Κύρωση της Συμφωνίας σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Ιnternatiοnal Τelecοmmunicatiοn Satellite Οrganizatiοn - ΙΤSΟ) και της τροποποίησης του άρθρου 23 της Συμφωνίας Λειτουργίας του Οργανισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Ιnternatiοnal Τelecοmmunicatiοn Satellite Οrganizatiοn - ΙΤSΟ) και η τροποποίηση του άρθρου 23 της Συμφωνίας Λειτουργίας του Οργανισμού, όπως εγκρίθηκαν από την 25η Γενική Συνέλευση των Μερών (Ουάσιγκτον 13 - 17 Νοεμβρίου 2000) και την 31η Σύνοδο των Συμβαλλομένων (Ουάσιγκτον 9 - 10 Νοεμβρίου 2000) αντίστοιχα, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤα Κράτη Μέρη της παρούσας Συμφωνίας, Έχοντας υπόψη τις αρχές της Απόφασης 1721 (ΧVΙ) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ότι η επικοινωνία μέσω δορυφόρων πρέπει να είναι στη διάθεση των κρατών του κόσμου, μόλις αυτό καταστεί εφικτό, σε παγκόσμια βάση και χωρίς διακρίσεις. Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τις Αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών για την εξερεύνηση και τη χρησιμοποίηση του απώτερου διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και των άλλων ουρανίων σωμάτων και ειδικότερα το Άρθρο 1, το οποίο καθορίζει ότι το απώτερο διάστημα χρησιμοποιείται προς όφελος και στα πλαίσια των συμφερόντων όλων των χωρών, Αναγνωρίζοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών έχει, σύμφωνα με τον αρχικό του σκοπό, ιδρύσει παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές του κόσμου, που έχει συνεισφέρει στην παγκόσμια ειρήνη και κατανόηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 24η Συνέλευση των Μερών του Διεθνούς Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών αποφάσισε την αναδιοργάνωση και ιδιωτικοποίηση ιδρύοντας μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία εποπτεύεται από διακυβερνητικό οργανισμό, Αναγνωρίζοντας ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχει καταστήσει, απαραίτητη τη μεταβίβαση του διαστημικού συστήματος του Διεθνούς Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών στην Εταιρεία που ορίζεται στο Άρθρο Ι (δ) της παρούσας Συμφωνίας προκειμένου το διαστημικό αυτό σύστημα να εξακολουθήσει να λειτουργεί με εμπορικά βιώσιμο τρόπο. Σκοπεύοντας στη συμμόρφωση της Εταιρίας ως προς τις Βασικές Αρχές που καθορίζονται στο Άρθρο ΙΙΙ της παρούσας Συμφωνίας και στην παροχή, σε εμπορική βάση. του διαστημικού τμήματος που απαιτείται, για υπηρεσίες διεθνών δημόσιων τηλεπικοινωνιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, Έχοντας προσδιορίσει την ανάγκη ύπαρξης διακυβερνητικού εποπτικού οργανισμού, του οποίου Μέρος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών ή της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία εκπληρώνει σε συνεχή βάση τις Βασικές Αρχές, Συμφωνούν ως ακολούθως: ΟρισμοίΆρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας : α) «Συμφωνία « είναι η παρούσα Συμφωνία, περιλαμβανομένου του Παραρτήματός της, και των όποιων τροποποιήσεών της, αλλά εξαιρουμένων όλων των τίτλων των Άρθρων, που τέθηκαν προς υπογραφή από τις Κυβερνήσεις στην Ουάσινγκτον την 20η Αυγούστου 1971, και με την οποία ιδρύεται ο διεθνής οργανισμός δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, β) «Διαστημικό τμήμα» είναι οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, και οι εγκαταστάσεις ανίχνευσης, τηλεμετρίας, εντολών, ελέγχου, παρακολούθησης και λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας αυτών των δορυφόρων, γ) «Τηλεπικοινωνίες» είναι η όποια μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, γραπτών μηνυμάτων, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης, ενσύρματων, ασύρματων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων, δ) «Εταιρία» είναι ο ιδιωτικός φορέας ή φορείς που έχουν ιδρυθεί βάσει νόμου ενός ή περισσοτέρων Κρατών στους οποίους μεταβιβάζεται το διαστημικό σύστημα του διεθνούς οργανισμού δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, και περιλαμβάνει τους διαδόχους των συμφερόντων τους, ε) «Σε εμπορική βάση» σημαίνει σύμφωνα με την συνήθη και εθιμοτυπική εμπορική πρακτική του τομέα των τηλεπικοινωνιών, στ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες « είναι οι υπηρεσίες σταθερής ή κινητής τηλεπικοινωνίας οι οποίες μπορεί να παρέχονται μέσω δορυφόρου και οι οποίες είναι διαθέσιμες για χρήση από το κοινό, όπως η τηλεφωνία, τηλεγραφία, τέλεξ, τηλεομοιοτυπία, μετάδοση δεδομένων, μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταξύ εγκεκριμένων σταθμών εδάφους με πρόσβαση στο διαστημικό τμήμα της Εταιρίας για περαιτέρω μετάδοση στο κοινό, και μισθωμένα κυκλώματα για οποιουσδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς, αλλά εξαιρουμένων των κινητών εκείνων υπηρεσιών του μη προβλεπόμενου τύπου από την Προσωρινή Συμφωνία και την Ειδική Συμφωνία πριν από την κατάθεση προς υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες παρέχονται μέσω κινητών σταθμών που συνδέονται απευθείας με δορυφόρο ο οποίος έχει σχεδιαστεί, εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια ή τον έλεγχο πτήσεως αεροσκάφους ή για την αεροπορική ή ναυτιλιακή ασύρματη πλοήγηση, ζ) «Προσωρινή Συμφωνία» είναι η Συμφωνία Καθορισμού Προσωρινών Διακανονισμών για το Παγκόσμιο Εμπορικό Σύστημα Δορυφορικών Επικοινωνιών που έχει υπογραφεί από τις Κυβερνήσεις στην Ουάσινγκτον την 20η Αυγούστου, 1964, η) «Υποχρέωση Ζωτικής Συνδετικότητας».ή «ΥΖΣ» είναι η υποχρέωση που αναλαμβάνει η Εταιρεία όπως ορίζεται στη σύμβαση της ΥΖΣ σχετικά με την συνεχή παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον πελάτη της ΥΖΣ , θ) «Ειδική Συμφωνία» είναι η συμφωνία που υπογράφηκε την 20η Αυγούστου, 1964, από τις Κυβερνήσεις ή τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που ορίστηκαν από τις Κυβερνήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Προσωρινής Συμφωνίας, ι) «Συμφωνία Δημόσιων Υπηρεσιών» είναι το νομικά δεσμευτικό όργανο μέσω του οποίου ο Διεθνής Οργανισμός Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών διασφαλίζει ότι η Εταιρεία θα σεβαστεί τις Βασικές Αρχές, ια) «Βασικές Αρχές» είναι οι αρχές που ορίζονται στο Άρθρο Άρθρο 3, του παρόντος. β) «Κοινή Κληρονομιά» είναι οι εκχωρημένες συχνότητες που σχετίζονται με τροχιακές θέσεις υπό διαδικασία προηγούμενης δημοσίευσης, συντονισμού ή κατατεθειμένες εκ μέρους των Μελών στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών («ΔΕΤ») σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της ΔΕΤ που μεταβιβάζονται σε ένα Μέρος ή Μέρη σύμφωνα με το Άρθρο ΧΙΙ, ιγ) «Παγκόσμια Κάλυψη» είναι η ανώτατη γεωγραφική κάλυψη της γης προς τις βορειότερες και νοτιότερες παραλλήλους που είναι ορατές από τους δορυφόρους που παρατάσσονται σε γεωστατικές τροχιακές θέσεις, ιδ) «Παγκόσμια Συνδετικότητα» είναι οι δυνατότητες διασύνδεσης που είναι διαθέσιμες στους πελάτες της Εταιρίας μέσω της παγκόσμιας κάλυψης που προσφέρει η Εταιρεία προκειμένου να καταστεί εφικτή η επικοινωνία εντός και μεταξύ των πέντε περιφερειών της Δ.Ε.Τ. όπως καθορίστηκαν στην συνδιάσκεψη αντιπροσώπων της Δ.Ε.Τ., η οποία έλαβε χώρα στο Μοντρέ το 1965, ιε) «Αμερόληπτη πρόσβαση» είναι η δίκαιη και ίση ευκαιρία στην πρόσβαση του συστήματος της Εταιρίας, ιστ) «Μέρος» είναι ένα Κράτος στο οποίο ισχύει η Συμφωνία ή εφαρμόζεται προσωρινά, ιζ) «Ιδιοκτησία» περιλαμβάνει κάθε υποκείμενο οποιασδήποτε φύσης στο οποίο δύναται να θεμελιωθεί δικαίωμα κτήσης, καθώς και συμβατικά δικαιώματα, ιη) «Πελάτες της ΥΖΣ» είναι όλοι οι πελάτες οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι και συμβαλλόμενοι σε συμβόλαια της ΥΖΣ και, ιθ) «Διοίκηση» σημαίνει οποιοδήποτε κυβερνητικό τμήμα ή Υπηρεσία που ευθύνεται για τη συμμόρφωση ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό της Δ.Ε.Τ., τη Σύμβαση της Δ.Ε.Τ., και τους Διοικητικούς Κανονισμούς της. Άρθρο 2 Ίδρυση του ΙΤSΟ Τα Μέρη, αναγνωρίζοντας πλήρως τις αρχές που ορίζονται στο Προοίμιο της παρούσας Συμφωνίας, ιδρύουν τον Διεθνή Οργανισμό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, που εφεξής θα αναφέρεται «ΙΤSΟ». Άρθρο 3 Κύριος Σκοπός και Βασικές Αρχές του ΙΤSΟ α) Λαμβάνοντας υπόψη την ίδρυση της Εταιρίας, ο κύριος σκοπός του ΙΤSΟ είναι να διασφαλίσει, μέσω της Συμφωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών, ότι η Εταιρεία παρέχει, σε εμπορική βάση, διεθνείς δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση των Βασικών Αρχών. (β) Οι Βασικές Αρχές είναι: i) Διατήρηση της παγκόσμιας συνδετικότητας και παγκόσμιας κάλυψης, ii) Εξυπηρέτηση των πελατών ζωτικής συνδετικότητας, και iii) Αμερόληπτη παροχή πρόσβασης στο σύστημα της Εταιρίας. Άρθρο 4 Κάλυψη εγχώριων Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών ΥπηρεσιώνΤα ακόλουθα λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του Άρθρου 3 στην ίδια βάση με τις διεθνείς δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: α) εγχώριες δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μεταξύ περιοχών που χωρίζονται από περιοχές οι οποίες δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του ενδιαφερομένου Κράτους, ή μεταξύ περιοχών που χωρίζονται από ανοιχτή θάλασσα, και β) εγχώριες δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μεταξύ περιοχών που δεν συνδέονται με εδαφικές εγκαταστάσεις φασματικού εύρους και οι οποίες χωρίζονται από τέτοια εξαιρετικά φυσικά εμπόδια που εμποδίζουν τη βιώσιμη εγκατάσταση εδαφικών εγκαταστάσεων φασματικού εύρους μεταξύ τέτοιων περιοχών, εφόσον έχει χορηγηθεί η κατάλληλη έγκριση. Άρθρο 5 ΕποπτείαΟ ΙΤSΟ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης της σύναψης της Συμφωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών, προκειμένου να εποπτεύει την εφαρμογή των Βασικών Αρχών από την Εταιρία, και συγκεκριμένα της αμερόληπτης πρόσβασης στο σύστημα της Εταιρίας για την παροχή υφιστάμενων και μελλοντικών δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Εταιρεία όταν η χωρητικότητα του διαστημικού τμήματος διατίθεται σε εμπορική βάση. Άρθρο 6 Νομικό Πρόσωπο α) Ο ΙΤSΟ αποτελεί νομικό πρόσωπο. Απολαμβάνει πλήρη δικαιοπρακτική - ικανότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των λειτουργιών του και την επίτευξη των σκοπών του, συμπεριλαμβανομένης της νομικής ικανότητας : Ι. Σύναψης συμφωνιών με Κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ΙΙ. συμβάσεων ΙΙΙ. απόκτησης και διάθεσης ιδιοκτησίας, και ΙV. συμμετοχής σε νομικές διαδικασίες β) Κάθε Μέρος ενεργεί, όπως είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, προκειμένου να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 7 Οικονομικές Αρχές α) Ο ΙΤSΟ χρηματοδοτείται για την περίοδο των δώδεκα (12) ετών, που ορίζεται στο Άρθρο 21, με παρακράτηση ορισμένων οικονομικών στοιχείων κατά το χρόνο μεταβίβασης του διαστημικού συστήματος του ΙΤSΟ στην Εταιρία. β) Στην περίπτωση που ο ΙΤSΟ συνεχίσει πέραν των δώδεκα (12) ετών, η χρηματοδότηση του θα επιτευχθεί μέσω της Συμφωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών. Άρθρο 8 Δομή του ΙΤSΟ Ο ΙΤSΟ διαθέτει τα ακόλουθα όργανα: α) τη Συνέλευση των Μερών, και β) το εκτελεστικό όργανο, του οποίου προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, υπεύθυνος για τη Συνέλευση των Μερών. Άρθρο 9 Συνέλευση των Μερών α) Η Συνέλευση των Μερών αποτελείται από όλα τα Μέρη και είναι το ανώτατο όργανο του ΙΤSΟ. β) Η Συνέλευση των Μερών μελετά τη γενική πολιτική και τους μακροπρόθεσμους στόχους του ΙΤSΟ. γ) Η Συνέλευση των Μερών μελετά θέματα που είναι πρωτεύουσας σημασίας για τα Μέρη ως κυρίαρχα Κράτη, και συγκεκριμένα διασφαλίζει ότι η Εταιρεία παρέχει, σε εμπορική βάση, διεθνείς δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προκειμένου να: i) διατηρεί παγκόσμια συνδετικότητα και παγκόσμια κάλυψη, ii) εξυπηρετεί τους πελάτες ζωτικής συνδετικότητας, και iii) παρέχει αμερόληπτα πρόσβαση στο σύστημα της Εταιρίας. δ) Η Συνέλευση των Μερών έχει τις ακόλουθες λειτουργίες και εξουσίες: i) καθοδηγεί το εκτελεστικό όργανο του ΙΤSΟ, όπως κρίνει κατάλληλα, συγκεκριμένα όσον αφορά την επιθεώρηση του εκτελεστικού οργάνου σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας που σχετίζονται άμεσα με τις Βασικές Αρχές, ii) μελετά και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με προτάσεις τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 15 του παρόντος, (iii) διορίζει και καταργεί το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το Άρθρο 10, iν) μελετά και αποφασίζει σχετικά με εκθέσεις που υποβάλλονται από το Γενικό Διευθυντή και αναφέρονται στην τήρηση των Βασικών Αρχών από την Εταιρία, ν) μελετά και, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αποφασίζει σχετικά με προτάσεις από το Γενικό Διευθυντή, νi) λαμβάνει αποφάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του Άρθρου 16 της παρούσας Συμφωνίας, σε σχέση με την αποχώρηση ενός Κράτους από τον ΙΤSΟ. νii) αποφασίζει για ερωτήματα που αναφέρονται στις επίσημες σχέσεις μεταξύ του ΙΤSΟ και των Κρατών, είτε είναι Μέρη είτε όχι, ή διεθνών οργανισμών, νiii) μελετά καταγγελίες που υποβάλλονται σε αυτή από τα Μέρη. ix) μελετά θέματα που αφορούν στην Κοινή Κληρονομιά Μερών, x) λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας, xi) μελετά και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΙΤSΟ για την περίοδο που συμφωνείται από τη Συνέλευση των Μερών, xii) λαμβάνει πς απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με απρόβλεπτα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, xiii) διορίζει ελεγκτή για την εξέταση των εξόδων και λογαριασμών του ΙΤSΟ, xiν) επιλέγει τους νομικούς εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του Παραρτήματος Α της παρούσας Συμφωνίας, xν) καθορίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί να ξεκινήσει ο Γενικός Διευθυντής διαδικασία διαιτησίας έναντι της Εταιρίας σύμφωνα με τη Συμφωνία Δημόσιων Υπηρεσιών, xνi) αποφασίζει σχετικά με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στη Συμφωνία Δημόσιων Υπηρεσιών, xνii) εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που του ανατίθενται σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο άρθρο της παρούσας Συμφωνίας. ε) Η Συνέλευση των Μερών συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε δύο (2) έτη αρχής γενομένης όχι αργότερα από δώδεκα (12) μήνες μετά την μεταβίβαση του διαστημικού συστήματος του ΙΤSΟ στην Εταιρία. Επιπλέον των τακτικών συνεδριάσεων των Μερών, η Συνέλευση των Μερών μπορεί να συνέλθει σε έκτακτες συνεδριάσεις οι οποίες μπορεί να συγκληθούν μετά από αίτημα του εκτελεστικού οργάνου που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ια) του Άρθρου 10, ή μετά από έγγραφο αίτημα ενός ή περισσοτέρων Μερών προς τον Γενικό Διευθυντή που αναφέρει το σκοπό της συνεδρίασης και το οποίο τυγχάνει της υποστήριξης τουλάχιστον του ενός τρίτου των Μερών συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων. Η Συνέλευση των Μερών καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Γενικός Διευθυντής δύναται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών. στ) Η απαρτία οποιασδήποτε συνεδρίασης της Συνέλευσης των Μερών συντελείται από εκπροσώπους της πλειοψηφίας των Μερών. Οι αποφάσεις σχετικά με θέματα ουσίας λαμβάνονται με θετική ψήφο από τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των Μερών, των οποίων οι εκπρόσωποι είναι παρόντες και ψηφίζουν. Οι αποφάσεις για διαδικαστικά θέματα λαμβάνονται με γενική ψήφο με απλή πλειοψηφία των Μερών, των οποίων οι εκπρόσωποι είναι παρόντες και ψηφίζουν. Οι διαφορές αναφορικά με τη διαδικαστική ή ουσιαστική φύση ενός συγκεκριμένου θέματος αποφασίζονται με ψηφοφορία απλής πλειοψηφίας των Μερών των οποίων οι εκπρόσωποι είναι παρόντες και ψηφίζουν. Τα Μέρη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέσω πληρεξουσίου ή με άλλο τρόπο που κρίνεται κατάλληλος από τη Συνέλευση των Μερών και τους παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σε εύλογο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών. ζ) Σε κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης τον Μερών, κάθε Μέρος έχει μια ψήφο. η) Η Συνέλευση των Μερών υιοθετεί δικούς της διαδικαστικούς κανόνες, οι οποίοι προβλέπουν την εκλογή Προέδρου και άλλων αξιωματούχων καθώς και διατάξεις για την συμμετοχή και την ψηφοφορία. θ) Κάθε Μέρος αναλαμβάνει τα έξοδα εκπροσώπησής του στη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών. Οι δαπάνες των συνεδριάσεων της Συνέλευσης των Μερών θεωρούνται διοικητικό έξοδο του ΙΤSΟ. Άρθρο 10 Γενικός Διευθυντής α) Του εκτελεστικού οργάνου προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος είναι άμεσα υπεύθυνος έναντι της Συνέλευσης των Μερών. β) Ο Γενικός Διευθυντής: i) είναι ο διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος του ΙΤSΟ και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των διοικητικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης δικαιωμάτων βάσει συμβολαίου. ii) ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική και τις οδηγίες της Συνέλευσης των Μερών, και iii) διορίζεται από τη Συνέλευση των Μερών με θητεία τεσσάρων (4)ετών ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο αποφασίσει η Συνέλευση των Μερών. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του λόγω σοβαρής αιτίας, από τη Συνέλευση των Μερών . Κανένα άτομο δεν δύναται να διοριστεί Γενικός Διευθυντής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών. γ) Ο σημαντικότερος παράγοντας στο διορισμό του Γενικού Διευθυντή και την επιλογή του υπόλοιπου προσωπικού του εκτελεστικού οργάνου είναι η αναγκαιότητα διασφάλισης του κατά το δυνατόν υψηλότερου βαθμού ακεραιότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά πλεονεκτήματα πρόσληψης και ανάπτυξης σε περιφερειακούς και γεωγραφικώς διαφοροποιούμενη βάση. Ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό του εκτελεστικού οργάνου αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες είναι ασύμβατες με τις αρμοδιότητές τους στον ΙΤSΟ. δ) Ο Γενικός Διευθυντής καθορίζει τη δομή, το επίπεδο του προσωπικού και τους βασικούς όρους απασχόλησης των αξιωματούχων και υπαλλήλων, σύμφωνα με την καθοδήγηση και τις οδηγίες της Συνέλευσης των Μερών, και διορίζει το προσωπικό του εκτελεστικού οργάνου. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να επιλέξει συμβούλους και άλλους εισηγητές του εκτελεστικού οργάνου. ε) Ο Γενικός Διευθυντής εποπτεύει την τήρηση των Βασικών Αρχών από την Εταιρία. στ) Ο Γενικός Διευθυντής: i) παρακολουθεί την τήρηση των Βασικών Αρχών από την Εταιρεία στην εξυπηρέτηση των πελατών της ΥΖΣ σύμφωνα με τα συμβόλαια της ΥΖΣ, ii) μελετά τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Εταιρεία σε σχέση με αιτήσεις καταλληλότητας για σύναψη συμβολαίου της ΥΖΣ, iii) βοηθά τους πελάτες της ΥΖΣ στην επίλυση διαφορών τους με την Εταιρεία παρέχοντας υπηρεσίες συμβιβασμού, και iν) σε περίπτωση που ένας πελάτης της ΥΖΣ αποφασίσει να κινήσει διαδικασία διαιτησίας κατά της Εταιρίας, παρέχει συμβουλές ως προς την επιλογή των συμβούλων και διαιτητών. ζ) Ο Γενικός Διευθυντής αναφέρεται στα Μέρη για θέματα που περιγράφονται στις παραγράφους (δ) έως (στ). η) Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τη Συνέλευση των Μερών, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να αρχίσει τις διαδικασίες διαιτησίας κατά της Εταιρίας με βάση τη Συμφωνία Δημόσιων Υπηρεσιών. θ) Ο Γενικός Διευθυντής διαχειρίζεται την Εταιρεία σύμφωνα με τη Συμφωνία Δημόσιων Υπηρεσιών. ι) Ο Γενικός Διευθυντής, για λογαριασμό του ΙΤSΟ, μελετά όλα τα θέματα .που προκύπτουν από την Κοινή Κληρονομιά των Μερών και διαβιβάζει τις απόψεις των Μερών στη Διεύθυνση(εις). ια) Όταν ο Γενικός Διευθυντής κρίνει ότι η παράλειψη ενός Μέρους να ενεργήσει σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 11 (γ) μειώνει τη δυνατότητα της Εταιρίας να συμμορφωθεί ως προς τις Βασικές Αρχές, ο Γενικός Διευθυντής επικοινωνεί με το Μέρος αυτό προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση και μπορεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται από τη Συνέλευση των Μερών βάσει του Άρθρου 9 (ε), να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών. ιβ) Η Συνέλευση των Μερών ορίζει ανώτερο αξιωματούχο του εκτελεστικού οργάνου προκειμένου να ασκήσει χρέη Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, όταν ο Γενικός Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, ή εάν μείνει κενή η θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει όλες τις εξουσίες του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Στην περίπτωση που η θέση είναι κενή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής εκτελεί τα καθήκοντα αυτά μέχρι την ανάθεση των καθηκόντων σε ένα Γενικό Διευθυντή που θα διοριστεί και του οποίου ο διορισμός θα επιβεβαιωθεί, με όσο το δυνατόν συνοπτικότερες διαδικασίες, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) (iii) του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 11 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μερών α) Τα Μέρη ασκούν τα δικαιώματά τους και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία με τρόπο που είναι απόλυτα σύμφωνος και προάγει τις αρχές που αναφέρονται στο Προοίμιο, τις Βασικές Αρχές του Άρθρου 3 και άλλες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. β) Όλα τα Μέρη επιτρέπεται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν σε όλες τις συσκέψεις και συνεδριάσεις, στις οποίες δικαιούνται εκπροσώπησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη σύσκεψη που συγκαλείται ή συγκροτείται υπό την αιγίδα του ΙΤSΟ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΙΤSΟ για τέτοιες συσκέψεις, ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία λαμβάνουν χώρα. Το εκτελεστικό όργανο διασφαλίζει ότι στους διακανονισμούς με το Μέρος που θα φιλοξενήσει μια τέτοια σύσκεψη ή συνεδρίαση περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για την είσοδο στη φιλοξενούσα χώρα και την παραμονή όλων των εκπροσώπων των Μερών, οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν για όλη τη χρονική διάρκεια της σύσκεψης αυτής ή συνεδρίασης. γ) Όλα τα Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα με διαφάνεια, αμεροληψία και ανταγωνιστικά ουδέτερο τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγχώριες διαδικασίες και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενοι ώστε η Εταιρεία να εκπληρώσει τις Βασικές Αρχές. Άρθρο 12 Εκχωρήσεις Συχνοτήτων α) Τα Μέρη του ΙΤSΟ διατηρούν τις τροχιακές θέσεις και εκχωρήσεις συχνοτήτων που βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού ή έχουν καταχωρηθεί στην ΔΕΤ για λογαριασμό των Μερών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της ΔΕΤ μέχρι η Κοινοποιούσα Διεύθυνση(εις) να υποβάλει την κοινοποίησή της προς τον θεματοφύλακα ότι έχει εγκρίνει, αποδεχτεί ή κυρώσει την παρούσα Συμφωνία. Τα Μέρη επιλέγουν μεταξύ των μελών του ΙΤSΟ ένα Μέρος που θα εκπροσωπεί όλα τα Μέρη του ΙΤSΟ στην ΔΕΤ την περίοδο κατά την οποία τα Μέρη του ΙΤSΟ διατηρούν τέτοιες εκχωρήσεις (συχνοτήτων). β) Το επιλεγμένο Μέρος που σύμφωνα με την παράγραφο (α), εκπροσωπεί το σύνολο των Μερών, την περίοδο κατά την οποία ο ΙΤSΟ διατηρεί τις εκχωρήσεις, μεταβιβάζει τις εκχωρήσεις αυτές στην επιλεγμένη Κοινοποιούσα Αρχή (ες) μετά την παραλαβή της κοινοποίησης από τον θεματοφύλακα σχετικά με την έγκριση, αποδοχή ή κύρωση της παρούσας Συμφωνίας από ένα Μέρος που έχει επιλεγεί από τη Συνέλευση των Μερών να ενεργήσει ως Κοινοποιούσα Αρχή για την Εταιρεία. γ) Οποιοσδήποτε Μέρος επιλεγεί να ενεργεί ως Κοινοποιούσα Αρχή της Εταιρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εγχώρια διαδικασία : i) εξουσιοδοτεί τη χρήση αυτής της εκχωρημένης συχνότητας από την Εταιρεία έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι Βασικές Αρχές, και ii) στην περίπτωση που αυτή η χρήση δεν επιτρέπεται πλέον, ή η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον αυτή την εκχωρημένη συχνότητα(ες), ακυρώνει αυτή την εκχώρηση συχνότητας σύμφωνα με της διαδικασίες της ΔΕΤ. δ) Εκτός όλων των άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, στην περίπτωση που ένα Μέρος επιλεγμένο να ενεργεί ως Κοινοποιούσα Αρχή για την Εταιρεία παύει να είναι μέλος του ΙΤSΟ, σύμφωνα με το Άρθρο 14, το Μέρος αυτό δεσμεύεται και υπόκειται σε όλες τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της ΔΕΤ έως ότου οι εκχωρήσεις συχνοτήτων μεταβιβαστούν σε άλλο Μέρος σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΔΕΤ. ε) Κάθε Μέρος επιλεγμένο να ενεργεί ως Κοινοποιούσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο (γ): i) αναφέρει στο Γενικό Διευθυντή τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με τη μεταχείριση που είχε αυτή η Κοινοποιούσα Αρχή προς την Εταιρία, με ιδιαίτερη μνεία στην τήρηση των υποχρεώσεων του Μέρους αυτού σύμφωνα με το Άρθρο 11 (γ) ii) ζητά τις απόψεις του Γενικού Διευθυντή, εκ μέρους του ΙΤSΟ, σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί η εκπλήρωση των Βασικών Αρχών από την Εταιρία, iii) συνεργάζεται με το Γενικό Διευθυντή, εκ μέρους του ΙΤSΟ, όσον αφορά στις δυνατές ενέργειες της Κοινοποιούσας Αρχής(ων) προκειμένου να επεκταθεί η πρόσβαση σε χώρες ζωτικής σημασίας, iν) ενημερώνει και διαβουλεύεται με το Γενικό Διευθυντή σχετικά με - το συντονισμό του δορυφορικού συστήματος της ΔΕΤ που αναλαμβάνει η Εταιρεία ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της παγκόσμιας συνδετικότητας και εξυπηρέτησης των ζωτικών χρηστών, και ν) διαβουλεύεται με τη ΔΕΤ σχετικά με τις ανάγκες των δορυφορικών επικοινωνιών των ζωτικών χρηστών. Άρθρο 13 Έδρα, Προνόμια, Απαλλαγές, Ασυλίες του ΙΤSΟ α) Η έδρα του ΙΤSΟ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον εκτός κι αν οριστεί διαφορετικά από τη Συνέλευση των Μερών. β) Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα Συμφωνία, ο ΙΤSΟ και η ιδιοκτησία του εξαιρούνται από όλες τις εθνικές φορολογικές επιβαρύνσεις εισοδήματος και άμεσων φόρων, ιδιοκτησίας, σε όλα τα Κράτη Μέρη της παρούσας Συμφωνίας . Κάθε Μέρος αναλαμβάνει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να επιφέρει, σύμφωνα με την ισχύουσα εγχώρια διαδικασία, περαιτέρω απαλλαγή φορολογίας εισοδήματος και άμεσων φόρων ιδιοκτησίας του ΙΤSΟ, και της ιδιοκτησίας του, καθώς και δασμών, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση του ΙΤSΟ. γ) Κάθε Μέρος, εκτός εκείνου εις του οποίου την επικράτεια βρίσκεται η έδρα του ΙΤSΟ παραχωρεί, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, και το Μέρος στου οποίου την επικράτεια βρίσκεται η έδρα του ΙΤSΟ παραχωρεί, σύμφωνα με τη Συμφωνία περί έδρας που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο, τα κατάλληλα προνόμια, εξαιρέσεις και ασυλίες στον ΙΤSΟ, στους αξιωματούχους του και στις κατηγορίες εκείνες των υπαλλήλων που ορίζονται σε αυτό το Πρωτόκολλο και τη Συμφωνία περί Έδρας, στα Μέρη και στους εκπροσώπους των Μερών. Συγκεκριμένα, κάθε Μέρος παραχωρεί σε αυτά τα άτομα ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με ενέργειες που διαπράχθηκαν ή απόψεις που διατυπώθηκαν γραπτά ή προφορικά κατά την άσκηση και εντός των ορίων των καθηκόντων τους, στο βαθμό και τις περιπτώσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία περί Έδρας και το Πρωτόκολλο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. Το Μέρος στου οποίου την επικράτεια βρίσκεται η έδρα του ΙΤSΟ συνάπτει Συμφωνία περί Έδρας με τον ΙΤSΟ, το συντομότερο δυνατόν, που καλύπτει τα προνόμια, εξαιρέσεις και ασυλίες. Τα άλλα Μέρη συνάπτουν, επίσης το συντομότερο δυνατόν, Πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια, τις εξαιρέσεις και τις ασυλίες. Η Συμφωνία περί Έδρας και το Πρωτόκολλο είναι ανεξάρτητα της παρούσας Συμφωνίας και το κάθε ένα καθορίζει τους όρους της λήξης του. Άρθρο 14 Αποχώρησηα) i) Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από τον ΙΤSΟ. Το Μέρος παραδίδει έγγραφη γνωστοποίηση στο θεματοφύλακα σχετικά με την απόφασή του να αποχωρήσει. ii) Η γνωστοποίηση της απόφασης ενός Μέρους να αποχωρήσει, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) (i) του παρόντος άρθρου διαβιβάζεται σε όλα τα Μέρη καθώς και στο εκτελεστικό όργανο από το θεματοφύλακα. iii) Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (δ), η ισχύς της οικειοθελούς αποχώρησης άρχεται και η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει για το Μέρος τρεις(3) μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) (i) του παρόντος Άρθρου. β) i) Εάν ένα Μέρος εμφανίζεται να μην έχει συμμορφωθεί ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή του σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, η Συνέλευση των Μερών, έχοντας λάβει τη σχετική γνωστοποίηση ή ενεργώντας αυτοβούλως, και λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες εκπροσωπήσεις, παραστάσεις του Μέρους, μπορεί να αποφασίσει, εάν κρίνει ότι η παράλειψη συμμόρφωσης έχει πραγματικά συμβεί, ότι το Μέρος θεωρείται ότι έχει αποχωρήσει από τον ΙΤSΟ. Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει για το Μέρος από την ημερομηνία αυτής της απόφασης. Για το σκοπό αυτό δύναται να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών ii) Αν η Συνέλευση των Μερών αποφασίσει ότι ένα Μέρος θεωρείται ότι έχει αποχωρήσει από τον ΙΤSΟ, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ι) της παρούσας παραγράφου (β), κοινοποιείται από το εκτελεστικό όργανο στο θεματοφύλακα, ο οποίος διαβιβάζει την κοινοποίηση σε όλα τα Μέρη. γ) Με την παραλαβή από το θεματοφύλακα ή το εκτελεστικό όργανο, ανάλογα με την περίπτωση, της κοινοποίησης της απόφασης αποχώρησης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) (ι) του παρόντος Άρθρου, το Μέρος που κάνει τη γνωστοποίηση παύει να έχει οποιαδήποτε δικαιώματα εκπροσώπησης και ψήφου στη Συνέλευση των Μερών, και δεν έχει υποχρεώσεις ή ευθύνες μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης. δ) Εάν η Συνέλευση των Μερών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, κρίνει ότι ένα Μέρος έχει αποχωρήσει από τον ΙΤSΟ, το Μέρος αυτό δεν έχει υποχρεώσεις ή ευθύνες μετά από αυτή την απόφαση. ε) Κανένα Μέρος δεν απαιτείται να αποχωρήσει από τον ΙΤSΟ ως άμεσο αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταβολής στη θέση αυτού του Μέρους όσον αφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή τη Δ.Ε.Τ. Άρθρο 15 Τροποποίησηα) Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υποβάλλονται στο εκτελεστικό όργανο, το οποίο τις διανέμει εγκαίρως σε όλα τα Μέρη. β) Η Συνέλευση των Μερών μελετά κάθε προτεινόμενη τροποποίηση κατά την πρώτη τακτική συνεδρίασή της μετά την διανομή από το εκτελεστικό όργανο, ή σε προηγούμενη έκτακτη συνεδρίαση που συνέρχεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 9 της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον η προτεινόμενη τροποποίηση έχει διανεμηθεί από το εκτελεστικό όργανο τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες προ της ημερομηνίας έναρξης της συνεδρίασης. γ) Η Συνέλευση των Μερών λαμβάνει αποφάσεις για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και ψηφοφορίας που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 9 της παρούσας Συμφωνίας. Μπορεί να διαφοροποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση, που θα έχει διανεμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, και μπορεί να αποφασίσει για οποιαδήποτε τροποποίηση που δεν έχει διανεμηθεί αλλά είναι άμεσο επακόλουθο προτεινόμενης ή διαφοροποιημένης τροποποίησης. δ) Μια τροποποίηση η οποία έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση των Μερών τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του παρόντος Άρθρου μετά την παραλαβή από το θεματοφύλακα της γνωστοποίησης έγκρισης, αποδοχής ή επικύρωσης της τροποποίησης από τα δύο τρίτα (2/3) των Κρατών τα οποία είναι Μέρη από την ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση από τη Συνέλευση των Μερών. ε) Ο Θεματοφύλακας κοινοποιεί σε όλα τα Μέρη το συντομότερο δυνατόν, ότι έχει παραλάβει τις απαιτούμενες από την παράγραφο (δ) του παρόντος Άρθρου αποδοχές, εγκρίσεις ή επικυρώσεις για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης αυτής της κοινοποίησης, άρχεται η ισχύς της τροποποίησης για όλα τα Μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τα οποία δεν έχουν ακόμη προβεί στην αποδοχή, έγκριση ή κύρωση αυτής και δεν έχουν αποχωρήσει από τον ΙΤSΟ. στ) Εκτός των διατάξεων των παραγράφων (δ) και (ε) του παρόντος Άρθρου, μια τροποποίηση δεν τίθεται σε ισχύ σε λιγότερο από οκτώ (8) μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης από τη Συνέλευση των Μερών. Άρθρο 16 Επίλυση διαφορών α) Όλες οι νομικές διαφορές που προκύπτουν σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία μεταξύ των Μερών στη μεταξύ τους σχέση, ή μεταξύ του ΙΤSΟ και ενός ή περισσοτέρων Μερών, εάν δεν διευθετηθούν διαφορετικά σε εύλογο χρονικό διάστημα, υποβάλλονται προς διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Α της παρούσας Συμφωνίας. β) Όλες οι νομικές διαφορές που προκύπτουν σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία μεταξύ ενός Μέρους και ενός Κράτους που έχει πάψει να είναι Μέρος ή μεταξύ του ΙΤSΟ και ενός Κράτους που έχει πάψει να είναι Μέρος, και οι οποίες προκύπτουν αφού το Κράτος πάψει να είναι Μέρος, εάν δεν διευθετηθούν διαφορετικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, υποβάλλονται προς διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Α της παρούσας Συμφωνίας εφόσον το Κράτος το οποίο έχει πάψει να είναι Μέρος συμφωνεί ως προς αυτό. Εάν ένα Κράτος πάψει να είναι Μέρος, αφού η διαφορά στην οποία είναι διάδικος έχει υποβληθεί προς διαιτησία σύμφωνα με την παράγραφο (α) αυτού του Άρθρου, η διαιτησία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται. γ) Όλες οι νομικές διαφορές που θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συμφωνιών μεταξύ του ΙΤSΟ και οποιουδήποτε Μέρους υπόκεινται στις διατάξεις περί επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμφωνίες. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων διατάξεων, οι διαφορές αυτές, εάν δεν διευθετηθούν διαφορετικά, δύναται να υποβληθούν προς διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Α της παρούσας Συμφωνίας εφόσον συμφωνούν ως προς αυτό οι διάδικοι. Άρθρο 17 Υπογραφήα) Η παρούσα Συμφωνία τίθεται προς υπογραφή στην Ουάσινγκτον από την 20η Αυγούστου 1971 μέχρι την έναρξη ισχύος της, ή μετά την παρέλευση περιόδου εννέα (9) μηνών, όποιο προηγηθεί: i) από την Κυβέρνηση οποιουδήποτε Κράτους Μέρους της Προσωρινής Συμφωνίας, ii) από την Κυβέρνηση οποιουδήποτε Κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών ή της Δ.Ε.Τ. β) Οποιαδήποτε Κυβέρνηση υπογράψει την παρούσα Συμφωνία μπορεί να το πράξει χωρίς να απαιτείται κύρωση, αποδοχή ή έγκριση της υπογραφής της ή χωρίς να συνοδεύεται η υπογραφή από δήλωση που υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. γ) Οποιοδήποτε Κράτος αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής της. δ) Η παρούσα Συμφωνία δεν επιδέχεται ουδεμίας επιφύλαξης. Άρθρο 18 Έναρξη Ισχύος α) Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ εξήντα (60) ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει υπογραφεί και δεν υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή έχει τύχει κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, από τα δύο-τρίτα (2/3)των Κρατών, τα οποία ήταν Μέρη της Προσωρινής Συμφωνίας την ημερομηνία κατά την οποία αυτή η Συμφωνία τέθηκε για υπογραφή, εφόσον αυτά τα δύο-τρίτα (2/3) περιλαμβάνουν Μέρη της Προσωρινής Συμφωνίας, η οποία τότε είχε τα δύο-τρίτα (2/3) της αναλογίας σύμφωνα με την Ειδική Συμφωνία . Εκτός των προηγούμενων διατάξεων, η παρούσα Συμφωνία δεν τίθεται σε ισχύ νωρίτερα από οκτώ (8) μήνες ή αργότερα από δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται για υπογραφή. β) Για ένα Κράτος του οποίου η πράξη κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθεται μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η .παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου, η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας άρχεται κατά την ημερομηνία αυτής της κατάθεσης. γ) Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά σε σχέση με οποιοδήποτε Κράτος του οποίου η Κυβέρνηση την υπέγραψε, υπό την προϋπόθεση κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, εφόσον η Κυβέρνηση αυτή το ζητήσει κατά το χρόνο υπογραφής ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή μετά την υπογραφή και πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας . Η προσωρινή εφαρμογή τερματίζεται: i) με την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της παρούσας Συμφωνίας από εκείνη την Κυβέρνηση, ii) με την εκπνοή δύο(2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από εκείνη την Κυβέρνηση, ή iii) με την κοινοποίηση από εκείνη την Κυβέρνηση, πριν από τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου στην υποπαράγραφο (ιι) της παρούσας παραγράφου, της απόφασής της για μη κύρωση, αποδοχή ή έγκριση της παρούσας Συμφωνίας. Εάν η προσωρινή εφαρμογή τερματιστεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ιι) ή (ιιι) αυτής της παραγράφου, οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του Άρθρου 14 της παρούσας Συμφωνίας διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μέρους. δ) Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, αντικαθίσταται και καθίσταται λήξασα η Προσωρινή Συμφωνία. Άρθρο 19 Διάφορες Διατάξεις α) Οι επίσημες και γλώσσες εργασίας του ΙΤSΟ είναι η Αγγλική, Γαλλική και Ισπανική. β) Οι εσωτερικοί κανονισμοί του εκτελεστικού οργάνου ορίζουν την έγκαιρη διανομή σε όλα τα Μέρη αντιγράφων οποιουδήποτε εγγράφου του ΙΤSΟ σύμφωνα με αίτημά τους. γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 1721 (ΧVΙ) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το εκτελεστικό όργανο αποστέλλει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και στις σχετικές Ειδικές Υπηρεσίες, προς πληροφόρησή τους, ετήσια έκθεση αναφορικά με τις δραστηριότητες του ΙΤSΟ. Άρθρο 20 Θεματοφύλακαςα) Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας, στην οποία κατατίθενται δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο (β) του Άρθρου 17 της παρούσας Συμφωνίας, πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, αιτήματα προσωρινής εφαρμογής, και κοινοποιήσεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης τροποποιήσεων, αποφάσεις αποχώρησης από τον ΙΤSΟ, ή τερματισμού της προσωρινής εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. β) Η παρούσα Συμφωνία της οποίας τα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθενται στα αρχεία του Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα του κειμένου της παρούσας Συμφωνίας σε όλες τις Κυβερνήσεις που την έχουν υπογράψει ή έχουν καταθέσει πράξεις προσχώρησης σε αυτή, και στη Δ.Ε.Τ. και γνωστοποιεί στις Κυβερνήσεις αυτές και στη ΔΕΤ τα σχετικά με υπογραφές, δηλώσεις που έγιναν σύμφωνα με την παράγραφο (β) του Άρθρου 17 της παρούσας Συμφωνίας, καταθέσεις πράξεων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, αιτημάτων για προσωρινή εφαρμογή, έναρξης της περιόδου των εξήντα(60) ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του Άρθρου 18 της παρούσας Συμφωνίας, θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, κοινοποιήσεις κύρωσης, αποδοχής και έγκρισης των τροποποιήσεων, θέσης σε ισχύ των τροποποιήσεων, αποφάσεων αποχώρησης από τον ΙΤSΟ, αποχωρήσεων και τερματισμού προσωρινής εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. Η κοινοποίηση της έναρξης της περιόδου των εξήντα(60) ημερών εκδίδεται κατά την πρώτη ημέρα της περιόδου αυτής. γ) Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ο θεματοφύλακας διενεργεί την εν λόγω εγγραφή στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 21 ΔιάρκειαΗ παρούσα Συμφωνία ισχύει για δώδεκα (12)χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία μεταβίβασης του διαστημικού συστήματος του ΙΤSΟ στην Εταιρία. Η Συνέλευση των Μερών μπορεί να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία κατά τη δωδέκατη επέτειο της ημερομηνίας μεταβίβασης του διαστημικού συστήματος του ΙΤSΟ στην Εταιρεία με ψηφοφορία σύμφωνα με το Άρθρο 9 (στ) των Μερών. Αυτή η απόφαση θα κριθεί ως θέμα ουσίας. ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι Πληρεξούσιοι που συγκεντρώθηκαν στην πόλη της Ουάσινγκτον, οι οποίοι υπέβαλαν τις πληρεξουσιότητές τους, και βρέθηκαν να είναι της πρέπουσας και σωστής μορφής, υπογράφουν τη Συμφωνία. ΥΠΕΓΡΑΦΗ στην Ουάσινγκτον, την 20η ημέρα του Αυγούστου, χίλια εννιακόσια και εβδομήντα ένα. Διατάξεις για τις Διαδικασίες που Σχετίζονται με την Επίλυση Διαφορών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άρθρο 1 Οι μόνοι διάδικοι σε διαδικασίες διαιτησίας θεσπισμένης σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα είναι εκείνοι που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 Μια τριμελής επιτροπή διαιτησίας η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, είναι αρμόδια γα τη λήψη απόφασης σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 α) Όχι αργότερα από εξήντα(60) ημέρες πριν την εναρκτήρια ημερομηνία της πρώτης και κάθε επόμενης τακτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Μερών, κάθε Μέρος δύναται να υποβάλει στο εκτελεστικό όργανο τα ονόματα όχι περισσοτέρων από δύο (2) νομικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για την περίοδο από το τέλος αυτής της συνεδρίασης μέχρι το τέλος της δεύτερης επόμενης τακτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Μερών προκειμένου να εκτελέσουν καθήκοντα προέδρων ή μελών των επιτροπών που θα συγκροτηθούν σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. Από αυτούς τους υποψηφίους το εκτελεστικό όργανο ετοιμάζει κατάλογο όλων των ατόμων που έχουν προταθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο και προσαρτά σε αυτό τον κατάλογο όποια βιογραφικά σημειώματα υποβληθούν από το Μέρος, διανέμοντας αυτό τον κατάλογο σε όλα τα Μέρη, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες πριν την εναρκτήρια ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ένας υποψήφιος δεν είναι πλέον διαθέσιμος για την επιλογή από τον κατάλογο κατά την περίοδο των εξήντα(60) ημερών, πριν την εναρκτήρια ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Μερών, το Μέρος που προτείνει τον υποψήφιο μπορεί, όχι αργότερα από δεκατέσσερις(14) ημέρες, πριν την εναρκτήρια ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Μερών, να αντικαταστήσει το όνομα με άλλο νομικό εμπειρογνώμονα. β) Από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου, η Συνέλευση των Μερών επιλέγει ένδεκα (11) άτομα ως μέλη μίας ομάδας από την οποία επιλέγονται πρόεδροι επιτροπών, και ένα αναπληρωματικό για κάθε τέτοιο μέλος. Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη εκτελούν καθήκοντα για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου. Εάν ένα μέλος πάψει να είναι διαθέσιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην ομάδα, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του μέλος. γ) Για το διορισμό προέδρου, η ομάδα συγκαλείται από το εκτελεστικό όργανο για να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατόν μετά την επιλογή των μελών της. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η απαρτία για μια συνεδρίαση της ομάδας είναι εννέα (9) από τα έντεκα (11) μέλη. Η ομάδα ορίζει ένα από τα μέλη της, ως πρόεδρο, με απόφαση που θα ληφθεί με ευνοϊκή ψήφο από τουλάχιστον έξι(6) μέλη, σε μια ή, εάν κριθεί απαραίτητο, περισσότερες μυστικές ψηφοφορίες. Ο πρόεδρος που ορίζεται διατηρεί το αξίωμα του προέδρου για το υπόλοιπο της περιόδου υπηρεσίας του ως μέλος της ομάδας . Το κόστος της συνεδρίασης της ομάδας θεωρείται διοικητικό έξοδο του ΙΤSΟ. δ) Εάν ένα μέλος της ομάδας καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος πάψουν να είναι διαθέσιμα να υπηρετήσουν, η Συνέλευση των Μερών συμπληρώνει τα κενά που δημιουργήθηκαν από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αυτού του Άρθρου. Το άτομο που επιλέγεται να αντικαταστήσει μέλος ή αναπληρωματικό μέλος, του οποίου ο χρόνος υπηρεσίας δεν έχει λήξει, διατηρεί τη θέση του για το υπόλοιπο του χρόνου υπηρεσίας του προκατόχου του. Τα κενά στο αξίωμα του Προέδρου αναπληρώνονται από την ομάδα με τον καθορισμό ενός από τα μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο (γ) αυτού του Άρθρου. ε) Για την επιλογή των μελών της ομάδας και των αναπληρωματικών μελών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) ή (δ) αυτού του Άρθρου, η Συνέλευση των Μερών προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η σύνθεση της ομάδας αντικατοπτρίζει πάντα .επαρκή γεωγραφική εκπροσώπηση, καθώς και τα κύρια νομικά συστήματα όπως αυτά εκπροσωπούνται μεταξύ των Μερών. στ) Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας ή αναπληρωματικό μέλος υπηρετεί σε επιτροπή διαιτησίας κατά τη λήξη της περιόδου υπηρεσίας του συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση οποιασδήποτε διαδικασίας διαιτησίας εκκρεμεί ενώπιον της επιτροπής αυτής. Άρθρο 4 α) Οποιοσδήποτε αιτείται να υποβάλει νομική διαφορά σε διαιτησία παρέχει σε κάθε εναγόμενο και στο εκτελεστικό όργανο ένα έγγραφο που περιέχει: i) δήλωση η οποία περιγράφει πλήρως τη διαφορά που υποβάλλεται σε διαιτησία, τους λόγους για τους οποίους ο κάθε εναγόμενος απαιτείται να συμμετέχει στη διαιτησία, και την επίλυση που ζητείται, ii) δήλωση που ορίζει το λόγο για τον οποίο το θέμα της διαφοράς εντάσσεται στην αρμοδιότητα επιτροπής που πρέπει να συγκροτηθεί σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η επίλυση που ζητείται μπορεί να δοθεί από αυτή την επιτροπή, εάν αποφασίσει υπέρ του αιτούντος, iii) δήλωση που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο αιτών δεν ήταν σε θέση να επιτύχει επίλυση της διαφοράς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέσω διαπραγματεύσεων ή άλλων μέσων εκτός διαιτησίας, iν) στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας, η συμφωνία των διαδίκων αποτελεί προϋπόθεση για διαιτησία σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, αποδεικτικά στοιχεία της συμφωνίας, και ν) το όνομα του ατόμου που ορίζεται από τον αιτούντα να ασκήσει χρέη μέλους στην επιτροπή. β) Το εκτελεστικό όργανο διανέμει εγκαίρως σε κάθε Μέρος, καθώς και στον πρόεδρο της ομάδας, ένα αντίγραφο του εγγράφου που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (α) αυτού του Άρθρου. Άρθρο 5 α) Εντός εξήντα(60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνονται τα αντίγραφα του εγγράφου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) του Άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος από όλους τους ενδιαφερόμενους, η πλευρά των εναγομένων ορίζει ένα άτομο που μετέχει ως μέλος της επιτροπής. Εντός αυτής της περιόδου, οι εναγόμενοι μπορούν, από κοινού ή χωριστά, να παραδώσουν σε κάθε διάδικο και στο εκτελεστικό όργανο ένα έγγραφο που θα αναφέρει τις απαντήσεις τους στο έγγραφο που περιγράφεται στην παράγραφο (α) του Άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος και συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ανταπαιτήσεων προκύπτουν από το θέμα της διένεξης. Το εκτελεστικό όργανο παρέχει εγκαίρως ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου στον πρόεδρο της ομάδας. β) Στην περίπτωση παράλειψης από την πλευρά των εναγομένων να ορίσουν το άτομο που θα μετέχει στην επιτροπή εντός της επιτρεπόμενης περιόδου, ο πρόεδρος της ομάδας ορίζει έναν από τους εμπειρογνώμονες των οποίων τα ονόματα υποβλήθηκαν στο εκτελεστικό όργανο σύμφωνα με την παράγραφο (α) του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος. γ) Εντός τριάντα (30)ημερών από τον ορισμό των δύο μελών της επιτροπής, ορίζουν εκείνοι ένα τρίτο άτομο από την ομάδα, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος, το οποίο θα ασκήσει χρέη προέδρου της επιτροπής. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου, το κάθε ένα εκ των δύο μελών που έχουν οριστεί μπορεί να πληροφορήσει τον πρόεδρο της ομάδας, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών, ορίζει ένα μέλος της ομάδας, πλην του ιδίου, που θα ασκήσει χρέη προέδρου στην επιτροπή. δ) Η επιτροπή συγκροτείται αμέσως μόλις επιλεγεί ο πρόεδρος. Άρθρο 6 α) Εάν προκύψει κενό στην επιτροπή για λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος ή τα άλλα μέλη της επιτροπής αποφασίσουν ότι είναι υπεράνω του ελέγχου των διαδίκων, ή είναι συμβατοί με τη σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας διαιτησίας, το κενό θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: i) εάν το κενό προκύψει ως αποτέλεσμα αποχώρησης ενός μέλους που διορίστηκε από μια πλευρά των διαδίκων, τότε η πλευρά εκείνη θα επιλέξει αντικαταστάτη εντός δέκα (10) ημερών μετά την δημιουργία του κενού, ii) εάν το κενό προκύψει ως αποτέλεσμα αποχώρησης του προέδρου της επιτροπής ή ενός άλλου μέλους της επιτροπής που διορίστηκε από τον πρόεδρο, ο αντικαταστάτης θα επιλεγεί από την ομάδα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο (γ) ή (β) αντίστοιχα του Άρθρου 5 του παρόντος Παραρτήματος. β) Εάν το κενό προκύψει στην επιτροπή για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο (α) αυτού του Άρθρου, ή εάν το κενό, που προέκυψε σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο δεν συμπληρωθεί, τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα, εκτός των διατάξεων του Άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος, μετά από αίτημα της μιας πλευράς, να συνεχίσουν τη διαδικασία και να εκδώσουν τελική απόφαση της επιτροπής. Άρθρο 7 α) Η επιτροπή αποφασίζει την ημερομηνία και τόπο των συνεδριάσεων. β) Οι διαδικασίες είναι εμπιστευτικές και όλο το υλικό που παρουσιάζεται στην επιτροπή είναι εμπιστευτικό, όμως ο ΙΤSΟ και τα Μέρη που είναι διάδικοι στη διαδικασία έχουν το δικαίωμα να είναι παρόντες και να έχουν πρόσβαση σε όλο το παρουσιαζόμενο υλικό. Όταν ένας από τους διαδίκους της διαδικασίας είναι ο ΙΤSΟ, όλα τα Μέρη έχουν το δικαίωμα να είναι παρόντες και να έχουν πρόσβαση στο παρουσιαζόμενο υλικό. γ) Στην περίπτωση διένεξης σχετικά με την αρμοδιότητα της επιτροπής, η επιτροπή αντιμετωπίζει το ερώτημα αυτό πρώτα, και εκδίδει την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν. δ) Η διαδικασία διενεργείται εγγράφως, και κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς της. Ωστόσο, μπορούν να υποβληθούν προφορικά επιχειρήματα και καταθέσεις εφόσον το κρίνει κατάλληλο η επιτροπή. ε) Η διαδικασία αρχίζει με την παρουσίαση της υπόθεσης του αιτούντος που περιέχει επιχειρήματα, σχετικά γεγονότα που στηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία και τις νομικές αρχές στις οποίες βασίζονται. Η αντίκρουση του αιτούντος ακολουθείται από την αντίκρουση του εναγόμενου. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει απάντηση στην αντίκρουση του εναγόμενου. Επιπλέον απολογίες υποβάλλονται μόνο εφόσον το κρίνει απαραίτητο η επιτροπή. στ) Η επιτροπή μπορεί να εκδικάσει και να επιδικάσει ανταπαιτήσεις που προκύπτουν άμεσα από το θέμα της διαφοράς, εφόσον οι ανταπαιτήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της όπως ορίζεται στο Άρθρου 16 της παρούσας Συμφωνίας. ζ) Εάν οι διάδικοι έλθουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η συμφωνία καταγράφεται σε μορφή απόφασης της επιτροπής με τη συγκατάθεση των διαδίκων. η) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί να τερματίσει τη διαδικασία, εάν αποφασίσει ότι η διαφορά είναι υπεράνω της αρμοδιότητά της όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 16 της Συμφωνίας. θ) Οι διαβουλεύσεις της επιτροπής είναι μυστικές. ι) Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι έγγραφες και υποστηρίζονται από γραπτή αιτιολογία. Τα θεσπίσματα και οι αποφάσεις της πρέπει να υποστηρίζονται από τουλάχιστον δύο μέλη. Ένα μέλος που διαφωνεί με την απόφαση μπορεί να υποβάλλει χωριστή γραπτή γνώμη. κ) Η επιτροπή προωθεί την απόφασή της στο εκτελεστικό όργανο, το οποίο και τη διανέμει σε όλα τα Μέρη. λ) Η επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει επιπλέον κανονισμούς διαδικασίας, σύμφωνους με εκείνους που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι στη διαδικασία. Άρθρο 8 Εάν μια πλευρά παραλείψει να παρουσιάσει την υπόθεσή της, η άλλη πλευρά μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή να εκδώσει απόφαση υπέρ της. Πριν την έκδοση της απόφασής της, η επιτροπή βεβαιώνεται ότι έχει αρμοδιότητα και ότι η υπόθεση στηρίζεται σωστά σε πραγματικά περιστατικά και στον νόμο. Άρθρο 9 Κάθε Μέρος που δεν είναι διάδικος σε υπόθεση, ή ο ΙΤSΟ, εάν θεωρεί ότι έχει ουσιαστικό συμφέρον στην απόφαση της υπόθεσης, μπορεί να υποβάλει αίτημα στην επιτροπή προκειμένου να πάρει άδεια να παρέμβει και να γίνει κι εκείνος διάδικος στην υπόθεση. Εάν η επιτροπή αποφασίσει ότι ο αιτών έχει ουσιαστικό συμφέρον στην απόφαση της υπόθεσης, χορηγεί την έγκριση. Άρθρο 10 Μετά από αίτημα ενός διαδίκου, ή με δική της πρωτοβουλία, η επιτροπή μπορεί να διορίσει εμπειρογνώμονες που κρίνει απαραίτητους προκειμένου να τη βοηθήσουν. Άρθρο 11 Κάθε Μέρος και ο ΙΤSΟ παρέχουν όλες τις πληροφορίες που κρίνονται από την επιτροπή απαραίτητες για το χειρισμό και προσδιορισμό της διαφοράς, μετά από αίτημα ενός διαδίκου ή με δική της πρωτοβουλία. Άρθρο 12 Κατά τη διάρκεια της μελέτης της υπόθεσης, η επιτροπή μπορεί, εφόσον εκκρεμεί η τελική απόφαση, να υποδείξει οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα τα οποία θεωρεί ότι διαφυλάττουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των διαδίκων. Άρθρο 13 α) Η απόφαση της επιτροπής βασίζεται: i) στην παρούσα Συμφωνία, και ii) στις γενικά αποδεκτές αρχές του δικαίου β) Η απόφαση της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της όποιας συμφωνίας επιτευχθεί από τους διάδικους σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του Άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήματος, είναι δεσμευτική προς όλους τους διαδίκους και θα εκτελεστεί από εκείνους με καλή πίστη. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι διάδικος ο ΙΤSΟ, και η επιτροπή αποφασίσει ότι η απόφαση ενός εκ των οργάνων του είναι άκυρη λόγω μη εξουσιοδότησης ή αντίθεσης με την παρούσα Συμφωνία, η απόφαση της επιτροπής είναι δεσμευτική προς όλα τα Μέρη. γ) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή το περιεχόμενο της απόφασής της, η επιτροπή ερμηνεύει μετά από αίτημα οποιουδήποτε διαδίκου. Άρθρο 14 Εκτός κι αν η επιτροπή ορίσει διαφορετικά λόγω ειδικών συνθηκών μιας υπόθεσης, τα έξοδα της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των μελών της επιτροπής, επιβαρύνουν εξίσου τις δύο πλευρές. Όπου μια πλευρά συνιστάται από περισσότερους του ενός διαδίκου, το μερίδιο αυτής της πλευράς καταμερίζεται από την επιτροπή στους διαδίκους της πλευράς αυτής. Σε περιπτώσεις που είναι διάδικος ο ΙΤSΟ, τα έξοδά του που σχετίζονται με την διαιτησία θεωρούνται διοικητικό έξοδο του ΙΤSΟ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η μόνη τροποποίηση αφορά στο Άρθρο 23 (Έναρξη Ισχύος) της Συμφωνίας Λειτουργίας, όλες οι λοιπές διατάξεις παραμένουν αμετάβλητες: Έναρξη Ισχύος Άρθρο 23 α) Η παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ για τον Υπογράφοντα κατά την ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η ισχύς της Συμφωνίας, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (δ) ή τις παραγράφους (β) και (δ) του Άρθρου 18 της Συμφωνίας, για το Μέρος που αφορά. β) Η παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας ισχύει προσωρινά για τον Υπογράφοντα την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται προσωρινά η Συμφωνία, σύμφωνα με τις παραγράφους (γ) και (δ) του Άρθρου 18 της Συμφωνίας, για το Μέρος που αφορά. γ) Η παρούσα Συμφωνία λήγει στις περιπτώσεις που οποιαδήποτε προηγηθεί, είτε όταν η Συμφωνία παύσει να ισχύει, είτε όταν τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις της Συμφωνίας, που καταργούν παραπομπές στην Συμφωνία Λειτουργίας.
Άρθρο 2
1.  
    Από τη θέση σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, της παρούσας Συμφωνίας και του τροποποιημένου άρθρου 23 της Συμφωνίας Λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού, καταργείται το ν.δ. 1237/1972 εκτός από τη Συμφωνία Λειτουργίας.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας και του τροποποιημένου άρθρου 23 της Συμφωνίας Λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού που κυρώνονται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1237 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία