ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3157

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ’ ενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ ενός και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 9 Απριλίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 310 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο τελευταία φράση και το άρθρο 300 παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και, ιδίως, το άρθρο 95, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 101 δεύτερο εδάφιο, την πρόταση της Επιτροπής, τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή και με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 95 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, Έχοντας υπόψη την έγκριση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 101 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, υπεγράφη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Λουξεμβούργο στις ........... 2001, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. .../.../ΕΚ1 του Συμβουλίου με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, (2) Οι εμπορικές διατάξεις που περιέχονται στην συμφωνία έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα που έχει σχέση με την πολιτική που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δεν θα αποτελέσουν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προηγούμενο όσον αφορά την εμπορική πολιτική της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών εκτός εκείνων των Δυτικών Βαλκανίων. (3) Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:Άρθρο 1 Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, τα παραρτήματα και τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται σ’αυτή και οι συνημμένες στην Τελική Πράξη δηλώσεις εγκρίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Τα κείμενα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 21.Η θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης όταν αυτή εξουσιοδοτηθεί να δράσει από το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης καθορίζεται από το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής ή, όπου χρειάζεται, από την Επιτροπή σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των συνθηκών. 2.Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει, σύμφωνα με το άρθρο 109 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης. Αντιπρόσωπος της Επιτροπής προεδρεύει της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της. 3.Η απόφαση δημοσίευσης των αποφάσεων του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης και της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λαμβάνεται για κάθε περίπτωση χωριστά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή αντίστοιχα. Άρθρο 3 Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την κατάθεση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της πράξης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 127 της συμφωνίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καταθέτει τις εν λόγω πράξεις κοινοποίησης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Έγινε στις Για το Συμβούλιο Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Πρόεδρος ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τηςγια την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 310 σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου. (2) Οι εμπορικές διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα που έχει σχέση με την πολιτική που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δεν θα αποτελέσουν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προηγούμενο, όσον αφορά την εμπορική πολιτική της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών, εκτός εκείνων των Δυτικών Βαλκανίων. (3) Υπό την προϋπόθεση της συνάψεως της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2000 θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:Άρθρο 1Υπό την προϋπόθεση της συνάψεώς της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το/α πρόσωπο/α που είναι αρμόδιο/α να υπογράψει/ουν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία