Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής που υπογράφηκε στη Χάγη στις 2 Οκτωβρίου 1973, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τα Κράτη που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση, Επιθυμώντας να θεσπίσουν κοινές διατάξεις για να ρυθμίσουν την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής ενηλίκων. Επιθυμώντας να εναρμονίσουν τις διατάξεις αυτές με εκείνες της Συμβάσεως της 15ης Απριλίου 1958 για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων διατροφής τέκνων, Αποφάσισαν να συνάψουν Σύμβαση για το σκοπό αυτό και συμφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Άρθρο 1. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στις αποφάσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις, συγγένεια, γάμο ή αγχιστεία, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διατροφής μη νομίμου τεκνού, οι οποίες εκδίδονται από τι; δικαστικές η διοικητικές Αρχές ενός συμβαλλομένου Κράτους μεταξύ:1.δικαιούχου και υπόχρεου διατροφής ή 2.υπόχρεου διατροφής και ενός δημοσίου φορέα, ο οποίος αξιώνει την απόδοση της παροχής που καταβλήθηκε στο δικαιούχο της διατροφής. Εφαρμόζεται επίσης στους συμβιβασμούς, που καταρτίζονται γι αυτές τις υποθέσει: ενώπιον αυτών των Αρχών και μεταξύ των προσώπων αυτών. Άρθρο 2. Η Σύμβαση εφαρμόζεται σε αποφάσεις και συμβιβασμούς, όπως και αν ονομάζονται.Εφαρμόζεται επίσης σε αποφάσεις ή συμβιβασμούς που τροποποιούν μια προγενέστερη απόφαση ή συμβιβασμό, ακόμη και στην περίπτωση που προέρχομαι από μη συμβαλλόμενο Κράτος. Εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του διεθνούς ή εσωτερικού χαρακτήρα της απαιτήσεως διατροφής καθώς και ασχέτως της ιθαγένειας ή της συνήθους διαμονής των μερών. Άρθρο 5. Αν η απόφαση ή ο συμβιβασμός δεν αφορά μόνο υποχρέωση διατροφής, η ισχύς της Συμβάσεως περιορίζεται σ αυτήν την τελευταία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Άρθρο 4. Η απόφαση που εκδόθηκε σε ένα συμβαλλόμενο Κράτος θα αναγνωρίζεται ή θα κηρύσσεται εκτελεστή σε άλλο συμβαλλόμενο Κράτος:1.αν εκδόθηκε από Αρχή που θεωρείται ότι είχε διεθνή δικαιοδοσία με την έννοια των άρθρων 7 ή 8 και 2.αν δεν υπόκειται πλέον σε τακτικά ένδικα μέσα στο Κράτος προελεύσεως. Οι προσωρινώς εκτελεστές αποφάσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα, ακόμη και αν υπόκειται σε τακτικά ένδικα μέσα, αναγνωρίζονται ή κηρύσσομαι εκτελεστά στο Κράτος εκτελέσεως, αν παρόμοιες αποφάσεις εκδίδονται και εκτελούνται σ αυτό. Άρθρο 5. Η αναγνώριση η εκτέλεση της αποφάσεως μπορεί, εν τούτοις, να αποκλεισθεί:1.η αναγνώριση ή η εκτέλεση της αποφάσεως είναι πρόδηλα ασυμβίβαστη με τη δημόσια τάξη του Κράτους εκτελέσεως ή 2.αν η απόφαση είναι αποτέλεσμα απάτης σχετικά με τη διαδικασία η 3.αν μια διαφορά μεταξύ των ίδιων διαδίκων και για το ίδιο αντικείμενο εκκρεμεί ενώπιον Αρχής του Κράτους εκτελέσεως που έχει πρώτη επιληφθεί ή 4.αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που εκδόθηκε μεταξύ των ίδιων διαδίκων και για το ίδιο αντικείμενο είτε στο Κράτος εκτελέσεως είτε σε άλλο Κράτος, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση και την εκτέλεση της στο Κράτος εκτελέσεως. Άρθρο 6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, μία απόφαση που εκδόθηκε ερήμην αναγνωρίζεται ή κηρύσσεται εκτελεστή μόνο αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης με τα ουσιώδη στοιχεία της αγωγής κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε στον ερημοδικήσαντα διάδικο σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους προελεύσεως και εάν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, ο διάδικος αυτός είχε στη διάθεση του επαρκή προθεσμία να παρουσιάσει την άμυνά του. Άρθρο 7. Η Αρχή του Κράτους προελεύσεως θεωρείται ότι έχει διεθνή δικαιοδοσία κατά την έννοια της Συμβάσεως:1.αν ο υπόχρεος ή ο δικαιούχος της διατροφής είχε τη συνήθη διαμονή του στο Κράτος προελεύσεως κατά την έναρξη της διαδικασίας ή 2.αν ο υπόχρεος και ο δικαιούχος της διατροφής είχαν την ιθαγένεια του Κράτους προελεύσεως κατά την έναρξη της διαδικασίας ή 3.αν ο εναγόμενος υποβλήθηκε στη διεθνή δικαιοδοσία της Αρχής αυτής είτε ρητά είτε απαντώντας επί της ουσίας, χωρίς να αμφισβητήσει τη διεθνή δικαιοδοσία. Άρθρο 8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, οι Αρχές συμβαλλομένου Κράτους που αποφάνθηκαν για την αξίωση διατροφής, θεωρούνται ότι έχουν διεθνή δικαιοδοσία κατά την έννοια της Συμβάσεως, αν η διατροφή αυτή οφείλεται λόγω διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού, ακυρώσεως ή ακυρότητας του γάμου που απαγγέλθηκαν από Αρχή του Κράτους αυτού, η οποία είχε σχετικά διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους εκτελέσεως. Άρθρο 9. Η Αρχή του Κράτους εκτελέσεως δεσμεύεται από τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, στα οποία η Αρχή του Κράτους προελεύσεως θεμελίωσε τη διεθνή δικαιοδοσία της. Άρθρο 10. Αν η απόφαση κρίνει επί πολλών αξιώσεων που είχαν σωρευθεί στην ίδια αγωγή διατροφής και δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ή να κηρυχθεί εκτελεστή στο σύνολό της, η Αρχή του Κράτους εκτελέσεως εφαρμόζει τη Σύμβαση στο τμήμα εκείνο της αποφάσεως που μπορεί να αναγνωρισθεί ή να κηρυχθεί εκτελεστό. Άρθρο 11. Αν η απόφαση επιδικάσει περιοδικώς καταβαλλόμενη διατροφή, κηρύσσεται εκτελεστή τόσο ως προς τις ληξιπρόθεσμες δόσεις όσο και ως προς τις μελλοντικές. Άρθρο 12. Η Αρχή του Κράτους εκτελέσεως δεν προβαίνει σε κατ ουσίαν έλεγχο της αποφάσεως, εκτός αν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Άρθρο 13. Η διαδικασία της αναγνωρίσεως ή της εκτελέσεως της αποφάσεως διέπεται από το δίκαιο του Κράτους εκτελέσεως, εκτός αν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. Άρθρο 14. Η μερική αναγνώριση ή εκτέλεση αποφάσεως είναι πάντοτε δυνατό να ζητηθεί. Άρθρο 15. Ο δικαιούχος της διατροφής, στον οποίο έχει παρασχεθεί ολικά ή μερικά δωρεάν δικαστική αρωγή ή απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες στο Κράτος προελεύσεως, απολαμβάνει στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως, την ευμενέστερη μεταχείριση που προβλέπει το δίκαιο του Κράτους εκτελέσεως σε σχέση με τη δωρεάν νομική συνδρομή ή την απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες. Άρθρο 16. Καμιά εγγύηση ή κατάθεση χρηματικού ποσού, ανεξάρτητα από την ονομασία της, δεν μπορεί να επιβληθεί για την εξασφάλιση της καταβολής των εξόδων και δαπανών στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από τη Σύμβαση. Άρθρο 17. Ο διάδικος που επικαλείται την αναγνώριση ή ζητεί την εκτέλεση αποφάσεως, οφείλει να προσκομίσει:1.πλήρες και ακριβές αντίγραφο της αποφάσεως 2.κάθε έγγραφο κατάλληλο να αποδείξει ότι η απόφαση δεν υπόκειται πλέον σε ένδικα μέσα στο Κράτος προελεύσεως και, αν συντρέχει περίπτωση, ότι είναι εκτελεστή σ αυτό 3.αν πρόκειται για ερήμην απόφαση, το πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο εγγράφου κατάλληλου να αποδείξει ότι το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης με τα ουσιώδη στοιχεία της αγωγής κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε κανονικά - στον ερημοδικήσαντα διάδικο σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους προελεύσεως 4.αν συντρέχει περίπτωση, κάθε έγγραφο κατάλληλο να αποδείξει ότι του παρασχέθηκε δωρεάν νομική συνδρομή ή απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες στο Κράτος προελεύσεως 5.επικυρωμένη μετάφραση των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω, εκτός αν η Αρχή του Κράτους εκτελέσεως απαλλάσσει το διάδικο από τη σχετική υποχρέωση. Αν δεν προσάγονται τα έγγραφα που μνημονεύονται ανωτέρω ή αν το περιεχόμενο της αποφάσεως δεν επιτρέπει στην Αρχή του Κράτους εκτελέσεως να ελέγξει τη συνδρομή των όρων της Συμβάσεως, η Αρχή αυτή ορίζει προθεσμία για την προσαγωγή όλων των αναγκαίων εγγράφων. Καμία επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση δεν μπορεί να απαιτηθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Άρθρο 18. Η απόφαση που εκδόθηκε κατά υπόχρεου διατροφής υστέρα από αγωγή ενός δημόσιου φορέα ο οποίος αξιώνει την απόδοση των παροχών που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο της διατροφής αναγνωρίζεται και κηρύσσεται εκτελεστή σύμφωνα με τη Σύμβαση:1.αν η απόδοση μπορεί να επιτευχθεί από τον φορέα αυτόν, σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει και 2.αν η ύπαρξη υποχρεώσεως διατροφής μεταξύ του δικαιούχου και του υπόχρεου προβλέπεται από το εσωτερικό δίκαιο, το εφαρμοστέο σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του Κράτους εκτελέσεως. Άρθρο 19. Ένας δημόσιος φορέας μπορεί, στο μέτρο των παροχών που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο, να ζητήσει την αναγνώριση ή την εκτέλεση αποφάσεως που εκδόθηκε μεταξύ του δικαιούχου και του υπόχρεου της διατροφής, αν, σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει, νομιμοποιείται αυτοδικαίως να επικαλεσθεί την αναγνώριση ή να ζητήσει την εκτέλεση της αποφάσεως αντί του δικαιούχου. Άρθρο 20. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17, ο δημόσιος φορέας που επικαλείται την αναγνώριση ή ζητεί την εκτέλεση, οφείλει να προσκομίσει κάθε έγγραφο κατάλληλο να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18, αριθμός 1, ή στο άρθρο 19 και ότι οι παροχές έχουν καταβληθεί στο δικαιούχο της διατροφής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ Άρθρο 21. Συμβιβασμοί που είναι εκτελεστοί στο Κράτος προελεύσεως, αναγνωρίζονται και κηρύσσονται εκτελεστοί με τους ίδιους όρους όπως και οι αποφάσεις, στο μετρό που οι όροι μπορούν να εφαρμοσθούν σ αυτούς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22. Τα συμβαλλόμενα Κράτη, το δίκαιο των οποίων επιβάλλει περιορισμούς στη μεταφορά κεφαλαίων, θα παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα στη μεταφορά κεφαλαίων που προορίζονται να καταβληθούν ως διατροφή ή να καλύψουν έξοδα και δαπάνες σχετικά με όλες τις αιτήσεις που καλύπτονται από τη Σύμβαση. Άρθρο 23. Η Σύμβαση δεν εμποδίζει ούτε την εφαρμογή άλλης διεθνούς συμβάσεως μεταξύ του Κράτους προελεύσεως και του Κράτους εκτελέσεως ούτε του δικαίου του Κράτους προελεύσεως, προκειμένου να επιτευχθεί η αναγνώριση ή η εκτέλεση αποφάσεως ή συμβιβασμού. Άρθρο 24. Η Σύμβαση εφαρμόζεται όποια και αν είναι η ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως.Σε περίπτωση που η απόφαση εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως στις σχέσεις μεταξύ του Κράτους προελεύσεως και του Κράτους εκτελέσεως, κηρύσσεται εκτελεστή στο τελευταίο αυτό Κράτος μόνο για τις δόσεις που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μεταγενέστερα. Άρθρο 25. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί οποτεδήποτε να δηλώσει, ότι οι διατάξεις της Συμβάσεως θα εκτείνονται στις σχέσεις του με τα Κράτη που θα έχουν κάνει την ίδια δήλωση, σε κάθε δημόσιο έγγραφο που συντάσσεται ενώπιον Αρχής ή δημοσίου υπαλλήλου και που είναι αμέσως εκτελεστό στο Κράτος προελεύσεως, στο μέτρο που οι διατάξεις αυτές μπορούν να εφαρμοσθούν σε τέτοια έγγραφα. Άρθρο 26. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 34, να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να μην αναγνωρίζει ούτε να κηρύσσει εκτελεστές:1.αποφάσεις και συμβιβασμούς που αφορούν διατροφή οφειλόμενη για περίοδο μεταγενέστερη του γάμου ή του 21 ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου, από πρόσωπο άλλο εκτός από το σύζυγο η τον πρώην σύζυγο του δικαιούχου 2.αποφάσεις και συμβιβασμούς σε υποθέσεις διατροφής 1)μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή 2)μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας 3.αποφάσεις και συμβιβασμούς, που δεν προβλέπουν περιοδική καταβολή της διατροφής. Κανένα συμβαλλόμενο Κράτος που θα έχει κάνει χρήση επιφυλάξεως δεν θα μπορεί να επικαλεσθεί την εφαρμογή της Συμβάσεως σε αποφάσεις και συμβιβασμούς που με την επιφύλαξή του απέκλεισε. Άρθρο 27. Αν σ ένα συμβαλλόμενο Κράτος υπάρχουν, για θέματα διατροφής, δύο η περισσότερα δικαιικά συστήματα που εφαρμόζονται σε διαφορετικές κατηγορίες προσώπων, οποιαδήποτε αναφορά στο δίκαιο αυτού του Κράτους θεωρείται ότι γίνεται προς εκείνο το συγκεκριμένο δικαιικό σύστημα, που το δίκαιό του ορίζει ως εφαρμοστέο σε μία ιδιαίτερη κατηγορία προσώπων. Άρθρο 28. Αν συμβαλλόμενο Κράτος περιλαμβάνει δύο η περισσότερες εδαφικές περιοχές, στις οποίες εφαρμόζονται σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων διατροφής διαφορετικά δικαιικά συστήματα:1.Κάθε αναφορά στο δίκαιο, τη διαδικασία ή την Αρχή του Κράτους προελεύσεως θεωρείται ότι γίνεται προς το δίκαιο, τη διαδικασία ή την Αρχή της περιοχής, στην οποία εκδόθηκε η απόφαση. 2.Κάθε αναφορά στο δίκαιο, τη διαδικασία ή την Αρχή του Κράτους εκτελέσεως θεωρείται ότι γίνεται προς το δίκαιο, τη διαδικασία ή την Αρχή της περιοχής, στην οποία γίνεται επίκληση της αναγνωρίσεως ή της εκτελέσεως· 3.Κάθε αναφορά που γίνεται, κατά την εφαρμογή των αριθμών 1 και 2, είτε στο δίκαιο ή τη διαδικασία του Κράτους προελεύσεως είτε στο δίκαιο ή τη διαδικασία του Κράτους εκτελέσεως, πρέπει να ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς κανόνες και αρχές δικαίου του συμβαλλόμενου Κράτους, που εφαρμόζονται στις εδαφικές περιοχές οι οποίες το απαρτίζουν. 4.Κάθε αναφορά στη συνήθη διαμονή του δικαιούχου ή του υπόχρεου διατροφής μέσα στο Κράτος προελεύσεως, θεωρείται ότι γίνεται προς τη συνήθη διαμονή του μέσα στην εδαφική περιοχή, στην οποία εκδόθηκε η απόφαση Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί οποτεδήποτε να δηλώσει, ότι δεν θα εφαρμόζει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω κανόνες αυτούς σε μία ή περισσότερες διατάξεις της Συμβάσεως. Άρθρο 29. Στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων Κρατών η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά τη Σύμβαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων διατροφής τέκνων που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 15 Απριλίου 1958.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ -ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 30. Η Σύμβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη που ήταν Μέλη της Συνδιασκέψεως της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου κατά τη 12η σύνοδό της.Θα επικυρωθεί, θα γίνει αποδεκτή ή θα εγκριθεί και τα έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. Άρθρο 31. Κάθε Κράτος που έγινε Μέλος της Συνδιασκέψεως μετά τη 12η σύνοδο, ή είναι Μέλος του ΟΗΕ, ή ειδικευμένου οργανισμού του ή είναι Μέρος του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου, μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση μετά την έναρξη ισχύος της, σύμφορα με το άρθρο 35 παρ 1.Το έγγραφο προσχωρήσεως θα κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. Η προσχώρηση θα παράγει αποτελέσματα μόνο στις σχέσεις μεταξύ του προσχωρούντος Κράτους και των συμβαλλομένων Κρατών που δε θα προβάλουν αντιρρήσεις στην προσχώρηση αυτή μέσα στους δώδεκα μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποιήσεως που προβλέπεται στον αριθμό 3 του άρθρου 37. Τέτοιες αντιρρήσεις μπορούν επίσης θα προβληθούν από κάθε Κράτος μέλος κατά τη μεταγενέστερη της προσχωρήσεως επικύρωση. αποδοχή ή έγκριση της Συμβάσεως. Οι αντιρρήσεις αυτές θα γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. Άρθρο 32. Κάθε Κράτος, κατά την υπογραφή, επικύρωση, έγκριση, αποδοχή η προσχώρηση, μπορεί θα δηλώσει ότι η Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε όλα τα εδάφη που εκπροσωπεί διεθνώς ή σε ένα η περισσότερα από αυτά Η δήλωση θα παράγει αποτελέσματα από την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως στο Κράτος αυτό.Κάθε μεταγενέστερη παρόμοιο δήλωση επεκτάσεως της εδαφικής εφαρμογής της Συμβάσεως θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. Η επέκταση θα παράγει αποτελέσματα στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων Κρατών, τα οποία μέσα στους δώδεκα μήνες που ακολουθούν τη λήψη της γνωστοποιήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 37 αριθμός 4, δεν θα προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις και του εδάφους ή των εδαφών για τα οποία έγινε η γνωστοποίηση. Τέτοιες αντιρρήσεις μπορούν επίσης να προβληθούν από κάθε Κράτος μέλος κατά τη μεταγενέστερη της επεκτάσεως επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Οι αντιρρήσεις αυτές θα γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ολλανδίας. Άρθρο 33. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες εδαφικές περιοχές, στις οποίες εφαρμόζονται σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων διατροφής, διαφορετικά δικαιικά συστήματα, μπορεί κατά την υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση, να δηλώσει, ότι η παρούσα σύμβαση θα εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις περιοχές, ή μόνο σε μία ή περισσότερες από αυτές και θα μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί αυτή τη δήλωση, προβαίνοντας σε νέα.Οι δηλώσεις θα γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας και θα προσδιορίζουν ρητά την εδαφική περιοχή στην οποία θα εφαρμόζεται η Σύμβαση. Τα αλλά συμβαλλόμενα Κράτη θα μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν απόφαση διατροφής, αν, την ημέρα που γίνεται επίκληση της αναγνωρίσεως, η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται στην εδαφική περιοχή στην οποία εκδόθηκε η απόφαση. Άρθρο 34. Κάθε Κράτος, το αργότερο κατά την επικύρωση, αποδοχή, έγκριση, ή προσχώρηση, μπορεί να διατυπώσει μία η περισσότερες από τις επιφυλάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 26. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν επιτρέπεται.Κάθε Κράτος μπορεί επίσης, κατά τη γνωστοποίηση της επεκτάσεως της εδαφικής εφαρμογής της Συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 32, να διατυπώσει μία ή περισσότερες από τις επιφυλάξεις αυτές με αποτελέσματα περιορισμένα στα εδάφη που αναφέρονται στη δήλωση επεκτάσεως ή σε ορισμένα μόνο από αυτά. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να οποτεδήποτε να ανακαλέσει επιφύλαξη που έχει διατυπώσει. Η ανάκληση θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. Τα αποτελέσματα της επιφυλάξεως παύουν την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο γνωστοποίηση. Άρθρο 35. Η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει, την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τρίτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 30.Στη συνεχεία η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει: 1.για καθένα από τα υπογράφοντα Κράτη που την επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει μεταγενέστερα, την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως· 2.για κάθε Κράτος που προσχωρεί σ αυτήν, την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την εκπνοή της προβλεπόμενης στο άρθρο 31 προθεσμίας· 3.για τα εδάφη στα οποία η εφαρμογή της Συμβάσεως επεκτάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 32, την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την εκπνοή της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό προθεσμίας. Άρθρο 36. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε ετών από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ 1, ακόμα και για τα Κράτη που θα την επικυρώσουν, αποδεχθούν ή εγκρίνουν, ή θα προσχωρήσουν σ αυτήν μεταγενέστερα. Η Σύμβαση θα ανανεώνεται σιωπηρά κάθε πέντε έτη, εκτός αν καταγγελθεί.Η καταγγελία θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των πέντε ετών. Μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα από τα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Σύμβαση. Η καταγγελία θα παράγει αποτελέσματα μόνο ως προς το Κράτος που τη γνωστοποιεί. Η Σύμβαση θα παραμένει σε ισχύ για τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα Κράτη. Άρθρο 37. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας θα γνωστοποιεί στα Κράτη Μέλη της Συνδιασκέψεως, καθώς και στα Κράτη που θα προσχωρήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31:1.τις υπογραφές, επικυρώσεις, αποδοχές και εγκρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30· 2.την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35· 3.τις προσχωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 και την ημερομηνία από την οποία θα παράγουν αποτελέσματα· 4.τις δηλώσεις επεκτάσεως που προβλέπονται στο άρθρο 32 και την ημερομηνία από την οποία θα παράγουν αποτελέσματα· 5.τις αντιρρήσεις στις προσχωρήσεις και στις επεκτάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32· 6.τις δηλώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 25 και 32. 7.τις καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 36· 8.τις επιφυλάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 34 και την ανάκληση των επιφυλάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 34. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στη Χάγη, στις 2 Οκτωβρίου 1973 σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα Τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Το αντίτυπο αυτό θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβερνήσεως των Κάτω Χωρών και κυρωμένο αντίγραφό του θα διαβιβασθεί δια της διπλωματικής οδού σε καθένα από τα Κράτη που ήταν Μέλη της Συνδιασκέψεως της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου κατά τη 12η σύνοδό της.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 35 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία