούν σε επιβατηγά πλοία ίδιας χωρητικότητας, ισχύουν και για το υποβρύχιο σκάφος.
8.  
  Στο υποβρύχιο σκάφος τοποθετείται σύστημα καταγραφής των βαθών, στα οποία διενεργούνται οι υποθαλάσσιοι πλόες, που αποκλείει οποιαδήποτε παρέμβαση τροποποίησης των στοιχείων που καταγράφει
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται:
 1. Οι απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας του υποβρύχιου σκάφους
 2. Οι επιθεωρήσεις και τα πιστοποιητικά ασφάλειας με τα οποία εφοδιάζεται αυτό
 3. Οι φορείς διενέργειας των επιθεωρήσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών ασφαλείας
 4. Ο εξοπλισμός και οι περιορισμοί λειτουργίας του
 5. Οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας του ως πλοίου επιφάνειας και κάτω από αυτήν
 6. Τα θέματα καταμέτρησής του
 7. Οι απαιτήσεις του συστήματος καταγραφής των βαθών της προηγούμενης παραγράφου
 8. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
10.  
  Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται, για ίδιο χρονικό διάστημα, με την υποβολή σχετικής αίτησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι υποχρεώσεις του κύριου ή εκμεταλλευτή του υποβρύχιου σκάφους, του πλοιάρχου και του πληρώματός του, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση και αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας.
11.  
  Η άδεια ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής που τη χορήγησε, αν:
 1. Εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της
 2. Εντός έτους βεβαιωθούν περισσότερες από μια παραβάσεις για εκτέλεση υποβρύχιου πλου με ελλιπή ή αντικανονική σύνθεση πληρώματος ή πλου σε περιοχή διάφορη αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια ή παραλαβή και μεταφορά αριθμού επιβατών μεγαλύτερου του επιτρεπομένου
 3. Εκτελεσθεί υποθαλάσσιος πλους σε βάθος θάλασσας μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται από τα πιστοποιητικά ασφάλειας
12.  
  Στους παραβάτες του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις επί μέρους διατάξεις του Ν.Δ. 187/1973 και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 44 "Θέματα λιμενικής πολιτικής"
1.  
  Οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως: β) Οι δέκα Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε.), που συστάθηκαν με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), έχουν την ευθύνη κατασκευής, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική τους Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Προϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό τους Συμβούλιο, όλων των λιμενικών έργων και έργων υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, εφόσον ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ, πλέον της δαπάνης Φ.Π.Α. Τα λιμενικά έργα και έργα υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, μη Εθνικού Επιπέδου, προϋπολογισμού άνω των 3.000.000 ευρώ, κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. δ) Τα έργα μη Εθνικού Επιπέδου εντός ζώνης λιμένα των Λιμενικών Ταμείων κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας..
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 3044/2002 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των Οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιριών του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α΄), καθώς και του άρθρου εικοστού πρώτου του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), επιτρέπεται, για έργα που εκτελούνται στην περιοχή αρμοδιότητας των παραπάνω Οργανισμών, φορέας υλοποίησής τους να ορίζεται άλλος Οργανισμός Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία που συστάθηκε με τις προαναφερόμενες διατάξεις..
3.  
  Στο άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως: 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων..
Άρθρο 45
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου δωδέκατου του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α΄) μετά τις λέξεις: στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. προστίθεται η φράση: καθώς και στο σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Κύτους Ατμοπλοίων για τις λογιστικές και διαχειριστικές του ανάγκες.
Άρθρο 46 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-06-19 Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/153
2006-03-30 . Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως περιφερειακές του Υπηρεσίες δια των οικείων Υπηρεσιών του και σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υ.Ε.Ν.
Αντικατάσταση
Οι Ν.Ε.Κ.Ε. υπάγονται στην εποπτεία του Υ.Ε.Ν.
Αντικατάσταση
Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Ε.Κ.Ε. καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του ποσού του, παραβόλου αυτού.
Αντικατάσταση
A/2006/64
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1948/560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/560 1948
ΝΟΜΟΣ 1958/3816 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3816 1958
ΝΟΜΟΣ 1976/251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/251 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/489 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/489 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/663 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/663 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες. 1999/2688 1999
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 959/1979 «Περί Ναυτικής Εταιρείας» (ΦΕΚ 192 Α΄) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2002/2987 2002
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/99 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/913 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/320 1987
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/27 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2008/3654 2008
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017