Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την αστυνομική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την αστυνομική συνεργασία, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 10 Ιανουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και ιταλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» Εφεξής καλούμενες «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», εν γνώσει των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο Κρατών, σε επιβεβαίωση της επιθυμίας τους να ενισχύσουν την αστυνομική συνεργασία, ειδικά μάλιστα στις αντίστοιχες συνοριακές ζώνες, με τον σκοπό να διαφυλαχθεί η δημόσια τάξη και η εθνική ασφάλεια, και με την ευχή της πλήρους πραγματοποίησης της ελευθερίας της κυκλοφορίας που προβλέπεται από την Συμφωνία του Σένγκεν, που υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1985, και στην οποία προσχώρησαν η Ελλάδα και η Ιταλία, μέσα στα πλαίσια της τήρησης των αναγκών ασφαλείας των πολιτών τους, ιδόντες την Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, που υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1990, και στην οποία προσχώρησαν τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία και μνημονεύοντας, τόσο τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ναρκωτικών, που έγινε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 1986, όσο και τη Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας, σε θέματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών δια της Βαλκανικής οδού που υπεγράφη στη Ρώμη την 28 Μαΐου 1993, συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Αστυνομική συνεργασία 1.Με την παρούσα Συμφωνία τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ των Αστυνομικών δυνάμεων στον τομέα της πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων. 2.Με σκοπό την πραγματοποίηση της συνεργασίας που προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν τα εξής: 1)να καθορίσουν τα εθνικά σημεία επαφής μεταξύ των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών, 2)να οργανώνουν τακτικά και τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος από κοινού συνεδριάσεις σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Άρθρο 2 Κεντρικές Υπηρεσίες Οι Κεντρικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα συνεργασίας των αστυνομιών είναι: α) για την Ελληνική Δημοκρατία: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/ Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. β) για την Ιταλική Δημοκρατία: Υπουργείο Εσωτερικών-Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας Άρθρο 3 Αρμοδιότητες των Κεντρικών Υπηρεσιών Για τους σκοπούς της διασφάλισης της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας, καθώς και της πρόληψης και της καταστολής των αδικημάτων, οι Κεντρικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια των εθνικών διατάξεων και με την επιφύλαξη όσων έχουν ήδη καθοριστεί από τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες για τα συμβαλλόμενα Μέρη, συνεργάζονται απευθείας μεταξύ των, παρέχοντας αμοιβαία βοήθεια και προβαίνοντας στην ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και των στοιχείων που κρίνονται χρήσιμα. Άρθρο 4 Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης και των οργανώσεων που την ευνοούν Προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και οι οργανώσεις που την ευνοούν, η διακίνηση κλεμμένων οχημάτων, το λαθρεμπόριο όπλων, πυρηνικών-ραδιενεργών-χημικών-βιολογικών υλικών και ουσιών, το οικονομικό έγκλημα και οι οργανώσεις που ευνοούν τέτοιες παράνομες δραστηριότητες, ως και κάθε άλλη οργανωμένη μορφή εγκληματικότητος, η οποία ενδιαφέρει κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αυτά δεσμεύονται να: α) εντείνουν τα μέτρα πρόληψης και επιτήρησης, β) ανταλλάσουν τακτικά πληροφορίες σχετικές με τις σοβαρές μορφές εγκληματικότητος και ιδία την παράνομη μετανάστευση και τις οργανώσεις που την ευνοούν, ακόμη και μέσω εγγράφων ανάλυσης γ) διενεργούν ελέγχους επί των διαβιβαζομένων πληροφοριών, δ) διεξάγουν έρευνες, ακόμη και οπό κοινού, κυρίως στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται, ιδία για την παράνομη μετανάστευση, ως επίσης και στα αγαθά, των ατόμων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι ενέχονται σε οποιαδήποτε οργανωμένη μορφή εγκληματικότητας, ε) εμβαθύνουν τη συνεργασία δια της ανταλλαγής ειδικών εμπειρογνωμόνων και της τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να ελέγχονται οι θαλάσσιες οδοί και οι χερσαίες διαδρομές που χρησιμοποιούνται από κάθε μορφής εγκληματικές οργανώσεις κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και ιδία της παράνομης μετανάστευσης και των οργανώσεων που την ευνοούν. Άρθρο 5 Αξιωματικοί - Σύνδεσμοι 1.Έκαστο εκ των Συμβαλλομένων Μερών δύναται να αποσπά, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο στις Κεντρικές Υπηρεσίες του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς Συνδέσμους. 2.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι καλούνται να διεξαγάγουν δραστηριότητα πληροφοριακή και συμβουλευτική. Ιδιαιτέρως θα έχουν καθήκον να: 1)Προαγάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων, 2)Παρέχουν την βοήθειά τους σχετικά με τις δραστηριότητες των οργάνων παρακολούθησης των εξωτερικών συνόρων. 3.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι δεν δύνανται να ασκούν κανένα επιχειρησιακό καθήκον. Άρθρο 6 Αποστολή εμπειρογνωμόνων της Αστυνομίας για αποστολές μικρής διάρκειας 1.Σε περίπτωση αστυνομικών επιχειρήσεων εκτός συνόρων ή ερευνών ιδιαίτερα πολυπλόκων, έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να αποστείλει στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων ή ερευνών αυτών, για να συνεργασθεί με τα αρμόδια όργανα αυτού του τελευταίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 5. 2.Οι εμπειρογνώμονες που είναι εντεταλμένοι σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να φέρουν μαζί τους όπλα ή/και άλλα μέσα άσκησης φυσικής βίας. 3.Η αποστολή εμπειρογνωμόνων υπόκειται στη γραπτή συναίνεση των κεντρικών οργάνων του άλλου Μέρους. Άρθρο 7 Γραφεία συνεργασίας Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 3 της παρούσης Συμφωνίας, οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Μερών θα υποδείξουν, με ανταλλαγή επιστολών, τα αρμόδια Γραφεία σε θέματα Αστυνομίας που μπορούν να συνεργαστούν απευθείας με τα αντίστοιχα Γραφεία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 8 Τρόποι άμεσης επικοινωνίας Οι Κεντρικές Υπηρεσίες θα ορίσουν, το συντομότερο δυνατόν, με τις διαδικασίες του άρθρου 10 της παρούσης Συμφωνίας, ποίοι τρόποι άμεσης επικοινωνίας θα μπορούν να πραγματοποιηθούν, με χαμηλό κόστος, για να συνδεθούν μεταξύ τους τα γραφεία συνεργασίας Άρθρο 9 Κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού Οι Κεντρικές Υπηρεσίες : α) ανταλλάσουν αμοιβαία πληροφορίες για την κατάρτιση και ενημέρωση του Αστυνομικού προσωπικού, β) δύνανται να οργανώνουν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης και ενημέρωσης, με τη συμμετοχή προσωπικού από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, γ) δύνανται να προβούν σε ανταλλαγές προσωπικού προκειμένου να εμβαθύνουν στην αμοιβαία γνώση της οργάνωσης των Αστυνομικών δυνάμεων, των καθηκόντων τους και των χρησιμοποιουμένων Αστυνομικών τεχνικών. Άρθρο 10 Συμφωνίες εφαρμογής Οι Κεντρικές Υπηρεσίες μπορούν να συνάψουν περαιτέρω συμφωνίες εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, για να κανονίσουν τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων και τις διαδικασίες συνεργασίας που προβλέπονται μέσα σε αυτή. Άρθρο 11 Προστασία των δεδομένων 1.Τα προσωπικά δεδομένα, τα αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσης Συμφωνίας που ανακοινώνονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας και να προστατεύονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων. 2.Τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώνονται πρέπει να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά οι Αρχές οι αρμόδιες για την εκτέλεση της παρούσης Συμφωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να επαναδιαβιβάζονται σε άλλες αρμόδιες αρχές επί τη βάση της εθνικής νομοθεσίας μόνον κατόπιν γραπτής αδείας του Συμβαλλόμενου Μέρους που τα είχε ανακοινώσει. Άρθρο 12 Προβλήματα σχετικά με την Εφαρμογή της Συμφωνίας Τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας θα επιλύονται δια διαβουλεύσεων μεταξύ των Κεντρικών Υπηρεσιών. Οιαδήποτε αμφισβήτηση προκύπτουσα από την ερμηνεία της παρούσης Συμφωνίας θα επιλύεται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος 1.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός κατά τον οποίον παρελήφθη η δεύτερη κοινοποίηση με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώνουν το ένα στο άλλο την πραγματοποιηθείσα εκπλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που προβλέπονται σχετικώς από τις αντίστοιχες νομοθεσίες. 2.Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρόνο. Αυτή δύναται να καταγγελθεί από ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών ανά πάσα στιγμή και στην περίπτωση αυτή θα παύσει να ισχύει από την πρώτη ημέρα του έκτου μηνός που έπεται της, δια της διπλωματικής οδού, κοινοποίησης της καταγγελίας. Προς πίστωση των ανωτέρω, οι εκπρόσωποι των δύο Συμβαλλομένων Μερών, νομίμως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στη Ρώμη την 10 Ιανουαρίου 2000 σε δύο όμοια αντίγραφα, στην Ελληνική και την Ιταλική γλώσσα, αμφότερα δε τα κείμενα πιστοποιούν εξ ίσου το περιεχόμενο της παρούσης. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΝΖΟ ΒΙΑΝCΟ
Άρθρο 2
1.  
    Οι Συμφωνίες εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 αυτής εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμ-φωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/310 2003